intTypePromotion=1

Thông tiên tịch 08/2007/TTLT-NHNN-BCA-BTP của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và Bộ Tư pháp

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
133
lượt xem
16
download

Thông tiên tịch 08/2007/TTLT-NHNN-BCA-BTP của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và Bộ Tư pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tiên tịch 08/2007/TTLT-NHNN-BCA-BTP của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thu hồi và xử lý tài sản cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tiên tịch 08/2007/TTLT-NHNN-BCA-BTP của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và Bộ Tư pháp

  1. NGANuAxc NHA Nt/oc vIET NAM vlpr NAM ceNG so^l xA HeI cHU Ncui.q. - ne c0Nc AN- Be ttr pnAp DQctip - Tq do - H4nh phfic 56 : 0812007/TTLT-NHNN-BCA-BTP HA N|i, ngdy l0 thdng 12 ndm 2007 THoNG r,rfi,xrICH rtl 'tiri Ilufng dfin thu trdi varxir lf sin cho thu6 tii chinh cria c6ngtY cho thu6 thi chinh C6ncfr Nghi dinh sd 52120031ND-CP 191512003 Chinhphu quy nge/ cua dinh chuc ndng,nt ie* .rr, qrrydnh?n vir .o i5, t6 chirc cira Ngdn hirngNhd nu6cViet Nam; C6n cri Nghi dinh sO136/20034ID-CP ngpy l4ll|l2003_cyaChinhphu quy dinh chftcndng,nhiqmvu, quy€nhpnvd co cdutOchricciraBQC6ngan; ggeY061612003 Chinhphu quy Cdncri Nehi dinh s6 6212A$|NE-CP cua dinh chucneng,nhiQm quydnhgnvir co cdutd chirc vU, cuaBQTu ph6p; C6ncri Nghi dinh sO16/200IAIE-CP Chinhphri vO ngdy 021512001cua t6 chircvd ho4tdOng cdngty chothuO chinh; cira tdi C6n cfr Nghi rtinh sii 65/20054{D-CP ngAy lgl5/2005criaChfnhphirvA vigc sira AOi,Ud r""g m6t.sii.diAucua Nghi OjnftsO 16/2001ND-CP ngdry y2'1SDAg1 Chinh pt.i cria t6 chric vir hoat dQngcira c6ng ty cho thu6 tdi chinh, "A NeAnhane Nhd nu6c vigt Nam, BQ C6ng an, B6 Tu ph6pthiSng nh6t huongdEnviQcltu trAivd xu lf tdi s6ncho thu€tdi chinhcirac6ngty cho thuO tdi chinhnhu sau: I. NHTING QUY DINH CT{UNG 1. Ph4mvi ttiiju chinh Th6ngtu niry hudngddntrinh tu, thir tgc thu h6i, xtr ly tdi s6nchothu6tiri chinh(saud'ayvi6i gqn t1 9i .san ,hY.J.ctra cho c6ngty cho thu€.tii chinh,thu tpc y6u cAuvd,viQc thUchienhoat dQng trg ctrac6cco quannhirnudc trong h6 qu6irinhthu h6i vd xri l)t tai s6nchothu6' 2. Ddi tugng 6Pdgng Th6ngtu nly 6p dungOOI cdng"ty.cho vOi thu6tdi chinhduq:rhdnh l?p vir ho4tdq"Etheo[uy dinhiua Ludt C6ct6 chrictin dpng;co quannhdnu6c;td
  2. chirc, c6 nhan ViQt Nam; t6 chric, c6 nh6n nudc ngoai co 1i6n quan d€n hoat dQngcho thu0 tdi chinh tai Viqt Nam, . I : 3. ViQc thu hdi vi xri'll,i tdi s6n cho thu0 thuc hi6n theo nhing nguy0ntic saud6y: a) ViQc thu h6i va xri' ly tai s6n cho thu0 phAi duo. thu:chi6n m6t cdch c khdch quaJr, c6ng khai, minh b4ch, b6o dAm quydn vd loi ich hqp ph6p cria c6c b6n, cria td chirc, c6 nhdn c6 liOnquan va phu hqp vdi c6c qu,r, clinhtai Th6ng tu niry. b) Vi€c xri'ly tii s6n cho thu€ d€ thu h6i ti6n thu€ kh6ng pirai ld hoat dQng kinh doanhtrii sin cua b€n cho thuO, c) ViQc xt ly tdi sdn cho thu€ duoc thr,.r:c tireo thoii thu6n gifra cdc hi6n b6n. Truong hqp cJrc b6n khOngc6 thoAihupn'v0 xu ly tdi sAncho thu€ thi viec xu'l;f tdi sAncho thu6 dugc thpc hi6n theo quy dinh tpi Th6ng tu ndr-v c6c quy vh dinh kh6c cua ph6p ludt c6 liOnquan. d) Uy ban nhAndAnc6c c6p vd co quan Colg an cdc c6rrncrico tdi sin cho thud (sau d6y ggi.c_hung ccrquan co thArnquyen) c6 triich nhigq h6 rro c6ng ld ty cho thu6 tdi chinh, bio d6m an ninh, trAt tu trong qud trinh thu hdi tai san chJ thu6. II. MQrso_gyy_+rygqv, vErRiNH r4B ru;J.nurrgcrHU HOI VA XTI LY TAI SAN CHO THUE 4r C6ng fy cho thue tei chinh r.o erydtr thu hdi tdi s6n cho rhu6 ngay neu U..l lLtll kh6lg thanh todn duoc s6 ti6n thu0 con lai saukhi c0ng ty cno thue tai chinh dd co th6ng b6o tuydn b6 chdm dirt hqp d6ng cho thud tr"u3cthtyi han theo mQttrong ciic trudrnghgp sau: a) BOnthuOktrOngfte ti6n thu6 theo thoAthuAntrong hop ddng cho thu6 tdi chinh; b) BOnthu€ vi pharnc6c didu khoAncirahgp d6ng cho thu6 tdi chinh; c) BOnthu0 bi gi6i th6, ph6 siLn; baol5+ bi gidithi5, sany?p:r chothue ph6. khOng.c!6p thuan de __,4)_Ipuoi b6o lSnh ho{c de nghi nguoi b6o lSrih kh6c ttray tne cua ,^ nghi cham dut b€n thu€. 5. BOncho.thu0-c6quyAnthu h6i tdi sin cho thqd nga),sau khi co dir di€u \i03 euv dinhtpi $:al 4 Thdng ndymi kh6ng rho cc,ph6nq"t6,;; ru il vd Joed6ng yOu b6nthuO c6u pliiilhanh to6nngaytJ-"An ,i* rr1,io'rn"a--theo uo rrii hqp n4,r_
  3. 6. Thrrtuc th6ngb6othu h6i tei s6nchothu€thuc hi6nnhu sau: a) Trudc khi td chir-c hdi tdi srincho thu€,c6pg ty cho thu6 tdi ctrinf thu g."tYq ban cAu noitais6n thud aav yOu thu cho (sau uil "a.,-irrr'ir5i "i6i"gdt]il noi c6 tAi san tdi s6n)t6i bdn thu6; Uy ban qhdn ddn vd co quan C-6ngd;dp115 chothu€.Jrg1etrunnghep c6n.rticl,c0ng fy_cho thultii chinh;46;,ii;c" cAuthu h6i tai sin tdi co quanco thAmquy6nkh6. ncyi tdrisAncho thu€.y6u c6 cAuthu trOitai sdn.dugc gTt.tryr titfphoacg,ii Oang bdodim quaducrng thu buu cliQn phAic6 n6i dungchiry6u sau: vd - Ly do thu h6i thi s6n; - M6 t6 tdi s6n; - Phuongthfc, thoi gian,dia di6mthu h6i tdi s6n. bl rlonq ttrgi.tra.1 e-a t9i hgtrg qu6 30 (ba muoi) ngay t
  4. Trong,tru'bnghgp thu hdi tei s6n cho thu6 vdi su co m[t cua b0n thu€ rb*g, dai dipn co quan co thdm quy6n vSng"mhtthi c6r-rg cho thu6 tdi chinh ty v6n ti6n hinh thu hbi tdi sAncho thu€ nhung ph6i c6 ngu'c{ chung ki6n vA ghi vdo bi€n b6n thu hdi tdi s6n. Trong lruong hqp bOnthu6 ving rndt thi c6ng ty cho thu6 tdi chinh chi ti6n hdnh thu hdi tAi sin cho thu6 vdi su'cir m5"t cua it nhdt mQt nguoi dai di€n cira co quan co thAm quydn. .i .c) Khi tiOnhinh thu h6i tdi sin, cho thu6, co quan c6 thAm quy6n co thd yOuc6u cOngty cho thue tei chinh xudt trinh bAn sao cua rnQthopc m6t sd giAy to sau: - Hcr,p d6ng cho thuOtdi chinh; - GiAy chung nhan ddng ky giao dich b6o dam hoflc v6n bdn cung cAp a'A 1 r I A av . rr r 1 1 thdng tin vO hgp d6ng cho thu€ tdi chinh cua Trung tAm ddng k5i giao dich, tii sAn; - VEn bin chAmdut hqp d6ng cho thu6 tru6c thoi han; - Vdn ban yOucAub6n thu€ thanh toan ngay s6 ti6n thuOcon lai theo hqp ddng. Co quan co thAm quy6n khdng du99 yOu cAu cdng ty cho thu0 tai chinh cung c6p th6m gi6y td khdcngoAinhirng gi6y to nOutr6n. _d)Klti ti6n hdnhthu h6i tai sAncho thuO,c6ngty cho thtr0tai chinhdoc th6ngb6o thu h6i tei s6ncho thu€vd tiOnhdnhlApbiOnbAnilul hdi tai sAncho {ye,lrong d6 ghi rd gio, ngey,thang, nim thu h6i; dia di€mrhuhoi; ly do rhu h6i tdi sin chothuO; tdi sdnthu hdi; rn6tAtinh tr4ngtdi saln nhfr'ng liQu tOn vd tii c6 li6n quand6ntdi sAn h6i. thu d) Dpi diQnc6ge ty cho thyq tei chinb, bOnthu€, co.quan co thArnquy6n ho{c nguoi chimg ki6n (trong trucrnghgp vdng m{t ccrquan co thArnquy6n) ky vdo bi6n bin thu h6i tai s6n cho thu€. Trong trudrnghc;pc6c dai di6n n6u tr€n cb rn{t rnd tu ch6i klf vdo biOnbAnthi viQcAOpnai gfii u* bi6n bAnthu hoi tji san cho thu0 vd ndu rd l1ido. e) Bi0n b6n thu h6i tei sAncho thuOvi thOngb6o thu hOi di sAncho thu6 duqg giao cho dai diQnc6ng ty cho thu6 tdi chinh, b€n thu6, co quan c6 thAm quy€n c6 mpt khi thu h6i tdi s6rn thuOmdi bOngiff'mQtb6n. cho g) Sau khi doc th6ng b6o thu h,Sitdi sAncho thud vd i6p bi€n ban thu h6i tdi s6n cho thu6 theo quy dinh tai di6m d vd
  5. nltAncriait nh6tmQtnguoi dai di6n ctraco quanc6 thAmquyOtr bi€n b6nthu vdo hdi tai s6nchothuO. - $ . !. .^T*grg lgp.tli r.?1' t!u.ekh6nglhe dfch chuy6n "h9 dusc do gEnlidn v6i b6t d6ngsirn,thi thoi di6mthu h6i xong tii sAndugctinh le thoi di6mc6cb6n thamgia thu hOitdi sirnthr;chi6n c6cbiQnph6pngrmgvpn hdnh,ni0mphongtii sin vh lpp biOnbin ni6m phongtiri sAn. Trongtruonghcrondy, bi€n bAnniem phongtdi s6nld m6t phdnkh6ngthdt6chrli cuabi€nbAnthu h6i tai sin. h) Truong hqp b€n thir ba ld ngudi dugc bOnthuOuy quy6nqu6nly tdi sAnchothu6,c6ngty chothuO chinhthOng chobdnthudvd b6nthri ba vd tdi b5o viQcthu h6i tdi sAntheothri tuc quy dinh tqi Th6ng'tu ndy. BOnthu€ c6 tr6ch nhiemphdi hqp vdi c6ngty cho thu6tai chinhyOucAub6n thir ba giaotdi sin cho thu0vd c6cgiAyto 1i6nquand6ntdi s6ncho thu0cho cdng.tycho thu6tdi chfnh.Trucrng bdn thu€,b6n tnu ba ving mft hodckh6ngphOi-t v6i c6ng hqp qp ty,cho thuOtAi qhinhtrongviQcthu h6i tei santhi c6ngty cho thuO chinhvAn tdi ti6n hdnlrthu h6i tiri sancho thud nhrmgphAi c6 mf,t cua ft nhdt m6t nguoi dai diQn co quanco thAmqrryd.t ky't aoUiCn thu h6i tei sin chotliuO. cria va bAn Truong hqrp b6n thri ba git tai s6ncho thud ld ngudi chi6mhiru khdngc6 cdn cir ph6p lupt thi cdngty cho thu0tdi chinh co quy€ny6u cdub6nthri ba trA lpi tdi s6nchothu6theoquy dinhtai Di6u 256B0 lu6tDAnsg ndm.2005. Trong trulng hgp ndy, c6ngfy.cho thud tdi chinh thpc hiQnthii tuc thu h6i tdi s6ncho thudtheoquy clinht4i cti€m kho6nniy. h i) Ntiu tii sancho thu6 ld vflt chimg criavr,r6n dangtrong qu6 trinh diAu tra, tery t6, xdt xu thi vigc xri' li tei sdncho thu€ dugc thgc hiOntheo quy ctfnh t4i Di6u 76 B0 ludt T6 tqnghinh sp ndm 2003. k) Truonghgp saukhi thdngb6ovA viQcthu h6i tei sAncho thu6theoquy dinhtai Th6ngtu niry md ph6thiQntdi s6nchothu6dango ngoiridia phuongnoi b€n thuOcu tru ho{c noi d{t trp sd chinh criabOnthu6 thi cdng ty cho thue tdi clrinh thu h6i t?ris6rn thud vdi sg chimg ki5n criait nhdtm$"t cho ngucridpi diQn criaco quanco thAmquyAn dangc6 tiri s6n. noi l) Trongqu6trinh ti6n hdnhthu h6i tai sanchothuO, b€nthuO, thri n6u b6n ba danggit tdi sin hopcbdt kj, cd nhAn, chricndo c6 hdnhvi de do4,ch6ng t6 d6i, cAntr6, gdy p6t an.ttinh,tr4t tp noi c6ng cQng ho4cc6 hdnhvi vi phpm phSplupt kh6cnhSmchi6mgifi',ldy lai tdi sAn, ho{c x6m phamtinh m4ng,sirc kho6,tdi sfrncuanhAnvi€n cOng cho thu0 ty tei chinhvd nhirngthdnhvi6n tham gia qu6trinh thu h6i tdLi cho thuO c6ngty cho thu€tiri cfinh c6 quyAn s6n thi yOu cAuio quanc6 thArnquyAqncvi henhthu gifr tiri sdncho thu0,trongphpmvi ti6n chircndng,nhiQm quy€n"han minh, 6p dpng c6c biQnph6pcudngchd vq, cria theoquy dlnh cua phdpluat.de gin an ninh,trf,ttg, b6odfimcho cdngty cho gif thu6tdi chinhthirc hiQnquy6nthu git tiri s6nchothuO. . m) Cdng ty cho thuOtiri chinh chiu tr6ch .nhie- vO tinh hqp ph6p cua vlgc thu hdi tdi sin cho thu6. Co quan c6 thdm quy6n kh6ng chiu tr6ch nhiQmtrong ,-. - L\|) 5
  6. truong hqp yi6c thu h6i tdi srin cho thu6 kh6ng c6 cdn cri hop ph6p theo quy dfnh ciraph6p luat. . t 8. Bdn thu€ hoflc bdn thf ba gifr tAi sAncho thu€ ph6i chlLic6c chi phi hqp ly, cAnthi6t cho viQcthu gifi tdi s6i cho thu6; trong truorngh,r,pkhdng giao tel sAncho thud dd xu ly hoflc c6 hdnh vi c6n trd vi€c thu gifr hqp phdp tdi sirn cho thu6 mir gAy thiQthpi cho b6n cho thu6 thi phai b6i thuong theo quy dinh cua ph6p luat. 9. Cdng ty cho thu0 tdrichinh co tr6chnhi6m n6p dcmy6r-r xod dangky cAu hgrpd6ng cho thu€ tdi chfnh tpi Trung tdm EEng ky giao diclr. tai sAncta Cuc Ddng 3y qnO. gia giao dich bAo d6m thuQcB0 Tu phfp theo quy dinh cua ph6p lupt v€ ddngky giao dich b6o dim. 10. Hinh thric xfr Ij tii sf,n cho thu6 a) Saukhi thu hdi tdi sirncho thuO,trong thcrigian tOi Oa60 ngdy, c6ng ty cho thud tdi chfnhph6i xu ly xong tdi s6n cho thu€ theo thoa thuAnbdng v[n birn gifra cdc b6n. Trong truong ho. khdng co thoi thu4n hoac khong xu: ly duoc tai p sAntheo tho6 thufn thi c6ng ty cho thue tdi chinh dugc xu 11, sin cho thuO tai theo m6t trong crichinh thuc sau: - B6n tdi sancho thu€; - Cho b6n thuOkh6c thu6 ti€p; - COngty cho thuOtiri chinh trqc ti6p str dr.rng san cho thuO; tai - T6i xu6t tei s6ncho thu€; - C6c hinh thrlc kh6c khong tr6i quy dinh cua ph6p iu4t. b) Trong thdi gian c6ng ty r4o thuOtdi chinh xu 11, sin cho thu€, n6u rdi bOnthu€ hodn tri duoc toan b6 s6 ti€n thuOphii tr6 theo hqp d6ng vd c6c chi phi hqp ly ph6t.sinh trong qu6 trinh xft ly tai s6n cho thu6 tiri cOngty cho thu6 tai thinh -tlr"y!n quy.enso hiru tdi sin cho thu6 cho bOn thuO nhu truong hcrp dE hoin thanh hqp ddng thu€, trir truong hqp trong hqp d6ng thuOc6c tr0n co ihoi thufn kh6c. 11. Vi6c dinh gi6 tii srin khi xu li tei san cho thu6 ducrcthuc hi6n theo cdc nguydnt6c sau: a) Tdi sin cho thuOph6i ducrcdinh gi6 trudc khi xu'ly, tru trutmg hcrpcdc b6n co thofrthudnkhric. b) Tdi sAncho thu€ duoc dinh gi6 theo thoi thudn gifr'ab01 rhu6 vA b6n cho thu0. Trong trucrnghqp c6c bOnkhong tho6 thufln duqi v6i nhau vA si 6 thi eJ[-
  7. cdng_ty thu6tii chinhsEthudco quan,t6 chricc6 thAmquyiindinh gi6 theo cho quy dinh cuaph6plu6t hi6nhdnh. $ c) Vi$c dinfrgi6.tdisin 4eo thoi thuAnct:, c6cbdndugcd$atr€n gi6 thi trudng t4i thdi diim dinh gi6. OOivOi tai s6nrnd Nhd nudc th6ngntrdtqian ry gi6 thi vipc dinhgi6 dgatr€n co so girlrdi sando Nhdnudc quy dinh. d) EOi vdi tdi sin cho thudld mfy m6c,thi6t Fi, phucmg vdn chuy6n tign vd ciic dQng kh6cco th6 x6c dinh duqro cu th6,-rd sin gi6 ring irOnthi iruongthi cOngty cho thu6tdi chinh dugc ban theo gi6 thi trudrng khdngphii quathri md tuc quy dinh tai di6m a vh di6rnb khoanldy, tru trulng hqp c6; b€n c6 thoa thuQn kh6c. 12.Phuongthirc vd trinh tg b6ntdi s6nchothu6dugcthuchi6nnhu sau: a) Cdngty cho thudtii chinhduocb6n tdi sAncho thu€theoc6cphucrng thfc sau: Truc titip b6ntdi s6ncho thu6cho ngudi muaOOi tiri sAncho thu€c6 vOi th6 x6c dinh gi5 cp th6,ro ring tr€nthi truongvi kh6ngbuQcphAib6ndAugid theoquy dfnhcuaph6plupt. - B6n tii sin cho thu6quat6 chricb6ndAugi6 theouy quydncfracdngty chothuetdi chinh. b) Khi truc ti6p b6n tii sAncho t\u0, cOngty cho thue tei chinh vd bOn muatdi sAn thoAthu4nv6i nhauv€ c5cdiOu kho6ncirahqp ddng.Hqp d6ngmua b6n tdi s6ncho thu0 gifracOng cho thu0tei chinh vAb€nmuatdi s6nduoc lAp fy thanhvdn bAn.NQi dung hq'pd6ng mua b6n dugc thuc hi€n theo quy dinh cua - ph6pluflt vd hqp ddng. . c) Ifti ban dAu gi6 tii sin, c6ng ty.cho thu6 tdi chinh ky hqp d6ng uj' quy0n. ddugi6 tdi sin v6i tOchricb6ndAugi6 theoquy dinh cuaph6pluAtvO bdn banddugi5. 13. Chob6n thuO khdcthudtitlp di s6nthu h6i: Tuj'thudc vdo thoi gian kh6uhao cdn lpi cuatii sAnchothu0,.c6ng cho thu0tdi chinhdugclpa chon ty mQttrong hai phuongthric chothu€ti6p tii s6nsaudAy: a) Cho thuCtei chinh: COngty cho thuOtii chinh thgc hiQncho thu0 tdi chfnhd6i v6i kh6chhAngthu6theoquy dinh cuaph6plu4t vd chothu6tdi chinh. b) Clio thuOvfln hinh: Cdngty cho thuOtii chinh thuc hi6n cho thuOvAn hdnhddi vdi kh6chhdngthu€theoquy dinh cuaph6plu4t v€ chothuO hdnh. v4n 14. COngfy cho thuOtdi chinh trr,rcti6p su dqng tdi sdLn thud theo quy cho -
  8. cho thuOdd thu a) C6ne ty cho thue tii chinh duoc quyAnsu dung tiri sa.n nOi ae phuc vu cho hoat dQngkinh doanhcira"minh. i b) Truong hqp str dpng tii s6n cho thu6, c6ng ty cho thr"r6 chinh phai tAi dflm bio tuAntht'rquy dinh cua ph6p luAt v€ gi6i hpn dAutu, nir-La tdi san cO sdm dinh vir ngu6nti6n mua tdi s6n. 15. ViQct6i xu6t tiri s6ncho thuOdugc thuc hiQnnhu sau: a) COngty cho thu€ tdi chinh du99 t6i xuAt $ri sdn cho thu6 trong trubng hgrptii sirn cho thu€ 1d tdi s6n nhflp khay.cua nudc ngoiri r.'aducrcbdn nr.tcvc ngodi chdpthu4nmua tdi sAncho thuOthu h6i duoc tu'b6n thuO. b) C6ng ty cho thu6 tiri chinh v.ab04 mua tdi s6n o nuoc ngohi thod thu4n gi6 rnuatdi sanvd ky hcJpd6ng v6 xudt khdu tdi sin thec;quy dinh cua ph6p luqt. 16. ViQc xri ly sOtiAn thu dugc tu vi6c xir lf tai sAnctro thu€ duoc thuc hiQnnhu sau: a) COngty cho thud tiri chinh co quyAnquAnly toan b0 so lien thu duoc tu viQcxu l1itdi s6n cho thu€,bao g6m: ti€n thu.duocti'vi6c bdn tai sdn cho ihu€. ti6n tiru dugc hopt dQngcho thuOti€p, ti€n thu duqc tii hoat dQng chuyCn "tu nhu-o. chuy6ndich tdi sAncho thu6, ti6n thu dugc tu' viQct6i xuAt tdi sAncho ng, thr-rO ti6n thu dugc tir ho4t dQngxu ly tiri sAn cho thu0 khAc, trir trudng hqp vd c6c b6n co tho6 thu4n khfc. Trong truong hqp tdi sAncho thuOdugc bdn dAugia thi s6 tiAn thu dugc tir viQcb6n dfu giri tai sdrn thu6 duoc chuyOn cho cho c6ng ty cho thu6 tiri chinh saukhi trtr c6c chi phi b6n d6u gia. b) Sau khi tru chi phi b6o qu6n, sita chfravd.c6c chi phi hqp ly ph6t sinh frong qu6 trinh thu hdi, xy li tAi s6n cho thu0,.sdti€n thu clucrc tu'vi6c xu' iy tii sin cho thu€ duoc dung d0 thanhto6n khoAnti0n con thi6u cua tren tl-ru6 theo rhu tg: tiAn goc, lfli trong h?tr, l6i.quri h4n. N€u sd tidn thu du'gc k]rdlg du thanh to6n,bOnthu6,bOnbAo l6nh (ndu c6) co tr6ch nhi6m thanhtodn sd ti6r-r cdn thi6u do cho c0ng ty cho thu€ tai chinh. c) Trulng hcr,p thu€ d5 hoirntr6 mgt phAnsOtiAn thue phai trA va c6ng b6n ty cho thu0 tei chinh d5 xir ly xong tiri sin cho thu€, ndu s6 tien thu dugc vugt qu6 s6 ti€n thu€ phii tr6 theo hqp ddng vd c6c chi phi hqp 1,"pirat sinh trong qu6 trinh thu h6i tdi sAncho thuOthi cOngty cho thu6 tdi chinh phai hoarrtrA cho bOn thu€ s6 tiAn vuot. III. HACH TOAN KE TOAN 17. Vi6c hpch to6n k5 toan trong qud trinh thu hdi vi. xu ii tdi s6n cho thud cria cOngty cho thuOtdi chinh duoc thUc hi6n theo quy dinh hi€n hdnh cua Ngdn hdng Nhd nu6c Vi6t Nam.
  9. IV. TO CHIIC THI.I.C HIpN f 8. Tht trucmg c6c don vi thuQc Ngan hdng NhA nu6c ViQt Nam, BQ C6ng an, BQ Tu ph6p; Chu tich U1i'bannh0n" ddn c6c tinh, thdnh phg trgc thuQc trung r*g; Chu tich HQi dOngQuin tri, T6ng.Girim d6c (Gi6m ddc) c6ng ty cho thuOtdi chinh; t6 chric, ca nhdn li6n quan d6n hoat dQngcho thu€ tdi chinh chiu tr6ch nhigm thi hdnh Thdng tu ndy. lg. Jh6qg tu niry c6 hiQu lgc sau 15,ngdy, t
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2