Thông báo số 98/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
0
download

Thông báo số 98/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 98/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 98/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 98/TB-BGTVT Hà N i, ngày 18 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT T I BU I LÀM VI C V I LÃNH O T NH QU NG BÌNH Ngày 29/02/2008, t i B GTVT, B trư ng ã ti p và làm vi c v i lãnh o t nh Qu ng Bình v m t s công trình giao thông c a T nh. Tham d bu i làm vi c v phía t nh Qu ng Bình có /c Quy n Bí thư t nh y Lương Ng c Bính, /c Ch t ch UBND Phan Lâm Phương và /c Giám c S GTVT; v phía B GTVT có lãnh o V K ho ch u tư, C c Giám nh & QLCLCTGT, C c Hàng không Vi t Nam, C m c ng Hàng không mi n B c và T ng công ty Hàng không Vi t Nam. Sau khi nghe ý ki n c a các /c lãnh o t nh Qu ng Bình và các thành viên d h p, B trư ng ã th ng nh t v i lãnh o T nh các v n như sau: 1. V vi c xây d ng C ng Hàng không ng H i: - C c HKVN ch o C m c ng HKMB khNn trương th c hi n hoàn thành d án Xây d ng C ng Hàng không ng H i trư c ngày 30/3/2008. Trong tháng 4 s hoàn thi n các công vi c còn l i như phê duy t phương th c bay, c p phép khai thác, bay hi u chuNn … có th t ch c l khánh thành C ng vào ngày 19/5/2008. - C c HKVN c thúc Trung tâm qu n lý bay DDVN Ny nhanh ti n công trình ài ch huy, ài DVOR/DME k p khai thác vào ngày khánh thành C ng. - T ng công ty HKVN tri n khai ngay th t c công b l ch bay, ph i h p v i C c HKVN ti n hành bay thương m i vào ngày 19/5/2008. - V nguyên t c cho phép i u ch nh v t giá v t tư, v t li u các công trình. Yêu c u ch u tư tri n khai các th t c phù h p v i qui nh hi n hành. 2. V các d án GTVT khác trên a bàn T nh: - Vi c c i tuy n qu c l 12A o n tránh nhà máy XM Sông Gianh: B GTVT ã ưa vào danh m c d án trình Th tư ng Chính ph b trí v n. Khi có v n s tri n khai d án. - Vi c xây d ng c u Trung Quán và nâng c p ư ng Mai Th y – An Th y: ây là công trình do a phương qu n lý v n u tư, ngh T nh làm vi c tr c ti p v i B KH T và báo cáo Th tư ng Chính ph b trí v n cho D án.
  2. - Vi c nâng c p o n ư ng n i v i Trung tâm Phong Nha – K Bàng: B GTVT s ch o Ban QLDA ư ng HCM ôn c nhà th u hoàn thành úng ti n . 3. V v n an toàn giao thông: ngh T nh t ch c th c hi n quy t li t hơn Ngh quy t 32/2007/NQ-CP và Ngh quy t 05/2008/NQ-CP c a Chính ph . Th a l nh B trư ng, Văn phòng B Giao thông thông báo các cơ quan, ơn v bi t và tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TT Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các cơ quan d h p; - Ban QLDA ư ng HCM; - Lưu VT, V KH T Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản