intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 11/2014

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

8
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 11/2014" trình bày triển vọng phát triển của bê tông tự lèn tại Nga; bê tông cốt sợi các-bon và xu hướng cạnh tranh với bê tông cốt thép; các phương pháp và thiết bị kiểm tra mạng lưới đường ống cấp thoát nước...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 11/2014

 1. 11 Thaáng 6 - 2014
 2. BÖÅ TRÛÚÃNG TRÕNH ÀÒNH DUÄNG TIÏËP THÊN MÊÅT PHOÁ ÀAÅI SÛÁ VÛÚNG QUÖËC BÓ GEERT VANSINTJAN Haâ Nöåi, ngaây 03 thaáng 6 nùm 2014 Böå trûúãng Trõnh Àònh Duäng vaâ Phoá Àaåi sûá Bó Geert Vansintjan Böå trûúãng Trõnh Àònh Duäng vaâ Phoá Àaåi sûá Bó Geert Vansintjan chuåp aãnh lûu niïåm
 3. THÖNG TIN CUÃA BÖÅ XÊY DÛÅNG THÖNG TIN MÖÎI THAÁNG 2 KYÂ XÊY DÛÅNG CÚ BAÃN TRUNG TÊM THÖNG TIN PHAÁT HAÂNH & KHOA HOÅC NÙM THÛÁ MÛÚÂI LÙM CÖNG NGHÏÅ 11 XÊY DÛÅNG SÖË 11 - 6/2014 MUÅC LUÅC Vùn baãn quaãn lyá Vùn baãn caác cú quan TW - Quyïët àõnh söë 826/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã 5 vïì viïåc phï duyïåt Nhiïåm vuå quy hoaåch xêy dûång Cöng viïn àõa chêët toaân cêìu Cao nguyïn àaá Àöìng Vùn, tónh Haâ Giang, àïën nùm 2030 - Quyïët àõnh söë 830/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã 6 phï duyïåt àöì aán Quy hoaåch xêy dûång vuâng Nam Haâ Tônh - Bùæc Quaãng Bònh àïën nùm 2030 - Thöng tû söë 07/2014/TT-BXD cuãa Böå Xêy dûång 8 hûúáng dêîn möåt söë nöåi dung cuãa Nghõ àõnh söë 84/2013/NÀ-CP ngaây 25/7/2013 cuãa Chñnh phuã quy TRUNG TÊM THÖNG TIN àõnh vïì phaát triïín vaâ quaãn lyá nhaâ úã taái àõnh cû - Thöng tû söë 08/2014/TT-BXD cuãa Böå Xêy dûång 10 hûúáng dêîn thûåc hiïån möåt söë nöåi dung cuãa Nghõ àõnh söë 188/2013/NÀ-CP ngaây 20/11/2013 cuãa Chñnh phuã vïì TRUÅ SÚÃ: 37 LÏ ÀAÅI HAÂNH - HAÂ NÖÅI phaát triïín vaâ quaãn lyá nhaâ úã xaä höåi TEL : (04) 38.215.137 (04) 38.215.138 Vùn baãn cuãa àõa phûúng - Quyïët àõnh söë 04/2014/QÀ-UBND cuãa UBND tónh 13 FAX : (04) 39.741.709 Àöìng Thaáp ban haânh Quy àõnh phên cöng, phên cêëp töí Email: ttth@moc.gov.vn chûác quaãn lyá chêët lûúång cöng trònh xêy dûång trïn àõa baân tónh Àöìng Thaáp - Chó thõ söë 04/2014/CT-UBND cuãa UBND tónh Bònh 15 Thuêån vïì tùng cûúâng cöng taác quaãn lyá trêåt tûå xêy dûång GIÊËY PHEÁP SÖË: 595 / BTT trïn àõa baân tónh Bònh Thuêån CÊËP NGAÂY 21 - 9 - 1998 TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 3
 4. Khoa hoåc cöng nghïå xêy dûång - Nghiïåm thu àïì taâi “Nghiïn cûáu sûã duång caát mõn 17 vuâng Àöìng bùçng Söng Cûãu Long chïë taåo bï töng vaâ vûäa xêy dûång” - Nghiïåm thu nhiïåm vuå “Àiïìu tra, khaão saát vaâ àaánh 18 giaá mûác àöå taác àöång cuãa biïën àöíi khñ hêåu àöëi vúái hïå thöëng haå têìng kyä thuêåt àö thõ - giai àoaån 2” - Nghiïåm thu Dûå thaão Tiïu chuêín soaát xeát TCVN 20 6530 “Vêåt liïåu chõu lûãa - Phûúng phaáp thûã” - Nghiïåm thu àïì taâi: Àiïìu tra, khaão saát, àïì xuêët 21 phûúng aán vaâ cöng nghïå thñch húåp xûã lyá buân cùån tûâ hïå thöëng thoaát nûúác àö thõ - Höåi nghõ thêím àõnh Àïì aán àïì nghõ cöng nhêån thaânh 23 phöë Bùæc Ninh laâ àö thõ loaåi II trûåc thuöåc tónh Bùæc Ninh - Höåi nghõ thêím àõnh àïì aán àïì nghõ cöng nhêån thõ trêën 25 CHÕU TRAÁCH NHIÏåM PHAÁT HAÂNH Àöng Triïìu múã röång laâ àö thõ loaåi IV - Caác phûúng phaáp vaâ thiïët bõ kiïím tra maång lûúái 27 TS. ÀÙÅNG KIM GIAO àûúâng öëng cêëp thoaát nûúác - Triïín voång phaát triïín cuãa bï töng tûå leân taåi Nga 29 - Bï töng cöët súåi caác-bon vaâ xu hûúáng caånh tranh vúái 32 Ban biïn têåp: bï töng cöët theáp CN. NGUYÏÎN THÕ MINH HOA (Trûúãng ban) Thöng tin CN. BAÅCH MINH TUÊËN (Phoá ban) - Trao tùång Kyã niïåm chûúng cho chuyïn gia Àûác 35 CN. ÀÖÎ KIM NHAÅN Johannes Bernd Kuchta CN. BUÂI QUYÂNH ANH - Höåi thaão Dûå aán höî trúå kyä thuêåt “Thuác àêíy hiïåu quaã 36 CN. TRÊÌN THÕ THU HUYÏÌN nùng lûúång trong ngaânh Xêy dûång” - Hiïån traång phaát triïín vaâ xu hûúáng tiïët kiïåm nùng 38 CN. NGUYÏÎN BÑCH NGOÅC lûúång trong xêy dûång úã Trung Quöëc CN. NGUYÏÎN LÏå MINH - Àö thõ hoáa vaâ ngûúâi nöng dên phaãi cuâng phaát triïín 40 CN. PHAÅM KHAÁNH LY haâi hoâa vúái nhau - Trung Quöëc thuác àêíy Cöng nghiïåp hoáa ngaânh cöng 42 nghiïåp xêy dûång theo hònh thûác múái - Kinh nghiïåm vïì xûã lyá möi trûúâng nöng thön úã tónh 44 Giang Tö, Trung Quöëc 4- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 5. VÙN BAÃN CUÃA CAÁC CÚ QUAN TW Quyïët àõnh söë 826/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã vïì viïåc phï duyïåt Nhiïåm vuå quy hoaåch xêy dûång Cöng viïn àõa chêët toaân cêìu Cao nguyïn àaá Àöìng Vùn, tónh Haâ Giang, àïën nùm 2030 Ngaây 30/5/2014, Thuã tûúáng Chñnh phuã àaä nûúác trong khu vûåc; àaánh giaá möi trûúâng chiïën ban haânh Quyïët àõnh söë 826/QÀ-TTg vïì viïåc lûúåc, àïì xuêët caác giaãi phaáp nhùçm giaãm thiïíu phï duyïåt Nhiïåm vuå quy hoaåch xêy dûång Cöng caác taác àöång tiïu cûåc àïën möi trûúâng, àùåc biïåt viïn àõa chêët toaân cêìu Cao nguyïn àaá Àöìng taåi caác khu vûåc coá giaá trõ di saãn àõa chêët, àa Vùn, tónh Haâ Giang, àïën nùm 2030 vúái quan daång sinh hoåc vaâ cöång àöìng dên cû; àïì xuêët àiïím: Quy hoaåch xêy dûång gùæn vúái baão töìn, tön caác chûúng trònh, dûå aán ûu tiïn àêìu tû taåo àöång taåo vaâ phaát huy caác giaá trõ di saãn thiïn nhiïn, lûåc phaát triïín kinh tïë - xaä höåi; àïì xuêët caác quy vùn hoáa taåi Cao nguyïn àaá Àöìng Vùn àïí phaát àõnh quaãn lyá xêy dûång theo quy hoaåch. triïín kinh tïë - xaä höåi, àaãm baão an ninh, quöëc Vïì nöåi dung nghiïn cûáu, cêìn phên tñch, phoâng, nêng cao chêët lûúång cuöåc söëng cuãa àaánh giaá hiïån traång, àiïìu kiïån tûå nhiïn, kinh tïë ngûúâi dên. - xaä höåi, dên söë, lao àöång, sûã duång àêët àai, kiïën Theo Quyïët àõnh naây, caác nöåi dung quy truác caãnh quan, hïå thöëng haå têìng kyä thuêåt, cöng hoaåch xêy dûång vuâng Cöng viïn àõa chêët toaân taác quy hoaåch, àêìu tû xêy dûång vaâ quaãn lyá àö cêìu Cao nguyïn àaá Àöìng Vùn, tónh Haâ Giang, thõ; àõnh hûúáng phaát triïín khöng gian àö thõ göìm àïën nùm 2030 bao göìm: Phên tñch, àaánh giaá caác khu vûåc baão töìn, tön taåo, caác khu chûác àiïìu kiïån tûå nhiïn, hiïån traång kinh tïë - xaä höåi, nùng phuåc vuå phaát triïín kinh tïë - xaä höåi, àùåc dên söë, lao àöång, caác àö thõ vaâ àiïím dên cû biïåt laâ dõch vuå, thûúng maåi, du lõch, caác khu nöng thön, tònh traång sûã duång àêët, haå têìng kyä trung têm haânh chñnh, giaáo duåc àaâo taåo, y tïë, thuêåt, möi trûúâng; phên vuâng vaâ àõnh hûúáng khu úã, cöng viïn, cêy xanh tûå nhiïn, caác khu phaát triïín khöng gian (caác cöng viïn chuyïn chûác nùng khaác; thiïët kïë àö thõ, cêìn chuá troång àïì, caác àö thõ - trung têm du lõch vaâ caác thõ trêën giûä gòn, phaát huy caác àùåc trûng vïì khöng gian, khaác, maång lûúái àiïím dên cû nöng thön, cú súã caãnh quan, kiïën truác truyïìn thöëng taåi khu vûåc; kinh tïë, àùåc biïåt laâ cú súã phuåc vuå phaát triïín dõch quy hoaåch sûã duång àêët theo tûâng giai àoaån, vuå, thûúng maåi, du lõch, caác vuâng nguyïn liïåu àaãm baão húåp lyá, hiïåu quaã, traánh tònh traång xêy nöng, lêm saãn, dûúåc liïåu vaâ caác khu vûåc khaác); dûång manh muán, taác àöång xêëu àïën caãnh quan, àõnh hûúáng phaát triïín hïå thöëng haå têìng kyä thuêåt möi trûúâng; qu hoaåch hïå thöëng haå têìng kyä thuêåt vïì giao thöng, giaãi phaáp vïì nïìn xêy dûång, thoaát àö thõ göìm hïå thöëng giao thöng, san nïìn, hïå nûúác mûa, caác cöng trònh àêìu möëi cêëp nûúác, thöëng thoaát nûúác, thu gom xûã lyá nûúác thaãi vaâ cêëp àiïån, thu gom xûã lyá nûúác thaãi, chêët thaãi rùæn, chêët thaãi rùæn, nghôa trang, cung cêëp nûúác, àiïån nghôa trang, thöng tin liïn laåc, àaáp ûáng caác hoaåt cho ngûúâi dên, du khaách vaâ caác hoaåt àöång kinh àöång du lõch, dên sinh vaâ caác hoaåt àöång kinh tïë tïë khaác; àaánh giaá möi trûúâng chiïën lûúåc, xaác - xaä höåi khaác, phuâ húåp vúái àiïìu kiïån tûå nhiïn, àõnh caác giaãi phaáp baão vïå, giaãm thiïíu taác àöång tònh traång thiïëu àêët, khùæc phuåc tònh traång thiïëu xêëu àïën möi trûúâng, caãnh quan àö thõ; àïì xuêët TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 5
 6. caác chûúng trònh, dûå aán ûu tiïn àêìu tû vaâ caác phûúng chó àaåo viïåc lêåp, thêím àõnh àöì aán quy nguöìn lûåc thûåc hiïån; xaác àõnh caác nöåi dung cêìn hoaåch xêy dûång Cöng viïn àõa chêët toaân cêìu kiïím soaát vaâ àïì xuêët quy àõnh quaãn lyá xêy dûång Cao nguyïn àaá Àöìng vùn àaãm baão chêët lûúång àö thõ theo quy hoaåch. vaâ tiïën àöå; böë trñ nguöìn vöën, phï duyïåt töíng dûå Thaânh phêìn höì sú vaâ nöåi dung àöì aán thûåc toaán chi phñ quy hoaåch xêy dûång Cöng viïn àõa hiïån theo Nghõ àõnh söë 08/2005/NÀ-CP ngaây chêët toaân cêìu Cao nguyïn àaá Àöìng Vùn, tónh 24/01/2005 cuãa Chñnh phuã vïì quy hoaåch xêy Haâ Giang, àïën nùm 2030. dûång, Nghõ àõnh söë 37/2010/NÀ-CP ngaây Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ 07/4/2010 cuãa Chñnh phuã vïì lêåp, thêím àõnh, ngaây kyá ban haânh. phï duyïåt vaâ quaãn lyá quy hoaåch àö thõ. Theo Quyïët àõnh naây, Böå Xêy dûång coá traách (Xem toaân vùn taåi www.chinhphu.vn) nhiïåm chuã trò, phöëi húåp vúái caác Böå, ngaânh, àõa Quyïët àõnh söë 830/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt àöì aán Quy hoaåch xêy dûång vuâng Nam Haâ Tônh - Bùæc Quaãng Bònh àïën nùm 2030 Ngaây 02/6/2014, Thuã tûúáng Chñnh phuã àaä caác ngaânh phuåc vuå phaát triïín kinh tïë biïín, xêy ban haânh Quyïët àõnh söë 830/QÀ-TTg phï duyïåt dûång cuåm caãng nûúác sêu, àêìu tû phaát triïín du àöì aán Quy hoaåch xêy dûång vuâng Nam Haâ Tônh lõch biïín vaâ du lõch vùn hoáa, àöìng thúâi hònh - Bùæc Quaãng Bònh àïën nùm 2030 vúái muåc tiïu: thaânh caác vuâng ngû nghiïåp, khai thaác vaâ chïë Cuå thïí hoáa muåc tiïu phaát triïín kinh tïë - xaä höåi biïën thuãy haãi saãn. Vuâng trung du miïìn nuái têåp cuãa vuâng Bùæc Trung Böå, caác chiïën lûúåc phaát trung cöng nghiïåp khai khoaáng, cöng nghiïåp xi triïín ngaânh vaâ quöëc gia, àõnh hûúáng phaát triïín mùng vaâ vêåt liïåu xêy dûång, dõch vuå thûúng maåi, kinh tïë - xaä höåi cuãa hai tónh Haâ Tônh, Quaãng du lõch laâm àöång lûåc phaát triïín, àöìng thúâi chuá Bònh; taåo ra möåt khöng gian liïn kïët kinh tïë taåi troång phaát triïín kinh tïë nöng lêm theo hûúáng khu vûåc Nam Haâ Tônh - Bùæc Quaãng Bònh, àaáp hiïåu quaã bïìn vûäng gùæn liïìn vúái quaá trònh cöng ûáng caác yïu cêìu vïì an ninh, quöëc phoâng cuãa nghiïåp hoáa hiïån àaåi hoáa nöng thön. quöëc gia vaâ khu vûåc; àõnh hûúáng töí chûác khöng Vïì àõnh hûúáng phaát triïín hïå thöëng àö thõ àïën gian àö thõ cuâng hïå thöëng cú súã haå têìng liïn nùm 2030, hïå thöëng àö thõ vuâng Nam Haâ Tônh - vuâng gùæn liïìn vúái caác giaãi phaáp baão vïå möi Bùæc Quaãng Bònh seä coá khoaãng 18 àö thõ àûúåc trûúâng phaát triïín bïìn vûäng. phên böí taåi 2 vuâng. Cuå thïí, vuâng Nam Haâ Tônh Theo Quy hoaåch naây, dûå baáo quy mö àêët xêy dûå kiïën coá khoaãng 10 àö thõ göìm 4 àö thõ hiïån dûång àö thõ vaâ caác khu àöång lûåc phaát triïín kinh coá (àö thõ Cêím Xuyïn vaâ àö thõ Thiïn Cêìm, tïë àïën nùm 2030 khoaãng 13.043 ha (trong àoá huyïån Cêím Xuyïn; àö thõ Hûúng Khï, huyïån àêët xêy dûång àö thõ laâ 5.319 ha), àïën nùm 2030 Hûúng Khï; àö thõ Kyâ Anh, huyïån Kyâ Anh) vaâ 6 khoaãng 26.283 ha (trong àoá àêët xêy dûång àö thõ àö thõ hònh thaânh múái (àö thõ Voi, Kyâ Àöìng, Kyâ laâ 9.255 ha). Dûå baáo quy mö àêët xêy dûång caác Lêm, Kyâ Ninh, Hoaânh Sún thuöåc huyïån Kyâ Anh; khu dên cû nöng thön àïën nùm 2020 khoaãng àö thõ La Khï, huyïån Hûúng Khï). Vuâng Bùæc 8.625 ha, àïën nùm 2030 khoaãng 7.150 ha. Quaãng Bònh dûå kiïën coá 8 àö thõ bao göìm: 3 àö Vïì àõnh hûúáng phaát triïín khöng gian vuâng, thõ hiïån coá (àö thõ Ba Àöìn, àö thõ Àöìng Lï, vuâng àöìng bùçng ven biïín têåp trung phaát triïín huyïån Tuyïn Hoáa; àö thõ Quy Àaåt, huyïån Minh 6- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 7. Hoáa) vaâ 5 àö thõ hònh thaánh múái (àö thõ Quaãng nhûäng chuâm àö thõ coá võ trñ phuâ húåp vaâ chia seã Phûúng vaâ Hoân La, huyïån Quaãng Traåch; àö thõ nguöìn taâi nguyïn nûúác cho sûå phaát triïín cuãa Tiïën Hoáa, huyïån Tuyïn Hoáa; àö thõ Cha Lo - vuâng. Khu vûåc nöng thön chuã yïëu aáp duång hònh Baäi Dinh vaâ Hoáa Tiïën, huyïån Minh Hoáa). Vïì thûác cêëp nûúác quy mö vûâa vaâ nhoã. àõnh hûúáng phaát triïín hïå thöëng àiïím dên cû Vïì thoaát nûúác thaãi, töíng lûúång nûúác thaãi cêìn nöng thön, àõnh hûúáng töí chûác hïå thöëng dên cû thu gom xûã lyá trong vuâng quy hoaåch àïën nùm nöng thön àûúåc böë trñ trïn cú súã caác àõnh hûúáng 2030 laâ 1.169.300 m3/ngaây àïm. Nûúác thaãi vïì töí chûác saãn xuêët vaâ phaát triïín kinh tïë toaân cöng nghiïåp trûúác khi xaã vaâo hïå thöëng àûúâng vuâng cuäng nhû hiïån traång phên böë dên cû. Caác öëng nûúác thaãi phaãi àûúåc xûã lyá cuåc böå àaåt theo àiïím dên cû nöng thön àûúåc kïët nöëi giao thöng tiïu chuêín quy àõnh hiïån haânh. Nûúác thaãi bïånh vúái caác tuyïën àûúâng liïn xaä, liïn vuâng àaáp ûáng viïån phaãi xûã lyá, àaãm baão àaåt tiïu chuêín möi yïu cêìu sinh söëng vaâ saãn xuêët cuãa ngûúâi dên trûúâng trûúác khi xaã ra möi trûúâng bïn ngoaâi. Àöëi theo caác tiïu chñ xêy dûång nöng thön múái. vúái caác khu vûåc múái phaát triïín thuöåc àö thõ loaåi Vïì hïå thöëng giao thöng nöåi vuâng, nêng cêëp III sûã duång hïå thöëng thoaát nûúác thaãi riïng hoaân caác tuyïën àûúâng tónh àaåt tiïu chuêín àûúâng cêëp toaân. Vúái caác àö thõ loaåi III, IV, V, caác thõ trêën, III, IV, àûúâng huyïån àaåt tiïu chuêín cêëp IV, V. trung têm cuåm xaä, sûã duång hïå thöëng thoaát nûúác Nêng cêëp chêët lûúång hïå thöëng àûúâng hiïån coá, nûãa riïng. Sûã duång caác àêìm, höì trong àö thõ xêy dûång múái caác tuyïën àûúâng àaãm baão vïì tó lïå laâm höì sinh hoåc àïí xûã lyá nûúác thaãi sau khi àaä vaâ mêåt àöå theo quy àõnh. Caác bïën xe àöëi ngoaåi laâm saåch trong àiïìu kiïån tûå nhiïn. Caác àiïím naây böë trñ taåi caác àö thõ lúán, àêìu möëi giao thöng dên cû nöng thön àûúåc xêy dûång hïå thöëng thoaát quan troång cuãa vuâng. Hïå thöëng bïën xe liïn, nöåi nûúác chung. Nûúác thaãi àûúåc xûã lyá qua bïí tûå tónh böë trñ taåi caác àö thõ huyïån lyå, caác àêìu möëi hoaåi, sau àoá xaã vaâo hïå thöëng cöëng chung dêîn giao thöng lúán cuãa caác huyïån. Àïën nùm 2020, àïën traåm xûã lyá têåp trung hoùåc ra höì theo caác 100% caác xaä coá àûúâng giao thöng dïën trung tiïu chuêín quy àõnh. têm, tó lïå raãi mùåt àaåt 50 - 60%, àïën nùm 2030, Töíng khöëi lûúång chêët thaãi rùæn (CTR) toaân hêìu hïët caác tuyïën àaåt tiïu chuêín àûúâng nöng vuâng àïën nùm 2030 khoaãng 3.880 têën/ngaây thön múái, tó lïå raãi mùåt àaåt trïn 80%, caác huyïån àïm. Phên loaåi CTR taåi nguöìn sau àoá chuyïín vuâng nuái cao àïën nùm 2020 àaåt 25%, àïën nùm àïën caác traåm trung chuyïín, xûã lyá phên loaåi sú 2030 àaåt 40%. böå sau àoá vêån chuyïín vïì khu xûã lyá CTR têåp Vïì àõnh hûúáng cêëp nûúác, töíng nhu cêìu sûã trung cuãa tûâng khu vûåc. Cöng nghïå aáp duång duång nûúác lúán nhêët toaân vuâng àïën nùm 2030 àûúåc choån lûåa tuây theo loaåi hònh CTR, möi khoaãng 700 triïåu m3/nùm (khoaãng 58,3 triïåu trûúâng núi àùåt khu vûåc xûã lyá vaâ àiïìu kiïån àêìu tû m3/thaáng), sûã duång nguöìn nûúác mùåt laâ chuã yïëu, aáp duång cöng nghïå múái. Vïì àõnh hûúáng baão vïå trong àoá coá hïå thöëng cêëp nûúác höì Raâo Tröí laâ möi trûúâng, baão vïå möi trûúâng nguyïn sinh taåi cöng trònh cêëp nûúác àaãm baão chia seã nguöìn caác khu baão töìn thiïn nhiïn quöëc gia, tùng nûúác chung tûâ söng Raâo Tröí. Coá thïí sûã duång cûúâng quaãn lyá vaâ tröìng rûâng àïí chöëng xoái lúã vaâ nûúác maåch nöng cho caác nhu cêìu sinh hoaåt vaâ luä queát, caãi taåo àêët tröëng àöìi nuái troåc phêën àêëu saãn xuêët. Tuây theo àiïìu kiïån cuå thïí taåi tûâng khu àöå chi phuã cuãa rûâng àïën nùm 2030 àaåt trïn vûåc àïí coá caác giaãi phaáp thiïët kïë hïå thöëng cêëp 75%. nûúác phuâ húåp. Kïët húåp viïåc xêy dûång vaâ khai Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ thaác caác cöng trònh höì chûáa thuãy lúåi vúái viïåc cêëp ngaây kyá. nûúác sinh hoaåt vaâ saãn xuêët. Khuyïën khñch sûã duång giaãi phaáp cêëp nûúác liïn vuâng àöëi vúái (Xem toaân vùn taåi www.chinhphu.vn) TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 7
 8. Thöng tû söë 07/2014/TT-BXD cuãa Böå Xêy dûång hûúáng dêîn möåt söë nöåi dung cuãa Nghõ àõnh söë 84/2013/NÀ-CP ngaây 25/7/2013 cuãa Chñnh phuã quy àõnh vïì phaát triïín vaâ quaãn lyá nhaâ úã taái àõnh cû Ngaây 20/5/2014, Böå Xêy dûång àaä ban haânh huyïån chó àaåo lêåp vaâ phï duyïåt phûúng aán böìi Thöng tû söë 07/2014/TT-BXD hûúáng dêîn möåt thûúâng, höî trúå vaâ taái àõnh cû vaâ töíng húåp nhu söë nöåi dung cuãa Nghõ àõnh söë 84/2013/NÀ-CP cêìu nhaâ úã phuåc vuå taái àõnh cû trïn àõa baân, baáo ngaây 25/7/2013 cuãa Chñnh phuã quy àõnh vïì caáo Súã Xêy dûång vïì nhu cêìu nhaâ úã phuåc vuå taái phaát triïín vaâ quaãn lyá nhaâ úã taái àõnh cû (sau àêy àõnh cû àûúåc àêìu tû bùçng moåi nguöìn vöën theo goåi tùæt laâ Nghõ àõnh söë 84/2013/NÀ-CP), bao biïíu mêîu quy àõnh taåi Phuå luåc söë 2 ban haânh göìm: Kïë hoaåch phaát triïín nhaâ úã phuåc vuå taái àõnh keâm theo Thöng tû naây. Súã Xêy dûång chuã trò, cû; quaãn lyá àêìu tû xêy dûång nhaâ úã phuåc vuå taái phöëi húåp vúái caác súã, ban, ngaânh liïn quan lêåp àõnh cû vaâ mua nhaâ úã thûúng maåi àïí böë trñ taái kïë hoaåch phaát triïín nhaâ úã phuåc vuå taái àõnh cû àõnh cû; quaãn lyá baán, cho thuï nhaâ úã phuåc vuå haâng nùm vaâ 5 nùm trònh UBND tónh, thaânh phöë taái àõnh cû; quaãn lyá vêån haânh nhaâ úã phuåc vuå taái trûåc thuöåc Trung ûúng. UBND cêëp tónh cùn cûá àõnh cû. kïë hoaåch phaát triïín kinh tïë - xaä höåi, quy hoaåch, Vïì trònh tûå lêåp vaâ phï duyïåt kïë hoaåch phaát kïë hoaåch sûã duång àêët, quy hoaåch xêy dûång, triïín nhaâ úã phuåc vuå taái àõnh cû trïn àõa baân tónh, chûúng trònh phaát triïín nhaâ úã trïn àõa baân àaä thaânh phöë trûåc thuöåc Trung ûúng, Thöng tû naây àûúåc phï duyïåt àïí xem xeát, quyïët àõnh phï hûúáng dêîn: Chuã àêìu tû caác dûå aán nïu taåi Khoaãn duyïåt kïë hoaåch phaát triïín nhaâ úã phuåc vuå taái 5, Khoaãn 6 vaâ Khoaãn 7 Àiïìu 3 cuãa Nghõ àõnh söë àõnh cû haâng nùm vaâ 5 nùm, cöng böë cöng khai 84/2013/NÀ-CP chuã trò, phöëi húåp vúái Höåi àöìng kïë hoaåch phaát triïín nhaâ úã phuåc vuå taái àõnh cû, böìi thûúâng giaãi phoáng mùåt bùçng thuöåc UBND àöìng thúâi baáo caáo Böå Xêy dûång theo mêîu biïíu quêån, huyïån, thõ xaä, thaânh phöë thuöåc tónh (sau quy àõnh taåi Phuå luåc söë 3 ban haânh keâm theo àêy goåi tùæt laâ UBND cêëp huyïån) vaâ UBND cêëp Thöng tû naây trûúác ngaây 31/10 cuãa nùm trûúác xaä, phûúâng, thõ trêën (sau àêy goåi tùæt laâ UBND nùm kïë hoaåch. cêëp xaä) núi coá dûå aán tiïën haânh àiïìu tra xaä höåi Viïåc lûåa choån Chuã àêìu tû dûå aán khu nhaâ úã hoåc, khaão saát nhu cêìu cuãa caác höå gia àònh, caá phuåc vuå taái àõnh cû, cöng trònh nhaâ úã phuåc vuå taái nhên trong khu vûåc giaãi phoáng mùåt bùçng, trong àõnh cû àûúåc thûåc hiïån theo quy àõnh cuãa Nghõ àoá xaác àõnh nhu cêìu caác höå gia àònh, caá nhên àõnh söë 84/2013/NÀ-CP vaâ trïn cú súã nhû sau: thuöåc diïån phaãi di dúâi vïì viïåc taái àõnh cû (nhû võ Kïë hoaåch phaát triïín nhaâ úã phuåc vuå taái àõnh cû trñ, loaåi nhaâ úã phuåc vuå taái àõnh cû, söë lûúång, diïån àaä àûúåc UBND cêëp tónh phï duyïåt; quy mö dûå tñch nhaâ úã, àêët úã coá haå têìng kyä thuêåt àûúåc àêìu aán nhaâ úã phuåc vuå taái àõnh cû, cöng trònh nhaâ úã tû xêy dûång vaâ mua thûúng maåi àïí böë trñ taái phuåc vuå taái àõnh cû. Àöëi vúái Chuã àêìu tû àûúåc lûåa àõnh cû, töíng vöën àêìu tû, dûå kiïën tiïën àöå böë trñ choån quy àõnh taåi Àiïím a, Àiïím b Khoaãn 1 Àiïìu nhaâ úã, àêët úã taái àõnh cû) theo mêîu biïíu quy àõnh 10 cuãa Nghõ àõnh söë 84/2013/NÀ-CP phaãi coá àuã taåi Phuå luåc söë 1 ban haânh keâm theo Thöng tû àiïìu kiïån vïì tû caách phaáp nhên vaâ nùng lûåc naây baáo caáo UBND cêëp huyïån. Trûúâng húåp dûå chuyïn mön theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì aán liïn quan tûâ 2 àún võ cêëp huyïån trúã lïn thò àêìu tû xêy dûång, phaáp luêåt vïì nhaâ úã vaâ kinh Chuã àêìu tû phaãi baáo caáo tûâng huyïån vïì nhu doanh bêët àöång saãn. Àöëi vúái Chuã àêìu tû àûúåc cêìu nhaâ úã phuåc vuå taái àõnh cû. UBND cêëp lûåa choån quy àõnh taåi Àiïím c Khoaãn 1 Àiïìu 10 8- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 9. cuãa Nghõ àõnh söë 84/2013/NÀ-CP thò ngoaâi caác giaá trõ àêìu tû xêy dûång nhaâ úã thûúng maåi), gûãi àiïìu kiïån quy àõnh taåi Àiïím c Khoaãn naây phaãi vùn baãn àïì nghõ Súã Xêy dûång töí chûác thêím àaãm baão nùng lûåc taâi chñnh àïí thûåc hiïån àêìu tû àõnh phûúng aán vaâ giaá mua nhaâ úã thûúng maåi xêy dûång, kinh doanh bêët àöång saãn. Trònh tûå, àïí böë trñ taái àõnh cû keâm theo höì sú trònh thêím thuã tuåc lûåa choån Chuã àêìu tû dûå aán khu nhaâ úã àõnh quy àõnh taåi Àiïím d Khoaãn naây. Bïn baán phuåc vuå taái àõnh cû, cöng trònh taái àõnh cû àûúåc nhaâ coá traách nhiïåm baão haânh caác cùn höå chung àêìu tû bùçng vöën ngên saách nhaâ nûúác theo quy cû thûúng maåi, caác cöng trònh haå têìng kyä thuêåt àõnh taåi Khoaãn 4 Àiïìu 10 Nghõ àõnh söë trïn àêët úã taái àõnh cû (nïëu coá) theo quy àõnh cuãa 84/2013/NÀ-CP. Àöëi vúái dûå aán khu nhaâ úã phuåc phaáp luêåt vïì xêy dûång, phaát luêåt vïì nhaâ úã; múã vuå taái àõnh cû thûåc hiïån theo hònh thûác húåp àöìng taâi khoaãn riïng taåi ngên haâng thûúng maåi àïí gûãi BT quy àõnh taåi Àiïìu 12 cuãa Nghõ àõnh söë 2% kinh phñ baão trò vaâ baân giao taâi khoaãn kinh 84/2013/NÀ-CP thò UBND cêëp tónh coá thïí xem phñ baão trò cho Ban quaãn trõ nhaâ chung cû khi xeát, lûåa choån töí chûác, caá nhên coá chûác nùng Ban quaãn trõ àûúåc bêìu àïí quaãn lyá kinh phñ baão kinh doanh bêët àöång saãn, coá àuã nùng lûåc taâi trò naây. Bïn baán nhaâ coá traách nhiïåm laâm thuã tuåc chñnh theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì nhaâ úã vaâ àïì nghõ cú quan chûác nùng cuãa àõa phûúng cêëp phaáp luêåt vïì kinh doanh bêët àöång saãn laâm Nhaâ giêëy chûáng nhêån quyïìn sûã duång àêët, quyïìn súã àêìu tû thûåc hiïån dûå aán naây. hûäu nhaâ úã vaâ taâi saãn khaác gùæn liïìn vúái àêët cho Àöëi vúái viïåc mua nhaâ úã thûúng maåi bùçng tûâng höå gia àònh, caá nhên taái àõnh cû. Viïåc cho nguöìn vöën ngên saách nhaâ nûúác àïí böë trñ taái thuï nhaâ úã phuåc vuå taái àõnh cû thûåc hiïån theo àõnh cû, Thöng tû naây hûúáng dêîn: Cùn cûá kïë quy àõnh taåi Nghõ àõnh söë 84/2013/NÀ-CP vaâ hoaåch phên böí vaâ tiïën àöå cung cêëp túái tûâng dûå phaãi thöng qua Húåp àöìng theo mêîu quy àõnh taåi aán nhaâ úã taái àõnh cû àaä àûúåc phï duyïåt, Chuã Phuå luåc söë 6 ban haânh keâm theo Thöng tû naây. àêìu tû khu nhaâ úã taái àõnh cû, cöng trònh nhaâ úã Bïn thuï nhaâ phaãi sûã duång àuáng muåc àñch, taái àõnh cû lêåp phûúng aán mua nhaâ úã thûúng khöng àûúåc chuyïín nhûúång, chuyïín àöíi hoùåc maåi, trong àoá nïu roä: Võ trñ, àõa àiïím, söë lûúång cho thuï laåi. Giaá cho thuï nhaâ úã phuåc vuå taái vaâ chuãng loaåi cùn höå, diïån tñch saân möîi cùn höå, àõnh cû phaãi àaãm baão tñnh àuã caác chi phñ àïí thu kïí caã phêìn diïån tñch sûã duång chung cuãa nhaâ höìi vöën àêìu tû xêy dûång, kïí caã laäi vay (nïëu coá), chung cû (trong trûúâng húåp mua toaân böå cùn höå chi phñ baão trò, quaãn lyá vêån haânh, lúåi nhuêån àõnh nhaâ chung cû àoá àïí böë trñ taái àõnh cû); söë lûúång, mûác 10%, thuïë VAT theo quy àõnh cuãa phaáp diïån tñch tûâng nïìn àêët úã coá cöng trònh haå têìng luêåt vïì thuïë giaá trõ gia tùng. kyä thuêåt àaä nghiïåm thu, dûå kiïën giaá mua nhaâ úã Viïåc quaãn lyá vêån haânh nhaâ úã phuåc vuå taái (trûúâng húåp mua cùn höå chung cû thûúng maåi àõnh cû laâ nhaâ chung cû cêìn àaãm baão nguyïn thò trong giaá mua phaãi bao göìm 2% kinh phñ baão tùæc: Thûåc hiïån theo quy àõnh cuãa Nghõ àõnh söë trò theo quy àõnh), dûå kiïën giaá trõ chuyïín nhûúång 71/2010/NÀ-CP ngaây 23/6/2010 cuãa Chñnh phuã nïìn àêët úã coá haå têìng kyä thuêåt vaâ tiïën àöå baân vïì quy àõnh chi tiïët vaâ hûúáng dêîn thi haânh Luêåt giao nhaâ úã, àêët úã taái àõnh cû, baáo caáo Súã Xêy Nhaâ úã, Nghõ àõnh söë 34/2013/NÀ-C ngaây dûång. Bïn mua nhaâ thoãa thuêån giaá mua nhaâ úã 22/4/2013 cuãa Chñnh phuã vïì quaãn lyá sûã duång thûúng maåi vúái caác töí chûác coá nhaâ, àêët cêìn baán, nhaâ úã thuöåc súã hûäu nhaâ nûúác, Nghõ àõnh söë chuyïín nhûúång theo nguyïn tùæc quy àõnh taåi 84/2013/NÀ-CP vaâ caác vùn baãn hûúáng dêîn liïn Àiïím b Khoaãn 1 Àiïìu 13 cuãa Nghõ àõnh söë quan. Viïåc quaãn lyá vêån haânh nhaâ úã phuåc vuå taái 84/2013/NÀ-CP (trong giaá mua nhaâ úã thûúng àõnh cû laâ nhaâ chung cû thûåc hiïån theo nguyïn maåi, tó lïå % lúåi nhuêån àõnh mûác àûúåc tñnh trïn tùæc lêëy thu buâ chi, tûå trang traãi, cöng khai, minh TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 9
 10. baåch. Dõch vuå quaãn lyá vêån haânh nhaâ chung cû aán quan troång quöëc gia maâ Thuã tûúáng Chñnh phuåc vuå taái àõnh cû àûúåc hûúãng caác chïë àöå nhû phuã chûa coá quyïët àõnh phï duyïåt dûå aán kïí tûâ àöëi vúái dõch vuå cöng ñch trong hoaåt àöång cung ngaây Thöng tû naây coá hiïåu lûåc thi haânh thò trònh cêëp caác dõch vuå cho nhaâ chung cû theo quy tûå lêåp, thêím àõnh vaâ phï duyïåt dûå aán khu nhaâ úã àõnh cuãa phaáp luêåt. Àöëi vúái nhaâ úã phuåc vuå taái phuåc vuå taái àõnh cû, cöng trònh nhaâ úã phuåc vuå taái àõnh cû laâ nhaâ chungcû àûúåc àêìu tû bùçng vöën àõnh cû phaãi thûåc hiïån theo quy àõnh cuãa Thöng ngên saách nhaâ nûúác maâ trong àoá coá diïån tñch tû naây. Àöëi vúái trûúâng húåp UBND cêëp tónh chûa khöng phaãi nhaâ úã vaâ giaá trõ phêìn diïån tñch naây coá quyïët àõnh phï duyïåt dûå aán hoùåc trûúâng húåp khöng àûúåc phên böí vaâo giaá mua caác cùn höå taái àaä phï duyïåt dûå aán nhûng Chuã àêìu tû coá àïì àõnh cû thò UBND cêëp tónh thûåc hiïån quaãn lyá. nghõ thay àöíi nöåi dung dûå aán kïí tûâ ngaây Thöng Quaãn lyá vêån haânh nhaâ úã phuåc vuå taái àõnh cû laâ tû naây coá hiïåu lûåc thi haânh thò trònh tûå lêåp, thêím nhaâ chung cû àûúåc àêìu tû xêy dûång bùçng àõnh vaâ phï duyïåt dûå aán phaãi thûåc hiïån theo nguöìn vöën khöng phaãi tûâ ngên saách nhaâ nûúác quy àõnh cuãa Thöng tû naây. Àöëi vúái caác dûå aán kïí caã trûúâng húåp mua nhaâ úã thûúng maåi trong khu nhaâ úã taái àõnh cû, cöng trònh nhaâ úã phuåc vuå nhaâ chung cû àïí böë trñ taái àõnh cû thò thûåc hiïån taái àõnh cû àaä àûúåc nghiïåm thu àûa vaâo sûã theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì nhaâ úã, phaáp luêåt duång maâ vêîn trong thúâi gian baão haânh theo quy vïì quaãn lyá sûã duång nhaâ chung cû vaâ quy àõnh àõnh cuãa phaáp luêåt vïì nhaâ úã kïí tûâ ngaây Thöng cuãa Thöng tû naây. Khuyïën khñch Chuã àêìu tû dûå tû naây coá hiïåu lûåc thi haânh thò Chuã àêìu tû dûå aán aán nhaâ úã phuåc vuå taái àõnh cû ûu tiïn höå gia àònh, khu nhaâ úã phuåc vuå taái àõnh cû, cöng trònh nhaâ úã caá nhên taái àõnh cû (nïëu coá nhu cêìu) àûúåc khai phuåc vuå taái àõnh cû phaãi coá traách nhiïåm baão thaác phêìn diïån tñch kinh doanh, dõch vuå thöng haânh theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt hiïån haânh. qua àêëu giaá theo nguyïn tùæc cöng khai, minh Thöng tû naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ ngaây baåch nhùçm taåo cöng viïåc cho caác höå gia àònh, 09/7/2014. caá nhên àoá. Àöëi vúái dûå aán khu nhaâ úã phuåc vuå taái àõnh cû, (Xem toaân vùn taåi www.moc.gov.vn) cöng trònh nhaâ úã phuåc vuå taái àõnh cû phuåc vuå dûå Thöng tû söë 08/2014/TT-BXD cuãa Böå Xêy dûång hûúáng dêîn thûåc hiïån möåt söë nöåi dung cuãa Nghõ àõnh söë 188/2013/NÀ-CP ngaây 20/11/2013 cuãa Chñnh phuã vïì phaát triïín vaâ quaãn lyá nhaâ úã xaä höåi Ngaây 23/5/2014, Böå Xêy dûång àaä ban haânh quan coá thêím quyïìn phï duyïåt vaâ tiïu chuêín, Thöng tû söë 08/2014/TT-BXD hûúáng dêîn thûåc quy chuêín do cú quan coá thêím quyïìn ban hiïån möåt söë nöåi dung cuãa Nghõ àõnh söë haânh; baão àaãm àöìng böå vïì hïå thöëng haå têìng kyä 188/2013/NÀ-CP ngaây 20/11/2013 cuãa Chñnh thuêåt vaâ haå têìng xaä höåi; nhaâ úã xaä höåi phaãi àûúåc phuã vïì phaát triïín vaâ quaãn lyá nhaâ úã xaä höåi (sau quaãn lyá chùåt cheä trong quaá trònh sûã duång, khai àêy goåi tùæt laâ Nghõ àõnh 188/2013/NÀ-CP). thaác vêån haânh, baão àaãm an toaân, an ninh, vïå Theo Thöng tû naây, viïåc phaát triïín vaâ quaãn sinh vaâ möi trûúâng. Trûúâng húåp chuã àêìu tû dûå lyá, khai thaác, vêån haânh nhaâ úã xaä höåi phaãi tuên aán nhaâ úã thûúng maåi, khu àö thõ múái phaãi daânh thuã nguyïn tùæc: Viïåc phaát triïín nhaâ úã xaä höåi quyä àêët 20% àïí xêy dûång nhaâ úã xaä höåi, nhûng phaãi tuên thuã theo quy hoaåch xêy dûång àûúåc cú chuã àêìu tû khöng coá nhu cêìu sûã duång quyä àêët 10- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 11. naây àïí àêìu tû xêy dûång nhaâ úã xaä höåi maâ nhaâ nûúác coá thêím quyïìn phï duyïåt. Chuã àêìu tû chuyïín giao quyä àêët naây cho UBND cêëp tónh dûå aán nhaâ úã xaä höåi xêy dûång bùçng nguöìn vöën núi coá dûå aán thò viïåc lûåa choån chuã àêìu tû dûå aán ngoaâi ngên saách nhaâ nûúác àûúåc daânh tó lïå diïån (múái) thûåc hiïån theo nguyïn tùæc quy àõnh taåi tñch àêët trong phaåm vi dûå aán hoùåc tó lïå diïån tñch Khoaãn 2, Khoaãn 3 Àiïìu 9 Nghõ àõnh saân nhaâ úã cuãa dûå aán àïí böë trñ cöng trònh kinh 188/2013/NÀ-CP, baão àaãm khöng thay àöíi muåc doanh thûúng maåi (kïí caã nhaâ úã thûúng maåi) àñch sûã duång àêët daânh àïí xêy dûång nhaâ úã xaä theo quy àõnh sau àêy: Àûúåc daânh 20% töíng höåi theo quy hoaåch àaä àûúåc cú quan coá thêím diïån tñch àêët úã trong phaåm vi dûå aán phaát triïín quyïìn phï duyïåt. nhaâ úã xaä höåi (bao göìm caã dûå aán sûã duång quyä Vïì tiïu chuêín thiïët kïë, àöëi vúái trûúâng húåp dûå àêët 20%) àïí àêìu tû xêy dûång cöng trònh kinh aán àûúåc àêìu tû xêy dûång bùçng möåt phêìn hoùåc doanh thûúng maåi nhùçm buâ àùæp chi phñ àêìu tû, toaân böå vöën ngên saách nhaâ nûúác taåi khu vûåc àö goáp phêìn giaãm giaá baán, giaá cho thuï, thuï mua thõ (coá vöën ngên saách chiïëm tûâ 30% töíng mûác nhaâ úã xaä höåi vaâ giaãm chi phñ dõch vuå quaãn lyá, àêìu tû cuãa dûå aán trúã lïn, trong àoá khöng bao vêån haânh nhaâ úã xaä höåi sau khi àêìu tû. Àöëi vúái göìm tiïìn sûã duång àêët vaâ caác khoaãn chi phñ höî trûúâng húåp dûå aán phaát triïín nhaâ úã xaä höåi maâ trúå haå têìng) thò tiïu chuêín thiïët kïë àûúåc thûåc phûúng aán quy hoaåch chi tiïët do cú quan nhaâ hiïån theo quy àõnh taåi Khoaãn 1, Khoaãn 2 vaâ nûúác coá thêím quyïìn phï duyïåt khöng böë trñ quyä Khoaãn 4 Àiïìu 47 cuãa Luêåt Nhaâ úã. Taåi caác khu àêët riïng àïí xêy dûång cöng trònh kinh doanh vûåc khaác khöng phaãi laâ àö thõ thò coá thïí xêy thûúng maåi trong phaåm vi dûå aán thò chuã àêìu tû dûång nhaâ úã riïng leã, vúái diïån tñch àêët xêy dûång àûúåc pheáp daânh 20% töíng diïån tñch saân nhaâ úã möîi cùn khöng vûúåt quaá 70 m2, hïå söë sûã duång cuãa dûå aán àoá àïí baán, cho thuï, thuï mua theo àêët khöng vûúåt quaá 2,0 lêìn vaâ baão àaãm phuâ húåp giaá kinh doanh thûúng maåi. Phêìn diïån tñch daânh vúái quy hoaåch do cú quan nhaâ nûúác coá thêím àïí kinh doanh thûúng maåi cuãa dûå aán phaãi àûúåc quyïìn phï duyïåt. Trûúâng húåp dûå aán àûúåc àêìu haåch toaán chung vaâo toaân böå dûå aán phaát triïín tû xêy dûång bùçng nguöìn vöën ngoaâi ngên saách nhaâ úã xaä höåi vaâ baão àaãm nguyïn tùæc lúåi nhuêån nhaâ nûúác thò phaãi thûåc hiïån theo quy àõnh sau àõnh mûác töëi àa theo quy àõnh. Ngoaâi phêìn diïån àêy: Tiïu chuêín thiïët kïë phaãi àaáp ûáng theo quy tñch kinh doanh thûúng maåi, chuã àêìu tû dûå aán àõnh taåi Àiïím b, Khoaãn 1 Àiïìu 7 Nghõ àõnh coá traách nhiïåm böë trñ phêìn diïån tñch àïí phuåc vuå 188/2013/NÀ-CP. Trûúâng húåp nhaâ úã xaä höåi laâ nhu cêìu sinh hoaåt chung cuãa caác höå dên cû nhaâ chung cû thò tiïu chuêín thiïët kïë cùn höå trong phaåm vi dûå aán (khu vûåc sinh hoaåt cöång àûúåc xaác àõnh theo diïån tñch sûã duång (diïån tñch àöìng, àïí xe vaâ caác cöng trònh haå têìng thiïët yïëu thöng thuãy). Trûúâng húåp àêìu tû xêy dûång nhaâ úã khaác). Phêìn diïån tñch naây àûúåc xaác àõnh trïn cú xaä höåi liïìn kïì thêëp têìng thò phaãi àûúåc Chuã tõch súã quy chuêín, tiïu chuêín hiïån haânh vaâ phûúng UBND cêëp tónh chêëp thuêån. Àöëi vúái dûå aán phaát aán quy hoaåch - kiïën truác do cú quan coá thêím triïín nhaâ úã xaä höåi taåi caác àö thõ loaåi àùåc biïåt, loaåi quyïìn phï duyïåt. 1 vaâ loaåi 2 thò UBND cêëp tónh coá traách nhiïåm lêëy Theo Thöng tû naây, möîi phoâng cuãa nhaâ úã xaä yá kiïën thöëng nhêët cuãa Böå Xêy dûång trûúác khi höåi do höå gia àònh, caá nhên xêy dûång àïí baán, chêëp thuêån cho pheáp chuã àêìu tû dûå aán xêy cho thuï, cho thuï mua phaãi àaáp ûáng àiïìu kiïån dûång nhaâ úã xaä höåi liïìn kïì thêëp têìng. Nhaâ úã xaä töëi thiïíu sau àêy: Diïån tñch sûã duång phoâng úã höåi liïìn kïì thêëp têìng phaãi baão àaãm quy àõnh (gian nhaâ) khöng àûúåc nhoã hún 9 m2, chiïìu diïån tñch àêët xêy dûång möîi cùn nhaâ khöng vûúåt röång thöng thuãy cuãa phoâng töëi thiïíu khöng dûúái quaá 70 m2, hïå söë sûã duång àêët khöng vûúåt quaá 2,4 m, chiïìu cao thöng thuãy cuãa phoâng úã chöî 2,0 lêìn vaâ phuâ húåp vúái quy hoaåch do cú quan thêëp nhêët khöng dûúái 2,7 m. Phoâng úã phaãi coá TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 11
 12. cûãa ài, cûãa söí àaãm baão yïu cêìu thöng gioá vaâ chuêín quy àõnh cuãa cú quan chuyïn ngaânh ban chiïëu saáng tûå nhiïn. Tó lïå diïån tñch cûãa lêëy aánh haânh, phaãi coá àeân chiïëu saáng ngoaâi nhaâ àaãm saáng khöng nhoã hún 1/10 diïån tñch phoâng. Cûãa baão àuã aánh saáng khi ài laåi. Baão àaãm cung cêëp ài phaãi coá chiïìu röång lúán hún hoùåc bùçng 0,75 nûúác saåch töëi thiïíu 75l/ng/ngaây àïm. Trûúâng m. Cûãa ài phaãi coá chöët khoáa, cûãa söí phaãi coá húåp duâng nûúác giïëng khoan phaãi coá bïí loåc baão chêën song àaãm baão an toaân, an ninh trong sûã àaãm tiïu chuêín nûúác saåch húåp vïå sinh do cú duång, phaãi àaãm baão khöng gian thuêån tiïån àïí quan chuyïn ngaânh ban haânh. Phaãi coá àûúâng böë trñ giûúâng nguã. Phaãi coá àuã aánh saáng chung, öëng thoaát nûúác kïët nöëi vúái hïå thöëng thoaát nûúác phaãi àaãm baão cho möîi ngûúâi töëi thiïíu 1 öí cùæm chung cuãa khu vûåc, mûúng, raänh thoaát nûúác àiïån, möîi phoâng úã phaãi coá riïng möåt aptomat. phaãi coá nùæp àêåy. Phaãi coá bïí chûáa nûúác phuåc vuå Nïëu möåt phoâng úã àûúåc xêy dûång kheáp kñn thò xñ, cûáu hoãa vaâ caác thiïët bõ phoâng chöëng chaáy nöí tiïíu, tùæm phaãi coá tûúâng ngùn caách vúái chöî nguã theo quy àõnh. Möîi nhaâ úã (cùn höå) phaãi coá chöî vaâ phaãi àaãm baão húåp vïå sinh. Diïån tñch sûã duång nêëu ùn, chöî giùåt vaâ chöî phúi quêìn aáo. bònh quên cho möîi ngûúâi àïí úã khöng nhoã hún Thöng tû naây quy àõnh: Àöëi tûúång àûúåc xeát 4,5 m2 (khöng tñnh diïån tñch khu phuå). duyïåt mua, thuï, thuï mua nhaâ úã xaä höåi do caác Nhaâ úã xaä höåi do höå gia àònh, caá nhên xêy thaânh phêìn kinh tïë àêìu tû xêy dûång bùçng nguöìn dûång àïí baán, cho thuï, cho thuï mua ngoaâi vöën ngoaâi ngên saách phaãi thuöåc diïån coá khoá viïåc phaãi tuên thuã caác quy àõnh vïì phoâng úã nïu khùn vïì nhaâ úã vaâ coá àiïìu kiïån vïì cû truá theo taåi Àiïìu 8 cuãa Thöng tû naây, coân phaãi baão àaãm quy àõnh. Cuå thïí, àöëi vúái trûúâng húåp ngûúâi nöåp caác quy àõnh sau: Trûúâng húåp höå gia àònh, caá àún àïì nghõ mua, thuï, thuï mua nhaâ úã chûa coá nhên xêy dûång nhaâ úã xaä höåi taåi khu vûåc àö thõ nhaâ úã thuöåc súã hûäu cuãa mònh vaâ chûa àûúåc tûâ 2 têìng trúã lïn maâ taåi möîi têìng coá tûâ 2 cùn höå thuï, mua hoùåc thuï mua nhaâ úã xaä höåi, chûa àûúåc thiïët kïë xêy dûång theo kiïíu kheáp kñn (coá àûúåc Nhaâ nûúác höî trúå nhaâ úã, àêët úã dûúái moåi phoâng úã riïng, khu bïëp riïng, nhaâ vïå sinh, nhaâ hònh thûác laâ caác trûúâng húåp: Chûa coá nhaâ úã vaâ tùæm riïng) thò diïån tñch sûã duång möîi cùn höå töëi àang phaãi úã nhúâ, thuï, mûúån nhaâ úã cuãa ngûúâi thiïíu laâ 30 m2 vaâ phaãi àaáp ûáng caác quy àõnh khaác hoùåc coá nhaâ úã nhûng àaä bõ Nhaâ nûúác thu theo quy chuêín, tiïu chuêín xêy dûång hiïån höìi àêët àïí phuåc vuå cöng taác giaãi phoáng mùåt haânh. Nhaâ phaãi coá kïët cêëu vûäng chùæc, chöëng bùçng theo quyïët àõnh cuãa cú quan coá thêím àûúåc gioá baäo, möîi phoâng úã phaãi coá löëi ra vaâo vaâ quyïìn hoùåc àaä bõ giaãi toãa àïí caãi taåo chung cû cûãa söí riïng biïåt. Nïìn nhaâ phaãi àûúåc laát gaåch cuä àaä bõ hû hoãng, xuöëng cêëp vaâ khöng àûúåc böìi hoùåc laáng vûäa xi mùng. Àöå cao cuãa nïìn nhaâ thûúâng bùçng nhaâ úã, àêët úã khaác; chûa àûúåc Nhaâ phaãi cao hún mùåt àûúâng vaâo nhaâ töëi thiïíu laâ 0,3 nûúác giao àêët úã theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì m vaâ cao hún mùåt sên, heâ töëi thiïíu 0,15 m. àêët àai; chûa àûúåc mua, thuï, thuï mua nhaâ úã Tûúâng bao che vaâ tûúâng ngùn caác phoâng phaãi thuöåc súã hûäu nhaâ nûúác hoùåc chûa àûúåc mua, àûúåc laâm bùçng vêåt liïåu bïìn chùæc, baão àaãm yïu thuï, thuï mua nhaâ úã xaä höåi taåi caác dûå aán khaác; cêìu phoâng chaáy, caách êm, caách nhiïåt vaâ chöëng chûa àûúåc tùång nhaâ tònh thûúng, nhaâ tònh nghôa. thêëm, mùåt tûúâng trong phoâng nïëu xêy bùçng Trûúâng húåp ngûúâi nöåp àún àïì nghõ mua, thuï, gaåch thò phaãi traát phùèng vaâ queát vöi hoùåc sún. thuï mua nhaâ úã àaä coá nhaâ úã thuöåc súã hûäu cuãa Maái nhaâ khöng àûúåc lúåp bùçng vêåt liïåu dïî chaáy mònh nhûng nhaâ úã chêåt chöåi hoùåc bõ hû hoãng, vaâ phaãi baão àaãm khöng bõ thêëm giöåt. Trûúâng döåt naát laâ caác trûúâng húåp: Coá nhaâ úã laâ cùn höå húåp lúåp bùçng tön hoùåc fibrö xi mùng phaãi coá chung cû nhûng diïån tñch bònh quên cuãa höå gia trêìn chöëng noáng, chöëng öìn. Àûúâng dêy cêëp àònh dûúái 8 m2 saân/ngûúâi; coá nhaâ úã riïng leã àiïån phaãi àaãm baão an toaân theo quy chuêín, tiïu nhûng diïån tñch nhaâ úã bònh quên cuãa höå gia 12- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 13. àònh dûúái 8 m2 saân/ngûúâi vaâ diïån tñch khuön nhên àûúåc hûúãng caác chïë àöå, chñnh saách nhû viïn àêët cuãa nhaâ úã àoá thêëp hún tiïu chuêín diïån àöëi vúái quên nhên theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt tñch àêët töëi thiïíu thuöåc diïån àûúåc pheáp caãi taåo, vïì cú yïëu; hoùåc giêëy xaác nhêån vïì àöëi tûúång vaâ xêy dûång theo quy àõnh cuãa UBND cêëp tónh núi thûåc traång nhaâ úã cuãa UBND cêëp xaä núi ngûúâi coá coá nhaâ úã; coá nhaâ úã riïng leã nhûng bõ hû hoãng àún àùng kyá höå khêíu thûúâng truá theo mêîu quy khung - tûúâng vaâ maái vaâ diïån tñch khuön viïn àõnh taåi Phuå luåc 14 ban haânh keâm theo Thöng tû àêët cuãa nhaâ úã àoá thêëp hún tiïu chuêín diïån tñch naây; giêëy túâ chûáng minh vïì àiïìu kiïån cû truá vaâ àêët töëi thiïíu thuöåc diïån àûúåc pheáp caãi taåo, xêy giêëy túâ chûáng minh vïì àiïìu kiïån thu nhêåp. dûång theo quy àõnh cuãa UBND cêëp tónh núi coá Nguyïn tùæc xeát duyïåt àöëi tûúång àûúåc mua, nhaâ úã. Àöëi vúái trûúâng húåp thuï mua nhaâ úã xaä thuï, thuï mua nhaâ úã xaä höåi àûúåc àêìu tû xêy höåi thò coân phaãi nöåp lêìn àêìu söë tiïìn bùçng 20% dûång theo dûå aán: Trûúâng húåp töíng söë höì sú giaá trõ cuãa nhaâ úã thuï mua, söë tiïìn coân laåi àûúåc àùng kyá mua, thuï, thuï mua (húåp lïå) bùçng thanh toaán theo thoãa thuêån vúái bïn cho thuï hoùåc ñt hún töíng söë cùn höå do chuã àêìu tû cöng mua nhûng vúái thúâi haån töëi thiïíu laâ 5 nùm kïí tûâ böë thò viïåc lûåa choån cùn höå thûåc hiïån theo hònh thúâi àiïím bïn cho thuï mua baân giao nhaâ úã cho thûác thoãa thuêån giûäa chuã àêìu tû vaâ khaách haâng. bïn thuï mua. Trûúâng húåp töíng söë höì sú àùng kyá mua, thuï, Höì sú àïì nghõ mua, thuï, thuï mua nhaâ úã xaä thuï mua (húåp lïå) nhiïìu hún töíng söë cùn höå do höåi theo quy àõnh cuãa Thöng tû naây bao göìm: chuã àêìu tû cöng böë thò viïåc xeát duyïåt, lûåa choån Àún àùng kyá mua, thuï, thuï mua nhaâ úã theo àöëi tûúång thûåc hiïån theo hònh thûác chêëm àiïím mêîu quy àõnh taåi Phuå luåc söë 12 ban haânh keâm theo tiïu chñ quy àõnh. theo Thöng tû naây; giêëy xaác nhêån cuãa cú quan, Ngoaâi ra, Thöng tû naây coân quy àõnh trònh tûå, töí chûác núi àang laâm viïåc vïì àöëi tûúång vaâ thûåc thuã tuåc thûåc hiïån viïåc baán, cho thuï, thuï mua traång nhaâ úã theo mêîu quy àõnh taåi Phuå luåc söë 13 nhaâ úã xaä höåi; húåp àöìng mua baán, cho thuï, thuï ban haânh keâm theo Thöng tû naây àöëi vúái caán böå, mua nhaâ úã xaä höåi; quaãn lyá viïåc sûã duång, vêån cöng chûác, viïn chûác trong cú quan haânh chñnh, haânh vaâ khai thaác nhaâ úã quyä xaä höåi àûúåc àêìu tû sûå nghiïåp, cú quan Àaãng vaâ àoaân thïí hûúãng xêy dûång theo dûå aán; quaãn lyá chêët lûúång, khai lûúng tûâ ngên saách nhaâ nûúác vaâ caác àöëi tûúång thaác vaâ quaãn lyá sûã duång nhaâ úã xaä höåi do caác höå àang laâm viïåc theo diïån húåp àöìng trong chó tiïu gia àònh, caá nhên xêy dûång. biïn chïë cuãa caác cú quan naây, syä quan, quên Thöng tû naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ ngaây nhên chuyïn nghiïåp thuöåc lûåc lûúång vuä trang 08/7/2014. nhên dên hûúãng lûúng tûâ ngên saách nhaâ nûúác, ngûúâi laâm cöng taác cú yïëu khöng phaãi laâ quên (Xem toaân vùn taåi www.moc.gov.vn) VÙN BAÃN CUÃA ÀÕA PHÛÚNG Quyïët àõnh söë 04/2014/QÀ-UBND cuãa UBND tónh Àöìng Thaáp ban haânh Quy àõnh phên cöng, phên cêëp töí chûác quaãn lyá chêët lûúång cöng trònh xêy dûång trïn àõa baân tónh Àöìng Thaáp Ngaây 18/4/2014, UBND tónh Àöìng Thaáp àaä Quy àõnh phên cöng, phên cêëp töí chûác quaãn lyá coá Quyïët àõnh söë 04/2014/QÀ-UBND ban haânh chêët lûúång cöng trònh xêy dûång trïn àõa baân tónh TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 13
 14. Àöìng Thaáp. riïng leã tûâ 7 têìng trúã lïn, cöng trònh haå têìng kyä Quy àõnh naây quy àõnh vïì phên cöng, phên thuêåt cêëp II, cêëp III àöëi vúái cöng trònh sûã duång cêëp töí chûác quaãn lyá chêët lûúång cöng trònh xêy vöën ngên saách nhaâ nûúác vaâ cêëp II àöëi vúái cöng dûång cho caác cú quan quaãn lyá nhaâ nûúác, UBND trònh sûã duång vöën khaác, riïng caác cöng trònh xûã caác cêëp vaâ traách nhiïåm cuãa chuã àêìu tû, nhaâ lyá chêët thaãi rùæn àöåc haåi tûâ cêëp IV àïën cêëp II, trûâ thêìu, cú quan quaãn lyá vaâ sûã duång thiïët kïë xêy caác cöng trònh àûúåc thêím tra theo caác quy àõnh dûång cöng trònh, thi cöng xêy dûång cöng trònh, khaác. Töí chûác giaám àõnh chêët lûúång cöng trònh giaám saát thi cöng xêy dûång cöng trònh, nghiïåm xêy dûång khi àûúåc yïu cêìu vaâ töí chûác giaám thu cöng trònh; thñ nghiïåm, kiïím àõnh; baão haânh àõnh nguyïn nhên sûå cöë àöëi vúái caác sûå cöë cêëp cöng trònh xêy dûång; khai thaác vaâ sûã duång cöng II, cêëp III trïn àõa baân, theo doäi, töíng húåp, baáo trònh xêy dûång, quaãn lyá an toaân, sûå cöë cöng caáo UBND tónh vïì tònh hònh sûå cöë trïn àõa baân. trònh xêy dûång vaâ caác hoaåt àöång khaác liïn quan Hûúáng dêîn giaãi quyïët caác trûúâng húåp khöng àaåt àïën xêy dûång cöng trònh khöng phên biïåt nguöìn àûúåc thoãa thuêån khi coá àaánh giaá khaác nhau vïì vöën trïn àõa baân tónh Àöìng Thaáp. chêët lûúång saãn phêím, chêët lûúång böå phêån cöng Theo Quy àõnh naây, Súã Xêy dûång laâ cú quan trònh vaâ chêët lûúång cöng trònh xêy dûång giûäa caác tham mûu, àêìu möëi giuáp UBND tónh thöëng nhêët chuã thïí nïëu caác bïn liïn quan àïì nghõ. quaãn lyá nhaâ nûúác vïì chêët lûúång cöng trònh xêy Caác Súã quaãn lyá cöng trònh xêy dûång chuyïn dûång trïn àõa baân tónh, coá nhiïåm vuå: Chuã trò ngaânh lêåp kïë hoaåch kiïím tra àõnh kyâ cöng taác soaån thaão vaâ trònh Chuã tõch UBND tónh ban quaãn lyá chêët lûúång cöng trònh xêy dûång trïn àõa haânh caác vùn baãn hûúáng dêîn triïín khai caác vùn baân. Chuã trò, phöëi húåp vúái Súã Xêy dûång kiïím tra baãn quy phaåm phaáp luêåt vïì quaãn lyá chêët lûúång àõnh kyâ hoùåc àöåt xuêët cöng taác quaãn lyá chêët cöng trònh xêy dûång trïn àõa baân; hûúáng dêîn lûúång cuãa töí chûác, caá nhên tham gia xêy dûång UBND huyïån, thõ, thaânh phöë, caác töí chûác, caá cöng trònh chuyïn ngaânh vaâ chêët lûúång caác nhên coá liïn quan thûåc hiïån caác quy àõnh cuãa cöng trònh xêy dûång chuyïn ngaânh trïn àõa baân. phaáp luêåt vïì quaãn lyá chêët lûúång cöng trònh xêy Phöëi húåp vúái Súã Xêy dûång trong viïåc xûã lyá caác dûång. Kiïím tra thûúâng xuyïn, àõnh kyâ vaâ kiïím vi phaåm vïì chêët lûúång cöng trònh xêy dûång tra àöåt xuêët cöng taác quaãn lyá chêët lûúång cuãa caác chuyïn ngaânh theo quy àõnh. Thêím tra thiïët kïë cú quan, töí chûác, caá nhên coá liïn quan vaâ chêët xêy dûång cöng trònh chuyïn ngaânh, kiïím tra lûúång caác cöng trònh xêy dûång trïn àõa baân. cöng taác nghiïåm thu cuãa chuã àêìu tû vaâ phöëi Phöëi húåp vúái Súã quaãn lyá cöng trònh xêy dûång húåp vúái Súã Xêy dûång kiïím tra cöng taác nghiïåm chuyïn ngaânh kiïím tra viïåc tuên thuã quy àõnh thu àûa cöng trònh vaâo sûã duång àöëi vúái caác cöng vïì quaãn lyá chêët lûúång cöng trònh xêy dûång trònh quy àõnh; phöëi húåp vúái Súã Xêy dûång töí chuyïn ngaânh, bao göìm: Cöng taác quaãn lyá chêët chûác giaám àõnh chêët lûúång cöng trònh xêy dûång lûúång cuãa töí chûác, caá nhên coá liïn quan vïì chuyïn ngaânh khi àûúåc yïu cêìu vaâ töí chûác cöng trònh chuyïn ngaânh vaâ chêët lûúång caác giaám àõnh nguyïn nhên sûå cöë cöng trònh xêy cöng trònh xêy dûång chuyïn ngaânh; tham gia dûång chuyïn ngaânh àöëi vúái caác sûå cöë cêëp II, kiïím tra lêìn cuöëi cöng taác nghiïåm thu àûa cöng cêëp III. Theo doäi, töíng húåp vaâ baáo caáo àõnh kyâ trònh vaâo sûã duång àöëi vúái cöng trònh chuyïn trûúác ngaây 05/12 haâng nùm vaâ baáo caáo àöåt xuêët ngaânh thuöåc thêím quyïìn thêím tra cuãa caác súã khi coá yïu cêìu vïì tònh hònh chêët lûúång cöng chuyïn ngaânh. Thêím tra thiïët kïë xêy dûång cöng trònh xêy dûång chuyïn ngaânh vïì UBND tónh, gûãi trònh theo quy àõnh, bao göìm: Caác loaåi nhaâ maáy vïì àêìu möëi laâ Súã Xêy dûång. xi mùng cêëp II, cêëp III, cöng trònh cöng cöång cêëp Ban Quaãn lyá Khu kinh tïë kiïím tra cöng taác II, cêëp III, nhaâ chung cû cêëp II, cêëp III, nhaâ úã nghiïåm thu cuãa chuã àêìu tû vaâ phöëi húåp vúái Súã 14- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 15. Xêy dûång kiïím tra cöng taác nghiïåm thu àûa luêåt vaâ chuã àêìu tû vïì viïåc thûåc hiïån caác nöåi cöng trònh vaâo sûã duång àöëi vúái caác cöng trònh dung khaão saát àûúåc giao, caác nöåi dung trong cêëp III, cêëp IV nùçm trong phaåm vi khu cöng húåp àöìng àaä kyá kïët, tñnh trung thûåc, tñnh chñnh nghiïåp. Phöëi húåp vúái caác súã quaãn lyá cöng trònh xaác cuãa saãn phêím khaão saát xêy dûång, chõu xêy dûång chuyïn ngaânh trong trûúâng húåp dûå aán traách nhiïåm vïì chêët lûúång cöng trònh tûúng ûáng àêìu tû xêy dûång cöng trònh göìm nhiïìu haång vúái phêìn cöng viïåc do mònh thûåc hiïån kïí caã sau muåc cöng trònh coá loaåi vaâ cêëp khaác nhau vaâ cêëp thúâi gian baão haânh theo thúâi gian quy àõnh. Nhaâ cöng trònh cao nhêët thuöåc thêím quyïìn kiïím tra thêìu thiïët kïë xêy dûång cöng trònh haânh nghïì cöng taác nghiïåm thu cuãa caác súã quaãn lyá cöng theo àuáng nùng lûåc àûúåc quy àõnh, chõu traách trònh xêy dûång chuyïn ngaânh. Phöëi húåp vúái Súã nhiïåm trûúác phaáp luêåt vaâ chuã àêìu tû vïì thûåc Xêy dûång kiïím tra, thanh tra viïåc thûåc hiïån hiïån caác nöåi dung thiïët kïë do mònh thûåc hiïån, quaãn lyá chêët lûúång xêy dûång cöng trònh cuãa caác caác nöåi dung trong húåp àöìng àaä kyá kïët, tñnh dûå aán àêìu tû xêy dûång trong khu cöng nghiïåp, chñnh xaác cuãa saãn phêím thiïët kïë, thûåc hiïån khu kinh tïë. Phöëi húåp vúái Súã Xêy dûång hoùåc Böå giaám saát taác giaã, chõu traách nhiïåm vïì chêët lûúång Xêy dûång töí chûác thûåc hiïån viïåc giaám àõnh chêët cöng trònh tûúng ûáng vúái phêìn cöng viïåc do lûúång cöng trònh xêy dûång, giaám àõnh sûå cöë mònh thûåc hiïån kïí caã sau thúâi gian baão haânh cöng trònh cuãa caác dûå aán àêìu tû xêy dûång trong theo quy àõnh. Nhaâ thêìu thi cöng xêy dûång chõu khu cöng nghiïåp, khu kinh tïë theo quy àõnh. traách nhiïåm trûúác phaáp luêåt vaâ chuã àêìu tû vïì Chuã àêìu tû chõu traách nhiïåm toaân diïån viïåc chêët lûúång thi cöng xêy dûång cöng trònh, caác nöåi töí chûác quaãn lyá chêët lûúång cöng trònh xêy dûång dung trong húåp àöìng àaä kyá kïët, àaãm baão àuáng tûâ cöng taác khaão saát xêy dûång, thiïët kïë xêy thiïët kïë, tiïu chuêín xêy dûång, sûã duång vêåt liïåu dûång cöng trònh, thi cöng xêy dûång cöng trònh, àuáng chuãng loaåi, tham gia nghiïåm thu, baão giaám saát thi cöng xêy dûång cöng trònh, nghiïåm haânh cöng trònh xêy dûång, lûu trûä höì sú, chõu thu cöng trònh xêy dûång, thñ nghiïåm, kiïím àõnh, traách nhiïåm vïì chêët lûúång cöng trònh tûúng ûáng giaám àõnh, baão haânh cöng trònh xêy dûång, khai vúái phêìn cöng viïåc do mònh thûåc hiïån kïí caã sau thaác vaâ sûã duång cöng trònh xêy dûång, quaãn lyá an thúâi gian baão haânh theo quy àõnh. toaân, sûå cöë cöng trònh xêy dûång, chõu traách Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc sau 10 ngaây kïí nhiïåm vïì chêët lûúång cöng trònh tûúng ûáng vúái tûâ ngaây kyá. phêìn cöng viïåc do mònh thûåc hiïån kïí caã sau thúâi gian baão haânh theo quy àõnh. Nhaâ thêìu (Xem toaân vùn taåi khaão saát xêy dûång chõu traách nhiïåm trûúác phaáp www.dongthap.gov.vn) Chó thõ söë 04/2014/CT-UBND cuãa UBND tónh Bònh Thuêån vïì tùng cûúâng cöng taác quaãn lyá trêåt tûå xêy dûång trïn àõa baân tónh Bònh Thuêån Ngaây 19/5/2014, UBND tónh Bònh Thuêån àaä vïì viïåc tùng cûúâng cöng taác quaãn lyá trêåt tûå xêy ban haânh Chó thõ söë 01/2014/CT-UBND vïì tùng dûång taåi caác àö thõ trïn àõa baân tónh Bònh Thuêån, cûúâng cöng taác quaãn lyá trêåt tûå xêy dûång trïn àõa viïåc tuên thuã, chêëp haânh caác quy àõnh phaáp luêåt baân tónh Bònh Thuêån. vïì xêy dûång cuãa caác töí chûác, caá nhên tûâng Theo Chó thõ naây, tûâ khi triïín khai thûåc hiïån bûúác coá chuyïín biïën tñch cûåc; viïåc vi phaåm Chó thõ söë 03/2008/CT-UBND ngaây 15/10/2008 haânh chñnh trong lônh vûåc xêy dûång giaãm dêìn. TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 15
 16. Tuy nhiïn, tònh traång caác cöng trònh xêy dûång dûång khi xêy dûång cöng trònh vaâ nhaâ úã trïn àõa khöng pheáp, sai pheáp, vi phaåm chó giúái xêy baân nöng thön; chõu traách nhiïåm toaân diïån vïì dûång, sai quy hoaåch, khöng àaãm baão quy quaãn lyá trêåt tûå xêy dûång trïn àõa baân, chó àaåo chuêín, tiïu chuêín xêy dûång vaâ khöng àuáng caác cú quan chuyïn mön thuöåc UBND cêëp thiïët kïë àûúåc phï duyïåt vêîn coân xaãy ra thûúâng huyïån, UBND cêëp xaä vaâ Àöåi Thanh tra Xêy xuyïn… Àïí khùæc phuåc nhûäng töìn taåi vaâ yïëu dûång phuå traách àõa baân thûúâng xuyïn kiïím tra keám nïu trïn, àöìng thúâi tùng cûúâng hún nûäa viïåc xêy dûång trïn àõa baân nhùçm kõp thúâi phaát cöng taác quaãn lyá trêåt tûå xêy dûång taåi àõa phûúng hiïån vaâ ngùn chùån caác haânh vi vi phaåm, kiïn nhùçm tiïëp tuåc thûåc hiïån Chó thõ söë 14.2007/CT- quyïët xûã lyá caác haânh vi vi phaåm phaáp luêåt. TTg ngaây 13/6/2007 cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã UBND tónh yïu cêìu Thuã trûúãng caác Súã, ban, vïì tùng cûúâng cöng taác quaãn lyá trêåt tûå xêy dûång ngaânh tónh, Chuã tõch UBND caác huyïån, thõ xaä, taåi caác àö thõ, UBND tónh yïu cêìu: UBND caác thaânh phöë Phan Thiïët vaâ caác cú quan àún võ coá huyïån, thõ xaä, thaânh phöë tùng cûúâng cöng taác liïn quan töí chûác triïín khai thûåc hiïån töët Chó thõ tuyïn truyïìn, giaáo duåc, phöë biïën phaáp luêåt vïì naây. Quaá trònh thûåc hiïån, nïëu coá khoá khùn, quaãn lyá trêåt tûå xêy dûång, nêng cao yá thûác cöång vûúáng mùæc, phaãn aánh kõp thúâi vïì Súã Xêy dûång àöìng vïì trêåt tûå, kyã cûúng trong xêy dûång trïn àïí töíng húåp baáo caáo UBND tónh vaâ theo àõnh kyâ àõa baân; töí chûác raâ soaát laåi caác quy hoaåch xêy haâng quyá, 6 thaáng vaâ möåt nùm caác cú quan, dûång vaâ quy hoaåch àö thõ àaä àûúåc phï duyïåt àún võ coá liïn quan vaâ caác àõa phûúng baáo caáo trïn àõa baân, kiïím tra nöåi dung quy hoaåch nïëu kïët quaã thûåc hiïån vïì Súã Xêy dûång àïí töíng húåp, xeát thêëy khöng coân phuâ húåp phaãi coá kïë hoaåch baáo caáo UBND tónh. töí chûác àiïìu chónh hoùåc böí sung; töí chûác lêåp, Chó thõ naây coá hiïåu lûåc sau 10 ngaây kïí tûâ thêím àõnh vaâ phï duyïåt caác quy chïë quaãn lyá ngaây kyá. quy hoaåch kiïën truác àö thõ àïí phuåc vuå cöng taác quaãn lyá vaâ cêëp Giêëy pheáp xêy dûång, ban haânh (Xem toaân vùn taåi quy àõnh caác khu vûåc phaãi xin giêëy pheáp xêy www.binhthuan.gov.vn) 16- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 17. Nghiïåm thu àïì taâi “Nghiïn cûáu sûã duång caát mõn vuâng Àöìng bùçng Söng Cûãu Long chïë taåo bï töng vaâ vûäa xêy dûång” Ngaây 30/5/2014, taåi Böå Xêy dûång, Höåi àöìng KHKT chuyïn ngaânh Böå Xêy dûång àaä hoåp nghiïåm thu àïì taâi “Nghiïn cûáu sûã duång caát mõn vuâng Àöìng bùçng Söng Cûãu long chïë taåo bï töng vaâ vûäa xêy dûång - maä söë TC 26-12”, do Trung têm Vêåt liïåu Xêy dûång Miïìn Nam - Viïån Vêåt liïåu Xêy dûång (Böå Xêy dûång) thûåc hiïån. TS. Nguyïîn Trung Hoâa - Vuå trûúãng Vuå KHCN & Möi trûúâng - Böå Xêy dûång laâm Chuã tõch Höåi àöìng. Theo baáo caáo cuãa ThS. Lï Vùn Quang - Chuã nhiïåm àïì taâi, trong nhûäng nùm qua, ngaânh Toaân caãnh cuöåc hoåp Höåi àöìng nghiïåm thu saãn xuêët bï töng cuãa Viïåt Nam, nhêët laâ úã khu caát, nghiïn cûáu sûã duång caác loaåi phuå gia duâng vûåc phña Nam, àang àöëi mùåt vúái tònh traång khan trong bï töng coá sûã duång caát mõn, lûåa choån hiïëm caát àaåt chêët lûúång. Trong khi àoá, nguöìn thaânh phêìn cêëp phöëi bï töng vaâ vûäa sûã duång caát mõn têåp trung nhiïìu úã Àöìng Thaáp, An caát mõn trong vuâng coá/ khöng phöëi tröån vúái caát Giang, Bïën Tre vúái trûä lûúång rêët döìi daâo (hún nghiïìn. Trong quaá trònh nghiïn cûáu, nhoám 850 triïåu m3) chuã yïëu chó daânh cho san lêëp; caát nghiïn cûáu àaä aáp duång caác phûúng phaáp hoáa lyá sûã duång cho bï töng coân haån chïë búãi àöå bêín tiïu chuêín vaâ phi tiïu chuêín, caác phûúng phaáp cao, haâm lûúång seát lúán, àùåc biïåt module àöå lúán thñ nghiïåm cú lyá tiïu chuêín àïí khaão saát caác tñnh chuã yïëu têåp trung tûâ 0,7 - 2,0. Àiïìu naây dêîn àïën chêët cuãa nguyïn vêåt liïåu sûã duång, bï töng vaâ sûå laäng phñ lúán nguöìn taâi nguyïn thiïn nhiïn. höîn húåp bï töng. Ngoaâi ra, nhoám coân ûáng duång Do àoá, viïåc nghiïn cûáu sûã duång caát mõn vuâng phûúng phaáp quy hoaåch thûåc nghiïåm nghiïn ÀBSCL cho chïë taåo bï töng laâ hïët sûác cêìn cûáu àïí khaão saát tyã lïå phöëi húåp caác vêåt liïåu thiïët, nhùçm àún giaãn hoáa khêu thiïët kïë cêëp phöëi thaânh phêìn (xi mùng Holcim PCB 40, caát vaâ sûã duång nguyïn vêåt liïåu àêìu vaâo sùén coá taåi nghiïìn, caát mõn, phuå gia siïu deão göëc poly- àõa phûúng, goáp phêìn giaãi quyïët khoá khùn vïì cacboxylat, nûúác), cuäng nhû möåt söë yïëu töë aãnh khan hiïëm caát haåt thö trong xêy dûång hiïån nay hûúãng àïën caác tñnh chêët cuãa höîn húåp bï töng vaâ trong tûúng lai khöng xa. vaâ bï töng coá sûã duång caát mõn vuâng ÀBSCL. Theo ThS. Lï Vùn Quang, thûåc hiïån muåc Nhoám nghiïn cûáu àaä xêy dûång àûúåc hûúáng tiïu nghiïn cûáu sûã duång caát mõn vuâng ÀBSCL dêîn sûã duång caát mõn vuâng ÀBSCL àïí chïë taåo laâm cöët liïåu chïë taåo bï töng túái maác 60MPa vaâ bï töng vaâ vûäa xêy dûång; àöìng thúâi àïì xuêët caác vûäa xêy dûång, xêy dûång hûúáng dêîn sûã duång caát giaãi phaáp nêng cao khaã nùng chöëng thêëm ion mõn vuâng ÀBSCL àïí chïë taåo bï töng vaâ vûäa Clo cho bï töng sûã duång caát mõn bùçng caác loaåi xêy dûång, lêåp quy trònh xûã lyá caát nhiïîm mùån, lêîn phuå gia khoaáng hoaåt tñnh àïí coá thïí múã röång nhiïìu taåp chêët, nhoám nghiïn cûáu àaä tiïën haânh phaåm vi ûáng duång cuãa loaåi bï töng naây. Theo khaão saát sûå phên böë vaâ trûä lûúång caát vuâng nghiïn cûáu, caát cuãa khu vûåc ÀBSCL àûúåc khai ÀBSCL, nghiïn cûáu caác tñnh chêët cú lyá hoáa cuãa thaác tûâ caác moã caát cuãa loâng söng, chuã yïëu laâ TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 17
 18. söng Mï Köng vúái caác àùåc tñnh chuã yïëu nhû: vaâ haåt mõn; vêåt liïåu àêìu vaâo vaâ àêìu ra; àiïìu module àöå lúán nhoã hún 2, phêìn lúán coá module chónh àöå suåt tûúng ûáng vúái àöå phên têìng taách àöå lúán dûúái 1,4, haâm lûúång buåi buân seát trïn 5% nûúác…, àöìng thúâi cêìn raâ soaát laåi caác söë liïåu cho (àöëi vúái möåt söë vuâng cuöëi thûúång lûu söng Mï chuêín xaác. Köng coá haâm lûúång buåi buân seát lïn túái 10%), Töíng húåp caác yá kiïën cuãa Höåi àöìng, TS. haâm lûúång taåp chêët hûäu cú úã möåt söë vuâng àêìu Nguyïîn Trung Hoâa nhêët trñ àaánh giaá, àêy laâ möåt nguöìn ngang vúái maâu chuêín, coân hêìu hïët sêîm àïì taâi àûúåc thûåc hiïån rêët töët. Taâi liïåu Hûúáng dêîn hún maâu chuêín, haâm lûúång haåt mõn dûúái 0,14 sûã duång caát mõn vuâng ÀBSCL àïí chïë taåo bï mm trong caát chiïëm tyã lïå trïn 10%. Vúái caác àùåc töng vaâ vûäa xêy dûång seä coá hiïåu quaã lúán hún tñnh àoá, trûúác khi sûã duång cho bï töng vaâ vûäa khi àûúåc nêng cêëp thaânh Tiïu chuêín xêy dûång cêìn saâng rûãa àïí loaåi boã caác thaânh phêìn taåp (TCXD) thay thïë TCXD 127 hiïån haânh “Caát mõn chêët trong caát. Nhoám nghiïn cûáu àaä àûa ra àïí laâm bï töng vaâ vûäa xêy dûång - Hûúáng dêîn àûúåc quy trònh xûã lyá saâng rûãa àïí loaåi boã caác taåp sûã duång” ban haânh tûâ nùm 1985 àaä thïí hiïån chêët coá haåi trong caát, àïí àaãm baão sau khi saâng nhiïìu bêët cêåp. Theo hûúáng naây, TS. Nguyïîn rûãa, caát coá caác tñnh chêët cú lyá àaåt yïu cêìu theo Trung Hoâa àïì nghõ nhoám àïì taâi têåp trung biïn tiïu chuêín hiïån haânh. Trong quaá trònh nghiïn soaån laåi Hûúáng dêîn theo yïu cêìu möåt vùn baãn cûáu thûåc nghiïåm, nhoám àïì taâi àaä sûã duång caát tiïu chuêín, böí sung nghiïn cûáu àùåc àiïím caát mõn vuâng ÀBSCL àïí chïë taåo möåt söë cêëu kiïån vuâng ÀBSCL, caác yïu cêìu vïì thaânh phêìn haåt bï töng taåi nhaâ maáy bï töng ly têm Thuã Àûác. sau khi rûãa, phûúng phaáp cêëp phöëi, yïu cêìu vïì Thñ nghiïåm caác cêëu kiïån àoá cho thêëy, caác tñnh vûäa… theo caác yá kiïën phaãn biïån vaâ cuãa toaân chêët bï töng sûã duång caát mõn tûúng àûúng vúái Höåi àöìng, hoaân thiïån baáo caáo àïì taâi trònh Böå caát haåt thö taåi nhaâ maáy àang saãn xuêët. Xêy dûång vaâo thaáng 8/2014 àïí gûãi Böå Khoa Caác uãy viïn phaãn biïån vaâ thaânh viïn cuãa hoåc & Cöng nghïå thêím àõnh vaâ cöng böë. Höåi àöìng àïìu àaánh giaá cao tñnh thûåc tiïîn, yá Àïì taâi àaä àûúåc Höåi àöìng thöng qua vúái kïët nghôa kinh tïë - kyä thuêåt cuãa àïì taâi. Tuy nhiïn, quaã xïëp loaåi Xuêët sùæc. àïí hoaân thiïån, caác thaânh viïn Höåi àöìng àaä àïì nghõ nhoám nghiïn cûáu ài sêu nghiïn cûáu möåt Lïå Minh söë nöåi dung nhû: phûúng phaáp phöëi caát haåt thö Nghiïåm thu nhiïåm vuå “Àiïìu tra, khaão saát vaâ àaánh giaá mûác àöå taác àöång cuãa biïën àöíi khñ hêåu àöëi vúái hïå thöëng haå têìng kyä thuêåt àö thõ - giai àoaån 2” Ngaây 03/6/2014, Höåi àöìng KHKT chuyïn chuã trò cuöåc hoåp. ngaânh Böå Xêy dûång àaä hoåp nghiïåm thu nhiïåm Baáo caáo Höåi àöìng vïì kïët quaã thûåc hiïån vuå “Àiïìu tra, khaão saát vaâ àaánh giaá mûác àöå taác nhiïåm vuå, TS.KTS Lûu Àûác Cûúâng - Giaám àöëc àöång cuãa biïën àöíi khñ hêåu àöëi vúái hïå thöëng haå Viïån Quy hoaåch möi trûúâng, haå têìng kyä thuêåt àö têìng kyä thuêåt àö thõ - giai àoaån 2” do Viïån Quy thõ - nöng thön cho biïët, theo àaánh giaá cuãa hoaåch möi trûúâng, haå têìng kyä thuêåt àö thõ - nöng nhiïìu taâi liïåu nghiïn cûáu, Viïåt Nam laâ quöëc gia thön thuöåc Viïån Quy hoaåch àö thõ vaâ nöng thön coá búâ biïín daâi vaâ coá hún 300 àö thõ ven biïín, seä quöëc gia thûåc hiïån. TS. Nguyïîn Trung Hoâa - Vuå laâ nûúác chõu aãnh hûúãng nùång nïì cuãa biïën àöíi trûúãng Vuå KHCN vaâ Möi trûúâng Böå Xêy dûång khñ hêåu vaâ nûúác biïín dêng, do àoá viïåc nghiïn 18 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 19. cûáu nhûäng taác àöång cuãa biïën àöíi khñ hêåu àöëi vúái hïå thöëng haå têìng kyä thuêåt cuãa caác àö thõ, àïì xuêët caác giaãi phaáp ûáng phoá laâ hïët sûác cêìn thiïët. Muåc tiïu töíng quaát cuãa nhiïåm vuå laâ àaánh giaá taác àöång cuãa biïën àöíi khñ hêåu túái hïå thöëng haå têìng kyä thuêåt àö thõ, tûâ àoá àïì xuêët caác giaãi phaáp ûáng phoá laâm cú súã àïí xêy dûång kïë hoaåch haânh àöång ûáng phoá vúái biïën àöíi khñ hêåu trong xêy dûång haå têìng kyä thuêåt àö thõ. Trong khuön khöí thûåc hiïån nhiïåm vuå “Àiïìu tra, khaão saát vaâ àaánh giaá mûác àöå taác àöång cuãa biïën àöíi khñ hêåu àöëi Toaân caãnh cuöåc hoåp cuãa Höåi àöìng vúái hïå thöëng haå têìng kyä thuêåt àö thõ” coá 03 giai àoaån, giai àoaån 2 triïín khai nghiïn cûáu àöëi vúái hoaåch, thiïët kïë cöng trònh haå têìng kyä thuêåt àö 05 àö thõ (TP. Cêím Phaã, Thõ trêën Diïm Àiïìn, thõ… àïí àaãm baão cho caác hïå thöëng haå têìng kyä Thõ xaä Cûãa Loâ, Thõ trêën Phan Rñ Cûãa, TP. Baåc thuêåt àö thõ coá thïí coá khaã nùng chõu taãi trong Liïu) trong vuâng coá khaã nùng bõ aãnh hûúãng caác trûúâng húåp kõch baãn ruãi ro lúán nhêët. àaáng kïí theo kõch baãn quöëc gia (kõch baãn trung Àaánh giaá vïì caác kïët quaã nghiïn cûáu, caác bònh) vïì biïën àöíi khñ hêåu vaâ nûúác biïín dêng, chuyïn gia phaãn biïån vaâ caác thaânh viïn cuãa thuöåc vuâng ven biïín, cûãa söng, àöìng bùçng Höåi àöìng àïìu àaánh giaá cao sûå nghiïn cûáu cöng ngêåp luä vaâ àaåi diïån cho caác cêëp àö thõ, trong phu, nghiïm tuác cuãa nhoám taác giaã, khöëi lûúång vuâng coá tñnh nhaåy caãm vïì möi trûúâng. cöng viïåc thûåc hiïån lúán, dûä liïåu phong phuá vaâ Kïë thûâa vaâ ruát kinh nghiïåm tûâ viïåc thûåc hiïån cú baãn àaáp ûáng caác yïu cêìu àùåt ra theo àïì giai àoaån 1 vaâ hoåc hoãi kinh nghiïåm quöëc tïë, cûúng àûúåc duyïåt. Trong àoá, caác chuyïn gia trong giai àoaån 2, nhoám nghiïn cûáu àaä aáp duång àaánh giaá cao viïåc nhoám taác giaã àaä àûa ra àûúåc phûúng phaáp àaánh giaá tñnh dïî töín thûúng cuãa baãn àöì ngêåp luåt cuãa caác àö thõ nghiïn cûáu theo caác hïå thöëng haå têìng kyä thuêåt àö thõ trûúác caác kõch baãn biïën àöëi khñ hêåu. Bïn caånh àoá, caác biïën cöë, caác taác àöång cuãa biïën àöíi khñ hêåu göìm chuyïn gia cuãa Höåi àöìng cuäng àoáng goáp thïm nïìn xêy dûång, hïå thöëng cêëp nûúác, hïå thöëng nhiïìu yá kiïën giuáp nhoám taác giaã hoaân thiïån baáo thoaát nûúác vaâ xûã lyá nûúác thaãi, hïå thöëng giao caáo töíng húåp cuäng nhû xêy dûång caác àïì xuêët thöng, hïå thöëng thu gom vaâ xûã lyá chêët thaãi rùæn. mang tñnh khaã thi vaâ cuå thïí hún. Tûâ caác nghiïn cûáu vïì hiïån traång hïå thöëng Thay mùåt Höåi àöìng KHKT chuyïn ngaânh Böå haå têìng kyä thuêåt àö thõ cuãa caác àö thõ trong Xêy dûång, Chuã tõch Höåi àöìng - TS. Nguyïîn phaåm vi nghiïn cûáu, töí húåp vúái kõch baãn biïën Trung Hoâa àaä phaát biïíu töíng kïët caác yá kiïën cuãa àöíi khñ hêåu vaâ nûúác biïín dêng theo dûå baáo cuãa caác thaânh viïn Höåi àöìng vaâ àïì nghõ nhoám taác Böå Taâi nguyïn vaâ Möi trûúâng, nhoám nghiïn cûáu giaã tiïëp thu. Àöìng thúâi, TS. Nguyïîn Trung Hoâa àaä phên tñch, àaánh giaá vïì khaã nùng thñch ûáng cuäng àïì nghõ nhoám taác giaã cêåp nhêåt caác söë liïåu biïën àöíi khñ hêåu, nûúác biïín dêng cuãa tûâng hïå múái, tñch húåp caác kïët quaã nghiïn cûáu cuãa caác thöëng haå têìng kyä thuêåt àö thõ, xêy dûång baãn àöì àöì aán quy hoaåch àö thõ àaä àûúåc phï duyïåt cuãa ngêåp luåt cuãa caác àö thõ, kiïën nghõ caác giaãi phaáp caác àö thõ nghiïn cûáu; phêìn kiïën nghõ trong baáo ûáng phoá cho hïå thöëng haå têìng kyä thuêåt àö thõ. caáo phaãi àûúåc ruát ra tûâ kïët quaã nghiïn cûáu àöëi Theo TS. KTS Lûu Àûác Cûúâng, caác yïëu töë vúái tûâng vuâng, tûâng àö thõ vaâ phaãi phuâ húåp vúái liïn quan àïën biïën àöíi khñ hêåu trong tûúng lai caác nhoám giaãi phaáp àïì xuêët… àïí hoaân thiïån cêìn àûúåc löìng gheáp vaâo quaá trònh lêåp quy baáo caáo trònh Böå Xêy dûång trong thaáng 7/2014. TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 19
 20. Chuã tõch Höåi àöìng Nguyïîn Trung Hoâa vaâ thuêåt àö thõ - giai àoaån 2” vúái kïët quaã xïëp loaåi caác thaânh viïn Höåi àöìng àaä nhêët trñ thöng qua, Khaá. nghiïåm thu kïët quaã thûåc hiïån nhiïåm vuå “Àiïìu tra, khaão saát vaâ àaánh giaá mûác àöå taác àöång cuãa Minh Tuêën biïën àöíi khñ hêåu àöëi vúái hïå thöëng haå têìng kyä Nghiïåm thu Dûå thaão Tiïu chuêín soaát xeát TCVN 6530 “Vêåt liïåu chõu lûãa - Phûúng phaáp thûã” Ngaây 03/6/2014, taåi Böå Xêy dûång, Höåi àöìng KHKT chuyïn ngaânh Böå Xêy dûång àaä hoåp nghiïåm thu Dûå thaão Tiïu chuêín soaát xeát Tiïu chuêín Viïåt Nam TCVN 6530 “Vêåt liïåu chõu lûãa - Phûúng phaáp thûã” maä söë TC 58-13 do Viïån Vêåt liïåu Xêy dûång, Böå Xêy dûång thûåc hiïån. ThS. Trêìn Àònh Thaái - Phoá Vuå trûúãng Vuå KHCN & Möi trûúâng Böå Xêy dûång laâm Chuã tõch Höåi àöìng. Trònh baây toám tùæt sûå cêìn thiïët vaâ caác nöåi dung cêìn soaát xeát TCVN 6530, ThS. Cao Tiïën Phuá – Trung têm Kiïím àõnh VLXD - Viïån VLXD Toaân caãnh cuöåc hoåp cuãa Höåi àöìng cho biïët, caác tiïu chuêín thñ nghiïåm vêåt liïåu chõu lûãa (VLCL) cuãa Viïåt Nam àûúåc xêy dûång tûâ nùm caác taâi liïåu kyä thuêåt vïì thûã nghiïåm, caác tiïu 1986, phiïn baãn hiïån haânh laâ Tiïu chuêín TCVN chuêín quöëc tïë vaâ khu vûåc nhû EN, JIS, ASTM 6530 àûúåc bùæt àêìu soaát xeát vaâ xêy dûång böí àïí xêy dûång tiïu chuêín phûúng phaáp thûã múái; sung tûâ nùm 1999. Tiïu chuêín göìm 13 phêìn, böë cuåc laåi caác phêìn, muåc vaâ quy àõnh trònh baây quy àõnh caác phûúng phaáp thûã caác tñnh chêët cú tiïu chuêín theo quy àõnh cuãa tiïu chuêín Viïåt - lyá - nhiïåt cuãa VLCL àõnh hònh. Theo ThS. Cao Nam (quy àõnh theo TCVN 1-2:2008). Tiïu Tiïën Phuá, TCVN 6530 caác phêìn tûâ 1 àïën 6, chuêín TCVN 6530 göìm 13 phêìn àûúåc xêy dûång phêìn 9, phêìn 10 àûúåc xêy dûång trïn cú súã tham thaânh 13 dûå thaão, àûúåc nhoám taác giaã raâ soaát vaâ khaão caác tiïu chuêín ISO tûúng ûáng; phêìn 7 - böí sung cùn cûá vaâo caác phiïn baãn tiïu chuêín dûåa trïn nöåi dung tiïu chuêín Anh BS 1902; tham khaão múái nhêët tûúng ûáng hiïån haânh. Vñ phêìn 8 - tham khaão caác tiïu chuêín ASTM vaâ duå: trong dûå thaão TCVN 6530 phêìn 1 - Phûúng GB; caác phêìn coân laåi dûåa trïn cú súã ASTM, EN phaáp xaác àõnh cûúâng àöå neán úã nhiïåt àöå thûúâng, vaâ GB. nhoám àaä böí sung möåt söë àõnh nghôa nhû “àöå Tûâ khi aáp duång túái nay, thûåc tïë thûã nghiïåm bïìn neán nguöåi” vaâ “vêåt liïåu àùåc àõnh hònh”; böí cho thêëy coá nhûäng nöåi dung kyä thuêåt trong caác sung caác quy àõnh chùåt cheä hún àöëi vúái phêìn tiïu chuêín cêìn àûúåc sûãa àöíi, böí sung theo xu duång cuå thiïët bõ nhû maá eáp, dung sai bïì mùåt hûúáng höåi nhêåp vúái caác tiïu chuêín quöëc tïë, phùèng so vúái mêîu thûã, tiïët diïån maá eáp trïn… àöìng thúâi baão àaãm ûáng duång thuêån lúåi, phuâ húåp àöëi vúái maáy neán. Trong dûå thaão TCVN 6530 àiïìu kiïån thûåc tïë cuãa Viïåt Nam hiïån nay, do àoá, phêìn 2 - Phûúng phaáp xaác àõnh khöëi lûúång viïåc soaát xeát TCVN 6530 laâ kõp thúâi vaâ cêìn thiïët. riïng, sau khi tham khaão caác tiïu chuêín tûúng Trong quaá trònh soaát xeát vaâ biïn soaån Dûå ûáng ISO 5018, EN… nhoám àaä böí sung caác thiïët thaão Tiïu chuêín, nhoám nghiïn cûáu àaä tòm hiïíu bõ duång cuå bïë àiïìu nhiïåt (sûã duång àïí khöëng chïë 20 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2