intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 2/2011

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

7
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 2/2011" nhanh chóng tăng cường xây dựng nhà ở và cơ sở hạ tầng đô thị, nâng cao chức năng đô thị và cải thiện môi trường cư trú, kinh nghiệm của thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc; nghiên cứ mô hình quản lý dự án phá dỡ, di dời nhà của khu vực đô thị ở Trung Quốc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 2/2011

 1. 2 Thaáng 1 - 2011
 2. TÊÅP ÀOAÂN PHAÁT TRIÏÍN NHAÂ VAÂ ÀÖ THÕ VIÏÅT NAM TÖÍNG KÏËT CÖNG TAÁC SAÃN XUÊËT KINH DOANH NÙM 2010 VAÂ THÖNG QUA PHÛÚNG HÛÚÁNG NHIÏÅM VUÅ NÙM 2011 Haâ Nöåi, ngaây 20 thaáng 01 nùm 2010 Böå trûúãng Böå Xêy dûång Nguyïîn Höìng Quên phaát biïíu chó àaåo Höåi nghõ Thûá trûúãng Böå Xêy dûång Nguyïîn Trêìn Nam trao caác danh hiïåu thi àua cho caác têåp thïí thuöåc Têåp àoaân HUD
 3. THÖNG TIN CUÃA BÖÅ XÊY DÛÅNG THÖNG TIN MÖÎI THAÁNG 2 KYÂ XÊY DÛÅNG CÚ BAÃN TRUNG TÊM THÖNG TIN PHAÁT HAÂNH & KHOA HOÅC NÙM THÛÁ MÛÚÂI HAI CÖNG NGHÏÅ 2 XÊY DÛÅNG SÖË 2 - 1/2011 MUÅC LUÅC Vùn baãn quaãn lyá Vùn baãn caác cú quan TW - Quyïët àõnh söë 2376/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng Chñnh 5 phuã phï duyïåt Àõnh hûúáng quy hoaåch àõa àiïím lûu giûä, chön cêët chêët thaãi phoáng xaå àïën nùm 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050 - Quyïët àõnh söë 124/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng Chñnh 6 phuã phï duyïåt Àiïìu chónh Quy hoaåch xêy dûång Khu kinh tïë Dung Quêët, tónh Quaãng Ngaäi àïën nùm 2025 - Quyïët àõnh söë 127/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng Chñnh 8 phuã phï duyïåt Quy hoaåch chi tiïët phaát triïín ûáng duång bûác xaå trong cöng nghiïåp vaâ caác ngaânh kinh tïë - kyä thuêåt khaác àïën nùm 2020 - Thöng tû söë 01/2011/TT-BKHÀT cuãa Böå Kïë hoaåch 10 vaâ Àêìu tû Quy àõnh chi tiïët kiïím tra vïì cöng taác àêëu thêìu TRUNG TÊM THÖNG TIN Vùn baãn cuãa àõa phûúng - Quyïët àõnh söë 128/QÀ-UBND cuãa UÃy ban nhên dên 12 TRUÅ SÚÃ: 37 LÏ ÀAÅI HAÂNH - HAÂ NÖÅI tónh Thanh Hoáa phï duyïåt àïì cûúng quy hoaåch TEL : 8.215.137 - 8.215.138 töíng thïí thuãy lúåi tónh Thanh Hoáa àïën nùm 2020 vaâ àõnh hûúáng àïën nùm 2030 FAX : (04)9.741.709 - Quyïët àõnh söë 02/2011/QÀ-UBND cuãa UÃy ban nhên 13 Email: citc_bxd@hn.vnn.vn dên thaânh phöë Haâ Nöåi ban haânh Quy àõnh möåt söë nöåi dung Quaãn lyá chi phñ àêìu tû xêy dûång cöng trònh sûã duång nguöìn vöën Nhaâ nûúác do UBND thaânh phöë Haâ Nöåi quaãn lyá GIÊËY PHEÁP SÖË: 595 / BTT CÊËP NGAÂY 21 - 9 - 1998 TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 3
 4. Khoa hoåc cöng nghïå xêy dûång - Nghiïåm thu àïì taâi: + Àiïìu tra khaão saát, àaánh giaá hiïån traång nguöìn thaãi, 15 taãi lûúång chêët thaãi vaâ hiïån traång sûã duång nùng lûúång taåi möåt söë cú súã saãn xuêët vêåt liïåu xêy dûång trong ngaânh (Maä söë: MT15-08) - Höåi nghõ töíng kïët cöng taác nghiïn cûáu khoa hoåc 16 nùm 2010 vaâ phûúng hûúáng nùm 2011 cuãa Viïån Kiïën truác, Quy hoaåch àö thõ vaâ nöng thön - Höåi nghõ thêím àõnh Àïì aán àïì nghõ cöng nhêån thõ 18 trêën Quaãng Yïn, huyïån Yïn Hûng, tónh Quaãng Ninh laâ àö thõ loaåi IV - Nghiïn cûáu mö hònh quaãn lyá dûå aán phaá dúä, di dúâi 19 nhaâ cûãa khu vûåc àö thõ úã Trung Quöëc - Nhanh choáng tùng cûúâng xêy dûång nhaâ úã vaâ cú súã 22 haå têìng àö thõ, nêng cao chûác nùng àö thõ vaâ caãi thiïån möi trûúâng cû truá - kinh nghiïåm cuãa thaânh phöë Thûúng Chêu, tónh Haâ Bùæc, Trung Quöëc - Trung Quöëc: Thiïët lêåp hïå thöëng cung ûáng vaâ baão àaãm 27 nhaâ úã húåp lyá, thuác àêíy thõ trûúâng bêët àöång saãn phaát triïín laânh maånh Thöng tin CHÕU TRAÁCH NHIÏåM PHAÁT HAÂNH TS. ÀÙÅNG KIM GIAO - Cöng àoaân Xêy dûång Viïåt Nam töíng kïët cöng taác 31 nùm 2010, baân phûúng hûúáng nhiïåm vuå nùm 2011 - Têåp àoaân Phaát triïín nhaâ vaâ Àö thõ Viïåt Nam töíng kïët 33 Ban biïn têåp: hoaåt àöång saãn xuêët kinh doanh nùm 2010 vaâ thöng qua phûúng hûúáng nhiïåm vuå nùm 2011 THS.KTS.NGUYÏÎN HUÂNG OANH - Töíng Cöng ty cöí phêìn Vinaconex khùèng àõnh uy tñn 34 (Trûúãng ban) thûúng hiïåu, phaát triïín bïìn vûäng CN.BAÅCH MINH TUÊËN (Phoá ban) - Viïån Vêåt liïåu xêy dûång töí chûác Höåi nghõ cöng nhên 36 viïn chûác vaâ töíng kïët cöng taác nùm 2010 KS.HUYÂNH PHÛÚÁC - Cöng ty TNHH nhaâ nûúác möåt thaânh viïn khaão saát vaâ 38 CN.ÀAÂO THÕ MINH TÊM xêy dûång töíng kïët cöng taác nùm 2010 vaâ triïín khai CN.BUÂI THÕ QUYÂNH ANH nhiïåm vuå nùm 2011 CN.HOAÂNG ÀAÅI HAÃI - Töíng Cöng ty xêy dûång Haâ Nöåi hûúáng túái muåc tiïu 40 tùng trûúãng bïìn vûäng CN.NGUYÏÎN THÕ BÑCH NGOÅC - Höåi nghõ töíng kïët cöng taác nùm 2010 vaâ phûúng 42 hûúáng nhiïåm vuå nùm 2011 cuãa Cuåc Haå têìng kyä thuêåt - Böå Xêy dûång - Nhûäng àiïím nöíi bêåt trong Nghõ quyïët söë 55/NQ-CP 43 cuãa Chñnh phuã vïì viïåc àún giaãn hoáa caác thuã tuåc haânh chñnh thuöåc phaåm vi chûác nùng quaãn lyá cuãa Böå Xêy dûång - Tû duy vaâ àöëi saách giuáp cöng nhên thúâi vuå an cû úã 44 thaânh phöë cuãa Trung Quöëc 4- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 5. VÙN BAÃN CUÃA CAÁC CÚ QUAN TW Quyïët àõnh söë 2376/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt Àõnh hûúáng quy hoaåch àõa àiïím lûu giûä, chön cêët chêët thaãi phoáng xaå àïën nùm 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050 Ngaây 28/12/2010, Thuã tûúáng Chñnh phuã àaä toaân phaãi caách biïn giúái quöëc gia trïn àêët liïìn, coá Quyïët àõnh söë 2376/QÀ-TTg phï duyïåt Àõnh caách xa caác cú súã quên sûå, sên bay, quöëc löå coá hûúáng quy hoaåch àõa àiïím lûu giûä, chön cêët mêåt àöå giao thöng lúán vaâ caách xa caác nhaâ maáy chêët thaãi phoáng xaå àïën nùm 2030, têìm nhòn àïën saãn xuêët, taâng trûä nhûäng vêåt liïåu, hoáa chêët nguy nùm 2050. Theo Quyïët àõnh naây vuâng quy hiïím khöng thïí di dúâi, viïåc àaáp ûáng tiïu chñ naây hoaåch àõa àiïím lûu giûä, chön cêët chêët thaãi nhùçm àaãm baão an ninh, an toaân vaâ baão vïå phoáng xaå àûúåc thûåc hiïån trïn phaåm vi toaân nguöìn phoáng xaå; Tiïu chñ vïì kinh tïë bao göìm giaá quöëc. Nhaâ nûúác thöëng nhêët quaãn lyá chêët thaãi trõ sûã duång, muåc àñch sûã duång àêët vaâ cú súã haå phoáng xaå vaâ àêìu tû xêy dûång kho lûu giûä, chön têìng nhùçm tiïët kiïåm chi phñ àêìu tû vaâ xêy dûång. cêët chêët thaãi phoáng xaå quöëc gia. Àõa àiïím lûu Theo Quyïët àõnh naây, viïåc lûu giûä chêët thaãi giûä, chön cêët chêët thaãi phoáng xaå phaãi phuâ húåp phoáng xaå aáp duång caác phûúng phaáp: Chêët thaãi vúái quy hoaåch phaát triïín kinh tïë - xaä höåi, quy phoáng xaå hoaåt àöå thêëp vaâ trung bònh coá chu kyâ hoaåch xêy dûång, quy hoaåch phaát triïín caác nhaâ baán raä dûúái 100 ngaây àûúåc lûu giûä taåi caác kho maáy àiïån haåt nhên úã Viïåt Nam vaâ caác quy chûáa cuãa cú súã phaát sinh cho àïën khi tûå phên hoaåch khaác coá liïn quan, àöìng thúâi phaãi àaãm raä vaâ coá thïí thaãi vaâo möi trûúâng tûå nhiïn nhû baão an toaân cho con ngûúâi vaâ möi trûúâng. chêët thaãi khöng nguy haåi; Chêët thaãi phoáng xaå Caác tiïu chñ lûåa choån àõa àiïím lûu giûä, chön hoaåt àöå thêëp vaâ trung bònh coá chu kyâ baán raä tûâ cêët chêët phoáng xaå phaãi àaãm baão hiïåu quaã kinh 100 ngaây àïën 30 nùm àûúåc vêån chuyïín túái kho tïë, an toaân, an ninh göìm: Tiïu chñ vïì àiïìu kiïån chön cêët, lûu giûä quöëc gia àïí chön cêët nöng tûå nhiïn àaãm baão cho chêët thaãi phoáng xaå khi (dûúái 30m); Chêët thaãi phoáng xaå, nguöìn phoáng àûúåc àem chön cêët seä hoaân toaân àûúåc caách ly xaå àaä qua sûã duång coá hoaåt àöå cao, chu kyâ baán khoãi con ngûúâi vaâ möi trûúâng trong suöët thúâi gian phên huãy daâi àûúåc quaãn lyá lûu giûä têåp trung taåi lûu trûä; Tiïu chñ vïì baão vïå möi trûúâng sinh thaái, kho quöëc gia; Nhiïn liïåu haåt nhên àaä qua sûã àõa àiïím lûåa choån àaãm baão coá khoaãng caách töëi duång àûúåc baão quaãn, chúâ xûã lyá taåi bïí laâm maát thiïíu àïën vûúân quöëc gia, khu baão töìn thiïn cuãa nhaâ maáy trong thúâi gian 30-50 nùm, chúâ xûã nhiïn, caác cöng trònh vùn hoáa, di tñch lõch sûã lyá theo trònh àöå phaát triïín khoa hoåc cöng nghïå nhùçm giaãm thiïíu nguy cú laâm giaãm tñnh àa daång haåt nhên thïë giúái vaâ chñnh saách quaãn lyá chêët cuãa hïå sinh thaái vaâ giaãm thiïíu caác taác àöång túái thaãi phoáng xaå quöëc gia. caác khu vûåc nhaåy caãm vïì möi trûúâng; Tiïu chñ vïì Cùn cûá quy hoaåch phaát triïín àiïån haåt nhên, àiïìu kiïån xaä höåi nhû phên böë dên cû vaâ mêåt àöå lûúång chêët thaãi phoáng xaå tùng dêìn theo tiïën àöå dên söë, sûå àöìng thuêån cuãa cöång àöìng àõa xêy dûång vaâ àûa vaâo vêån haânh caác nhaâ maáy phûúng, giaãm thiïíu taác àöång túái khu dên cû, tiïu àiïån haåt nhên. Trong giai àoaån tûâ nùm 2011 chñ naây nhùçm taåo àiïìu kiïån thuêån lúåi cho viïåc àïën 2020, chêët phoáng xaå chuã yïëu phaát sinh tûâ giaãi phoáng mùåt bùçng; Tiïu chñ vïì an ninh, an caác ûáng duång bûác xaå vaâ àöìng võ phoáng xaå trong TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 5
 6. lônh vûåc y tïë, cöng nghiïåp, nöng nghiïåp, caác phoáng xaå hiïån coá, têåp trung thu gom, quaãn lyá caác hoaåt àöång nghiïn cûáu, giaãng daåy vaâ hoaåt àöång nguöìn phoáng xaå hoaåt àöå cao àaä qua sûã duång, cuãa loâ phaãn ûáng haåt nhên nghiïn cûáu, chûa caác cú súã ûáng duång bûác xaå vaâ àöìng võ phoáng xaå phaát sinh chêët thaãi phoáng xaå tûâ nhaâ maáy àiïån tûå töí chûác kho lûu giûä chêët thaãi phoáng xaå hoaåt àöå haåt nhên. Khöëi lûúång chêët thaãi phoáng xaå thêëp, thêëp vaâ trung bònh, chu kyâ baán phên huãy ngùæn. ûúác tñnh khoaãng 100m3/nùm, bao göìm chêët thaãi Tiïën haânh khaão saát kyä thuêåt taåi khu vûåc duyïn coá hoaåt àöå phoáng xaå thêëp, trung bònh vaâ möåt söë haãi Nam Trung Böå àïí àaánh giaá chi tiïët vaâ lûåa nguöìn phoáng xaå àaä qua sûã duång coá hoaåt àöå choån àõa àiïím phuâ húåp nhêët. Tûâ nùm 2015 àïën cao, chu kyâ baán phên huãy trung bònh vaâi nùm. 2020 caác àún võ àûúåc giao nhiïåm vuå triïín khai, Giai àoaån tûâ 2020 àïën 2030 töíng lûúång chêët thûåc hiïån dûå aán àêìu tû xêy dûång kho lûu giûä, thaãi phoáng xaå hoaåt àöå thêëp vaâ trung bònh phaát chön cêët chêët thaãi phoáng xaå quöëc gia àaä àûúåc sinh búãi nhaâ maáy àiïån haåt nhên nûúác nheå lûåa choån. Tûâ nùm 2020 àïën 2030 tiïën haânh vêån khoaãng 3500m3 (loâ aáp lûåc - PWR) hoùåc khoaãng haânh kho lûu giûä, chön cêët chêët thaãi phoáng xaå 9600m3 (loâ nûúác söi - BWR), lûúång chêët thaãi quöëc gia hoaåt àöå thêëp vaâ trung bònh àaáp ûáng xûã phoáng xaå hoaåt àöå cao vaâ nhiïn liïåu haåt nhên àaä lyá lûúång chêët thaãi phoáng xaå phaát sinh tûâ caác nhaâ qua sûã duång khoaãng 2500m3 (PWR) hoùåc maáy àiïån haåt nhên àêìu tiïn, àöìng thúâi têåp trung khoaãng 3300m3 (BWR). Giai àoaån tûâ nùm 2030 quaãn lyá nguöìn phoáng xaå àaä qua sûã duång hoaåt àöå cao taåi kho lûu giûä quöëc gia. àïën 2050 töíng lûúång chêët thaãi phoáng xaå hoaåt àöå Giai àoaån tûâ nùm 2030 àïën 2050 laâ giai thêëp vaâ trung bònh phaát sinh búãi nhaâ maáy àiïån àoaån vêån haânh kho lûu giûä, chön cêët chêët thaãi haåt nhên nûúác nheå khoaãng 18.500m3 (PWR) phoáng xaå quöëc gia àöëi vúái chêët thaãi phoáng xaå hoùåc khoaãng 50.500m3 (BWR), lûúång chêët thaãi hoaåt àöå thêëp vaâ trung bònh, nguöìn phoáng xaå àaä phoáng xaå hoaåt àöå cao vaâ nhiïn liïåu haåt nhên àaä qua sûã duång trong toaân quöëc àaáp ûáng viïåc xûã lyá qua sûã duång khoaãng 15.500m3 (PWR) hoùåc lûúång chêët thaãi phoáng xaå phaát sinh tûâ têët caã caác khoaãng 20.700m3 (BWR). nhaâ maáy àiïån haåt nhên; hoaåch àõnh chñnh saách Àõa àiïím lûu giûä, chön chêët chêët thaãi phoáng xûã lyá nhiïn liïåu haåt nhên àaä qua sûã duång; xaå quöëc gia taåi khu vûåc duyïn haãi Nam Trung nghiïn cûáu khaão saát võ trñ chön sêu vônh viïîn Böå. Trong giai àoaån tûâ nùm 2011 àïën 2020 caác chêët thaãi haåt nhên vaâ nguöìn phoáng xaå àaä qua chêët phoáng xaå phaát sinh trong caác lônh vûåc coá sûã duång coá hoaåt àöå cao trong têìng cêëu truác àõa ûáng duång bûác xaå, àöìng võ phoáng xaå àûúåc lûu giûä chêët thñch húåp. taåi caác cú súã hiïån coá, tûâ 2020 àïën 2050 caác àõa Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ àiïím lûu giûä, chön cêët chêët thaãi phoáng xaå quöëc ngaây kyá ban haânh. gia ûúác tñnh coá quy mö khoaãng 70-100 ha. Giai àoaån tûâ nùm 2011 àïën 2015 nhaâ nûúác (Xem toaân vùn taåi: www.chinhphu.vn) àêìu tû, nêng cêëp kho lûu giûä taåm thúâi chêët thaãi Quyïët àõnh söë 124/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt Àiïìu chónh Quy hoaåch xêy dûång Khu kinh tïë Dung Quêët, tónh Quaãng Ngaäi àïën nùm 2025 Ngaây 20/1/2011, Thuã tûúáng Chñnh phuã àaä Theo Quyïët àõnh naây khu vûåc nghiïn cûáu ban haânh Quyïët àõnh söë 124/QÀ-TTg phï duyïåt quy hoaåch coá töíng diïån tñch khoaãng 45.332 ha Àiïìu chónh Quy hoaåch xêy dûång Khu kinh tïë bao göìm: phêìn diïån tñch Khu kinh tïë hiïån hûäu Dung Quêët, tónh Quaãng Ngaäi àïën nùm 2025. 10.300 ha, phêìn diïån tñch múã röång khoaãng 6- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 7. 24.280 ha vaâ khoaãng 10.752 ha mùåt biïín. Cuå vúái caãng nûúác sêu Myä Haân coá quy mö khoaãng thïí bao göìm toaân böå diïån tñch caác xaä: Bònh 3.500 ha; phña Têy laâ KCN Tõnh Phong (600 ha) Àöng, Bònh Thaånh, Bònh Chaánh, Bònh Thuêån, vaâ KCN Bònh Hoâa - Bònh Phûúác (1.488 ha) phaát Bònh Trõ, Bònh Haãi, Bònh Phûúác, Bònh Hoâa, Bònh triïín tûâ caác KCN àõa phûúng, chuã yïëu phaát triïín Phuá, Bònh Dûúng, Bònh Thanh Àöng, Bònh cöng nghiïåp nheå. Thanh Têy, Bònh Tên, Bònh Chêu, Bònh Thúái vaâ Khöng gian caác khu àö thõ: töíng diïån tñch àêët möåt phêìn diïån tñch caác xaä Bònh Nguyïn, Bònh caác khu àö thõ khoaãng 3.590 ha, trong àoá àêët àö Long, Bònh Hiïåp, Bònh Trung cuãa huyïån Bònh thõ Vaån Tûúâng chiïëm khoaãng 2.000 ha, àö thõ Sún, thõ trêën Chêu Ö, toaân böå diïån tñch caác xaä Döëc Soãi chiïëm khoaãng 290 ha, àö thõ Chêu Ö - Tõnh Phong, Tõnh Hoâa, Tõnh Kyâ vaâ möåt phêìn xaä Bònh Long chiïëm khoaãng 800 ha, àö thõ Sa Kyâ Tõnh Thoå thuöåc huyïån Sún Tõnh, toaân böå diïån chiïëm khoaãng 400 ha, àö thõ Lyá Sún chiïëm tñch huyïån àaão Lyá Sún, khu vûåc mùåt biïín liïìn kïì khoaãng 100 ha. Caác khu àö thõ àûúåc thiïët kïë Ranh giúái quy hoaåch giúái haån nhû sau: Phña nhùçm àaáp ûáng yïu cêìu vïì cung cêëp núi úã vaâ caác Àöng giaáp biïín Àöng, phña Têy giaáp àûúâng sùæt tiïån ñch àö thõ cho ngûúâi dên söëng vaâ laâm viïåc taåi Bùæc – Nam, phña Nam giaáp ranh giúái quy hoaåch Khu kinh tïë, coá tñnh àïën sûå kïët húåp vúái thaânh phöë múã röång thaânh phöë Quaãng Ngaäi, phña Bùæc giaáp Quaãng Ngaäi vaâ Khu kinh tïë múã Chu Lai. tónh Quaãng Nam. Khöng gian àêët úã - dên cû nöng thön coá töíng Khu kinh tïë Dung Quêët laâ khu kinh tïë töíng diïån tñch àêët úã seä àaåt khoaãng 2249 ha vúái töíng húåp àa ngaânh, àa lônh vûåc bao göìm: cöng söë khoaãng 103 àiïím dên cû. Phêën àêëu àïën nghiïåp - thûúng maåi - dõch vuå - du lõch - àö thõ nùm 2025 seä coá trïn 95% àiïím dên cû nöng vaâ nöng lêm ngû nghiïåp. Trong àoá troång têm laâ thön àaåt 19 tiïu chñ quöëc gia vïì nöng thön múái. cöng nghiïåp loåc hoáa dêìu, cöng nghiïåp hoáa chêët Khöng gian du lõch coá töíng diïån tñch àêët du vaâ cöng nghiïåp nùång vúái caác ngaânh chuã àaåo lõch khoaãng 1611 ha, trong àoá: khu du lõch - lêm nhû luyïån caán theáp, àoáng taâu biïín vaâ caác viïn Vaån Tûúâng quy mö khoaãng 451 ha, khu du ngaânh cöng nghiïåp khaác gùæn vúái viïåc khai thaác lõch Thiïn Àaâng - Khe Hai diïån tñch khoaãng 160 caãng nûúác sêu. Núi àêy cuäng àûúåc coi laâ möåt ha, khu du lõch Ba Laâng An diïån tñch khoaãng 600 thaânh phöë cöng nghiïåp múã, trung têm loåc hoáa ha vaâ caác àiïím du lõch nhoã leã khaác, vúái nhiïìu loaåi dêìu quöëc gia, trung têm àö thõ cöng nghiïåp dõch hònh àa daång nhû: du lõch ven biïín, du lõch lêm vuå caãng cuãa Vuâng kinh tïë troång àiïím Miïìn viïn sinh thaái,nghiïn cûáu lõch sûã têm linh… Trung vúái caác àö thõ Vaån Tûúâng, Döëc Soãi, Chêu Caác trung têm cöng cöång coá töíng diïån tñch Ö - Bònh Long, laâ möåt trong caác àêìu möëi giao àêët khoaãng 930 ha bao göìm: àêët caác trung têm thöng vêån taãi, trao àöíi haâng hoáa vaâ giao lûu àaâo taåo coá quy mö khoaãng 33 ha taåi thaânh phöë quöëc tïë quan troång cuãa miïìn Trung vaâ Têy Vaån Tûúâng, àêët caác trung têm y tïë coá quy mö Nguyïn, àöìng thúâi laâ khu vûåc coá võ trñ quan khoaãng 6,5 ha böë trñ taåi khu àö thõ Chêu Ö - troång vïì an ninh quöëc phoâng cuãa quöëc gia. Bònh Long vaâ thaânh phöë Vaån Tûúâng; caác trung Khöng gian caác khu cöng nghiïåp (KCN) coá têm thûúng maåi dõch vuå coá quy mö khoaãng 20 töíng diïån tñch àêët cöng nghiïåp khoaãng 8.815 ha ha; àêët cöng cöång khaác khoaãng 870,5 ha. göìm: phña Bùæc gùæn liïìn vúái caãng Dung Quêët I vaâ Àêët caác cöng trònh giao thöng vaâ àêìu möëi haå sên bay Chu Lai cuâng àûúâng cao töëc Àaâ Nùéng têìng coá töíng diïån tñch àêët khoaãng 3.170 ha, - Quaãng Ngaäi coá quy mö khoaãng 3.225 ha trong àoá àêët giao thöng khoaãng 2.425 ha (göìm (KCN Têy Dung Quêët vaâ KCN Àöng Dung àêët giao thöng nöåi böå Khu kinh tïë 1.275 ha vaâ Quêët) - àêy laâ caác KCN thuöåc Khu kinh tïë hiïån giao thöng àöëi ngoaåi 1.150 ha) vaâ àêët caác cöng hûäu; phña Àöng Nam laâ KCN Dung Quêët II gùæn trònh àêìu möëi haå têìng chiïëm khoaãng 745 ha. TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 7
 8. Theo Quyïët àõnh naây caác chûúng trònh vaâ dûå Quêët trong giai àoaån àêìu àïën nùm 2015 têåp aán ûu tiïn àêìu tû göìm coá: Caác dûå aán thuöåc Khu trung àêìu tû xêy dûång caác haång muåc vaâ khu cöng nghiïåp Àöng Dung Quêët, Khu cöng chûác nùng nhùçm hoaân thaânh quy mö sûã duång nghiïåp Têy Dung Quêët vaâ Khu cöng nghiïåp àêët cuãa Quy hoaåch chung xêy dûång àaä àûúåc Thuã Dung Quêët II; Dûå aán xêy dûång caác khu taái àõnh tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt nùm 2007, triïín khai cû Chêu Ö - Bònh Long, Tõnh Phong; Dûå aán khu àêìu tû möåt söë haång muåc cuãa khu vûåc múã röång àö thõ 1,2,3 cuãa àö thõ Vaån Tûúâng; Dûå aán xêy theo nhu cêìu àêìu tû. Àêìu tû xêy dûång caác khu dûång caác khu du lõch; Caác dûå aán xêy dûång caác taái àõnh cû vaâ khu àö thõ phuåc vuå àïìn buâ, giaãi toãa cöng trònh haå têìng kyä thuêåt vaâ xaä höåi (Bïånh viïån àïí phaát triïín cöng nghiïåp, triïín khai caác dûå aán Quöëc tïë, Trung têm àaâo taåo nghïì…). àö thõ thuöåc àö thõ Vaån Tûúâng vaâ Chêu Ö - Bònh Hïå thöëng haå têìng kyä thuêåt quy hoaåch vïì Long nhùçm taåo quyä nhaâ úã cho cöng nhên. Àöìng àûúâng giao thöng göìm àûúâng böå, àûúâng sùæt, thúâi phaát triïín caác khu du lõch – giaãi trñ, xêy dûång àûúâng thuãy, haâng khöng, caác cöng trònh àêìu möëi bïånh viïån quöëc tïë vaâ phaát triïín hïå thöëng haå têìng giao thöng, àûúâng böå. Àùåc biïåt laâ àûa ra giaãi kyä thuêåt àöìng böå vúái quy hoaåch sûã duång àêët vaâ phaáp san nïìn, thoaát nûúác mûa taåi caác khu vûåc tiïån àöå xêy dûång cöng trònh. thuöåc phaåm vi Quy hoaåch chung àaä phï duyïåt. Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ Vêën àïì cêëp nûúác, cêëp àiïån, thoaát nûúác thaãi vaâ vïå ngaây kyá ban haânh. sinh möi trûúâng, hïå thöëng thöng tin liïn laåc àïìu àûúåc quy àõnh cuå thïí taåi Quyïët àõnh naây. (Xem toaân vùn taåi: www.chinhphu.vn) Quyïët àõnh naây cuäng àïì ra quy hoaåch sûã duång àêët vaâ haå têìng kyä thuêåt khu Kinh tïë Dung Quyïët àõnh söë 127/QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt Quy hoaåch chi tiïët phaát triïín ûáng duång bûác xaå trong cöng nghiïåp vaâ caác ngaânh kinh tïë - kyä thuêåt khaác àïën nùm 2020 Ngaây 20/01/2011, Thuã tûúáng Chñnh phuã àaä nhên (NCS) sûã duång nhû hïå ào àöåc lêåp hoùåc ban haânh Quyïët àõnh söë 127/QÀ-TTg phï duyïåt tñch húåp trong hïå thöëng àiïìu khiïín àïí kiïím soaát Quy hoaåch chi tiïët phaát triïín ûáng duång bûác xaå dêy chuyïìn saãn xuêët, nhû ào àöå daây, mêåt àöå, trong cöng nghiïåp vaâ caác ngaânh kinh tïë - kyä àöå êím, mûác àêìy vaâ caác àùåc tñnh khaác; Chiïëu xaå thuêåt khaác àïën nùm 2020. Theo Quyïët àõnh naây cöng nghiïåp (quy mö cöng nghiïåp) - duâng tia muåc tiïu cuãa viïåc quy hoaåch laâ àêíy maånh phaát phoáng xaå phaát ra tûâ thiïët bõ bûác xaå hoùåc haåt triïín ûáng duång bûác xaå mang tñnh truyïìn thöëng, àûúåc gia töëc tûâ maáy gia töëc àïí khûã truâng, biïën tùng nhanh nùng lûåc caånh tranh cuãa caác doanh tñnh vêåt liïåu, hoùåc phuåc vuå caác muåc àñch khaác nghiïåp hoaåt àöång ûáng duång bûác xaå cuãa Viïåt trong hoaåt àöång saãn xuêët, dõch cuå; Kyä thuêåt Nam, xêy dûång tiïìn àïì cho phaát triïín ûáng duång àaánh dêëu (duâng àöìng võ phoáng xaå àïí àaánh dêëu) bûác xaå thaânh möåt ngaânh cöng nghiïåp cöng theo doäi chêët àaánh dêëu lûu chuyïín trong doâng nghïå cao vúái 4 lônh vûåc ûáng duång chuã yïëu: Kiïím chaãy, trong quaá trònh cöng nghïå, hoùåc trong tra khöng phaá huãy (NDT) - duâng kyä thuêåt chuåp möi trûúâng giuáp phaát hiïån tñnh liïn thöng cuãa aãnh phoáng xaå àïí phaát hiïån khuyïët têåt, sai hoãng doâng chaãy, àùåc àiïím cuãa quaá trònh cöng nghïå, cuãa àöëi tûúång cêìn kiïím tra; Hïå àiïìu khiïín haåt àùåc àiïím cuãa möi trûúâng vaâ caác àùåc àiïím khaác. 8- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 9. Viïåc phaát triïín nhanh ûáng duång bûác xaå úã àõa hoáa, laâm chuã cöng nghïå, nghiïn cûáu saãn caác ngaânh, lônh vûåc coá hiïåu quaã kinh tïë cao, xuêët nguöìn phoáng xaå, xêy dûång cú súã naåp àoáng goáp nhiïìu cho GDP, taåo ra nhiïìu saãn nguöìn phoáng xaå, cú súã baão dûúäng, sûãa chûäa phêím xuêët khêíu, coá haâm lûúång cöng nghïå cao, thiïët bõ. Xêy dûång vaâ phaát triïín hïå thöëng caác goáp phêìn baão vïå möi trûúâng vaâ phaát triïín bïìn trung têm tû vêën chuyïín giao cöng nghïå vaâ vûäng. Phaát triïín ûáng duång bûác xaå gùæn kïët chùåt kiïím àõnh, hiïåu chuêín thiïët bõ NDT. Tùng cûúâng cheä vúái phaát triïín kinh tïë - xaä höåi, phuâ húåp vúái liïn kïët, phöëi húåp giûäa caác ngaânh vaâ caác lônh sûå phaát triïín chung cuãa nïìn cöng nghiïåp vaâ vûåc liïn quan, khai thaác töëi àa nùng lûåc cuãa caác àiïìu kiïån thûåc tïë, theo hûúáng hiïån àaåi hoáa vïì ngaânh höî trúå, cuãa höåi nghïì nghiïåp. thiïët bõ, chuêín hoáa vïì quy trònh cöng nghïå vaâ töí Lônh vûåc hïå àiïìu khiïín haåt nhên chuã yïëu chûác thûåc hiïån, goáp phêìn nêng cao trònh àöå phaát triïín kyä thuêåt NCS ûáng duång chuã yïëu trong cöng nghïå cuãa Viïåt Nam, phuâ húåp vúái xu hûúáng caác ngaânh dêìu khñ, hoáa chêët, giao thöng, xêy phaát triïín cuãa thïë giúái. Phaát triïín ûáng duång bûác dûång, thùm doâ vaâ khai thaác khoaáng saãn, nùng xaå trïn cú súã àêíy maånh cöng taác nghiïn cûáu, lûúång, xûã lyá chêët thaãi. Tùng cûúâng nghiïn cûáu chuyïín giao cöng nghïå, huy àöång moåi nguöìn ûáng duång kyä thuêåt phên tñch, ghi ào bûác xaå lûåc xaä höåi, àêíy maånh húåp taác quöëc tïë, ài àöi vúái trong kiïím soaát mêåt àöå, àöå êím, mûác trong hoaân thiïån cú súã súã phaáp lyá, cú chïë, chñnh thuâng kñn, chêët lûúång saãn phêím, nghiïn cûáu saách, phaát triïín nhên lûåc, baão àaãm an toaân cho chïë taåo thiïët bõ àiïån tûã haåt nhên, thiïët bõ NCS, ngûúâi lao àöång, dên cû vaâ möi trûúâng. laâm chuã kyä thuêåt NCS phuåc vuå cöng taác baão trò, Cöng taác quy hoaåch àõnh hûúáng vaâo phaát baão dûúäng, tiïën túái nöåi àõa hoáa thiïët bõ NCS. triïín caác cú súã dõch vuå ûáng duång bûác xaå, tùng Àêìu tû phaát triïín úã Haâ Nöåi 01 trung têm nghiïn nhanh söë lûúång vaâ chêët lûúång saãn phêím, tûâng cûáu, saãn xuêët thûã nghiïåm, tiïën túái tûå chïë taåo bûúác hònh thaânh caác cú súã thûåc hiïån chûác nùng möåt söë thiïët bõ ào haåt nhên. nöåi àõa hoáa, àaáp ûáng nhu cêìu thiïët bõ bûác xaå vaâ Lônh vûåc chiïëu xaå cöng nghiïåp chuã yïëu phaát nguöìn phoáng xaå. Quy hoaåch xaác àõnh caác lônh triïín caác lônh vûåc chiïëu xaå hiïån taåi Viïåt Nam vûåc phaát triïín chuã yïëu cêìn àûúåc Nhaâ nûúác taåo àang coá thïë maånh: khûã truâng vêåt phêím y tïë, khûã àiïìu kiïån vïì cú chïë, chñnh saách, àaâo taåo nhên truâng thûåc phêím, diïåt trûâ möëi moåt vaâ caác taác lûåc vaâ caác dûå aán àêìu tû ûu tiïn. nhên gêy haåi trong lûúng thûåc vaâ caác saãn phêím Lônh vûåc kiïím tra khöng phaá huãy têåp trung cêìn baão quaãn daâi ngaây khaác. Àöìng thúâi phaát phaát triïín phuåc vuå cho caác ngaânh cöng nghiïåp triïín caác lônh vûåc ûáng duång múái bao göìm: chiïëu cú khñ, chïë taåo maáy, giao thöng vêån taãi, xêy xaå kiïím soaát dõch bïånh taåi caác bïånh viïån, chiïëu dûång, àùåc biïåt laâ xêy dûång nhaâ maáy àiïån haåt xaå lûu hoáa cao su vaâ chïë taåo vêåt liïåu composit nhên. Àêìu tû múái, àêìu tû chiïìu sêu vúái cöng vaâ chiïëu xaå saãn xuêët vêåt liïåu baán dêîn. Phaát nghïå tiïn tiïën, nêng cao sûác caånh tranh cuãa triïín chiïëu xaå cöng nghiïåp theo vuâng saãn xuêët caác doanh nghiïåp NDT, khuyïën khñch àêìu tû vaâ theo nhoám saãn phêím. ûáng duång vaâo kiïím tra chêët lûúång caác saãn Lônh vûåc kyä thuêåt àaánh dêëu chuã yïëu ûu tiïn phêím, cöng trònh. Bïn caånh àoá cuäng khuyïën phaát triïín kyä thuêåt àaánh dêëu àaáp ûáng yïu cêìu khñch moåi thaânh phêìn kinh tïë tham gia phaát trong caác lônh vûåc thùm doâ dêìu khñ xa búâ, chêín triïín thõ trûúâng NDT bùçng caách àa daång hoáa àoaán sûå cöë trong quaá trònh hoaåt àöång cuãa nhaâ phûúng thûác àêìu tû trong húåp taác nghiïn cûáu maáy loåc hoáa dêìu, thùm doâ vaâ khai thaác chïë biïën triïín khai, liïn doanh, liïn kïët, chuyïín giao khoaáng saãn, xûã lyá nûúác thaãi cöng nghiïåp, nghiïn cöng nghïå. Chuá troång cöng taác kiïím àõnh, hiïåu cûáu xoái moân, sa böìi, tùng cûúâng thûã nghiïåm, chuêín thiïët bõ, nghiïn cûáu, thiïët kïë, chïë taåo, nöåi phaát triïín ûáng duång úã quy mö cöng nghiïåp. TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 9
 10. Ûu tiïn phaát triïín thõ trûúâng trong nûúác, coá mua cöng nghïå, chuyïín giao cöng nghïå. Caác chñnh saách höî trúå cho viïåc phaát triïín caác cú súã doanh nghiïåp àûúåc trñch thaânh lêåp Quyä phaát bûác xaå úã nhûäng khu vûåc thõ trûúâng tiïìm nùng triïín khoa hoåc vaâ cöng nghïå cuãa doanh nghiïåp nhûng coân ñt hoùåc khöng coá cú súã laâm dõch vuå theo quy àõnh hiïån haânh. bûác xaå, höî trúå tiïëp thõ cho caác doanh nghiïåp Àêìu tû phaát triïín hïå thöëng àaâo taåo nhên lûåc trong nûúác àïí haån chïë viïåc caác doanh nghiïåp coá chêët lûúång, àêìu tû coá troång àiïím cho caác nûúác ngoaâi kiïím soaát thõ trûúâng ûáng duång bûác trûúâng àaåi hoåc, caác trung têm àûúåc lûåa choån xaå bùçng caác ûu thïë vïì vöën vaâ thiïët bõ. àaâo taåo vaâ phaát triïín nguöìn nhên lûåc trong lônh Khuyïën khñch moåi thaânh phêìn kinh tïë àêìu tû vûåc nùng lûúång nguyïn tûã. Nêng cao trònh àöå saãn xuêët phuå tuâng, linh kiïån cho caác thiïët bõ bûác khoa hoåc vaâ cöng nghïå, trònh àöå quaãn lyá, xêy xaå theo hûúáng nêng cao khaã nùng chuyïn mön dûång nguöìn nhên lûåc coá chêët lûúång, àaáp ûáng hoáa, húåp taác hoáa. Àa daång hoáa nguöìn vöën cho nhu cêìu phaát triïín ûáng duång, quaãn lyá vaâ thûåc phaát triïín vaâ ûáng duång trïn cú súã nguöìn kinh hiïån hiïåu quaã caác chûúng trònh, dûå aán ûáng duång phñ sûå nghiïåp khoa hoåc cöng nghïå, àaâo taåo bûác xaå. nhên lûåc, vöën tûâ húåp taác quöëc tïë, vöën taâi trúå cuãa Tùng cûúâng húåp taác vúái caác nûúác coá kinh caác töí chûác, caá nhên, àùåt troång têm vaâo vöën tûå nghiïåm trong lônh vûåc ûáng duång bûác xaå. Chuã huy àöång cuãa doanh nghiïåp, àêíy maånh cöí phêìn àöång xêy dûång vaâ thûåc hiïån caác chûúng trònh, hoáa caác doanh nghiïåp ûáng duång bûác xaå, kïí caã àïì taâi, dûå aán húåp taác quöëc tïë àïí tranh thuã sûå baán cöí phêìn cho ngûúâi nûúác ngoaâi. giuáp àúä vïì kinh nghiïåm, trñ lûåc, taâi lûåc, vêåt lûåc vaâ Àêìu tû nghiïn cûáu, nhêåp khêíu cöng nghïå, thu huát àêìu tû nhùçm phaát triïín ûáng duång coá tiïëp thu vaâ phaát triïín cöng nghïå chuyïín giao hiïåu quaã chiïëu xaå cöng nghiïåp úã Viïåt Nam. nhùçm sûã duång thaânh thaåo vaâ phaát triïín ûáng Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ duång bûác xaå. Àöëi vúái caác lônh vûåc troång àiïím, ngaây kyá ban haânh. Nhaâ nûúác seä xem xeát höî trúå vöën cho caác dõch vuå kyä thuêåt nhû thuï chuyïn gia, mua thiïët kïë, (Xem toaân vùn taåi: www.chinhphu.vn) Thöng tû söë 01/2011/TT-BKHÀT cuãa Böå Kïë hoaåch vaâ Àêìu tû Quy àõnh chi tiïët kiïím tra vïì cöng taác àêëu thêìu Ngaây 04/01/2011, Böå Kïë hoaåch vaâ Àêìu tû cú quan chûác nùng, nhiïåm vuå thûåc hiïån kiïím àaä ban haânh Thöng tû söë 01/2011/TT-BKHÀT tra vaâ töí chûác, caá nhên laâ àöëi tûúång kiïím tra. Quy àõnh chi tiïët kiïím tra vïì cöng taác àêëu thêìu Theo Thöng tû naây, viïåc kiïím tra cöng taác theo quy àõnh cuãa Luêåt Àêëu thêìu, bao göìm viïåc àêëu thêìu cêìn àûúåc thûåc hiïån theo cú chïë phöëi kiïím tra caác hoaåt àöång: ban haânh vùn baãn húåp giûäa caác cú quan kiïím tra àûúåc quy àõnh àïí hûúáng dêîn vïì àêëu thêìu cuãa caác Böå, ngaânh, àõa traánh trûúâng húåp kiïím tra chöìng cheáo, truâng phûúng vaâ doanh nghiïåp; àaâo taåo vïì àêëu thêìu; lùåp. Trûúâng húåp trong kïë hoaåch kiïím tra àõnh kyâ xêy dûång vaâ phï duyïåt kïë hoaåch àêëu thêìu; töí cuãa Böå Kïë hoaåch vaâ Àêìu tû vaâ möåt hoùåc nhiïìu chûác lûåa choån nhaâ thêìu; kyá kïët húåp àöìng vaâ caác cú quan kiïím tra àûúåc quy àõnh taåi Thöng tû hoaåt àöång àêëu thêìu khaác coá liïn quan. Thöng tû naây coá cuâng möåt àöëi tûúång kiïím tra, Böå Kïë aáp duång cho caác töí chûác, caá nhên tham gia caác hoaåch vaâ Àêìu tû seä laâ cú quan kiïím tra àöëi vúái hoaåt àöång kiïím tra vïì cöng taác àêëu thêìu thuöåc àöëi tûúång kiïím tra naây vaâ caác cú quan kiïím tra 10- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 11. coân laåi seä nghiïn cûáu àiïìu chónh, thay thïë àöëi quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì àêëu thêìu cêëp; Coá tûúång kiïím tra khaác. trònh àöå ngoaåi ngûä àaáp ûáng yïu cêìu khi thûåc Hònh thûác kiïím tra cöng taác àêëu thêìu laâ kiïím hiïån kiïím tra goái thêìu àûúåc töí chûác àêëu thêìu tra àõnh kyâ vaâ kiïím tra àöåt xuêët. Kiïím tra trûåc quöëc tïë, goái thêìu thuöåc dûå aán ODA. tiïëp laâ phûúng thûác tiïën haânh thöng qua viïåc cú Kinh phñ cho viïåc thûåc hiïån kiïím tra àûúåc quan kiïím tra thaânh lêåp àoaân kiïím tra, tiïën cên àöëi tûâ nguöìn kinh phñ chi thûúâng xuyïn haânh kiïím tra trûåc tiïëp taåi cú súã cuãa àöëi tûúång àûúåc cêëp tûâ ngên saách nhaâ nûúác haâng nùm cho kiïím tra, taåi àõa àiïím coá liïn quan àïën cöng taác caác Böå, cú quan ngang Böå, cú quan thuöåc quaãn lyá vaâ thûåc hiïån caác hoaåt àöång liïn quan Chñnh phuã, cú quan khaác úã Trung ûúng, Súã Kïë àïën àêëu thêìu theo quy àõnh taåi Thöng tû naây. hoaåch vaâ Àêìu tû, Súã ban ngaânh úã àõa phûúng, Kiïím tra trûåc tiïëp laâ phûúng thûác àûúåc aáp duång UBND quêån, huyïån thuöåc caác tónh, thaânh phöë chuã yïëu trong hoaåt àöång kiïím tra vïì cöng taác trûåc thuöåc Trung ûúng. Caác Têåp àoaân kinh tïë, àêëu thêìu. Töíng cöng ty vaâ Doanh nghiïåp Nhaâ nûúác böë trñ Thúâi gian kiïím tra trûåc tiïëp taåi cú súã cuãa möåt kinh phñ cho viïåc thûåc hiïån kiïím tra trong nguöìn àöëi tûúång kiïím tra khöng quaá 05 ngaây laâm viïåc. vöën do Têåp àoaân kinh tïë, Töíng cöng ty vaâ Trong thúâi haån 20 ngaây kïí tûâ ngaây kïët thuác Doanh nghiïåp quaãn lyá. kiïím tra trûåc tiïëp taåi cú súã cuãa àöëi tûúång kiïím Cùn cûá tònh hònh thûåc hiïån cöng taác àêëu tra, Àoaân kiïím tra phaãi coá Baáo caáo kiïím tra thêìu cuãa tûâng nùm, àún võ chuã trò kiïím tra lêåp trònh ngûúâi coá thêím quyïìn cuãa cú quan kiïím tra kïë hoaåch kiïím tra àõnh kyâ cho nùm sau trònh àïí ban haânh kïët luêån kiïím tra. Trûúâng húåp ngûúâi coá thêím quyïìn cuãa cú quan kiïím tra phï cuöåc kiïím tra phûác taåp vaâ liïn quan àïën nhiïìu duyïåt àïí laâm cú súã triïín khai thûåc hiïån. Kïë àöëi tûúång kiïím tra thò thúâi gian thûåc hiïån kiïím hoaåch kiïím tra àõnh kyâ bao göìm: Danh saách tra trûåc tiïëp taåi cú súã cuãa caác àöëi tûúång kiïím tra caác àún võ, dûå aán (nïëu coá) seä tiïën haânh kiïím khöng quaá 15 ngaây, trong àoá thúâi gian kiïím tra tra; Thúâi gian tiïën haânh kiïím tra; Phaåm vi vaâ nöåi trûåc tiïëp taåi cú súã cuãa möåt àöëi tûúång kiïím tra dung kiïím tra; Àún võ phöëi húåp kiïím tra (nïëu khöng quaá 05 ngaây laâm viïåc. Trong thúâi haån 25 coá). Kïë hoaåch kiïím tra àõnh kyâ àûúåc gûãi cho àöëi ngaây kïí tûâ ngaây kïët thuác kiïím tra trûåc tiïëp taåi cú tûúång kiïím tra vaâ cú quan cêëp trïn cuãa àöëi súã cuãa caác àöëi tûúång kiïím tra, Àoaân kiïím tra tûúång kiïím tra trong thúâi haån töëi àa 10 ngaây kïí phaãi coá Baáo caáo kiïím tra trònh ngûúâi coá thêím tûâ ngaây àûúåc phï duyïåt nhûng phaãi àaãm baão töëi quyïìn cuãa cú quan kiïím tra àïí ban haânh kïët thiïíu 10 ngaây trûúác ngaây tiïën haânh kiïím tra. luêån kiïím tra. Cùn cûá kïë hoaåch kiïím tra àõnh kyâ hoùåc yïu Thöng tû naây quy àõnh roä caá nhên chó àûúåc cêìu kiïím tra àöåt xuêët, àún võ chuã trò kiïím tra tham gia thûåc hiïån kiïím tra khi àaáp ûáng àuã caác phên cöng caán böå phuå traách laâm àêìu möëi (àöìng àiïìu kiïån sau: Am hiïíu phaáp luêåt vïì àêëu thêìu; thúâi laâ Thû kyá cuãa Àoaân khi thaânh lêåp Àoaân kiïím Coá töëi thiïíu 02 nùm kinh nghiïåm hoaåt àöång trûåc tra) thûåc hiïån caác cöng viïåc chuêín bõ kiïím tra tiïëp trong lônh vûåc àêëu thêìu thuöåc caác töí chûác nhû: Khaão saát àïí lêåp chûúng trònh kiïím tra cuå nhû cú quan quaãn lyá vïì àêëu thêìu, bïn múâi thêìu, thïí; Lêåp vaâ trònh ngûúâi coá thêím quyïìn cuãa cú töí chuyïn gia àêëu thêìu, cú quan, töí chûác thêím quan kiïím tra phï duyïåt quyïët àõnh kiïím tra; àõnh hoùåc caác hoaåt àöång khaác coá liïn quan, Lêåp kïë hoaåch kiïím tra chi tiïët; Xêy dûång àïì riïng Trûúãng àoaân kiïím tra phaãi coá töëi thiïíu 03 cûúng baáo caáo laâm cú súã cho àöëi tûúång kiïím tra nùm kinh nghiïåm hoaåt àöång trûåc tiïëp trong lônh lêåp baáo caáo; Thöng baáo bùçng vùn baãn cho àöëi vûåc àêëu thêìu; Coá chûáng chó tham gia khoáa hoåc tûúång kiïím tra, cú quan quaãn lyá cêëp trïn cuãa àöëi vïì àêëu thêìu do caác cú súã àaâo taåo phuâ húåp vúái tûúång kiïím tra vaâ caác àún võ coá liïn quan vïì viïåc TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 11
 12. kiïím tra (keâm theo quyïët àõnh kiïím tra, kïë hoaåch quaãn lyá caãu mònh vaâ gûãi danh saách cú quan, àún kiïím tra chi tiïët, àïì cûúng baáo caáo); Lêåp dûå toaán võ àûúåc phên cöng chûác nùng, nhiïåm vuå kiïím tra kinh phñ cho Àoaân kiïím tra trïn cú súã quyïët àõnh vïì cöng taác àêëu thêìu àïën Böå Kïë hoaåch vaâ Àêìu kiïím tra àûúåc quy àõnh taåi Thöng tû naây. tû àïí töíng húåp, theo doäi, quaãn lyá vaâ àiïìu haânh Trong thúâi haån 30 ngaây kïí tûâ ngaây Thöng tû hoaåt àöång kiïím tra vïì cöng taác àêëu thêìu trïn naây coá hiïåu lûåc thi haânh, caác Böå, cú quan ngang phaåm vi toaân quöëc. Böå, cú quan thuöåc Chñnh phuã, cú quan khaác úã Thöng tû naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ ngaây Trung ûúng, UBND caác tónh, quêån/ huyïån, caác 30/02/2011. Kïí tûâ ngaây Thöng tû coá hiïåu lûåc thi Têåp àoaân kinh tïë, Töíng cöng ty vaâ Doanh nghiïåp haânh, Quyïët àõnh söë 327/2007/QÀ-BKH ngaây Nhaâ nûúác chó àaåo viïåc phên cöng chûác nùng, 09/04/2007 vïì Quy trònh kiïím tra àêëu thêìu cuãa nhiïåm vuå kiïím tra vïì cöng taác àêëu thêìu thuöåc Böå Kïë hoaåch vaâ Àêìu tû hïët hiïåu lûåc thi haânh. phaåm vi quaãn lyá cuãa mònh vaâ gûãi danh saách cú quan, àún võ àûúåc phên cöng chûác nùng, nhiïåm (Xem toaân vùn taåi: www.mpi.gov.vn) vuå kiïím tra vïì cöng taác àêëu thêìu thuöåc phaåm vi VÙN BAÃN CUÃA ÀÕA PHÛÚNG Quyïët àõnh söë 128/QÀ-UBND cuãa UÃy ban nhên dên tónh Thanh Hoáa phï duyïåt àïì cûúng quy hoaåch töíng thïí thuãy lúåi tónh Thanh Hoáa àïën nùm 2020 vaâ àõnh hûúáng àïën nùm 2030 Ngaây 14/01/2011 UBND Thanh Hoáa àaä ban giaãm ngheâo, baão vïå möi trûúâng, thñch ûáng vúái haânh Quyïët àõnh söë 128/QÀ-UBND vïì viïåc Phï àiïìu kiïån biïën àöíi khñ hêåu vaâ nûúác biïín dêng. duyïåt àïì cûúng quy hoaåch töíng thïí thuãy lúåi tónh Cöng taác quy hoaåch phaãi àaãm baão cêëp nûúác Thanh Hoáa àïën nùm 2020 vaâ àõnh hûúáng àïën tûúái phuåc vuå saãn xuêët nöng nghiïåp vúái têìn suêët nùm 2030, chuã àêìu tû cuãa dûå aán naây laâ Súã tûâ P=75% lïn P=85% theo Quyïët àõnh söë Nöng nghiïåp vaâ PTNT Thanh Hoáa. Cöng viïåc 1590/QÀ-TTg ngaây 09/10/2009 cuãa Thuã tûúáng quy hoaåch trong phaåm vi nghiïn cûáu toaân böå Chñnh phuã vïì viïåc phï duyïåt àõnh hûúáng Chiïën vuâng diïån tñch cuãa tónh Thanh Hoáa coá xeát àïën lûúåc Phaát triïín thuãy lúåi Viïåt Nam, àöìng thúâi phaãi aãnh hûúãng cuãa caác khu vûåc phuå cêån liïn quan àaãm baão viïåc cêëp vaâ taåo nguöìn cêëp nûúác phuåc àïën lûu vûåc song trïn àõa baân tónh, bao göìm vuå cho dên sinh vaâ caác ngaânh kinh tïë khaác nhû caác lûu vûåc: Söng Maä, söng Hoaåt, söng Yïn vaâ cêëp nûúác cho viïåc nuöi tröìng thuãy saãn mùån – lúå söng Baång. caác vuâng cûãa söng ven biïín, cêëp nûúác cho Theo Quyïët àõnh naây muåc tiïu cuãa dûå aán cöng nghiïåp vaâ caác khu kinh tïë têåp trung, àaãm quy hoaåch töíng thïí thuãy lúåi tónh Thanh Hoáa laâ baão tiïu thoaát nûúác phuåc vuå saãn xuêët vúái têìn nhùçm tûâng bûúác öín àõnh vaâ phaát triïín saãn xuêët, suêët P=10%, bïn caånh àoá cuäng phaãi tiïën haânh àaãm baão an toaân cho nhên dên, nêng cao mûác nghiïn cûáu caác giaãi phaáp àêíy mùån, ngùn mùån àaãm baão cêëp nûúác cho sinh hoaåt, cöng nghiïåp, taåo nguöìn nûúác ngoåt àïí àaãm baão saãn xuêët cho nöng nghiïåp, tiïu thoaát vaâ chöëng luä goáp phêìn vuâng àöìng bùçng ven biïín trong àiïìu kiïån biïën phaát triïín kinh tïë - xaä höåi bïìn vûäng, xoáa àoái àöíi khñ hêåu, nûúác biïín dêng, àaãm baão chöëng luä 12- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 13. trïn caác triïìn söng, àïì xuêët caác giaãi phaáp, biïån maä, àaánh giaá taác àöång möi trûúâng, töíng húåp, phaáp cöng trònh àïí giaãi quyïët baâi toaán quy baáo caáo toám tùæt. hoaåch vaâ giaãm thiïíu taác àöång möi trûúâng. Thúâi gian lêåp àïì cûúng dûå aán quy hoaåch töíng Quyïët àõnh naây quy àõnh nöåi dung cuãa dûå aán thïí thuãy lúåi tónh Thanh Hoáa àïën nùm 2020 vaâ quy hoaåch göìm: Àiïìu tra thu thêåp taâi liïåu baãn àõnh hûúáng àïën 2030 trong 18 thaáng. Nguöìn vöën àöì nïìn, taâi liïåu khñ tûúång thuãy vùn; Thu thêåp vaâ thûåc hiïån lêëy tûâ nguöìn vöën ngên saách daânh cho xûã lyá caác taâi liïåu dên sinh kinh tïë. Tûâ àoá lêåp baáo sûå nghiïåp kinh tïë hùçng nùm cuãa tónh. caáo Quy hoaåch töíng thïí thuãy lúåi tónh Thanh Hoáa Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc kïí tûâ ngaây kyá vïì hiïån traång, phûúng hûúáng phaát triïín kinh tïë ban haânh. - xaä höåi, thuãy vùn, nguöìn nûúác, thuãy nöng, thuãy cöng, kinh tïë, thuãy lûåc kiïåt, mùån lûu vûåc söng (Xem toaân vùn taåi: www.thanhhoa.gov.vn) Quyïët àõnh söë 02/2011/QÀ-UBND cuãa UÃy ban nhên dên thaânh phöë Haâ Nöåi ban haânh Quy àõnh möåt söë nöåi dung Quaãn lyá chi phñ àêìu tû xêy dûång cöng trònh sûã duång nguöìn vöën Nhaâ nûúác do UBND thaânh phöë Haâ Nöåi quaãn lyá Ngaây 10/01/2011, UBND thaânh phöë Haâ Nöåi Böå vaâ caác quy àõnh khaác cuãa UBND thaânh phöë. àaä ban haânh Quyïët àõnh söë 02/2011/QÀ-UBND Quy àõnh naây aáp duång àöëi vúái caác töí chûác, quy àõnh möåt söë nöåi dung vïì quaãn lyá chi phñ àêìu caá nhên liïn quan àïën viïåc quaãn lyá chi phñ àêìu tû xêy dûång cöng trònh sûã duång nguöìn vöën Nhaâ tû xêy dûång cöng trònh taåi caác dûå aán sûã duång nûúác do UBND thaânh phöë Haâ Nöåi quaãn lyá. Quy 30% vöën nhaâ nûúác trúã lïn do UBND thaânh phöë àõnh naây aáp duång cho viïåc quaãn lyá chi phñ àêìu Haâ Nöåi quaãn lyá. Khuyïën khñch caác töí chûác, caá tû xêy dûång cöng trònh cuãa caác dûå aán sûã duång nhên liïn quan àïën viïåc quaãn lyá chi phñ àêìu tû 30% vöën nhaâ nûúác trúã lïn do UBND thaânh phöë xêy dûång cöng trònh sûã duång nguöìn vöën khaác Haâ Nöåi quaãn lyá bao göìm vöën ngên saách nhaâ trïn àõa baân thaânh phöë Haâ Nöåi tham khaão Quy nûúác, vöën höî trúå phaát triïín chñnh thûác (ODA), àõnh naây àïí aáp duång. vöën tñn duång àêìu tû phaát triïín cuãa Nhaâ nûúác, Theo Quy àõnh naây, viïåc suêët vöën àêìu tû laâ vöën tñn duång do Nhaâ nûúác baão laänh vaâ vöën àêìu möåt trong nhûäng cú súã àïí xaác àõnh töíng mûác tû khaác cuãa Nhaâ nûúác. Àöëi vúái caác cöng trònh sûã àêìu tû. Chuã àêìu tû khi lêåp töíng mûác àêìu tû theo duång nguöìn vöën ODA do UBND thaânh phöë Haâ suêët vöën àêìu tû phaãi cùn cûá theo suêët vöën àêìu Nöåi quaãn lyá, nïëu Àiïìu ûúác quöëc tïë maâ Viïåt Nam tû vaâ chó söë giaá do Böå Xêy dûång cöng böë coá laâ thaânh viïn coá nhûäng quy àõnh vïì quaãn lyá chi hiïåu lûåc taåi thúâi àiïím lêåp töíng mûác àêìu tû. phñ àêìu tû xêy dûång cöng trònh khaác vúái quy Trûúâng húåp lêåp töíng mûác àêìu tû theo suêët vöën àõnh naây thò thûåc hiïån theo caác quy àõnh taåi Àiïìu àêìu tû khöng phuâ húåp vúái thûåc tïë cuãa dûå aán thò ûúác quöëc tïë àoá. Caác nöåi dung khaác liïn quan chuã àêìu tû phaãi thûåc hiïån viïåc xaác àõnh töíng àïën quaãn lyá chi phñ àêìu tû xêy dûång cöng trònh mûác àêìu tû theo phûúng phaáp khaác àûúåc quy khöng nïu taåi Quy àõnh naây thò thûåc hiïån theo àõnh taåi Quy àõnh naây. quy àõnh cuãa Nghõ àõnh söë 112/2009/NÀ-CP Trïn cú súã yïu cêìu cuãa muåc tiïu sûã duång, ngaây 14/12/2009 vïì Quaãn lyá chi phñ àêìu tû xêy thiïët kïë cöng nghïå, cöng nùng sûã duång cuãa dûång cöng trònh, Thöng tû hûúáng dêîn cuãa caác cöng trònh, chuã àêìu tû, àún võ tû vêën lûåa choån TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 13
 14. möåt trong caác phûúng phaáp xaác àõnh töíng mûác duång, muåc tiïu àêìu tû, tñnh chêët cuãa cöng trònh, àêìu tû hûúáng dêîn taåi Nghõ àõnh söë 112/2009/ yïu cêìu thiïët kïë vaâ quy àõnh vïì quaãn lyá chêët NÀ-CP, Thöng tû söë 04/2010/TT-BXD vaâ caác lûúång cöng trònh àïí xem xeát, lûåa choån loaåi vêåt quy àõnh hiïån haânh àïí xaác àõnh töíng mûác àêìu liïåu húåp lyá vaâ xaác àõnh giaá vêåt liïåu phuâ húåp giaá tû cho phuâ húåp, àaáp ûáng àuã chi phñ àêìu tû phuâ thõ trûúâng, àaáp ûáng muåc tiïu àêìu tû, chöëng thêët húåp àöå daâi thúâi gian xêy dûång cöng trònh cuäng thoaát, laäng phñ. nhû àaåt hiïåu quaã àêìu tû cuãa dûå aán àêìu tû xêy UBND thaânh phöë Haâ Nöåi cöng böë caác àõnh dûång cöng trònh. Chó söë giaá xêy dûång duâng àïí mûác xêy dûång cho caác cöng viïåc àùåc thuâ cuãa tñnh chi phñ dûå phoâng cho yïëu töë trûúåt giaá trong thaânh phöë, àõnh kyâ haâng nùm gûãi nhûäng àõnh töíng mûác àêìu tû àûúåc xaác àõnh bùçng caách tñnh mûác xêy dûång àaä cöng böë trong nùm vïì Böå Xêy bònh quên caác chó söë xêy dûång cuãa 5 nùm gêìn dûång àïí theo doäi, quaãn lyá. Caác Súã quaãn lyá xêy nhêët (khöng tñnh àïën nhûäng thúâi àiïím coá biïën dûång chuyïn ngaânh laâ cú quan tham mûu töíng àöång bêët thûúâng vïì giaá nguyïn liïåu, nhiïn liïåu húåp caác àõnh mûác xêy dûång cho caác cöng viïåc vaâ vêt liïåu xêy dûång), phuâ húåp vúái loaåi cöng àùåc thuâ thuöåc chuyïn ngaânh quaãn lyá trïn àõa trònh, theo khu vûåc xêy dûång. baân thaânh phöë Haâ Nöåi. Caác Chuã àêìu tû àõnh kyâ Giaá vêåt liïåu xêy dûång àûúåc lêåp trïn cú súã giaá haâng nùm gûãi àõnh mûác xêy dûång cho caác cöng thõ trûúâng hoùåc mûác hao phñ cêìn thiïët vïì vêåt liïåu viïåc àùåc thuâ àaä aáp duång trong nùm vïì caác Súã àûúåc xaác àõnh phuâ húåp vúái tiïu chuêín, chuãng quaãn lyá xêy dûång chuyïn ngaânh àïí theo doäi, loaåi vaâ chêët lûúång vêåt liïåu sûã duång cho cöng quaãn lyá. trònh xêy dûång cuå thïí. Giaá vêåt liïåu xêy dûång xaác Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc sau 10 ngaây kïí àõnh trïn cú súã giaá thõ trûúâng do töí chûác coá chûác tûâ ngaây kyá ban haânh vaâ thay thïë Quyïët àõnh söë nùng cung cêëp, baáo giaá cuãa nhaâ saãn xuêët, 54/2008/QÀ-UBND ngaây 22/12/2008 cuãa thöng tin giaá cuãa nhaâ cung cêëp. Giaá vêåt liïåu àïën UBND thaânh phöë Haâ Nöåi “Vïì viïåc ban haânh hiïån trûúâng xêy lùæp chûa coá thuïë giaá trõ gia tùng Quy àõnh möåt söë àiïìu quaãn lyá chi phñ àêìu tû xêy àûúåc tñnh theo phûúng phaáp lêåp àún giaá xêy dûång cöng trònh sûã duång vöën nhaâ nûúác do dûång cöng trònh. Khi xaác àõnh giaá vêåt liïåu xêy UBND thaânh phöë Haâ Nöåi quaãn lyá” dûång cêìn cùn cûá vaâo àõa àiïím cuãa cöng trònh, àõa àiïím cung cêëp vêåt tû, khöëi lûúång vêåt liïåu sûã (Xem toaân vùn taåi: www.hanoi.gov.vn) 14- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 15. Nghiïåm thu àïì taâi: Àiïìu tra khaão saát, àaánh giaá hiïån traång nguöìn thaãi, taãi lûúång chêët thaãi vaâ hiïån traång sûã duång nùng lûúång taåi möåt söë cú súã saãn xuêët vêåt liïåu xêy dûång trong ngaânh (Maä söë: MT15-08) Ngaây 14/1/2011, Höåi àöìng KHKT chuyïn ngaânh Böå Xêy dûång àaä töí chûác nghiïåm thu caác kïët quaã nghiïn cûáu cuãa Àïì taâi: "Àiïìu tra khaão saát, àaánh giaá hiïån traång nguöìn thaãi, taãi lûúång chêët thaãi vaâ hiïån traång sûã duång nùng lûúång taåi möåt söë cú súã saãn xuêët vêåt liïåu xêy dûång trong ngaânh" - Maä söë: MT15-08 do Viïån Khoa hoåc Cöng nghïå Xêy dûång (IBST) thûåc hiïån. TS. Nguyïîn Trung Hoâa - Vuå trûúãng Vuå Khoa hoåc cöng nghïå vaâ Möi trûúâng Böå Xêy dûång laâm Chuã tõch Höåi àöìng. Toaân caãnh cuöåc hoåp cuãa Höåi àöìng Theo baáo caáo toám tùæt do ThS. Nguyïîn Sún thïí bûác tranh möi trûúâng trong caác nhaâ maáy Lêm - Chuã trò àïì taâi trònh baây trûúác Höåi àöìng, saãn xuêët xi mùng. Nhoám nghiïn cûáu cuäng chó ra phaåm vi nghiïn cûáu cuãa àïì taâi àûúåc giúái haån nhûäng cöng àoaån saãn xuêët trong dêy chuyïìn trong viïåc àiïìu tra, khaão saát möåt söë cú súã saãn cöng nghïå xi mùng cêìn àûúåc quan têm hún úã xuêët xi mùng vúái cöng nghïå loâ quay phûúng khña caånh baão vïå möi trûúâng nhû: khu vûåc àoáng phaáp khö vaâ phûúng phaáp ûúát trong ngaânh xi bao (gêy buåi vaâ tiïëng öìn); àêìu chuyïín hûúáng mùng. Trong khuön khöí àïì taâi, nhoám nghiïn cuãa hïå thöëng bùng taãi vêån chuyïín nguyïn liïåu, cûáu àaä têåp trung vaâo viïåc thûåc hiïån àiïìu tra thaânh phêím; hïå thöëng bùng taãi xuêët bao xi khaão saát, ào àaåc hiïån trûúâng vaâ thöng qua mùng; cöng àoaån nghiïìn liïåu, àêåp àaá, seát, than. phiïëu àiïìu tra vïì hiïån traång cöng nghïå saãn Trong söë caác cú súã saãn xuêët thuöåc phaåm vi xuêët, nguöìn thaãi, taãi lûúång phaát thaãi loâ nung cuãa àïì taâi thò nhûäng cú súã múái xêy dûång, coá dêy clinke, taác àöång möi trûúâng vaâ sûã duång nùng chuyïìn cöng nghïå hiïån àaåi, kyä thuêåt múái thò àaåt lûúång taåi 06 nhaâ maáy xi mùng Haãi Phoâng, xi àûúåc caác yïu cêìu vïì àõnh mûác tiïu hao nùng mùng Hoaâng Thaåch, Tam Àiïåp, Bóm Sún, lûúång. Nhûäng cú súã khaác coá mûác tiïu hao nhiïåt Hoaâng Mai, Buát Sún, àïì xuêët caác giaãi phaáp cao hún, riïng dêy chuyïìn loâ quay phûúng quaãn lyá, cöng nghïå àïí giaãm thiïíu, xûã lyá ö phaáp ûúát cuãa xi mùng Bóm Sún coá mûác tiïu hao nhiïîm, nêng cao hiïåu quaã sûã duång nùng lûúång. nhiïn liïåu quaá cao (1.539-1.636 kcal/kg clinke) Taåi caác nhaâ maáy, nhoám nghiïn cûáu àaä tiïën so vúái yïu cêìu (khoaãng 800 kcal/kg clinke) vaâ haânh lêëy mêîu, ào àaåc, phên tñch caác chó tiïu cêìn chuyïín àöíi sang cöng nghïå khö. Vïì mûác möi trûúâng khöng khñ, nûúác, tiïëng öìn cuãa caác phaát thaãi, qua nghiïn cûáu cho thêëy, úã hêìu hïët cöng àoaån saãn xuêët. Thöng qua phên tñch caác caác nhaâ maáy trong diïån àiïìu tra àïìu coá mûác söë liïåu ào àaåc vaâ kïët quaã àiïìu tra cho thêëy töíng phaát thaãi nùçm trong tiïu chuêín cho pheáp. TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 15
 16. Nhoám nghiïn cûáu kiïën nghõ, àïí chuã àöång nghiïn cûáu. Tuy nhiïn, viïåc lûåa choån caác cú súã nguöìn nùng lûúång, nêng cao hiïåu quaã saãn xuêët nghiïn cûáu cuãa nhoám àïì taâi chûa coá tiïu chñ roä vaâ caãi thiïån möi trûúâng, caác nhaâ maáy xi mùng raâng, chuã yïëu choån caác nhaâ maáy xi mùng nùçm nïn quan têm àïën viïåc têån duång nhiïåt thûâa cuãa úã khu vûåc phña Bùæc, àa söë coá cöng nghïå hiïån khñ thaãi loâ nung àïí phaát àiïån. àaåi, nïn chûa àaåi diïån àûúåc cho têët caã caác cú Theo àaánh giaá cuãa caác chuyïn gia phaãn súã saãn xuêët cuãa ngaânh xi mùng. Trong baáo caáo biïån, qua viïåc àiïìu tra khaão saát, ào àaåc thûåc tïë, töíng húåp cuãa àïì taâi coân nhiïìu nöåi dung mang nhoám nghiïn cûáu àaä àûa ra àûúåc nhûäng so tñnh nguyïn lyá, lyá thuyïët vïì mö taã cöng nghïå, saánh vïì ûu àiïím, nhûúåc àiïím cuãa caác cöng quy trònh saãn xuêët ...coá thïí lûúåc búát. Nhoám àïì nghïå saãn xuêët xi mùng àang àûúåc aáp duång phöí taâi cêìn tiïëp thu caác yá kiïën goáp yá cuãa Höåi àöìng biïën úã Viïåt Nam, àïì xuêët àûúåc nhûäng giaãi phaáp àïí chónh sûãa baáo caáo theo hûúáng ngùæn goån, phuâ húåp nhùçm giaãm thiïíu ö nhiïîm, tiïët kiïåm nïu roä trong dêy chuyïìn cöng nghïå saãn xuêët xi nùng lûúång mang tñnh khaã thi cao. Tuy nhiïn, mùng thò võ trñ naâo phaát sinh chêët thaãi, gêy ö nhoám àïì taâi cêìn phên tñch sêu hún vïì tñnh kinh nhiïîm buåi, tiïëng öìn, phên tñch caác söë liïåu theo tïë, tñnh khaã thi vïì kyä thuêåt cuãa möîi àïì xuêët, kiïën caác baãng, biïíu àöì so saánh. Phêìn kiïën nghõ caác nghõ theo thûá tûå ûu tiïn àïí nhaâ àêìu tû dïî daâng giaãi phaáp cêìn rêët cuå thïí àöëi vúái tûâng nhaâ maáy lûåa choån phûúng aán àêìu tû. vaâ theo thûá tûå ûu tiïn. Caác võ trñ ào àaåc, lêëy mêîu Chuã tõch Höåi àöìng - TS. Nguyïîn Trung Hoâa cêìn àûúåc sú àöì hoáa. àaä töíng húåp caác yá kiïën àoáng goáp cuãa caác Caác kïët quaã nghiïn cûáu cuãa àïì taâi àûúåc Höåi chuyïn gia phaãn biïån, caác thaânh viïn Höåi àöìng, àöìng nhêët trñ thöng qua vaâ xïëp loaåi Xuêët sùæc. vaâ coá yá kiïën kïët luêån: nhòn chung, Höåi àöìng àaánh giaá töët kïët quaã thûåc hiïån àïì taâi cuãa nhoám Minh Tuêën Höåi nghõ töíng kïët cöng taác nghiïn cûáu khoa hoåc nùm 2010 vaâ phûúng hûúáng nùm 2011 cuãa Viïån Kiïën truác, Quy hoaåch àö thõ vaâ nöng thön Ngaây 19/1/2011, Viïån Kiïën truác, Quy hoaåch àö thõ vaâ nöng thön (VIAP) àaä töí chûác Höåi nghõ töíng kïët cöng taác nghiïn cûáu khoa hoåc (NCKH )nùm 2010 vaâ phûúng hûúáng nùm 2011 nhùçm àaánh giaá kïët quaã àaåt àûúåc vaâ àõnh hûúáng cho cöng taác NCKH giai àoaån 2011-2015. Túái dûå Höåi nghõ coá Thûá trûúãng BXD Nguyïîn Àònh Toaân, laänh àaåo caác vuå chûác nùng BXD, laänh àaåo caác hiïåp höåi cuâng caác nhaâ nghiïn cûáu cuãa VIAP. Taåi Höåi nghõ, Viïån trûúãng Ngö Trung Haãi àaä Thûá trûúãng Nguyïîn Àònh Toaân phaát biïíu àoåc baáo caáo töíng kïët cöng taác NCKH nùm 2010 chó àaåo Höåi nghõ cuãa Viïån. Vúái tû caách laâ Viïån àêìu ngaânh cuãa àöìng thúâi, nghiïn cûáu àïí phaát triïín quy hoaåch àêët nûúác trong lônh vûåc kiïën truác, quy hoaåch, xêy dûång, baão töìn, tön taåo vaâ phaát triïín nïìn VIAP coá nhiïåm vuå NCKH vaâ cöng nghïå àïí phuåc kiïën truác quöëc gia. Nùm 2010, Viïån àaä têåp trung vuå cöng taác quaãn lyá nhaâ nûúác vïì lônh vûåc naây, vaâo nghiïn cûáu ba vêën àïì nöíi cöåm hiïån nay, àoá 16 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 17. àaân húåp taác Viïåt-Phaáp; Biïën àöíi khñ hêåu àöìng bùçng söng Cûãu Long...). Theo àaánh giaá: cöng taác (NCKH) cuãa VIAP àaä àaáp ûáng àûúåc caác yïu cêìu xaä höåi, nhiïåm vuå cuãa BXD giao, söë lûúång àïì taâi, dûå aán lúán, nöåi dung phong phuá vaâ thiïët thûåc. Trong nhoám àïì taâi àûúåc nghiïåm thu nùm 2010, trïn 70% àaåt loaåi töët, xuêët sùæc. Àïí àaåt àûúåc muåc tiïu khùèng àõnh võ trñ àêìu ngaânh cuãa Viïån trong cöng taác nghiïn cûáu Kiïën Viïån trûúãng Ngö Trung Haãi baáo caáo vïì cöng taác truác vaâ quy hoaåch àö thõ. VIAP àaä vaåch ra 4 nghiïn cûáu khoa hoåc cuãa Viïån nùm 2010 chiïën lûúåc: laâ sûå phaát triïín thñch ûáng vúái biïën àöíi khñ hêåu; Chiïën lûúåc 1: Nêng cao chêët lûúång vêën àïì baão töìn vaâ phaát triïín vaâ vêën àïì quy nghiïn cûáu hoaåch xêy dûång nöng thön múái. Viïån àaä thûåc - Tùng cûúâng húåp taác quöëc tïë nhùçm trao àöíi hiïån 35 àïì taâi, dûå aán sûå nghiïåp kinh tïë múái vaâ kinh nghiïåm chuyïín giao cöng nghïå 44 àïì taâi, dûå aán chuyïín tiïëp. - AÁp duång cöng nghïå trong nghiïn cûáu quy Àïí phuåc vuå cöng taác quaãn lyá Nhaâ nûúác, hoaåch àö thõ: GIS VIAP àaä tham gia biïn soaån vùn baãn phuåc vuå - Töí chûác àaâo taåo nêng cao cho caán böå cöng taác quaãn lyá nhaâ nûúác: Nghõ àõnh cuãa nghiïn cûáu treã. Chñnh phuã: Vïì lêåp, thêím àõnh, phï duyïåt vaâ Chiïën lûúåc 2: Nghiïn cûáu troång àiïím quaãn lyá quy hoaåch àö thõ; Nghõ àõnh cuãa Chñnh - Têåp trung nghiïn cûáu giaãi quyïët caác vêën àïì phuã: Vïì quaãn lyá khöng gian, kiïën truác, caãnh cêëp baách cuãa àö thõ vaâ nöng thön: Giao thöng, quan àö thõ; Nghõ àõnh quaãn lyá cöng trònh ngêìm, nhaâ úã, möi trûúâng... cêy xanh àö thõ... Caán böå nghiïn cûáu cuãa VIAP - Nghiïn cûáu caác vêën àïì mang tñnh toaân coân tham gia caác chûúng trònh nghiïn cûáu phaát cêìu: Biïën àöíi khñ hêåu; Sûã duång tiïët kiïm vaâ hiïåu triïín cuãa Böå nhû: Chûúng trònh sûã duång tiïët quaã nùng lûúång. kiïåm vaâ hiïåu quaã nùng lûúång; ÛÁng phoá vúái biïën - Chuã àöång phaát hiïån vaâ àïì xuêët caác vêën àïì àöíi khñ hêåu; Chûúng trònh haânh àöång cuãa Chñnh nghiïn cûáu múái. phuã thûåc hiïån Nghõ quyïët TW vïì Tam nöng Chiïën lûúåc 3: Múã röång húåp taác nghiïn cuäng nhû tham gia xêy dûång caác chiïën lûúåc cûáu phaát triïín àö thõ: Àõnh hûúáng phaát triïín cêëp - Múã röång húåp taác quöëc tïë: khai thaác àïì taâi nûúác àö thõ vaâ khu cöng nghiïåp àïën 2025; Quy thöng qua caác chûúng trònh Nghõ àõnh thû, húåp hoaåch töíng thïí chêët thaãi rùæn y tïë nguy haåi; Quy taác liïn Vuâng, liïn thaânh phöë. hoaåch hïå thöëng haå têìng kyä thuêåt vuâng kinh tïë - Àêíy maånh húåp taác trong nûúác: Vúái caác böå, troång àiïím àöìng bùçng söng Cûãu Long . . . Viïån ngaânh khaác, súã KHCN caác thaânh phöë, caác viïån coân têåp trung xêy dûång àïì aán mö hònh nöng nghiïn cûáu, trûúâng àaåi hoåc... thön múái; biïn soaån söí tay hûúáng dêîn vaâ Chiïën lûúåc 4: Tùng cûúâng cöng taác trao nghiïn cûáu quy hoaåch xêy dûång thñ àiïím 16 xaä. àöíi, truyïìn thöng Bïn caånh àoá, VIAP àaä töí chûác caác höåi thaão - Töí chûác caác höåi thaão khoa hoåc vïì caác lônh chuyïn àïì phuåc vuå nghiïn cûáu hoaân thiïån höì vûåc nghiïn cûáu cuãa Viïån. sú quy hoaåch chung xêy dûång thuã àö Haâ Nöåi túái - Xêy dûång diïîn àaân trao àöíi hoåc thuêåt trïn 2030 vaâ têìm nhòn 2050 cûã caán böå tham gia caác trang Web vaâ caác taåp chñ khoa hoåc cuãa Viïån. diïîn àaân khoa hoåc trong vaâ ngoaâi nûúác (Diïîn - Tham gia tñch cûåc vaâo caác cuöåc thi, höåi TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 17
 18. thaão khoa hoåc trong nûúác vaâ quöëc tïë. Àònh Toaân àaánh giaá cao nöî lûåc cuãa VIAP trong Àöìng thúâi, VIAP vaåch ra caác chûúng trònh hoaåt àöång nghiïn cûáu khoa hoåc, giuáp Böå trong nghiïn cûáu troång àiïím trong thúâi gian túái trong cöng taác quaãn lyá nhaâ nûúác vïì lônh vûåc kiïën truác, lônh vûåc nghiïn cûáu kiïën truác vaâ baão töìn di saãn; quy hoaåch. Tuy nhiïn, Thûá trûúãng àùåc biïåt lûu phï bònh lyá luêån kiïën truác, quy hoaåch; nghiïn yá VIAP cêìn nêng cao chêët lûúång nghiïn cûáu, cûáu biïn soaån caác quy chuêín, tiïu chuêín, thiïët baám saát thûåc tïë àïí nêng cao tñnh thûåc tiïîn trong kïë àiïín hònh; nghiïn cûáu, ûáng duång cöng nghïå möîi àïì taâi, dûå aán, ûáng duång cuå thïí cho tûâng àõa trong quy hoaåch àö thõ vaâ nöng thön vaâ nghiïn phûúng àïí ngûúâi dên dïî daâng thûåc hiïån. cûáu phuåc vuå cöng taác quaãn lyá. Phaát biïíu taåi höåi nghõ, Thûá trûúãng Nguyïîn (Tin tûâ Viïån Kiïën truác, Quy hoaåch ÀT-NT) Höåi nghõ thêím àõnh Àïì aán àïì nghõ cöng nhêån thõ trêën Quaãng Yïn, huyïån Yïn Hûng, tónh Quaãng Ninh laâ àö thõ loaåi IV Ngaây 25/01/2011, Böå Xêy dûång àaä töí chûác Höåi nghõ thêím àõnh Àïì aán àïì nghõ cöng nhêån thõ trêën Quaãng Yïn, huyïån Yïn Hûng, tónh Quaãng Ninh laâ àö thõ loaåi IV. Uyã viïn trung ûúng Àaãng, Thûá trûúãng Böå Xêy dûång Trõnh Àònh Duäng - Chuã tõch Höåi àöìng thêím àõnh quöëc gia vïì nêng loaåi àö thõ àaä chuã trò Höåi nghõ. Tham dûå Höåi nghõ Chuã tõch UBND tónh Quaãng Ninh Nguyïîn Vùn Àoåc, laänh àaåo Súã Xêy dûång Quaãng Ninh, laänh àaåo huyïån Yïn Hûng vaâ thõ trêën Quaãng Yïn; àaåi diïån caác Böå ngaânh Thûá trûúãng Trõnh Àònh Duäng kïët luêån Höåi nghõ trung ûúng, caác Höåi, Hiïåp höåi vaâ caác Cuåc, Vuå thuöåc Böå Xêy dûång. sûã, vùn hoaá cuãa vuâng àêët naây. Theo Àïì aán àïì nghõ cöng nhêån thõ trêën Thõ trêën coá diïån tñch tûå nhiïn 545,2 ha, 84 ha Quaãng Yïn laâ àö thõ loaåi IV do àaåi diïån UBND mùåt nûúác; àêët thuêån lúåi cho viïåc phaát triïín àö thõ huyïån Yïn Hûng trònh baây. Thõ trêën Quaãng Yïn khoaãng 209 ha. Dên söë 20.055 ngûúâi, àûúåc laâ àö thõ huyïån lyå cuãa huyïån Yïn Hûng, laâ trung phên böí taåi 16 khu phöë têåp trung. têm haânh chñnh, chñnh trõ, kinh tïë - xaä höåi, vùn Baáo caáo phaãn biïån cuãa Cuåc Phaát triïín àö thõ hoaá cuãa huyïån; laâ àö thõ haåt nhên coá võ trñ àõa lyá Böå Xêy dûång, Böå Nöåi vuå vaâ yá kiïën cuãa caác thuêån lúåi trong möëi quan hïå vuâng àïí phaát triïín thaânh viïn Höåi àöìng thêím àõnh thïí hiïån sûå toaân diïån trong khu vûåc, thõ trêën coân laâ khu vûåc àöìng tònh vúái viïåc thõ trêën Quaãng Yïn àaä höåi àuã taåo àöång lûåc phaát triïín caác khu dõch vuå - du lõch, caác tiïu chñ cuãa àö thõ loaåi IV nhû quy àõnh taåi dên duång, àêìu möëi giao thöng thuyã böå liïn tónh, Nghõ àõnh söë 42/NÀ-CP cuãa Chñnh phuã vaâ vúái vuâng kinh tïë troång àiïím Bùæc Böå, cûãa ngoä Thöng tû söë 34/2009/TT-BXD cuãa Böå Xêy dûång thöng thûúng vúái vêån taãi biïín quöëc tïë. vïì phên loaåi àö thõ, àöìng thúâi cuäng àaä nïu lïn Àùåc biïåt Quaãng Yïn laâ möåt àö thõ cöí cuãa nhûäng mùåt coân yïëu cuãa Thõ trêën vaâ àïì nghõ Thõ tónh Quaãng Ninh. Thõ trêën àaä coá trïn 200 nùm trêën coá biïån phaáp àêíy maånh àêìu tû xêy dûång haå xêy dûång vaâ phaát triïín, taåi àêy coân lûu giûä nhiïìu têìng kyä thuêåt thoaát nûúác vaâ xûã lyá nûúác thaãi, phaát di saãn quyá baáu laâm giaâu thïm truyïìn thöëng lõch triïín cêy xanh, thu huát àêìu tû cho phaát triïín 18 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 19. kinh tïë,... àïí khùæc phuåc caác mùåt coân yïëu. dõch vuå têìm khu vûåc; raâ soaát laåi quy hoaåch xêy Phaát biïíu kïët luêån Höåi nghõ, Thûá trûúãng dûång Thõ trêën theo hûúáng coá têìm nhòn daâi hún Trõnh Àònh Duäng - Chuã tõch Höåi àöìng thêím àõnh kïët húåp vúái phên àúåt àêìu tû húåp lyá, quy hoaåch cho biïët Höåi àöìng nhêët trñ cao vúái viïåc thõ trêën xêy dûång hai bïn söng Tranh taåo ra sûå haâi hoaâ Quaãng Yïn àaä höåi àuã caác tiïu chñ cuãa àö thõ loaåi vaâ baão vïå möi trûúâng; khi chónh trang àö thõ cêìn IV. Thûá trûúãng Trõnh Àònh Duäng phên tñch thïë lûu yá baão vïå caác di tñch lõch sûã, vùn hoaá; àêíy maånh, lúåi thïë àõa kinh tïë cuãa Thõ trêën àöëi vúái maånh àêìu tû xêy dûång àöìng böå haå têìng kyä thuêåt viïåc phaát triïín trong tûúng lai. Vúái möåt àö thõ coá vaâ haå têìng xaä höåi möåt caách húåp lyá vaâ coá baãn lõch sûã 200 nùm xêy dûång vaâ phaát triïín, nay vúái sùæc riïng gùæn vúái caác àùåc àiïím cuãa möåt àö thõ sûå höî trúå cuãa tónh, huyïån, Thõ trêën àaä vaâ àang coá lõch sûã lêu àúâi, nhiïìu di tñch vùn hoaá, lõch sûã. coá sûå phaát triïín maånh meä, tuy nhiïn àïí tûúng Höåi àöìng thêím àõnh nhêët trñ àïì nghõ Böå Xêy xûáng vúái lúåi thïë, tiïìm nùng, Thûá trûúãng àïì nghõ dûång cöng nhêån thõ trêën Quaãng Yïn laâ àö thõ laänh àaåo tónh Quaãng Ninh, huyïån Yïn Hûng vaâ loaåi IV. Thõ trêën quan têm hún àïën viïåc taåo àöång lûåc cho sûå phaát triïín, xaác àõnh laåi caác saãn phêím, H. Phûúác Nghiïn cûáu mö hònh quaãn lyá dûå aán phaá dúä, di dúâi nhaâ cûãa khu vûåc àö thõ úã Trung Quöëc Caãi caách thïí chïë quaãn lyá haång muåc phaá dúä, sûã duång hïå thöëng lyá luêån, quan àiïím vaâ phûúng di dúâi nhaâ cûãa khu vûåc àö thõ àûúåc triïín khai phaáp àïí quaãn lyá toaân böå quaá trònh saãn xuêët tûúng àöëi muöån so vúái caãi caách thïí chïë xêy phûác taåp hoùåc hònh thaânh haång muåc cöng trònh. dûång. Viïåc nhanh choáng hònh thaânh mö hònh Vò quaãn lyá haång muåc laâ hoaåt àöång coá kïë hoaåch, quaãn lyá haång muåc phaá dúä, di dúâi nhaâ cûãa tiïn töí chûác, chó huy, àiïìu tiïët vaâ cên àöëi, quaãn lyá tiïën, giuáp caác àún võ phaá dúä, di dúâi nhaâ cûãa tiïën khöng chó yïu cêìu phaãi “biïët”, maâ coân chuá troång haânh àiïìu chónh cú cêëu, chuyïín àöíi phûúng àïën “haânh àöång”, nhêën maånh sûå kiïím chûáng thûác, phaát triïín maånh meä, thuác àêíy ngaânh phaá cuãa thûåc tiïîn. Vò vêåy,cöng taác quaãn lyá haång muåc dúä, di dúâi nhaâ cûãa phaát triïín theo hûúáng hiïån khöng thïí taách rúâi nhên töë con ngûúâi, khöng thïí àaåi hoáa, khoa hoåc nhùçm nêng cao hiïåu quaã taách rúâi chuã thïí töí chûác vaâ chuã thïí laänh àaåo, quaãn lyá, hiïåu quaã xaä höåi laâ nhûäng vêën àïì cêìn khöng thïí taách rúâi phûúng phaáp vaâ biïån phaáp. súám nghiïn cûáu triïín khai. Quaãn lyá toaân böå quaá trònh phaá dúä, di dúâi nhaâ I. Cú súã lyá luêån cuãa cöng taác quaãn lyá cûãa phaãi do möåt chuã thïí chõu traách nhiïåm àiïìu haång muåc phaá dúä, di dúâi haânh - giaám àöëc haång muåc phaá dúä, di dúâi, phaãi Cú súã lyá luêån cuãa cöng taác quaãn lyá haång coá mö hònh quaãn lyá - quaãn lyá haång muåc phaá dúä, muåc phaá dúä, di dúâi laâ quaãn lyá haång muåc cöng di dúâi. Mö hònh quaãn lyá dûå aán cöng trònh xêy trònh. Haång muåc phaá dúä, di dúâi laâ möåt haång muåc dûång cuãa Trung Quöëc àûúåc àïì xuêët vaâ hònh trong lônh vûåc xêy dûång, cho nïn moåi haång muåc thaânh trïn cú súã hoåc têåp kinh nghiïåm quaãn lyá phaá dúä, di dúâi cuäng laâ haång muåc cöng trònh. cöng trònh cuãa xaä Lö Böë Caách, huyïån La Bònh, Quaãn lyá haång muåc cöng trònh laâ xu thïë têët yïëu tónh Vên Nam vaâ phûúng phaáp quaãn lyá caác dûå khi khoa hoåc kyä thuêåt vaâ cöng nghïå quaãn lyá aán trïn thïë giúái. Qua hún hai mûúi nùm thûåc phaát triïín nhanh choáng trïn thïë giúái hiïån nay, hiïån àaä goáp phêìn thuác àêíy caác doanh nghiïåp noá laâ möåt lônh vûåc khoa hoåc múái vaâ laâ mö hònh thi cöng xêy dûång phaát triïín maånh, nêng cao quaãn lyá tiïn tiïën, coá nöåi haâm cûåc kyâ phong phuá, nùng lûåc saãn xuêët. Hoåc têåp vaâ múã röång mö hònh TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 19
 20. naây coá vai troâ hïët sûác quan troång àöëi vúái viïåc trûúâng, quaãn lyá húåp àöìng, quaãn lyá thöng tin vaâ nêng cao chêët lûúång vaâ hiïåu quaã quaãn lyá caác quaãn lyá yïëu töë saãn xuêët; möåt cên àöëi laâ cên àöëi haång muåc phaá dúä, di dúâi. töí chûác). Quaãn lyá haång muåc phaá dúä, di dúâi cêìn II. Nguyïn lyá cú baãn cuãa quaãn lyá haång lêëy viïåc chêëp haânh phaáp luêåt, phaáp quy, tiïu muåc dúä boã di dúâi chuêín, quy phaåm, chïë àöå… laâm linh höìn, lêëy Biïån phaáp vaâ nguyïn lyá cú baãn cuãa cöng taác cên àöëi töí chûác laâm àöång lûåc, lêëy quaãn lyá húåp quaãn lyá haång muåc phaá dúä, di dúâi laâ quaãn lyá muåc àöìng, quaãn lyá yïëu töë saãn xuêët laâm biïån phaáp, tiïu vaâ quaãn lyá quaá trònh. Vò baãn thên haång muåc lêëy quaãn lyá hiïån trûúâng, quaãn lyá yïëu töë saãn xuêët phaá dúä, di dúâi vûâa laâ muåc tiïu vûâa laâ möåt quaá laâm cú súã baão àaãm. trònh, muåc tiïu vaâ quaá trònh laâ hai mùåt cuãa vêën IV. Àõnh võ vaâ quaãn lyá giaám àöëc haång muåc àïì haång muåc. phaá dúä, di dúâi 2.1. Quaãn lyá muåc tiïu Giaám àöëc haång muåc phaá dúä, di dúâi laâ ngûúâi Trûúác hïët, cêìn phaãi xêy dûång muåc tiïu chõu traách nhiïåm quaãn lyá kinh doanh haång muåc chung, aáp duång phûúng thûác chia nhoã kïët cêëu, phaá dúä, di dúâi, thûåc hiïån caác hoaåt àöång quaãn lyá chia nhoã muåc tiïu chung thaânh caác muåc tiïu kinh doanh toaân diïån trong suöët quaá trònh. nhoã vaâ muåc tiïu khaã thi, phên phöëi chuáng túái 4.1. Àõa võ cuãa giaám àöëc haång muåc phaá tûâng chuã thïí traách nhiïåm vaâ tûâng giai àoaån thûåc dúä, di dúâi hiïån, xêy dûång hïå thöëng quaãn lyá muåc tiïu tûâ Giaám àöëc haång muåc phaá dúä, di dúâi laâ möåt trïn xuöëng dûúái, tûâ chónh thïí túái cuåc böå, thöng chûác vuå, cûúng võ cöng taác trong àún võ thûåc qua caác hoaåt àöång quaãn lyá àïí baão àaãm thûåc hiïån phaá dúä, di dúâi, laâ chuã thïí traách nhiïåm vaâ laâ hiïån muåc tiïu chung. Àöëi vúái möåt haång muåc, ngûúâi àûúåc trao quyïìn quaãn lyá haång muåc phaá ngûúâi ta thûúâng xaác àõnh muåc tiïu dûåa vaâo dúä, di dúâi do ngûúâi àaåi diïån phaáp nhên cuãa àún phaåm vi cöng taác, yïu cêìu vïì tiïën àöå, chêët võ triïín khai haång muåc phaá dúä, di dúâi tuyïín duång lûúång, giaá thaânh vò moåi chuã àêìu tû àïìu yïu cêìu hoùåc böí nhiïåm. Giaám àöëc haång muåc phaá dúä, di phaãi hoaân thaânh dûå aán àuáng thúâi haån, khöng dúâi cùn cûá vaâo phaåm vi quyïìn haån àûúåc giao, vûúåt quaá chi phñ dûå toaán vaâ àaåt tiïu chuêín chêët thúâi gian vaâ nöåi dung cöng taác, tiïën haânh quaãn lûúång maâ húåp àöìng uãy thaác quy àõnh. lyá toaân böå quaá trònh tûâ khêu chuêín bõ khúãi cöng 2.2. Quaãn lyá quaá trònh túái nghiïåm thu haång muåc phaá dúä, di dúâi, thûåc Quaãn lyá haång muåc laâ quaá trònh àöång thaái hiïån chûác traách cûúng võ cöng taác thöng qua chónh thïí, quaá trònh quaãn lyá haång muåc laâ möåt chïë àöå traách nhiïåm giaám àöëc haång muåc, àöìng chuöîi hoaåt àöång àïí taåo ra kïët quaã. Àöëi vúái möîi thúâi chõu sûå giaám saát kiïím tra cuãa àún võ súã taåi. haång muåc, coá nùm quaá trònh quaãn lyá cú baãn: 4.2. Quaãn lyá giaám àöëc haång muåc phaá dúä khúãi cöng, lêåp kïë hoaåch, thûåc hiïån, quaãn lyá vaâ di dúâi kïët thuác. Caác quaá trònh quaãn lyá trïn àïìu naãy Cêìn phaãi thûåc hiïån hai chïë àöå àöëi vúái giaám sinh úã têët caã caác khêu quaãn lyá haång muåc. àöëc haång muåc phaá dúä, di dúâi: thûá nhêët, thûåc III. Nöåi dung chuã yïëu cuãa cöng taác quaãn hiïån chïë àöå thêím tra phï chuêín haânh chñnh lyá haång muåc phaá dúä, di dúâi nùng lûåc haânh nghïì giaám àöëc, chó nhûäng nhên Àûáng trûúác tñnh chêët àùåc thuâ cuãa haång muåc viïn coá àuã àiïìu kiïån nhû hoåc têåp àuáng chuyïn dúä boã di dúâi, nöåi dung chuã yïëu cuãa cöng taác ngaânh quy àõnh, coá kinh nghiïåm thûåc tïë…, traãi quaãn lyá haång muåc phaá dúä, di dúâi cêìn bao göìm qua kiïím tra nùng lûåc, àaä àùng kyá múái àûúåc “ba àiïìu tiïët, böën quaãn lyá, möåt cên àöëi” (ba àiïìu haânh nghïì vúái danh nghôa giaám àöëc haång muåc tiïët laâ àiïìu tiïët tiïën àöå, àiïìu tiïët chêët lûúång vaâ phaá dúä, di dúâi. Thûåc ra, chïë àöå naây nïu ra yïu àiïìu tiïët giaá thaânh; böën quaãn lyá laâ quaãn lyá hiïån cêìu cuå thïí cuãa thõ trûúâng àöëi vúái nùng lûåc cuãa 20 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2