Thông báo số 982/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
1
download

Thông báo số 982/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 982/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 982/TB-DPMT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 982/TB-DPMT Hà N i, ngày 11 tháng 6 năm 2009 THÔNG BÁO V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng thông báo tình hình d ch cúm A(H1N1) như sau: 1.Tình hình d ch trên th gi i: Theo thông báo c a T ch c Y t th gi i (WHO), n ngày 11/6/2009, ã có 74 qu c gia ghi nh n 27.737 trư ng h p m c cúm A(H1N1), trong ó có 141 trư ng h p t vong. WHO ang cân nh c nâng m c c nh báo d ch lên m c 6, m c cao nh t vì d ch ã lan r ng ra nhi u qu c gia ngoài châu M và WHO khuy n cáo các nư c nên t p trung vào công tác chăm sóc b nh nhân. 2.Tình hình d ch t i Vi t Nam: Ngày 11/6/2009, Vi t Nam ã xác nh n có thêm 07 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) trong ó có 01 trư ng h p Hà N i và 06 trư ng h p TP. H Chí Minh. C th như sau: - Trư ng h p Hà N i dương tính v i cúm A(H1N1): B nh nhân nam 34 tu i, qu c t ch Vi t Nam, sang M thăm ngư i thân t ngày 30/5/2009, v Vi t Nam ngày 05/6/2009 trên chuy n bay KE679 t i SB. N i Bài, quá c nh t i Hàn Qu c, sau khi v nư c t i gia ình t i Hà N i. Nh p vi n ngày 09/6/2009, hi n ang ư c cách ly, i u tr t i Vi n Các b nh Truy n nhi m và Nhi t i Qu c gia trong tình tr ng s c kh e n nh. S Y t Hà N i ã ã ti n hành cách ly và x lý y t cho gia ình b nh nhân, i u tra d ch t các trư ng h p liên quan, l p danh sách và thông báo cho s Y t các t nh/TP có hành khách i cùng trên chuy n bay trên n lưu trú th c hi n giám sát t i c ng ng. - 06 trư ng h p TP. H Chí Minh dương tính v i cúm A(H1N1): Bé trai 7 tu i, qu c t ch Vi t Nam, hi n ang s ng t i TP. H Chí Minh, có ti p xúc v i trư ng h p m và con gái qu c t ch M , v Vi t Nam ngày 05/6/2009 trên chuy n bay UA869, ã ư c xác nh dương tính v i cúm A(H1N1). 3 trư ng h p là 1 gia ình g m ch ng 44 tu i, v 42 tu i và con trai 4 tu i, qu c t ch M , v Vi t Nam trên chuy n bay UA869 ngày 05/6/2009 t i SB. Tân Sơn Nh t, quá c nh t i H ng Kông. Trư ng h p ti p theo là bé trai 6 tu i, qu c t ch M , v Vi t Nam trên cùng chuy n bay UA869 nói trên. M t trư ng h p n a là b nh nhân n 14 tu i, qu c t ch Vi t Nam cũng i t M v Vi t Nam trên chuy n bay UA869 nói trên. Các b nh nhân trên ang ư c cách ly, i u tr t i các b nh vi n trong tình tr ng s c kh e n nh. S Y t TP. H Chí Minh ã i u tra d ch t các trư ng h p liên quan, l p danh sách và thông báo cho
  2. s Y t các t nh/TP có hành khách i cùng các chuy n bay trên n lưu trú th c hi n giám sát t i c ng ng. - V trư ng h p m t s thành viên c a i bóng á Hoàng Anh Gia Lai b m, s t: K t qu xét nghi m c a Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên ã kh ng nh âm tính v i cúm A(H1N1), các c u th ch b m c cúm thông thư ng. Như v y n 17 gi ngày 11/6/2009, Vi t Nam ã có 23 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) trong ó 04 trư ng h p ã xu t vi n. Ngoài ra còn có 02 ca có th : 1 ca là trư ng h p nam 35 tu i, qu c t ch M , v Vi t Nam trên chuy n bay VN951 ngày 10/6/2009 t i SB. Tân Sơn Nh t, quá c nh t i Nh t B n, 1 ca là con trai 8 tu i c a gia ình 3 ngư i dương tính v i cúm A(H1N1) i trên chuy n bay UA869 nói trên. 3.Khuy n cáo c a B Y t Vi t Nam v phòng ch ng d ch cúm A(H1N1): 1.Nh ng ngư i b m, có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) như s t, ho, au h ng thì nên cách ly, eo khNu trang, báo cáo cho cơ quan y t g n nh t ư c tư v n và x trí k p th i, không nên v n chuy n b nh nhân n b nh vi n b ng các phương ti n v n t i công c ng, c bi t là máy bay vì d làm lây lan b nh ra c ng ng. 2.M i ngư i dân có th t b o v b n thân và c ng ng b ng cách th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch như thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng ho c dung d ch sát khuNn, v sinh môi trư ng, thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khuNn thông thư ng, che mi ng khi b ho, không kh c nh b a bãi. 3.Khi có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) hãy thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, ng th i thông báo cho B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng) theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989671115, Fax: 04.37366241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i t t c các a phương, cơ quan liên quan và T ch c Y t th gi i theo dõi sát tình hình và tri n khai các bi n pháp phòng ch ng k p th i, không d ch lây lan t i c ng ng. C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN C A B YT Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản