intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 18/2020

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

8
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 18/2020" cung cấp một số thông tin về nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân hư hỏng của các cột điện bê tông ly tâm do gió bão và đề xuất giải pháp khắc phục; hiệu quả các chấn và đề xuất giải pháp ứng dụng gối cách chấn đàn hồi cốt sợi Frei cho công trình dân dụng thấp tầng chịu tải trọng động đất ở Việt Nam...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 18/2020

 1. 18 Thaáng 9 - 2020
 2. NGHIÏÅM THU ÀÏÌ TAÂI “ÀÖÍI MÚÁI PHÛÚNG PHAÁP LUÊÅN VÏÌ QUY HOAÅCH VAÂ QUAÃN LYÁ PHAÁT TRIÏÍN ÀÖ THÕ” Haâ Nöåi, ngaây 23 thaáng 9 nùm 2020 PGS.TS.KTS. Lûu Àûác Cûúâng - Chuã nhiïåm àïì taâi baáo caáo trûúác Höåi àöìng Thûá trûúãng Nguyïîn Tûúâng Vùn kïët luêån cuöåc hoåp
 3. THÖNG TIN CUÃA BÖÅ XÊY DÛÅNG THÖNG TIN MÖÎI THAÁNG 2 KYÂ XÊY DÛÅNG CÚ BAÃN TRUNG TÊM THÖNG TIN PHAÁT HAÂNH NÙM THÛÁ HAI MÖËT & KHOA HOÅC CÖNG NGHÏÅ 18 XÊY DÛÅNG SÖË 18 - 9/2020 MUÅC LUÅC Vùn baãn quaãn lyá 5 Vùn baãn caác cú quan TW - Thuã tûúáng Chñnh phuã ban haânh Quyïët àõnh thaânh lêåp 6 Khu kinh tïë ven biïín Quaãng Yïn, tónh Quaãng Ninh - Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt nhiïåm vuå lêåp quy hoaåch tónh Yïn Baái thúâi kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn àïën 8 nùm 2050 - Böå Xêy dûång cöng böë thuã tuåc haânh chñnh múái ban haânh trong lônh vûåc quy hoaåch kiïën truác thuöåc phaåm vi 11 chûác nùng quaãn lyá nhaâ nûúác cuãa Böå - Böå Xêy dûång ban haânh Phûúng aán ûáng phoá thiïn tai 14 theo caác cêëp àöå ruãi ro thiïn tai cuãa Böå Xêy dûång TRUNG TÊM THÖNG TIN - Böå Xêy dûång ban haânh Kïë hoaåch thûåc hiïån Kïët luêån söë 51-KL/TW ngaây 30/5/2019 cuãa Ban Bñ thû vïì tiïëp tuåc thûåc hiïån Nghõ quyïët Höåi nghõ Trung ûúng 8 khoáa XI vïì àöíi múái cùn baãn, toaân diïån giaáo duåc vaâ àaâo taåo, àaáp ûáng TRUÅ SÚÃ: 37 LÏ ÀAÅI HAÂNH - HAÂ NÖÅI yïu cêìu cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa trong àiïìu kiïån TEL : (04) 38.215.137 kõnh tïë thõ trûúâng àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa vaâ höåi (04) 38.215.138 nhêåp quöëc tïë FAX : (04) 39.741.709 Email: ttth@moc.gov.vn - UBND tónh Bùæc Ninh ban haânh Khung giaá baán, giaá cho 16 Vùn baãn cuãa àõa phûúng thuï, cho thuï mua nhaâ úã xaä höåi do caác höå gia àònh, caá GIÊËY PHEÁP SÖË: 595 / BTT nhên àêìu tû xêy dûång trïn àõa baân tónh CÊËP NGAÂY 21 - 9 - 1998 TH¤NGTIN TH¤NG TINxdcb xdcb&&khcnxd khcnxd -- 33
 4. 19 Khoa hoåc cöng nghïå xêy dûång - Nghiïn cûáu, àaánh giaá nguyïn nhên hû hoãng cuãa caác cöåt àiïån bï töng ly têm do gioá baäo vaâ àïì xuêët giaãi 20 phaáp khùæc phuåc - Nghiïn cûáu àöíi múái phûúng phaáp xaác àõnh chi phñ 23 àêìu tû xêy dûång, dõch vuå àö thõ - Nghiïåm thu 02 Dûå thaão TCVN do Viïån IBST thûåc 25 hiïån - Nghiïåm thu Dûå thaão TCVN “Vaách ngùn trong xêy 26 dûång - Phûúng phaáp thûã” - Hiïåu quaã caách chêën vaâ àïì xuêët giaãi phaáp ûáng duång göëi caách chêën àaân höìi cöët súåi Frei cho cöng trònh dên 28 duång thêëp têìng chõu taãi troång àöång àêët úã Viïåt Nam - Nghiïåm thu Àïì taâi “Àöíi múái phûúng phaáp luêån vïì 31 quy hoaåch vaâ quaãn lyá phaát triïín àö thõ” - Nghiïåm thu Dûå aán sûå nghiïåp kinh tïë: “Khaão saát, àaánh giaá tònh hònh xêy dûång vaâ triïín khai thûåc hiïån Chûúng trònh, Kïë hoaåch phaát triïín nhaâ úã cuãa caác àõa phûúng” CHÕU TRAÁCH NHIÏåM PHAÁT HAÂNH BAÅCH MINH TUÊËN 33 Phoá giaám àöëc Trung têm Thöng tin - Thûá trûúãng Nguyïîn Àònh Toaân laâm viïåc vúái caác tónh Thöng tin Tiïìn Giang, Long An, Bïën Tre vïì Dûå aán Traåm búm 34 nûúác thö Caái Beâ - Höåi thaão Têåp huêën Luêåt Sûãa àöíi, böí sung möåt söë 37 Ban biïn têåp: àiïìu cuãa Luêåt Xêy dûång CN. BAÅCH MINH TUÊËN - Höåi nghõ Thêím àõnh Nhiïåm vuå Quy hoaåch chung xêy dûång khu kinh tïë Cûãa khêíu quöëc tïë Lïå Thanh (Trûúãng ban) 38 tónh Gia Lai àïën nùm 2045 - Khu vûåc dûå kiïën thaânh lêåp thõ xaä Chún Thaânh àaåt 40 CN. ÀÖÎ THÕ KIM NHAÅN tiïu chñ àö thõ loaåi IV CN. NGUYÏÎN THÕ LÏå MINH - Tûâ thaânh phöë vûúân túái thaânh phöë sinh hoåc - kyä thuêåt 45 söë CN. TRÊÌN ÀÒNH HAÂ - Sûå phaát triïín vaâ xu thïë cuãa cöng trònh hao phñ nùng CN. NGUYÏÎN THÕ MAI ANH lûúång gêìn bùçng 0 taåi Trung Quöëc CN. NINH HOAÂNG HAÅNH 4- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 5. VÙN BAÃN CUÃA CAÁC CÚ QUAN TW Thuã tûúáng Chñnh phuã ban haânh Quyïët àõnh thaânh lêåp Khu kinh tïë ven biïín Quaãng Yïn, tónh Quaãng Ninh Ngaây 24 thaáng 9 nùm 2020, Thuã tûúáng Chñnh vaâ phaát triïín. phuã àaä coá Quyïët àõnh söë 29/2020/QÀ-TTg thaânh - Taåo viïåc laâm, àaâo taåo vaâ nêng cao chêët lêåp Khu kinh tïë ven biïín Quaãng Yïn, tónh Quaãng lûúång nguöìn nhên lûåc, tùng thu nhêåp cho ngûúâi Ninh. lao àöång. 1. Muåc tiïu phaát triïín chuã yïëu cuãa Khu 2. Hoaåt àöång, cú chïë, chñnh saách vaâ töí kinh tïë ven biïín Quaãng Yïn chûác quaãn lyá àöëi vúái Khu kinh tïë ven biïín - Khai thaác lúåi thïë vïì àiïìu kiïån tûå nhiïn, võ trñ Quaãng Yïn trong viïåc kïët nöëi kinh tïë, thûúng maåi, dõch vuå vúái Hoaåt àöång, cú chïë, chñnh saách vaâ töí chûác caác khu kinh tïë ven biïín nhû: Vên Àöìn, Àònh Vuä quaãn lyá àöëi vúái Khu kinh tïë ven biïín Quaãng Yïn – Caát Haãi, Thaái Bònh nhùçm phaát triïín nhoám caác thûåc hiïån theo phaáp luêåt quy àõnh vïì khu cöng khu kinh tïë ven biïín àïí phaát huy tiïìm nùng, lúåi nghiïåp, khu kinh tïë, phaáp luêåt vïì àêìu tû vaâ caác thïë caånh tranh cuãa tûâng khu kinh tïë vaâ xêy dûång vùn baãn phaáp luêåt liïn quan. möëi liïn kïët vïì phaát triïín kinh tïë - xaä höåi giûäa caác 3. Löå trònh vaâ kïë hoaåch phaát triïín khu kinh tïë vúái khu vûåc lên cêån. Kïët húåp chùåt cheä - Giai àoaån I (tûâ nùm 2020 - 2021): xêy dûång giûäa thu huát àêìu tû, phaát triïín kinh tïë vúái baão cú súã haå têìng cú baãn phuåc vuå cho dûå aán trong àaãm quöëc phoâng, an ninh; baão töìn vaâ phaát huy khu kinh tïë. giaá trõ cuãa hïå sinh thaái biïín, di tñch lõch sûã, vùn - Giai àoaån II (tûâ nùm 2021 - 2025): têåp trung hoáa trong khu vûåc. xêy dûång hïå thöëng kïët cêëu haå têìng vaâ caác khu - Xêy dûång vaâ phaát triïín thaânh khu kinh tïë chûác nùng cuãa khu kinh tïë. ven biïín àa ngaânh, hònh thaânh trung têm cöng - Giai àoaån III (tûâ nùm 2026 - 2035): àêìu tû nghiïåp, dõch vuå, hêåu cêìn caãng vaâ àö thõ hiïån àaåi, àöìng böå kïët cêëu haå têìng cuãa toaân Khu kinh tïë thöng minh cuãa tónh Quaãng Ninh vaâ khu vûåc ven biïín Quaãng Yïn, tûâng bûúác hònh thaânh àö thõ Àöìng bùçng söng Höìng. Taåo möi trûúâng söëng thöng minh. hiïån àaåi thöng qua phaát triïín àöìng böå kïët cêëu haå Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh tûâ ngaây têìng kyä thuêåt vaâ haå têìng xaä höåi; phaát triïín caác 15 thaáng 11 nùm 2020. ngaânh, lônh vûåc coá haâm lûúång cöng nghïå cao, thên thiïån vúái möi trûúâng, trung têm nghiïn cûáu Xem toaân vùn taåi (www.chinhphu.vn) TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 5
 6. Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt nhiïåm vuå lêåp quy hoaåch tónh Yïn Baái thúâi kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050 Ngaây 17 thaáng 9 nùm 2020, Thuã tûúáng sùæc vùn hoáa töët àeåp cuãa caác dên töåc thiïíu söë, Chñnh phuã àaä coá Quyïët àõnh söë 1421/QÀ-TTg taåo sûå thöëng nhêët trong àa daång nïìn vùn hoáa phï duyïåt nhiïåm vuå lêåp quy hoaåch tónh Yïn Baái Viïåt Nam; tùng cûúâng quöëc phoâng, öín àõnh an thúâi kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050 ninh chñnh trõ, baão àaãm trêåt tûå an toaân xaä höåi; sûã Quan àiïím lêåp quy hoaåch duång húåp lyá, hiïåu quaã àêët àai, taâi nguyïn, baão - Viïåc lêåp Quy hoaåch tónh Yïn Baái thúâi kyâ vïå möi trûúâng, thñch ûáng vúái biïën àöíi khñ hêåu; taái 2021 - 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050 phaãi baão cú cêëu dên cû theo hûúáng têåp trung àïí tiïët kiïåm àaãm phuâ húåp, thöëng nhêët, àöìng böå vúái muåc tiïu, chi phñ haå têìng. àõnh hûúáng quy hoaåch cêëp quöëc gia; quy hoaåch - Xêy dûång vaâ cuå thïí hoáa caác quan àiïím chó vuâng; Chiïën lûúåc phaát triïín kinh tïë - xaä höåi 10 àaåo vïì phaát triïín kinh tïë - xaä höåi, baão àaãm an nùm 2021 - 2030, Kïë hoaåch phaát triïín kinh tïë - sinh xaä höåi; chuá troång thuác àêíy phaát triïín caác xaä höåi 5 nùm 2021 - 2025 cuãa caã nûúác; chiïën khu vûåc coá àiïìu kiïån khoá khùn, àùåc biïåt khoá lûúåc quöëc gia vïì tùng trûúãng xanh vaâ phaát triïín khùn, vuâng àöìng baâo dên töåc thiïíu söë vaâ miïìn bïìn vûäng; caác àiïìu ûúác quöëc tïë maâ Viïåt Nam laâ nuái vaâ baão àaãm sinh kïë bïìn vûäng, nêng cao àúâi nûúác thaânh viïn; baão àaãm sûå tuên thuã, tñnh liïn söëng vêåt chêët vaâ tinh thêìn cho ngûúâi dên; phên tuåc, kïë thûâa, öín àõnh, thûá bêåc trong hïå thöëng böí, khai thaác vaâ sûã duång húåp lyá, hiïåu quaã taâi quy hoaåch quöëc gia. nguyïn thiïn nhiïn gùæn vúái baão töìn caác giaá trõ - Quy hoaåch lêåp trïn cú súã àaánh giaá àuáng lõch sûã - vùn hoáa, di saãn thiïn nhiïn cho caác thïë thûåc traång, dûå baáo xu hûúáng phaát triïín àïí khai hïå hiïån taåi vaâ tûúng lai. thaác coá hiïåu quaã tiïìm nùng, thïë maånh cuãa caác - Baão àaãm tñnh khoa hoåc, khaách quan, cöng àõa phûúng; baão àaãm tñnh khaã thi vaâ phuâ húåp khai, minh baåch; ûáng duång cöng nghïå hiïån àaåi, vúái khaã nùng cên àöëi, huy àöång nguöìn nöåi lûåc kïët nöëi liïn thöng, tiïët kiïåm, hiïåu quaã; haâi hoâa vaâ caác nguöìn lûåc tûâ bïn ngoaâi trïn têët caã caác lúåi ñch cuãa quöëc gia, caác vuâng, caác àõa phûúng; lônh vûåc, caác vuâng cuãa tónh; liïn kïët chùåt cheä lúåi ñch cuãa ngûúâi dên vaâ baão àaãm caác nguyïn giûäa caác àõa phûúng trong tónh vaâ giûäa Yïn Baái tùæc cú baãn trong hoaåt àöång quy hoaåch quy àõnh vúái caác tónh trong vuâng Trung du vaâ miïìn nuái taåi Àiïìu 4 Luêåt Quy hoaåch nùm 2017. phña Bùæc, vuâng àöìng bùçng söng Höìng, vuâng Nguyïn tùæc lêåp quy hoaåch kinh tïë troång àiïím phña Bùæc vaâ caã nûúác; xêy - Baão àaãm sûå tuên thuã, baám saát caác quy dûång Yïn Baái phaát triïín nhanh vaâ bïìn vûäng trònh, nöåi dung, nguyïn tùæc theo Luêåt Quy trïn caã 3 truå cöåt kinh tïë, xaä höåi vaâ möi trûúâng. hoaåch, Nghõ àõnh, Thöng tû hûúáng dêîn thûåc - Kïët húåp chùåt cheä giûäa phaát triïín kinh tïë vúái hiïån Luêåt Quy hoaåch. baão àaãm an sinh xaä höåi, bònh àùèng giúái, giaãm - Baão àaãm tñnh thöëng nhêët, töíng thïí, àöìng ngheâo bïìn vûäng, nêng cao mûác söëng vêåt chêët, böå vaâ hïå thöëng giûäa quy hoaåch tónh vúái quy thuå hûúãng vùn hoáa, tinh thêìn cuãa ngûúâi dên; hoaåch cêëp quöëc gia; quy hoaåch vuâng; Chiïën chuã àöång höåi nhêåp vaâ húåp taác quöëc tïë; quan lûúåc, Kïë hoaåch phaát triïín kinh tïë - xaä höåi vaâ baão têm àêìu tû phaát triïín kinh tïë - xaä höåi vuâng àöìng àaãm sûå kïët húåp hiïåu quaã giûäa quaãn lyá baâo dên töåc thiïíu söë vaâ miïìn nuái; cuãng cöë khöëi ngaânh/lônh vûåc vúái quaãn lyá laänh thöí, baão vïå möi àaåi àoaân kïët toaân dên töåc, giûä gòn, phaát huy baãn trûúâng vaâ quöëc phoâng, an ninh; caác phên tñch, 6- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 7. àaánh giaá vaâ àõnh hûúáng phaát triïín àûúåc dûåa Nöåi dung lêåp quy hoaåch trïn möëi quan hïå töíng thïí, coá tñnh hïå thöëng, tñnh Nöåi dung Quy hoaåch tónh Yïn Baái thúâi kyâ kïët nöëi liïn ngaânh, liïn lônh vûåc vaâ liïn vuâng. 2021-2030, têìm nhòn àïën nùm 2050 phaãi thûåc - Bïìn vûäng vaâ daâi haån: baão àaãm lêåp quy hiïån theo àuáng caác quy àõnh taåi Àiïìu 27 Luêåt hoaåch dûåa trïn caã ba truå cöåt kinh tïë, xaä höåi vaâ Quy hoaåch nùm 2017 vaâ Àiïìu 28 Nghõ àõnh söë möi trûúâng cho möåt thúâi gian daâi, têìm nhòn àïën 37/2019/NÀ-CP ngaây 07 thaáng 5 nùm 2019 nùm 2050. cuãa Chñnh phuã, göìm caác nöåi dung chuã yïëu sau: - Baão àaãm tñnh khaã thi vaâ thñch ûáng trong a) Phên tñch, àaánh giaá thûåc traång vaâ dûå baáo triïín khai, phuâ húåp vúái nguöìn lûåc thûåc hiïån cuãa caác yïëu töë, àiïìu kiïån phaát triïín àùåc thuâ cuãa tónh tónh thúâi kyâ 2021-2030 vaâ khaã nùng huy àöång Yïn Baái vaâ thûåc traång phaát triïín kinh tïë - xaä höåi nguöìn lûåc trong têìm nhòn àïën nùm 2050; xêy - Phên tñch, àaánh giaá, dûå baáo caác yïëu töë, dûång caác phûúng aán, àõnh hûúáng phaát triïín phuâ àiïìu kiïån phaát triïín àùåc thuâ cuãa tónh Yïn Baái. húåp vúái xu thïë phaát triïín vaâ vêån àöång cuãa böëi - Àaánh giaá thûåc traång phaát triïín kinh tïë - xaä caãnh trong vaâ ngoaâi nûúác, thñch ûáng vúái biïën àöíi höåi, hiïån traång sûã duång àêët, hiïån traång hïå thöëng khñ hêåu. àö thõ vaâ nöng thön. - Baão àaãm tñnh kïë thûâa vaâ tñnh múã àïí tiïëp - Àaánh giaá viïåc thûåc hiïån quy hoaåch thúâi kyâ cêån caác phûúng phaáp quy hoaåch hiïån àaåi; nöåi trûúác. dung quy hoaåch seä choån loåc, kïë thûâa caác chuã - Töíng húåp, àaánh giaá nhûäng töìn taåi, haån chïë trûúng chñnh saách lúán cuãa Àaãng vaâ Nhaâ nûúác cêìn giaãi quyïët; àiïím maånh, àiïím yïëu, cú höåi vaâ cuäng nhû caác quy hoaåch cêëp quöëc gia. thaách thûác trong thúâi kyâ quy hoaåch. - Baão àaãm tñnh thõ trûúâng trong viïåc huy b) Xêy dûång quan àiïím, muåc tiïu vaâ lûåa àöång caác yïëu töë, àiïìu kiïån phaát triïín kinh tïë - choån caác phûúng aán phaát triïín, phûúng aán quy xaä höåi cuãa tónh cuäng nhû trong xêy dûång àõnh hoaåch, phûúng hûúáng phaát triïín caác ngaânh hûúáng phaát triïín, töí chûác khöng gian phaát triïín quan troång vaâ phûúng aán töí chûác hoaåt àöång caác caác ngaânh, lônh vûåc trïn àõa baân; baão àaãm kinh tïë - xaä höåi trïn àõa baân tónh nguyïn tùæc thõ trûúâng coá sûå quaãn lyá cuãa Nhaâ - Xêy dûång quan àiïím, muåc tiïu vaâ lûåa choån nûúác trong phên böí nguöìn lûåc. phûúng aán phaát triïín. - Baão àaãm tñnh liïn kïët, àöìng böå, khai thaác - Xaác àõnh phûúng hûúáng phaát triïín caác vaâ sûã duång hiïåu quaã hïå thöëng kïët cêëu haå têìng ngaânh quan troång trïn àõa baân tónh. hiïån coá giûäa caác ngaânh vaâ caác vuâng liïn huyïån, - Xêy dûång vaâ lûåa choån caác phûúng aán: caác àõa phûúng trïn àõa baân tónh; xaác àõnh cuå + Phûúng aán töí chûác hoaåt àöång kinh tïë - xaä thïí caác khu vûåc sûã duång cho muåc àñch quên sûå, höåi. quöëc phoâng, an ninh úã cêëp tónh, liïn huyïån vaâ + Phûúng aán quy hoaåch vaâ phaát triïín hïå àõnh hûúáng böë trñ trïn àõa baân cêëp huyïån. thöëng àö thõ, nöng thön, caác khu vûåc vaâ khu chûác - Baão àaãm tñnh liïn kïët khöng gian, thúâi gian nùng; phûúng aán töí chûác laänh thöí vaâ phên böë trong quaá trònh lûåa choån caác cöng cuå sûã duång dên cû (thûåc hiïån theo àuáng quy àõnh taåi àiïím d trong hoaåt àöång quy hoaåch. khoaãn 2 Àiïìu 27 Luêåt Quy hoaåch nùm 2017). - Baão àaãm tñnh khaách quan, cöng khai, minh + Phûúng aán phaát triïín kïët cêëu haå têìng kyä baåch, coá sûå tham gia cuãa caác cú quan, töí chûác, thuêåt vaâ haå têìng xaä höåi (thûåc hiïån theo àuáng cöång àöìng, caá nhên theo quy àõnh; baão àaãm haâi quy àõnh taåi caác àiïím à, e, g, h, i, k khoaãn 2 hoâa giûäa lúåi ñch cuãa nhaâ nûúác vaâ lúåi ñch cuãa Àiïìu 27 Luêåt Quy hoaåch nùm 2017). cöång àöìng vaâ giûäa lúåi ñch cuãa caác vuâng, caác + Phûúng aán phên böí vaâ khoanh vuâng àêët huyïån, thaânh phöë trong tónh. àai theo khu chûác nùng vaâ theo loaåi àêët àïën TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 7
 8. tûâng àún võ haânh chñnh cêëp huyïån. c) Caác nöåi dung àïì xuêët nghiïn cûáu àïí phaát + Phûúng aán quy hoaåch xêy dûång vuâng liïn huy tiïìm nùng, lúåi thïë cuãa tónh huyïån, vuâng huyïån. Caác nöåi dung àïì xuêët nghiïn cûáu tñch húåp + Phûúng aán baão vïå möi trûúâng, baão töìn vaâo Quy hoaåch tónh Yïn Baái phaãi baão àaãm cú thiïn nhiïn vaâ àa daång hoáa sinh hoåc trïn àõa súã khoa hoåc, phuâ húåp vúái àiïìu kiïån thûåc tiïîn, baân tónh. nhu cêìu phaát triïín, yïu cêìu quaãn lyá nhaâ nûúác + Phûúng aán baão vïå, khai thaác, sûã duång taâi taåi àõa phûúng vaâ quy àõnh cuãa phaáp luêåt; têåp nguyïn trïn àõa baân tónh. trung vaâo nghiïn cûáu cú súã hònh thaânh, phûúng + Phûúng aán khai thaác, sûã duång, baão vïå taâi hûúáng phaát triïín caác vuâng, àõa phûúng, caác nguyïn nûúác, phoâng, chöëng khùæc phuåc hêåu quaã ngaânh, lônh vûåc àïí phaát huy tiïìm nùng, lúåi thïë taác haåi do nûúác gêy ra. cuãa tónh nhùçm àaåt àûúåc muåc tiïu phaát triïín cên + Phûúng aán phoâng, chöëng thiïn tai vaâ ûáng àöëi, haâi hoâa, hiïåu quaã vaâ bïìn vûäng. phoá vúái biïën àöíi khñ hêåu. Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ +Danh muåc dûå aán cuãa tónh vaâ thûá tûå ûu tiïn ngaây kyá ban haânh. thûåc hiïån. + Giaãi phaáp, nguöìn lûåc thûåc hiïån quy hoaåch. Xem toaân vùn taåi (www.chinhphu.vn) Böå Xêy dûång cöng böë thuã tuåc haânh chñnh múái ban haânh trong lônh vûåc quy hoaåch kiïën truác thuöåc phaåm vi chûác nùng quaãn lyá nhaâ nûúác cuãa Böå Ngaây 07 thaáng 9 nùm 2020, Böå Xêy dûång àaä - Cöng nhêån chûáng chó haânh nghïì kiïën truác coá QUyïët àõnh söë 1186a/QÀ-BXD vïì cöng böë cuãa ngûúâi nûúác ngoaâi úã Viïåt Nam thuã tuåc haânh chñnh múái ban haânh trong lônh vûåc - Chuyïín àöíi chûáng chó haânh nghïì kiïën truác quy hoaåch kiïën truác thuöåc phaåm vi chûác nùng cuãa ngûúâi nûúác ngoaâi úã Viïåt Nam quaãn lyá nhaâ nûúác cuãa Böå. - Cú quan thûåc hiïån: Cú quan chuyïn mön Danh muåc thuã tuåc haânh chñnh múái ban vïì kiïën truác thuöåc UBND cêëp tónh haânh trong lônh vûåc kiïën truác Nöåi dung cuå thïí cuãa tûâng thuã tuåc haânh 1. Thuã tuåc haânh chñnh cêëp trung ûúng chñnh thuöåc phaåm vi chûác nùng quaãn lyá nhaâ Cöng nhêån töí chûác xaä höåi - nghïì nghiïåp, cú nûúác cuãa böå xêy dûång súã nghiïn cûáu, cú súã àaâo taåo àuã diïìu kiïån thûåc Thuã tuåc haânh chñnh cêëp Trung ûúng hiïån saát haåch cêëp chûáng chó haânh nghïì kiïën 1. Thuã tuåc cöng nhêån töí chûác xaä höåi - nghïì truác nghiïåp, cú súã nghiïn cûáu, cú súã àaâo taåo àuã Cú quan thûåc hiïån: Böå Xêy dûång àiïìu kiïån thûåc hiïån saát haåch cêëp chûáng chó 2. Thuã tuåc haânh chñnh cêëp tónh haânh nghïì kiïën truác - Cêëp chûáng chó haânh nghïì kiïën truác 1.1. Trònh tûå thûåc hiïån - Cêëp laåi chûáng chó haânh nghïì kiïën truác - Töí chûác xaä höåi - nghïì nghiïåp, cú súã nghiïn - Cêëp laåi chûáng chó haânh nghïì kiïën truác bõ cûáu, cú súã àaâo taåo nöåp 01 böå höì sú trûåc tuyïën, ghi sai do löîi cuãa cú quan cêëp chûáng chó haânh qua dõch vuå bûu chñnh hoùåc trûåc tiïëp taåi Böå nghïì phêån tiïëp nhêån vaâ traã kïët quaã giaãi quyïët thuã tuåc - Gia haån chûáng chó haânh nghïì kiïën truác haânh chñnh (viïët tùæt laâ Böå phêån möåt cûãa) taåi Böå 8- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 9. Xêy dûång. aãnh maâu chuåp tûâ baãn chñnh hoùåc baãn sao, xuêët - Böå phêån möåt cûãa kiïím tra tñnh chñnh xaác, trònh baãn chñnh àïí àöëi chiïëu caác vùn baãn cuãa cú àêìy àuã cuãa höì sú vaâ tiïëp nhêån, chuyïín cho àún quan quaãn lyá nhaâ nûúác coá thêím quyïìn cho võ giaãi quyïët thuã tuåc haânh chñnh. pheáp hoaåt àöång vaâ phï duyïåt àiïìu lïå cuãa töí - Trong thúâi haån 03 ngaây laâm viïåc kïí tûâ ngaây chûác. tiïëp nhêån höì sú, Böå Xêy dûång thöng baáo möåt b) Söë lûúång höì sú: 01 böå. lêìn bùçng vùn baãn túái töí chûác àöëi vúái trûúâng húåp 1.4. Thúâi haån giaãi quyïët: 15 ngaây kïí tûâ ngaây höì sú cêìn böí sung, hoaân thiïån. nhêån àuã höì sú húåp lïå. - Trong thúâi haån 15 ngaây kïí tûâ ngaây nhêån àuã 1.5. Àöëi tûúång thûåc hiïån thuã tuåc haânh chñnh: höì sú húåp lïå, Böå Xêy dûång coá traách nhiïåm ban Töí chûác xaä höåi - nghïì nghiïåp, cú súã nghiïn haânh Quyïët àõnh cöng nhêån töí chûác àuã àiïìu cûáu, cú súã àaâo taåo coá lônh vûåc hoaåt àöång kiïën kiïån thûåc hiïån saát haåch cêëp chûáng chó haânh truác. nghïì kiïën truác. 1.6. Cú quan giaãi quyïët thuã tuåc haânh chñnh: - Töí chûác àùng kyá nhêån kïët quaã thöng qua Böå Xêy dûång. dõch vuå bûu chñnh hoùåc trûåc tiïëp taåi Böå phêån 1.7. Kïët quaã thûåc hiïån thuã tuåc haânh chñnh: möåt cûãa. Quyïët àõnh cöng nhêån töí chûác àuã àiïìu kiïån thûåc - Trong thúâi haån 05 ngaây kïí tûâ ngaây ban hiïån saát haåch cêëp chûáng chó haânh nghïì kiïën haânh Quyïët àõnh, Böå Xêy dûång àùng taãi Quyïët truác àõnh trïn trang thöng tin àiïån tûã cuãa Böå Xêy 1.8. Phñ, lïå phñ: Khöng quy àõnh. dûång. 1.9. Tïn mêîu àún, mêîu túâ khai: Àún àïì nghõ 1.2. Caách thûác thûåc hiïån: cöng nhêån töí chûác àuã àiïìu kiïån thûåc hiïån saát Nöåp höì sú trûåc tuyïën, qua dõch vuå bûu chñnh haåch theo mêîu söë 01 Phuå luåc III Nghõ àõnh söë hoùåc trûåc tiïëp taåi Böå phêån möåt cûãa. 85/2020/NÀ-CP ngaây 17/7/2020 cuãa Chñnh phuã 1.3. Thaânh phêìn, söë lûúång höì sú: quy àõnh chi tiïët möåt söë àiïìu cuãa Luêåt Kiïën truác. a) Thaânh phêìn höì sú: 1.10. Yïu cêìu, àiïìu kiïån thûåc hiïån thuã tuåc - Àún àïì nghõ cöng nhêån töí chûác xaä höåi - haânh chñnh: nghïì nghiïåp, cú súã nghiïn cûáu, cú súã àaâo taåo + Àûúåc thaânh lêåp theo quy àõnh cuãa phaáp àuã àiïìu kiïån thûåc hiïån saát haåch cêëp chûáng chó luêåt; haânh nghïì kiïën truác theo mêîu söë 01 Phuå luåc III + Coá lônh vûåc hoaåt àöång liïn quan àïën hoaåt Nghõ àõnh söë 85/2020/NÀ-CP ngaây 17/7/2020 àöång kiïën truác; cuãa Chñnh phuã quy àõnh chi tiïët möåt söë àiïìu cuãa + Coá àêìy àuã nhên lûåc, cú súã vêåt chêët phuåc Luêåt Kiïën truác. vuå töí chûác saát haåch. - Baãn thuyïët minh vïì khaã nùng àaáp ûáng caác 1.11. Cùn cûá phaáp lyá cuãa thuã tuåc haânh chñnh yïu cêìu quy àõnh taåi khoaãn 3 Àiïìu 26 cuãa Luêåt - Luêåt Kiïën truác söë 40/2019/QH14 ngaây Kiïën truác, göìm: 13/6/2019; + Töí chûác àûúåc thaânh lêåp theo quy àõnh cuãa - Nghõ àõnh söë 85/2020/NÀ-CP ngaây phaáp luêåt; 17/7/2020 cuãa Chñnh phuã quy àõnh chi tiïët möåt + Coá lônh vûåc hoaåt àöång liïn quan àïën hoaåt söë àiïìu cuãa Luêåt Kiïën truác. àöång kiïën truác; Thuã tuåc haânh chñnh cêëp tónh + Coá àêìy àuã nhên lûåc, cú súã vêåt chêët phuåc 1. Thuã tuåc cêëp chûáng chó haânh nghïì kiïën vuå töí chûác saát haåch; truác - Baãn sao coá chûáng thûåc hoùåc tïåp tin chûáa 1.1 Trònh tûå thûåc hiïån TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 9
 10. - Caá nhên coá nhu cêìu cêëp chûáng chó haânh cuãa chuã àêìu tû vïì caác cöng viïåc caá nhên àaä nghïì kiïën truác nöåp 01 böå höì sú trûåc tuyïën, qua hoaân thaânh theo nöåi dung kï khai; dõch vuå bûu chñnh, trûåc tiïëp taåi Trung têm phuåc - Húåp àöìng vaâ biïn baãn nghiïåm thu caác vuå haânh chñnh cöng hoùåc Böå phêån tiïëp nhêån vaâ cöng viïåc theo kï khai (trûúâng húåp caá nhên traã kïët quaã cuãa cú quan chuyïn mön vïì kiïën haânh nghïì àöåc lêåp); truác cêëp tónh; - Giêëy túâ húåp phaáp vïì cû truá hoùåc giêëy pheáp - Trung têm phuåc vuå haânh chñnh cöng cuãa lao àöång do cú quan coá thêím quyïìn cuãa Viïåt tónh hoùåc Böå phêån tiïëp nhêån vaâ traã kïët quaã cuãa Nam cêëp àöëi vúái trûúâng húåp caá nhên laâ ngûúâi cú quan chuyïn mön vïì kiïën truác cêëp tónh kiïím nûúác ngoaâi; tra tñnh chñnh xaác, àêìy àuã cuãa höì sú tiïëp nhêån; - Kïët quaã saát haåch àaåt yïu cêìu coân hiïåu lûåc; - Trong thúâi haån 05 ngaây kïí tûâ ngaây tiïëp - Ngoaåi trûâ àún àïì nghõ, caác vùn bùçng, taâi nhêån cú quan coá thêím quyïìn cêëp chûáng chó liïåu khaác phaãi laâ baãn sao coá chûáng thûåc hoùåc haânh nghïì kiïën truác thöng baáo möåt lêìn bùçng tïåp tin chûáa aãnh maâu chuåp tûâ baãn chñnh hoùåc vùn baãn túái caá nhên àöëi vúái trûúâng húåp höì sú baãn sao, xuêët trònh baãn chñnh àïí àöëi chiïëu. thiïëu hoùåc khöng húåp lïå; b) Söë lûúång höì sú: 01 böå. - Trong thúâi haån 15 ngaây kïí tûâ ngaây nhêån àuã 1.4. Thúâi haån giaãi quyïët: 15 ngaây kïí tûâ ngaây höì sú húåp lïå, cú quan thêím quyïìn coá traách nhêån àuã höì sú húåp lïå. nhiïåm cêëp chûáng chó haânh nghïì kiïën truác; 1.5. Àöëi tûúång thûåc hiïån thuã tuåc haânh chñnh: - Caá nhên àùng kyá nhêån chûáng chó haânh Caá nhên (Trong nûúác, nûúác ngoaâi) hoaåt àöång nghïì kiïën truác qua dõch vuå bûu chñnh hoùåc trûåc kiïën truác trïn laänh thöí nûúác Cöång hoâa xaä höåi tiïëp taåi àõa àiïím nöåp höì sú. chuã nghôa Viïåt Nam. 1.2. Caách thûác thûåc hiïån: 1.6. Cú quan giaãi quyïët thuã tuåc haânh chñnh: Caá nhên nöåp höì sú trûåc tuyïën, qua dõch vuå Cú quan chuyïn mön vïì kiïën truác thuöåc UBND bûu chñnh, trûåc tiïëp taåi Trung têm phuåc vuå haânh cêëp tónh. chñnh cöng cuãa tónh hoùåc Böå phêån tiïëp nhêån vaâ 1.7. Kïët quaã thûåc hiïån thuã tuåc haânh chñnh: traã kïët quaã cuãa cú quan chuyïn mön vïì kiïën Chûáng chó haânh nghïì kiïën truác. truác cêëp tónh. 1.8. Phñ, lïå phñ: Theo quy àõnh cuå thïí cuãa Böå 1.3. Thaânh phêìn, söë lûúång höì sú: Taâi chñnh a) Thaânh phêìn höì sú: 1.9. Tïn mêîu àún, mêîu túâ khai: Àún àïì nghõ - Àún àïì nghõ cêëp chûáng chó haânh nghïì theo cêëp chûáng chó haânh nghïì kiïën truác taåi mêîu söë mêîu söë 02 Phuå luåc III cuãa Nghõ àõnh söë 02 Phuå luåc III Nghõ àõnh söë 85/2020/NÀ-CP 85/2020/NÀ-CP ngaây 17/7/2020 cuãa Chñnh phuã ngaây 17/7/2020 cuãa Chñnh phuã quy àõnh chi tiïët quy àõnh chi tiïët möåt söë àiïìu cuãa Luêåt Kiïën truác; möåt söë àiïìu cuãa Luêåt Kiïën truác. - 02 aãnh maâu nïìn trùæng cúä 4 x 6 cm àûúåc 1.10. Yïu cêìu, àiïìu kiïån thûåc hiïån thuã tuåc chuåp khöng quaá 06 thaáng; haânh chñnh: - Bùçng àaåi hoåc phuâ húåp vúái nöåi dung chûáng - Coá trònh àöå àaåi hoåc trúã lïn trong lônh vûåc chó àïì nghõ cêëp; àöëi vúái vùn bùçng do cú súã àaâo kiïën truác; taåo nûúác ngoaâi cêëp, phaãi coá baãn dõch sang tiïëng - Coá kinh nghiïåm tham gia thûåc hiïån dõch vuå Viïåt, àûúåc cöng chûáng, chûáng thûåc theo quy kiïën truác töëi thiïíu 03 nùm taåi töí chûác haânh nghïì àõnh cuãa phaáp luêåt Viïåt Nam; kiïën truác hoùåc húåp taác vúái kiïën truác sû haânh - Caác quyïët àõnh phên cöng cöng viïåc (giao nghïì vúái tû caách caá nhên (Caá nhên àaåt giaãi nhiïåm vuå) cuãa töí chûác cho caá nhên hoùåc vùn thûúãng kiïën truác quöëc gia hoùåc giaãi thûúãng baãn àûúåc xaác nhêån cuãa àaåi diïån theo phaáp luêåt quöëc tïë àûúåc miïîn àiïìu naây); 10- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 11. - Àaåt yïu cêìu saát haåch cêëp chûáng chó haânh 13/6/2019; nghïì kiïën truác (Caá nhên coá thúâi gian liïn tuåc tûâ - Nghõ àõnh söë 85/2020/NÀ-CP ngaây 10 nùm trúã lïn trûåc tiïëp tham gia quaãn lyá nhaâ 17/7/2020 cuãa Chñnh phuã quy àõnh chi tiïët möåt nûúác vïì kiïën truác, àaâo taåo trònh àöå àaåi hoåc trúã söë àiïìu cuãa Luêåt Kiïën truác. lïn vïì lônh vûåc kiïën truác, haânh nghïì kiïën truác Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc kïí tûâ ngaây 07 àûúåc miïîn àiïìu kiïån naây). thaáng 9 nùm 2020. 1.11. Cùn cûá phaáp lyá cuãa thuã tuåc haânh chñnh: Xem toaân vùn taåi (www.moc.gov.vn) - Luêåt Kiïën truác söë 40/2019/QH14 ngaây Böå Xêy dûång ban haânh Phûúng aán ûáng phoá thiïn tai theo caác cêëp àöå ruãi ro thiïn tai cuãa Böå Xêy dûång Ngaây 14 thaáng 9 nùm 2020, Böå Xêy dûång àaä - Tùng cûúâng cöng taác phöëi húåp giûäa caác coá Quyïët àõnh söë 1215/QÀ-BXD ban haânh àún võ trûåc thuöåc Böå Xêy dûång cuäng nhû hoaåt Phûúng aán ûáng phoá thiïn tai theo caác cêëp àöå àöång húåp taác, phöëi húåp vúái caác Böå, ngaânh, àõa ruãi ro thiïn tai. phûúng nhùçm phaát huy nùng lûåc, hiïåu quaã Nöåi dung phûúng aán trong viïåc thûåc hiïån nhiïåm vuå PCTT&TKCN. 1.Muåc tiïu - Àaãm baão thûåc hiïån nghiïm caác quy àõnh a) Muåc tiïu chung cuãa Luêåt PCTT, Luêåt sûãa àöíi, böí sung möåt söë - Xêy dûång phûúng aán PCTT theo cêëp àöå ruãi àiïìu cuãa Luêåt PCTT vaâ Luêåt Àï àiïìu, caác vùn ro thiïn tai chi tiïët, cuå thïí; phên cöng nhiïåm vuå baãn hûúáng dêîn thi haânh Luêåt. cho caác àún võ roä raâng nhùçm chuã àöång trong - Triïín khai thûåc hiïån caác kïë hoaåch àaä ban cöng taác PCTT&TKCN. haânh liïn quan àïën cöng taác PCTT: Kïë hoaåch - Àaãm baão cöng taác PCTT àûúåc thûåc hiïån thûåc hiïån Nghõ quyïët söë 76/NQ-CP . kõp thúâi, hiïåu quaã baám saát diïîn biïën cuãa thiïn b) Muåc tiïu cuå thïí tai vaâ caác hiïån tûúång tai biïën àõa chêët, sûå cöë ö - ÛÁng phoá caác tònh huöëng thiïn tai phaãi baão nhiïîm möi trûúâng do thiïn tai gêy ra; cung cêëp àaãm nguyïn tùæc chó huy thöëng nhêët, phên cöng kõp thúâi caác thöng tin dûå baáo, caãnh baáo, diïîn cuå thïí, chuã àöång, kõp thúâi vaâ phuâ húåp vúái diïîn biïën tònh hònh thiïn tai cho caác cú quan, ban biïën thûåc tïë tònh huöëng thiïn tai; ngaânh Trung ûúng, àõa phûúng phuåc vuå cöng - Chuã àöång, sùén saâng lûåc lûúång, phûúng tiïån taác chó àaåo nhùçm chuã àöång phoâng traánh, giaãm cho hoaåt àöång PCTT&TKCN theo tûâng lônh vûåc, thiïíu thiïåt haåi vïì ngûúâi vaâ taâi saãn do thiïn tai àún võ trong Böå; baáo caáo kõp thúâi àïën cêëp coá gêy ra. thêím quyïìn khi xeát thêëy tònh huöëng vûúåt quaá - Àêíy maånh cöng taác thöng tin, truyïìn thöng khaã nùng cuãa àún võ; nhùçm àûa thöng tin túái têån ngûúâi dên, nêng cao - Hûúáng dêîn caác töí chûác, caá nhên coá liïn nùng lûåc cöång àöìng àïí nùæm bùæt tònh hònh, diïîn quan xêy dûång phûúng aán àaãm baão an toaân cú biïën thiïn tai vaâ chuã àöång ûáng phoá trong caác súã haå têìng, nhaâ cûãa vaâ caác cöng trònh thuöåc tònh huöëng, giaãm thiïíu ruãi ro vaâ thiïåt haåi do phaåm vi quaãn lyá cuãa ngaânh Xêy dûång, cuå thïí: thiïn tai gêy ra. + Phûúng aán àaãm baão an toaân àöëi vúái cöng TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 11
 12. trònh àang thi cöng xêy dûång: chó àaåo, hûúáng cöng trònh gùæn panö, biïín quaãng caáo, böìn chûáa dêîn lêåp vaâ thûåc hiïån biïån phaáp àaãm baão an toaân nûúác trïn cao phaãi àûúåc kiïím tra, raâ soaát vaâ coá cho ngûúâi, thiïët bõ, cöng trònh vaâ caác cöng trònh biïån phaáp sûãa chûäa, gia cûúâng; caác cöng trònh lên cêån, àùåc biïåt cöng taác àaãm baão an toaân àöëi xêy dûång taåi caác khu vûåc coá nguy cú saåt lúã àêët vúái cêìn truåc thaáp, maáy vêån thùng vaâ caác thiïët bõ nhû búâ söng, búâ suöëi, luä öëng, luä queát phaãi coá laâm viïåc trïn cao trong muâa mûa baäo; àaánh giaá, caãnh baáo cho nhên dên. + Phûúng aán àaãm baão an toaân àöëi vúái caác + Phûúng aán khùæc phuåc, xûã lyá khi coá sûå cöë cöng trònh thaáp (truå) viïîn thöng, truyïìn hònh: àöëi vúái caác loaåi cöng trònh naây: Caác àún võ trûåc Yïu cêìu caác chuã àêìu tû, chuã quaãn lyá sûã duång thuöåc Böå phöëi húåp vúái àõa phûúng töí chûác khùæc baáo caáo chi tiïët söë lûúång cöng trònh àang quaãn phuåc, xûã lyá caác sûå cöë thiïn tai khi coá yïu cêìu lyá, khai thaác, sûã duång theo phên cêëp cöng trònh cuãa àõa phûúng hoùåc chó àaåo cuãa Böå Xêy dûång. (05 cêëp theo quy àõnh cuãa Thöng tû - Phûúng aán àaãm baão tiïu thoaát nûúác àö thõ, 03/2016/TT-BXD ngaây 10/3/2016), thúâi gian chöëng ngêåp uáng: Hûúáng dêîn àõa phûúng raâ àûa vaâo sûã duång vaâ võ trñ xêy dûång, àùåc biïåt àöëi soaát, kiïím tra hïå thöëng tiïu thoaát nûúác cuãa khu vúái caác cöng trònh àùåt taåi caác võ trñ xung yïëu vûåc àö thõ nhùçm àaãm baão viïåc chöëng ngêåp uáng nhû: ven biïín, haãi àaão, khu vûåc thûúâng xuyïn khi mûa, luä. chõu taác àöång cuãa baäo, luä, xêm thûåc, khu vûåc - Phûúng aán huy àöång nhên lûåc, vêåt tû, àöng dên cû... thûåc hiïån cöng taác kiïím àõnh phûúng tiïån àïí xûã lyá caác àiïím ngêåp uáng cuåc böå chêët lûúång cöng trònh theo chu kyâ, baão trò, sûãa khi coá mûa lúán: Caác àún võ trûåc thuöåc Böå phöëi chûäa khùæc phuåc caác töìn taåi (nïëu coá); lêåp kïë húåp vúái àõa phûúng tham gia xûã lyá, khùæc phuåc hoaåch vaâ khêín trûúng töí chûác thûåc hiïån cöng caác àiïím ngêåp uáng cuåc böå khi coá mûa lúán khi taác kiïím àõnh chêët lûúång cöng trònh súám phaát coá yïu cêìu cuãa Laänh àaåo Böå hoùåc àïì nghõ cuãa hiïån caác nguy cú, haâng nùm thûåc hiïån töët cöng àõa phûúng. taác baão trò, kïët quaã baáo caáo vïì Súã Xêy dûång àõa 2. Phûúng chêm ûáng phoá vúái thiïn tai phûúng àïí theo doäi, kiïím tra viïåc thûåc hiïån caác Thûåc hiïån nghiïm tuác phûúng chêm “04 taåi cöng viïåc nïu trïn; chöî” göìm: Chó huy taåi chöî; lûåc lûúång taåi chöî; vêåt + Phûúng aán àaãm baão an toaân àöëi vúái caác tû, phûúng tiïån taåi chöî vaâ hêåu cêìn taåi chöî. Sùén cöng trònh haå têìng kyä thuêåt: Kiïím tra caác biïån saâng chuã àöång phoâng traánh, ûáng phoá kõp thúâi, phaáp àaãm baão an toaân cho cöng trònh àêìu möëi khùæc phuåc khêín trûúng vaâ hiïåu quaã. Thûåc hiïån haå têìng kyä thuêåt, hïå thöëng haå têìng kyä thuêåt caác biïån phaáp nhùçm giaãm thiïíu àïën mûác thêëp trong àö thõ; kiïím soaát quy trònh cùæt tóa cêy xanh nhêët nhûäng thiïåt haåi vïì ngûúâi, cú súã vêåt chêët vaâ àö thõ àaãm baão an toaân trong muâa mûa baäo; taâi saãn cuãa nhên dên, nhaâ nûúác do thiïn tai gêy àaãm baão an toaân àiïån vaâ cung cêëp nûúác saåch ra trïn cú súã dûåa vaâo nguöìn lûåc taåi chöî. cho caác vuâng bõ uáng ngêåp. 3. Phûúng aán ûáng phoá thiïn tai theo caác cêëp + Phûúng aán àaãm baão an toaân àöëi vúái àöëi vúái àöå ruãi ro thiïn tai caác cöng trònh àang khai thaác, sûã duång: Yïu a. Àöëi vúái thiïn tai cêëp àöå 1, 2 cêìu ngûúâi dên, chuã súã hûäu thûåc hiïån gia cöë, - Chó àaåo caác àún võ theo doäi chùåt cheä, caãnh giùçng chöëng àaãm baão an toaân nhaâ úã trûúác muâa baáo, dûå baáo súám, saát diïîn biïën caác hiïån tûúång mûa baäo; àöëi vúái caác cöng trònh sûã duång maái khñ tûúång thuãy vùn nguy hiïím; chó àaåo caác àún võ tön, maái fibro xi mùng, traân nhûåa, cûãa kñnh, coá liïn quan thûåc hiïån cöng taác dûå baáo, caãnh baáo 12- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 13. theo àiïìu kiïån àõa phûúng; phöëi húåp, liïn hïå chùåt - Phên cöng nhiïåm vuå cuå thïí cho caác àún võ cheä vúái Ban Chó huy PCTT&TKCN caác àõa trûåc thuöåc theo chûác nùng nhiïåm vuå vaâ lônh vûåc phûúng, caác cú quan coá liïn quan trïn àõa baân quaãn lyá àïí sùén saâng thûåc hiïån nhiïåm vuå; xaác àïí àaãm baão cung cêëp àêìy àuã, kõp thúâi caác baãn tin àõnh roä vai troâ chó huy thñch húåp theo tûâng tònh dûå baáo, caãnh baáo thiïn tai àïën caác àõa chó theo huöëng cuå thïí; quy àõnh, phuåc vuå töët cöng taác chó àaåo PCTT; - Chó àaåo caác àún võ theo doäi chùåt cheä, caãnh - Tuây thuöåc vaâo caác tònh huöëng thiïn tai thûåc baáo, dûå baáo súám, chñnh xaác, baám saát diïîn biïën tïë: chó àaåo cöng taác àaãm baão an toaân àöëi vúái caác hiïån tûúång thiïn tai nguy hiïím; caác cöng trònh àang thi cöng xêy dûång; cöng - Chuã àöång phöëi húåp vúái caác Böå, cú quan trònh thaáp (truå) viïîn thöng, truyïìn hònh; cöng ngang böå vaâ àõa phûúng, cung cêëp àêìy àuã, kõp trònh haå têìng kyä thuêåt; cöng trònh àang khai thúâi caác thöng tin dûå baáo, caãnh baáo thiïn tai thaác, sûã duång; nhùçm thûåc hiïån hiïåu quaã cöng taác - Hûúáng dêîn caác àõa phûúng lêåp phûúng aán PCTT&TKCN trong phaåm vi caã nûúác trïn cú súã àaãm baão an toaân àöëi vúái caác cöng trònh haå têìng tuên thuã caác quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì PCTT kyä thuêåt vaâ coá giaãi phaáp baão vïå, phoâng ngûâa, vaâ theo chó àaåo cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã, Ban khùæc phuåc sûå cöë khi xaãy ra thiïn tai; Chó àaåo, UÃy ban Quöëc gia; - Chuã trò, phöëi húåp àõa phûúng raâ soaát quy - Chó àaåo caác àún võ cùn cûá vaâo chûác nùng, hoaåch, xêy dûång kïë hoaåch nêng cêëp hïå thöëng nhiïåm vuå àûúåc giao vaâ tònh huöëng thiïn tai thûåc tiïu thoaát nûúác, chuã àöång triïín khai caác phûúng tïë xêy dûång phûúng aán àaãm baão an toaân àöëi vúái aán, giaãi phaáp khùæc phuåc ngêåp uáng khi mûa lúán, cú súã haå têìng, nhaâ cûãa vaâ caác cöng trònh thuöåc nhêët laâ taåi caác àö thõ; phaåm vi quaãn lyá cuãa ngaânh Xêy dûång; - Phöëi húåp àõa phûúng töí chûác, triïín khai - Töí chûác hoåp àïí triïín khai caác biïån phaáp Phûúng aán huy àöång nhên lûåc, vêåt tû, phûúng phoâng, chöëng, ûáng phoá; triïín khai thûåc hiïån caác tiïån àïí xûã lyá caác àiïím ngêåp uáng cuåc böå khi coá chó àaåo cuãa Ban Chó àaåo; mûa lúán. - Chó àaåo caác àún võ trûåc thuöåc theo doäi chùåt - Höî trúå caác àõa phûúng ûáng phoá vúái thiïn tai cheä diïîn biïën thiïn tai, chuêín bõ baáo caáo kõp theo nhiïåm vuå, lônh vûåc quaãn lyá nhaâ nûúác cuãa thúâi theo quy àõnh phöëi húåp ûáng phoá vúái tònh Böå Xêy dûång. huöëng sûå cöë, thiïn tai àïí phuåc vuå laänh àaåo Böå, b. Àöëi vúái thiïn tai cêëp àöå 3 trúã lïn laänh àaåo Ban Chó huy chó àaåo cöng taác phoâng, - Quyïët àõnh caác biïån phaáp cêëp baách, huy chöëng, ûáng phoá vaâ khùæc phuåc hêåu quaã thiïn tai. àöång theo thêím quyïìn caác nguöìn lûåc cuãa Böå àïí Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ ûáng phoá, khùæc phuåc hêåu quaã thiïn tai vaâ tòm ngaây kyá. kiïëm cûáu naån trong phaåm vi quaãn lyá cuãa Böå vaâ höî trúå caác àõa phûúng; Xem toaân vùn taåi (www.moc.gov.vn) TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 13
 14. Böå Xêy dûång ban haânh Kïë hoaåch thûåc hiïån Kïët luêån söë 51-KL/TW ngaây 30/5/2019 cuãa Ban Bñ thû vïì tiïëp tuåc thûåc hiïån Nghõ quyïët Höåi nghõ Trung ûúng 8 khoáa XI vïì àöíi múái cùn baãn, toaân diïån giaáo duåc vaâ àaâo taåo, àaáp ûáng yïu cêìu cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa trong àiïìu kiïån kõnh tïë thõ trûúâng àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa vaâ höåi nhêåp quöëc tïë Ngaây 27/8/2020, Böå Xêy dûång àaä coá Quyïët trûúác hïët laâ viïåc àöíi múái chûúng trònh vaâ giaáo àõnh söë 1143/QÀ-BXD ban haânh haânh Kïë trònh giaãng daåy. hoaåch thûåc hiïån Kïët luêån söë 51-KL/TW ngaây - Thïí chïë hoáa kõp thúâi, àöìng böå caác quan 30/5/2019 cuãa Ban Bñ thû vïì tiïëp tuåc thûåc hiïån àiïím, chuã trûúng cuãa Àaãng vïì giaáo duåc vaâ àaâo Nghõ quyïët Höåi nghõ Trung ûúng 8 khoáa XI vïì taåo. Chuã àöång xêy dûång, raâ soaát böí sung caác àöíi múái cùn baãn, toaân diïån giaáo duåc vaâ àaâo taåo, chûúng trònh, kïë hoaåch, àïì aán thûåc hiïån Nghõ àaáp ûáng yïu cêìu cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa quyïët söë 29-NQ/TW cuãa Ban Chêëp haânh Trung trong àiïìu kiïån kõnh tïë thõ trûúâng àõnh hûúáng xaä ûúng vaâ Kïët luêån söë 51-KL/TW cuãa Ban Bñ thû höåi chuã nghôa vaâ höåi nhêåp quöëc tïë. töí chûác thûåc hiïån hiïåu quaã. Nöåi dung thûåc hiïån 2. Àêíy maånh cöng taác giaáo duåc chñnh trõ, tû 1. Tùng cûúâng sûå laänh àaåo, chó àaåo cuãa caác tûúãng, àaåo àûác, löëi söëng, kyä nùng söëng cho àöåi cú súã giaáo duåc thuöåc Böå Xêy dûång trong viïåc nguä caán böå, nhaâ giaáo, sinh viïn thûåc hiïån Nghõ quyïët söë 29-NQ/TW cuãa Ban - Tiïëp tuåc triïín khai thûåc hiïån töët Chó thõ söë Chêëp haânh Trung ûúng vaâ Kïët luêån söë 51- 05-CT/TW cuãa Böå Chñnh trõ khoáa XII vïì àêíy KL/TW cuãa Ban Bñ thû maånh hoåc têåp vaâ laâm theo tû tûúãng, àaåo àûác, - Laänh àaåo àún võ phöëi húåp vúái cêëp uãy àaãng phong caách Höì Chñ Minh trong hïå thöëng giaáo quaán triïåt sêu sùæc caác quan àiïím, muåc tiïu, duåc cuãa toaân ngaânh. nhiïåm vuå vaâ giaãi phaáp cuãa Nghõ quyïët söë 29- - Àêíy maånh cöng taác giaáo duåc chñnh trõ tû NQ/TW cuãa Ban Chêëp haânh Trung ûúng vaâ Kïët tûúãng, chuá troång giaáo duåc nhên caách, àaåo àûác, luêån söë 51-KL/TW cuãa Ban Bñ thû vïì caác quan löëi söëng, kyä nùng söëng cho àöåi nguä caán böå, àiïím, chuã trûúng cuãa Àaãng, chñnh saách phaáp cöng chûác, viïn chûác vaâ sinh viïn; thûúâng luêåt cuãa Nhaâ nûúác vaâ chuã trûúng, chñnh saách xuyïn nùæm bùæt dû luêån, diïîn biïën tû tûúãng, thaái cuãa Böå Xêy dûång vïì phaát triïín giaáo duåc vaâ àaâo àöå chñnh trõ àïí coá biïån phaáp xûã lyá kõp thúâi. taåo nguöìn nhên lûåc ngaânh Xêy dûång. - Caác cú súã giaáo duåc vaâ àaâo taåo trûåc thuöåc - Chuã àöång, tñch cûåc tuyïn truyïìn, thûåc hiïån Böå Xêy dûång cêìn thûåc töët caác nhiïåm vuå: töët caác chuã trûúng cuãa Àaãng vïì phaát triïín giaáo + Chuá troång xêy dûång möi trûúâng vùn hoáa duåc vaâ àaâo taåo, coá bûúác ài thêån troång, chùæc hoåc àûúâng ngaây caâng töët àeåp, gùæn vúái tùng chùæn trong quaá trònh töí chûác thûåc hiïån. cûúâng giaáo duåc àaåo àûác, traách nhiïåm nghïì - Nêng cao chêët lûúång, hiïåu quaã cöng taác nghiïåp cho àöåi nguä caán böå quaãn lyá, nhaâ giaáo, truyïìn thöng nhùçm taåo sûå àöìng thuêån, tin tûúãng ngûúâi lao àöång taåi caác cú súã giaáo duåc; chuá troång cuãa toaân ngaânh Xêy dûång àöëi vúái sûå nghiïåp àöíi vaâ thûúâng xuyïn thûåc hiïån töët cöng taác xêy múái cùn baãn, toaân diïån giaáo duåc vaâ àaâo taåo, dûång Àaãng, phaát huy vai troâ cuãa Àoaân Thanh 14- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 15. niïn Cöång saãn Höì Chñ Minh trong viïåc giaáo duåc, thöëng giaáo duåc quöëc dên vaâ Quyïët àõnh söë reân luyïån sinh viïn. 2080/QÀ-TTg ngaây 22/12/2017 cuãa Thuã tûúáng + Àöíi múái nöåi dung, chûúng trònh, phûúng Chñnh phuã phï duyïåt àiïìu chónh, böí sung Àïì aán phaáp daåy vaâ hoåc, phûúng phaáp àaánh giaá trong daåy vaâ hoåc ngoaåi ngûä trong hïå thöëng giaáo duåc caác cú súã giaáo duåc vaâ àaâo taåo, löìng gheáp nöåi quöëc dên giai àoaån 2017 - 2025. dung “Tû tûúãng, àaåo àûác, phong caách Höì Chñ 4.Nêng cao chêët lûúång àöåi nguä nhaâ giaáo vaâ Minh” trong caác böå mön khoa hoåc xaä höåi vaâ caác caán böå quaãn lyá giaáo duåc hoaåt àöång cuãa caác cú súã giaáo duåc vaâ àaâo taåo. - Thûåc hiïån nghiïm chuã trûúng cuãa Àaãng, + Tùng cûúâng thûåc hiïån kyã cûúng, nïìn nïëp Nhaâ nûúác vïì tinh giaãn biïn chïë gùæn vúái sùæp xïëp trong caác cú súã giaáo duåc, àaâo taåo trûåc thuöåc Böå. töí chûác böå maáy vaâ cú cêëu laåi àöåi nguä cöng 3. Nêng cao chêët lûúång àaâo taåo nguöìn nhên chûác, viïn chûác trong ngaânh Giaáo duåc; raâ soaát, lûåc ngaânh Xêy dûång àaáp ûáng yïu cêìu phaát triïín sùæp xïëp vaâ böë trñ àuã söë lûúång nhaâ giaáo baão àaãm kinh tïë - xaä höåi cuãa àêët nûúác vaâ xu hûúáng höåi quy àõnh vïì khung võ trñ viïåc laâm vaâ àõnh mûác söë nhêåp quöëc tïë lûúång ngûúâi laâm viïåc trong caác cú súã giaáo duåc, - Taåo cú chïë nhùçm thu huát sûå tham gia cuãa quy àõnh vïì tiïu chuêín chûác danh nghïì nghiïåp caác töí chûác trong vaâ ngoaâi nûúác, cuãa toaân xaä nhaâ giaáo àöëi vúái caác cêëp hoåc. höåi vïì àêìu tû cú súã vêåt chêët vaâ höî trúå hoaåt àöång - Phaát triïín vaâ nêng cao chêët lûúång àöåi nguä àaâo taåo cuãa caác cú súã giaáo duåc vaâ àaâo taåo trûåc nhaâ giaáo vaâ caán böå quaãn lyá giaáo duåc àaáp ûáng thuöåc Böå; ûu tiïn àêìu tû àaâo taåo nhûäng ngaânh yïu cêìu àöíi múái cùn baãn vaâ toaân diïån giaáo duåc nghïì troång àiïím coá vai troâ quan troång àöëi vúái sûå vaâ àaâo taåo. Xêy dûång kïë hoaåch àaâo taåo, böìi phaát triïín kinh tïë - xaä höåi cuãa àêët nûúác vaâ phuâ dûúäng luên chuyïín, àiïìu àöång àöåi nguä caán böå húåp vúái xu thïë cuãa thïë giúái. quaãn lyá giaáo duåc baão àaãm chêët lûúång, hiïåu quaã - Nêng cao chêët lûúång àaâo taåo trïn cú súã àöíi trong quaá trònh thûåc thi nhiïåm vuå; coá chñnh saách múái, nêng cao chêët lûúång àöåi nguä nhaâ giaáo, àêìu thu huát vaâ àaâo taåo àöåi nguä nhaâ giaáo gioãi. tû àöìng böå thiïët bõ àaâo taåo taåi caác cú súã giaáo - Xêy dûång löå trònh vaâ thûåc hiïån nêng chuêín duåc trûåc thuöåc Böå, hûúáng túái phuâ húåp vúái cöng trònh àöå àaâo taåo nhaâ giaáo theo quy àõnh cuãa nghïå saãn xuêët cuãa doanh nghiïåp; àöíi múái Luêåt Giaáo duåc nùm 2019, tiïën túái toaân böå àöåi chûúng trònh àaâo taåo theo hûúáng linh hoaåt, gùæn nguä àûúåc chuêín hoáa vïì trònh àöå àaâo taåo. Thûåc vúái àõnh hûúáng sûã duång kyä nùng lao àöång cuãa hiïån böìi dûúäng àöåi nguä theo tiïu chuêín chûác doanh nghiïåp; àöíi múái phûúng thûác àaâo taåo danh nghïì nghiïåp nhaâ giaáo. theo phûúng thûác tñch luäy mö àun, tñn chó theo 5. Tiïëp tuåc àöíi múái cöng taác quaãn lyá; àêíy quy àõnh cuãa Böå Lao àöång - Thûúng binh vaâ Xaä maånh cöng taác kiïím tra, thanh tra, giaám saát; höåi nhùçm àaáp ûáng nhu cêìu hoåc suöët àúâi cuãa ngùn chùån, xûã lyá nghiïm nhûäng tiïu cûåc trong ngûúâi lao àöång. hoaåt àöång giaáo duåc, àaâo taåo - Triïín khai àa daång hoáa caác loaåi hònh àaâo - Àöíi múái cöng taác quaãn lyá, coi troång quaãn lyá taåo, phaát triïín caác ngaânh nghïì trong lônh vûåc chêët lûúång, gùæn traách nhiïåm quaãn lyá chuyïn xêy dûång taåi caác cú súã giaáo duåc vaâ àaâo taåo trûåc mön vúái quaãn lyá nhên sûå vaâ quaãn lyá taâi chñnh taåi thuöåc Böå. àún võ. Àêíy maånh cöng taác quaãn trõ nöåi böå, phaát - Àêíy maånh cöng taác böìi dûúäng kiïën thûác tin huy vai troâ, traách nhiïåm cuãa ngûúâi àûáng àêìu hoåc, ngoaåi ngûä cho caán böå, cöng chûác, viïn trong caác cú súã giaáo duåc vaâ àaâo taåo trûåc thuöåc chûác vaâ ngûúâi lao àöång phuâ húåp vúái tûâng lônh Böå; tùng cûúâng quaãn lyá caác cú súã giaáo duåc coá vûåc, ngaânh, nghïì; hoaân thaânh caác muåc tiïu vïì yïëu töë nûúác ngoaâi vaâ caác chûúng trònh liïn kïët thûåc hiïån Àïì aán daåy vaâ hoåc ngoaåi ngûä trong hïå àaâo taåo vúái nûúác ngoaâi taåi caác cú súã giaáo duåc TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 15
 16. trûåc thuöåc Böå. nghiïåp thaânh lêåp doanh nghiïåp cöng nghïå, húåp - Àêíy maånh xaä höåi hoáa, xêy dûång cú chïë, taác vúái doanh nghiïåp àïí súám chuyïín giao cöng chñnh saách múã àïí khuyïën khñch caác caá nhên, nghïå vaâ kïët quaã nghiïn cûáu ûáng duång vaâo thûåc doanh nghiïåp vaâ toaân xaä höåi tham gia àêìu tû tiïîn. Thuác àêíy, khuyïën khñch nghiïn cûáu khoa phaát triïín giaáo duåc vaâ àaâo taåo, àùåc biïåt laâ phaát hoåc, khúãi nghiïåp saáng taåo trong sinh viïn taåi triïín giaáo duåc gùæn vúái nhu cêìu xaä höåi; tùng caác cú súã giaáo duåc vaâ àaâo taåo trûåc thuöåc Böå. cûúâng thu huát àêìu tû cuãa nûúác ngoaâi trong lônh 7. Triïín khai thûåc hiïån Nghõ quyïët söë 19- vûåc giaáo duåc vaâ àaâo taåo thöng qua húåp taác, liïn NQ/TW ngaây 25/10/2017 cuãa Ban Chêëp haânh kïët àaâo taåo. Trung ûúng Àaãng khoáa XII - Phên böí, quaãn lyá, sûã duång caác nguöìn kinh - Tiïëp tuåc triïín khai, töí chûác thûåc hiïån nghiïm phñ àûúåc giao baão àaãm tyã lïå chi theo àuáng quy tuác, hiïåu quaã Nghõ quyïët söë 19-NQ/TW ngaây àõnh; böë trñ húåp lyá cho chi àêìu tû phaát triïín goáp 25/10/2017 cuãa Ban Chêëp haânh Trung ûúng phêìn nêng cao chêët lûúång giaáo duåc vaâ àaâo taåo. Àaãng khoáa XII. Thûåc hiïån nghiïm tuác viïåc raâ Tiïëp tuåc höî trúå kinh phñ cho nhûäng àöëi tûúång soaát, töí chûác, sùæp xïëp laåi hïå thöëng cú súã giaáo chñnh saách. Phaát triïín quyä khúãi nghiïåp saáng taåo duåc nghïì nghiïåp sau khi Àïì aán trònh Thuã tûúáng vaâ quyä khuyïën hoåc, khuyïën taâi höî trúå sinh viïn Chñnh phuã àûúåc phï duyïåt àaãm baão theo muåc vaâ hoaân thiïån chñnh saách tñn duång cho sinh viïn. tiïu àïì ra trong Nghõ quyïët cuãa Trung ûúng vaâ 6. Àêíy maånh vaâ nêng cao chêët lûúång, hiïåu Chñnh phuã; nhanh choáng öín àõnh töí chûác, àa quaã nghiïn cûáu khoa hoåc vaâ chuyïín giao cöng daång hoáa nguöìn lûåc àêìu tû, baão àaãm nêng cao nghïå trong caác cú súã giaáo duåc vaâ àaâo taåo chêët lûúång vaâ hiïåu quaã hoaåt àöång cuãa caác cú súã Nêng cao hiïåu quaã àêìu tû àöëi vúái cöng taác giaáo duåc nghïì nghiïåp sau khi àûúåc töí chûác, sùæp nghiïn cûáu khoa hoåc vaâ chuyïín giao cöng xïëp laåi; thuác àêíy phaát triïín cú súã giaáo duåc nghïì nghïå trong caác cú súã giaáo duåc vaâ àaâo taåo trûåc nghiïåp coá nùng lûåc tûå chuã vaâ hoaåt àöång hiïåu quaã. thuöåc Böå, gùæn kïët chùåt cheä nghiïn cûáu vúái àaâo Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ taåo, phuåc vuå saãn xuêët, kinh doanh vaâ húåp taác ngaây kyá ban haânh. quöëc tïë; xêy dûång caác chñnh saách khuyïën khñch caác cú súã giaáo duåc àaåi hoåc, giaáo duåc nghïì Xem toaân vùn taåi (www.moc.gov.vn) VÙN BAÃN CUÃA ÀÕA PHÛÚNG UBND tónh Bùæc Ninh ban haânh Khung giaá baán, giaá cho thuï, cho thuï mua nhaâ úã xaä höåi do caác höå gia àònh, caá nhên àêìu tû xêy dûång trïn àõa baân tónh Ngaây 10 thaáng 9 nùm 2020, UBND tónh Bùæc a. Phaåm vi àiïìu chónh Ninh ban haânh Quyïët àõnh söë 15/2020/QÀ- Quyïët àõnh naây quy àõnh khung giaá baán, giaá UBND ban haânh Khung giaá baán, giaá cho thuï, cho thuï, cho thuï mua nhaâ úã xaä höåi do caác höå cho thuï mua nhaâ úã xaä höåi do caác höå gia àònh, gia àònh, caá nhên àêìu tû xêy dûång coá nhu cêìu caá nhên àêìu tû xêy dûång trïn àõa baân tónh. ûu àaäi, höî trúå theo quy àõnh trïn àõa baân tónh 1. Phaåm vi àiïìu chónh vaâ àöëi tûúång aáp Nhaâ úã xaä höåi do caác höå gia àònh, caá nhên duång àêìu tû xêy dûång phaãi àaáp ûáng yïu cêìu vïì chêët 16- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 17. lûúång cöng trònh, diïån tñch sûã duång theo quy - Cú quan quaãn lyá nhaâ nûúác, töí chûác, caá àõnh phaáp luêåt vïì nhaâ úã. nhên coá liïn quan àïën cöng taác phaát triïín vaâ b. Àöëi tûúång aáp duång quaãn lyá nhaâ úã xaä höåi. - Höå gia àònh, caá nhên àêìu tû xêy dûång nhaâ 2. Khung giaá baán, giaá cho thuï, cho thuï úã xaä höåi àïí baán, cho thuï, cho thuï mua cho mua nhaâ úã xaä höåi do caác höå gia àònh, caá caác àöëi tûúång theo quy àõnh cuãa Luêåt Nhaâ úã nhên àêìu tû xêy dûång nùm 2014. - Khung giaá baán nhaâ úã xaä höåi TT Nhaâ coá söë têìng Giaá töëi àa Àún võ tñnh 1 Söë têìng
 18. 3 Nguyïn tùæc aáp duång mùåt bùçng, chi phñ quaãn lyá vêån haânh nhaâ chung - Nguyïn tùæc vaâ cú súã xaác àõnh giaá baán, giaá cû, àaä bao göìm chi phñ baão trò cöng trònh 2% vaâ cho thuï, giaá cho thuï mua theo quy àõnh Nghõ thuïë VAT 5%; àûúåc xaác àõnh trïn cú súã chi phñ àõnh söë 100/2015/NÀ-CP ngaây 20/10/2015 cuãa àêìu tû xêy dûång taåi mùåt bùçng quyá II nùm 2020. Chñnh phuã, Thöng tû söë 20/2016/TT-BXD ngaây - Höå gia àònh, caá nhên àêìu tû xêy dûång nhaâ 30/6/2016 cuãa Böå Xêy dûång vaâ caác quy àõnh úã xaä höåi àïí baán, cho thuï, cho thuï mua tûå xaác phaáp luêåt khaác coá liïn quan àõnh giaá nhûng khöng àûúåc cao hún giaá quy - Vúái nhaâ cho thuï mua phaãi thanh toaán àõnh úã trïn; trûúác khi kyá húåp àöìng baán, cho thuï, trûúác 20% giaá trõ nhaâ, söë tiïìn thuï mua coân laåi cho thuï mua vúái khaách haâng, phaãi gûãi baãng giaá traã trong thúâi gian 5 nùm, 10 nùm hoùåc 15 nùm, àïën Súã Xêy dûång àïí theo doäi, kiïím tra. tuây theo cam kïët trong húåp àöìng kyá kïët giûäa caác Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc kïí tûâ ngaây 21 chuã thïí. thaáng 9 nùm 2020. - Giaá baán, giaá cho thuï, giaá cho thuï mua chûa coá tiïìn sûã duång àêët, tiïìn àïìn buâ giaãi phoáng Xem toaân vùn taåi (www.bacninh.gov.vn) 18- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 19. Nghiïn cûáu, àaánh giaá nguyïn nhên hû hoãng cuãa caác cöåt àiïån bï töng ly têm do gioá baäo vaâ àïì xuêët giaãi phaáp khùæc phuåc Ngaây 14/9/2020, Höåi àöìng tû vêën cuãa Böå Xêy dûång àaä hoåp nghiïåm thu kïët quaã thûåc hiïån Àïì taâi “Nghiïn cûáu, àaánh giaá nguyïn nhên hû hoãng cuãa caác cöåt àiïån bï töng ly têm do gioá baäo vaâ àïì xuêët giaãi phaáp khùæc phuåc” - maä söë: RD 30-18, do Cuåc Giaám àõnh Nhaâ nûúác vïì chêët lûúång cöng trònh xêy dûång thûåc hiïån. Chuã tõch Höåi àöìng, Phoá Vuå trûúãng Vuå KHCN vaâ möi trûúâng (Böå Xêy dûång), TS. Lï Minh Long chuã trò buöíi hoåp. Theo chuã nhiïåm àïì taâi, PGS.TS. Phaåm Minh Haâ, Viïåt Nam nùçm trong khu vûåc chõu aãnh Toaân caãnh hoåp Höåi àöìng nghiïåm thu hûúãng àaáng kïí cuãa gioá baäo tûâ Biïín Àöng vúái söë lûúång vaâ cûúâng àöå ngaây caâng tùng do biïën àöíi dêy truyïìn dêîn, phên phöëi àiïån), chiïìu daâi 6,0m khñ hêåu, laâ möåt trong nhûäng nguyïn nhên gêy àïën 22m. hû hoãng caác cöåt àiïån bï töng cöët theáp ly têm, Kïët quaã nöíi bêåt cuãa àïì taâi laâ àaä àïì xuêët àûúåc laâm thiïåt haåi àaáng kïí cho ngaânh àiïån noái riïng caác giaãi phaáp khùæc phuåc sûå cöë vaâ caác giaãi phaáp vaâ nïìn kinh tïë noái chung. Mùåc duâ chuã thïí cuãa phuåc vuå cho Àïì aán quy hoaåch vaâ phaát triïín àiïån hïå thöëng truyïìn taãi àiïån thuöåc Böå Cöng thûúng lûåc quöëc gia, Húåp phêìn 2, giai àoaån 2016 - quaãn lyá, tuy nhiïn, àêy cuäng laâ möåt trong nhûäng 2025, coá xeát àïën 2035, àûúåc an toaân vaâ hiïåu vêën àïì cêìn àûúåc cú quan quaãn lyá chuyïn ngaânh quaã hún. xêy dûång quan têm nghiïn cûáu. Nhêån xeát vïì kïët quaã thûåc hiïån àïì taâi, hai uãy Nhoám thûåc hiïån àïì taâi àaä tiïën haânh khaão saát, viïn phaãn biïån laâ PGS. TS. Nguyïîn Trûúâng àiïìu tra nguyïn nhên xaãy ra caác sûå cöë hû hoãng Thùæng (Àaåi hoåc Xêy dûång Haâ Nöåi) vaâ TS. Vuä cuãa cöåt àiïån bï töng cöët theáp ly têm (BTCTLT) Thaânh Trung (Viïån KHCN xêy dûång) cuâng caác do gioá baäo thuöåc lûúái àiïån trung vaâ haå aáp úã chuyïn gia thöëng nhêët àaánh giaá àïì taâi àaåt kïët nhiïìu àõa phûúng trïn toaân quöëc; khaão saát cöng quaã töët, àaáp ûáng àûúåc muåc tiïu àïì ra. Bïn caånh taác thiïët kïë, chïë taåo, baão quaãn cöåt àiïån BTCTLT àoá, Höåi àöìng cuäng trao àöíi vúái nhoám taác giaã möåt trong nhaâ maáy cuäng nhû khaão saát cöng taác àêìu söë nöåi dung: Cêìn coá thïm kïët quaã khaão saát vïì tû, xêy dûång, vêån haânh, quaãn lyá vaâ baão trò sûãa caác sûå cöë gaäy àöí úã caác àõa phûúng khaác (khu chûäa taåi caác àõa phûúng. Bùçng phûúng phaáp vûåc ñt chõu aãnh hûúãng cuãa baäo, khu vûåc chõu thûåc nghiïåm, nhoám nghiïn cûáu àaä xaác àõnh mö nhiïìu aãnh hûúãng cuãa baäo, khu vûåc àö thõ..), àïí men uöën nûát vaâ mö men uöën gaäy (hïå söë taãi tûâ àoá coá sûå so saánh vïì mûác àöå thiïåt haåi do baäo troång k) cuãa cöåt àiïån BTCTLT thûúng phêím vaâ gêy ra àöëi vúái cöåt àiïån; Nïn khaão saát chi tiïët cöåt àiïån BTCTLT theo thiïët kïë àiïín hònh. Nöåi hún, coá thöëng kï cuå thïí vïì söë lûúång tûâng loaåi cöåt dung àïì taâi têåp trung nghiïn cûáu vïì phêìn an bõ gaäy àöí trong caác sûå cöë, àïí coá nhûäng nhêån xeát toaân kïët cêëu xêy dûång cuãa lûúái àiïån trung vaâ haå vïì sûå phuâ húåp so vúái kïët quaã thûã nghiïåm úã aáp nöng thön trïn toaân quöëc, BTCTLT coá vaâ chûúng 4 trong phêìn nöåi dung vïì thûã nghiïåm khöng coá dûå ûáng lûåc, nhoám I (cöåt trong àûúâng khaã nùng chõu lûåc cuãa 12 cöåt àiïån BTLT…, tûâ TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 19
 20. àoá, àûa ra àûúåc nguyïn nhên chñnh xaác cuãa caác àöëi lúán, thu thêåp nhiïìu thöng tin, söë liïåu möåt sûå cöë vaâ àïì xuêët giaãi phaáp khùæc phuåc möåt caách caách cöng phu, phûúng phaáp thûåc hiïån tûúâng thuyïët phuåc hún; phêìn giaãi phaáp cêìn taách biïåt minh, khoa hoåc. vúái phêìn àïì xuêët, kiïën nghõ… Àïì taâi “Nghiïn cûáu, àaánh giaá nguyïn nhên Kïët luêån cuöåc hoåp, PGS. TS. Vuä Ngoåc Anh - hû hoãng cuãa caác cöåt àiïån bï töng ly têm do gioá Vuå trûúãng Vuå KHCN vaâ möi trûúâng vaâ Chuã tõch baäo vaâ àïì xuêët giaãi phaáp khùæc phuåc” àaä àûúåc Höåi Höåi àöìng nghiïåm thu Lï Minh Long àaánh giaá àöìng nghiïåm thu, vúái kïët quaã àaåt àiïím Xuêët sùæc. cao kïët quaã nghiïn cûáu khoa hoåc cuãa nhoám àïì taâi vúái viïåc thûåc hiïån khöëi lûúång cöng viïåc tûúng Ninh Hoaâng Haånh Nghiïn cûáu àöíi múái phûúng phaáp xaác àõnh chi phñ àêìu tû xêy dûång, dõch vuå àö thõ Ngaây 16/9/2020 taåi Haâ Nöåi, Höåi àöìng Tû vêën Böå Xêy dûång töí chûác cuöåc hoåp àaánh giaá, nghiïåm thu kïët quaã thûåc hiïån Àïì taâi “Nghiïn cûáu àöíi múái phûúng phaáp xaác àõnh chi phñ àêìu tû xêy dûång, dõch vuå àö thõ, phûúng phaáp xêy dûång hïå thöëng cöng cuå quaãn lyá chi phñ phuâ húåp vúái cú chïë thõ trûúâng cuãa Viïåt Nam vaâ thöng lïå quöëc tïë”. Chuã tõch Höåi àöìng, Thûá trûúãng Lï Quang Huâng chuã trò cuöåc hoåp. Chuã nhiïåm àïì taâi, TS. Phaåm Vùn Khaánh - nguyïn Cuåc trûúãng Cuåc Kinh tïë xêy dûång (Böå Thûá trûúãng Lï Quang Huâng - Chuã tõch Höåi àöìng Xêy dûång) cho biïët, muåc tiïu cuãa àïì taâi nhùçm chuã trò cuöåc hoåp àaánh giaá töíng thïí cú chïë chñnh saách, caác quy thöëng cöng cuå quaãn lyá chi phñ àöëi vúái caác dûå aán àõnh phaáp luêåt vaâ thûåc tiïîn triïín khai cöng taác sûã duång vöën nhaâ nûúác, àaãm baão tñnh àuáng, tñnh quaãn lyá chi phñ àêìu tû xêy dûång, dõch vuå àö thõ àuã, phuâ húåp vúái cú chïë thõ trûúâng cuãa Viïåt Nam sûã duång nguöìn vöën nhaâ nûúác taåi Viïåt Nam vaâ thöng lïå quöëc tïë. trong nhûäng nùm gêìn àêy; àaánh giaá hiïån traång, Theo TS. Phaåm Vùn Khaánh, nhoám nghiïn nhûäng töìn taåi, bêët cêåp vaâ nguyïn nhên cuãa caác cûáu àaä aáp duång nhiïìu phûúng phaáp khaác nhau, phûúng phaáp xaác àõnh chi phñ àêìu tû xêy dûång, bao göìm: Phûúng phaáp nghiïn cûáu töíng húåp, dõch vuå àö thõ, phûúng phaáp xêy dûång hïå thöëng kïë thûâa caác quy àõnh phaáp luêåt vïì lêåp vaâ quaãn cöng cuå quaãn lyá chi phñ hiïån nay. lyá chi phñ àêìu tû xêy dûång àïí nhêån àõnh thûåc Bïn caånh àoá, àïì taâi coân nghiïn cûáu caác tiïu traång lêåp, quaãn lyá chi phñ àêìu tû xêy dûång taåi chuêín, thöng lïå vaâ kinh nghiïåm cuãa caác quöëc Viïåt Nam vaâ tòm hiïíu lyá luêån, thûåc tiïîn, kinh gia phaát triïín vïì xêy dûång phûúng phaáp xaác nghiïåm cuãa caác quöëc gia trïn thïë giúái; sûã duång àõnh chi phñ àêìu tû xêy dûång, dõch vuå àö thõ, caác phûúng phaáp àiïìu tra, khaão saát, àaánh giaá tònh hïå thöëng cöng cuå quaãn lyá chi phñ…; àïì xuêët hònh triïín khai vaâ thûåc traång hoaåt àöång taåi möåt muåc tiïu, quan àiïím, àõnh hûúáng vaâ giaãi phaáp söë Böå, ban ngaânh Trung ûúng, caác Súã, Ban hoaân thiïån caác phûúng phaáp xaác àõnh chi phñ quaãn lyá dûå aán, chuã àêìu tû, nhaâ thêìu, cöng ty tû àêìu tû xêy dûång, dõch vuå àö thõ, xaác àõnh hïå vêën, chuyïn gia vaâ caác bïn liïn quan àïën xêy 20 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2