intTypePromotion=1
ADSENSE

Thống kê sinh học và phương pháp kiểm tra: Phần 1

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:128

360
lượt xem
119
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Phương pháp kiểm tra thống kê sinh học giới thiệu với bạn đọc một số nội dung cơ bản về: Chuyển dạng số liệu trước khi phân tích, kiểm tra độ tin cậy của số trung bình mẫu, kiểm tra sự sai khác giữa các số trung bình mẫu, kiểm tra sự phù hợp giữa tần suất thực tế và lý thuyết, phương pháp phân tích phương sai. Tài liệu gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thống kê sinh học và phương pháp kiểm tra: Phần 1

 1. TS. NGUYEN VAN ĐƯC(CHỦBIÊN) PHƯƠNG PH ÁP K IỂ M T R A THỐNG KÊ SINH HỌC lite x*
 2. TS.NGUYỄN VĂN ĐỨC (chủ biên) PGS.TS. LÊ THANH HẢí PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA THỐNG KÊ SINH HỌC NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỶ THUẬT
 3. Ckịu trách nhiệni x u a t h a n : P G S. 'l'S. 'r ò DÀNG H ẢìẢJ Biên tập : N G U Y ẺN KIM L O N íN G Sửa b à i : N íỉU Y K N K I.M L O N í N G Vèhìa : H Ư Ơ N G L A rA N . ^ 2 — ^ 1 -.? 978 . 19.20.7,2001 KHKT - 2002 NHÀ XUẤT HẤN KHOA HỌC VÀ KỲ THUẬT 70 T rần H iín g Đ ạ o - Hà N ội In 700 cuốn, khổ 16 X 24 tại xường in II Nhà in KHCN Giấy phép xuất bàn sỏ' 978-19 cãp ngày 20-7-2001 In xong và nộp lưu chiếu tháng 5 năm 2002
 4. LỜI NÓỈ ĐẦU H iệ n n a y , k h o a h ọ c c ô n g n g h ệ n ó i c h u n g v à c ô n g n g h ệ s in h h ọ c n ó i r iê n ị ỉ đ ã v à đ a n g t r ỏ th à n h m ộ t đ ộ n g lự c vô c ù n g q u a n tr ọ n g , t h ú c đ ẩ y lự c lượng sòn xuất ngày một phát triển nhanh, mạnh và vừng chắc. Nhờ có khoa học công nghệ mà hiệu quả của các ngành sinh học ứng dụng tăng n h a n h k h ô n g c h ỉ vé n ă n g s u ấ t cao, c h ấ t lư ợ n g s ả n p h ẩ m t ố i m à h iệ u q u ả kinh tế củng được nâng lên rõ rệt. sở dì đạt được hiệu quả cao như vậy c h í n h là n h ờ k ế t q u ả c ủ a các c ô n g t r i n h n g h iê n cứ u k h o a h ọ c c ô n g n g h ệ trong những thập kỷ qua. Được sự quan tám cua Đầng và Nhà nước đến công tác nghiên cứu khoa học công nghệ nên ngành công nghệ sinh học non trẻ của nước ta ngày càng tiến bộ vờ đạt nhiều thành tích: năng suất sinh học nói chung và trong n ô n g n g h iệ p n ó i r iê n g n g à y m ộ t nàng ca o và c h ấ t lượng ngày m ộ t t ố t h ơ n . S o n g , n à n g s u ấ t v ẫ n c h ư a đ á p ứ n g đ ư ợ c h iệ u q u ả k in h t ế c a o v à c h ấ t lư ợ n g sản phàm của ngành vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. V ì v ậ y , c ô n g tá c n g h iê n cứ u k h o a h ọ c c ô n g n g h ệ c ầ n p h ả i đ ư ợ c là m n h iề u hơn nữa nhằm tìm ra những công nghệ có năng suất cao, chất lượng tốt và có hiệu quả kinh tế trong điều kiện môi trường sinh thái ở nước ta. Như chúng ta đã biết, trong nghiên cứủ khoa học, sau khi kết thúc thi nghiệm cần phải thực hiện các phương pháp phân tứh, tính toán đê xác định sự ảnh hưởng của từng nhân tô thi nghiệm nhằm tìm ra hiệu quả cao nhất khí sử dụng chúng. Song, điều quan trọng nhất ỉà sau khỉ đã xác định được sự ánh hưởng của từng Iihán tố thi nghiêm cần phải thực hiện các phương pháp kiêm tra thông kê thích hỢp để khẳng định liệu giữa các nhân tô đó có sự sai khác không và nêu có saỉ khác thi ý nghĩa sai khác đó ở mức độ nào? Mục đích của các phương pháp kiếm tra này là khẳng định chắc chắn những thành quá nghiên cứu đê những công trinh nghiên cứu khoa hục công nghệ trở thành những tiến bộ kv thuật trong sản xuất nhằm nâng hiệu quá kinh tế của ngành ngày một cao hơn. Đê góp một phần nhỏ vào công tác nghiên cửu khoa học công nghệ, đặc biệt trong việc kiểm tra khắng định sự sai khác giữa các nhân tố thí nghiệm có ý nghĩa hăy không và nếu có thì ý nghĩa đó ở mức độ nào, cuốn sách
 5. "Phương pháp kiểm tra thống kê sinh học" này giới thiệu với bạm đọ( một sô'nội dung cơ bản về: 1. Chuyển dạng số liệu trước khi phân tích. 2. Kiểm tra độ tin cậy của số trung bình mẫu. 3. Kiểm tra sự sai khác giữa các sô trung binh mẫu. 4. Kiểm tra sự phù hợp giữa tần suất thực tế và lý thuyết. 5. Phương pháp phân tích phương sai. Cuốn sách trình bày tương đối đầy đủ các phương pháp kiềm tra mức độ tin cậy của sô trung binh, kiềm tra sự sai khác giữa các số trung binh mẫu và mức độ sai khác giữa chúng, đặc biệt giới thiệu các phương pháp chuyển dạng sô liệu trước khi phân tích, nếu chúng không thỏa mãn điều kiện. Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc củng cố thêm những kiến thức về toán sinh học cơ bản, đặc biệt là các mô hình ứng dụng cho từng loại mục đích, yêu cầu và nội dung cụ thể củng như các phương pháp kiểm tra thống kê mới nhằm khẳng định các công trinh nghiên cứu của mình chắc chắn hơn. Với những kiến thức hỗ trợ này, những công trình nghiên cứu đó nhanh chóng trở thành những tiến bộ khoa học phục vụ đắc lực cho sản xuất. Tác giả hy vọng rằng, cuốn sách sẽ trở thành một tài liệu tra cứu và ứng dụng trong học tập và nghiên cứu về ngành toán thống kê sinh học của sinhviênđại học, học viên làm thạc sĩ và tiến sĩ cũng như cho các cán bộ nghiên cửu và giảng dạy ỏ các trường cao đẳng uà đại học trong lĩnh vực sinh học. Cuốn sách không thê tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được bạn đọc góp ý đ ể tác giả hoàn thiện hơn trong lần tái bản sau. Tác giả vô cùng trân trọng mọi sự đóng góp ý kiên của bạn đọc uà xin chân thành cảm ơn. TIẾN Sỉ NGUYỄN VẢN ĐÚC
 6. CHƯƠNG I CHUYỂN DẠNG số LIỆU TRƯỚC KHI PHÂN TÍCH A. TẠI SAO PHẢI CHUYỀN DẠNG? T r o n g b ấ t c ứ m ộ t t h í ìigliiộiiì siiìh họ(* ììào, s a u k h i x á c đ ị n h đ ư ợ c các tlì ò n^ S(V t h ô n g k ẻ cơ bà ìì c ủ a iừ u ịi n h â n lo ỉiluí s ố t r u n g b i n h m ẩ u (X) , độ l è c h chuẩn (Standard (leviatioM S[)). sai số c h u ẩ n (Standard error - S E ) , h ộ sô" b i ế n d ị (coeíTicient oí’ v a n a t i o n • CV), vv, c ầ n p h ả i t h ự c h i ộ n niột iố phương pháp kiếììì tra thòng kè siiilì học ììhât định n h ằm kh ẳn g d ị n h s ự ả n h h ư ơ n g c ủ a l ừ n g n h ả n t ố và Iiìiii* (iộ ý n g h í a c ủ a s ự s a i k h á c c ủ a c ác r h â n t ố đó. H ơ n n ữ a , c h ú n g t a d à biết r ằ ì i g sô t r u n g b ì n h m ẫ u và độ lệ ch c h u ẩ n m ầ u là h a i g i á t r ị t í n h dược c ú a niảu tìộc t r ù n g cho h a i t h a m s ố t r u n g b ì n h (ụ ) v à đ ộ l ệ c h c h u ẩ n (ơ) c ủa q u a ĩ i ' í h e và l u ô n có s ự b i ế n đổi d ặ c t r ư n ỉ c h o m ỗ i t í n h t r ạ i ì g c ủ a q u a ỉì th ề (lo. Sụ p h â n bô" c ủ a bộ sô' li ệ u c ú a t ừ n g t h í n g h i ệ m t ạ o n é n mộ t d ư ờ n g cong (‘hu ã iì nià t ạ i dó s ẽ b i ể u t h ị m ộ t tý lệ nl ấ t đ ị n h c ủ a d i ệ n tí c h được khéị) hỏ\ ^ ơ. N h ư v ậ y , c ác t h a m sô^ t h ô n g kê ỊJ và ơ của quần thê đưực bieu thị íivn íống the toàn bộ những thông số thôn^C k ẽ c ú a cá c m ầ u t h í ĩìKlìiẹìiK (ỉó la sù í r u n g b ì n h m ẫ u ( X ) và d ộ lệch c h u n n (SD). T r o n g q u á t r ì n h xứ lý: Ị)liâĩì Íírỉì sỏ liôii r á c t h í n g h i ệ m , c h ú n g ta c h ỉ đưỢ c p h é p d ừ n g X và S D v i cái' g ia t r ị d ó c h i h iế u t h ị đ ặ c t r ư n g c h o t h í n g h iệ m đ ó c h ứ k h ô n g p h á i (‘ho (‘;1 (Ịuan thô lỏn. H ơ n n ử a , h ầ u h ôt các t h ô n g sỏ thỏiìg kứ íỊiian t r ọ n g c ủ a m ẫ u d ể u p h ụ t h u ộ : v à o s ô t r u n g b ì n h n ìẫ u và (lộ r h u á n m ẫ u . Vì v ậ y , xá c (lịnh c h í n h x á c p á t r ị t r u n g b ì n h vn dộ lệch clìuàn vùn ìììầu là d i ề u co’ b á ii n h á i c ủ a q u á : r ì n h p h â n t í c h k i ể m t r a thỏn^^ kê s inh học. f)e c á c t h ô n g sô t h ô n g kĩ* s i n h h ọ c t h u d ư ợ c c ủ a bộ sô liệu có V iighÌM Iiliầiiì k h a n g đ ị n h d ú n g c ác kôt q ư ả : ủ a t h í n g h i ệ m đỏi hôi giá trị tíììlì v iìi\ t ì u n g h ì n h m ẫ u p h ả i c h í n h xác. G i á :rị t r u n g b ì n h m ẫ u chì (l úng và rlì inh x;u‘ khi và d u y n h ấ t s ự p h ả n bỏ c ủ a j u ầ n i h e h a y c ủ a n h ó n i lììầu thí ìì.uhiỏin ph ải t u â n t h e o s ự Ị ) h a n bỏ ;)
 7. chuẩn. Điều kiện để một quần thể hay một thí nghiệm đưỢc cỏng nnihận phân bô"chuẩn là chúng phải thoả mân các điều kiện cơ bản sau: 1. Được phân bô" theo phương trình toán học G auss. Bản chất cờ bán của phướng trình G auss được trình bày như sau: 1 ___( x - n ) ’ / 2 o ’ 2. Đường cong của sự phân bô”chuẩn có tính đôì xứng và hai duôi ((tail) của đưòng cong chuẩn càng cách xa trung tâm càng tiên sát trục hojành nhưng không bao giò gặp trục hoành. 3. Tống diện tích tạo bỏi giữa đường cong chuẩn và trục hoành là niột đđn vỊ hay biểu thị theo phần trăm là 100%. Vậy, theo tính chất toán học thì sự phân bô' của mẫu th í nghiệm sẽ có: - 68,26% của diện tích ấy bị chiếm khi tham số trung bình dó (được cộng thêm một giá trị ơ về cả hai phía (± lơ ). Hay nói một cách khácc, có 68,26% số mẫu quan sát nằm trong phạm vi ụ ± lo; - 95,44% của diện tích âV bị chiếm khi tham số trung bình đó được ;± 2ơ (n ± 2 ơ); - 99,99% của diện tích ấy bị chiếm khi tham s ố trung bình đó được ± 3ơ (|.i ± 3ơ). Tính châ”t này là tính chất cđ bản nh ất và được sử dụng một cách rộng rãi nh ất cho việc kiểm tra sự phân bố chuẩn của số liệu trước khi thực hiện Hinh 1. Đường cong chuẩn cùa sự phản bố cố tinh đối xứng các phưđng pháp phân tích kiểm tra thốhg kê sin h học (hình 1). 4. B ất kì giầ trị quan sá t nào (n) dựa trên đường cong chuấn cũng đưực chuẩn hoá bỏi một số đđn vị độ lệch chuẩn của số liệu quan sát đó so vói t h ^ ì số trung bình ụ và đxtec biểu thị bằng giá trị z mà giá trị z dược biểu thị theo công thức sạu: t> z=
 8. trong đó: - z là tỷ lộ giữa trung ỉ)ình 0,05 và t r o n g t r i ĩ ò n g hỢp dó x á c suất thông kê của sự sai kliác của thí nghiộìiì (ỉược gọi là khòng có ý nghía t h ô n g k ê ồ m ức p=0,05. • Tươiìg tự, áp d ụ n g với các niửc Ị)-0,01 và P” 0,001. L i í u ý, có 95^-0 s ỏ l i ệ u (ịuaìì s á l sò nãiii tron g p h ạ m vi ụ ± l , 9 6 ơ dỏi VỚI trư òn g hỢp sứ d ụ n g cá hai duòi. Vạy, Irong truờng hỢp chỉ sử d ụ n g một cỉuỏi (liay một chiểu) cùa cỉưòng cong Ị)hân bỏ chu án thì giá trị dó chi là p ±1,600. Hơn nữa, khi muôn so sánh các thòng vSÒ tliông kê như các sô trung bình thì dếu phải ch ấp thuận gìả tlịnh là phương sai của các m ầu pluii bằiig n h a u hoặc tương tự giôn g nhau. T h ế nhưng, trong thực t ế có rât n h iều mẫu dưỢc rút ra từ các quần thế nià quần thô dó không có sự phân b(/chuẩn, thí clụ d ạ n g phân bô" nhị thức, (lạng Poisson hoặr phân bỏ' nhị thức: âni, v.v. T rong trường hợp m ẫu lấy ra íừ quan thố hoạc bộ s ố liộu llui được từ thí n g h iệ m nià quần th ế hoặc ih í nghiẹiiì (ỉó kliỏiìg tuân iheo phan bô ch u an ihì kêt quá thực hiệii các phương pháị) kiéìii tra th ông kê sinh học sẽ không ch ín h xác. Vì vậy, dê kôt quá phân tíclì và kiểm tra thông kê sinh học của bộ sô liộu đúng, đòi hói phái thực lìiộn phương pháp ch u y ển dạng sô liệu trước khi lièn hành các hùíic pìvằn tích và kiếm tra ihông kề sinh học.
 9. Thực hiện phép chuyển dạng số liệu là làm giảm sự phụ thuộc . của phương sai đôi với số trung bình hay làm cho phương sai bền vững hớrn vì bộ sô" liệu sau khi chuyển dạng sẽ tuân theo sự phân bô* chuẩn. Vì \vậy, chuyển dạng số liệu là chuyển những giá trị thô của tất cả các sô’ liệu qiuan sát thí nghiệm thành những giá trị dẫn suâ”t toán học sao cho sau khi chuyển dạng, bộ số liệu mới sẽ tuân theo sự phân bố chuẩn, cho phương sai bền vững hơn nhưng bản châ't không bị thay đổi. Vì vậy, để thực hiện được các phương pháp kiểm tra so sánh cát : sô' trung bình hay phân tích phướng sai có kết quả đúng, bộ số liệu phải Ivuân theo phân bố chuẩn và chúng có một phương sai chung hay các phương sai mẫu tưđng tự bằng nhau. Với bất kì một thí nghiệm nào, nếu bộ sô liệu Ithu được từ các yếu tố thí nghiệm hay từ các mẫu lấy từ quần thê ra khtông tuân thủ theo phân bô' chuẩn sẽ dẫn đến kết quả của phép phân ttích phương sai hay các phưđng pháp kiểm tra thống kê sinh học của bộ số liiệu đó sẽ không chính xác. Có nghĩa là những bộ số liệu mà khi phân uích phương sai mà các phương sai mẫu không Ị)ằng nhau hoặc tướng tự nhiau thì các kết quả đó cũng không có giá trị. Tóm lại, vối những bộ số liệu mà chúng không tuân thủ theo phân bô' chuẩn dẫn đến các phưđng sai của các mẫu không bằng nhau hoặc gần mhư không bằng nhau thì chúng cần phải được chuyển dạng trưổc khi thực h.iện phép phân tích phưđng sai hoặc các phương pháp phân tích kiểm tra thõng kê sinh học khác vi nếu không chuyển dạng thì kết quả sẽ không đúng. Mục đích của phép chuyển dạng sô* liệu là làm cho những số liệu đó chuyển thành dạng số liệu mới mà dạng số liệu mối này có đủ điều k:iện như tuân theo phân 00' chuẩn và các phương sai mẫu sẽ bằng nhau đe khi thực hiện xử lý, phân tích và kiểm tra thống kê sinh học thu được kết quả đúng. Có nghĩa là bộ sô' liệu đã chuyển dạng này vừa cỏ sự phân bố chưẩn vừa có các phưđng sai bằng nhau nhưng vẫn giữ nguyên vẹn bản chất của các nhân tố thí’nghiệm đó. Chuyển dạng số liệu là để làm tàng mức độ chính xác khi thực hiện các phép phân tích và kiểm tra thống kê sinh học. Thê nhưrig, Kầu hết các nhà sinh học thưòng không thích thực hiện phép chuyển dạng số liệu bỏi vì họ cảm nhận rằng hình như bộ số liệu đã bị biến đổi sai lệch sau khi thực hiện phép chuyển dạng. Sự mặc cảm này thực chất là không đúng vì bộ số liệu sau khi chuyển dạng không làm mất đi bât kì một thông tin nào mà chỉ có thể biểu thị ở một dạng khác. Nói đúng hơn, các kết quả phân tích từ bộ sô" liệu sau khi đã chuyển dạng biểu thị theo một thước đo mới hay đơn vỊ đo mối mà thước đo mới này khác với thước đo cũ trước khi chuyển dạng nhưng chúng vẫn giữ nguyên bản chất của các 8
 10. n h â n tô th í n gh iệm . Thước (i . x ’| X , ------------------------ > x ’ , ---------------------- > x ’„ P h ép ch u y ề n d ạ n g s ố liệu không bao giờ làm th ay đổi bản ch ấ t và làm m ấ t đi n h ữ n g th ô n g tin của các nhân lô thí nghiệm và vì vậy kh ôn g thế xảy ra n h ư ỏ n h ữ n g d ạ n g sau: Không thê chuyên clạiig th àn h > x', x „ ----------------------> x’., Nôu thự c h iện vổi bâ’t kì một phép kiểni tra thôVig kê sin h học nào, thí dụ p h â n tích phương sai, khi dược thực hiệu vái X (sô” liệu cũ) và với X’ (số liệu mới: sa u khi đã ch u yên d ạn g của X) thì giá trị F của hai bộ s ố liệu dó k h ô n g th a y đổi, c h ứ n g tỏ rằng |)hép chuyên dạng sô' liệu kh ôn g làin thay đôi bản c h ấ t sô liệu. Đé thực h iện các phương pháp kiểnì tra th ốn g kê sin h học, đặc biệt p h ép p h ân tích p h ư ơn g sai có kết quả đúng, ba diều kiện cơ bản cần phải có củ a bộ sô’ liệu là; - b ộ sô’ l i ệ u p h ả i được t u â n t h e o Ị)h ân bô’ c h u â n ; - các p h ư ơ n g sai của m ẫ u b ằ n g n h a u hoặc g ầ n b ằ n g n h a u ; • k h ôn g có môi liên quan ràng buộc giữa các phưđng sai và các giá trị trung bình. Tóin lại, nếu m ột bộ sô liệu mà kiiòng thoá m ãn n h ữ n g y êu cầu trên thì k h ô n g th ê thực h iện bất kì niột phương pháp p h ân tích kiểm tra th ống
 11. kô sin h học nào. Nói đ ú n g hơn, n ếu thực hiện các phương pháp Ị)háin tích th ô n g kê sin h học các bộ s ố ỉiệu mà ch ú n g kh ôn g thoá m àn các yêu 'Cẩtu đó thì ch ú n g vẫn cho các k ết quả, so n g các kết qua dó k h ôn g ch ín h x á c . N h u vậy, b ất kì m ột bộ s ố liệu nào mà k h ô n g thoá m án n h ữ n g yêu cầu plaảai bô ch u ẩn thì kết quá của bâ"t kì của phương pháp p h â n tích th ô n g kê siinl '1 học nào cũ n g đểu k hông có giá trị. Có n g h ĩa là dô tính toán và áp cỉụ ngĩ các phương pháp trong p h ân tích th ố n g kê sin h học của b ấ l kì niộl hàiìi SC) lìào thi biên sô" biến dổi phải thoá m ăn n h ữ n g yêu cầu p h ân bố c h u ẩ n rilì ù d à nẻu ti'èn thì kết quá thực hiộn các phư ơng pháp kiếm tra ih ỏ n g kẽ si:iih h()(‘ mỏi đúng. B. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN DẠNG s ố LIỆU Gia sử, ớ inột bộ sô liệu thu được từ một thí nghiệm, khi mỗi íSÔ liệu quan sá t cù n g được tă n g th êm hoặc giảm bớt bởi một h ằ n g sô’ nào đó liiì theo tín h ch á t toán học giá trị tr u n g b ìn h m ẫu dó cù n g tăỉig lôn h o ặ c giám xu ôn g d ú n g b ằ n g h ằ n g sô’ đó và p h ư ơn g sai của c h ú n g cũ n g sẽ tă Iig lên bằng bình phương h ằ n g s ố đó. Trong thực tiêti có n h iêu phương p h á p (Ic ch u y ên d ạ n g sô liệu, son g phô biến và th ô n g d ụ n g n h ấ t là hai p h u tín g pháp sau: - p h ư ơ n g p h á p c h u y ề n d ạ n g sô liệu t h u ậ n ; - phướng pháp ch u yên d ạ n g sô'liệu kh ôn g th u ậ n . Phương pháp ch u v ển d ạ n g s ố liệu Xỉiy ra th eo hai d ạ n g tliuiẠn và không thuận. I. PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN DẠNG s ố LIỆU THUẬN 1. Dạng cơ bản Trong lĩnh vực sin h học nói ch u n g , s ố liệu th u dược từ các th í nighiộiii pliííi áp d ụ n g ch u y ến d ạ n g s ố liệu đế p h ân tích th eo d ạ n g th u ậ n :xás’ ra tươiig đôi nhiều. Phư ơng pháp ch u y ế n d ạ n g sô’ liệu th u ậ n có th ể biièi thị theo phương trình cơ bản n hư sau: X’ = a + bX 10
 12. trong dó: - a và b là các h ằ n g sỏ; - X ’ là iMốn sò^ mới h a y (‘on là l)iên s(V(lã c l ì u y ế n d ạ ì i g ; • X là b i ế n sô c ủ ( b i ế n sỏ haiì cỉáu c h u a chuyÍMì d ạ n g h a y c òn gọi b i ế n SC) Kốc). 2. Tính chất cơ bản Phải n h ấ n m ạ n h rằng Iihìiíìg sự biỏiì (lối do pỉìương pháp ch u yển d ạng sô liộu th u ậ iì k h ôn g làm thay d(M l)aìì chất inà cùiig không làm th a y dôi hình dạng phân bỏ. Nếu X là ^ná trị tiuiì^ l)ình ìììẫu dược rút ra từ inột q u a n thô lììà (ỊUần t h ế dó tuâĩì ih e o Ị)hâiì bỏ clìuán với t h a m sỏ t r u n g b ìn h là M, cỉộ lỌch ch u ẩn là ơ, thì ịi\í\ trị z (Z là (liộn liVh tạo bới giữa đường cong c l ì u â ỉ ì với đ ư ò n g t h ắ n g nlìộiì hai (tắu iììút c ủ a d ư ờ n g c o n g c h u ẩ n l à m t i ệ m cậi i và (liĨMì UVh đ ó b ầ n g 1 d(ín vị) lu ôn lu ỏ n tlìoá íìiíìn p h â n bỏ c h u ẩ n : ơ T ừ c ô n g t h ứ c đó, có th ô xác đ ị n h dược giá t r ị z t h o ả m â n p h â n bỏ c h u ẩ n với g i á t r ị t r u n g b ì n h b ằ n g 0 và độ lộclì c h u â n b ằ n g 1 . K h i c ộ n g c ù n g một ^iá tì ị hoặc n h â n cù n g một hầng sô n h ấl dịnlì vỏi từng sô^ liệu quan sá t của llìí ỉìglìiộiri ta nói rằng dã thực hiện Ị)lìÓỊ) chuyen dạiig số liệu. Từ bộ sô^ liộ u b a n đ ẩ u (X) đ ư ự c c h u y ế ì i d ạ n g llìài ih bộ sò* liộu mới {X’), l ứ c là X, d ă đùực ('huyổn th à n h X,’ theo mỏi liên qua!) X’ " a + bX. Phép ch u y en d ạn g bộ sỏ li ệ u h a n đ ầ u (X) t h à n h bộ sỏ liệu mỏi X’ = a + bX sõ k h ò n g l à m t h a y dôi h ì n h d ạ n g p h â n bô c ủ a c h ú n g (liíỢc gọi là s ụ ch uy ôi ì d ạ n g sô li ệ u t h u ậ n . Tóm lại, phương pháp chuyên clạĩig sô liộu th u ậ n k hông làm thay dổi hiíih (lạììg plìâĩì bô" của sô liêu và han chất của chúng. Thực lìiộn phép c h u y ên (lạng s ố liộu tlìihận (liỉíH’ niììilì !ì
 13. đổi, giá trị p" th ố n g kê (tỷ s ố củ a các M S S đối với EMS) của bộ s ố liệu trước và sa u khi ch u y ển d ạ n g p h ải được n g h iê n cứu một cách tỷ mỉ trong n h ữ n g phần sau. Sờ đổ 1. Chuyển dạng số lỉệu thuận: đơn vị đâ chuyển dạng 3. K i ể m t r a g i á t r ị F t r ư ớ c v à s a u k h i c h u y ể n d ạ n g T h í d ụ 1. Kết quả th u được tạ i m ột th í n g h iệm n g h iên cứu sử d ụ n g hai loại thuốc diệt ve bò t ể chức tại T ru n g tâm n gh iên cứu bò và d ồ n g cỏ Ba Vì. S a u m ột tu ần, s ố ve còn lại trên hai nhóm gia súc (nhóm m ẫu s ố 1 và 2) được trình bày ỏ b ả n g 1. H ãy xác đ ịn h giá trị F? B ầ n g 1. S ố ve trên hai nhóm gia súc Nhóm mẫu số 1 2 Số ve (số liệu gốc) 2 3 4 14 15 16 Kết quả ph ân tích phướng sai của bộ s ố liệu gốc dược trình b ày ở báiig 2. Bảng 2. Bảng phân tích phương sai anova^'^ của bộ số iiệu gốc (trưởc khi thực hiện p hép chuyển dạng s ố liệu) Nguổn biến DF ss MS Giữa các nhóm 1 216 216 216 Trong các nhóm (sal sổ) 4 4 1 (1) Xem giải thích chi tiết thuật ngữ và phương pháp ỏ chương V. 12
 14. ghi chú; - DF là độ tự do cùa mồi nguổn biến; - ss là tổng các bình phương; - MS lả trung binh tổng cac binh phương; - F là g iá trị tỷ lệ g iừ a M S g iữ a c á c n h â n íố VỚI M S s a i s ố tr o n g c á c n h â n tố . Do sự chênh lệch tần suâì sô liệu (Ịuan sát ỏ bộ sô liộu gôc giữa nhóm lììau sô 1 và 2 quá lớn, dẫn dốn chúng klìỏng tuân theo phân bô chuẩn nên bộ sô liộu (ỉó cần phải dưỢc chuyổn dạng truớc khi phân tích. S au khi thực h iện phép c h u y ê n d ạn g bộ S() liộu trên theo phương trình X’ = 3 + 2X, thu được bộ sô liệu mới trình bày lại báng 1.3. Đê so sánh kết quả tính được từ bộ sô liệu gôc với bộ sô" liệu dà chuyôn dạng liệu ch ú n g có thay đôi không thì giá trị F của niỗi bộ sô" liệu plìái dược tíiih. Bảng 3. Sò ve đả chuyển dạng trên cố hai nhóm gia súc Nhỏm mẫu 1 2 X* (số liệu mới) 7 9 11 31 33 35 ghi chú; - 1 v à 2 là h a i n h ó m m ẫ u thí n g h iệ m ; - X’ là số ve đâ chuyển dang theo phương trình X’ = 3 + 2X, cố thể gọi là số liệu mới. Kôl quá ph ân tích phương sai cúa bộ sô liệu sau khi đã ch u yển d ạng dưỢc trình bày tại b án g 4. B ầ n g 4. Anova của bộ số liệu đâ chuyển dạng Nguồn biến DF ss MS F Giửa cảc nhóm 1 ’864 864 216 Saisố 4 16 4 Rõ ràng, n ếu thực h iện phép phãn tích phướng sai với hai bộ s ố liệu: X là sô' liệu củ (gôc) và X’ là sô" liệu rnới sau khi đă chuyển d ạn g của X thì giá trị F của h ai bộ sô^ liệu đó hoàn toàn không thay đổi (F = 216), ch ứ n g tỏ rằ n g phép ch u y ển d ạn g s ố liệu thuận không làm thay đổi bản ch ất về các k ết luận của th í nghiệm . 4. Thí dụ minh họa T h í d ụ 2. Kết quả sử dụng nãni loại thuôc diột cỏ A, B, c, D và E được tín h theo đơn vị khôi lượng vật châ't khô cỏ dại còn lại (g/m ‘) và kết quả 13
 15. tính toán th ôn g kẻ cơ bán của bộ sô" liệu về hiệu quả sử (lụng nã 111 loại thuốc đó dược trình bày ỏ b ả n g 5. B ả n g 5. Kết quả sử dụng năm loại thuốc diệt cỏ » Mẩu thuốc A B c D E 216 12 14 56 85 270 22 18 40 128 354 60 52 108 66 302 14 12 34 77 234 22 14 70 159 X 275,2 26,0 22.0 61.6 103.0 3039.2 382,0 286.0 870.8 1532,5 c 55,1 19,5 16,9 29.5 39.1 ghi chủ; • A. B. c, D, E là năm loại thuốc diệt cỏ: • X là trung bình mẫu; - ơ là độ lệch chuẩn: - !à phương sai. Nhận xét Giá trị tru n g bình, phương sai và độ lệch ch u ẩ n của các m ầu thí n gh iệm khác n h au rât lớn. M ẫu A có giá trị tru n g bình và phương sai quá ch ên h lệch so với các m ẫu khác, N ế u sắp xếp ch ú n g th eo trật tự nhâ't định thì giá trị tru n g binh của ch ú n g c ủ n g biểu thị ch u n g m ột trật tự tương tự n hư phướng sai. Vì vậy, giữa ch ú n g có môi liên quan với nhau. Từ n h ữ n g k ết quả tính toán n ày ch ử n g tỏ bộ sô liệu trôn k hông tuân theo sự phán bố chuẩn vì các phương sai của chúng khác nhau quá lỏiì. Vúi bộ sô" liệu này, cùng có thê thực hiện phép phân tích phương sai hoặc các phương pháp kiểm tra thống kê khác đưỢc, song kết quả của các phương pháp kiểm tra đó sẽ không có giá trị vì bộ sô' liệu không tuân theo sự phân bố chuẩn. Rõ ràng, '"đưa vào rác rưởi thi kết quả thu được cùng rác rưởv\ Vì vậy, đốì vói n h ữ n g bộ s ố liệu khôn*g tu ân th eo ph ân bô" ch u ẩ n cần phải đưỢc thực hiện phép chuyến dạng đế tạo thành bộ sô^ liệu mới tuân theo sự phân bô"chuẩn trước khi thực hiện các phép phân tích thông kê học, dặc biệt đốì với phương pháp phân tích phưđng sai. 14
 16. M. PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN DẠNG s ố LIỆU KHÒNG THUẬN • * • 1 . Khái niệm T r o n g l ì n h v ự c s i n h học IIỎI c h u n g , các hộ sỏ li ệ u t h u đượ c t ừ cá c i h í iigỈHỘiii c a n phíii á p d ụ n g cliuytMì d ạ ì ì g sô liệu l ì i ì o c k h i p h ả n t íc h t h e o cl ạ n ^ k h ô n g t h u ậ n x á y r a n h i ế u hơn so voi d ạ n g l l ì u ậ n . H ơ n n ữ a , p h ư ớ n g p h á p c l ì u y e n clạng scY li ệu k h ô n g i h u ậ n tronií llìực t i ễ n inổi lá Ị) hưdng Ị)háỊ) (]uan t iọ n g vì nó k hôn g chỉ Ị)hỏ biỏn inà kêi (ịua Ị)hân tích kiếm ti-a thông kô s a i q u á ì i h i ể u n ê u c h ú n g k h ô n g dược c h u y ể n ciạĩig. P h ư ơ n g p h á p c h u y ê n d ạ n g sỏ l iộ u k h ô n g t h u ậ n l à m t h a y dối h ì n h clạng đ ư ò n g c o n g p h â n bô^ v à p lu íờ ìì g s a i c ủ a bộ sô li ệ u có ỉi ê n q u a n d ô n giá trị t r u n g b ì n h n h i ề u h ơ n so vỏi híUìg sỏ n h ú n g t á t n h i ê n b à n chiVl vaìì kỉìỏ ng bị t h a y dổi. TAt n h i ê n , n h ữ n g bộ sô" li ệ u k h ô n g t h o a m à n n h ữ n g y ê u c ầ u d i ề u k i ộ n c ủ a phoỊ) p h â n t í c h p h ư ơ n g sai và các p h é p k iể m t r a t h ô n g k ê s i n h học k h á c i h ì b ắ t b u ộ c p h á i d ư ợ c c h u y ế n d ạ n g t rư ớ c khi t h ự c h i ệ n c á c p h ư ơ n g p h á p k i ê n i t r a t h ỏ n g kô. T r o n g t h ự c lô, loại t h í n g h i ệ m m à bộ sô^ li ệ u t h u d ượ c k h ô n g t u ủ n t h e o p h â n bô' c h u ắ n , k h ô n g cỏ p h ư ờ n g s a i c h u n g , n ià k h i c l ì u y ô n d ạ n g t h ì c ù n g k h ô n g m a n g l í n h clìấ l lỷ lệ t h u ậ n v à h ì n h d ạ n g c ù n g bị i h a y dổi là Ị)hỏ hiến. 2. Các kiếu chuyến dạng sô liệu không thuận 2.1. Giới thiệu chung {'( r ấ t Ii h i ế u k i ể u c h u y ô n (lạng sô liộu k h ô n g t h u ậ n , n h ư n g p h ò b i ế n là c á c p h ư ơ n g p h á p c h u y ế n d ạ n g theo h à m sỏ càn, lo g a r ii, tỷ lệ lo g a r it , th ừ a sôl lu ỹ th ừ a và n g h ịc h đ ả o . P h é p t h a y t h ê mỗi niột sô' li ệ u t h í n g h i ộ n i h h n g m ộ i s ố l i ộ u mới đ ả đ ư ợ c c h u y ê n d ạ n g t h e o c ãn , t h í d ụ c á n b ậ c 2 , h o ặ c t h e o Iiiột luv t h ừ a , t h í d ụ b ì n h p h ư ơ n g , h o ặ c t h e o h à m s ố l o g a r i t , t h í d ụ l o g a r i t t ự n h i ê n , v.v, h ầ u h ế t c h ú n g d ề u là n h ữ n g kiế u c h u y ể n d ạ n g sò" li ệ u k h ô n g t h u ậ n . C á c k i ể u c h u y ể n d ạ n g n à y làin t h a y đổi k h ô n g c h ỉ h ì n h d ạ n g p h â n bỏ^ nià còn làm th ay dôi tống các bình phương (SS) và dộ lệch ch u ân (SD) c ủ a m ẩ u tl ìí n g h i ệ m . Do có n h i ề u c á c h c h u y ể n d ạ n g S(í liộu k h á c n h a u v à m ứ c d ộ h ữ u h i ộ u c u a !1 KÌ c á c h c ủ n g k h á c n h a u n ê n cầ n p h á i l ì m c á c h c h u y ê n d ạ n g p h ù lìỢp n h ấ t và tố t n h ấ t c h o mỗ i bộ iỳố liệu. N h ữ ì ì g t h í d ụ s a u đ â y s ẽ c h ứ n g m i n h s ự khiK* l ì h a u c ủ a c á c k i ê u cl ìu yò n d ạ n g sô liệu và c á c h c h ọ n k i ể u c h u y è n d ạ i ì g p h ù hỢp vỏi n h ữ n g bộ sô liệu m a n g n h ữ n g (ỉậ(! t h ù r i ê n g c ủ a nó. Nnư ch ú n g ta đà biêt, mục đích của phép chuyển d ạ n g sô liộu ỉà làiìì tăìig n.ửc* tỉộ chính xác các kết luận thí nghiệm khi thực hiện plìãn tích kiỏni l a th ố n g kẽ sin h học. Muòn tăng mức dộ chính xấc trong các phéị) 15
 17. p h â n tích th ô n g kê sin h học, phải tìm xem phương pháp ch u y ê n d ạ n g sô liệu nào sẽ cho bộ số liệu niối có phân bô'gần với phân hô chuân và phương sai gần bằng nhau hơn. Đ ế giúp cho việc tìm đưỢc kiểu loại ch uyển d ạ n g thích hợp n h à t cho mỗi bộ sô liệu n h ằ m có được các phương sai b ằ n g n h a u hoặc g ầ n b ằ n g n h a u thì s a u khi ch u y ể n d ạ n g phải xác định đưỢc độ lệch giữa phương sai m ẫ u lỏn n h á t và phương sai m ẫu nhỏ nhâ't rồi sau đó xác đ ịnh tỷ lệ giữa ch ú n g . N ế u tỷ lệ giữa c h ú n g cà n g g ầ n giá trị 1,0 hay 100% thì có th ể k ế t lu ận r ằ n g kiểu c h u y ề n d ạ n g đó là thích hđp nhát. T ất n h iên , nếu tỉ lộ đó đ ú n g b ằ n g 1 thì k iêu ch u y ền d ạ n g đó là tôt nhâ't, so n g trong thực tiễn rất ít khi đ ạt được kết quả đó. T ỷ lệ giữa các phương sai đó gọi là tỉ lệ c h ên h lệch cực đại của các phương sai và kí hiệu là Prucciur N h ư vậy, đế’ xác định kiểu ch u y ể n d ạ n g s ố liệu nào là tôt Iihất, cần phải xác định giá trị Feụe ,iại- Kiểu chuyên dạng số liệu Iiào inà giá trị F, ,1 „ c à n g g ầ n 1,0 bao n h iêu thì phép ch u y ển d
 18. 2 .2 .1 . Kết quả tính toán củữ bộ sô liệu gổc đã chuyển dạng theo căn bậc 2 về X , c/. SD và F,,„ được thẻ'hiện ở hảng 7. B á n g 7. Kết quà của bộ sỏ liệu gốc đâ chuyển dạng theo căn bậc 2 Mẩu thuốc X rr' SD ' A 16.52 2.41 1.64 E 10,01 3,54 1,88 D 7,68 3,28 1.81 B 4.87 2.90 1.70 c 4.48 2.41 1,55 Pcucd.. =3,54/2,41 = 1.5 2 .2 .2 . Kết quả tính toán của bộ sô'liệu gốc đã chuyển dạng theo hàm sô logarit về X, ờ^, SD và được thể hiện ở bảng 8. B ả n g 8. Kết quả của bộ số liệu gốc đâ chuyển dạng theo hàm số logarit Mẫu thuốc X SD A 5,602 0,039 0,198 E 4,579 0,135 0,367 D 4,034 0,211 0,459 Đ 3.080 0,394 0,628 c 2.921 0.353 0,594 =0.394/0,039 = 10,1 2 .2 .3 . Kết quả tính toán của bộ sô liệu gốc đã chuyển dạng theo tỷ lệ 100Ix về X, ờ^, SD và F,ự,.,Ị„, được thê’hiện ở bảng 9. Bảng 9. Két quà của bộ §ỏ liệu gốc đâ chuyển dâng theo tỷ lệ 100/x Mẩu thuốc X SD A 0.375 0.0052 0,072 E 1.080 0,1347 0,367 D 1.916 0,6551 0,810 B 5.247 6,7288 2.594 c 6,020 6,2200 2.494 ^cut dai = 6,7288/0,0052 = 1300 17
 19. 2.2.4. Nhận xét - Các kiểu chuyển dạng sô"liệu trên đây có kết quả vê X, ơ' và SD khác nhau dẫn đến Pcựcđni khác nhau rõ rệt. - Kiểu chuyển dạng theo hàm sốlogarit tuy F
 20. Nhận xét ■ Sự sai khác giữa các SD chác chắn có ý ngliĩa. ‘ ,iạ, I‘â t lớn, n ê n k h ả n ă n g có t h ê lớn hciii b ấ t c ứ g iá t r ị của kió.i c h u y ể n d ạ n g n à o . - Rõ ràn g , SD có t ư ớ n g q u a n vỏi các giá trị t r u n g b ì n h : k h i X c à n g lố n t h ì S D c ũ n g c à n g lớn. Kết quả phản tích phươtig sai anova và tính toán các giá trị X, SD và F,, ,Ị,„ của bộ sô'liệu đã chuyển dạng theo căn bậc haỉ được trình bày tại bả.g 12. B ả n g 12. Anova của bộ số liệu đâ chuyển dạng theo căn bậc 2 Mẳu thuốc diệt ve T, Tj Tj X 3,80 5,68 9,39 SD 0,27 0,52 0,89 =0,89^/0.27^ = 10,5 Nhận xét ■Sự sai khác giữa các SD chắc chắn có ý nghĩa. • .1... t u y đ ã g i ả m (1 0, 5) so vối F
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2