Thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 1988-2007

Chia sẻ: Rin Trung | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:8

0
1.429
lượt xem
491
download

Thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 1988-2007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Số liệu thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam giai đoạn 1988-2007 và thống kê chi tiết 9 tháng 2007. Thống kê FDI phân theo ngành, hình thức đầu tư, quốc tịch chủ đầu tư và địa bàn đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 1988-2007

  1. ®Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi theo n-íc 1988-2007 (tÝnh tíi ngµy 22/9/2007 - chØ tÝnh c¸c dù ¸n cßn hiÖu lùc) STT N-íc, vïng l·nh thæ Sè dù ¸n Vèn ®Çu t- Vèn ®iÒu lÖ §Çu t- thùc hiÖn 1 Hµn Quèc 1635 11,031,981,480 4,485,860,828 2,946,299,316 2 Singapore 525 9,653,969,313 3,484,068,443 4,068,670,960 3 §µi Loan 1719 9,221,386,272 4,097,010,451 3,172,661,393 4 NhËt B¶n 891 8,718,148,784 3,719,730,419 5,212,104,693 5 Hång K«ng 424 5,594,155,834 2,071,628,804 2,326,116,755 6 BritishVirginIslands 319 4,649,089,348 1,785,379,278 1,443,541,373 7 Hoa Kú 354 2,598,399,428 1,312,510,106 784,685,807 8 Hµ Lan 81 2,562,037,747 1,466,201,843 2,241,936,514 9 Ph¸p 190 2,396,201,335 1,450,237,390 1,152,943,846 10 Malaysia 230 1,819,421,518 849,355,234 1,136,165,492 11 Cayman Islands 25 1,753,793,740 733,120,518 641,374,528 12 Th¸i Lan 160 1,561,556,929 605,116,448 832,736,253 13 Trung Quèc 497 1,501,789,085 754,424,960 249,300,223 14 V-¬ng quèc Anh 94 1,396,651,531 662,254,051 654,726,078 15 Samoa 45 1,112,941,668 386,416,000 27,899,882 16 Luxembourg 15 803,816,324 724,259,400 21,038,486 17 Australia 155 784,102,826 408,827,068 491,863,737 18 Thôy Sü 45 747,471,029 357,547,032 530,773,248 19 Ên §é 21 671,773,710 262,669,891 682,878,900 20 British West Indies 6 511,231,090 146,939,327 122,169,763 21 Canada 63 489,726,124 197,663,716 56,820,476 22 CHLB §øc 93 425,701,081 177,179,935 161,318,063 23 §an M¹ch 47 382,137,454 180,838,929 87,945,388 24 Liªn bang Nga 54 302,754,841 168,462,086 232,053,789 25 Bermuda 5 270,322,867 98,936,700 200,459,252 26 Philippines 32 247,378,899 125,157,336 85,911,741 27 Mauritius 25 194,803,600 125,913,424 909,391,126 28 Indonesia 16 141,892,000 75,905,600 127,188,864 29 Brunei 39 128,881,421 53,161,421 4,528,862 30 Bahamas 4 128,350,000 82,650,000 8,181,940 31 Channel Islands 15 106,671,907 39,161,729 49,214,603 32 Ba Lan 8 92,721,948 41,664,334 19,903,000 33 BØ 30 83,618,227 40,376,454 60,863,558 34 Cook Islands 3 73,570,000 22,571,000 21,055,898 35 Barbados 1 65,643,000 19,693,140 - 36 Thôy §iÓn 13 51,993,005 17,585,005 14,091,214 37 New Zealand 14 50,397,000 30,167,000 4,856,167 38 Céng hßa SÐc 13 49,941,173 23,441,173 9,322,037 39 Italia 22 48,270,238 22,532,076 28,439,591 40 Saint Kitts & Nevis 2 39,685,000 12,625,000 11,590,000 41 Liechtenstein 2 35,500,000 10,820,000 35,510,100 42 Na Uy 14 35,231,918 21,157,307 9,607,806 43 Thæ NhÜ Kú 6 34,050,000 10,365,000 5,440,258 44 PhÇn Lan 5 33,435,000 10,950,000 6,656,758
  2. 45 Ma Cao 7 30,700,000 25,600,000 2,480,000 46 Ir¾c 2 27,100,000 27,100,000 15,100,000 47 Lµo 8 23,353,528 15,613,527 5,278,527 48 Ukraina 5 22,754,667 11,885,818 13,743,081 49 Belize 4 21,000,000 9,360,000 979,000 50 Panama 7 18,000,000 7,190,000 - 51 Isle of Man 1 15,000,000 5,200,000 1,000,000 52 Srilanca 4 13,014,048 6,564,175 4,174,000 53 Aã 10 12,425,000 4,766,497 5,245,132 54 Dominica 2 11,000,000 3,400,000 - 55 Saint Vincent 1 8,000,000 1,450,000 1,050,000 56 Israel 6 7,680,786 4,290,786 5,720,413 57 T©y Ban Nha 7 7,059,865 5,419,865 195,000 58 Cu Ba 1 6,600,000 2,200,000 7,320,278 59 Campuchia 5 5,200,000 3,390,000 810,000 60 Ireland 3 4,350,000 1,690,000 - 61 Slovenia 2 4,000,000 2,000,000 - 62 St Vincent & The Grenadines 1 3,000,000 2,000,000 - 63 Brazil 1 2,600,000 1,200,000 2,265,000 64 Turks & Caicos Islands 1 2,100,000 700,000 - 65 Hungary 4 1,936,196 1,137,883 1,740,460 66 Guatemala 1 1,866,185 894,000 - 67 Nam T- 1 1,580,000 1,000,000 - 68 Guinea Bissau 1 1,192,979 529,979 546,000 69 Syria 3 1,050,000 430,000 30,000 70 Turks&Caicos Islands 1 1,000,000 700,000 700,000 71 Bungary 2 770,000 529,000 - 72 Guam 1 500,000 500,000 - 73 SÝp 1 500,000 200,000 - 74 Belarus 1 400,000 400,000 400,000 75 Cayman Island 1 250,000 100,000 - 76 Achentina 1 120,000 120,000 1,372,624 77 CHDCND TriÒu Tiªn 1 100,000 100,000 - 78 Pakistan 1 100,000 100,000 - 79 Mªxico 1 50,000 50,000 - 80 Rumani 1 40,000 40,000 40,000 81 Nam Phi 1 29,780 29,780 - Tæng sè 8,058 72,859,018,728 31,520,417,166 30,960,427,253 Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-
  3. CÊp míi 9 th¸ng 2007 ph©n theo ngµnh (tÝnh tíi ngµy 22/09/2007) STT Chuyªn ngµnh Sè dù ¸n TV§T Vèn ®iÒu lÖ C«ng nghiÖp 633 4,179,303,509 1,928,018,023 CN dÇu khÝ 5 152,820,000 152,820,000 CN nÆng 256 2,056,017,048 791,965,780 I CN nhÑ 288 1,666,223,336 831,692,118 CN thùc phÈm 24 86,567,125 65,651,125 X©y dùng 60 217,676,000 85,889,000 N«ng-L©m-Ng- nghiÖp 52 163,793,636 93,851,382 II N«ng-L©m nghiÖp 40 139,018,636 76,282,382 Thñy s¶n 12 24,775,000 17,569,000 DÞch vô 360 3,947,750,175 1,334,733,188 DÞch vô 248 373,970,361 151,566,721 GTVT-B-u ®iÖn 21 558,169,397 180,780,915 Kh¸ch s¹n-Du lÞch 38 1,593,563,908 575,663,280 III V¨n hãa-YtÕ-Gi¸o dôc 36 182,622,800 97,893,900 XD h¹ tÇng KCX-KCN 4 78,500,000 35,000,000 XD Khu ®« thÞ míi 2 150,000,000 40,000,000 XD V¨n phßng-C¨n hé 11 1,010,923,709 253,828,372 Tæng sè 1,045 8,290,847,320 3,356,602,593 Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t- CÊp míi 9 th¸ng - 2007 ph©n theo h×nh thøc ®Çu t- (tÝnh tíi ngµy 22/09/2007) STT H×nh thøc ®Çu t- Sè dù ¸n TV§T Vèn ®iÒu lÖ 1 100% vèn n-íc ngoµi 841 6,381,642,937 2,502,893,213 2 Liªn doanh 164 1,527,196,089 588,552,749 3 Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh 17 197,447,091 194,309,591 4 C«ng ty cæ phÇn 23 184,561,203 70,847,040 Tæng sè 1,045 8,290,847,320 3,356,602,593 Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t- CÊp míi 9 th¸ng - 2007 ph©n theo n-íc (tÝnh tíi ngµy 22/09/2007) STT N-íc Sè dù ¸n TV§T Vèn ®iÒu lÖ 1 Hµn Quèc 311 2,100,022,230 792,296,223 2 Singapore 67 1,377,440,000 443,874,000 3 BritishVirginIslands 39 1,230,396,930 577,220,564 4 §µi Loan 151 629,720,078 266,526,378
  4. 5 NhËt B¶n 122 623,125,407 207,616,707 6 Ên §é 3 533,380,000 160,218,000 7 Trung Quèc 76 286,905,306 143,351,994 8 Hoa Kú 41 215,229,270 98,048,250 9 Th¸i Lan 17 185,439,000 65,408,000 10 Hång K«ng 40 156,493,907 72,434,708 11 Malaysia 30 146,989,358 85,999,750 12 Canada 6 145,022,466 43,517,900 13 Hµ Lan 9 144,339,625 101,555,508 14 Ph¸p 14 136,067,600 93,812,000 15 Cayman Islands 2 70,380,000 20,050,000 16 Samoa 7 46,800,000 32,200,000 17 CHLB §øc 9 46,460,500 19,009,000 18 Brunei 11 36,121,421 17,921,421 19 Australia 24 32,697,754 25,764,812 20 V-¬ng quèc Anh 13 32,370,000 17,665,000 21 Ma Cao 1 18,000,000 18,000,000 22 PhÇn Lan 2 17,100,000 5,600,000 23 New Zealand 1 15,000,000 15,000,000 24 Céng hßa SĐc 5 13,312,500 9,312,500 25 Indonesia 3 11,800,000 5,500,000 26 Liªn bang Nga 4 9,771,000 2,221,000 27 Philippines 4 6,220,000 6,164,000 28 Slovenia 2 4,000,000 2,000,000 29 Ireland 1 3,800,000 1,140,000 30 Italia 2 3,531,250 531,250 31 §an M¹ch 6 3,433,090 2,160,000 32 Na Uy 1 3,200,000 1,200,000 33 Panama 2 2,500,000 1,250,000 34 Campuchia 1 1,000,000 200,000 35 Thæ NhÜ Kú 1 600,000 180,000 36 Thôy Sü 2 350,000 200,000 37 Channel Islands 2 310,000 110,000 38 Thôy §iÓn 2 300,000 300,000 39 BØ 2 268,848 268,848 40 Cayman Island 1 250,000 100,000 41 T©y Ban Nha 2 170,000 170,000 42 Hungary 1 130,000 130,000 43 Israel 1 120,000 120,000 44 British West Indies 1 100,000 100,000 45 Pakistan 1 100,000 100,000 46 Bulgary 1 50,000 25,000 47 Nam Phi 1 29,780 29,780 Tæng sè 1,045 8,290,847,320 3,356,602,593
  5. Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t- CÊp míi 9 th¸ng - 2007 ph©n theo ®Þa ph-¬ng (tÝnh tíi ngµy 22/09/2007) STT §Þa ph-¬ng Sè dù ¸n TV§T Vèn ®iÒu lÖ 1 TP Hå ChÝ Minh 279 1,119,862,712 340,550,439 2 Bµ RÞa-Vòng Tµu 17 1,066,247,000 345,902,000 3 Hµ Néi 143 864,285,523 323,235,290 4 B×nh D-¬ng 174 634,646,300 305,654,633 5 HËu Giang 2 629,000,000 349,700,000 6 Thõa Thiªn-HuÕ 6 559,853,848 185,978,848 7 §µ N½ng 15 422,427,895 104,531,250 8 §ång Nai 64 307,478,584 144,966,863 9 B¾c Ninh 26 277,133,069 107,149,869 10 H¶i Phßng 42 269,544,603 120,054,915 11 VÜnh Phóc 15 220,370,000 50,984,000 12 H¶i D-¬ng 25 214,235,220 78,555,220 13 Qu¶ng Nam 16 209,951,300 107,125,000 14 H-ng Yªn 25 166,245,000 60,619,500 15 Long An 29 147,853,180 62,565,000 16 DÇu khÝ 4 140,770,000 140,770,000 17 L©m §ång 11 128,225,183 55,637,500 18 Ninh ThuËn 4 109,104,566 30,510,000 19 Th¸i Nguyªn 1 100,000,000 30,000,000 20 B×nh §Þnh 10 96,962,500 52,150,000 21 B×nh Ph-íc 25 81,625,000 68,223,000 22 Hµ T©y 13 81,552,341 41,258,233 23 Hµ Nam 5 51,600,000 24,400,000 24 T©y Ninh 16 49,965,000 15,236,300 25 Ninh B×nh 3 42,052,752 12,448,000 26 Qu¶ng Ninh 6 40,500,000 29,750,000 27 Lµo Cai 2 28,410,000 9,430,000 28 CÇn Th¬ 4 28,250,000 25,250,000 29 Th¸i B×nh 2 27,000,000 20,700,000 30 §ång Th¸p 4 25,210,000 20,960,000 31 Kh¸nh Hßa 8 25,014,932 16,064,932 32 B¾c Giang 9 24,153,000 9,920,000 33 TiÒn Giang 4 16,300,000 9,650,000 34 Sãc Tr¨ng 2 15,497,000 5,497,000 35 Thanh Hãa 5 12,130,000 10,215,000 36 B×nh ThuËn 6 10,540,000 7,250,000
  6. 37 Hµ Giang 1 10,000,000 5,000,000 38 Cao B»ng 3 6,780,812 5,625,000 39 §¾c L¾c 1 6,000,000 2,000,000 40 NghÖ An 2 5,850,000 4,700,000 41 Qu¶ng Ng·i 2 5,750,000 5,750,000 42 Nam §Þnh 2 4,200,000 3,984,801 43 Hßa B×nh 2 3,880,000 3,380,000 44 Gia Lai 1 1,500,000 500,000 45 L¹ng S¬n 3 1,020,000 1,020,000 46 S¬n La 2 550,000 530,000 47 Phó Thä 1 500,000 400,000 48 Trµ Vinh 1 500,000 500,000 49 BÕn Tre 1 300,000 300,000 50 Qu¶ng TrÞ 1 20,000 20,000 Tæng sè 1,045 8,290,847,320 3,356,602,593 Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t- t¨ng vèn 9 th¸ng 2007 ph©n theo ngµnh (tÝnh tíi ngµy 22/09/2007) STT Chuyªn ngµnh Sè l-ît TV§T t¨ng Vèn ®iÒu lÖ t¨ng C«ng nghiÖp 215 1,123,934,935 484,932,208 CN nÆng 107 647,644,064 250,627,272 I CN nhÑ 92 397,703,488 171,417,195 CN thùc phÈm 10 74,477,383 60,777,215 X©y dùng 6 4,110,000 2,110,526 N«ng-L©m-Ng- nghiÖp 32 70,470,000 37,682,508 II N«ng-L©m nghiÖp 28 64,070,000 33,179,508 Thñy s¶n 4 6,400,000 4,503,000 DÞch vô 27 122,154,502 47,391,032 DÞch vô 13 23,407,278 14,163,478 GTVT-B-u ®iÖn 2 7,481,126 - III Kh¸ch s¹n-Du lÞch 6 79,933,000 20,275,000 V¨n hãa-YtÕ-Gi¸o dôc 3 6,300,000 930,000 XD V¨n phßng-C¨n hé 3 5,033,098 12,022,554 Tæng sè 274 1,316,559,437 570,005,748 Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t- t¨ng vèn 9 th¸ng - 2007 ph©n theo n-íc, vïng l·nh thæ (tÝnh tíi ngµy 22/09/2007) STT N-íc, vïng l·nh thæ Sè l-ît TV§T t¨ng Vèn ®iÒu lÖ t¨ng 1 NhËt B¶n 37 308,470,939 120,561,340
  7. 2 §µi Loan 66 297,764,000 143,712,368 3 Hµn Quèc 67 238,941,605 94,947,807 4 Hång K«ng 13 116,673,000 18,832,220 5 Samoa 6 77,150,000 40,550,000 6 Ph¸p 6 60,820,000 16,100,380 7 Hµ Lan 2 56,500,000 - 8 BritishVirginIslands 12 37,829,764 13,945,396 9 Australia 8 25,001,661 60,307,493 10 Malaysia 11 21,650,000 12,200,000 11 Trung Quèc 8 17,650,000 11,165,500 12 Singapore 9 14,114,000 5,013,200 13 Channel Islands 1 10,161,119 - 14 Hoa Kú 8 9,604,349 2,755,922 15 §an M¹ch 1 3,000,000 1,000,000 16 Cayman Islands 2 3,000,000 4,950,000 17 Mauritius 1 3,000,000 - 18 Thôy Sü 1 2,829,000 - 19 Th¸i Lan 4 2,700,000 6,852,000 20 Liªn bang Nga 1 2,100,000 1,130,000 21 Brunei 3 1,900,000 1,900,000 22 CHLB §øc 1 1,800,000 900,000 23 Bahamas 1 1,500,000 2,100,000 24 Panama 1 1,100,000 400,000 25 Canada 1 1,000,000 471,788 26 New Zealand 1 300,000 400,000 27 Ba Lan 1 - 9,010,334 28 St Vincent & The Grenadines 1 - 800,000 Tæng sè 274 1,316,559,437 570,005,748 Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t- t¨ng vèn 9 th¸ng - 2007 ph©n theo ®Þa ph-¬ng (tÝnh tíi ngµy 22/09/2007) STT §Þa ph-¬ng Sè l-ît TV§T t¨ng Vèn ®iÒu lÖ t¨ng 1 §ång Nai 62 359,819,000 109,508,106 2 B×nh D-¬ng 70 226,717,166 98,789,932 3 TP Hå ChÝ Minh 30 119,680,939 24,575,411 4 VÜnh Phóc 2 110,000,000 81,000,000 5 Hµ Néi 16 109,205,939 4,370,220 6 Qu¶ng Nam 4 78,035,000 16,775,000 7 H¶i D-¬ng 7 67,800,000 47,600,000 8 B¾c Ninh 7 39,161,119 20,600,000 9 T©y Ninh 13 33,664,245 20,087,245 10 H¶i Phßng 7 27,631,126 9,750,000
  8. 11 Bµ RÞa-Vòng Tµu 4 27,500,000 7,900,000 12 B¾c Giang 1 23,000,000 8,500,000 13 Th¸i B×nh 2 18,918,415 7,684,157 14 H-ng Yªn 7 13,145,105 2,650,000 15 TiÒn Giang 2 10,927,383 54,927,383 16 VÜnh Long 1 10,000,000 3,000,000 17 B×nh ThuËn 2 7,329,000 - 18 §µ N½ng 9 6,600,000 13,099,832 19 L©m §ång 6 6,500,000 9,948,128 20 Trµ Vinh 1 5,000,000 - 21 Long An 3 4,200,000 1,400,000 22 Sãc Tr¨ng 1 3,800,000 3,100,000 23 B×nh Ph-íc 8 2,950,000 12,050,000 24 Kh¸nh Hßa 2 2,300,000 1,330,000 25 Hµ T©y 3 1,125,000 9,310,334 26 B×nh §Þnh 1 950,000 950,000 27 Qu¶ng Ninh 2 500,000 1,000,000 28 L¹ng S¬n 1 100,000 100,000 Tæng sè 274 1,316,559,437 570,005,748 Nguån: Côc §Çu t- n-íc ngoµi - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản