intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 20/2015

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

10
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 20/2015" giúp các bạn nắm được thông tin vật liệu, kết cấu, thiết kế và công nghệ mới trong thi công xây dựng nhà ở và đường giao thông ở Liên Bang Nga; Trung Quốc thúc đẩy hoạt động xây dựng xanh; chiến lược sử dụng đất của đô thị hóa kiểu mới...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 20/2015

 1. 20 Thaáng 10 - 2015
 2. HÖÅI NGHÕ ÀAÁNH GIAÁ 5 NÙM THÛÅC HIÏÅN ÀÏÌ AÁN 1961 Haâ Nöåi, ngaây 24 thaáng 10 nùm 2015 Phoá Thuã tûúáng Hoaâng Trung Haãi phaát biïíu chó àaåo Höåi nghõ Toaân caãnh Höåi nghõ
 3. THÖNG TIN CUÃA BÖÅ XÊY DÛÅNG THÖNG TIN MÖÎI THAÁNG 2 KYÂ XÊY DÛÅNG CÚ BAÃN TRUNG TÊM THÖNG TIN PHAÁT HAÂNH & KHOA HOÅC NÙM THÛÁ MÛÚÂI SAÁU CÖNG NGHÏÅ XÊY DÛÅNG 20 SÖË 20- 10/2015 MUÅC LUÅC Vùn baãn quaãn lyá Vùn baãn caác cú quan TW - Chñnh phuã quy àõnh vïì giaám saát vaâ àaánh giaá àêìu tû 5 - Böå Xêy dûång cöng böë àõnh mûác caác hao phñ xaác àõnh 7 giaá ca maáy vaâ thiïët bõ thi cöng xêy dûång Vùn baãn cuãa àõa phûúng - Bònh Thuêån ban haânh Quy chïë àêëu giaá quyïìn khai 8 thaác khoaáng saãn àöëi vúái caác khu vûåc khoaáng saãn thuöåc TRUNG TÊM THÖNG TIN thêím quyïìn cêëp giêëy pheáp khai thaác cuãa UBND tónh - Baåc Liïu ban haânh Quy àõnh vïì cêëp giêëy pheáp thi 9 cöng xêy dûång cöng trònh trong phaåm vi àêët daânh cho àûúâng böå àöëi vúái àûúâng àõa phûúng trïn àõa baân tónh TRUÅ SÚÃ: 37 LÏ ÀAÅI HAÂNH - HAÂ NÖÅI - Haâ Nöåi ban haânh Quy àõnh vïì àaãm baão trêåt tûå, an toaân 11 TEL : (04) 38.215.137 vaâ vïå sinh möi trûúâng trong quaá trònh xêy dûång caác (04) 38.215.138 cöng trònh taåi Thaânh phöë - Thaânh phöë Höì Chñ Minh tùng cûúâng cöng taác quaãn lyá 14 FAX : (04) 39.741.709 àö thõ trong lônh vûåc xêy dûång trïn àõa baân Thaânh phöë Email: ttth@moc.gov.vn giai àoaån 2015 - 2020 GIÊËY PHEÁP SÖË: 595 / BTT CÊËP NGAÂY 21 - 9 - 1998 TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 3
 4. Khoa hoåc cöng nghïå xêy dûång - Húåp taác Viïåt Nam - Nhêåt Baãn trong lônh vûåc thoaát 16 nûúác vaâ xûã lyá nûúác thaãi - Höåi thaão khoa hoåc “Thiïët kïë vaâ sûác khoãe - Thûåc traång 18 kiïën truác bïånh viïån, cú súã y tïë cuãa Viïåt Nam vaâ kinh nghiïåm quöëc tïë” - Nghiïåm thu nhiïåm vuå “Nghiïn cûáu xêy dûång kïë 19 hoaåch vaâ giaãi phaáp ûáng phoá taác àöång cuãa biïën àöíi khñ hêåu àïën hïå thöëng cêëp nûúác, thoaát nûúác cho caác àö thõ àöìng bùçng söng Höìng, àöìng bùçng söng Cûãu Long vaâ duyïn haãi miïìn Trung” - Nguyïn nhên roâ ró cuãa àûúâng öëng cöët súåi polime 20 (FRP) - Vêåt liïåu, kïët cêëu, thiïët bõ & cöng nghïå múái trong thi 23 cöng xêy dûång nhaâ úã vaâ àûúâng giao thöng úã Liïn bang CHÕU TRAÁCH NHIÏåM PHAÁT HAÂNH Nga - Trung Quöëc thuác àêíy hoaåt àöång xêy dûång xanh 26 ÀÖÎ HÛÄU LÛÅC - Chiïën lûúåc sûã duång àêët cuãa àö thõ hoáa kiïíu múái 28 Phoá giaám àöëc Trung têm Thöng tin Thöng tin - Höåi nghõ têåp huêën vïì cöng taác thöng tin àöëi ngoaåi 31 Ban biïn têåp: ngaânh Xêy dûång - Thõ xaä Chñ Linh àûúåc cöng nhêån laâ àö thõ loaåi III trûåc 32 CN. BAÅCH MINH TUÊËN thuöåc tónh Haãi Dûúng (Trûúãng ban) - Höåi thaão goáp yá Dûå thaão Nghõ àõnh vïì Quaãn lyá vêåt liïåu 33 xêy dûång CN. ÀÖÎ THÕ KIM NHAÅN - Höåi nghõ têåp huêën caán böå cöng àoaân ngaânh Xêy dûång 34 - Xêy dûång töí húåp nghó dûúäng kiïíu múái taåi vuâng ngoaåi vi CN. TRÊÌN THÕ THU HUYÏÌN àö thõ CN. NGUYÏÎN THÕ BÑCH NGOÅC - Höåi nghõ àaánh giaá 5 nùm thûåc hiïån Àïì aán 1961 35 CN. NGUYÏÎN THÕ LÏå MINH - Trung Quöëc: Xêy dûång àöåi nguä cöng nhên ngaânh Xêy 37 ThS. PHAÅM KHAÁNH LY dûång theo àõnh hûúáng thõ trûúâng - Caác xu hûúáng phaát triïín nhaâ úã taåi Liïn bang Nga 39 CN. TRÊÌN ÀÒNH HAÂ - Nhûäng ö phöë “thuå àöång” trong loâng nûúác Àûác 44 CN. NGUYÏÎN THÕ MAI ANH - Kinh nghiïåm xêy dûång àö thõ vïå tinh cuãa Nhêåt Baãn 45 4- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 5. VÙN BAÃN CUÃA CAÁC CÚ QUAN TW Chñnh phuã quy àõnh vïì giaám saát vaâ àaánh giaá àêìu tû Ngaây 30/9/2015, Chñnh phuã àaä ban haânh húåp tònh hònh thûåc hiïån lêåp, thêím àõnh Baáo caáo Nghõ àõnh söë 84/2015/NÀ-CP vïì giaám saát vaâ àïì xuêët chuã trûúng àêìu tû chûúng trònh; töíng àaánh giaá àêìu tû. húåp tònh hònh thûåc hiïån chûúng trònh (tiïën àöå Theo Nghõ àõnh naây, viïåc giaám saát, àaánh giaá thûåc hiïån caác muåc tiïu cuãa chûúng trònh, thûåc àêìu tû phaãi àuáng àöëi tûúång, phaåm vi, nöåi dung hiïån kïë hoaåch vöën àêìu tû, giaãi ngên, khoá khùn, giaám saát vaâ àaánh giaá àêìu tû theo quy àõnh; vûúáng mùæc, phaát sinh chñnh aãnh hûúãng àïën khöng gêy caãn trúã cöng viïåc cuãa caác àöëi tûúång viïåc thûåc hiïån chûúng trònh vaâ kïët quaã xûã lyá); chõu sûå giaám saát vaâ àaánh giaá àêìu tû; phaãi coá viïåc chêëp haânh caác biïån phaáp xûã lyá cuãa chuã caác tiïu chuêín, tiïu chñ vaâ höì sú, taâi liïåu húåp lïå chûúng trònh, chuã dûå aán thaânh phêìn; baáo caáo vaâ laâm cú súã cho viïåc giaám saát, àaánh giaá; caác àïì xuêët phûúng aán xûã lyá khoá khùn, vûúáng mùæc, thöng tin phuåc vuå cöng taác giaám saát, àaánh giaá vêën àïì vûúåt quaá thêím quyïìn. Nöåi dung giaám àêìu tû phaãi àêìy àuã, kõp thúâi, chuêín xaác, trung saát cuãa chuã dûå aán thaânh phêìn bao göìm: Theo thûåc vaâ minh baåch; phaãi xem xeát toaân diïån, doäi tònh hònh thûåc hiïån lêåp vaâ thêím àõnh, phï àöìng böå caác vêën àïì liïn quan àïën quaá trònh àêìu duyïåt dûå aán thaânh phêìn thuöåc chûúng trònh; tû; viïåc xem xeát, àaánh giaá phaãi coá àuã cùn cûá, taâi töíng húåp tònh hònh thûåc hiïån dûå aán thaânh phêìn liïåu, phaãi coá phûúng phaáp khoa hoåc phuâ húåp thuöåc chûúng trònh (lêåp, thêím àõnh, phï duyïåt vúái àöëi tûúång vaâ nöåi dung àaánh giaá; caác giaãi dûå aán àêìu tû, thûåc hiïån dûå aán àêìu tû, thûåc hiïån phaáp, àïì xuêët kiïën nghõ phaãi thiïët thuåc, cuå thïí kïë hoaåch vöën àêìu tû, giaãi ngên, khoá khùn, vaâ baão àaãm tñnh khaã thi; kïët quaã giaám saát, àaánh vûúáng mùæc, phaát sinh vaâ kïët quaã xûã lyá); baáo caáo giaá phaãi àûúåc xûã lyá vaâ phaãn höìi tñch cûåc vaâ phaãi vaâ àïì xuêët phûúng aán xûã lyá khoá khùn, vûúáng àûúåc lûu trûä möåt caách hïå thöëng. mùæc, vêën àïì vûúåt quaá thêím quyïìn. Nöåi dung Àöëi vúái chûúng trònh àêìu tû cöng, cú quan kiïím tra bao göìm kiïím tra nöåi dung liïn quan àûúåc giao lêåp Baáo caáo àïì xuêët chuã trûúng àêìu àïën töí chûác thûåc hiïån vaâ quaãn lyá dûå aán thaânh tû chûúng trònh tûå töí chûác thûåc hiïån theo doäi, phêìn thuöåc chûúng trònh; viïåc chêëp haânh quy kiïím tra quaá trònh lêåp Baáo caáo àïì xuêët chuã àõnh vïì quaãn lyá àêìu tû vaâ nùng lûåc quaãn lyá dûå trûúng àêìu tû chûúng tònh. Chuã chûúng trònh, aán cuãa chuã àêìu tû; viïåc chêëp haânh biïån phaáp xûã chuã dûå aán thaânh phêìn thûåc hiïån theo doäi, kiïím lyá vêën àïì àaä phaát hiïån cuãa chuã àêìu tû. Cú quan tra quaá trònh àêìu tû chûúng trònh àêìu tû cöng quaãn lyá nhaâ nûúác vïì àêìu tû cöng coá traách theo nöåi dung vaâ caác chó tiïu àûúåc phï duyïåt nhiïåm theo doäi tònh hònh thûåc hiïån chïë àöå baáo nhùçm baão àaãm muåc tiïu vaâ hiïåu quaã àêìu tû. Cú caáo cuãa chuã chûúng trònh, chuã dûå aán thaânh quan chuã quaãn, ngûúâi coá thêím quyïìn quyïët phêìn theo quy àõnh; töíng húåp tònh hònh thûåc àõnh àêìu tû chûúng trònh thûåc hiïån theo doäi, hiïån lêåp, thêím àõnh, phï duyïåt chuã trûúng àêìu kiïím tra chûúng trònh thuöåc phaåm vi quaãn lyá. tû chûúng trònh, lêåp, thêím àõnh, quyïët àõnh àêìu Nöåi dung giaám saát cuãa cú quan chuã quaãn vaâ tû chûúng trònh; töíng húåp tònh hònh thûåc hiïån ngûúâi coá thêím quyïìn quyïët àõnh àêìu tû chûúng lêåp, thêím àõnh, phï duyïåt dûå aán thaânh phêìn trònh bao göìm: Tònh hònh thûåc hiïån chïë àöå baáo thuöåc chûúng trònh; töíng húåp tònh hònh thûåc hiïån caáo cuãa chuã chûúng trònh, chuã dûå aán thaânh chûúng trònh (tiïën àöå thûåc hiïån muåc tiïu cuãa phêìn thuöåc chûúng trònh theo quy àõnh; töíng chûúng trònh, thûåc hiïån kïë hoaåch vöën àêìu tû, TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 5
 6. giaãi ngên, khoá khùn, vûúáng mùæt, phaát sinh nhoám C phaãi thûåc hiïån àaánh giaá kïët thuác vaâ chñnh aãnh hûúãng àïën viïåc thûåc hiïån chûúng àaánh giaá taác àöång. Ngoaâi ra, ngûúâi coá thêím trònh vaâ kïët quaã xûã lyá); viïåc chêëp haânh biïån quyïìn quyïët àõnh àêìu tû vaâ cú quan quaãn lyá phaáp xûã lyá cuãa chûúng trònh, chuã dûå aán thaânh nhaâ nûúác vïì àêìu tû cöng quyïët àõnh thûåc hiïån phêìn; baáo caáo vaâ àïì xuêët phûúng aán xûã lyá khoá àaánh giaá khaác quy àõnh taåi Khoaãn 4 Àiïìu 2 Nghõ khùn, vûúáng mùæc, vêën àïì vûúåt quaá thêím quyïìn. àõnh naây khi cêìn thiïët. Viïåc àaánh giaá chûúng trònh àêìu tû cöng àûúåc Haâng nùm, trïn cú súã baáo caáo töíng húåp, àïì thûåc hiïån nhû sau: Chûúng trònh àêìu tû cöng xuêët cuãa cú quan àêìu möëi thûåc hiïån cöng taác phaãi thûåc hiïån àaánh giaá ban àêìu, àaánh giaá giûäa giaám saát vaâ àaánh giaá àêìu tû, caác Böå, ngaânh, àõa kyâ hoùåc giai àoaån, àaánh giaá kïët thuác, àaánh giaá phûúng xem xeát, quyïët àõnh xûã lyá àöëi vúái caác taác àöång. Cú quan chuã quaãn, ngûúâi coá thêím chuã chûúng trònh, chuã àêìu tû, nhaâ àêìu tû vi quyïìn quyïët àõnh àêìu tû quyïët àõnh viïåc àaánh phaåm quy àõnh vïì giaám saát vaâ àaánh giaá àêìu tû giaá àöåt xuêët chûúng trònh khi cêìn thiïët. theo caác hònh thûác khiïín traách, caãnh caáo; thay Cuäng theo Nghõ àõnh naây, cú quan chuã chuã chûúng trònh, chuã àêìu tû; khöng giao laâm quaãn, ngûúâi coá thêím quyïìn quyïët àõnh àêìu tû chuã àêìu tû caác dûå aán khaác. Böå Kïë hoaåch vaâ thûåc hiïån theo doäi, kiïím tra dûå aán thuöåc phaåm Àêìu tû thûåc hiïån töíng húåp baáo caáo Thuã tûúáng vi quaãn lyá. Viïåc kiïím tra àûúåc thûåc hiïån nhû Chñnh phuã vïì tònh hònh xûã lyá caác vi phaåm trong sau: Kiïím tra ñt nhêët möåt lêìn àöëi vúái caác dûå aán giaám saát vaâ àaánh giaá àêìu tû. coá thúâi gian thûåc hiïån àêìu tû trïn 12 thaáng; Nghõ àõnh naây coân quy àõnh vïì giaám saát, kiïím tra khi àiïìu chónh dûå aán laâm thay àöíi àõa àaánh giaá chûúng trònh, dûå aán àêìu tû, giaám saát, àiïím, muåc tiïu, quy mö, tùng töíng mûác àêìu tû. àaánh giaá töíng thïí àêìu tû vaâ giaám saát àêìu tû cuãa Cú quan quaãn lyá nhaâ nûúác vïì àêìu tû cöng vaâ cú cöång àöìng àöëi vúái hoaåt àöång àêìu tû taåi Viïåt quan quaãn lyá nhaâ nûúác chuyïn ngaânh thûåc hiïån Nam vaâ àêìu tû tûâ Viïåt Nam ra nûúác ngoaâi; chi theo doäi, kiïím tra dûå aán thuöåc phaåm vi quaãn lyá. phñ giaám saát, àaánh giaá àêìu tû, àiïìu kiïån nùng Cú quan hoùåc ngûúâi coá thêím quyïìn quyïët àõnh lûåc cuãa töí chûác, caá nhên thûåc hiïån tû vêën giaám chuã trûúng àêìu tû dûå aán thûåc hiïån theo doäi, saát, àaánh giaá dûå aán àêìu tû; àiïìu kiïån nùng lûåc kiïím tra quaá trònh thûåc hiïån dûå aán theo caác nöåi cuãa cú súã àaâo taåo àaánh giaá dûå aán àêìu tû; quyïìn dung àaä àûúåc phï duyïåt taåi vùn baãn quyïët àõnh haån vaâ traách nhiïåm cuãa cú quan, àún võ, töí chuã trûúng àêìu tû. Cú quan hoùåc ngûúâi coá thêím chûác, caá nhên coá liïn quan àïën hoaåt àöång giaám quyïìn quyïët àõnh chuã trûúng àêìu tû, cú quan saát, àaánh giaá àêìu tû. Viïåc giaám saát vaâ àaánh giaá quaãn lyá nhaâ nûúác vïì àêìu tû cöng, cú quan quaãn caác chûúng trònh, dûå aán sûã duång vöën höî trúå phaát lyá nhaâ nûúác chuyïn ngaânh, cú quan chuã quaãn triïín chñnh thûác (ODA) vaâ vöën vay ûu àaäi cuãa vaâ ngûúâi coá thêím quyïìn quyïët àõnh àêìu tû caác nhaâ taâi trúå nûúác ngoaâi thûåc hiïån theo quy quyïët àõnh töí chûác kiïím tra dûå aán theo kïë àõnh taåi Nghõ àõnh naây; nhûäng vêën àïì khaác biïåt hoaåch hoùåc àöåt xuêët. Cùn cûá chûác nùng, nhiïåm do àùåc thuâ cuãa viïåc sûã duång caác nguöìn vöën vuå vaâ lônh vûåc quaãn lyá nhaâ nûúác àûúåc phên naây, thûåc hiïån theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì cöng, cú quan quaãn lyá nhaâ nûúác chuyïn ngaânh quaãn lyá vaâ sûã duång vöën höî trúå phaát triïín chñnh thûåc hiïån giaám saát dûå aán àêìu tû cöng theo quy thûác (ODA) vaâ vöën vay ûu àaäi cuãa caác nhaâ taâi àõnh cuãa phaáp luêåt chuyïn ngaânh. Viïåc àaánh trúå nûúác ngoaâi. giaá dûå aán àûúåc thûåc hiïån nhû sau: Dûå aán quan Nghõ àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ troång quöëc gia, dûå aán nhoám A phaãi thûåc hiïån ngaây 20/11/2015. àaánh giaá ban àêìu, àaánh giaá giûäa kyâ, àaánh giaá kïët thuác vaâ àaánh giaá taác àöång; dûå aán nhoám B, (Xem toaân vùn taåi: www.chinhphu.vn) 6- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 7. Böå Xêy dûång cöng böë àõnh mûác caác hao phñ xaác àõnh giaá ca maáy vaâ thiïët bõ thi cöng xêy dûång Ngaây 08/10/2015, Böå trûúãng Böå Xêy dûång lûúång vaâ àõnh mûác nhên cöng àiïìu khiïín cuãa àaä ban haânh Quyïët àõnh söë 1134/QÀ-BXD vïì maáy vaâ thiïët bõ chuyïn duâng khaão saát, thñ viïåc cöng böë àõnh mûác caác hao phñ xaác àõnh giaá nghiïåm àaä àûúåc tñnh vaâo mûác hao phñ trong ca maáy vaâ thiïët bõ thi cöng xêy dûång. àõnh mûác dûå toaán. Àöëi vúái maáy coá cuâng cöng Theo Quyïët àõnh naây, maáy vaâ thiïët bõ thi nùng nhûng khaác vïì cöng suêët hoùåc thöng söë cöng xêy dûång laâ caác loaåi maáy vaâ thiïët bõ àûúåc kyä thuêåt chuã yïëu chûa àûúåc cöng böë thò sûã duång truyïìn chuyïín àöång bùçng àöång cú, chaåy bùçng àõnh mûác caác hao phñ cuãa maáy coá cuâng cöng xùng, dêìu, àiïån, gas, khñ neán vaâ möåt söë thiïët bõ nùng hoùåc àiïìu chónh cho phuâ húåp. Àöëi vúái maáy khöng coá àöång cú sûã duång trong àêìu tû xêy múái chûa coá àõnh mûác caác hao phñ thò cùn cûá dûång, quaãn lyá chêët lûúång vaâ haå têìng kyä thuêåt. vaâo hûúáng dêîn cuãa Böå Xêy dûång àïí xaác àõnh. Àõnh mûác caác hao phñ xaác àõnh giaá ca maáy göìm Àöëi vúái nhûäng maáy laâm viïåc úã vuâng nûúác mùån, söë ca laâm viïåc trong nùm, àõnh mûác khêëu hao, nûúác lúå vaâ trong möi trûúâng ùn moân cao thò àõnh sûãa chûäa, tiïu hao nhiïn liïåu - nùng lûúång, mûác khêëu hao, àõnh mûác sûãa chûäa àûúåc àiïìu nhên cöng àiïìu khiïín vaâ àõnh mûác chi phñ khaác. chónh vúái hïå söë 1,05. Söë ca laâm viïåc trong nùm (söë ca nùm) laâ söë ca Àõnh mûác caác hao phñ xaác àõnh giaá ca maáy vaâ laâm viïåc cuãa maáy bònh quên trong möåt nùm thiïët bõ thi cöng xêy dûång göìm 2 chûúng àûúåc trong caã àúâi maáy; àõnh mûác khêëu hao laâ mûác àöå trònh baây theo nhoám, loaåi maáy vaâ àûúåc maä hoáa giaãm giaá trõ bònh quên cuãa maáy do hao moân (vö thöëng nhêët bùçng maä hiïåu. Chûúng 1 (Maáy vaâ thiïët hònh vaâ hûäu hònh) sau möåt nùm sûã duång; àõnh bõ thi cöng xêy dûång) bao göìm M101.0000: Maáy mûác sûãa chûäa laâ mûác chi phñ baão dûúäng, sûãa thi cöng vaâ lu leân; M102.0000: Maáy nêng chuyïín; chûäa maáy nhùçm duy trò vaâ khöi phuåc nùng lûåc M102.0000: maáy vaâ thiïët bõ gia cöë nïìn moáng; hoaåt àöång tiïu chuêín cuãa maáy trong möåt nùm M104.0000: maáy saãn xuêët vêåt liïåu xêy dûång; sûã duång; àõnh mûác tiïu hao nhiïn liïåu - nùng M105.0000: Maáy vaâ thiïët bõ thi cöng mùåt àûúâng lûúång laâ mûác tiïu hao nhiïn liïåu, nùng lûúång böå; M106.0000: Phûúng tiïån vêån taãi àûúâng böå; (nhû xùng, dêìu, àiïån, gas hoùåc khñ neán) àïí taåo M107.0000: Maáy khoan àêët àaá; M108.0000: Maáy ra àöång lûåc cho maáy hoaåt àöång trong möåt ca vaâ thiïët bõ àöång lûåc; M109.0000: Maáy vaâ thiïët bõ laâm viïåc (goåi laâ nhiïn liïåu chñnh) vaâ nhiïn liïåu thi cöng cöng trònh thuãy; M110.0000: Maáy vaâ thiïët phuå (nhû dêìu múä böi trún, nhiïn liïåu àïí àiïìu bõ thi cöng trong hêìm; M111.0000: Maáy vaâ thiïët bõ chónh, nhiïn liïåu cho àöång cú lai, dêìu truyïìn thi cöng àûúâng öëng, àûúâng caáp ngêìm; àöång). Àõnh mûác nhên cöng àiïìu khiïín laâ söë M112.0000: Maáy vaâ thiïët bõ thi cöng khaác. lûúång, thaânh phêìn, nhoám, cêëp bêåc cöng nhên Chûúng 2 (Maáy vaâ thiïët bõ chuyïn duâng khaão saát, àiïìu khiïín, vêån haânh maáy trong möåt ca laâm thñ nghiïåm) bao göìm: M201.0000: Maáy vaâ thiïët bõ viïåc. Àõnh mûác chi phñ khaác laâ àõnh mûác cho caác khaão saát; M202.0000: Maáy vaâ thiïët bõ thñ nghiïåm khoaãn chi phñ àaãm baão àïí maáy hoaåt àöång bònh vêåt liïåu, cêëu kiïån vaâ kïët cêëu xêy dûång; thûúâng, coá hiïåu quaã trong möåt nùm sûã duång. M203.0000: Maáy vaâ thiïët bõ thñ nghiïåm àiïån, Àõnh mûác caác hao phñ xaác àõnh giaá ca maáy àûúâng dêy vaâ traåm biïën aáp. cöng böë laâm cú súã tham khaão, sûã duång àïí xaác Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ àõnh giaá ca maáy theo hûúáng dêîn cuãa Böå Xêy ngaây 15/10/2015. dûång vïì xaác àõnh vaâ quaãn lyá chi phñ àêìu tû xêy dûång. Àõnh mûác tiïu hao nhiïn liïåu - nùng (Xem toaân vùn taåi: www.moc.gov.vn) TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 7
 8. VÙN BAÃN CUÃA ÀÕA PHÛÚNG Bònh Thuêån ban haânh Quy chïë àêëu giaá quyïìn khai thaác khoaáng saãn àöëi vúái caác khu vûåc khoaáng saãn thuöåc thêím quyïìn cêëp giêëy pheáp khai thaác cuãa UBND tónh Ngaây 30/9/2015, UBND tónh Bònh Thuêån àaä quaá 30 ngaây, Súã Taâi nguyïn vaâ Möi trûúâng phaãi coá Quyïët àõnh söë 44/2015/QÀ-UBND ban haânh chuã trò, phöëi húåp vúái caác Súã vaâ UBND caác Quy chïë àêëu giaá quyïìn khai thaác khoaáng saãn huyïån, thõ xaä, thaânh phöë núi coá khu vûåc khoaáng àöëi vúái caác khu vûåc khoaáng saãn thuöåc thêím saãn àûúåc àûa ra àêëu giaá thûåc hiïån xeát choån höì quyïìn cêëp giêëy pheáp khai thaác cuãa UBND tónh. sú àuã àiïìu kiïån tham gia phiïn àêëu giaá quyïìn Quy chïë naây quy àõnh viïåc töí chûác thûåc hiïån khai thaác khoaáng saãn. Trong thúâi gian khöng àêëu giaá quyïìn khai thaác khoaáng saãn àöëi vúái caác quaá 30 ngaây kïí tûâ ngaây nhêån àûúåc baáo caáo kïët khu vûåc khoaáng saãn chûa thùm doâ, phï duyïåt quaã xeát choån höì sú tham gia àêëu giaá quyïìn khai trûä lûúång khoaáng saãn thuöåc thêím quyïìn cêëp thaác khoaáng saãn, Töí chûác baán àêëu giaá chuyïn giêëy pheáp khai thaác khoaáng saãn cuãa UBND tónh nghiïåp phaãi töí chûác phiïn àêëu giaá quyïìn khai Bònh Thuêån quy àõnh taåi Khoaãn 2 Àiïìu 82 Luêåt thaác khoaáng saãn. Trong caác trûúâng húåp sau Khoaáng saãn nùm 2010. Viïåc töí chûác àêëu giaá àêy, Töí chûác baán àêëu giaá chuyïn nghiïåp, Súã quyïìn khai thaác khoaáng saãn phaãi baão àaãm Taâi nguyïn vaâ Möi trûúâng khöng töí chûác phiïn nguyïn tùæc minh baåch, cöng khai, liïn tuåc, bònh àêëu giaá vaâ hoaân traã tiïìn àùåt trûúác, phñ tham gia àùèng, baão vïå quyïìn vaâ lúåi ñch húåp phaáp cuãa caác àêëu giaá cho töí chûác, caá nhên tham gia àêëu giaá: bïn tham gia àêëu giaá. Phiïn àêëu giaá quyïìn khai Trûúác ngaây töí chûác phiïn àêëu giaá, cú quan nhaâ thaác khoaáng saãn chó àûúåc tiïën haânh khi coá ñt nûúác coá thêím quyïìn coá vùn baãn yïu cêìu dûâng nhêët 3 töí chûác, caá nhên tham gia àêëu giaá. Chó töí chûác phiïn àêëu giaá; sau 3 lêìn thöng baáo vaâ tiïën haânh àêëu giaá quyïìn khai thaác khoaáng saãn tñnh àïën thúâi àiïím hïët haån tiïëp nhêån höì sú múâi taåi caác khu vûåc àaä àûúåc cú quan nhaâ nûúác coá àêëu giaá quyïìn khai thaác khoaáng saãn maâ vêîn thêím quyïìn phï duyïåt kïë hoaåch àêëu giaá. khöng àuã tûâ 3 töí chûác, caá nhên trúã lïn tham gia Theo Quy chïë naây, Súã Taâi nguyïn vaâ Möi àêëu giaá. trûúâng lêåp höì sú múâi àêëu giaá quyïìn khai thaác Vïì nöåi quy, ngûúâi tham gia àêëu giaá phaãi àïën khoaáng saãn vúái caác nöåi dung chñnh theo quy àuáng giúâ, trûúác khi tiïën haânh phiïn àêëu giaá, àõnh taåi Khoaãn 2 Àiïìu 15 Nghõ àõnh söë ngûúâi tham gia àêëu giaá phaãi xuêët trònh vúái Töí 22/2012/NÀ-CP. Súã Taâi nguyïn vaâ Möi trûúâng chûác baán àêëu giaá chuyïn nghiïåp giêëy giúái thiïåu thöng baáo múâi tham gia àêëu giaá quyïìn khai tû caách cuãa töí chûác àûúåc tham gia phiïn àêëu thaác khoaáng saãn trïn Àaâi Phaát thanh vaâ Truyïìn giaá, xuêt trònh giêëy chûáng minh nhên dên vaâ hònh Bònh Thuêån ñt nhêët 2 lêìn, àöìng thúâi thöng giêëy biïn nhêån àaä nöåp phñ tham gia àêëu giaá; baáo cöng khai thöng tin taåi truå súã Súã Taâi nguyïn tiïìn àùåt trûúác hoùåc giêëy baão laänh dûå àêëu giaá. vaâ Möi trûúâng, tiïën haânh baán höì sú múâi àêëu giaá Trong thúâi gian diïîn ra phiïn àêëu giaá, ngûúâi quyïìn khai thaác khoaáng saãn taåi böå phêån 1 cûãa tham gia àêëu giaá phaãi tuên thuã caác quy àõnh cuãa Súã Taâi nguyïn vaâ Möi trûúâng. Khi hïët thúâi sau: Chó àûúåc trao àöíi trong nöåi böå töí chûác cuãa haån tiïëp nhêån höì sú àùng kyá tham gia àêëu giaá mònh vïì caác thöng tin liïn quan maâ khöng àûúåc quyïìn khai thaác khoaáng saãn, trong voâng khöng trao àöíi vúái töí chûác, caá nhên khaác; khöng sûã 8- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 9. duång caác phûúng tiïån thöng tin liïn laåc trong chûác, caá nhên truáng àêëu giaá quyïìn khai thaác suöët quaá trònh diïîn ra phiïn àêëu giaá; khöng coá khoaáng saãn tûâ chöëi nhêån kïët quaã truáng àêëu giaá haânh vi gêy mêët trêåt tûå, caãn trúã, phaá röëi phiïn thò ngûúâi traã giaá thêëp hún liïìn kïì àûúåc Höåi àöìng àêëu giaá; hoùåc vi phaåm quyïìn húåp phaáp cuãa töí àêëu giaá xem xeát phï duyïåt truáng àêëu giaá böí chûác, caá nhên khaác cuâng tham gia phiïn àêëu sung vúái àiïìu kiïån giaá truáng àêëu giaá böí sung giaá; khöng mua chuöåc nhùçm loaåi trûâ ngûúâi tham khöng àûúåc thêëp hún giaá khúãi àiïím cöång bûúác gia àêëu giaá khaác hoùåc cêëu kïët, thöng àöìng àïí giaá. Töí chûác, caá nhên truáng àêëu giaá quyïìn khai dòm giaá. thaác khoaáng saãn àûúåc cêëp vùn baãn xaác nhêån Moåi diïîn biïën trong phiïn àêëu giaá quyïìn truáng àêëu giaá quyïìn khai thaác khoaáng saãn; khai thaác khoaáng saãn phaãi lêåp thaânh biïn baãn. àûúåc sûã duång thöng tin vïì khoaáng saãn liïn Kïët thuác phiïn àêëu giaá quyïìn khai thaác khoaáng quan àïën khu vûåc truáng àêëu giaá quyïìn khai saãn, Chuã tõch Höåi àöìng àêëu giaá hoùåc ngûúâi àiïìu thaác khoaáng saãn theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt haânh phiïn àêëu giaá cöng böë cöng khai kïët luêån vïì khoaáng saãn; àûúåc cêëp Giêëy pheáp thùm doâ cuãa Höåi àöìng vaâ ngûúâi truáng àêëu giaá quyïìn khai khoaáng saãn, Giêëy pheáp khai thaác khoaáng saãn thaác khoaáng saãn. Töí chûác, caá nhên truáng àêëu sau khi hoaân thaânh thuã tuåc àïì nghõ cêëp pheáp giaá quyïìn khai thaác khoaáng saãn phaãi kyá vaâo hoaåt àöång khoaáng saãn theo quy àõnh cuãa phaáp biïn baãn àêëu giaá ngay taåi phiïn àêëu giaá. luêåt vïì khoaáng saãn; àûúåc hûúãng caác quyïìn Trûúâng húåp liïn tiïëp qua ba voâng àêëu giaá khaác theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt. maâ vêîn coá tûâ hai ngûúâi trúã lïn phaát giaáo cao Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh sau 10 nhêët bùçng nhau, Chuã tõch Höåi àöìng àêëu giaá ngaây kïí tûâ ngaây kyá ban haânh. hoùåc ngûúâi àiïìu haânh phiïn àêëu giaá töí chûác böëc thùm cöng khai àïí choån ngûúâi truáng àêëu (Xem toaân vùn taåi: giaá quyïìn khai thaác khoaáng saãn. Trûúâng húåp töí www.binhthuan.gov.vn) Baåc Liïu ban haânh Quy àõnh vïì cêëp giêëy pheáp thi cöng xêy dûång cöng trònh trong phaåm vi àêët daânh cho àûúâng böå àöëi vúái àûúâng àõa phûúng trïn àõa baân tónh Ngaây 02/10/2015, UBND tónh Baåc Liïu àaä Àún àïì nghõ xêy dûång cöng trònh thiïët yïëu trong coá Quyïët àõnh söë 15/2015/QÀ-UBND ban haânh phaåm vi baão vïå kïët cêëu haå têìng giao thöng Quy àõnh vïì cêëp giêëy pheáp thi cöng xêy dûång àûúâng böå (baãn chñnh) theo mêîu taåi Phuå luåc 1 cöng trònh trong phaåm vi àêët daânh cho àûúâng ban haânh keâm theo Quy àõnh naây; höì sú thiïët böå àöëi vúái àûúâng àõa phûúng trïn àõa baân tónh. kïë, trong àoá coá bònh àöì, trùæc doåc, trùæc ngang võ Theo Quy àõnh naây, trûúác khi trònh cêëp coá trñ àoaån tuyïën coá xêy dûång cöng trònh (baãn thêím quyïìn phï duyïåt dûå aán, chuã àêìu tû dûå aán chñnh). Nïëu höì sú thiïët kïë laâ höì sú thiïët kïë kyä cöng trònh thiïët yïëu gûãi höì sú àïì nghõ àûúåc chêëp thuêåt hoùåc thiïët kïë baãn veä thi cöng, àöëi vúái cöng thuêån viïåc xêy dûång cöng trònh trong phaåm vi trònh thiïët yïëu xêy lùæp qua cêìu, hêìm hoùåc caác baão vïå kïët cêëu haå têìng giao thöng àûúâng böå cöng trònh àûúâng böå phûác taåp phaãi coá Baáo caáo àïën cú quan quaãn lyá àûúâng böå coá thêím quyïìn kïët quaã thêím tra thiïët kïë (baãn sao coá xaác nhêån àïí àûúåc xem xeát giaãi quyïët. Höì sú àïì nghõ chêëp cuãa chuã cöng trònh). Ngoaâi ra, phaãi coá cam kïët di thuêån xêy dûång cöng trònh thiïët yïëu bao göìm: chuyïín hoùåc caãi taåo cöng trònh àuáng tiïën àöå theo TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 9
 10. yïu cêìu cuãa cú quan quaãn lyá àûúâng böå coá thêím dûå aán xêy dûång múái, nêng cêëp, caãi taåo cöng quyïìn, khöng àûúåc yïu cêìu böìi thûúâng vaâ phaãi trònh àûúâng böå trong phaåm vi àêët daânh cho chõu hoaân toaân traách nhiïåm vïì kinh phñ liïn quan. àûúâng böå, chuã àêìu tû dûå aán gûãi höì sú àïì nghõ Sau khi coá vùn baãn chêëp thuêån xêy dûång chêëp thuêån àïën cú quan coá thêím quyïìn àïí cöng trònh thiïët yïëu cuãa cú quan quaãn lyá àûúâng àûúåc xem xeát giaãi quyïët. Höì sú àïì nghõ cêëp böå coá thêím quyïìn, chuã àêìu tû cöng trònh thiïët pheáp thi cöng bao göìm: Àún àïì nghõ cêëp pheáp yïëu phaãi hoaân chónh höì sú thiïët kïë theo vùn baãn thi cöng cöng trònh (baãn chñnh) theo mêîu taåi chêëp thuêån cuãa cú quan quaãn lyá àûúâng böå coá Phuå luåc 3 ban haânh keâm theo Quy àõnh naây; thêím quyïìn; töí chûác thêím àõnh, phï duyïåt höì vùn baãn phï duyïåt hoùåc chêëp thuêån thiïët kïë sú thiïët kïë cöng trònh theo quy àõnh vïì quaãn lyá cuãa cú quan quaãn lyá àûúâng böå coá thêím quyïìn àêìu tû xêy dûång; gûãi höì sú theo quy àõnh àïën (baãn sao coá xaác nhêån cuãa chuã cöng trònh); höì cú quan coá thêím quyïìn àïì nghõ cêëp pheáp thi sú thiïët kïë baãn veä thi cöng (trong ào coá biïån cöng cöng trònh. Chuã àêìu tû chõu traách nhiïåm phaáp töí chûác thi cöng àaãm baão an toaân giao vïì chêët lûúång thi cöng cöng trònh thiïët yïëu coá thöng) àaä àûúåc cêëp coá thêím quyïìn phï duyïåt aãnh hûúãng àïën an toaân giao thöng vaâ sûå bïìn (baãn chñnh). Àöëi vúái caác dûå aán nêng cêëp, caãi taåo vûäng cuãa kïët cêëu cöng trònh àûúâng böå. Tû vêën àûúâng böå àang khai thaác do Súã Giao thöng vêån thiïët kïë, tû vêën giaám saát thi cöng vaâ nhaâ thêìu thi taãi laâ chuã àêìu tû khöng phaãi àïì nghõ cêëp giêëy cöng cöng trònh thiïët yïëu phaãi coá àuã nùng lûåc pheáp thi cöng, nhûng trûúác khi thi cöng Ban haânh nghïì àöëi vúái cöng trònh àûúâng böå. Cöng Quaãn lyá dûå aán hoùåc nhaâ thêìu thi cöng phaãi gûãi trònh thiïët yïëu xêy dûång trong phaåm vi baão vïå àïën cú quan quaãn lyá àûúâng böå coá thêím quyïìn kïët cêëu haå têìng giao thöng àûúâng böå phaãi àûúåc höì sú liïn quan göìm: Quyïët àõnh duyïåt dûå aán, cú quan cêëp pheáp thi cöng nghiïåm thu haång höì sú thiïët kïë baãn veä thi cöng àûúåc duyïåt kïí caã muåc cöng trònh àûúâng böå. Chuã àêìu tû cöng trònh phûúng aán thi cöng, biïån phaáp töí chûác thi cöng thiïët yïëu nöåp 1 böå höì sú hoaân cöng àïí cú quan baão àaãm an toaân giao thöng àïí cú quan quaãn lyá cêëp pheáp thi cöng lûu trûä vaâ böí sung, cêåp nhêåt àûúâng böå xem xeát, thoãa thuêån bùçng vùn baãn vïì cöng trònh thiïët yïëu vaâo höì sú quaãn lyá tuyïën thúâi gian thi cöng, biïån phaáp töí chûác baão àaãm àûúâng. Chuã sûã duång, kinh doanh, khai thaác an toaân giao thöng khi thi cöng. Töí chûác, caá cöng trònh thiïët yïëu chõu traách nhiïåm baão trò nhên quaãn lyá, baão trò àûúâng böå laâm cöng taác baão cöng trònh thiïët yïëu; viïåc baão dûúäng thûúâng dûúäng thûúâng xuyïn khöng phaãi àïì nghõ cêëp xuyïn cöng trònh thiïët yïëu khöng phaãi àïì nghõ giêëy pheáp thi cöng nhûng phaãi nghiïm chónh cêëp pheáp thi cöng nhûng phaãi chõu traách nhiïåm thûåc hiïån caác biïån phaáp baão àaãm an toaân giao nïëu àïí xaãy ra tai naån giao thöng; khi sûãa chûäa thöng trong suöët quaá trònh thûåc hiïån nhiïåm vuå. àõnh kyâ nïëu aãnh hûúãng àïën an toaân giao thöng, Cuäng theo Quy àõnh naây, chuã àêìu tû trûúác bïìn vûäng cöng trònh àûúâng böå thò phaãi àïì nghõ khi phï duyïåt dûå aán xêy dûång cöng trònh thiïët cêëp pheáp thi cöng theo quy àõnh. Viïåc xêy dûång yïëu phaãi gûãi höì sú àïì nghõ àïën cú quan coá múái hoùåc sûãa chûäa, caãi taåo, nêng cêëp caác cöng thêím quyïìn àïí àûúåc xem xeát chêëp thuêån theo trònh thiïët yïëu trong phaåm vi baão vïå kïët cêëu haå quy àõnh; kiïím tra, àön àöëc nhaâ thêìu trong suöët têìng giao thöng àûúâng böå chó àûúåc thûåc hiïån sau quaá trònh thi cöng, baão àaãm thûåc hiïån caác quy khi coá giêëy pheáp thi cöng do cú quan quaãn lyá àõnh cuãa phaáp luêåt vïì baão àaãm trêåt tûå an toaân àûúâng böå coá thêím quyïìn cêëp vaâ tuên thuã caác quy giao thöng trong thi cöng cöng trònh trïn àûúâng àõnh khaác cuãa phaáp luêåt coá liïn quan, giêëy pheáp böå àang khai thaác. Trûúâng húåp nhaâ thêìu vi thi cöng theo mêîu taåi Phuå luåc 4 Quy àõnh naây. phaåm vaâ àaä nhêån àûúåc kiïën nghõ cuãa cú quan Trûúác khi trònh cêëp coá thêím quyïìn phï duyïåt quaãn lyá àûúâng böå coá thêím quyïìn nhûng chêën 10- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 11. chónh, khùæc phuåc kõp thúâi, tiïëp tuåc àïí xaãy ra tònh haå têìng kyä thuêåt vaâ caác quy àõnh khaác coá liïn traång mêët an toaân giao thöng khi thi cöng thò quan. Phöëi húåp chùåt cheä vúái caác cú quan, àún chuã àêìu tû xem xeát xûã phaåt theo húåp àöìng kinh võ quaãn lyá cöng trònh haå têìng kyä thuêåt (cöng tïë hoùåc baáo caáo cêëp coá thêím quyïìn àïí coá biïån trònh giao thöng, cöng trònh àö thõ, cêy xanh, phaáp xûã lyá thñch húåp. Khi kyá kïët húåp àöìng xêy chiïëu saáng, cöng trònh cêëp thoaát nûúác, cöng dûång, chuã àêìu tû phaãi thoãa thuêån vúái nhaâ thêìu trònh àûúâng dêy caáp thöng tin) trong quaá trònh thi cöng àiïìu, khoaãn xûã phaåt vi phaåm húåp àöìng chuêín bõ vaâ triïín khai thûåc hiïån dûå aán xêy dûång nïëu khöng thûåc hiïån àêìy àuã caác quy àõnh vïì cöng trònh thiïët yïëu theo àuáng quy àõnh. baão àaãm giao thöng, an toaân giao thöng khi thi Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh sau 10 cöng cöng trònh trong phaåm vi àêët daânh cho ngaây kïí tûâ ngaây kyá. àûúâng böå gêy mêët an toaân vaâ uân tùæc giao thöng. Tuên thuã thûåc hiïån àuáng caác quy àõnh hiïån (Xem toaân vùn taåi: www.baclieu.gov.vn) haânh vïì quaãn lyá vaâ sûã duång chung cöng trònh Haâ Nöåi ban haânh Quy àõnh vïì àaãm baão trêåt tûå, an toaân vaâ vïå sinh möi trûúâng trong quaá trònh xêy dûång caác cöng trònh taåi Thaânh phöë Ngaây 09/10/2015, UBND thaânh phöë Haâ Nöåi trònh àaä coá. Nïëu phaãi di chuyïín cöng trònh haå àaä coá Quyïët àõnh söë 29/2015/QÀ-UBND ban têìng kyä thuêåt, chuã àêìu tû phaãi liïn hïå vúái cú haânh Quy àõnh vïì àaãm baão trêåt tûå, an toaân vaâ quan quaãn lyá haå têìng kyä thuêåt chuyïn ngaânh àïí vïå sinh möi trûúâng trong quaá trònh xêy dûång caác àûúåc hûúáng dêîn vaâ thöëng nhêët biïån phaáp di cöng trònh taåi Thaânh phöë. chuyïín. Àöëi vúái caác dûå aán thuöåc diïån phaãi lêåp Theo Quy àõnh naây, vïì mùåt nguyïn tùæc, cêìn Baáo caáo àaánh giaá taác àöång möi trûúâng hoùåc Kïë àaãm baão trêåt tûå, an toaân xaä höåi trong khu vûåc thi hoaåch baão vïå möi trûúâng theo quy àõnh taåi Luêåt cöng xêy dûång cöng trònh vaâ khu vûåc xung Baão vïå möi trûúâng, chuã àêìu tû phaãi lêåp Baáo caáo quanh; àaãm baão an toaân trong thi cöng xêy àaánh giaá taác àöång möi trûúâng hoùåc Kïë hoaåch dûång cöng trònh vaâ caác cöng trònh liïìn kïì; giaãi baão vïå möi trûúâng, trònh cêëp coá thêím quyïìn quyïët trong trûúâng húåp thi cöng gêy thiïåt haåi thêím àõnh, phï duyïåt hoùåc xaác nhêån trûúác khi àïën cöng trònh liïìn kïì theo àuáng caác quy àõnh triïín khai dûå aán; coá traách nhiïåm lêåp kïë hoaåch phaáp luêåt; àaãm baão vïå sinh möi trûúâng trong quaãn lyá vaâ baão vïå möi trûúâng trïn cú súã chûúng quaá trònh thi cöng xêy dûång cöng trònh, khöng trònh quaãn lyá möi trûúâng àaä àïì xuêët. Àöëi vúái caác laâm aãnh hûúãng àïën möi trûúâng xung quanh. cöng trònh xêy dûång gêìn cac cöng trònh hiïån coá, Àöëi vúái cöng taác khaão saát, chuêín bõ thi cöng, trûúác khi khúãi cöng xêy dûång, chuã àêìu tû phaãi chuã àêìu tû, töí chûác tû vêën khi thûåc hiïån khaão thöng baáo bùçng vùn baãn cho chñnh quyïìn cú saát lêåp dûå aán àêìu tû xêy dûång cöng trònh phaãi súã, chuã cöng trònh liïìn kïì vïì quy mö, thúâi gian thûåc hiïån caác quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì cöng xêy dûång cöng trònh, caác biïån phaáp töí chûác taác khaão saát vaâ caác yïu cêìu: Khi lêåp dûå aán phaãi khaão saát, thi cöng cöng trònh baão àaãm an toaân, khaão saát àêìy àuã hiïån traång caác cöng trònh haå cam kïët àïìn buâ khi viïåc thi cöng laâm hû hoãng têìng kyä thuêåt, cöng trònh kiïën truác thuöåc phaåm cöng trònh liïìn kïì. vi mùåt bùçng thi cöng vaâ caác cöng trònh liïìn kïì Àöëi vúái cöng taác thiïët kïë, phaãi tuên thuã caác àïí coá biïån phaáp baão àaãm an toaân cho caác cöng quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì thiïët kïë xêy dûång vaâ TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 11
 12. caác yïu cêìu: Caác giaãi phaáp thiïët kïë phaãi tuên liïìn kïì, phïë thaãi xêy dûång phaãi àûúåc thu gom, thuã quy chuêín xêy dûång Viïåt Nam vaâ caác tiïu vêån chuyïín vaâ àöí àuáng núi quy àõnh. Chuã àêìu tû, chuêín xêy dûång àûúåc pheáp aáp duång, àaãm baão tû vêën thiïët kïë, nhaâ thêìu xêy dûång coá traách nhiïåm àuáng quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì haânh lang baão baão vïå cêy xanh vaâ caác cöng trònh haå têìng khaác vïå caác cöng trònh giao thöng, àûúâng sùæt, thuãy trong vaâ xung quanh cöng trûúâng. lúåi, àï àiïìu, nùng lûúång, khu di tñch lõch sûã vùn Quaá trònh thi cöng phaãi àaãm baão an toaân hoáa vaâ khu vûåc baão vïå caác cöng trònh khaác theo theo caác quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì an toaân quy àõnh cuãa phaáp luêåt, phuâ húåp vúái àiïìu kiïån trong thi cöng xêy dûång vaâ caác yïu cêìu: Khi thi thi cöng taåi àõa àiïím xêy dûång cöng trònh, àaãm cöng, nhaâ thêìu xêy dûång hoùåc chuã àêìu tû phaãi baão trêåt tûå, an toaân giao thöng vaâ vïå sinh möi laâm saân che àïí ngùn vêåt liïåu rúi tûâ trïn xuöëng. trûúâng, an toaân phoâng chöëng chaáy, nöí; haån chïë Kïët cêëu saân che phaãi chùæc chùæn, khöng àïí vêåt sûã duång caác cêëu kiïån chïë taåo sùén coá kñch thûúác liïåu xêy dûång rúi vaäi xuöëng heâ àûúâng vaâ caác vaâ troång lûúång quaá lúán vaâo nöåi thaânh, nöåi thõ. cöng trònh liïìn kïì, àaãm baão an toaân cho ngûúâi, Trûúác khi khúãi cöng xêy dûång, nhaâ thêìu xêy phûúng tiïån hoaåt àöång trïn heâ, àûúâng, àaãm baão dûång phaãi lêåp thiïët kïë biïån phaáp thi cöng baão chiïìu cao thöng thuãy töëi thiïíu laâ 4,5 m. Caác àaãm an toaân, vïå sinh möi trûúâng theo quy àõnh cöng trònh cöng nghiïåp, dên duång, nhaâ úã… khi vaâ trònh chuã àêìu tû phï duyïåt. Biïån phaáp thi xêy dûång hoùåc thaáo dúä àïìu phaãi coá maân che cöng (göìm caã viïåc phaá dúä cöng trònh cuä nïëu coá) kñn, khñt trong thúâi gian thi cöng. Maân che phaãi phaãi àaãm baão trêåt tûå cöng cöång, an toaân cho vûäng chùæc, àaãm baão an toaân vïå sinh möi cöng trònh, ngûúâi lao àöång, thiïët bõ, phûúng tiïån trûúâng, myä quan àö thõ vaâ cao hún àiïím cao thi cöng cuãa cöng trònh xêy dûång vaâ caác cöng nhêët cuãa cöng trònh àang thi cöng töëi thiïíu 2 m. trònh liïìn kïì trong moåi àiïìu kiïån; thûåc hiïån caác Àöëi vúái cöng trònh thi cöng coá sûã duång cêìn truåc biïån phaáp giaãm buåi, tiïëng öìn, àöå rung. Àöëi vúái thaáp, ngoaâi viïåc tuên thuã quy àõnh taåi Khoaãn 5 caác cöng viïåc, haång muåc cöng trònh, cöng trònh Àiïìu naây coân phaãi tuên thuã caác quy àõnh taåi Chó xêy dûång coá yïu cêìu àùåc biïåt, coá kyä thuêåt phûác thõ söë 08/CT-UBND ngaây 13/4/2012 cuãa UBND taåp, xêy dûång cöng trònh nhaâ cao têìng coá têìng thaânh phöë Haâ Nöåi vïì viïåc tùng cûúâng cöng taác hêìm, xêy dûång caác cöng tònh coá nguy cú tiïìm kiïím tra, giaám saát viïåc thûåc hiïån caác quy àõnh êín laâm aãnh hûúãng àïën caác cöng trònh lên cêån quaãn lyá sûã duång, vêån haânh cêìn truåc thaáp trong khaác, trûúác khi khúãi cöng xêy dûång, chuã àêìu tû, thi cöng xêy dûång trïn àõa baân thaânh phöë Haâ nhaâ thêìu xêy dûång, nhaâ thêìu thiïët kïë phaãi tuên Nöåi. Caác cöng trònh thi cöng gêìn khu dên cû, thuã thûåc hiïån theo caác quy àõnh taåi Khoaãn 7 núi têåp trung àöng ngûúâi, gêìn àûúâng giao Àiïìu 8 cuãa Quy àõnh naây. thöng… chuã àêìu tû vaâ nhaâ thêìu thi cöng phaãi Viïåc phaá dúä cöng trònh, chuêín bõ mùåt bùçng thi lêåp biïån phaáp thi cöng vúái thúâi gian thi cöng phuâ cöng thûåc hiïån theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì húåp, haån chïë thi cöng trong giúâ cao àiïím. Khi phaá dúä cöng trònh vaâ caác yïu cêìu: Trûúác khi phaá thi cöng caác cöng trònh trïn àûúâng böå àang khai dúä cöng trònh, chuã àêìu tû, nhaâ thêìu xêy dûång thaác, caác hïå thöëng haå têìng kyä thuêåt (nhû àaâo phaãi lêåp, thêím tra phï duyïåt phûúng aán, giaãi àûúâng, thi cöng caác lúáp kïët cêëu àûúâng, hïå phaáp phaá dúä baão àaãm an toaân vaâ baão vïå möi thöëng cêëp nûúác vaâ thoaát nûúác, hïå thöëng chiïëu trûúâng theo quy àõnh. Töí chûác, caá nhên thûåc hiïån saáng, lùæp àùåt àûúâng dêy caáp nöíi, ngêìm…), chuã phaá dúä cöng trònh phaãi thûåc hiïån theo àuáng caác àêìu tû vaâ nhaâ thêìu thi cöng coá traách nhiïåm àaãm nöåi dung, phûúng aán phaá dúä àaä àûúåc phï duyïåt; baão an toaân giao thöng trong suöët quaá trònh thi àaãm baão vïå sinh möi trûúâng, an toaân cho ngûúâi, cöng nhû phaãi coá hïå thöëng raâo chùæn àaãm baão taâi saãn cuãa cöng trònh phaá dúä vaâ caác cöng trònh chùæc chùæn, kñn khñt theo quy àõnh, böë trñ àêìy àuã 12- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 13. hïå thöëng biïín baáo giao thöng, biïín baáo vaâ àeân chõu traách nhiïåm àïìn buâ nïëu viïåc thi cöng coåc quay caãnh baáo, coåc tiïu, dêy phaãn quang, àeân àoáng gêy ra luán nûát caác cöng trònh khaác. Taåi caác chiïëu saáng ban àïm, böë trñ ngûúâi hûúáng dêîn, khu vûåc khaác, muöën sûã duång biïån phaáp àoáng phên luöìng giao thöng… coåc, phaãi àûúåc Súã Xêy dûång chêëp thuêån. Trong quaá trònh khaão saát, thi cöng xêy dûång Viïåc xêy dûång cöng trònh trong khu vûåc phöë hoùåc phaá dúä cöng trònh, chuã àêìu tû, nhaâ thêìu thi cöí Haâ Nöåi, xêy dûång cöng trònh bïn caånh khu cöng phaãi tuên thuã caác quy àõnh taåi Luêåt Baão vïå àêët cöng trònh coá gaái trõ àùåc biïåt, cöng trònh möi trûúâng, Luêåt Xêy dûång, thûåc hiïån kïë hoaåch cöng cöång, cöng trònh di tñch lõch sûã vùn hoáa, quaãn lyá vaâ baão vïå möi trûúâng àaä cam kïët vaâ chuã àêìu tû vaâ nhaâ thêìu phaãi tuên thuã caác quy àaãm baão caác nöåi dung: Trïn cöng trûúâng phaãi àõnh phaáp luêåt hiïån haânh vïì cêëp pheáp xêy böë trñ hïå thöëng thoaát nûúác thi cöng, thiïët kïë biïån dûång, àaãm baão trêåt tûå xêy dûång àö thõ. Trong phaáp àêëu nöëi húåp lyá àaãm baão tiïu nûúác triïåt àïí, quaá trònh thi cöng, hoaân thiïån, sûãa chûäa, baão trò khöng gêy ngêåp uáng trong suöët quaá trònh thi cöng trònh phaãi coá biïån phaáp haån chïë töëi àa caác cöng. Nûúác thaãi thi cöng trûúác khi xaã vaâo hïå aãnh hûúãng xêëu àïën cöång àöìng dên cû, àïën thöëng thoaát nûúác chung cuãa Thaânh phöë phaãi khöng gian, kiïën truác, caãnh quan khu vûåc núi coá thu vïì höë ga, lùæng àoång buân àêët, phïë thaãi qua cöng trònh do àún võ thi cöng. Chuã àêìu tû coá caác ngùn lùæng àoång, kñch thûúác caác höë ga phaãi traách nhiïåm lêåp biïín baáo cöng trònh, ngoaâi caác phuâ húåp vúái lûu lûúång nûúác thaãi. Àún võ thi cöng quy àõnh Biïín baáo cöng trònh theo Phuåc luåc söë phaãi thûúâng xuyïn töí chûác naåo veát, thu gom 2 (keâm theo Quy àõnh naây) phaãi àïì roä söë Giêëy buân raác chuyïín àïën núi quy àõnh, khöng àïí vêåt pheáp xêy dûång, caác chó tiïu quy hoaåch - kiïën liïåu, phïë thaãi xêy dûång, dung dõch khoan, hoáa truác àûúåc duyïåt; coá raâo chùæn, vêåt liïåu che chùæn chêët… tröi vaâo höì, ao, kïnh, mûúng, hïå thöëng àaãm baão an toaân àöëi vúái ngûúâi vaâ phûúng tiïån thoaát nûúác chung cuãa Thaânh phöë. Sau möîi lêìn ài àûúâng. Chuã àêìu tû vaâ nhaâ thêìu thi cöng phaãi trung chuyïín vêåt liïåu xêy dûång, phïë thaãi xêy coá traách nhiïåm baão vïå möi trûúâng vaâ caác giaá trõ dûång, chuã àêìu tû vaâ nhaâ thêìu xêy dûång phaãi töí di saãn, phaãi coá traách nhiïåm taái taåo möi trûúâng, chûác doån deåp ngay vêåt liïåu xêy dûång rúi vaäi khöng gian, caãnh quan bõ hû haåi do thi cöng (nïëu coá), traã laåi heâ, àûúâng phöë, löëi ài saåch seä cöng trònh gêy ra. cho khu vûåc. Phïë thaãi xêy dûång khi vêån chuyïín Cöng trònh xêy dûång taåm phuåc vuå thi cöng tûâ trïn cao xuöëng phaãi àûúåc àoáng vaâo bao, phaãi àaãm baão an toaân, khuyïën khñch duâng cêëu àûång trong thuâng hoùåc vêån chuyïín trong àûúâng kiïån chïë taåo sùén dïî thaáo lùæp hoùåc container öëng boåc kñn. Cêëm àöí phïë thaãi xêy dûång rúi tûå do chuyïn duång. Cöng trònh xêy dûång taåm, nhaâ vïå tûâ trïn cao xuöëng. Trong phaåm vi khu phöë cöí, sinh cöng trûúâng phaãi àûúåc xêy dûång úã võ trñ khu phöë cuä cêëm thi cöng coåc àoáng (vaâ thûã coåc) thuêån tiïån, àaãm baão myä quan àö thõ vaâ vïå sinh bùçng caác loaåi maáy buáa coá troång lûúång tûâ 600 kg möi trûúâng. Sau khi thi cöng xong cöng trònh trúã lïn (hoùåc bùçng caác thiïët bõ tûúng tûå, thiïët bõ chñnh cuãa dûå aán, caác cöng trònh xêy dûång taåm, duâng nùng lûúång nöí) gêy rung àöång vaâ tiïëng öìn nhaâ vïå sinh cöng trûúâng phaãi àûúåc thaáo dúä, thu lúán. Taåi caác khu àö thõ múái, khu cöng nghiïåp, doån traã laåi mùåt bùçng nhû nguyïn traång ban àêìu, khu chïë xuêët, khu kinh tïë, khu cöng nghïå cao, trûâ trûúâng húåp cöng trònh xêy dûång taåm phuâ húåp chuã àêìu tû, nhaâ thêìy xêy dûång coá thïí sûã duång quy hoaåch àûúåc duyïåt. coåc àoáng trong trûúâng húåp võ trñ àoáng coåc caách Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc sau 10 ngaây kïí meáp cöng trònh hiïån coá ñt nhêët 150 m vaâ phaãi coá tûâ ngaây kyá. biïån phaáp haån chïë aãnh hûúãng do chêën àöång vaâ tiïëng öìn. Chuã àêìu tû vaâ nhaâ thêìu xêy dûång phaãi (Xem toaân vùn taåi: www.hanoi.gov.vn) TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 13
 14. Thaânh phöë Höì Chñ Minh tùng cûúâng cöng taác quaãn lyá àö thõ trong lônh vûåc xêy dûång trïn àõa baân Thaânh phöë giai àoaån 2015 - 2020 Ngaây 20/10/2015, UBND thaânh phöë Höì Chñ vûåc chûa coá dûå aán, thûåc hiïån àaánh giaá hiïån Minh àaä ban haânh Chó thõ söë 17/CT-UBND vïì traång vaâ coá àïì xuêët lêåp dûå aán caãi taåo kïnh raåch, viïåc tùng cûúâng cöng taác quaãn lyá àö thõ trong phûúng aán xêy dûång cöëng höåp, höì àiïìu tiïët dûå lônh vûåc xêy dûång trïn àõa baân Thaânh phöë giai kiïën cêìn phaãi thûåc hiïån. Hoaân têët baáo caáo gûãi àoaån 2015 - 2020. Súã Giao thöng vêån taãi vaâ Súã Nöng nghiïåp vaâ Àïí tùng cûúâng traách nhiïåm quaãn lyá nhaâ Phaát triïín nöng thön. Chuã trò kiïím tra, giaám saát nûúác, àaãm baão àêìu tû àöìng böå trong xêy dûång viïåc thûåc hiïån caác nghôa vuå, traách nhiïåm cuãa hïå thöëng haå têìng kyä thuêåt vaâ haå têìng xaä höåi chuã àêìu tû dûå aán vïì àêìu tû caác cöng trònh haå thuöåc caác dûå aán àêìu tû xêy dûång khu àö thõ têìng kyä thuêåt, haå têìng xaä höåi vaâ san lêëp kïnh (bao göìm caác dûå aán àêìu tû xêy dûång cöng trònh raåch, àaãm baão viïåc àêìu tû xêy dûång theo àuáng nhaâ úã, haå têìng kyä thuêåt, cöng trònh cöng tiïën àöå, nöåi dung taåi àöì aán quy hoaåch chi tiïët tyã cöång…), chêën chónh, khùæc phuåc tònh traång xêy lïå 1/500, chêëp thuêån àêìu tû, dûå aán àaä àûúåc cú dûång lêën chiïëm haânh lang söng, kïnh, raåch, quan thêím quyïìn phï duyïåt. Phöëi húåp vúái san lêëp khöng pheáp, san lêëp kïnh raåch khöng Thanh tra Súã Xêy dûång nhùçm phaát hiïån, ngùn thay thïë bùçng cöëng höåp, höì àiïìu tiïët; thöëng nhêët chùån caác haânh vi sai phaåm cuãa chuã àêìu tû; xûã trong quaá trònh quaãn lyá, vêån haânh, àaãm baão an lyá vi phaåm theo thêím quyïìn hoùåc àïì xuêët Súã toaân àiïån, an toaân phoâng chaáy chûäa chaáy nhaâ Xêy dûång, Súã quaãn lyá chuyïn ngaânh xûã lyá; àïì chung cû trïn àõa baân Thaânh phöë, UBND xuêët caác biïån phaáp chïë taâi àöëi vúái caác trûúâng Thaânh phöë giao Thuã trûúãng caác Súã ngaânh vaâ húåp chûa coá quy àõnh vïì xûã lyá àöëi vúái caác haânh Chuã tõch UBND caác quêån - huyïån, caác Trûúãng vi sai phaåm cuãa chuã àêìu tû. Khi chuã trò töí chûác Ban quaãn lyá khu àö thõ múái phöëi húåp triïín khai thêím àõnh, phï duyïåt àöì aán quy hoaåch chi tiïët thûåc hiïån caác nhiïåm vuå cuå thïí sau àêy. tyã lïå 1/500 khu vûåc coá san lêëp söng, kïnh, raåch, Chuã tõch UBND quêån - huyïån, Trûúãng Ban àêìm, höì cöng cöång phaãi coá yá kiïën thöëng nhêët quaãn lyá caác khu àö thõ múái phaãi raâ soaát, phên cuãa Súã Giao thöng vêån taãi, Súã Nöng nghiïåp vaâ loaåi, lêåp danh muåc dûå aán, àaánh giaá thûåc traång Phaát triïín nöng thön vïì tyã lïå, diïån tñch höì àiïìu tònh hònh triïín khai àêìu tû xêy dûång hïå thöëng haå tiïët àûúåc thay thïë, àaãm baão lûu thöng doâng têìng kyä thuêåt, haå têìng xaä höåi taåicaác dûå aán àêìu chaãy giûäa höì àiïìu tiïët vúái hïå thöëng söng, kïnh, tû xêy dûång khu àö thõ àaä vaâ àang triïín khai, raåch hiïån hûäu. Tuyïn truyïìn, hûúáng dêîn, vêån caác cöng trònh xêy dûång lêën chiïëm, xêy dûång àöång caác töí chûác, ngûúâi dên hiïíu vaâ chêëp haânh traái pheáp trong haânh lang baão vïå söng, kïnh, caác quy àõnh cuãa Quy chïë quaãn lyá sûã duång nhaâ raåch trïn àõa baân àûúåc phên cêëp quaãn lyá, hoaân chung cû do Böå Xêy dûång ban haânh; theo doäi, têët baáo caáo gûãi Súã Xêy dûång; raâ soaát, phên loaåi, kiïím tra vaâ giaãi quyïët nhûäng vêën àïì vûúáng mùæc lêåp danh muåc dûå aán, àaánh giaá thûåc traång vaâ àïì phaát sinh trong cöng taác quaãn lyá sûã duång nhaâ xuêët biïån phaáp xûã lyá àöëi vúái tònh hònh triïín khai chung cû; phöëi húåp vúái chuã àêìu tû, àún võ àang cöng taác san lêëp kïnh, raåch thay thïë bùçng cöëng quaãn lyá nhaâ chung cû, Ban quaãn trõ nhaâ chung höåp, höì àiïìu tiïët vaâ tònh hònh lêën chiïëm haânh cû àïí giaãi quyïët caác vêën àïì liïn quan baão trò, lang, chó giúái cöng trònh àaä vaâ àang triïín khai quaãn lyá vêån haânh nhaâ chung cû. trïn àõa baân àûúåc phên cêëp quaãn lyá. Àöëi vúái khu Giaám àöëc Súã Xêy dûång phaãi töí chûác töíng 14- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 15. húåp danh muåc dûå aán, tònh hònh triïín khai àêìu tû 19/2014/CT-UBND ngaây 25/8/2014 cuãa UBND xêy dûång hïå thöëng haå têìng kyä thuêåt, haå têìng xaä Thaânh phöë vïì tùng cûúâng traách nhiïåm quaãn lyá höåi taåi caác dûå aán àêìu tû xêy dûång khu àö thõ trïn nhaâ nûúác àöëi vúái quaãn lyáchêët lûúång cöng trònh àõa baân Thaânh phöë; chuã trò, phöëi húåp vúái caác Súã xêy dûång vaâ an toaân thi cöng xêy dûång trïn àõa quaãn lyá chuyïn ngaânh, UBND quêån - huyïån vaâ baân Thaânh phöë. Ban Quaãn lyá khu àö thõ múái kiïím tra, xûã lyá Giaám àöëc Súã Quy hoaåch - Kiïën truác khi chuã nghiïm caác cöng trònh xêy dûång lêën chiïëm trò töí chûác thêím àõnh àöì aán quy hoaåch chi tiïët haânh lang baão vïå söng, kïnh, raåch vaâ caác sai xêy dûång àö thõ tyã lïå 1/500 khu vûåc coá san lêëp phaåm trong àêìu tû xêy dûång hïå thöëng haå têìng söng, kïnh, raåch, àêìm, höì cöng cöång phaãi coá yá kyä thuêåt, haå têìng xaä höåi taåi dûå aán àêìu tû xêy kiïën thöëng nhêët cuãa Súã Giao thöng vêån taãi, Súã dûång khu àö thõ; àïì xuêët UBND Thaânh phöë caác Nöng nghiïåp vaâ Phaát triïín nöng thön vïì tyã lïå, biïån phaáp chïë taâi cuå thïí theo quy àõnh cuãa diïån tñch höì àiïìu tiïët àûúåc thay thïë, àaãm baão lûu phaáp luêåt, bao göìm taåm dûâng, cêëm tham gia thöng doâng chaãy giûäa höì àiïìu tiïët vúái hïå thöëng thûåc hiïån caác dûå aán àêìu tû xêy dûång khu àö thõ söng, kïnh, raåch hiïån hûäu. Súã Quy hoaåch - àöëi vúái nhûäng chuã àêìu tû coá dêëu hiïåu liïn tuåc Kiïën truác phaãi chuã trò, phöëi húåp vúái caác Súã sai phaåm, cöë yá khöng àêìu tû hoaân chónh caác ngaânh, UBND caác quêån - huyïån, Ban Quaãn lyá haång muåc cöng trònh haå têìng kyä thuêåt, haå têìng caác Khu chûác nùng àö thõ tham mûu, trònh xaä höåi taåi dûå aán àêìu tû xêy dûång khu àö thõ; xêy UBND Thaânh phöë ban haânh kõp thúâi caác quy dûång kïë hoaåch giaám saát haâng nùm viïåc thûåc àõnh thuöåc lônh vûåc quaãn lyá quy hoaåch àö thõ hiïån caác nghôa vuå, traách nhiïåm cuãa caác chuã àêìu nhû cùæm möëc giúái, quaãn lyá möëc giúái, chó giúái xêy tû vïì viïåc xêy dûång hïå thöëng haå têìng kyä thuêåt, dûång, cöët san nïìn, àöìng thúâi, xêy dûång kïë hoaåch haå têìng xaä höåi trongcaác dûå aánàêìu tû xêy haâng nùm kiïím tra, giaám saát viïåc triïín khai thûåc dûångkhu àö thõ; xûã lyá vi phaåm hoùåc àïì xuêët xûã hiïån caác quy hoaåch àö thõ àaä àûúåc phï duyïåt lyá àöëi vúái trûúâng húåp vûúåt thêím quyïìn; raâ soaát, (bao göìm quy hoaåch phên khu, quy hoaåch chi thöëng kï, kiïím tra vaâ lêåp kïë hoaåch duy tu, sûãa tiïët); phöëi húåp vúái Súã Giao thöng vêån taãi lêåp, cöng chûäa àöëi vúái caác chung cû cuä trïn àõa baân böë quy hoaåch höì àiïìu tiïët trïn àõa baân Thaânh Thaânh phöë, xêy dûång cú chïë chïë taâi àöëi vúái caác phöë; khêín trûúng nghiïn cûáu, àïì xuêët UÃy ban chuã àêìu tû khöng thûåc hiïån chuyïín giao quyä nhên dên Thaânh phöë aáp duång cöët nïìn xêy dûång baão trò, khöng baân giao höì sú hoaân cöng cho thöëng nhêët trïn àõa baân Thaânh phöë. Ban Quaãn trõ chung cû vaâ theo doäi thûåc hiïån; Chó thõ naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ ngaây thûåc hiïån nghiïm viïåc tùng cûúâng àaãm baão an kyá ban haânh. toaân, chêët lûúång thi cöng xêy dûång cöng trònh, hiïåu quaã quaãn lyá nhaâ nûúác vïì chêët lûúång xêy (Xem toaân vùn taåi: dûång cöng trònh chung cû theo Chó thõ söë www.hochiminhcity.gov.vn) TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 15
 16. Húåp taác Viïåt Nam - Nhêåt Baãn trong lônh vûåc thoaát nûúác vaâ xûã lyá nûúác thaãi Ngaây 16/10/2015, taåi Haâ Nöåi, Cuåc Haå têìng kyä thuêåt (Böå Xêy dûång) vaâ Cuåc Quaãn lyá thoaát nûúác vaâ nûúác thaãi thuöåc Böå Àêët àai, Haå têìng, Du lõch & Giao thöng Nhêåt Baãn (MLIT) phöëi húåp vúái Töí chûác húåp taác quöëc tïë Nhêåt Baãn (JICA) töí chûác Höåi thaão “ Phaát triïín nguöìn nhên lûåc vaâ hûúáng tiïëp cêån caác cöng nghïå múái, tiïn tiïën trong lônh vûåc thoaát nûúác vaâ xûã lyá nûúác thaãi”. Àêy laâ möåt trong caác hoaåt àöång thuöåc chûúng trònh laâm viïåc cuãa àoaân cöng taác MLIT vaâ JICA vúái Böå Xêy dûång vïì lônh vûåc liïn quan. PGS. TS. Nguyïîn Höìng Tiïën phaát biïíu khai maåc Tham dûå Höåi thaão vïì phña Viïåt Nam coá Höåi thaão PGS. TS Nguyïîn Höìng Tiïën - Cuåc trûúãng Cuåc têåp trung vaâo cöng taác nêng cao chêët lûúång vaâ Haå têìng kyä thuêåt (Böå Xêy dûång); àaåi diïån caác cú söë lûúång kyä sû chuyïn ngaânh cêëp thoaát nûúác; quan chûác nùng thuöåc Böå vaâ caác Böå, ngaânh cuãng cöë, múã röång caác cú súã àaâo taåo, àöìng thúâi TW; caác Höåi, Hiïåp höåi chuyïn ngaânh; caác Súã nêng cao chêët lûúång àaâo taåo cöng nhên ngaânh Xêy dûång, caác cöng ty thoaát nûúác & xûã lyá nûúác nûúác; böìi dûúäng nêng cao nùng lûåc lêåp kïë thaãi cuãa möåt söë tónh, thaânh. Vïì phña Nhêåt Baãn, hoaåch vaâ quaãn lyá ngaânh nûúác cho caác caán böå tham dûå Höåi thaão coá öng Shioji Katsushisa - chuyïn ngaânh tûâ TW àïën àõa phûúng. Cuåc trûúãng Cuåc Quaãn lyá thoaát nûúác & xûã lyá Bïn caånh àoá, àïí thûåc hiïån töët Àõnh hûúáng nûúác thaãi MLIT; öng Yamamoto Kenichi - Phoá phaát triïín, viïåc lûåa choån cöng nghïå xûã lyá nûúác trûúãng àaåi diïån Vùn phoâng JICA taåi Viïåt Nam, thaãi phuâ húåp vúái àiïìu kiïån tûå nhiïn, trònh àöå vaâ àaåi diïån chñnh quyïìn caác àõa phûúng cuãa phaát triïín, nùng lûåc àêìu tû coá tñnh túái khaã nùng Nhêåt Baãn coá húåp taác vúái caác tónh thaânh cuãa Viïåt nêng cêëp trong tûúng lai cuäng laâ nhûäng nhiïåm Nam trong lônh vûåc thoaát nûúác, xûã lyá nûúác thaãi. vuå cêëp baách. Trong lônh vûåc naây, sûå uãng höå cuãa Àaåi diïån caác töí chûác quöëc tïë nhû Ngên haâng baån beâ quöëc tïë vö cuâng quyá baáu; àùåc biïåt laâ sûå Thïë giúái (WB), Cú quan Húåp taác phaát triïín giuáp àúä cuãa Chñnh phuã Nhêåt Baãn, thöng qua rêët CHLB Àûác (GIZ)... cuäng tham gia vaâ coá nhûäng nhiïìu dûå aán àaä vaâ àang triïín khai hiïåu quaã taåi baâi tham luêån sêu sùæc taåi Höåi thaão. nhiïìu tónh thaânh trïn caã nûúác coá sûå höî trúå, taâi Phaát biïíu khai maåc, PGS. TS Nguyïîn Höìng trúå cuãa MLIT vaâ JICA. Tiïën cho biïët: Nhûäng nùm gêìn àêy, nhu cêìu Àaánh giaá cao quan hïå húåp taác töët àeåp giûäa àaâo taåo, nêng cao nùng lûåc quaãn lyá thoaát nûúác MLIT, JICA vaâ Böå Xêy dûång cuäng nhû sûå höî trúå vaâ xûã lyá nûúác thaãi cuãa Viïåt Nam ngaây caâng cao; lúán cuãa MLIT vaâ JICA àöëi vúái ngaânh nûúác Viïåt tuy nhiïn cöng taác àaâo taåo chûa àaáp ûáng yïu Nam, PGS. TS. Nguyïîn Höìng Tiïën baây toã cêìu. Xêy dûång nguöìn lûåc cao laâ chuã trûúng, laâ mong muöën Höåi thaão seä laâ cú höåi àïí caác àún võ, bûúác àöåt phaá cuãa Chñnh phuã Viïåt Nam nhùçm caác töí chûác hoaåt àöång trong lônh vûåc thoaát thûåc hiïån Àõnh hûúáng phaát triïín thoaát nûúác àö nûúác, xûã lyá nûúác thaãi cuãa caã hai bïn cuâng trao thõ vaâ khu cöng nghiïåp àïën nùm 2030 têìm nhòn àöíi kinh nghiïåm, chia seã caác khoá khùn vûúáng àïën nùm 2050. Trong àoá, caác giaãi phaáp chñnh mùæc cuäng nhû hûúáng thaáo gúä nhûäng khoá khùn 16- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 17. àoá, goáp phêìn nêng cao nùng lûåc vaâ chêët lûúång cuãa ngaânh, àaáp ûáng muåc tiïu nhiïåm vuå maâ Àõnh hûúáng phaát triïín thoaát nûúác àö thõ & khu cöng nghiïåp Viïåt Nam àaä àïì ra. Caác tham luêån taåi Höåi thaão àûúåc chuyïn gia hai bïn trònh baây chuã yïëu têåp trung vaâo hai chuã àïì chñnh. ÚÃ chuã àïì “Phaát triïín nguöìn nhên lûåc ngaânh thoaát nûúác”, öng Hiroyuki Fujimoto tûâ Töí chûác cöng trònh nûúác thaãi Nhêåt Baãn àaä giúái thiïåu vïì caác hoaåt àöång chñnh, cú chïë hoaåt àöång cuãa Töí chûác. Trong baâi trònh baây, öng nhêën maånh túái Toaân caãnh Höåi thaão cöng taác àaâo taåo nhên lûåc, töí chûác àaâo taåo cho nhên viïn chñnh quyïìn àõa phûúng vaâ phaát triïín nghiïåm cöng nghïå sûãa chûäa thay múái öëng thoaát kyä thuêåt/ cöng nghïå vïì thoaát nûúác & xûã lyá nûúác nûúác taåi Tp. Höì Chñ Minh; cöng nghïå khoan thaãi; coi àoá laâ giaãi phaáp troång têm àïí tùng cûúâng kñch öëng ngêìm (àaä triïín khai aáp duång thaânh nùng lûåc, phaát triïín ngaânh bïìn vûäng. cöng taåi möåt söë cöng trònh cuãa Tp. Höì Chñ Minh, Àêy cuäng laâ chuã àïì chung cuãa caác baâi tham Bònh Dûúng, triïín khai úã quy mö nhoã vaâ vûâa úã luêån cuãa àaåi diïån Höåi cêëp thoaát nûúác Viïåt Nam Thûâa Thiïn - Huïë) àûúåc chuyïn gia Nhêåt Baãn vaâ möåt söë trûúâng àaåi hoåc coá àaâo taåo chuyïn vaâ àaåi diïån Súã ngaânh àõa phûúng töíng kïët vaâ ngaânh naây. Theo PGS. TS. Trêìn Thõ Viïåt Nga trònh baây cuå thïí taåi Höåi thaão. (trûúâng Àaåi hoåc Xêy dûång Haâ Nöåi), cuâng vúái yïu Chiïìu cuâng ngaây, Böå Xêy dûång vaâ MLIT àaä cêìu ngaây caâng nêng cao vïì àêìu tû xêy dûång hïå tiïën haânh phiïn hoåp lêìn thûá 8 àõnh kyâ 06 thaáng thöëng haå têìng kyä thuêåt cêëp thoaát nûúác, xûã lyá ö vïì húåp taác kyä thuêåt trong lônh vûåc thoaát nûúác vaâ nhiïîm möi trûúâng nûúác, nhu cêìu àaâo taåo nhên xûã lyá nûúác thaãi. Cuöåc hoåp coá sûå tham gia cuãa lûåc cuãa caác chuyïn ngaânh trong lônh vûåc möi àöng àuã àaåi diïån caác bïn, vaâ diïîn ra dûúái sûå trûúâng noái chung vaâ lônh vûåc cêëp thoaát nûúác noái chuã trò cuãa PGS. TS. Nguyïîn Höìng Tiïën (Böå riïng rêët lúán; vaâ cöng taác àaâo taåo naây luön cêìn Xêy dûång) vaâ öng Shioji Katsushisa (MLIT). gùæn kïët vúái khaái niïåm phaát triïín bïìn vûäng, phuâ húåp vúái caác vêën àïì thûåc tiïîn möi trûúâng àùåt ra. Vúái chuã àïì “Hûúáng tiïëp cêån caác cöng nghïå múái, tiïn tiïën trong lônh vûåc thoaát nûúác vaâ xûã lyá nûúác thaãi”, caác baâi tham luêån têåp trung trònh baây nhûäng vêën àïì liïn quan túái cöng nghïå múái, vêåt tû thiïët bõ múái vaâ thûåc tïë ûáng duång vaâo Viïåt Nam. Baâi trònh baây cuãa öng Takatoshi Wako - Cöë vêën chñnh saách lônh vûåc thoaát nûúác, chuyïn gia JICA taåi Viïåt Nam àaä nïu ra möåt söë kinh nghiïåm phaát triïín thoaát nûúác vaâ caác cöng nghïå Cuöåc hoåp lêìn thûá 8 vïì húåp taác kyä thuêåt giûäa MLIT ûáng duång taåi Nhêåt Baãn; àöìng thúâi phên tñch kyä vaâ Böå Xêy dûång sûå phuâ húåp cuãa caác cöng nghïå naây khi aáp duång Taåi phiïn hoåp naây, chuyïn gia hai bïn àaä vaâo Viïåt Nam. Caác giaãi phaáp cöng nghïå höì sinh cuâng töíng kïët caác kïët quaã hoaåt àöång tûâ thaáng hoåc xûã lyá nûúác thaãi taåi Àaâ Nùéng; giaãi phaáp 2/2015 túái thaáng 10/2015 theo caác dûå aán àang chöëng laäo hoáa öëng thoaát nûúác - cöng trònh thûã àûúåc triïín khai thûåc hiïån taåi möåt söë tónh thaânh TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 17
 18. Viïåt Nam: thoaát nûúác àö thõ, sûã duång hiïåu quaã nghïå khoan kñch öëng ngêìm àaä hiïåu chónh vaâ böí nùng lûúång vaâ nûúác tûâ nûúác thaãi vaâ buân thaãi, sung cho Böå Xêy dûång. Àaåi biïíu hai bïn cuäng xêy dûång vaâ quaãn lyá caác cöng trònh thoaát nûúác tñch cûåc thaão luêån, chia seã nhûäng khoá khùn möîi vaâ xûã lyá nûúác thaãi bïìn vûäng, xêy dûång caác tiïu nûúác àang phaãi àöëi mùåt vaâ caác triïín voång húåp chuêín / söí tay hûúáng dêîn vïì phûúng phaáp lùæp taác trong tûúng lai, trong àoá coá caác hoaåt àöång àùåt caác àûúâng öëng aáp duång cöng nghïå tiïn tiïën, triïín khai aáp duång tiïu chuêín thi cöng cöng höî trúå nghiïn cûáu xêy dûång nöåi dung Luêåt nghïå khoan kñch öëng ngêìm taåi Viïåt Nam vaâ Thoaát nûúác àö thõ. Hai bïn cuäng tñch cûåc thaão tùng cûúâng hún nûäa quan hïå húåp taác song luêån, xaác àõnh kïë hoaåch hoaåt àöång cho thúâi gian phûúng giûäa caác àõa phûúng cuãa caã hai nûúác. túái, tûâ thaáng 11/2015 àïën thaáng 3/2016. Trong phiïn hoåp, thay mùåt MLIT, öng Lïå Minh Katsushisa àaä baân giao Böå tiïu chuêín cöng Höåi thaão khoa hoåc “Thiïët kïë vaâ sûác khoãe - Thûåc traång kiïën truác bïånh viïån, cú súã y tïë cuãa Viïåt Nam vaâ kinh nghiïåm quöëc tïë” Ngaây 21/10/2015 taåi Haâ Nöåi, Böå Xêy dûång vaâ Böå Y tïë àaä phöëi húåp töí chûác Höåi thaão khoa hoåc “Thiïët kïë vaâ sûác khoãe - Thûåc traång kiïën truác bïånh viïån, cú súã y tïë cuãa Viïåt Nam vaâ kinh nghiïåm quöëc tïë”. Thûá trûúãng Böå Xêy dûång Phan Thõ Myä Linh, Thûá trûúãng Böå Y tïë Phaåm Lï Tuêën, Chuã tõch Höåi Kiïën truác sû Viïåt Nam Nguyïîn Têën Vaån, GS. TS Alan Dinali - Giaám àöëc àiïìu haânh Hoåc viïån Quöëc tïë vïì thiïët kïë vaâ sûác khoãe, cuâng nhiïìu chuyïn gia vaâ àaåi diïån caác cú quan, töí chûác trong nûúác vaâ nûúác ngoaâi Thûá trûúãng Böå Xêy dûång Phan Thõ Myä Linh àaä àïën dûå Höåi thaão. phaát biïíu taåi höåi thaão Taåi höåi thaão, caác chuyïn gia àaä àïì cêåp ngûúâi hoaåt àöång tñch cûåc trong lônh vûåc y tïë nhiïìu nöåi dung liïn quan àïën thiïët kïë vaâ sûác cöång àöìng cho biïët: Thiïët kïë, kiïën truác laâ nhûäng khoãe, nhû thûåc traång cú súã haå têìng bïånh viïån yïëu töë quan troång taåo ra möi trûúâng söëng cuäng vaâ cöng taác thiïët kïë cöng trònh y tïë úã Viïåt Nam, nhû nïëp söëng cuãa möîi ngûúâi. Vò vêåy, trong thiïët taác àöång cuãa thiïët kïë möi trûúâng àö thõ àïën sûác kïë, xêy dûång cöng trònh, chuáng ta phaãi coá khoãe vaâ haånh phuác con ngûúâi, caác phûúng phûúng phaáp àïí cöng trònh êëy mang laåi lúåi ñch phaáp àïí thuác àêíy sûác khoãe con ngûúâi, chêët cho sûác khoãe ngûúâi dên. Nhûäng cöng trònh nhû lûúång cuöåc söëng thöng qua thiïët kïë möi trûúâng, vêåy cêìn taåo ra möi trûúâng söëng xanh, nhiïìu aánh möëi quan hïå giûäa thiïët kïë bïånh viïån vúái cöng saáng tûå nhiïn, coá êm nhaåc vaâ coá caã yïëu töë vùn nghïå y tïë hiïån àaåi, kinh nghiïåm vïì thiïët kïë bïånh hoáa truyïìn thöëng... viïån vaâ cöng trònh y tïë... GS. TS Alan Dinali mong muöën Böå Xêy GS. TS Alan Dinali, möåt chuyïn gia trong dûång coá kïë hoaåch taái thiïët nhûäng höì nûúác trong lônh vûåc thiïët kïë, kiïën truác, àöìng thúâi cuäng laâ caác àö thõ cuãa Viïåt Nam vaâ cho rùçng àêy laâ 18 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 19. chûác caác lúáp têåp huêën kyä thuêåt thiïët kïë, xêy dûång cöng trònh àaãm baão ngûúâi khuyïët têåt tiïëp cêån caác cöng trònh xêy dûång túái caác àõa phûúng; caác àõa phûúng cêìn chó àaåo caác cú quan chûác nùng coá liïn quan tùng cûúâng cöng taác kiïím tra khi thêím àõnh, cêëp pheáp caác dûå aán àêìu tû xêy múái vaâ caãi taåo caác cöng trònh cöng cöång, truå súã cú quan haânh chñnh nhaâ nûúác, nhaâ chung cû, haå têìng giao thöng àö thõ… Nhêën maånh têìm quan troång cuãa kiïën truác, Quang caãnh höåi thaão thiïët bïånh viïån àöëi vúái sûác khoãe ngûúâi bïånh, Thûá trûúãng Phan Thõ Myä Linh cho rùçng, “Möåt caách tiïëp cêån khöng gian xanh húåp lyá vaâ hiïåu cöng trònh àûúåc thiïët kïë húåp lyá, kïët húåp haâi hoâa quaã àïí ngûúâi dên àö thõ coá möi trûúâng söëng cên vúái möi trûúâng thiïn nhiïn, tiïët kiïåm nùng lûúång bùçng, giaãm búát nhûäng cùng thùèng cuãa cuöåc seä taåo caãm giaác yïn têm, thoaãi maái cho con söëng cuäng nhû giaãm nguy cú mùæc bïånh. ngûúâi, qua àoá goáp phêìn nêng cao chêët lûúång Tham dûå höåi thaão, TS. KTS Lï Thõ Bñch cuöåc söëng, tùng cûúâng sûác khoãe ngûúâi dên”, Thuêån nïu lïn nhûäng giaãi phaáp thiïët kïë cho àöìng thúâi baây toã mong muöën, trong tûúng lai, ngûúâi khuyïët têåt hoâa nhêåp cöång àöìng taåi caác Viïåt Nam seä hònh thaânh mö hònh nhûäng cöng trung têm y tïë tuyïën huyïån. Theo àoá, cêìn tùng viïn - bïånh viïån phuâ húåp vúái möi trûúâng tûå cûúâng caác biïån phaáp thanh tra, kiïím tra, giaám nhiïn, khñ hêåu trong nûúác àïí giuáp ngûúâi bïånh saát thûåc hiïån quy chuêín qua caác khêu thêím coá àiïìu kiïån phuåc höìi sûác khoãe möåt caách nhanh àõnh, phï duyïåt thiïët kïë; tiïëp tuåc nêng cao nhêån choáng, hiïåu quaã. thûác cuãa caác cêëp, caác ngaânh, caác àöëi tûúång hoaåt àöång trong lônh vûåc àêìu tû, xêy dûång; töí Trêìn Àònh Haâ Nghiïåm thu nhiïåm vuå “Nghiïn cûáu xêy dûång kïë hoaåch vaâ giaãi phaáp ûáng phoá taác àöång cuãa biïën àöíi khñ hêåu àïën hïå thöëng cêëp nûúác, thoaát nûúác cho caác àö thõ àöìng bùçng söng Höìng, àöìng bùçng söng Cûãu Long vaâ duyïn haãi miïìn Trung” Ngaây 28/10/2015 taåi truå súã cú quan Böå Xêy kyä thuêåt chuã trò Höåi nghõ. dûång, Höåi àöìng KHKT chuyïn ngaânh Böå Xêy Thay mùåt nhoám nghiïn cûáu baáo caáo kïët quaã dûång àaä töí chûác Höåi nghõ nghiïåm thu nhiïåm vuå thûåc hiïån nhiïåm vuå, TS. Lûu Àûác Cûúâng cho “Nghiïn cûáu xêy dûång kïë hoaåch vaâ giaãi phaáp biïët, muåc tiïu cuãa nhiïåm vuå nhùçm xêy dûång ûáng phoá taác àöång cuãa biïën àöíi khñ hêåu àïën hïå khung hûúáng dêîn xêy dûång kïë hoaåch haânh thöëng cêëp nûúác, thoaát nûúác cho caác àö thõ àöìng àöång ûáng phoá vúái biïën àöíi khñ hêåu cho hïå thöëng bùçng söng Höìng, àöìng bùçng söng Cûãu Long vaâ cêëp nûúác, thoaát nûúác àö thõ laâm cú súã cho caác duyïn haãi miïìn Trung” do Viïån Quy hoaåch àö àõa phûúng chuã àöång trong xêy dûång kïë hoaåch thõ vaâ nöng thön quöëc gia thûåc hiïån. PGS. TS ûáng phoá vúái biïën àöíi khñ hêåu. Nguyïîn Höìng Tiïën - Cuåc trûúãng Cuåc Haå têìng Nöåi dung cuãa nhiïåm vuå bao göìm: nghiïn TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 19
 20. gêy suåt luán mùåt àêët…) cuäng laâ yïëu töë laâm tùng taác àöång cuãa biïën àöíi khñ hêåu àöëi vúái haå têìng thoaát nûúác. Àaánh giaá vïì kïët quaã thûåc hiïån nhiïåm vuå, caác uãy viïn phaãn biïån vaâ chuyïn gia cuãa Höåi àöìng cho rùçng, nhoám nghiïn cûáu àaä hoaân thaânh nhiïåm vuå theo àïì cûúng àûúåc phï duyïåt; cöng trònh nghiïn cûáu àûúåc thûåc hiïån baâi baãn, cöng phu, khöëi lûúång cöng viïåc lúán, söë liïåu, taâi liïåu phong phuá, àaä tiïëp thu caác yá kiïën cuãa chuyïn Toaân caãnh Höåi nghõ gia taåi caác cuöåc hoåp nghiïåm thu cêëp cú súã… cûáu, àaánh giaá taác àöång cuãa biïën àöíi khñ hêåu túái Tuy nhiïn, taåi Höåi nghõ nghiïåm thu cêëp böå, caác hïå thöëng cêëp nûúác, thoaát nûúác àö thõ nhùçm àïì chuyïn gia cuãa Höåi àöìng cuäng àïì nghõ nhoám xuêët caác giaãi phaáp giaãm thiïíu taác àöång; xêy nghiïn cûáu àiïìu chónh kïët cêëu cuãa baãn thuyïët dûång kïë hoaåch haânh àöång ûáng phoá vúái biïën àöíi minh thûåc hiïån nhiïåm vuå, laâm roä neát hún nhûäng khñ hêåu àöëi vúái hïå thöëng cêëp nûúác, thoaát nûúác àùåc trûng khaác biïåt vïì taác àöång cuãa biïën àöíi khñ cuãa 3 àö thõ thñ àiïím àaåi diïån cho 03 vuâng; dûå hêåu àöëi vúái tûâng vuâng, xêy dûång khung hûúáng thaão khung hûúáng dêîn xêy dûång kïë hoaåch haânh dêîn chi tiïët hún àïí caác àõa phûúng dïî laâm, dïî àöång ûáng phoá vúái biïën àöíi khñ hêåu cho hïå thöëng aáp duång… cêëp thoaát nûúác àö thõ. Phaát biïíu kïët luêån Höåi nghõ, Chuã tõch Höåi Qua cöng taác àiïìu tra, khaão saát vaâ nghiïn àöìng PGS. TS Nguyïîn Höìng Tiïën àïì nghõ cûáu àiïím àûúåc tiïën haânh taåi 06 àö thõ thuöåc caác nhoám taác giaã tiïëp thu caác yá kiïën cuãa Höåi àöìng, vuâng àöìng bùçng söng Höìng (Nam Àõnh, Thaái tiïën haânh raâ soaát laåi caác söë liïåu, taâi liïåu àïí àaãm Bònh), àöìng bùçng söng Cûãu Long (Bïën Tre, Traâ baão àöå tin cêåy vaâ sûå nhêët quaán; cêåp nhêåt caác söë Vinh), duyïn haãi miïìn Trung (thõ xaä Söng Cêìu, liïåu, taâi liïåu múái; ruát ngùæn phêìn àaánh giaá hiïån thaânh phöë Tam Kyâ), nhoám nghiïn cûáu àaä tiïën traång trong baáo caáo thuyïët minh, chuá troång nïu haânh àaánh giaá hiïån traång vaâ dûå baáo taác àöång bêåt caác yïëu töë àùåc thuâ theo vuâng, hoaân thiïån cuãa biïën àöíi khñ hêåu àïën hïå thöëng cêëp, thoaát khung hûúáng dêîn xêy dûång kïë hoaåch haânh nûúác cuãa tûâng àö thõ nghiïn cûáu. àöång ûáng phoá vúái biïën àöíi khñ hêåu àöëi vúái haå Theo TS. Lûu Àûác Cûúâng, biïën àöíi khñ hêåu têìng cêëp, thoaát nûúác àö thõ. taác àöång vaâ coá aãnh hûúãng lúán àïën hïå thöëng Höåi àöìng KHKT Böå Xêy dûång cuäng àaánh giaá thoaát nûúác (taác àöång chûa àaáng kïí àöëi vúái hïå cao nöî lûåc cuãa nhoám taác giaã, saãn phêím cuãa thöëng cêëp nûúác), hiïån tûúång ngêåp uáng taåi caác nhiïåm vuå àaä àaáp ûáng yïu cêìu àùåt ra. àö thõ ngaây caâng trúã nïn trêìm troång do triïìu Nhiïåm vuå àaä àûúåc Höåi àöìng KHKT thöng cûúâng, mûa vaâ do quaá trònh àö thõ hoáa. Bïn qua vúái kïët quaã xïëp loaåi Khaá. caånh àoá, cöng taác quaãn lyá àö thõ cuãa caác àõa phûúng cuäng chûa àûúåc töët (quaãn lyá cöët nïìn Minh Tuêën xêy dûång, san lêëp ao höì, khai thaác nûúác ngêìm Nguyïn nhên roâ ró cuãa àûúâng öëng cöët súåi polime (FRP) Àûúâng öëng cöët súåi polime (FRP) coá rêët nhiïìu tñnh thuãy lûåc töët, lùæp àùåt vaâ baão trò àún giaãn… ûu àiïím nhû chöëng ùn moân, cûúâng àöå cao, àùåc Bùæt àêìu tûâ sau nhûäng nùm 1980 cuãa thïë kyã 20 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=10

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2