Thông báo số 972/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Thông báo số 972/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 972/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 972/TB-DPMT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 972/TB-DPMT Hà N i, ngày 10 tháng 6 năm 2009 THÔNG BÁO V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng thông báo tình hình d ch cúm A(H1N1) như sau: 1.Tình hình d ch trên th gi i: Theo thông báo c a T ch c Y t th gi i, n ngày 08/6/2009, ã có 73 qu c gia ghi nh n 25.288 trư ng h p m c cúm A(H1N1), trong ó có 139 trư ng h p t vong. D ch cúm A(H1N1) ang ngày càng lan r ng và s m c ngày càng tăng. 2.Tình hình d ch t i Vi t Nam: Ngày 10/6/2009, Vi n Pasteur Tp. H Chí Minh ã xác nh n thêm 01 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), ó là b nh nhân nam 40 tu i, qu c t ch M , v Vi t Nam ngày 08/6/2009 trên chuy n bay OZ731 t i sân bay Tân Sơn Nh t, quá c nh t i Hàn Qu c. Hi n b nh nhân ang ư c cách ly t i B nh vi n Nhi t i Tp. H Chí Minh trong tình tr ng s c kh e n nh. S Y t Tp.H Chí Minh ã ti n hành i u tra d ch t các trư ng h p liên quan, l p danh sách và thông báo cho S Y t các t nh, thành ph có hành khách i cùng trên chuy n bay trên n lưu trú th c hi n giám sát t i c ng ng. Tính n ngày 10/6/2009, Vi t Nam ã có 16 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) trong ó 03 trư ng h p ã xu t vi n. Ngoài ra còn có 01 ca có th , ó là bé trai 7 tu i, qu c t ch Vi t Nam, hi n ang s ng t i Tp. H Chí Minh, có ti p xúc v i trư ng h p m và con gái qu c t ch M , v Vi t Nam ngày 05/6/2009 trên chuy n bay UA869, ã ư c xác nh dương tính v i cúm A(H1N1). B Y t khuy n cáo m nh m m i ngư i dân, các hành khách nh p c nh, c bi t là nh ng ngư i i t vùng có d ch th c hi n t t các bi n pháp sau: 1.Nh ng ngư i b m, có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) như s t, ho, au h ng, s c kh e không m b o cho nh ng chuy n bay dài thì nên hoãn các chuy n bay. 2.T t c m i ngư i dân có th t b o v b n thân và c ng ng b ng cách th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch như thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng ho c dung d ch sát khuNn, v sinh môi trư ng, thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khuNn thông thư ng, che mi ng khi b ho, không kh c nh b a bãi.
  2. 3.Các trư ng h p m c cúm A(H1N1) ph i nghiêm túc th c hi n theo hư ng d n c a ngành y t v bi n pháp cách ly, tránh lây lan ra c ng ng. 4.T t c m i ngư i dân, khi có bi u hi n s t, ho, au h ng thì ch ng t cách ly, c bi t là nh ng ngư i có ti p xúc v i ngư i b b nh, không n nơi t t p ông ngư i phòng lây b nh cho ngư i khác, ng th i thông báo ngay cho các cơ s y t ư c hư ng d n x trí và i u tr k p th i. 5.Khi có hi n tư ng b cúm ho c viêm ph i n ng, nghi ng cúm A(H1N1) hãy thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, ng th i thông báo cho B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng) theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989671115, Fax: 04.37366241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i t t c các a phương, cơ quan liên quan và T ch c Y t th gi i theo dõi sát tình hình và tri n khai các bi n pháp phòng ch ng k p th i, không d ch xâm nh p và lây lan t i c ng ng. C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN C A B YT Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản