intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thống kê bảo hiểm nhân thọ năm 2007

Chia sẻ: Hyekyo Hyekyo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

354
lượt xem
144
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thống kê bảo hiểm nhân thọ năm 2007

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thống kê bảo hiểm nhân thọ năm 2007

 1. sè l−îng hîp ®ång b¶o hiÓm theo lo¹i hîp ®ång theo s¶n phÈm BiÓu/form: 1 nt cña toμn thÞ tr−êng Number of policies by type of policies and by product Lo¹i hîp ®ång Kú b¸o c¸o Cïng kú n¨m tr−íc Tû lÖ t¨ng tr−ëng Type of policies by product Reported period The same period before Growth Rate I Hîp ®ång cã hiÖu lùc ®Çu kú In force at the begining 6,774,546 6,785,149 -0.16% 1 S¶n phÈm chÝnh/ Main products 3,592,235 3,597,178 -0.14% 1.1 S¶n phÈm b¶o hiÓm c¸ nh©n/ Individual 3,589,972 3,594,896 -0.14% a Tö kú/ Term 143,830 139,695 2.96% b Sinh kú/ Pure Endowment 3,104 3,309 -6.20% c Trän ®êi/ Whole life 72,462 59,077 22.66% d Hçn hîp/ Endowment 3,300,820 3,346,347 -1.36% e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú/ Annuity 69,756 46,468 50.12% 1.2 Tr¶ phÝ mét lÇn/ Single premium 2,227 2,242 -0.67% a Tö kú/ Term 4 2 100.00% b Sinh kú/ Pure Endowment - - - c Trän ®êi/ Whole life - - - d Hçn hîp/ Endowment 2,223 2,240 -0.76% e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú/ Annuity - - - 1.3 S¶n phÈm b¶o hiÓm nhãm Group insurance 36 40 -10.00% a Tö kú/ Term 36 40 -10.00% b Sinh kú/ Pure Endowment - - - c Trän ®êi/ Whole life - - - d Hçn hîp/ Endowment - - - e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú/ Annuity - - - 2 S¶n phÈm bæ trî/ Riders 3,182,311 3,187,971 -0.18% 2.1 S¶n phÈm b¶o hiÓm c¸ nh©n/ Individual 3,182,251 3,187,908 -0.18% 2.2 Tr¶ phÝ mét lÇn/ Single premium - - - 2.3 S¶n phÈm b¶o hiÓm nhãm Group insurance 60 63 -4.76% II Hîp ®ång khai th¸c míi trong kú New business 1,323,165 1,021,264 29.56% 1 S¶n phÈm chÝnh/ Main products 632,618 494,992 27.80% 1.1 S¶n phÈm b¶o hiÓm c¸ nh©n/ Individual 632,607 494,982 27.80% a Tö kú/ Term 112,295 29,821 276.56% b Sinh kú/ Pure Endowment 353 657 -46.27% c Trän ®êi/ Whole life 46,747 19,444 140.42% d Hçn hîp/ Endowment 388,592 414,947 -6.35% e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú/ Annuity 84,620 30,113 181.01% 1.2 Tr¶ phÝ mét lÇn/ Single premium 2 2 0.00% a Tö kú/ Term 2 2 0.00% b Sinh kú/ Pure Endowment - - - c Trän ®êi/ Whole life - - - d Hçn hîp/ Endowment - - - e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú/ Annuity - - - 1.3 S¶n phÈm b¶o hiÓm nhãm Group insurance 9 8 12.50% a Tö kú/ Term 9 8 12.50% b Sinh kú/ Pure Endowment - - - c Trän ®êi/ Whole life - - - d Hçn hîp/ Endowment - - - e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú/ Annuity - - - 2 S¶n phÈm bæ trî/ Riders 690,547 526,272 31.21% 2.1 S¶n phÈm b¶o hiÓm c¸ nh©n Individual 690,530 526,256 31.22% 2.2 Tr¶ phÝ mét lÇn/ Single premium - - - 2.3 S¶n phÈm bh nhãm/Group 17 16 6.25% III Hîp ®ång hÕt hiÖu lùc trong kú Cancelled 919,202 1,261,680 -27.14% 1 S¶n phÈm chÝnh/ Main product 471,166 633,828 -25.66% 1.1 S¶n phÈm b¶o hiÓm c¸ nh©n Individual 471,157 633,795 -25.66% a Tö kú/ Term 37,236 37,388 -0.41% b Sinh kú/ Pure Endowment 547 1,005 -45.57% c Trän ®êi/ Whole life 8,905 8,224 8.28% d Hçn hîp/ Endowment 414,682 581,618 -28.70% e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú/ Annuity 9,787 5,560 76.03% 1.2 Tr¶ phÝ mét lÇn/Single premium - 17 -100.00% a Tö kú/ Term - - - b Sinh kú/ Pure Endowment - - - c Trän ®êi/ Whole life - - - d Hçn hîp/ Endowment 25 17 47.06% e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú/ Annuity - - - [Pages]
 2. 1.3 S¶n phÈm b¶o hiÓm nhãm Group insurance 9 16 -43.75% a Tö kú/ Term 9 16 -43.75% b Sinh kú/ Pure Endowment - - - c Trän ®êi/ Whole life - - - d Hçn hîp/ Endowment - - - e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú/ Annuity - - - 2 S¶n phÈm bæ trî/ Riders 448,036 627,852 -28.64% 2.1 S¶n phÈm b¶o hiÓm c¸ nh©n Individual 448,019 627,826 -28.64% 2.2 Tr¶ phÝ mét lÇn/Single premium - - - 2.3 S¶n phÈm b¶o hiÓm nhãm Group insurance 17 26 -34.62% IV Hîp ®ång kh«i phôc trong kú Reinstated 156,910 244,201 -35.75% 1 S¶n phÈm chÝnh/ Main product 80,247 125,548 -36.08% 1.1 S¶n phÈm b¶o hiÓm c¸ nh©n Individual 80,246 125,544 -36.08% a Tö kú/ Term 9,789 11,646 -15.95% b Sinh kú/ Pure Endowment 51 143 -64.34% c Trän ®êi/ Whole life 2,014 2,180 -7.61% d Hçn hîp/ Endowment 68,118 111,208 -38.75% e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú/ Annuity 274 367 -25.34% 1.2 Tr¶ phÝ mét lÇn/Single premium - - - a Tö kú/ Term - - - b Sinh kú/ Pure Endowment - - - c Trän ®êi/ Whole life - - - d Hçn hîp/ Endowment - - - e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú/ Annuity - - - 1.3 S¶n phÈm b¶o hiÓm nhãm Group insurance 1 4 -75.00% a Tö kú/ Term 1 4 -75.00% b Sinh kú/ Pure Endowment - - - c Trän ®êi/ Whole life - - - d Hçn hîp/ Endowment - - - e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú/ Annuity - - - 2 S¶n phÈm bæ trî/ Riders 76,663 118,653 -35.39% 2.1 S¶n phÈm b¶o hiÓm c¸ nh©n Individual 76,659 118,646 -35.39% 2.2 Tr¶ phÝ mét lÇn/Single premium - - - 2.3 S¶n phÈm b¶o hiÓm nhãm Group insurance 4 7 -42.86% V Hîp ®ång cã hiÖu lùc cuèi kú / In force at the end 7,335,419 6,788,934 8.05% 1 S¶n phÈm chÝnh/ Main product 3,833,934 3,583,890 6.98% 1.1 S¶n phÈm b¶o hiÓm c¸ nh©n/ Individual 3,831,668 3,581,627 6.98% a Tö kú/ Term 228,678 143,774 59.05% b Sinh kú/ Pure Endowment 2,961 3,104 -4.61% c Trän ®êi/ Whole life 112,318 72,477 54.97% d Hçn hîp/ Endowmont 3,342,848 3,290,884 1.58% e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú/ Annuity 144,863 71,388 102.92% 1.2 Tr¶ phÝ mét lÇn/ Single premium 2,229 2,227 0.09% a Tö kú/ Term 6 4 50.00% b Sinh kú/ Pure Endowment - - - c Trän ®êi/ Whole life - - - d Hçn hîp/ Endowmont 2,198 2,223 -1.12% e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú/ Annuity - - - 1.3 S¶n phÈm b¶o hiÓm nhãm Group Insurance 37 36 2.78% a Tö kú/ Term 37 36 2.78% b Sinh kú/ Pure Endowment - - - c Trän ®êi/ Whole life - - - d Hçn hîp/ Endowment - - - e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú/ Annuity - - - 2 S¶n phÈm bæ trî/Riders 3,501,485 3,205,044 9.25% 2.1 S¶n phÈm b¶o hiÓm c¸ nh©n/ Individual 3,501,421 3,204,984 9.25% 2.2 Tr¶ phÝ mét lÇn/ Single premium - - - 2.3 S¶n phÈm b¶o hiÓm nhãm/Group 64 60 6.67% Sè hîp ®ång cã hiÖu lùc cuèi kú = Sè hîp ®ång cã hiÖu lùc ®Çu kú + Sè hîp ®ång khai th¸c míi trong kú + Sè hîp ®ång kh«i phôc trong kú - Sè hîp ®ång hÕt hiÖu lùc Number of policies in force at the end of the reported period = Number of policies in force at the begining of the reported period + new business + reinstated - Cancelled [Pages]
 3. BiÓu/ Form: 4 nt B¶o hiÓm tö kú (Term Insurance) Sè hîp ®ång BH cã hiÖu lùc ®Çu kú Sè hîp ®ång khai th¸c míi trong kú New Sè hîp ®ång kh«i phôc Sè hîp ®ång hÕt hiÖu lùc trong kú Sè hîp ®ång cã hiÖu lùc cuèi kú Business in force at the begining of period business Reinstated business Canceled business In force at the end of the period Doanh nghiÖp Tr¶ phÝ mét Tr¶ phÝ mét Tr¶ phÝ mét Tr¶ phÝ mét Tr¶ phÝ mét TT C¸ nh©n Nhãm C¸ nh©n Nhãm C¸ nh©n Nhãm C¸ nh©n Nhãm C¸ nh©n Nhãm Companies lÇn Single lÇn Single lÇn Single lÇn Single lÇn Single Individual Group Individual Group Individual Group Individual Group Individual Group premium premium premium premium primium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 AIA 20,150.00 - 34.00 28,862.00 - 9.00 173.00 - 1.00 12,686.00 - 9.00 36,499.00 - 35.00 2 Dai-ichi Life - - 1.00 - - - - - - - - - - - 1.00 B¶o ViÖt Nh©n 3 298.00 - - 1.00 - - - - - 20.00 - - 279.00 - - Thä 4 Manulife 62.00 - - 157.00 - - - - - 23.00 - - 196.00 - - 5 Prudential 123,092.00 4.00 - 72,802.00 2.00 - 9,616.00 - - 24,329.00 - - 181,181.00 6.00 - 6 Prevoir 38.00 - 1.00 10,220.00 - - - - - 21.00 - - 10,237.00 - 1.00 7 ACE Life 190.00 - - 253.00 - - - - - 157.00 - - 286.00 - - 8 Tæng / Total 143,830.00 4.00 36.00 112,295.00 2.00 9.00 9,789.00 - 1.00 37,236.00 - 9.00 228,678.00 6.00 37.00
 4. B¶o hiÓm sinh kú (Pure endowment insurance) BiÓu/ Form: 5 nt Sè hîp ®ång BH cã hiÖu lùc ®Çu kú Sè hîp ®ång khai th¸c míi trong kú New Sè hîp ®ång kh«i phôc Sè hîp ®ång hÕt hiÖu lùc trong kú Sè hîp ®ång cã hiÖu lùc cuèi kú Business in force at the begining of period business Reinstated business Canceled business In force at the end of period Doanh nghiÖp Tr¶ phÝ mét Tr¶ phÝ mét Tr¶ phÝ mét Tr¶ phÝ mét Tr¶ phÝ mét TT C¸ nh©n Nhãm C¸ nh©n Nhãm C¸ nh©n Nhãm C¸ nh©n Nhãm C¸ nh©n Nhãm Companies lÇn Single lÇn Single lÇn Single lÇn Single lÇn Single Individual Group Individual Group Individual Group Individual Group Individual Group premium premium premium premium premium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 AIA - - - - - - - - - - - - - - - 2 Dai-ichi Life 3,104.00 - - 353.00 - - 51.00 - - 547.00 - - 2,961.00 - - B¶o ViÖt Nh©n 3 - - - - - - - - - - - - - - - Thä 4 Manulife - - - - - - - - - - - - - - - 5 Prudential - - - - - - - - - - - - - - - 6 Prevoir - - - - - - - - - - - - - - - 7 ACE Life - - - - - - - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - - - - - - - 9 Tæng / Total 3,104.00 - - 353.00 - - 51.00 - - 547.00 - - 2,961.00 - -
 5. BiÓu/ Form: 6 nt B¶o hiÓm trän ®êi (Whole life insurance) Sè hîp ®ång BH cã hiÖu lùc ®Çu kú Sè hîp ®ång khai th¸c míi trong kú Sè hîp ®ång kh«i phôc Sè hîp ®ång hÕt hiÖu lùc trong kú Sè hîp ®ång cã hiÖu lùc cuèi kú Business In force at the begining of the New business Reinstated business Canceled business In force at the end of the period period Doanh nghiÖp Tr¶ phÝ mét Tr¶ phÝ mét Tr¶ phÝ mét Tr¶ phÝ mét Tr¶ phÝ TT C¸ nh©n Nhãm C¸ nh©n Nhãm C¸ nh©n Nhãm C¸ nh©n Nhãm C¸ nh©n Nhãm Companies lÇn Single lÇn Single lÇn Single lÇn Single mét lÇn Individual Group Individual Group Individual Group Individual Group Individual Group premium premium premium premium Single 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 AIA 12,291.00 - - 8,739.00 - - 202.00 - - 1,529.00 - - 19,703.00 - - 2 Dai-ichi Life - - - - - - - - - - - - - - - B¶o ViÖt Nh©n 3 Thä 12,484.00 - - 316.00 - - 8.00 - - 787.00 - - 12,021.00 - - 4 Manulife - - - - - - - - - - - - - - - 5 Prudential 37,363.00 - - 10,324.00 - - 1,798.00 - - 5,068.00 - - 44,417.00 - - 6 Prevoir - - - - - - - - - - - - - - - 7 ACE Life 10,324.00 - - 27,368.00 - - 6.00 - - 1,521.00 - - 36,177.00 - - 8 NewYork Life - - - - - - - - - - - - - - - 9 Tæng/Total 72,462.00 - - 46,747.00 - - 2,014.00 - - 8,905.00 - - 112,318.00 - -
 6. B¶o hiÓm tr¶ tiÒn ®Þnh kú (Annuity Insurance) BiÓu/ Form: 8 nt Sè hîp ®ång BH cã hiÖu lùc ®Çu kú Sè hîp ®ång khai th¸c míi trong kú Sè hîp ®ång kh«i phôc Sè hîp ®ång hÕt hiÖu lùc trong kú Sè hîp ®ång cã hiÖu lùc cuèi kú Business in force at the begining of the New business Reinstated business Canceled business In force at the end of the period period Tr¶ phÝ Doanh nghiÖp Tr¶ phÝ mét Tr¶ phÝ mét Tr¶ phÝ mét Tr¶ phÝ mét TT C¸ nh©n Nhãm C¸ nh©n Nhãm C¸ nh©n Nhãm C¸ nh©n Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm Companies lÇn Single lÇn Single lÇn Single lÇn Single Individual Group Individual Group Individual Group Individual Group Individual Single Group premium Premium premium premium premium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 AIA - - - - - - - - - - - - - - - 2 Dai-ichi Life - - - - - - - - - - - - - - - B¶o ViÖt 3 69,756.00 - - 84,620.00 - - 274.00 - - 9,787.00 - - 144,863.00 - - Nh©n Thä 4 Manulife - - - - - - - - - - - - - - - 5 Prudential - - - - - - - - - - - - - - - 6 Prevoir - - - - - - - - - - - - - - - 7 ACE Life - - - - - - - - - - - - - - - 8 Tæng/ Total 69,756.00 - - 84,620.00 - - 274.00 - - 9,787.00 - - 144,863.00 - -
 7. BiÓu/ Form: 7 nt B¶o hiÓm hçn hîp (Endowment insurance) Sè hîp ®ång BH cã hiÖu lùc ®Çu kú Sè hîp ®ång khai th¸c míi trong kú Sè hîp ®ång kh«i phôc Sè hîp ®ång hÕt hiÖu lùc trong kú Sè hîp ®ång cã hiÖu lùc cuèi kú Business in force at the begining of the New business Reinstated business Canceled business In force at the end of the period period Doanh nghiÖp Tr¶ phÝ mét Tr¶ phÝ mét Tr¶ phÝ mét Tr¶ phÝ mét Tr¶ phÝ mét TT C¸ nh©n Nhãm C¸ nh©n Nhãm C¸ nh©n Nhãm C¸ nh©n Nhãm C¸ nh©n Nhãm Companies lÇn (Single lÇn (Single lÇn (Single lÇn (Single lÇn (Single Individual Group Individual Group Individual Group Individual Group Individual Group premium) Premium) premium premium) premium) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 AIA 182,512.00 - - 25,425.00 - - 2,705.00 - - 24,292.00 - - 186,350.00 - - 2 Dai-ichi Life 92,401.00 - - 21,197.00 - - 3,495.00 - - 15,669.00 - - 101,424.00 - - B¶o ViÖt Nh©n 3 1,545,169.00 - - 126,922.00 - - 2,573.00 - - 191,011.00 - - 1,483,653.00 - - Thä 4 Manulife 233,938.00 - - 26,996.00 - - 429.00 - - 23,340.00 - - 238,023.00 - - 5 Prudential 1,239,058.00 2,223.00 - 177,195.00 - - 58,910.00 - - 159,763.00 25.00 - 1,315,400.00 2,198.00 - 6 Prevoir 6,573.00 - - 10,416.00 - - - - - 306.00 - - 16,683.00 - - 7 ACE Life 1,169.00 - - 441.00 - - 6.00 - - 301.00 - - 1,315.00 - - 8 Tæng / Total 3,300,820.00 2,223.00 - 388,592.00 - - 68,118.00 - - 414,682.00 25.00 - 3,342,848.00 2,198.00 -
 8. BiÓu/ Form: 10 nt Sè l−îng Hîp ®ång ph©n theo s¶n phÈm chÝnh vμ bæ trî cña tõng doanh nghiÖp Number of policies by main product and riders by company Hîp ®ång cã hiÖu lùc ®Çu kú Hîp ®ång khai th¸c míi Hîp dång kh«i phôc Hîp ®ång hÕt hiÖu lùc Sè hîp ®ång cã hiÖu lùc cuèi kú Business in force at the trong kú trong kú trong kú Doanh nghiÖp In force at the end of the period TT begining of the period New business Reinstated business Canceled business Companies SP chÝnh SP bæ trî SP chÝnh SP bæ trî SP chÝnh SP bæ trî SP chÝnh SP bæ trî SP chÝnh SP bæ trî Main product Rider Main product Rider Main product Rider Main product Rider Main product Rider AIA 1 214,987.00 211,989.00 63,035.00 44,966.00 3,081.00 3,556.00 38,516.00 31,975.00 242,587.00 228,536.00 Dai-ichi Life 2 95,506.00 142,255.00 21,550.00 38,252.00 3,546.00 5,998.00 16,216.00 25,210.00 104,386.00 161,295.00 B¶o ViÖt Nh©n 3 thä 1,627,707.00 1,544,933.00 211,859.00 312,292.00 2,855.00 3,795.00 201,605.00 210,859.00 1,640,816.00 1,650,161.00 Manulife 4 234,000.00 108,703.00 27,153.00 16,668.00 429.00 211.00 23,363.00 13,028.00 238,219.00 112,554.00 Prudential 5 1,401,740.00 1,170,758.00 260,323.00 272,283.00 70,324.00 63,098.00 189,160.00 166,212.00 1,543,227.00 1,339,927.00 Prevoir 6 6,612.00 - 20,636.00 - - - 327.00 - 26,921.00 - ACE Life 7 11,683.00 3,673.00 28,062.00 6,086.00 12.00 5.00 1,979.00 752.00 37,778.00 9,012.00 Tæng /Total 8 3,592,235.00 3,182,311.00 632,618.00 690,547.00 80,247.00 76,663.00 471,166.00 448,036.00 3,833,934.00 3,501,485.00
 9. BiÓu/ Form: 11 nt Sè l−îng hîp ®ång b¶o hiÓm (chÝnh + phô) theo lo¹i H§ b¶o hiÓm, theo nhãm s¶n phÈm cña tõng doanh nghiÖp Number of Policies (main product + riders) by type of policy, by group of product and by company Sè hîp ®ång cã hiÖu lùc cuèi Hîp ®ång cã hiÖu lùc ®Çu kú Hîp ®ång khai th¸c míi trong Hîp dång kh«i phôc trong kú Hîp ®ång hÕt hiÖu lùc trong kú In force at the end of the In force at begining of the period kú New business Reinstated business kú Canceled business TT Doanh period Ord nghiÖp Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ num Companies C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm Individual Single Group Individual Single Group Individual Single Group Individual Single Group Individual Single Group premium premium premium premium premium AIA 426,882 - 94 107,975 - 26 6,632 - 5 70,465 - 26 471,024 - 99 1 Dai-ichi Life 237,760 - 1 59,802 - - 9,544 - - 41,426 - - 265,680 - 1 2 B¶o ViÖt 3,172,640 - - 524,151 - - 6,650 - - 412,464 - - 3,290,977 - - 3 Nh©n thä Manulife 342,703 - - 43,821 - - 640 - - 36,391 - - 350,773 - - 4 Prudential 2,570,271 2,227 - 532,604 2 - 133,422 - - 355,372 - - 2,880,925 2,229 - 5 Prevoir 6,611 - 1 20,636 - - - - - 327 - - 26,920 - 1 6 ACE Life 15,356 - - 34,148 - - 17 - - 2,731 - - 46,790 - - 7 Tæng /total 6,772,223 2,227 96 1,323,137 2 26 156,905 - 5 919,176 - 26 7,333,089 2,229 101 8
 10. BiÓu/ Form: 9 nt Sè l−îng hîp ®ång s¶n phÈm phô theo lo¹i H§, theo nhãm s¶n phÈm cña tõng doanh nghiÖp Number of riders by type of policy and by company Hîp ®ång cã hiÖu lùc ®Çu kú Sè hîp ®ång cã hiÖu lùc cuèi Hîp ®ång khai th¸c míi trong Hîp dång kh«i phôc trong kú Hîp ®ång hÕt hiÖu lùc trong In force at begining of the kú In force at the end of the kú (New business) Reinstated business kú Canceled business Doanh period period nghiÖp Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Companies C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm Individual Single Group Individual Single Group Individual Single Group Individual Single Group Individual Single Group premium premium premium premium premium AIA 211,929 - 60 44,949 - 17 3,552 - 4 31,958 - 17 228,472 - 64 1 2 Dai-ichi Life 142,255 - - 38,252 - - 5,998 - - 25,210 - - 161,295 - - B¶o ViÖt 1,544,933 - - 312,292 - - 3,795 - - 210,859 - - 1,650,161 - - 3 Nh©n thä 4 Manulife 108,703 - - 16,668 - - 211 - - 13,028 - - 112,554 - - 5 Prudential 1,170,758 - - 272,283 - - 63,098 - - 166,212 - - 1,339,927 - - 6 Prevoir - - - - - - - - - - - - - - - 7 ACE Life 3,673 - - 6,086 - - 5 - - 752 - - 9,012 - - Tæng /total 3,182,251 - 60 690,530 - 17 76,659 - 4 448,019 - 17 3,501,421 - 64 9
 11. Biểu/Form : 2 nt Sè l−îng hîp ®ång khai th¸c míi ph©n tÝch theo nhãm s¶n phÈm chÝnh vμ s¶n phÈm bæ trî Number of new business policies by main product and by rider §¬n vÞ/Unit: Policy Cïng kú n¨m tr−ícna Kú b¸o c¸o/ Reported period Tèc ®é t¨ng tr−ëng / Growth Rate The same period before Doanh nghiÖp TT Companies S¶n phÈm chÝnh S¶n phÈm bæ trî S¶n phÈm chÝnh S¶n phÈm bæ trî S¶n phÈm chÝnh S¶n phÈm bæ trî Main product Rider Main product Rider Main product Rider 1 AIA 63,035 44,966 44,310 40,351 42.26% 11.44% 2 Dai-ichi Life 21,550 38,252 20,663 32,768 4.29% 16.74% 3 B¶o ViÖt 211,859 312,292 217,142 288,299 -2.43% 8.32% 4 Manulife 27,153 16,668 20,361 10,919 33.36% 52.65% 5 Prudential 260,323 272,283 174,786 150,703 48.94% 80.68% 6 Prevoir 20,636 - 6,612 - 212.10% - 7 ACE Life 28,062 6,086 11,118 3,232 152.40% 88.30% 8 Tæng/ Total 632,618 690,547 494,992 526,272 27.80% 31.21% BiÓu/Form 3 nt Sè l−îng hîp ®ång cã hiÖu lùc cuèi kú ph©n tÝch theo nhãm s¶n phÈm chÝnh vμ s¶n phÈm bæ trî Number of policies in force at the end of the period by group of product and by company Cïng kú n¨m tr−ícna Kú b¸o c¸o/ Reported period Tèc ®é t¨ng tr−ëng / Growth Rate The same period before Doanh nghiÖp TT Companies S¶n phÈm chÝnh S¶n phÈm bæ trî S¶n phÈm chÝnh S¶n phÈm bæ trî S¶n phÈm chÝnh S¶n phÈm bæ trî Main product Rider Main product Rider Main product Rider 1 AIA 242,587 228,536 214,986 211,989 12.84% 7.81% 2 Dai-chi Life 104,386 161,295 95,505 142,257 9.30% 13.38% 3 B¶o ViÖt 1,640,816 1,650,161 1,619,364 1,567,664 1.32% 5.26% 4 Manulife 238,219 112,554 234,000 108,703 1.80% 3.54% 5 Prudential 1,543,227 1,339,927 1,401,740 1,170,758 10.09% 14.45% 6 Prevoir 26,921 - 6,612 - 307.15% - 7 ACE Life 37,778 9,012 11,683 3,673 223.36% 145.36% 8 Tæng/ Total 3,833,934 3,501,485 3,583,890 3,205,044 6.98% 9.25%
 12. sè tiÒn b¶o hiÓm theo lo¹i hîp ®ång vμ theo s¶n phÈm Form: 12 nt Sum insured by type of policies and by product Lo¹i hîp ®ång vμ s¶n phÈm Kú b¸o c¸o Cïng kú n¨m tr−íc % t¨ng tr−ëng Type of policies by product Reported period The same period before Growth Rat e Hîp ®ång cã hiÖu lùc ®Çu kú I 161,193,418.00 6,785,149.00 2275.68% Business In force at begining of the period 1 S¶n phÈm chÝnh/ Main product 103,096,931.00 3,597,178.00 2766.05% 1.1 S¶n phÈm b¶o hiÓm c¸ nh©n/ Individual 102,810,292.00 3,594,896.00 2759.90% a Tö kú / Term 5,685,072.00 139,695.00 3969.63% b Sinh kú/ Pure Endowment 106,378.00 3,309.00 3114.81% c Trän ®êi / Whole life 6,775,828.00 59,077.00 11369.49% d Hçn hîp /Endowment 88,945,430.00 3,346,347.00 2557.99% e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú / Annuity 1,297,584.00 46,468.00 2692.42% 1.2 Tr¶ phÝ mét lÇn/ Single premium 35,007.00 2,242.00 1461.42% a Tö kú / Term 1,402.00 2.00 70000.00% b Sinh kú/ Pure Endowment - - - c Trän ®êi / Whole life - - - d Hçn hîp /Endowment 33,605.00 2,240.00 1400.22% e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú / Annuity - - - 1.3 S¶n phÈm BH nhãm/Group Insurance 251,632.00 40.00 628980.00% a Tö kú / Term 251,632.00 40.00 628980.00% b Sinh kú/ Pure Endowment - - - c Trän ®êi / Whole life - - - d Hçn hîp /Endowment - - - e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú / Annuity - - - 2 S¶n phÈm bæ trî /Rider 58,096,487.00 3,187,971.00 1722.37% 2.1 S¶n phÈm b¶o hiÓm c¸ nh©n/ Individual 57,926,741.00 3,187,908.00 1717.08% 2.2 Tr¶ phÝ mét lÇn/ Single premium - - - 2.3 S¶n phÈm BH nhãm/Group Insurance 169,746.00 63.00 269338.10% Hîp ®ång khai th¸c míi trong kú II 44,693,416.00 1,021,264.00 4276.28% New business 1 S¶n phÈm chÝnh /Main product 32,622,206.00 494,992.00 6490.45% 1.1 S¶n phÈm b¶o hiÓm c¸ nh©n/ Individual 32,480,843.00 494,982.00 6462.03% a Tö kú / Term 5,445,489.00 29,821.00 18160.58% b Sinh kú/ Pure Endowment 21,815.00 657.00 3220.40% c Trän ®êi / Whole life 9,602,265.00 19,444.00 49284.21% d Hçn hîp /Endowment 15,573,505.00 414,947.00 3653.13% e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú / Annuity 1,837,769.00 30,113.00 6002.91% 1.2 Tr¶ phÝ mét lÇn/ Single premium 591.00 2.00 29450.00% a Tö kú / Term 591.00 2.00 29450.00% b Sinh kú/ Pure Endowment - - - c Trän ®êi / Whole life - - - d Hçn hîp /Endowment - - - e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú / Annuity - - - 1.3 S¶n phÈm BH nhãm/Group Insurance 140,772.00 8.00 1759550.00% a Tö kú / Term 140,772.00 8.00 1759550.00% b Sinh kú/ Pure Endowment - - - c Trän ®êi / Whole life - - - d Hçn hîp /Endowment - - - e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú / Annuity - - - 2 S¶n phÈm bæ trî /Rider 12,071,210.00 526,272.00 2193.72% 2.1 S¶n phÈm b¶o hiÓm c¸ nh©n/ Individual 12,039,401.00 526,256.00 2187.75% 2.2 Tr¶ phÝ mét lÇn/ Single premium - - - 2.3 S¶n phÈm BH nhãm/Group Insurance 31,809.00 16.00 198706.25% Hîp ®ång hÕt hiÖu lùc trong kú III 15,568,387.00 1,261,680.00 1133.94% Canceled business 1 S¶n phÈm chÝnh /Main product 10,534,877.00 633,828.00 1562.10% 1.1 S¶n phÈm b¶o hiÓm c¸ nh©n /Individual 10,518,231.00 633,795.00 1559.56% a Tö kú /Term 1,599,220.00 37,388.00 4177.36% b Sinh kú /Pure endowment 20,962.00 1,005.00 1985.77% c Trän ®êi / Whole life 959,248.00 8,224.00 11564.01% d Hçn hîp / Endowment 7,938,801.00 581,618.00 1264.95% e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú /Annuity - 5,560.00 -100.00% 1.2 Tr¶ phÝ mét lÇn /Single premium - 17.00 -100.00% a Tö kú /Term - - - b Sinh kú /Pure endowment - - - c Trän ®êi / Whole life - - - d Hçn hîp / Endowment 490.00 17.00 2782.35% e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú /Annuity - - -
 13. 1.3 S¶n phÈm BH nhãm / Group Insurance 16,646.00 16.00 103937.50% a Tö kú /Term 16,646.00 16.00 103937.50% b Sinh kú /Pure endowment - - - c Trän ®êi / Whole life - - - d Hçn hîp / Endowment - - - e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú /Annuity - - - 2 S¶n phÈm bæ trî /Rider 5,033,510.00 627,852.00 701.70% 2.1 S¶n phÈm b¶o hiÓm c¸ nh©n /Individual 4,994,396.00 627,826.00 695.51% 2.2 Tr¶ phÝ mét lÇn /Single premium - - - 2.3 S¶n phÈm BH nhãm / Group Insurance 39,114.00 26.00 150338.46% Hîp ®ång kh«i phôc trong kú IV 4,432,829.00 244,201.00 1715.24% Reinstated business 1 S¶n phÈm chÝnh /Main product 3,000,763.00 125,548.00 2290.13% 1.1 S¶n phÈm b¶o hiÓm c¸ nh©n /Individual 3,000,213.00 125,544.00 2289.77% a Tö kú /Term 317,628.00 11,646.00 2627.36% b Sinh kú /Pure endowment 2,775.00 143.00 1840.56% c Trän ®êi / Whole life 219,228.00 2,180.00 9956.33% d Hçn hîp / Endowment 2,460,582.00 111,208.00 2112.59% e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú /Annuity - 367.00 -100.00% 1.2 Tr¶ phÝ mét lÇn /Single premium - - - a Tö kú /Term - - - b Sinh kú /Pure endowment - - - c Trän ®êi / Whole life - - - d Hçn hîp / Endowment - - - e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú /Annuity - - - 1.3 S¶n phÈm BH nhãm / Group Insurance 550.00 4.00 13650.00% a Tö kú /Term 550.00 4.00 13650.00% b Sinh kú /Pure endowment - - - c Trän ®êi / Whole life - - - d Hçn hîp / Endowment - - - e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú /Annuity - - - 2 S¶n phÈm bæ trî /Rider 1,432,066.00 118,653.00 1106.94% 2.1 S¶n phÈm b¶o hiÓm c¸ nh©n /Individual 1,432,066.00 118,646.00 1107.01% 2.2 Tr¶ phÝ mét lÇn /Single premium - - - 2.3 S¶n phÈm BH nhãm / Group Insurance - 7.00 -100.00% Hîp ®ång cã hiÖu lùc cuèi kú V 181,717,174.00 6,788,934.00 2576.67% In force at the end of the period 1 S¶n phÈm chÝnh /Main product 112,682,954.00 3,583,890.00 3044.15% 1.1 S¶n phÈm b¶o hiÓm c¸ nh©n /Individual 109,184,029.00 3,581,627.00 2948.45% a Tö kú /Term 9,849,410.00 143,774.00 6750.62% b Sinh kú /Pure endowment 110,006.00 3,104.00 3444.01% c Trän ®êi / Whole life 15,629,267.00 72,477.00 21464.45% d Hçn hîp /Endowment 80,548,027.00 3,290,884.00 2347.61% e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú /Annuity 3,047,319.00 71,388.00 4168.67% 1.2 Tr¶ phÝ mét lÇn /Single premium 35,598.00 2,227.00 1498.47% a Tö kú /Term 1,993.00 4.00 49725.00% b Sinh kú /Pure endowment - - - c Trän ®êi / Whole life - - - d Hçn hîp /Endowment 33,115.00 2,223.00 1389.65% e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú /Annuity - - - 1.3 S¶n phÈm BH nhãm/Group Insurance 3,463,327.00 36.00 9620252.78% a Tö kú /Term 3,464,987.00 36.00 9624863.89% b Sinh kú /Pure endowment - - - c Trän ®êi / Whole life - - - d Hçn hîp /Endowment - - - e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú /Annuity - - - 2 S¶n phÈm bæ trî /Rider 69,034,220.00 3,205,044.00 2053.92% 2.1 S¶n phÈm b¶o hiÓm c¸ nh©n /Individual 68,871,779.00 3,204,984.00 2048.90% 2.2 Tr¶ phÝ mét lÇn /Single premium - - - 2.3 S¶n phÈm BH nhãm / Group Insurance 162,441.00 60.00 270635.00% B¶o ViÖt Nh©n thä kh«ng cung cÊp sè liÖu vÒ sè tiÒn b¶o hiÓm cña Hîp ®ång kh«i phôc vμ Hîp ®ång hÕt hiÖu lùc BaoViet Life has not provided the statistics on Sum Insured of Policies expired and Policies reinstated
 14. BiÓu/Form: 13 nt B¶o hiÓm tö kú (Term insurance) (®¬n vÞ/Unit: 1 000 000 VN§) STBH Hîp ®ång cã hiÖu lùc STBH Hîp dång kh«i phôc STBH Hîp ®ång hÕt hiÖu lùc STBH Hîp ®ång khai th¸c STBH Sè hîp ®ång cã hiÖu lùc ®Çu kú trong kú trong kú míi trong kú cuèi kú Sum insured of business in Sum insured reinstated Sum insured cancelled Sum Insured of new business Sum insured in force at the end Doanh force at the begining business business TT nghiÖp Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Companies C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm Individual Single Group Individual Single Group Individual Single Group Individual Single Group Individual Single Group premiu premium premium premium premiu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 AIA 1,315,283.00 - 160,514.00 1,912,685.00 - 99,960.00 14,589.00 - 550.00 810,009.00 - 16,624.00 2,432,548.00 - 3,331,419.00 2 Dai-ichi Life - - 74,342.00 - - 20,150.00 - - - - - - - - 94,492.00 B¶o ViÖt 3 1,187.00 - - 10.00 - - - - - - - - 1,638.00 - 1,660.00 Nh©n Thä 4 Manulife 6,016.00 - - 23,136.00 - - - - - 1,950.00 - - 27,202.00 - - 5 Prudential 4,296,891.00 1,402.00 - 2,674,164.00 591.00 - 303,039.00 - - 732,372.00 - - 6,541,722.00 1,993.00 - 6 Prevoir 11,758.00 - 16,776.00 776,964.00 - 20,662.00 - - - 14,904.00 - 22.00 773,818.00 - 37,416.00 7 ACE Life 53,937.00 - - 58,530.00 - - - - - 39,985.00 - - 72,482.00 - - 8 Tæng /Total 5,685,072.00 1,402.00 251,632.00 5,445,489.00 591.00 140,772.00 317,628.00 - 550.00 1,599,220.00 - 16,646.00 9,849,410.00 1,993.00 3,464,987.00 B¶o hiÓm sinh kú (pure endowment insurance) BiÓu/Form: 14 nt (®¬n vÞ/Unit: 1 000 000 VN§) STBH Hîp ®ång cã hiÖu lùc STBH Hîp dång kh«i phôc STBH Hîp ®ång hÕt hiÖu lùc STBH Sè hîp ®ång cã hiÖu lùc STTBH Hîp ®ång khai th¸c ®Çu kú trong kú trong kú cuèi kú míi trong kú Sum insured of business in Sum insured of reinstated Sum insured of cancelled Sum insured of in force at the Sum insured of new business Doanh force at the begining business business end TT nghiÖp Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Companies C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm Individual Single Group Individual Single Group Individual Single Group Individual Single Group Individual Single Group premiu premium premium premium premiu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 AIA - - - - - - - - - - - - - - - 2 Dai-ichi Life 106,378.00 - - 21,815.00 - - 2,775.00 - - 20,962.00 - - 110,006.00 - - B¶o ViÖt 3 - - - - - - - - - - - - - - - Nh©n Thä 4 Manulife - - - - - - - - - - - - - - - 5 Prudential - - - - - - - - - - - - - - - 6 Prevoir - - - - - - - - - - - - - - - 7 ACE Life - - - - - - - - - - - - - - - 8 Tæng /Total 106,378.00 - - 21,815.00 - - 2,775.00 - - 20,962.00 - - 110,006.00 - -
 15. BiÓu/Form: 15 nt B¶o hiÓm trän ®êi (Whole life insurance) (®¬n vÞ/Unit: 1 000 000 VN§) STBH Hîp ®ång cã hiÖu lùc ®Çu STBH Hîp dång kh«i phôc STBH Hîp ®ång hÕt hiÖu lùc STBH Hîp ®ång khai th¸c míi STBH Sè hîp ®ång cã hiÖu lùc kú trong kú trong kú trong kú cuèi kú Sum Insured of business In force Sum insured of reinstated Sum insured cancelled Sum Insured of new business Sum insured in force at the end at the begining business business Doanh nghiÖp TT Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Companies C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm Individual Single Group Individual Single Group Individual Single Group Individual Single Group Individual Single Group premium premium premium premium premium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 AIA 554,251.00 - - 1,167,514.00 - - 8,464.00 - - 63,574.00 - - 1,666,655.00 - - 2 Dai-ichi Life - - - - - - - - - - - - - - - B¶o ViÖt Nh©n 3 268,274.00 - - 19,447.00 - - - - - - - - 278,915.00 - - Thä 4 Manulife - - - - - - - - - - - - - - - 5 Prudential 3,433,946.00 - - 1,332,722.00 - - 209,664.00 - - 631,934.00 - - 4,344,398.00 - - 6 Prevoir - - - - - - - - - - - - - - - 7 ACE Life 2,519,357.00 - - 7,082,582.00 - - 1,100.00 - - 263,740.00 - - 9,339,299.00 - - 8 - - - - - - - - - - - - - - - 9 Tæng/ Total 6,775,828.00 - - 9,602,265.00 - - 219,228.00 - - 959,248.00 - - 15,629,267.00 - - BiÓu/Form: 17 nt B¶o hiÓm tr¶ tiÒn ®Þnh kú (Annuity)
 16. (®¬n vÞ/Unit: 1 000 000 VN§) STBH Hîp ®ång cã hiÖu lùc ®Çu STBH Hîp dång kh«i phôc STBH Hîp ®ång hÕt hiÖu lùc STBH Sè hîp ®ång cã hiÖu lùc STBH Hîp ®ång khai th¸c míi kú trong kú trong kú cuèi kú trong kú Sum insured in force at the Sum insured reinstated Sum insured of cancelled Sum insured of in force at the Sum insured of new business begining business business end Doanh nghiÖp Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ TT Companies C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm Individual Single Group Individual Single Group Individual Single Group Individual Single Group Individual Single Group premium premium premium premium premium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 AIA - - - - - - - - - - - - - - - 2 Dai-ichi Life - - - - - - - - - - - - - - - B¶o ViÖt Nh©n 3 1,297,584.00 - - 1,837,769.00 - - - - - - - - 3,047,319.00 - - Thä 4 Manulife - - - - - - - - - - - - - - - 5 Prudential - - - - - - - - - - - - - - - 6 Prevoir - - - - - - - - - - - - - - - 7 ACE Life - - - - - - - - - - - - - - - 8 Tæng /Total 1,297,584.00 - - 1,837,769.00 - - - - - - - - 3,047,319.00 - -
 17. BiÓu/Form: 16 nt B¶o hiÓm hçn hîp (Endowement insurance) (®¬n vÞ/Unit: 1 000 000 VN§) STBH Hîp ®ång cã hiÖu lùc STBH Hîp dång kh«i phôc STBH Hîp ®ång hÕt hiÖu lùc STBH Hîp ®ång khai th¸c míi STBH Sè hîp ®ång cã hiÖu lùc ®Çu kú trong kú trong kú trong kú cuèi kú Sum insured of business in Sum insured oØneinstated Sum insured of cancelled Sum insured of new business Sum insured of in force at the end force at the begining business business Doanh nghiÖp Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ TT Companies C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n Nhãm mét lÇn Individual Single Group Individual Single Group Individual Single Group Individual Single Group Individual Single Group premium premium premiu premium premium 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 AIA 5,702,877.00 - - 989,664.00 - - 80,234.00 - - 705,565.00 - - 6,067,210.00 - - 2 Dai-chi Life 3,768,452.00 - - 1,359,537.00 - - 160,965.00 - - 611,839.00 - - 4,677,115.00 - - B¶o ViÖt 3 25,765,065.00 - - 2,933,754.00 - - - - - - - - 10,206,130.00 - - Nh©n Thä 4 Manulife 9,900,695.00 - - 1,914,765.00 - - 16,135.00 - - 937,011.00 - - 10,894,584.00 - - 5 Prudential 43,444,096.00 33,605.00 - 7,867,064.00 - - 2,203,026.00 - - 5,655,427.00 490.00 - 47,858,759.00 33,115.00 - 6 Prevoir 305,511.00 - - 485,900.00 - - - - - 13,684.00 - - 777,727.00 - - 7 ACE Life 58,734.00 - - 22,821.00 - - 222.00 - - 15,275.00 - - 66,502.00 - - 8 Tæng /Total 88,945,430.00 33,605.00 - 15,573,505.00 - - 2,460,582.00 - - 7,938,801.00 490.00 - 80,548,027.00 33,115.00 -
 18. BiÓu/Form: 18 nt Sè tiÒn b¶o hiÓm theo s¶n phÈm chÝnh vμ bæ trî cña tõng doanh nghiÖp Sum insured by main product and rider by company §¬n vÞ/Unit: 1 000 000 VN§ Hîp ®ång cã hiÖu lùc ®Çu kú Hîp ®ång khai th¸c míi trong kú Hîp dång kh«i phôc trong kú Hîp ®ång hÕt hiÖu lùc trong kú Sè hîp ®ång cã hiÖu lùc cuèi kú Doanh Business in force at the begining New business Reinstated business Cancelled business In force at the end TT nghiÖp Companies SP chÝnh SP bæ trî SP chÝnh SP bæ trî SP chÝnh SP bæ trî SP chÝnh SP bæ trî SP chÝnh SP bæ trî Main product Rider Main product Rider Main product Rider Main product Rider Main product Rider AIA 1 7,732,925.00 2,828,793.00 4,169,823.00 1,086,479.00 103,837.00 67,890.00 1,595,772.00 651,743.00 13,497,832.00 3,331,419.00 Dai-ichi 2 Life 3,949,172.00 3,395,450.00 1,401,502.00 1,322,697.00 163,740.00 161,881.00 632,801.00 593,811.00 4,881,613.00 4,286,217.00 B¶o ViÖt 3 Nh©n thä 27,332,110.00 27,335,678.00 4,790,980.00 3,166,648.00 - - - - 13,534,002.00 32,970,293.00 Manulife 4 9,906,711.00 2,764,537.00 1,937,901.00 456,140.00 16,135.00 4,143.00 938,961.00 278,548.00 10,921,786.00 2,946,272.00 Prudential 5 51,209,940.00 21,326,453.00 11,874,541.00 5,259,080.00 2,715,729.00 1,197,522.00 7,019,733.00 3,413,392.00 58,780,477.00 24,369,663.00 Prevoir 6 334,045.00 - 1,283,526.00 - - - 28,610.00 - 1,588,961.00 - ACE Life 7 2,632,028.00 445,576.00 7,163,933.00 780,166.00 1,322.00 630.00 319,000.00 96,016.00 9,478,283.00 1,130,356.00 Tæng /Total 8 103,096,931.00 58,096,487.00 32,622,206.00 12,071,210.00 3,000,763.00 1,432,066.00 10,534,877.00 5,033,510.00 112,682,954.00 69,034,220.00
 19. BiÓu/Form: 19 nt Sè tiÒn b¶o hiÓm (SP chÝnh + Sp bæ trî) ph©n theo lo¹i H§ b¶o hiÓm vμ nhãm sp cña tõng doanh nghiÖp Sum insured (main product + riders) by type of policy, by group of product by company §¬n vÞ/Unit: 1 000 000 VN§ Hîp ®ång cã hiÖu lùc ®Çu kú Hîp ®ång khai th¸c míi trong Hîp dång kh«i phôc trong Hîp ®ång hÕt hiÖu lùc trong Sè hîp ®ång cã hiÖu lùc cuèi kú Doanh In force at the begining kú New business kú Reinstated business kú Cancelled business In force at the end TT nghiÖp Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Tr¶ phÝ Companies C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm C¸ nh©n mét lÇn Nhãm Individual Single Group Individual Single Group Individual Single Group Individual Single Group Individual Single Group premium premium premiu premiu premium AIA 1 10,231,458 - 330,260 5,124,533 - 131,769 171,177 - 550 2,191,777 - 55,738 13,335,391 - 3,493,860 Dai-ichi Life 2 7,270,280 - 74,342 2,704,049 - 20,150 325,621 - - 1,226,612 - - 9,073,338 - 94,492 B¶o ViÖt Nh©n 3 thä 54,667,788 - - 7,957,628 - - - - - - - - 46,504,295 - - Manulife 4 12,671,248 - - 2,394,041 - - 20,278 - - 1,217,509 - - 13,868,058 - - Prudential 5 72,501,386 35,007 - 17,133,030 591 - 3,913,251 - - 10,433,125 - - 83,114,542 35,598 - Prevoir 6 317,269 - 16,776 1,262,864 - 20,662 - - - 28,588 - 22 1,551,545 - 37,416 ACE Life 7 3,077,604 - - 7,944,099 - - 1,952 - - 415,016 - - 10,608,639 - - Tæng /Total 8 160,737,033 35,007 421,378 44,520,244 591 172,581 4,432,279 - 550 15,512,627 - 55,760 178,055,808 35,598 3,625,768 Chó ý: Do B¶o ViÖt kh«ng cung cÊp sè liÖu cña sè tiÒn b¶o hiÓm cho c¸c hîp ®ång kh«i phôc trong kú vμ c¸c hîp ®ång hÕt hiÖu lùc trong kú kh«ng khíp víi c«ng thøc Note: As BaoViet has not provided statistics about sum insured of reinstated bussiness and canceled bussiness in period
 20. BiÓu/Form: 20 nt phÝ b¶o hiÓm Hîp ®ång míi khai th¸c Premium From new business underwritten (§¬n vÞ/ Unit: 1 000 000 VN§) Trong kú b¸o c¸o Doanh thu phÝ Tèc ®é t¨ng In the reported period b¶o hiÓm n¨m tr−ëng phÝ BH Doanh thu phÝ ®Çu cïng kú n¨m n¨m ®Çu so víi S¶n phÈm b¶o hiÓm b¶o hiÓm n¨m PhÝ b¶o hiÓm tr−íc cïng kú n¨m TT quy n¨m Products ®Çu First year policy tr−íc First year policy Annualized collected premium Growth rate of collected premium of the same first year colleted premium previous before premium 1 S¶n phÈm chÝnh /Main product 1,737,552.00 1,984,585.00 1,244,769.87 39.59% 1.1 S¶n phÈm b¶o hiÓm c¸ nh©n /Individual 1,735,400.00 1,984,421.00 1,243,597.07 39.55% a Tö kú /Term 32,577.00 31,735.00 14,452.20 125.41% b Sinh kú /Pure Endowment 1,871.00 2,310.00 3,006.00 -37.76% c Trän ®êi /Whole life 200,437.00 209,696.00 70,818.04 183.03% d Hçn hîp /Endowment 1,261,142.00 1,434,367.00 1,078,521.76 16.93% e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú / Annuity 239,373.00 306,313.00 76,799.07 211.69% 1.2 Tr¶ phÝ mét lÇn /Single Premium 8.00 1.00 7.00 14.29% a Tö kú /Term 8.00 1.00 7.00 14.29% b Sinh kú /Pure Endowment - - - - c Trän ®êi /Whole life - - - - d Hçn hîp /Endowment - - - - e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú / Annuity - - - - 1.3 S¶n phÈm b¶o hiÓm nhãm /Group Insurance 2,144.00 163.00 1,165.80 83.91% a Tñ kú /Term 2,144.00 163.00 1,165.80 83.91% b Sinh kú /Pure Endowment - - - - c Trän ®êi /Whole life - - - - d Hçn hîp /Endowment - - - - e Tr¶ tiÒn ®Þnh kú / Annuity - - - - 2 S¶n phÈm bæ trî / Rider 77,527.00 87,623.00 45,595.84 70.03% 2.1 S¶n phÈm b¶o hiÓm c¸ nh©n /Individual 77,448.00 87,563.00 45,564.84 69.97% 2.2 Tr¶ phÝ mét lÇn /Single Premium - - - - 2.3 S¶n phÈm b¶o hiÓm nhãm /Group Insurance 79.00 60.00 31.00 154.84% Total First year policy premium 1,815,079.00 2,072,208.00 1,290,365.71 40.66% Chó ý/Note PhÝ b¶o hiÓm thùc thu: lμ phÝ b¶o hiÓm gèc thùc tÕ thu trong kú Collected premium: Direct insurance premium received actually in the reported period
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2