Thông báo số 989/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
1
download

Thông báo số 989/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 989/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1) do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 989/TB-DPMT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 989/TB-DPMT Hà N i, ngày 12 tháng 6 năm 2009 THÔNG BÁO V TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) C c Y t d phòng và Môi trư ng, B Y t thông báo tình hình d ch cúm A(H1N1) như sau: 1.Tình hình d ch trên th gi i: Ngày 11/6/2009, T ch c Y t th gi i (WHO) ã nâng m c 5 (c nh báo i d ch) lên m c 6, nghĩa là i d ch. giai o n này, i d ch ư c xác nh là m c trung bình. Theo thông báo c a WHO, tình hình d ch cúm A(H1N1) ang di n bi n ph c t p trên nhi u nư c trên th gi i, s nư c m i xác nh n có cúm A(H1N1) tăng nhanh, trung bình m i ngày có thêm 2 - 5 nư c ghi nh n và thêm 1.100 trư ng h p dương tính. K t trư ng h p u tiên Mexico ngày 18/3/2009, n 11/6/2009 ã có 74 nư c, vùng lãnh th ghi nh n v i 28.774 trư ng h p m c, trong ó có 144 trư ng h p t vong. Trong hai ngày 09 - 10/6/2009 ã ghi nh n b sung 2.449 trư ng h p m c, 2 trư ng h p t vong, 01 nư c m i xác nh n có cúm A(H1N1) là Ucraina. Theo T ng giám c c a WHO, vi rút H1N1 nh hư ng nhi u n nh ng ngư i tr tu i. T i h u h t các khu v c có các v bùng phát d ch l n và lan truy n liên t c trong c ng ng, ph n ông các ca m c là nh ng ngư i dư i 25 tu i. T i m t s qu c gia, có kho ng 2% s ca kh i phát b nh n ng, nhanh chóng chuy n thành viêm ph i, e d a tính m ng. H u h t các ca lây nhi m nghiêm tr ng và gây t vong u ngư i trư ng thành tu i t 30 n 50 tu i. Hình thái này c bi t khác v i nh ng gì ã x y ra trong các d ch cúm mùa, khi h u h t các ca t vong x y ra nh ng ngư i già y u. WHO c nh báo th i gian i d ch có th kéo dài nhi u tháng nên các qu c gia c n ph i có s chuNn b áp ng. 2.Tình hình d ch t i Vi t Nam: Ngày 12/6/2009, Vi t Nam ã xác nh n thêm 01 ca dương tính v i cúm A(H1N1), là trư ng h p nam 35 tu i, qu c t ch M , v Vi t Nam trên chuy n bay VN951 ngày 10/6/2009 t i SB. Tân Sơn Nh t, quá c nh t i Nh t B n Như v y n ngày 12/6/2009, Vi t Nam ã có 24 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), bao g m 22 trư ng h p ư c cách ly, i u tr t i TP. H Chí Minh (trong ó 04 ca ã ư c xu t vi n), 01 trư ng h p ang ư c cách ly, i u tr t i Ti n Giang
  2. và 01 trư ng h p ang ư c cách ly, i u tr t i Hà N i. Không có t vong, các b nh nhân ang i u tr u có s c kh e n nh. 3.Khuy n cáo c a B Y t Vi t Nam v phòng ch ng d ch cúm A(H1N1): 1.Nh ng ngư i b m, có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) như s t, ho, au h ng thì nên cách ly, eo khNu trang, báo cáo cho cơ quan y t g n nh t ư c tư v n và x trí k p th i, không nên v n chuy n b nh nhân n b nh vi n b ng các phương ti n v n t i công c ng, c bi t là máy bay vì d làm lây lan b nh ra c ng ng. 2.Trong th i gian d ch ang di n bi n ph c t p như hi n nay, m i ngư i dân nên h n ch các chuy n i và n t vùng có d ch n u không quá c n thi t. 3.M i ngư i dân có th t b o v b n thân và c ng ng b ng cách th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch như thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng ho c dung d ch sát khuNn, v sinh môi trư ng, thông thoáng nơi , nơi làm vi c, lau chùi b m t, dùng, v t d ng sinh ho t b ng các hóa ch t sát khuNn thông thư ng, che mi ng khi b ho, không kh c nh b a bãi. 4.Khi có bi u hi n nghi ng cúm A(H1N1) hãy thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur, ng th i thông báo cho B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng) theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989671115, Fax: 04.37366241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i t t c các a phương, b /ban ngành liên quan và T ch c Y t th gi i theo dõi sát tình hình, tri n khai các bi n pháp kh ng ch d ch, gi m thi u s lây lan và tác h i c a i d ch t i Vi t Nam. C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN C A B YT Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản