intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 19/2014

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

15
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 19/2014" với các nội dung xây dựng công trình xanh cần bắt đầu từ tiết kiệm năng lượng; ứng dụng rác thải công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng Nga...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 19/2014

 1. 19 Thaáng 10 - 2014
 2. HÖÅI ÀÖÌNG NGHIÏÅM THU NHAÂ NÛÚÁC CAÁC CÖNG TRÒNH XÊY DÛÅNG KIÏÍM TRA CAÁC CÖNG TRÒNH HAÅ TÊÌNG GIAO THÖNG KHU VÛÅC PHÑA BÙÆC THUÃ ÀÖ HAÂ NÖÅI Haâ Nöåi, ngaây 08 thaáng 10 nùm 2014 Böå trûúãng Trõnh Àònh Duäng vaâ àoaân cöng taác taåi hiïån trûúâng cêìu Àöng Truâ Böå trûúãng Trõnh Àònh Duäng phaát biïíu kïët luêån cöng taác kiïím tra
 3. THÖNG TIN CUÃA BÖÅ XÊY DÛÅNG THÖNG TIN MÖÎI THAÁNG 2 KYÂ XÊY DÛÅNG CÚ BAÃN TRUNG TÊM THÖNG TIN PHAÁT HAÂNH & KHOA HOÅC NÙM THÛÁ MÛÚÂI LÙM CÖNG NGHÏÅ 19 XÊY DÛÅNG SÖË 19 - 10/2014 MUÅC LUÅC Vùn baãn quaãn lyá Vùn baãn caác cú quan TW - Quyïët àõnh söë 1696/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng Chñnh 5 phuã vïì möåt söë giaãi phaáp thûåc hiïån xûã lyá tro, xó, thaåch cao cuãa caác nhaâ maáy nhiïåt àiïån, nhaâ maáy hoáa chêët phên boán àïí laâm nguyïn liïåu saãn xuêët vêåt liïåu xêy dûång - Thöng tû söë 11/2014/TT-BXD cuãa Böå Xêy dûång Quy 6 àõnh cöng khai thöng tin vïì nùng lûåc hoaåt àöång xêy dûång cuãa töí chûác, caá nhên tham gia hoaåt àöång xêy dûång cöng trònh - Thöng tû söë 15/2014/TT-BXD cuãa Böå Xêy dûång ban 7 haânh Quy chuêín kyä thuêåt quöëc gia vïì Saãn phêím, haâng hoáa vêåt liïåu xêy dûång TRUNG TÊM THÖNG TIN Vùn baãn cuãa àõa phûúng - Quyïët àõnh söë 40/2014/QÀ-UBND cuãa UBND tónh 9 Vônh Phuác sûãa àöíi möåt söë àiïìu cuãa Quyïët àõnh söë TRUÅ SÚÃ: 37 LÏ ÀAÅI HAÂNH - HAÂ NÖÅI 60/2009/QÀ-UBND ngaây 11/11/2009 vaâ Quyïët àõnh söë TEL : (04) 38.215.137 06/2012/QÀ-UBND ngaây 23/3/2012 cuãa UBND tónh (04) 38.215.138 Vônh Phuác vïì giaãi quyïët àêët dõch vuå hoùåc àêët úã theo caác Nghõ quyïët cuãa HÀND tónh FAX : (04) 39.741.709 - Quyïët àõnh söë 70/2014/QÀ-UBND cuãa UBND thaânh 11 Email: ttth@moc.gov.vn phöë Haâ Nöåi ban haânh Quy chïë quaãn lyá quy hoaåch, kiïën truác chung thaânh phöë Haâ Nöåi - Quyïët àõnh söë 71/2014/QÀ-UBND cuãa UBND thaânh 14 phöë Haâ Nöåi ban haânh quy àõnh vïì àêëu giaá quyïìn sûã GIÊËY PHEÁP SÖË: 595 / BTT duång àêët àïí giao àêët coá thu tiïìn sûã duång àêët hoùåc cho CÊËP NGAÂY 21 - 9 - 1998 thuï àêët trïn àõa baân thaânh phöë Haâ Nöåi TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 3
 4. Khoa hoåc cöng nghïå xêy dûång - Höåi nghõ thêím àõnh Àöì aán Quy hoaåch chi tiïët baão 17 töìn, tön taåo vaâ phaát huy giaá trõ Khu di tñch trung têm Hoaâng thaânh Thùng Long - Haâ Nöåi - Höåi nghõ thêím àõnh Àïì aán àïì nghõ cöng nhêån thaânh 19 phöë Vônh Yïn laâ àö thõ loaåi II - Höåi nghõ thêím àõnh Àïì aán àïì nghõ cöng nhêån thaânh 21 phöë Laâo Cai laâ àö thõ loaåi II - Xêy dûång cöng trònh xanh cêìn bùæt àêìu tûâ tiïët kiïåm 23 nùng lûúång - ÛÁng duång raác thaãi cöng nghiïåp trong saãn xuêët vêåt liïåu 25 xêy dûång taåi Nga - Chuyïín àöíi phûúng thûác xêy dûång nguöìn nhaâ úã xaä höåi 27 - Caãi caách vaâ àöíi múái quy hoaåch àö thõ 29 CHÕU TRAÁCH NHIÏåM PHAÁT HAÂNH Thöng tin TS. ÀÙÅNG KIM GIAO - Lïî khúãi àöång “Chûúng trònh Phaát triïín àö thõ quöëc gia 32 dûåa trïn kïët quaã cho khu vûåc miïìn nuái phña Bùæc” Ban biïn têåp: - Höåi thaão vïì Dûå thaão caác Nghõ àõnh hûúáng dêîn thi haânh 33 CN. NGUYÏÎN THÕ MINH HOA Luêåt Xêy dûång nùm 2014 (Trûúãng ban) - Höåi àöìng nghiïåm thu Nhaâ nûúác caác cöng trònh xêy 35 dûång kiïím tra caác cöng trònh haå têìng giao thöng khu CN. BAÅCH MINH TUÊËN (Phoá ban) vûåc phña Bùæc Thuã àö Haâ Nöåi CN. ÀÖÎ KIM NHAÅN - Lïî Gùæn biïín Cöng trònh chaâo mûâng kyã niïåm 60 nùm 37 CN. TRÊÌN THÕ THU HUYÏÌN giaãi phoáng Thuã àö - Cöng trònh xanh Dûå aán Khu nhaâ úã Thùng Long Number One CN. NGUYÏÎN BÑCH NGOÅC - Àùåc trûng chñnh saách vaâ nhûäng gúåi yá thûåc tiïîn vïì nhaâ 39 CN. NGUYÏÎN LÏå MINH úã xaä höåi cuãa nûúác Anh ThS. PHAÅM KHAÁNH LY - Böë cuåc baäi àöî xe úã caác àö thõ vûâa vaâ nhoã, quy hoaåch 42 ThS. HOAÂNG ÀAÅI HAÃI baäi àöî xe cuãa thaânh phöë Têën Giang, tónh Phuác Kiïën - Hïå thöëng cung ûáng nhaâ úã cuãa Australia 45 4- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 5. VÙN BAÃN CUÃA CAÁC CÚ QUAN TW Quyïët àõnh söë 1696/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã vïì möåt söë giaãi phaáp thûåc hiïån xûã lyá tro, xó, thaåch cao cuãa caác nhaâ maáy nhiïåt àiïån, nhaâ maáy hoáa chêët phên boán àïí laâm nguyïn liïåu saãn xuêët vêåt liïåu xêy dûång Ngaây 23/9/2014, Thuã tûúáng Chñnh phuã àaä phï duyïåt dûå aán phaãi bao göìm thiïët kïë àöìng böå ban haânh Quyïët àõnh söë 1696/QÀ-TTg vïì möåt dêy chuyïìn, thiïët bõ xûã lyá tro, xó, thaåch cao àaãm söë giaãi phaáp thûåc hiïån xûã lyá tro, xó, thaåch cao baão tiïu chuêín, quy chuêín kyä thuêåt laâm nguyïn cuãa caác nhaâ maáy nhiïåt àiïån, nhaâ maáy hoáa chêët liïåu xêy dûång. Àïën nùm 2020, chó cêëp diïån tñch phên boán àïí laâm nguyïn liïåu saãn xuêët vêåt liïåu baäi thaãi cho caác dûå aán nhaâ maáy nhiïåt àiïån, hoáa xêy dûång vúái muåc tiïu: Xûã lyá tro, xó, thaåch cao chêët, phên boán vúái dung lûúång chûáa töëi àa cho tûâ caác nhaâ maáy nhiïåt àiïån, hoáa chêët phên boán 2 nùm saãn xuêët phuâ húåp vúái quy mö, cöng suêët àaåt tiïu chuêín, quy chuêín kyä thuêåt laâm nguyïn cuãa dûå aán. liïåu saãn xuêët vêåt liïåu xêy dûång, giaãm thiïíu ö Vïì giaãi phaáp thûåc hiïån, Quyïët àõnh naây nïu nhiïîm möi trûúâng, tiïët kiïåm diïån tñch àêët duâng roä: Cêìn phaãi böí sung quy àõnh trong thiïët kïë cú laâm baäi chûáa, chêët thaãi, goáp phêìn tiïët kiïåm taâi súã caác dûå aán àêìu tû xêy dûång nhaâ maáy nhiïåt nguyïn thiïn nhiïn laâm vêåt liïåu xêy dûång, baão àiïån, hoáa chêët phên boán phaãi àûúåc thiïët kïë àaãm phaát triïín bïìn vûäng; xaác àõnh löå trònh àïí hoaân chónh àïën khêu xûã lyá tro, xó, thaåch cao vaâ caác nhaâ maáy nhiïåt àiïån, hoáa chêët phên boán coá phûúng aán thu höìi tro, xó, thaåch cao; böí sung hoaân chónh àêìu tû xêy dûång dêy chuyïìn thiïët bõ tiïu chñ xûã lyá tro, xó, thaåch cao àöëi vúái nhaâ maáy xûã lyá tro, xó, thaåch cao àaåt tiïu chuêín, quy nhiïåt àiïån, hoáa chêët phên boán trong nöåi dung chuêín kyä thuêåt laâm nguyïn liïåu saãn xuêët vêåt thêím àõnh dûå aán; raâ soaát, böí sung quy àõnh vïì liïåu xêy dûång; tùng lûúång thaåch cao trong nûúác quy mö diïån tñch, thúâi gian sûã duång baäi chûáa tro, laâm nguyïn liïåu cho saãn xuêët vêåt liïåu xêy dûång xó, thaåch cao. Xaác àõnh diïån tñch baäi thaãi döi dû nhùçm tûâng bûúác giaãm dêìn vaâ haån chïë thaåch sau khi àêìu tû dêy chuyïìn thiïët bõ xûã lyá tro, xó cao nhêåp khêíu, hònh thaânh thõ trûúâng tro, xó, àïí thûåc hiïån chuyïín àöíi muåc àñch sûã duång àêët. thaåch cao àaä àûúåc xûã lyá àïí laâm nguyïn liïåu saãn Caác saãn phêím cú khñ chïë taåo trong nûúác phuåc xuêët vêåt liïåu xêy dûång. vuå cho dêy chuyïìn thiïët bõ xûã lyá tro, xó, thaåch Theo Quyïët àõnh naây, löå trònh thûåc hiïån àöëi cao àûúåc xem xeát böí sung vaâo danh muåc saãn vúái caác nhaâ maáy nhiïåt àiïån, hoáa chêët phên boán phêím cú khñ troång àiïím theo Quyïët àõnh söë àang hoaåt àöång hoùåc àaä coá quyïët àõnh àêìu tû 10/2009/QÀ-TTg ngaây 16/01/2009 cuãa Thuã laâ: Phaãi coá phûúng aán àêìu tû xêy dûång (hoùåc tûúáng Chñnh phuã vaâ cú chïë thûåc hiïån thñ àiïím húåp taác àêìu tû) dêy chuyïìn, thiïët bõ xûã lyá tro, xó, thiïët kïë, chïë taåo trong nûúác thiïët bõ caác nhaâ maáy thaåch cao àaãm baão tiïu chuêín, quy chuêín kyä nhiïåt àiïån giai àoaån 2012 - 2025 taåi Quyïët àõnh thuêåt laâm nguyïn liïåu saãn xuêët vêåt liïåu xêy söë 1791/QÀ-TTg ngaây 29/11/2012 cuãa Thuã dûång vaâ àûa vaâo vêån haânh trûúác nùm 2020. Àöëi tûúáng Chñnh phuã. vúái caác nhaâ maáy nhiïåt àiïån, hoáa chêët phên boán Hoaåt àöång xûã lyá tro, xó, thaåch cao vaâ sûã duång àêìu tû múái, àêìu tû múã röång hoùåc caãi taåo, khi thaânh phêím laâm vêåt liïåu xêy dûång àûúåc hûúãng TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 5
 6. höî trúå, ûu àaäi nhû àöëi vúái caác hoaåt àöång xûã lyá nghïå xûã lyá tro, xó, thaåch cao cho caác nhaâ maáy chêët thaãi rùæn (taái chïë, taái sûã duång) theo quy àõnh nhiïåt àiïån, hoáa chêët phên boán vaâ khuyïën khñch hiïån haânh vïì quaãn lyá chêët thaãi rùæn. caác cú súã cöng nghiïåp khaác coá phaát thaãi tro, xó, Chuã àêìu tû caác nhaâ maáy nhiïåt àiïån, phên thaåch cao thûåc hiïån viïåc xûã lyá tro, xó, thaåch cao boán hoáa chêët coá traách nhiïåm traã chi phñ xûã lyá theo quy àõnh taåi Quyïët àõnh naây. tro, xó, thaåch cao trong trûúâng húåp khöng tûå àêìu Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ tû dêy chuyïìn thiïët bõ xûã lyá tro, xó, thaåch cao ngaây kyá. laâm nguyïn liïåu cho saãn xuêët vêåt liïåu xêy dûång. Ngoaâi ra, coân cêìn phaãi àêíy maånh cöng taác (Xem toaân vùn taåi www.chinhphu.vn) nghiïn cûáu àöíi múái khoa hoåc kyä thuêåt cöng Thöng tû söë 11/2014/TT-BXD cuãa Böå Xêy dûång Quy àõnh cöng khai thöng tin vïì nùng lûåc hoaåt àöång xêy dûång cuãa töí chûác, caá nhên tham gia hoaåt àöång xêy dûång cöng trònh Ngaây 25/8/2014, Böå Xêy dûång àaä ban haânh àöång xêy dûång gûãi baãn àùng kyá, tïåp tin àùng kyá Thöng tû söë 11/2014/TT-BXD Quy àõnh cöng cöng böë thöng tin vaâ höì sú nùng lûåc àùng kyá khai thöng tin vïì nùng lûåc hoaåt àöång xêy dûång cöng böë theo mêîu àïën cú quan àêìu möëi àïí cuãa töí chûác, caá nhên tham gia hoaåt àöång xêy àûúåc xem xeát, cöng böë trïn trang thöng tin àiïån dûång cöng trònh. tûã cuãa cú quan àêìu möëi. Àöëi vúái töí chûác hoaåt Theo Thöng tû naây, moåi thöng tin vïì nùng àöång xêy dûång nûúác ngoaâi thò baãn àùng kyá, höì lûåc hoaåt àöång xêy dûång do töí chûác, caá nhên sú nùng lûåc àùng kyá cöng böë vaâ caác giêëy túâ cung cêëp phaãi chñnh xaác vaâ trung thûåc. Khi coá khaác coá liïn quan phaãi àûúåc dõch ra tiïëng Viïåt thay àöíi thöng tin, töí chûác, caá nhên coá traách vaâ coá cöng chûáng hoùåc húåp phaáp hoáa laänh sûå. nhiïåm cung cêëp thöng tin àiïìu chónh àïën cú Trong thúâi haån 07 ngaây laâm viïåc, kïí tûâ ngaây quan àêìu möëi theo quy àõnh. Cú quan àêìu möëi nhêån àûúåc höì sú àùng kyá, böå phêån tiïëp nhêån phaãi xem xeát, kiïím tra khi cêìn thiïët àöëi vúái caác cuãa cú quan àêìu möëi seä tiïën haânh kiïím tra, thöng tin vïì nùng lûåc hoaåt àöång xêy dûång cuãa xem xeát tñnh húåp lïå cuãa höì sú. Trûúâng húåp höì töí chûác, caá nhên àïí cöng böë cöng khai trïn sú khöng húåp lïå, cú quan àêìu möëi chó àûúåc trang thöng tin àiïån tûã do cú quan quaãn lyá. Moåi thöng baáo möåt lêìn bùçng vùn baãn cho töí chûác, thöng tin vïì nùng lûåc hoaåt àöång xêy dûång cuãa caá nhên coá nhu cêìu cöng böë. Trong quaá trònh töí chûác, caá nhên àûúåc cöng böë trïn trang thöng kiïím tra, nïëu thöng tin vïì nùng lûåc cuãa töí chûác, tin àiïån tûã cuãa caác cú quan àêìu möëi phaãi àûúåc caá nhên coá sûå sai khaác, cú quan àêìu möëi phaãi chuyïín vïì Böå Xêy dûång (Cuåc Quaãn lyá hoaåt coá vùn baãn yïu cêìu töí chûác, caá nhên giaãi trònh àöång xêy dûång) àïí xem xeát tñch húåp dûä liïåu, vaâ cung cêëp hiïåu chónh thöng tin. Trong thúâi cöng böë trïn trang thöng tin àiïån tûã do Böå Xêy gian 30 ngaây laâm viïåc, kïí tûâ ngaây nhêån àûúåc dûång quaãn lyá laâm cú súã lûåa choån töí chûác, caá àêìy àuã thöng tin húåp lïå vïì nùng lûåc hoaåt àöång nhên tham gia caác hoaåt àöång xêy dûång trong xêy dûång do töí chûác, caá nhên cung cêëp, cú phaåm vi caã nûúác. quan àêìu möëi coá traách nhiïåm cöng böë thöng tin Töí chûác, caá nhên hoaåt àöång xêy dûång coá trïn trang thöng tin àiïån tûã do mònh quaãn lyá vaâ nhu cêìu cöng böë thöng tin vïì nùng lûåc hoaåt coá vùn baãn xaác nhêån àaä cöng böë gûãi cho töí 6- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 7. chûác, caá nhên. Sau khi cöng böë trïn trang Böå quaãn lyá vïì thöng tin nùng lûåc cuãa töí chûác, thöng tin àiïån tûã, trong thúâi haån 07 ngaây laâm caá nhên hoaåt àöång xêy dûång cöng trònh trïn viïåc, caác cú quan àêìu möëi coá traách nhiïåm gûãi toaân quöëc; Thûúâng xuyïn theo doäi, quaãn lyá, baáo caáo vaâ tïåp tin vïì cú quan àêìu möëi cuãa Böå kiïím tra viïåc truy cêåp, khai thaác, vêån haânh, xûã Xêy dûång àïí töí chûác quaãn lyá, tñch húåp cöng khai lyá thöng tin cöng böë vïì nùng lûåc vaâ tònh hònh thöng tin vïì nùng lûåc cuãa töí chûác, caá nhên hoaåt hoaåt àöång cuãa caác töí chûác, caá nhên trong caã àöång xêy dûång lïn trang thöng tin nûúác; Quyïët àõnh viïåc gúä boã thöng tin nùng lûåc www.moc.gov.vn cuãa Böå Xêy dûång. hoaåt àöång xêy dûång cuãa töí chûác, caá nhên vi Àõnh kyâ 12 thaáng hoùåc trong thúâi gian 10 phaåm àaä cöng böë trïn trang thöng tin àiïån tûã do ngaây laâm viïåc kïí tûâ khi töí chûác, caá nhên coá thay Böå quaãn lyá vaâ kiïën nghõ cú quan àêìu möëi cuãa àöíi, àiïìu chónh höì sú cöng böë thò töí chûác, caá Böå Giao thöng vêån taãi, Böå Cöng Thûúng, Böå nhên coá traách nhiïåm cung cêëp thöng tin àiïìu Nöng nghiïåp vaâ Phaát triïín nöng thön, Súã Xêy chónh bùçng vùn baãn keâm theo tïåp tin àûúåc àõnh dûång caác àõa phûúng gúä boã tïn töí chûác, caá daång (.pdf; .doc; .docx; .zip; .zar) àïën cú quan nhên võ phaåm trïn trang thöng tin àiïån tûã do caác àêìu möëi. Trong thúâi gian töëi àa 20 ngaây laâm cú quan àêìu möëi naây quaãn lyá. viïåc, kïí tûâ khi nhêån àuã thöng tin àiïìu chónh höì Caác cú quan àêìu möëi cuãa Böå Giao thöng sú, cú quan àêìu möëi coá traách nhiïåm kiïím tra vêån taãi, Böå Cöng Thûúng, Böå Nöng nghiïåp vaâ thöng tin vaâ àùng nhûäng thöng tin àiïìu chónh Phaát triïín nöng thön, Súã Xêy dûång caác àõa cuãa töí chûác, caá nhên trïn trang thöng tin àiïån tûã phûúng coá traách nhiïåm: Töí chûác tiïëp nhêån, do mònh quaãn lyá. Sau àoá, gûãi ngay baáo caáo vaâ hûúáng dêîn, cöng böë, kiïím tra viïåc thûåc hiïån tïåp tin àiïìu chónh vïì Böå Xêy dûång àïí àiïìu chónh. Thöng tû naây àöëi vúái caác töí chûác, caá nhên thuöåc Cuäng theo Thöng tû naây, Böå Xêy dûång coá traách nhiïåm quaãn lyá; Thûúâng xuyïn theo doäi, traách nhiïåm: Kiïím tra hoùåc phöëi húåp vúái Böå quaãn lyá, kiïím tra viïåc truy cêåp, khai thaác, vêån Giao thöng vêån taãi, Böå Cöng Thûúng, Böå Nöng haânh, xûã lyá thöng tin cöng böë vïì nùng lûåc vaâ nghiïåp vaâ Phaát triïín nöng thön, Súã Xêy dûång tònh hònh hoaåt àöång cuãa caác töí chûác, caá nhên; vaâ caác Súã quaãn lyá cöng trònh xêy dûång chuyïn Quyïët àõnh viïåc gúä boã thöng tin nùng lûåc hoaåt ngaânh úã àõa phûúng àïí kiïím tra hoaåt àöång, àöång xêy dûång cuãa töí chûác, caá nhên vi phaåm xem xeát vaâ cöng böë thöng tin nùng lûåc hoaåt trïn trang thöng tin àiïån tûã do cú quan quaãn lyá, àöång xêy dûång cuãa töí chûác, caá nhên theo quy àöìng thúâi gûãi kïët quaã thöng tin gúä boã vïì Böå Xêy àõnh; Tiïëp nhêån, kiïím tra thöng tin, dûä liïåu do dûång àïí phöëi húåp quaãn lyá. cú quan àêìu möëi cuãa Böå Giao thöng vêån taãi, Böå Thöng tû naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ ngaây Cöng Thûúng, Böå Nöng nghiïåp vaâ Phaát triïín 10/10/2014. nöng thön, Súã Xêy dûång caác àõa phûúng cung cêëp àïí cöng böë trïn trang thöng tin àiïån tûã do (Xem toaân vùn taåi www.moc.gov.vn) Thöng tû söë 15/2014/TT-BXD cuãa Böå Xêy dûång ban haânh Quy chuêín kyä thuêåt quöëc gia vïì Saãn phêím, haâng hoáa vêåt liïåu xêy dûång Ngaây 15/9/2014, Böå Xêy dûång àaä ban haânh hoáa vêåt liïåu xêy dûång. Thöng tû söë 15/2014/TT-BXD ban haânh Quy Theo Quy chuêín naây, caác saãn phêím, haâng chuêín kyä thuêåt quöëc gia vïì Saãn phêím, haâng hoáa vêåt liïåu xêy dûång phaãi àaãm baão khöng gêy TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 7
 8. mêët an toaân trong quaá trònh vêån chuyïín, lûu giûä, Amosite (amiùng nêu) daång súåi, maâu nêu, cöng baão quaãn vaâ sûã duång. Caác töí chûác, caá nhên saãn thûác hoáa hoåc 5,5FeO.1,5MgO.8SiO2.H2O; cro- xuêët, nhêåp khêíu phaãi kï khai àuáng chuãng loaåi cidolite (amiùng xanh) daång súåi, maâu xanh, saãn phêím, haâng hoáa vêåt liïåu xêy dûång phuâ húåp cöng thûác hoáa hoåc vúái danh muåc saãn phêím quy àõnh. Nïëu chûa roä, 3H 2 O.2Na 2 O.6(Fe 2 ,Mg)O.2Fe 2 O 3 .17SiO 2 ; cêìn phöëi húåp vúái Töí chûác àaánh giaá sûå phuâ húåp Anthophilite daång súåi, coá maâu, cöng thûác hoáa àïí thûåc hiïån viïåc àõnh danh chuãng loaåi saãn hoåc 7(Mg,Fe)O.8SiO2(OH)2; Actinolite daång phêím. Tïn saãn phêím nïu taåi caác Baãng trong súåi, coá maâu, cöng thûác hoáa hoåc Phêìn 2 àûúåc quy àõnh theo tiïu chuêín quöëc gia 2CaO.4MgO.FeO.8SiO2.H2O; Tremolite daång (TCVN). Caác saãn phêím, haâng hoáa vêåt liïåu xêy súåi, coá maâu, cöng thûác hoáa hoåc dûång quy àõnh taåi Phêìn 2 khi lûu thöng trïn thõ 2CaO.5MgO.8SiO2.H2O. Caác saãn phêím vêåt trûúâng phaãi coá giêëy Chûáng nhêån húåp quy vaâ liïåu xêy dûång chûáa súåi vö cú, súåi hûäu cú töíng cöng böë húåp quy. Dêëu húåp quy àûúåc sûã duång húåp, saãn phêím nhöm vaâ húåp kim nhöm àõnh trûåc tiïëp trïn saãn phêím hoùåc trïn bao goái hoùåc hònh, öëng nhûåa polyvinyl clorua khöng hoáa deão trïn nhaän gùæn trïn saãn phêím hoùåc trong chûáng (PVC-U) vaâ saãn phêím trïn cú súã göî phaãi àûúåc chó chêët lûúång, taâi liïåu kyä thuêåt cuãa saãn phêím. kiïím tra caác chó tiïu kyä thuêåt vaâ phaãi thoãa maän Caác saãn phêím clanke xi mùng vaâ xi mùng mûác yïu cêìu quy àõnh trong Baãng 2.4. Phûúng phaãi àûúåc kiïím tra caác chó tiïu kyä thuêåt vaâ phaãi phaáp thûã aáp duång khi kiïím tra caác chó tiïu kyä thoãa maän mûác yïu cêìu quy àõnh trong Baãng thuêåt cuãa caác saãn phêím vêåt liïåu xêy dûång chûáa 2.1. Phûúng phaáp thûã aáp duång khi kiïím tra caác súåi vö cú, súåi hûäu cú töíng húåp, saãn phêím nhöm chó tiïu kyä thuêåt cuãa caác saãn phêím clanke xi vaâ húåp kim nhöm àõnh hònh, öëng nhûåa polyvinyl mùng vaâ xi mùng àûúåc quy àõnh trong Baãng clorua khöng hoáa deão vaâ saãn phêím trïn cú súã 2.1. Àöëi vúái saãn phêím kñnh xêy dûång, nhaâ saãn göî àûúåc quy àõnh trong Baãng 2.4. xuêët phaãi cöng böë bùçng vùn baãn caác tñnh nùng Àöëi vúái nhoám saãn phêím sún, vêåt liïåu chöëng sau àêy cuãa kñnh: Àöå truyïìn saáng, trûâ saãn thêëm vaâ vêåt liïåu xaãm khe, nhaâ saãn xuêët phaãi phêím kñnh gûúng; hïå söë hêëp thuå nhiïåt; hïå söë cöng böë haâm lûúång VOC coá trong saãn phêím bûác xaå, chó aáp duång cho saãn phêím kñnh phuã bûác sún. Caác saãn phêím sún, vêåt liïåu chöëng thêëm, xaå thêëp - kñnh low E. Caác saãn phêím kñnh xêy vêåt liïåu xaãm khe phaãi àûúåc kiïím tra caác chó tiïu dûång phaãi àûúåc kiïím tra caác chó tiïu kyä thuêåt vaâ kyä thuêåt vaâ phaãi thoãa maän mûác yïu cêìu quy phaãi thoãa maän mûác yïu cêìu quy àõnh trong àõnh trong Baãng 2.5. Phûúng phaáp thûã aáp duång Baãng 2.2. Phûúng phaáp thûã aáp duång khi kiïím khi kiïím tra caác chó tiïu kyä thuêåt cuãa caác saãn tra vaâ chó tiïu kyä thuêåt cuãa caác saãn phêím kñnh phêím sún, vêåt liïåu chöëng thêëm, vêåt liïåu xaãm xêy dûång àûúåc quy àõnh trong Baãng 2.2. Caác khe àûúåc quy àõnh trong Baãng 2.5. saãn phêím phuå gia cho xi mùng, bï töng vaâ vûäa Caác saãn phêím gaåch, àaá öëp laát phaãi àûúåc phaãi àûúåc kiïím tra caác chó tiïu kyä thuêåt vaâ phaãi kiïím tra caác chó tiïu kyä thuêåt vaâ phaãi thoãa maän thoãa maän mûác yïu cêìu quy àõnh trong Baãng mûác yïu cêìu quy àõnh trong Baãng 2.6. Phûúng 2.3. Phûúng phaáp thûã aáp duång khi kiïím tra caác phaáp thûã aáp duång khi kiïím tra caác chó tiïu kyä chó tiïu kyä thuêåt cuãa caác saãn phêím phuå gia cho thuêåt cuãa caác saãn phêím gaåch, àaá öëp laát àûúåc xi mùng, bï töng vaâ vûäa àûúåc quy àõnh trong quy àõnh trong Baãng 2.6. Cúä lö saãn phêím gaåch Baãng 2.3. göëm öëp laát khöng lúán hún 1.500 m2. Àöëi vúái saãn Khöng sûã duång nguyïn liïåu amiùng amfibön phêím gaåch göëm öëp laát eáp baán khö vaâ gaåch göëm (amfibole) cho chïë taåo caác saãn phêím. Nhoám öëp laát àuân deão, quy àõnh cuå thïí vïì quy caách amiùng amfibön bõ cêëm sûã duång göìm 5 loaåi: mêîu vaâ chó tiïu kyä thuêåt cêìn kiïím tra nhû sau: 8- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 9. Àöëi vúái gaåch coá kñch thûúác caånh nhoã hún 10 cm caác nguöìn vêåt liïåu chïë taåo khöng vûúåt quaá 0,6 (coá thïí úã daång viïn/ thanh hay daán thaânh vó), kg àöëi vúái bï töng cöët theáp thûúâng vaâ khöng yïu cêìu kiïím tra chêët lûúång 3 chó tiïu, söë lûúång vûúåt quaá 0,3 kg àöëi vúái bï töng cöët theáp dûå ûáng mêîu thûã 12 viïn gaåch nguyïn hoùåc khöng nhoã lûåc. Coá thïí sûã duång caát nghiïìn coá haâm lûúång hún 0,25 m2. Àöëi vúái gaåch coá kñch thûúác caånh haåt loåt qua saâng coá kñch thûúác löî saâng 140 micro tûâ 10 àïën 20 cm, yïu cêìu kiïím tra 4 chó tiïu, söë meát vaâ 75 micro meát khaác vúái caác quy àõnh naây lûúång mêîu thûã 20 viïn gaåch nguyïn hoùåc nïëu kïët quaã thñ nghiïåm cho thêëy khöng aãnh khöng nhoã hún 0,36 m2. Àöëi vúái gaåch coá kñch hûúãng àïën chêët lûúång bï töng vaâ vûäa. thûúác caånh lúán hún 20 cm, yïu cêìu kiïím tra àuã Caác saãn phêím cûãa söí, cûãa ài phaãi àûúåc 6 chó tiïu, söë lûúång mêîu 10 viïn gaåch nguyïn. kiïím tra caác chó tiïu kyä thuêåt vaâ phaãi thoãa maän Caác saãn phêím sûá vïå sinh phaãi àûúåc kiïím tra mûác yïu cêìu quy àõnh trong Baãng 2.9. Àöëi vúái caác chó tiïu kyä thuêåt vaâ phaãi thoãa maän mûác yïu cûãa söí, cûãa ài lùæp àùåt trong böå phêån ngùn chaáy, cêìu quy àõnh trong Baãng 2.7. Phûúng phaáp thûã giúái haån chõu lûãa phaãi thoãa maän yïu cêìu quy aáp duång khi kiïím tra caác chó tiïu kyä thuêåt cuãa àõnh taåi Àiïìu 2.4 cuãa QCVN 06:2010/BXD. caác saãn phêím sûá vïå sinh àûúåc quy àõnh trong Phûúng phaáp thûã aáp duång khi kiïím tra caác chó Baãng 2.7. Cöët liïåu khai thaác trong tûå nhiïn phaãi tiïu kyä thuêåt cuãa caác saãn phêím cûãa söí, cûãa ài àûúåc rûãa saåch àïí àaãm baão haâm lûúång buåi, buân, àûúåc quy àõnh trong Baãng 2.9. Caác saãn phêím seát vaâ taåp chêët hûäu cú phuâ húåp vúái quy àõnh vêåt liïåu xêy phaãi àûúåc kiïím tra caác chó tiïu kyä trong baãng 2.8. Caác saãn phêím cöët liïåu cho bï thuêåt vaâ phaãi thoãa maän mûác yïu cêìu quy àõnh töng vaâ vûäa phaãi àûúåc kiïím tra caác chó tiïu kyä trong Baãng 2.10. Phûúng phaáp thûã aáp duång khi thuêåt vaâ phaãi thoãa maän mûác yïu cêìu quy àõnh kiïím tra caác chó tiïu kyä thuêåt cuãa caác saãn phêím trong Baãng 2.8. Phûúng phaáp thûã aáp duång khi vêåt liïåu xêy àûúåc quy àõnh trong Baãng 2.10. kiïím tra caác chó tiïu kyä thuêåt cuãa caác saãn phêím Thöng tû naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ ngaây cöët liïåu cho bï töng vaâ vûäa àûúåc quy àõnh trong 15/10/2014. Baãng 2.8. Coá thïí sûã duång cöët liïåu coá haâm lûúång ion clo (Cl-) vûúåt quaá caác quy àõnh nïëu töíng (Xem toaân vùn taåi www.moc.gov.vn) haâm lûúång ion Cl- trong 1 m3 bï töng tûâ têët caã VÙN BAÃN CUÃA ÀÕA PHÛÚNG Quyïët àõnh söë 40/2014/QÀ-UBND cuãa UBND tónh Vônh Phuác sûãa àöíi möåt söë àiïìu cuãa Quyïët àõnh söë 60/2009/QÀ-UBND ngaây 11/11/2009 vaâ Quyïët àõnh söë 06/2012/QÀ-UBND ngaây 23/3/2012 cuãa UBND tónh Vônh Phuác vïì giaãi quyïët àêët dõch vuå hoùåc àêët úã theo caác Nghõ quyïët cuãa HÀND tónh Ngaây 06/9/2014, UBND tónh Vônh Phuác àaä 60/2009/QÀ-UBND ngaây 11/11/2009 vaâ Quyïët ban haânh Quyïët àõnh söë 40/2014/QÀ-UBND àõnh söë 06/2012/QÀ-UBND ngaây 23/3/2012 cuãa sûãa àöíi möåt söë àiïìu cuãa Quyïët àõnh söë UBND tónh Vônh Phuác vïì giaãi quyïët àêët dõch vuå TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 9
 10. hoùåc àêët úã theo caác Nghõ quyïët cuãa HÀND tónh. Caác höå gia àònh, caá nhên àûúåc hûúãng tiïu Cuå thïí, Khoaãn 1 Àiïìu 9 baãn Quy àõnh ban chuêín àêët dõch vuå coá caác quyïìn: Àûúåc cêëp Giêëy haânh keâm theo Quyïët àõnh söë 60/2009/QÀ- chûáng nhêån quyïìn sûã duång àêët, quyïìn súã hûäu UBND ngaây 11/11/2009 cuãa UBND tónh àûúåc nhaâ úã vaâ taâi saãn khaác gùæn liïìn vúái àêët vúái thúâi sûãa àöíi nhû sau: Trûúâng húåp höå gia àònh, caá haån lêu daâi; àûúåc pheáp chuyïín nhûúång, nhêån nhên bõ thu höìi àêët tûâ thúâi àiïím 25/5/2004 àïën chuyïín nhûúång tiïu chuêín àêët dõch vuå bùçng 19/02/2008 (ngaây Quyïët àõnh söë 11/2008/QÀ- phiïëu tiïu chuêín, coá xaác nhêån cuãa UBND cêëp UBND ngaây 04/02/2008 cuãa UBND tónh coá hiïåu xaä trûúác khi giao àêët trïn thûåc àõa vaâ trûúác khi lûåc thi haânh) àûúåc aáp duång theo nöåi dung sau: cêëp Giêëy chûáng nhêån cho caác töí chûác, caá nhên Höå gia àònh coá nhu cêìu àûúåc giao àêët dõch vuå coá nhu cêìu maâ khöng phaãi laâm húåp àöìng hoùåc àêët úã maâ àuã tiïu chuêín 01 ö hoùåc tûå xen chuyïín nhûúång quyïìn sûã duång àêët coá cöng gheáp, nhêån chuyïín nhûúång àïí àuã 01 ö thò àûúåc chûáng, khöng phaãi nöåp caác loaåi thuïë, lïå phñ; giao 01 ö àêët dõch vuå theo quy hoaåch àûúåc ngûúâi nhêån chuyïín nhûúång tiïu chuêín cuöëi duyïåt. Àöëi vúái caác höå khöng tûå xen gheáp hoùåc cuâng àûúåc giao àêët, cêëp Giêëy chûáng nhêån nhû xen gheáp khöng àuã 1 ö quy hoaåch maâ diïån tñch quy àõnh. Àöëi vúái caác khu vûåc quy hoaåch àêët àaåt tûâ 75% trúã lïn, thò phêìn diïån tñch coân thiïëu dõch vuå chûa thûåc hiïån xong cöng taác böìi so vúái ö quy hoaåch phaãi nöåp tiïìn sûã duång àêët thûúâng, giaãi phoáng mùåt bùçng vaâ xêy dûång haå theo giaá àêët úã cuãa võ trñ liïìn kïì coá haå têìng tûúng têìng nhûng chûa coá caác khu vûåc àêët úã giaän dên, àûúng do UBND tónh ban haânh àang coá hiïåu lûåc àêët àêëu giaá quyïìn sûã duång àêët àaä hoaân thaânh thi haânh úã khu vûåc quy hoaåch vaâo thúâi àiïím caác nöåi dung trïn thò UBND cêëp huyïån xem xeát giao àêët hoùåc nhêån tiïu chuêín bùçng tiïìn. cho chuyïín tûâ muåc àñch giao àêët úã, àêët àêëu giaá Trûúâng húåp höå gia àònh, caá nhên khöng coá nhu quyïìn sûã duång àêët sang quyä àêët dõch vuå àïí giao cêìu nhêån àêët dõch vuå bùçng àêët maâ nhêån àêët cho caác höå gia àònh, caá nhên coá tiïu chuêín àêët dõch vuå bùçng tiïìn thò àûúåc lûåa choån thûåc hiïån dõch vuå, nhùçm àêíy nhanh tiïën àöå giaãi quyïët àêët nhû sau: Caác höå àûúåc tûå thoãa thuêån mûác giaá dõch vuå. khúãi àiïím àïí àêëu giaá àêët dõch vuå hoùåc thuï caác Àöëi vúái caác khu vûåc quy hoaåch àêët dõch vuå àún võ tû vêën coá chûác nùng àõnh giaá àêët, àêëu giaá àaä xêy dûång haå têìng möåt phêìn nhûng chûa àêët; trûúâng húåp caác höå khöng thûåc hiïån caác nöåi phên taách àûúåc tiïìn cú súã haå têìng àïí caác höå gia dung trïn coá thïí uãy quyïìn cho UBND cêëp xaä àònh, caá nhên nöåp tiïìn sûã duång àêët, thò UBND àêëu giaá theo quy àõnh. Trûúâng húåp sau khi xen cêëp huyïån cùn cûá giaá tñnh cú súã haå têìng úã caác gheáp, diïån tñch cuãa caác höå vûúåt qua diïån tñch 01 khu vûåc tûúng àûúng àïí xaác àõnh giaá cú súã haå ö quy hoaåch thò phêìn diïån tñch coân thûâa àûúåc têìng laâm cùn cûá cho caác höå gia àònh, caá nhên giaãi quyïët nhû sau: Tiïëp tuåc xen gheáp àïí àûúåc thûåc hiïån nghôa vuå taâi chñnh, maâ khöng cêìn àúåi giaãi quyïët theo quy àõnh; nïëu diïån tñch thûâa nïu àïën khi hoaân thaânh caác haång muåc cú súã haå têìng trïn, caác höå gia àònh caá nhên khöng xen gheáp cuãa toaân khu vûåc quy hoaåch (UBND cêëp huyïån hoùåc xen gheáp khöng àuã 75% diïån tñch so vúái chõu traách nhiïåm tñnh toaán, àaãm baão tñnh chñnh 01 ö quy hoaåch thò àûúåc nhêån bùçng tiïìn theo xaác, tñnh húåp lyá vaâ khöng laâm phaát sinh mêu giaá quy àõnh taåi Àiïím a Khoaãn 1 Àiïìu naây hoùåc thuêîn trong quaá trònh giaãi quyïët theo phên cêëp). caác höå gia àònh, caá nhên lûåa choån hònh thûác giaãi Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc sau 10 ngaây kïí quyïët nhû Àiïím b Khoaãn 1 Àiïìu naây. tûâ ngaây kyá. Àiïìu 5 baãn Quy àõnh ban haânh keâm theo Quyïët àõnh söë 06/2012/QÀ-UBND ngaây (Xem toaân vùn taåi 23/3/2012 cuãa UBND tónh àûúåc sûãa nhû sau: www.vinhphuc.gov.vn) 10- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 11. Quyïët àõnh söë 70/2014/QÀ-UBND cuãa UBND thaânh phöë Haâ Nöåi ban haânh Quy chïë quaãn lyá quy hoaåch, kiïën truác chung thaânh phöë Haâ Nöåi Ngaây 12/9/2014, UBND thaânh phöë Haâ Nöåi àaä cuãa Chñnh phuã, Thaânh phöë, àöìng thúâi nghiïn cûáu coá Quyïët àõnh söë 70/2014/QÀ-UBND ban haânh àiïìu chónh quy hoaåch àïí sûã duång quyä àêët sau khi Quy chïë quaãn lyá quy hoaåch, kiïën truác chung di dúâi theo hûúáng chuyïín àöíi cú súã khaám chûäa thaânh phöë Haâ Nöåi. bïånh gêy ö nhiïîm thaânh cú súã nghiïn cûáu - khaám Quy chïë naây quy àõnh viïåc töí chûác thûåc hiïån chûäa bïånh chêët lûúång cao phuåc vuå trûåc tiïëp dên Àöì aán quy hoaåch chung xêy dûång Thuã àö Haâ Nöåi cû trong khu vûåc, chuyïín cú súã cöng nghiïåp, vùn àïën nùm 2030 vaâ têìm nhòn àïën nùm 2050 vaâ Quy phoâng, truå súã cú quan sang xêy dûång múái caác àõnh quaãn lyá theo Àöì aán quy hoaåch chung xêy cöng trònh haå têìng kyä thuêåt, cöng trònh haå têìng xaä dûång Thuã àö Haâ Nöåi (ban haânh keâm theo Quyïët höåi àïí phuåc vuå àö thõ vaâ khu vûåc, hoaân thiïån hïå àinh 1259/QÀ-TTg ngaây 26/7/2011 cuãa Thuã thöëng cöng súã cuãa Thaânh phöë hoùåc àïí xêy dûång tûúáng Chñnh phuã) göìm nhûäng quy àõnh vïì quaãn lyá khaách saån chêët lûúång cao, cöng trònh thûúng maåi, quy hoaåch vaâ khöng gian trïn phaåm vi toaân chuyïín caác trûúâng àaåi hoåc, cao àùèng sang sûã Thaânh phöë, quaãn lyá vïì khöng gian, kiïën truác àöëi duång vaâo muåc àñch cöng cöång, ûu tiïn phaát triïín vúái caác cöng trònh xêy dûång, cöng trònh haå têìng kyä àöìng böå hïå thöëng giaáo duåc phöí thöng, caác tiïån thuêåt, giao thöng trïn àõa baân Thaânh phöë. ñch cöng cöång chêët lûúång cao khaác, hoùåc caác Theo Quy chïë naây, vïì quaãn lyá quy hoaåch vaâ cöng trònh vùn hoáa, thïí duåc thïí thao, sên baäi khöng gian Thaânh phöë, cêìn triïín khai thûåc hiïån quaãng trûúâng àïí phuåc vuå àö thõ vaâ khu vûåc, chûúng trònh phaát triïín àö thõ, kïë hoaåch thûåc hiïån, khöng sûã duång àïí phaát triïín nhaâ úã. kïë hoaåch sûã duång àêët cuãa thaânh phöë, kiïím soaát Khi caãi taåo caác khu nhaâ úã cuä, chung cû cuä viïåc caãi taåo, xêy dûång laåi, xêy dûång múái cöng xuöëng cêëp phaãi àiïìu chónh quy hoaåch theo hûúáng trònh, kiïím soaát dên söë vaâ phên böë dên cû theo àaãm baão tùng thïm tiïån ñch cöng cöång (sên vûúân, quy hoaåch; ban haânh kïë hoaåch vaâ lêåp caác quy chöî àïí xe) nhûng khöng tùng dên söë. Viïåc caãi taåo hoaåch phên khu àö thõ, quy hoaåch chi tiïët, thiïët kïë caác nhaâ úã cuä, taåm, khöng coá giaá trõ nùçm bïn trong àö thõ àöëi vúái caác ö quy hoaåch, caác khu nhaâ úã, khu loäi caác khu phöë phaãi thûåc hiïån theo hûúáng phuåc chung cû cuä, hai bïn caác truåc àûúâng hûúáng têm, vuå taái àõnh cû taåi chöî, xêy dûång caác cöng trònh vùn àûúâng vaânh àai vaâ àûúâng truåc chñnh cuãa àö thõ hoáa, dõch vuå vaâ khöng tùng dên söë. Quy hoaåch hïå phuåc vuå xêy dûång - caãi taåo chónh trang vaâ quaãn lyá; thöëng khöng gian múã vaâ tuyïën ài böå kïët nöëi caác kiïím soaát mêåt àöå xêy dûång, têìng cao vaâ kiïën truác khu úã, cöng trònh cöng cöång, thûúng maåi vaâ dõch cöng trònh theo caác àöì aán quy hoaåch phên khu, vuå, quaãng trûúâng vaâ cöng viïn, caác nhaâ ga àêìu quy hoaåch chi tiïët, thiïët kïë àö thõ, quy chïë quaãn lyá möëi àûúâng sùæt àö thõ. Lêåp quy hoaåch khöng gian quy hoaåch kiïën truác liïn quan àûúåc cêëp coá thêím ngêìm àö thõ, töí chûác khai thaác phaát triïín quyä àêët quyïìn phï duyïåt; lêåp quy chïë quaãn lyá quy hoaåch, taåi caác khu vûåc coá ga têìu àiïån ngêìm vaâ bïën, baäi kiïën truác cho caác khu vûåc cuå thïí theo quy àõnh taåi cöng cöång. Quaãn lyá hïå thöëng mùåt nûúác, cêy xanh Thöng tû 19/2010/TT-BXD ngaây 22/10/2010 cuãa àûúâng phöë, cöng viïn, vûúân hoa, cêy xanh trong Böå Xêy dûång; thûåc hiïån theo löå trònh di dúâi caác cú khuön viïn caác cöng trònh, hïå thöëng höì, khöng súã saãn xuêët cöng nghiïåp, kho taâng gêy ö nhiïîm gian mùåt nûúác hiïån coá. Lêåp quy hoaåch vaâ thûåc vaâ cú súã àaâo taåo, y tïë, cú quan khöng phuâ húåp vúái hiïån haå ngêìm caác tuyïën àûúâng dêy, àûúâng öëng quy hoaåch ra caác khu vûåc múái theo chuã trûúng haå têìng kyä thuêåt ài nöíi hiïån coá. Xêy dûång hïå TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 11
 12. thöëng tuynen, haâo kyä thuêåt ngêìm àïí böë trñ caác phöë cuä Haâ Nöåi; khi thûåc hiïån quy hoaåch caãi taåo àûúâng dêy, àûúâng öëng haå têìng kyä thuêåt. Xaác àõnh xêy dûång laåi caác khu chung cû cuä, nhaâ cuä xuöëng vaâ quaãn lyá haânh lang xêy dûång hïå thöëng haå têìng cêëp phaãi àaãm baão triïín khai theo hûúáng phuåc vuå kyä thuêåt khung cuãa Thaânh phöë àaãm baão myä quan taái àõnh cû taåi chöî, khöng tùng dên söë, tùng thïm àö thõ. tiïån tñch cöng cöång vaâ haå têìng xaä höåi; haån chïë Vïì quaãn lyá quy hoaåch vaâ khöng gian khu vûåc xêy dûång cöng trònh cao têìng; taåi möåt söë àõa àiïím nöåi àö lõch sûã, Quy chïë naây quy àõnh: Àöëi vúái coá võ trñ phuâ húåp, àaáp ûáng àuã caác tiïu chñ vïì haå Trung têm chñnh trõ Ba Àònh, ban haânh quy àõnh têìng kyä thuêåt, haå têìng xaä höåi, UBND Thaânh phöë nghiïm cêëm caác hoaåt àöång laâm thay àöíi, phaá vúä xem xeát, quyïët àõnh cho pheáp xêy dûång cöng trònh quy mö, tñnh chêët, caãnh quan khöng gian vaâ caác àiïím nhêën àö thõ, coá têìng cao phuâ húåp theo caác giaá trõ di saãn vùn hoáa, lõch sûã, caách maång, kiïën Quy chïë liïn quan àaä àûúåc phï duyïåt; ban haânh truác, nghïå thuêåt; phï duyïåt thiïët kïë àö thõ vaâ ban quy àõnh nghiïm cêëm caác hoaåt àöång xêy dûång haânh quy àõnh quaãn lyá àïí caãi taåo, chónh trang caác laâm thay àöíi, phaá vúä cêëu truác àö thõ, phong caách quaãng trûúâng giao tiïëp vaâ caác truåc giao thöng kiïën truác, khöng gian caãnh quan vaâ caác giaá trõ di chñnh. Àöëi vúái Khu Hoaâng thaânh Thùng Long, saãn vùn hoáa, lõch sûã, caách maång, kiïën truác, nghïå thûåc hiïån quaãn lyá quy hoaåch vaâ khöng gian theo thuêåt, phaá vúä vaâ xêy dûång cúi núái trong khuön Quy hoaåch chi tiïët baão töìn, tön taåo vaâ phaát huy viïn caác biïåt thûå cuä àaä àûúåc cöng nhêån giaá trõ, giaá trõ khu di tñch trung têm Hoaâng thaânh Thùng xêy dûång àûúâng dêy ài nöíi theo caác tuyïën phöë. Long theo hûúáng hònh thaânh cöng viïn vùn hoáa, Àöëi vúái khu vûåc Höì Gûúm vaâ vuâng phuå cêån haån giaáo duåc, phuåc vuå du lõch, quaãng baá hònh aãnh cuãa chïë xêy dûång cöng trònh cao têìng; taåi möåt söë àõa Haâ Nöåi vaâ Viïåt Nam; ban haânh quy àõnh nghiïm àiïím coá võ trñ phuâ húåp, àaáp ûáng àuã caác tiïu chñ vïì cêëm caác hoaåt àöång xêy dûång laâm thay àöíi, phaá vúä haå têìng kyä thuêåt, haå têìng xaä höåi, UBND Thaânh quy mö, tñnh chêët, caãnh quan khöng gian vaâ caác phöë xem xeát, quyïët àõnh cho pheáp xêy dûång cöng giaá trõ di saãn vùn hoáa, lõch sûã, caách maång, kiïën trònh àiïím nhêën àö thõ, coá têìng cao phuâ húåp theo truác, nghïå thuêåt khu vûåc Hoaâng thaânh Thùng Quy chïë quaãn lyá quy hoaåch kiïën truác cöng trònh Long. Àöëi vúái Khu phöë cöí, thûåc hiïån quaãn lyá theo cao têìng trong khu vûåc nöåi àö lõch sûã, Quy chïë Quy chïë quaãn lyá quy hoaåch, kiïën truác phöë cöí Haâ quaãn lyá quy hoaåch, kiïën truác khu vûåc Höì Gûúm vaâ Nöåi àûúåc UBND Thaânh phöë ban haânh; thûåc hiïån vuâng phuå cêån, quy hoaåch phên khu, thiïët kïë àö thõ Àïì aán giaän dên phöë cöí nhùçm giaãm mêåt àöå dên àûúåc phï duyïåt. Àöëi vúái khu vûåc Höì Têy vaâ phuå cû, àöìng thúâi ban haânh quy àõnh khöëng chïë àiïìu cêån haån chïë xêy dûång cöng trònh cao têìng aãnh kiïån nhaâ úã múái, tùng thïm caác àiïím nghó ngúi, vui hûúãng àïën caãnh quan mùåt nûúác Höì Têy; taåi möåt chúi vaâ mua sùæm thñch húåp vúái khöng gian truyïìn söë àõa àiïím coá võ trñ phuâ húåp, àaáp ûáng àuã caác tiïu thöëng cuãa khu phöë; ban haânh quy àõnh nghiïm chñ vïì haå têìng kyä thuêåt, haå têìng xaä höåi, UBND cêëm caác hoaåt àöång xêy dûång laâm thay àöíi, phaá vúä Thaânh phöë xem xeát, quyïët àõnh cho pheáp xêy quy mö, tñnh chêët, caãnh quan khöng gian vaâ caác dûång cöng trònh àiïím nhêën àö thõ, coá têìng cao giaá trõ di saãn vùn hoáa, lõch sûã, kiïën truác, xêy dûång phuâ húåp theo Quy chïë quaãn lyá quy hoaåch kiïën caác cöng trònh coá chûác nùng cöng nghiïåp, kho truác cöng trònh cao têìng trong khu vûåc nöåi àö lõch taâng, xêy dûång nhaâ maái bùçng hoùåc coá kiïën truác sûã, quy hoaåch phên khu, quy hoaåch chi tiïët, thiïët aãnh hûúãng àïën phong caách khöng gian chung kïë àö thõ àûúåc phï duyïåt; ban haânh quy àõnh cuãa tuyïën phöë khu vûåc, xêy dûång cöng trònh coá khuyïën khñch xêy dûång cöng trònh cöng cöång àûúâng dêy, àûúâng öëng ài nöíi theo caác truåc àûúâng. hoùåc dõch vuå du lõch cao cêëp taåi caác võ trñ caãnh Àöëi vúái Khu phöë cuä, ban haânh vaâ thûåc hiïån quaãn quan àeåp, xêy dûång cöng trònh kiïën truác xanh, lyá theo Quy chïë quaãn lyá quy hoaåch, kiïën truác khu sinh thaái xung quanh Höì Têy. Àöëi vúái khu vûåc haån 12- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 13. chïë phaát triïín khi thûåc hiïån quy hoaåch caãi taåo, xêy dûång, têìng cao vaâ kiïën truác cöng trònh theo xêy dûång laåi caác khu têåp thïí cuä, nhaâ cuä phaãi àaãm caác àöì aán quy hoaåch phên khu, quy hoaåch chi baão khöng gia tùng dên söë thïm, taái àõnh cû taåi tiïët, thiïët kïë àö thõ, quy chïë quaãn lyá khu àö thõ múái chöî, giaãm mêåt àöå xêy dûång, böí sung hïå thöëng haå àûúåc cêëp coá thêím quyïìn phï duyïåt. Quy hoaåch têìng àö thõ; haån chïë xêy dûång cöng trònh cao hïå thöëng khöng gian múã vaâ tuyïën ài böå kïët nöëi têìng; taåi möåt söë àõa àiïím coá võ trñ phuâ húåp, àaáp caác khu úã, cöng trònh cöng cöång, thûúng maåi vaâ ûáng àuã caác tiïu chñ vïì haå têìng kyä thuêåt, haå têìng dõch vuå, quaãng trûúâng vaâ cöng viïn, caác nhaâ ga xaä höåi, UBND Thaânh phöë xem xeát, quyïët àõnh cho àêìu möëi àûúâng sùæt àö thõ. Lêåp quy hoaåch khöng pheáp xêy dûång cöng trònh àiïím nhêën àö thõ, coá gian ngêìm àö thõ, töí chûác khai thaác phaát triïín quyä têìng cao phuâ húåp theo Quy chïë quaãn lyá quy àêët taåi caác khu vûåc coá ga têìu àiïån vaâ bïën, baäi hoaåch kiïën truác cöng trònh cao têìng trong khu vûåc cöng cöång. Quaãn lyá hïå thöëng mùåt nûúác, cêy xanh nöåi àö lõch sûã, quy hoaåch phên khu, quy hoaåch àûúâng phöë, cöng viïn, vûúân hoa theo quy hoaåch. chi tiïët, thiïët kïë àö thõ àûúåc phï duyïåt; lêåp kïë Xaác àõnh vaâ quaãn lyá haânh lang xêy dûång hïå thöëng hoaåch raâ soaát nhaâ taåm, nhaâ “siïu moãng, siïu haå têìng kyä thuêåt khung cuãa Thaânh phöë àaãm baão meáo” trïn caác tuyïën phöë, àöìng thúâi vúái nghiïn myä quan àö thõ; xêy dûång hïå thöëng tuynen, haâo cûáu thiïët kïë àö thõ caác tuyïën phöë chñnh àïí taåo lêåp kyä thuêåt ngêìm àïí böë trñ caác àûúâng dêy, àûúâng böå mùåt kiïën truác àö thõ vùn minh; caác trûúâng àaåi öëng haå têìng kyä thuêåt. Caác cú súã saãn xuêët hiïån hoåc, bïånh viïån, truå súã cú quan àûúåc giûä laåi trong hûäu, tiïíu thuã cöng nghiïåp laâng nghïì chûa coá àiïìu khu vûåc nöåi àö phaãi àûúåc quy hoaåch caãi taåo theo kiïån di dúâi, tiïëp tuåc vêån haânh thò phaãi àûúåc xaác hûúáng giaãm mêåt àöå xêy dûång, tùng cûúâng khöng àõnh cuå thïí vïì danh muåc, thúâi haån di dúâi, àöìng gian cêy xanh, cöng cöång kïët nöëi thuêån tiïån vúái thúâi töí chûác giaám saát chùåt cheä hoaåt àöång cuãa caác caác khu dên cû. cú súã naây tûâ àêìu tû àïën saãn xuêët, vêån haânh. Àöëi vúái khu vûåc àö thõ múái, triïín khai thûåc hiïån Lêåp quy hoaåch caác vuâng caãnh quan àùåc thuâ, Chûúng trònh phaát triïín àö thõ, kïë hoaåch thûåc trong àoá lêëy caãnh quan tûå nhiïn laâm troång têm vaâ hiïån, kïë hoaåch sûã duång àêët cuãa Thaânh phöë; kiïím laâ àöëi tûúång àïí baão töìn vaâ tön taåo, kïët húåp vúái quy soaát phaát triïín xêy dûång khu àö thõ múái, kiïím soaát hoaåch chuyïn ngaânh nhû quy hoaåch baão töìn, quy dên söë vaâ phên böë dên cû theo quy hoaåch; ban hoaåch phaát triïín du lõch, quy hoaåch baão vïå möi haânh kïë hoaåch vaâ lêåp caác quy hoaåch chung, quy trûúâng, quaãn lyá phaát triïín caác dõch vuå vùn hoáa, vui hoaåch phên khu àö thõ; quy hoaåch chi tiïët, thiïët kïë chúi giaãi trñ, cöng cöång àïí phuåc vuå du lõch vaâ cöång àö thõ àöëi vúái caác ö quy hoaåch, caác khu nhaâ úã, hai àöìng. Quaãn lyá vïì caãnh quan, kiïën truác, cú súã haå bïn caác truåc àûúâng hûúáng têm, àûúâng vaânh àai têìng xaä höåi, haå têìng kyä thuêåt, möi trûúâng theo quy vaâ àûúâng truåc chñnh cuãa àö thõ phuåc vuå xêy dûång, hoaåch àûúåc duyïåt. Caác quy hoaåch chuyïn ngaânh caãi taåo chónh trang vaâ quaãn lyá àö thõ. Caác khu àö phaãi àaãm baão sûå àöìng böå vaâ kïët húåp vúái quy thõ múái coá quy chïë quaãn lyá riïng àûúåc ban haânh hoaåch caác vuâng caãnh quan àùåc thuâ àïí baão töìn vaâ theo quy àõnh phaáp luêåt vaâ thûåc tïë cöng taác quaãn tön taåo caác di tñch, cuåm di tñch, baão vïå rûâng vaâ lyá àö thõ. Lêåp quy chïë quaãn lyá quy hoaåch, kiïën caãnh quan àùåc thuâ, khöng gian caãnh quan mùåt truác cho tûâng àö thõ vïå tinh, thõ trêën theo Thöng tû nûúác, söng suöëi hiïån coá àaãm baão phaát triïín bïìn söë 19/2010/TT-BXD cuãa Böå Xêy dûång trïn cú súã vûäng vaâ àa daång sinh hoåc. àöì aán quy hoaåch àûúåc phï duyïåt vaâ quy àõnh Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh sau 10 quaãn lyá, thûåc tïë hiïån traång vúái nhûäng yïu cêìu ngaây kïí tûâ ngaây kyá. riïng cuãa tûâng àö thõ. Nöåi dung Quy chïë phaãi laâm roä viïåc quaãn lyá àöëi vúái tûâng khu vûåc àö thõ hiïån (Xem toaân vùn taåi www.hanoi.gov.vn) hûäu vaâ àö thõ múái phaát triïín. Kiïím soaát mêåt àöå TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 13
 14. Quyïët àõnh söë 71/2014/QÀ-UBND cuãa UBND thaânh phöë Haâ Nöåi ban haânh quy àõnh vïì àêëu giaá quyïìn sûã duång àêët àïí giao àêët coá thu tiïìn sûã duång àêët hoùåc cho thuï àêët trïn àõa baân thaânh phöë Haâ Nöåi Ngaây 15/9/2014, UBND thaânh phöë Haâ Nöåi coá thu tiïìn sûã duång àêët, cho thuï àêët theo hònh àaä coá Quyïët àõnh söë 71/2014/QÀ-UBND ban thûác àêëu giaá quyïìn sûã duång àêët, quy àõnh taåi haânh Quy àõnh vïì àêëu giaá quyïìn sûã duång àêët Khoaãn 1 Àiïìu 118 Luêåt Àêët àai 2013. Thûãa àêët àïí giao àêët coá thu tiïìn sûã duång àêët hoùåc cho àûa ra àêëu giaá quyïìn sûã duång àêët theo quy àõnh thuï àêët trïn àõa baân thaânh phöë Haâ Nöåi. taåi Khoaãn 1 Àiïìu naây phaãi coá tûâ 02 ngûúâi tham Theo Quy àõnh naây, àêët nhoã leã, xen keåt àûúåc gia àêëu giaá trúã lïn; trûúâng húåp àûa ra àêëu giaá nïu trong vùn baãn naây laâ caác khu àêët nöng nhiïìu thûãa àêët, maâ söë ngûúâi àùng kyá tham gia nghiïåp, àêët cöng, àêët chûa sûã duång nùçm xen àêëu giaá ñt hún quy àõnh thò àún võ töí chûác viïåc keåt trong khu dên cû hoùåc coá ñt nhêët 01 mùåt tiïëp àêëu giaá quyïìn sûã duång àêët baáo caáo cú quan coá giaáp vúái khu dên cû hiïån coá (xaác àõnh theo ranh thêím quyïìn quyïët àõnh söë lûúång thûãa àêët àûa ra giúái cuãa thûãa àêët coá nhaâ úã húåp phaáp ngoaâi cuâng àêëu giaá, àaãm baão àuã àiïìu kiïån àïí phiïn àêëu giaá cuãa khu dên cû) vaâ khöng tiïëp giaáp vúái àûúâng vêîn àûúåc thûåc hiïån theo àuáng quy àõnh cuãa Nhaâ coá tïn (kïí caã àûúâng múái múã nhûng chûa àùåt nûúác. Trûúâng húåp àêëu giaá àïën lêìn 02 maâ khöng tïn) vaâ coá diïån tñch dûúái 5.000 m2. Àún võ töí coá ngûúâi tham gia hoùåc trûúâng húåp chó coá möåt chûác viïåc àêëu giaá quyïìn sûã duång àêët laâ Trung ngûúâi àùng kyá tham gia àêëu giaá thò cú quan taâi têm phaát triïín quyä àêët àûúåc UBND cêëp coá thêím nguyïn vaâ möi trûúâng àïì xuêët thûåc hiïån viïåc quyïìn giao töí chûác viïåc àêëu giaá quyïìn sûã duång giao àêët, cho thuï àêët maâ khöng phaãi àêëu giaá àêët hoùåc UBND cêëp xaä thûåc hiïån àêëu giaá quyïìn quyïìn sûã duång àêët; giaá thûåc hiïån giao àêët, cho thuï àêët àïí saãn xuêët nöng nghiïåp, lêm nghiïåp, thuï àêët àûúåc xaác àõnh laâ giaá khúãi àiïím cuãa nuöi tröìng thuãy saãn (àöëi vúái quyä àêët cöng ñch, phiïn àêëu giaá lêìn 02. àêët baäi böìi ven söng, àêët chûa sûã duång). Àún võ Vïì thêím quyïìn quyïët àõnh àêëu giaá quyïìn sûã thûåc hiïån phiïn àêëu giaá quyïìn sûã duång àêët laâ duång àêët, UBND Thaânh phöë quyïët àõnh àêëu giaá Höåi àöìng àêëu giaá quyïìn sûã duång àêët hoùåc Töí caác trûúâng húåp: Thûåc hiïån dûå aán àêìu tû xêy chûác baán àêëu giaá chuyïn nghiïåp theo quy àõnh dûång nhaâ úã àïí baán hoùåc cho thuï hoùåc cho cuãa phaáp luêåt. Àêëu giaá quyïìn sûã duång àêët àïí thuï mua; thûåc hiïån dûå aán àêìu tû xêy dûång kïët thûåc hiïån dûå aán àêìu tû, ngûúâi truáng àêëu giaá laâ cêëu haå têìng àïí chuyïín nhûúång hoùåc cho thuï; chuã àêìu tû dûå aán coá traách nhiïåm laâm thuã tuåc dûå aán sûã duång quyä àêët àïí taåo vöën cho àêìu tû àùng kyá àêìu tû, lêåp dûå aán àêìu tû àïí thûåc hiïån xêy dûång kïët cêëu haå têìng; dûå aán sûã duång àêët dûå aán theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì àêìu tû. thûúng maåi vaâ dõch vuå; àêët cú súã saãn xuêët phi Àêëu giaá quyïìn sûã duång àêët cho caác töí chûác, höå nöng nghiïåp (àöëi vúái caác trûúâng húåp quy àõnh gia àònh, caá nhên tûå xêy dûång nhaâ úã, cûãa haâng, taåi Khoaãn 1 Àiïìu 59 Luêåt Àêët àai 2013); giao ki öët kinh doanh: Töí chûác, höå gia àònh, caá nhên àêët, cho thuï khi Nhaâ nûúác thu höìi do sùæp xïëp truáng àêëu giaá khöng phaãi laâm thuã tuåc àùng kyá laåi, xûã lyá truå súã laâm viïåc, cú súã hoaåt àöång sûå àêìu tû vaâ lêåp dûå aán àêìu tû xêy dûång. Khi xêy nghiïåp, cú súã saãn xuêët, kinh doanh maâ taâi saãn dûång cöng trònh phaãi laâm thuã tuåc cêëp pheáp xêy gùæn liïìn vúái àêët thuöåc súã hûäu Nhaâ nûúác; giao dûång theo quy àõnh. àêët úã taåi àö thõ, nöng thön (àöëi vúái caác dûå aán Cuäng theo Quy àõnh naây, Nhaâ nûúác giao àêët àêëu giaá quyïìn sûã duång àêët coá diïån tñch trïn 14- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 15. 5.000 m2 àêët). UBND cêëp huyïån quyïët àõnh têìng kyä thuêåt. Àöëi vúái caác khu àêët nhoã leã xen àêëu giaá caác trûúâng húåp: Dûå aán sûã duång àêët keåt, UBND cêëp huyïån laâ cú quan cung cêëp thûúng maåi, dõch vuå; àêët cú súã saãn xuêët phi thöng tin quy hoaåch, cung cêëp chó giúái àûúâng nöng nghiïåp; àïí giao àêët cho caác töí chûác, höå àoã, cung cêëp chó giúái xêy dûång, thêím àõnh, phï gia àònh, caá nhên tûå xêy dûång nhaâ úã taåi àö thõ, duyïåt quy hoaåch töíng thïí mùåt bùçng. Trûúâng nöng thön (àöëi vúái caác dûå aán àêëu giaá quyïìn sûã húåp nïëu têån duång àûúåc haå têìng kyä thuêåt hiïån coá duång àêët vúái àêët nhoã leã, xen keåt coá diïån tñch thò khöng phaãi àêìu tû xêy dûång haå têìng kyä thuêåt dûúái 5.000 m2). UBND cêëp huyïån coá traách vaâ àûúåc nïu cuå thïí trong phûúng aán àêëu giaá nhiïåm ûu tiïn böë trñ sûã duång cho muåc àñch cöng quyïìn sûã duång àêët. Àöëi vúái trûúâng húåp nhaâ àêët cöång phuåc vuå nhên dên trong khu vûåc, nïëu thu höìi do sùæp xïëp laåi, xûã lyá truå súã laâm viïåc, cú khöng coá nhu cêìu sûã duång cho muåc àñch cöng súã hoaåt àöång sûå nghiïåp, cú súã saãn xuêët, kinh cöång thò töí chûác àêëu giaá quyïìn sûã duång àêët doanh maâ taâi saãn gùæn liïìn vúái àêët thuöåc súã hûäu theo quy hoaåch. UBND cêëp xaä quyïët àõnh àêëu nhaâ nûúác: Àûúåc töí chûác àêëu giaá quyïìn sûã duång giaá cho caác höå gia àònh, caá nhên taåi àõa phûúng àêët vaâ taâi saãn gùæn liïìn vúái àêët khi hoaân thaânh thuï àêët àïí saãn xuêët nöng nghiïåp, lêm nghiïåp, cöng taác giaãi phoáng mùåt bùçng vaâ theo Quyïët nuöi tröìng thuãy saãn: thuöåc quyä àêët cöng ñch, àêët àõnh cuãa cú quan coá thêím quyïìn. Àêët àaä àûúåc baäi böìi ven söng, àêët chûa sûã duång cuãa xaä, cêëp coá thêím quyïìn phï duyïåt phûúng aán àêëu phûúâng, thõ trêën. Thúâi haån sûã duång àêët laâ 5 nùm giaá quyïìn sûã duång àêët, giaá khúãi àiïím àêëu giaá theo quy àõnh cuãa Luêåt Àêët àai 2013; giaá àêët àïí quyïìn sûã duång àêët. Trûúâng húåp töí chûác, höå gia laâm cùn cûá àêëu giaá laâ giaá àêët nöng nghiïåp theo àònh, caá nhên tham gia àêëu giaá quyïìn sûã duång quy àõnh taåi baãng giaá àêët do UBND Thaânh phöë àêët úã àïí tûå xêy dûång nhaâ úã, cûãa haâng, ki öët kinh ban haânh theo quy àõnh cuãa Luêët Àêët àai 2013. doanh khöng cêìn coá àiïìu kiïån baão àaãm vïì Àêët àûúåc àem àêëu giaá quyïìn sûã duång àêët nùng lûåc taâi chñnh àïí thûåc hiïån dûå aán àêìu tû khi coá àuã caác àiïìu kiïån: Thuöåc diïån Nhaâ nûúác theo quy àõnh. giao àêët coá thu tiïìn sûã duång àêët hoùåc cho thuï Kïë hoaåch àêëu giaá quyïìn sûã duång àêët trïn àêët àïí sûã duång theo quy àõnh taåi Khoaãn 1 Àiïìu àõa baân cêëp huyïån àûúåc xaác àõnh trong Kïë 4 baãn Quy àõnh naây; phuâ húåp kïë hoaåch sûã duång hoaåch sûã duång àêët hùçng nùm cêëp huyïån, trònh àêët hùçng nùm cuãa cêëp huyïån àûúåc UBND UBND Thaânh phöë quyïët àõnh phï duyïåt theo Thaânh phöë phï duyïåt. Àöëi vúái trûúâng húåp àêëu quy àõnh cuãa phaáp luêåt àêët àai. Cùn cûá Kïë giaá àêët àïí thûåc hiïån dûå aán àêìu tû: Àûúåc àêëu giaá hoaåch sûã duång àêët hùçng nùm cêëp huyïån àûúåc quyïìn sûã duång àêët khi àaä hoaân thaânh xong UBND Thaânh phöë phï duyïåt, Súã Kïë hoaåch vaâ cöng taác giaãi phoáng mùåt bùçng, coá baãn veä chó Àêìu tû chuã trò cuâng Súã Taâi nguyïn vaâ Möi giúái àûúâng àoã vaâ vùn baãn thöng tin haå têìng kyä trûúâng töíng húåp xêy dûång Kïë hoaåch àêëu giaá thuêåt, vùn baãn cuãa cú quan Nhaâ nûúác coá thêím quyïìn sûã duång àêët Thaânh phöë, cên àöëi caác quyïìn xaác àõnh vïì mêåt àöå xêy dûång, hïå söë sûã nguöìn lûåc vaâ caác biïån phaáp àïí thûåc hiïån, baáo duång àêët, quy hoaåch chi tiïët 1:500 hoùåc quy caáo UBND Thaânh phöë ban haânh. hoaåch chi tiïët 1:2.000 hoùåc quy hoaåch töíng mùåt Phûúng phaáp xaác àõnh, thêím quyïìn xaác bùçng tó lïå 1:500 àûúåc cêëp coá thêím quyïìn phï àõnh vaâ trònh tûå thuã tuåc xaác àõnh giaá khúãi àiïím duyïåt (nïëu coá). Àöëi vúái trûúâng húåp àêëu giaá thûåc hiïån theo quy àõnh cuãa Luêåt Àêët àai, caác quyïìn sûã duång àêët cho caác töí chûác, höå gia àònh, Nghõ àõnh, Thöng tû hûúáng dêîn vaâ Quyïët àõnh caá nhên tûå xêy dûång nhaâ úã taåi àö thõ, nöng thön: cuãa UBND Thaânh phöë. Trûúâng húåp truáng àêëu Àûúåc töí chûác àêëu giaá khi àaä hoaân thaânh xong giaá quyïìn sûã duång àêët thuï traã tiïìn hùçng nùm cöng taác giaãi phoáng mùåt bùçng vaâ xêy dûång haå thò àún giaá truáng àêëu giaá àûúåc öín àõnh theo quy TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 15
 16. àõnh taåi Khoaãn 3 Àiïìu 4 Nghõ àõnh söë cöng ñch, àêët baäi böìi ven söng, àêët chûa sûã duång, 46/2014/NÀ-CP laâ 10 nùm, hïët thúâi gian öín UBND cêëp huyïån xaác àõnh vaâ phï duyïåt giaá khúãi àõnh, thûåc hiïån àiïìu chónh àún giaá thuï àêët theo àiïím. Àún giaá truáng àêëu giaá quyïìn sûã duång àêët chñnh saách vïì thu tiïìn thuï àêët àöëi vúái trûúâng thuï traã tiïìn hùçng nùm àûúåc öín àõnh trong thúâi húåp thuï àêët traã tiïìn thuï àêët hùçng nùm khöng haån thuï àêët khöng quaá 5 nùm. thöng qua hònh thûác àêëu giaá, mûác àiïìu chónh Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh sau 10 khöng vûúåt quaá 30% àún giaá thuï àêët truáng àêëu ngaây kïí tûâ ngaây kyá. giaá. Trûúâng húåp àêëu giaá cho höå gia àònh, caá nhên taåi àõa phûúng thuï àêët àïí saãn xuêët nöng nghiïåp, (Xem toaân vùn taåi www.hanoi.gov.vn) lêm nghiïåp, nuöi tröìng thuãy saãn thuöåc quyä àêët 16- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 17. Höåi nghõ thêím àõnh Àöì aán Quy hoaåch chi tiïët baão töìn, tön taåo vaâ phaát huy giaá trõ Khu di tñch trung têm Hoaâng thaânh Thùng Long - Haâ Nöåi Ngaây 02/10/2014 taåi Haâ Nöåi, Böå Xêy dûång àaä töí chûác Höåi nghõ thêím àõnh Àöì aán Quy hoaåch chi tiïët baão töìn, tön taåo vaâ phaát huy giaá trõ Khu di tñch trung têm Hoaâng thaânh Thùng Long - Haâ Nöåi tyã lïå 1:500. Thûá trûúãng Böå Xêy dûång Nguyïîn Àònh Toaân vaâ Thûá trûúãng Böå Vùn hoáa, Thïí thao & Du lõch Àùång Thõ Bñch Liïn àöìng chuã trò Höåi nghõ. Tham dûå Höåi nghõ coá àaåi diïån caác Böå, ngaânh Trung ûúng, caác Höåi, Hiïåp höåi chuyïn ngaânh laâ thaânh viïn cuãa Höåi àöìng thêím àõnh; àaåi diïån Thûá trûúãng Böå Xêy dûång Nguyïîn Àònh Toaân laänh àaåo Súã Quy hoaåch Kiïën truác Haâ Nöåi, phaát biïíu taåi Höåi nghõ UBND quêån Ba Àònh, Cuåc Di saãn, Trung têm Long xûa àaä laâm nöíi bêåt hún giaá trõ cuãa khu baão töìn di saãn Thùng Long - Haâ Nöåi, UÃy ban trung têm Hoaâng thaânh. UNESCO Viïåt Nam… Xung quanh Khu di tñch têåp trung caác cú Theo baáo caáo taåi Höåi nghõ cuãa Viïån Quy quan chuã chöët cuãa Àaãng vaâ Chñnh phuã; caác khu hoaåch àö thõ & nöng thön Quöëc gia (VIUP), àún vûåc caãnh quan àeåp khaác nhû phöë cöí, söng võ tû vêën lêåp Àöì aán, khu trung têm Hoaâng thaânh Höìng, höì Têy, vûúân Baách Thaão… nïn coá thïí Thùng Long - Haâ Nöåi, bao göìm khu di tñch khaão noái àêy laâ khu vûåc quan troång cuãa Thuã àö trïn cöí hoåc söë 18 Hoaâng Diïåu vaâ truåc trung têm moåi khña caånh xaä höåi, vùn hoáa, chñnh trõ vaâ quy Thaânh cöí Haâ Nöåi, laâ möåt quêìn thïí thöëng nhêët hoaåch kiïën truác. Hiïån nay, Khu di tñch coân lûu nùçm trong Cêëm thaânh, àöìng thúâi chñnh laâ trung giûä àûúåc nhiïìu cöng trònh kiïën truác minh chûáng têm cuãa Hoaâng thaânh Thùng Long xûa. Àêy laâ cho sûå töìn taåi cuãa Kinh àö nûúác Àaåi Viïåt vaâ Thuã di tñch quöëc gia àùåc biïåt, àöìng thúâi laâ di saãn vùn àö Haâ Nöåi; caác di tñch lõch sûã vùn hoáa (Kyâ Àaâi, hoáa thïë giúái vúái nhûäng giaá trõ lõch sûã, vùn hoáa, Àoan Mön, nïìn àiïån Kñnh Thiïn, Hêåu Lêu…); di kiïën truác àöåc àaáo. Traãi qua nhiïìu thùng trêìm tñch caách maång (nhaâ vaâ hêìm D67); cöng trònh lõch sûã trong caác thúâi kyâ khaác nhau Lyá - Trêìn - kiïën truác thúâi Phaáp thuöåc. Do àoá, cöng taác baão Lï - Nguyïîn - thúâi kyâ Phaáp thuöåc cho túái ngaây töìn, tön taåo vaâ phaát huy giaá trõ Khu di tñch coá yá nay, khu di tñch naây àaä trúã thaânh möåt àiïím nhêën nghôa to lúán trong viïåc giaáo duåc truyïìn thöëng, lõch sûã trong caãnh quan chung cuãa Thuã àö Haâ baão töìn di saãn vùn hoáa, khai thaác tiïìm nùng du Nöåi. Núi àêy tûâng chûáng kiïën sûå phaát triïín cuãa lõch, phaát triïín kinh tïë xaä höåi, xêy dûång vaâ caác nhaâ nûúác àöåc lêåp, caác hònh mêîu nhaâ nûúác quaãng baá hònh aãnh Thuã àö túái caác quöëc gia kiïíu chêu AÁ; núi giao thoa caác nïìn vùn hoáa trong khu vûåc vaâ thïë giúái. Nhiïåm vuå Quy hoaåch phûúng Àöng vaâ phûúng Têy; núi chûáa àûång chi tiïët baão töìn, tön taåo vaâ phaát huy giaá trõ Khu nhûäng dêëu tñch cuãa chïë àöå thûåc dên vaâ caác di tñch àaä àûúåc Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt cuöåc àêëu tranh giaãi phoáng dên töåc sau Chiïën ngaây 01/11/2012 taåi Quyïët àõnh 1647/QÀ-TTg tranh thïë giúái lêìn II. Nhiïìu neát vùn hoáa, myä vaâ Quy hoaåch töíng mùåt bùçng Khu di tñch trung thuêåt, kiïën truác àöåc àaáo cuãa Kinh thaânh Thùng TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 17
 18. têm Hoaâng thaânh Thùng Long taåi 18 Hoaâng trònh lêåp Àöì aán. Höåi àöìng cuäng trao àöíi vaâ àoáng Diïåu - Haâ Nöåi àûúåc phï duyïåt ngaây 08/6/2012 goáp nhiïìu yá kiïën cho Àöì aán. Trong àoá, yïu cêìu taåi Quyïët àõnh söë 696/QÀ-TTg laâ caác cùn cûá tû vêën thïí hiïån roä hún sûå phên biïåt vïì hònh thaái phaáp lyá cú baãn àïí VIUP tiïën haânh lêåp Àöì aán. khöng gian, cêëu truác vaâ chûác nùng giûäa vuâng Phaåm vi nghiïn cûáu cuãa Àöì aán àûúåc VIUP àïåm vaâ vuâng chuyïín tiïëp, cuäng nhû hiïån traång xaác àõnh trong töíng thïí khöng gian àö thõ cuãa vaâ mûác àöå taác àöång cuãa caác vuâng naây túái di Haâ Nöåi; caác taác àöång vaâ caác möëi liïn kïët giûäa tñch. Theo öng Nguyïîn Thïë Huâng - Cuåc trûúãng Khu trung têm Hoaâng thaânh vaâ caác khu lên cêån Cuåc Di saãn, àïí caác vuâng àïåm, vuâng chuyïín tiïëp (khu Höì Gûúm, Höì Têy, khu di tñch Höì Chuã tõch thûåc sûå laâ caác vuâng baão vïå di tñch, Àöì aán cêìn taåi Phuã Chuã tõch…) cuäng àûúåc VIUP xem xeát àûa caác quy àõnh vïì quaãn lyá quy hoaåch - kiïën nghiïn cûáu kyä trong Àöì aán. Theo VIUP, khu vûåc truác àöëi vúái caác vuâng naây. PGS. Nguyïîn Quöëc lêåp quy hoaåch laâ khu di tñch lõch sûã - vùn hoáa Thöng (Höåi Kiïën truác sû Viïåt Nam) kiïën nghõ àùåc biïåt quan troång, göìm nhiïìu cöng trònh kiïën VIUP laâm roä hún giaá trõ lõch sûã cuãa Khu di tñch, truác àûúåc xêy dûång taåi nhûäng giai àoaån lõch sûã sûå kïët nöëi giûäa khu khaão cöí hoåc 18 Hoaâng Diïåu khaác nhau, caác di chó khaão cöí hoåc àaä àûúåc phaát vaâ Khu trung têm, khu vûåc cêy xanh. Öng löå vaâ coân chûáa àûång dûúái loâng àêët. Do àoá, tñnh Nguyïîn Maånh Thùæng - àaåi diïån UÃy ban chêët cuãa Àöì aán seä coá 2 nöåi dung - quy hoaåch UNESCO Viïåt Nam (Böå Ngoaåi giao) cho rùçng baão töìn vaâ quy hoaåch chi tiïët xêy dûång. Trïn cú àêy laâ möåt quy hoaåch khoá do tñnh chêët khu vûåc súã naây, VIUP àaä khaão saát, àaánh giaá hiïån traång quy hoaåch chûáa àûång nhiïìu têìng vùn hoáa, hún khu vûåc lêåp quy hoaåch (caác haång muåc di tñch - nûäa nùçm trong vuâng nhaåy caãm cuãa Thuã àö Haâ phïë tñch, hiïån traång caãnh quan khöng gian, cêy Nöåi, song àaä àûúåc VIUP thûåc hiïån töët. Tuy xanh, haå têìng kyä thuêåt…); àïì xuêët 03 vuâng àïåm nhiïn, VIUP cêìn nghiïn cûáu thïm vïì viïåc baão vaâ 03 vuâng chuyïín tiïëp; àïì xuêët yá tûúãng, vïå caác di tñch göëc trònh trong höì sú UNESCO vaâ nguyïn tùæc vaâ quan àiïím baão töìn, tön taåo vaâ tham vêën caác chuyïn gia UNESCO, àaãm baão phaát huy Khu di tñch dûåa trïn caác khuyïën nghõ tñnh khaách quan cho caác giaãi phaáp quy hoaåch. cuãa UNESCO. Cú baãn, caác nguyïn tùæc naây Àïí Àöì aán coá tñnh khaã thi cao, nguöìn kinh phñ xoay quanh vêën àïì tiïëp tuåc múã röång diïån tñch cuäng laâ möåt vêën àïì àûúåc Höåi àöìng thaão luêån kyä khai quêåt khaão cöí hoåc, nhêët laâ taåi khu Thaânh cöí vúái chuã àêìu tû (Trung têm baão töìn di saãn Thùng Haâ Nöåi; tùng cûúâng nghiïn cûáu laâm roä giaá trõ Long - Haâ Nöåi) caác di tñch kiïën truác thúâi tiïìn Nguyïîn trïn truåc Phaát biïíu kïët luêån Höåi nghõ, Thûá trûúãng Böå trung têm cuãa Cêëm thaânh Thùng Long; quaãn lyá Vùn hoáa, Thïí thao & Du lõch Àùång Thõ Bñch Liïn vuâng àïåm vaâ vuâng chuyïín tiïëp, baão àaãm sûå an vaâ Thûá trûúãng Böå Xêy dûång Nguyïîn Àònh Toaân toaân vaâ caãnh quan caãnh quan haâi hoâa vúái di baây toã sûå àöìng tònh vúái 05 nguyïn tùæc baão töìn, saãn, tiïën túái múã röång vuâng àïåm, vuâng chuyïín tön taåo vaâ phaát huy giaá trõ Khu di tñch maâ VIUP tiïëp úã phña Bùæc, phña Àöng vaâ Nam cuãa di saãn. àûa ra trong Àöì aán, nhêët trñ àêy laâ Àöì aán “múã” Giaãi phaáp quy hoaåch àûúåc VIUP àûa ra mang àïí coá thïí chónh sûãa khi cêìn thiïët vaâ coá àiïìu kiïån tñnh chêët “múã” àïí sau naây coá thïí tiïëp tuåc caác vïì sau naây; àöìng thúâi, giao cho àún võ tû vêën bûúác nghiïn cûáu lêu daâi, vúái caã ba hoaåt àöång khêín trûúng tiïëp thu caác yá kiïën àoáng goáp cuãa khaão cöí - baão töìn - trûng baây giúái thiïåu. caác thaânh viïn Höåi àöìng vaâ caác chuyïn gia cuãa Taåi Höåi nghõ thêím àõnh, caác uãy viïn phaãn Höåi àöìng àïí hoaân thiïån Àöì aán trònh Thuã tûúáng biïån vaâ thaânh viïn Höåi àöìng àïìu àaánh giaá rêët Chñnh phuã phï duyïåt trong nùm nay. cao sûå cöng phu cuäng nhû khöëi lûúång cöng viïåc àöì söå maâ àún võ tû vêën àaä thûåc hiïån trong quaá Lïå Minh 18 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 19. Höåi nghõ thêím àõnh Àïì aán àïì nghõ cöng nhêån thaânh phöë Vônh Yïn laâ àö thõ loaåi II Ngaây 03/10/2014, taåi Haâ Nöåi, Böå Xêy dûång àaä töí chûác Höåi nghõ thêím àõnh Àïì aán àïì nghõ cöng nhêån thaânh phöë Vônh Yïn, tónh Vônh Phuác laâ àö thõ loaåi II trûåc thuöåc tónh. Tham dûå Höåi nghõ coá caác thaânh viïn cuãa Höåi àöìng nêng loaåi àö thõ quöëc gia göìm àaåi diïån Vùn phoâng Chñnh phuã, caác Böå, ngaânh Trung ûúng, caác Höåi, Hiïåp höåi chuyïn ngaânh. Thûá trûúãng Böå Xêy dûång Phan Thõ Myä Linh - Chuã tõch Höåi àöìng thêím àõnh chuã trò Höåi nghõ. Tham dûå Höåi nghõ vïì phña àõa phûúng coá Thûá trûúãng Phan Thõ Myä Linh chuã trò Höåi nghõ Phoá Chuã tõch UBND tónh Vônh Phuác Vuä Chñ thêím àõnh Giang; öng Nguyïîn Vùn Chuác - UÃy viïn Thûúâng vuå Tónh uãy, Bñ thû Thaânh uãy thaânh phöë Vônh àûúåc duy trò úã mûác cao 18,11%; thu nhêåp bònh Yïn; öng Trêìn Ngoåc Oanh - Chuã tõch UBND quên àêìu ngûúâi caác nùm tûâ 2011 - 2013 öín àõnh thaânh phöë Vônh Yïn vaâ àaåi diïån caác Súã, ngaânh úã mûác 4060 USD, bùçng 2,64 lêìn so vúái bònh cuãa tónh Vônh Phuác vaâ thaânh phöë Vônh Yïn. quên caã nûúác; tyã lïå àö thõ hoáa 86,86%. Cú cêëu Baáo caáo taåi Höåi nghõ, öng Trêìn Ngoåc Oanh kinh tïë cuãa thaânh phöë chuyïín dõch theo hûúáng - Chuã tõch UBND thaânh phöë Vônh Yïn cho biïët, tñch cûåc, tùng tyã troång cöng nghiïåp - xêy dûång - Vônh Phuác laâ möåt tónh nùçm trong Vuâng Thuã àö dõch vuå; giaãm tyã troång nöng lêm thuãy saãn. Tñnh Haâ Nöåi vaâ thuöåc vaânh àai phaát triïín cuãa trung àïën nùm 2013, cöng nghiïåp chiïëm 43,2%; têm kinh tïë troång àiïím miïìn Bùæc. Thaânh phöë thûúng maåi dõch vuå chiïëm hún 55%. Bïn caånh Vônh Yïn laâ trung têm haânh chñnh, chñnh trõ, kinh viïåc thuác àêíy thûúng maåi - dõch vuå trúã thaânh tïë, vùn hoáa cuãa tónh Vônh Phuác, coá tuyïën àûúâng ngaânh kinh tïë chuã yïëu, thaânh phöë vêîn chuá troång sùæt Haâ Nöåi - Laâo Cai vaâ Quöëc löå 2 ài qua, caách phaát triïín cöng nghiïåp, coi àêy laâ möåt trong Haâ Nöåi 55 km vaâ sên bay Quöëc tïë Nöåi Baâi 25 km nhûäng lônh vûåc kinh tïë chuã lûåc trong quaá trònh vïì phña Nam, caách thaânh phöë Viïåt Trò 25 km vïì phaát triïín vaâ höåi nhêåp. Thaânh phöë hiïån coá hún phña Têy, do àoá Vônh Yïn coá võ trñ vö cuâng thuêån 40 doanh nghiïåp coá vöën àêìu tû nûúác ngoaâi hoaåt lúåi àïí trung chuyïín, kïët nöëi vúái caác vuâng miïìn àöång trong lônh vûåc cöng nghiïåp (gia cöng haâng trong khu vûåc, giao thûúng vaâ phaát triïín caác may mùåc, giaây deáp; chïë taåo thiïët bõ cú khñ chñnh ngaânh cöng nghiïåp, dõch vuå .Thaáng 12/2004, Böå xaác; àiïån tûã; àiïån laånh; phuå tuâng ö tö xe maáy; trûúãng Böå Xêy dûång àaä ban haânh Quyïët àõnh lùæp raáp ö tö…), hêìu hïët têåp trung trong Khu cöng nhêån thõ xaä Vônh Yïn laâ àö thõ loaåi III; vaâ thõ cöng nghiïåp Khai Quang. Khu vûåc cöng nghiïåp xaä àûúåc cöng nhêån laâ thaânh phöë trûåc thuöåc tónh ngoaâi quöëc doanh cuäng chiïëm võ thïë quan troång theo Nghõ àõnh söë 146/2006/NÀ-CP ngaây trong phaát triïín kinh tïë trïn àõa baân. 01/12/2006. Kïët cêëu haå têìng cuãa thaânh phöë àaä àûúåc àêìu Kïí tûâ khi àûúåc cöng nhêån laâ àö thõ loaåi III túái tû xêy dûång tûúng àöëi hoaân chónh; diïån maåo àö nay, thaânh phöë Vônh Yïn àaä coá nhûäng àöíi thay thõ àûúåc àöíi múái rêët nhiïìu theo hûúáng vùn minh cùn baãn vaâ toaân diïån. Töëc àöå tùng trûúãng kinh vaâ hiïån àaåi, vúái nhiïìu khu àö thõ múái àaä hoaân tïë trung bònh cuãa thaânh phöë ba nùm gêìn àêy thiïån vaâ àang xêy dûång nhû khu àö thõ Nam TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 19
 20. Vônh Yïn, khu àö thõ sinh thaái Söng Höìng - Nam yá kiïën rêët têm huyïët, àïí UBND tónh vaâ thaânh Àêìm Vaåc, khu nhaâ úã àö thõ Vônh Haâ, khu dõch vuå phöë coá àõnh hûúáng khùæc phuåc, vò sûå phaát triïín du lõch Söng Höìng Thuã àö - Bùæc Àêìm Vaåc… bïìn vûäng cuãa thaânh phöë sau khi àûúåc nêng loaåi: Àùåc biïåt, Vônh Yïn laâ möåt trong nhûäng thaânh lûu yá hïå thöëng thoaát nûúác, xûã lyá raác, têåp trung phöë àûúåc Ngên haâng Phaát triïín chêu AÁ lûåa vaâo caác giaãi phaáp giaãm thiïíu ö nhiïîm vaâ baão vïå choån thûåc hiïån Dûå aán “Thaânh phöë xanh - Tûúng möi trûúâng (Böå Taâi nguyïn Möi trûúâng); àaãm lai àö thõ bïìn vûäng cuãa khu vûåc Àöng Nam AÁ”; baão nguöìn nûúác ngêìm (Cuåc Haå têìng Kyä thuêåt - vaâ àûúåc nhoám chuyïn gia TA Group cuãa Ngên Böå Xêy dûång); nghiïn cûáu phaát triïín du lõch trïn haâng Thïë giúái nghiïn cûáu xêy dûång kïë hoaåch quan àiïím xêy dûång thaânh phöë du lõch têm linh haânh àöång nhùçm tiïëp cêån thaânh phöë xanh theo - sinh thaái, liïn kïët vúái khu du lõch Tam Àaão (Böå caách hoaân toaân múái, thöng qua caác phûúng Vùn hoáa, Thïí thao & Du lõch)… phaáp thûåc hiïån àöìng thúâi chûúng trònh hïå thöëng Töíng húåp caác yá kiïën rêët khaách quan, thiïët thu gom vaâ xûã lyá nûúác mûa - nûúác thaãi, quy thûåc cuãa caác uãy viïn phaãn biïån vaâ thaânh viïn hoaåch caãi taåo khu vûåc ven höì, kiïím soaát chêët Höåi àöìng, Thûá trûúãng Phan Thõ Myä Linh àaä phaát lûúång nûúác höì àïí caãi thiïån àiïìu kiïån söëng, tùng biïíu kïët luêån vaâ thöng qua kïët quaã boã phiïëu giaá trõ àêët àai, phaát triïín du lõch cho thaânh phöë. cöng nhêån thaânh phöë Vônh Yïn laâ àö thõ loaåi II Vïì cú baãn, Vônh Yïn àaä àaáp ûáng àûúåc caác trûåc thuöåc tónh Vônh Phuác vúái söë àiïím trung bònh tiïu chñ cuãa àö thõ loaåi II, cùn cûá theo Nghõ àõnh 86,34 àiïím. Thûá trûúãng Phan Thõ Myä Linh nhêën söë 42/2009/NÀ-CP ngaây 07/5/2009 cuãa Chñnh maånh: Viïåc thöng qua Àïì aán àïì nghõ cöng nhêån phuã vïì viïåc Phên loaåi àö thõ vaâ Thöng tû söë thaânh phöë Vônh Yïn laâ àö thõ loaåi II laâ sûå ghi 34/2009/TT-BXD ngaây 30/9/2009 cuãa Böå Xêy nhêån nhûäng thaânh tûåu to lúán maâ chñnh quyïìn vaâ dûång vïì viïåc Quy àõnh chi tiïët möåt söë nöåi dung nhên dên tónh Vônh Phuác noái chung, thaânh phöë cuãa Nghõ àõnh 42/2009/NÀ-CP. Viïåc nêng loaåi Vônh Yïn noái riïng àaä àaåt àûúåc, àöìng thúâi cuäng cho thaânh phöë VônhYïn thaânh àö thõ loaåi II trûåc laâ tònh caãm maâ toaân thïí Höåi àöìng gûãi gùæm túái thuöåc tónh hoaân toaân phuâ húåp vúái àõnh hûúáng Vônh Yïn, mong muöën thaânh phöë phaát huy hún quy hoaåch xêy dûång vuâng tónh vaâ Chûúng trònh nûäa nhûäng thïë maånh tiïìm nùng cuãa mònh, khùæc töíng thïí xêy dûång vaâ phaát triïín àö thõ tónh Vônh phuåc nhûäng mùåt chûa àaåt, àaãm àûúng töët vai troâ Phuác àïën nùm 2030 têìm nhòn àïën nùm 2050; chûác nùng laâ möåt cûåc quan troång trong tam giaác àöìng thúâi laâ sûå khùèng àõnh quyïët têm xêy dûång Vônh Yïn - Phuác Yïn - Bònh Xuyïn cuãa tónh Vônh möåt thaânh phöë giaâu àeåp nhû Nghõ quyïët Àaåi höåi Phuác, àöìng thúâi laâ möåt trong nhûäng trung têm Àaãng böå tónh Vônh Phuác lêìn thûá XV, vaâ Nghõ phaát triïín nhanh cuãa vuâng kinh tïë troång àiïím quyïët Àaåi höåi Àaãng böå thaânh phöë lêìn thûá XIX Bùæc Böå. Thûá trûúãng Phan Thõ Myä Linh cuäng nhiïåm kyâ 2010 - 2015 àaä xaác àõnh. mong muöën, trong löå trònh phaát triïín tiïëp theo Caác baáo caáo thêím àõnh cuãa Cuåc Phaát triïín sau khi àûúåc nêng loaåi, thaânh phöë seä xêy dûång àö thõ Böå Xêy dûång, Böå Nöåi vuå vaâ yá kiïën caác chûúng trònh phaát triïín àö thõ phuâ húåp vúái sûå thaânh viïn Höåi àöìng àïìu nhêët trñ àaánh giaá cao phaát triïín chung cuãa toaân tónh àïí xûáng àaáng nhûäng kïët quaã maâ thaânh phöë Vônh Yïn àaä àaåt danh hiïåu àö thõ loaåi II vaâ vûäng bûúác tiïën lïn trúã àûúåc trïn chùång àûúâng phêën àêëu gêìn möåt thêåp thaânh àö thõ loaåi I (theo löå trònh vaâo nùm 2020 - kyã qua, vúái 31/49 chó tiïu àaåt vaâ vûúåt mûác; trong chaâo mûâng kyã niïåm 120 nùm àö thõ Vônh Yïn), àoá möåt söë chó tiïu vïì kinh tïë xaä höåi, nhaâ úã vö hûúáng túái möåt thaânh phöë xanh phaát triïín bïìn cuâng êën tûúång. Vïì möåt söë chó tiïu chûa àaåt vûäng trong tûúng lai. chuêín àö thõ loaåi II nhû quy mö dên söë, nhaâ tang lïî, xûã lyá chêët thaãi rùæn, Höåi àöìng àaä àoáng goáp caác Lïå Minh 20 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2