intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 8/2020

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

19
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 8/2020" thông tin về nghiên cứu về quy hoạch hệ thống cảnh quan không gian xanh đường bộ đô thị; ứng dụng sợi thủy tinh để gia cố các cột bê tông cốt thép; nghiên cứu sử dụng cát nghiền từ phế thải xây dựng thay thế cát tự nhiên trong bê tông và vữa xây dựng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tin Xây dựng cơ bản và khoa học công nghệ xây dựng – Số 8/2020

 1. 8 Thaáng 4 - 2020
 2. LÏÎ TRAO QUAÂ TÙÅNG CUÃA ÀAÃNG, NHAÂ NÛÚÁC VAÂ NHÊN DÊN VIÏÅT NAM, CHIA SEÃ VÚÁI CUBA TRONG PHOÂNG CHÖËNG ÀAÅI DÕCH COVID-19 Haâ Nöåi, ngaây 17 thaáng 4 nùm 2020 Böå trûúãng Phaåm Höìng Haâ trao tûúång trûng 5.000 têën gaåo cho Àaåi sûá Cuba taåi Viïåt Nam Lianys Torres Rivera Toaân caãnh buöíi Lïî
 3. THÖNG TIN CUÃA BÖÅ XÊY DÛÅNG THÖNG TIN MÖÎI THAÁNG 2 KYÂ XÊY DÛÅNG CÚ BAÃN TRUNG TÊM THÖNG TIN PHAÁT HAÂNH NÙM THÛÁ HAI MÖËT & KHOA HOÅC CÖNG NGHÏÅ 8 XÊY DÛÅNG SÖË 8 - 4/2020 MUÅC LUÅC Vùn baãn quaãn lyá - Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt Àiïìu chónh Quy 5 Vùn baãn caác cú quan TW hoaåch töíng thïí phaát triïín kinh tïë - xaä höåi thaânh phöë Àaâ - Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt nhiïåm vuå lêåp quy 7 Nùéng àïën nùm 2020, têìm nhòn 2030 hoaåch tónh Bònh Dûúng thúâi kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn - Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt nhiïåm vuå lêåp Quy 9 àïën nùm 2050 hoaåch tónh Quaãng Ninh thúâi kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn - Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt nhiïåm vuå lêåp Quy 11 àïën nùm 2050 TRUNG TÊM THÖNG TIN hoaåch tónh Phuá Thoå thúâi kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn àïën - Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt nhiïåm vuå lêåp Quy 12 nùm 2050. hoaåch tónh Ninh Thuêån thúâi kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn TRUÅ SÚÃ: 37 LÏ ÀAÅI HAÂNH - HAÂ NÖÅI - Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt nhiïåm vuå lêåp Quy 14 àïën nùm 2050 TEL : (04) 38.215.137 (04) 38.215.138 hoaåch tónh Phuá Yïn thúâi kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050 FAX : (04) 39.741.709 Email: ttth@moc.gov.vn - UBND tónh Tuyïn Quang coá quyïët àõnh quy àõnh vïì 16 Vùn baãn cuãa àõa phûúng cêëp giêëy pheáp xêy dûång trïn àõa baân tónh GIÊËY PHEÁP SÖË: 595 / BTT CÊËP NGAÂY 21 - 9 - 1998 TH¤NG TH¤NGTIN TINxdcb xdcb&&khcnxd khcnxd -- 33
 4. 19 Khoa hoåc cöng nghïå xêy dûång - Nghiïåm thu àïì taâi do Viïån Kinh tïë xêy dûång thûåc 21 hiïån - Nghiïåm thu àïì taâi Nghiïn cûáu mö hònh phên böë mêåt àöå dên cû vaâ hònh thaái àö thõ taåi caác àö thõ lúán úã Viïåt 22 Nam - Nghiïn cûáu sûã duång caát nghiïìn tûâ phïë thaãi xêy dûång thay thïë caát tûå nhiïn trong bï töng vaâ vûäa xêy 29 dûång - ÛÁng duång súåi thuãy tinh àïí gia cöë caác cöåt bï töng cöët 31 theáp - Nghiïn cûáu vïì quy hoaåch hïå thöëng caãnh quan khöng gian xanh àûúâng böå àö thõ 35 Thöng tin - Hiïåp höåi Bêët àöång saãn Thaânh phöë Höì Chñ Minh kiïën nghõ giaãi phaáp thaáo gúä khoá khùn cho thõ trûúâng Bêët 38 CHÕU TRAÁCH NHIÏåM PHAÁT HAÂNH àöång saãn - Töíng Cöng ty HUD: Chuã àöång xêy dûång phûúng aán BAÅCH MINH TUÊËN 40 ûáng phoá vúái aãnh hûúãng cuãa dõch bïånh Covid - 19 Phoá giaám àöëc Trung têm - Xêy dûång nöng thön trïn àõa baân tónh Baâ Rõa - Vuäng 42 Taâu Thöng tin - Nhiïåm vuå vaâ giaãi phaáp phaát triïín cöng taác quy hoaåch trong xêy dûång nöng thön múái giai àoaån sau 44 2020 Ban biïn têåp: - Con àûúâng quy hoaåch nöng thön taåi Anh vaâ sûå liïn 46 CN. BAÅCH MINH TUÊËN hïå trong quy hoaåch nöng thön taåi Trung Quöëc - Nhûäng thiïët kïë thang maáy àöåc àaáo nhêët thïë giúái (Trûúãng ban) CN. ÀÖÎ THÕ KIM NHAÅN CN. NGUYÏÎN THÕ LÏå MINH CN. TRÊÌN ÀÒNH HAÂ CN. NGUYÏÎN THÕ MAI ANH CN. NINH HOAÂNG HAÅNH 4- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 5. VÙN BAÃN CUÃA CAÁC CÚ QUAN TW Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt Àiïìu chónh Quy hoaåch töíng thïí phaát triïín kinh tïë - xaä höåi thaânh phöë Àaâ Nùéng àïën nùm 2020, têìm nhòn 2030 Ngaây 18 thaáng 3 nùm 2020, Thuã tûúáng baáo dên söë chñnh thûác (khöng bao göìm khaách Chñnh phuã àaä coá Quyïët àõnh söë 393/QÀ-TTg vaäng lai) khoaãng 1,5 triïåu ngûúâi. Tyã lïå viïåc laâm phï duyïåt Àiïìu chónh Quy hoaåch töíng thïí phaát tùng thïm àaåt 5-5,5%/nùm, tyã lïå lao àöång qua triïín kinh tïë - xaä höåi thaânh phöë Àaâ Nùéng àïën àaâo taåo àaåt trïn 70% vaâo nùm 2030. Tyã lïå chêët nùm 2020, têìm nhòn 2030. thaãi rùæn àûúåc thu gom xûã lyá àaåt 100%, tyã lïå Muåc tiïu phaát triïín nûúác thaãi àûúåc thu gom vaâ xûã lyá àaåt tiïu chuêín Muåc tiïu töíng quaát trûúác khi thaãi ra möi trûúâng àaåt 80%, tyã lïå cêy Xêy dûång thaânh phöë Àaâ Nùéng trúã thaânh möåt xanh àö thõ 6- 8 m2/ngûúâi; tyã lïå dên cû nöng trong nhûäng trung têm kinh tïë - xaä höåi lúán cuãa thön sûã duång nûúác húåp vïå sinh àaåt 100%. Àöå caã nûúác vaâ Àöng Nam AÁ vúái vai troâ laâ trung têm che phuã rûâng àaåt khoaãng 45%. vïì khúãi nghiïåp, àöíi múái saáng taåo, du lõch, Àõnh hûúáng phaát triïín kïët cêëu haå têìng àö thûúng maåi, taâi chñnh, logistics, cöng nghiïåp thõ cöng nghïå cao, cöng nghïå thöng tin, cöng a) Giao thöng vêån taãi nghiïåp höî trúå; laâ möåt trong nhûäng trung têm vùn - Giao thöng àöëi ngoaåi: di dúâi Ga àûúâng sùæt hoaá - thïí thao, giaáo duåc - àaâo taåo, y tïë chêët Àaâ Nùéng ra khoãi trung têm thaânh phöë vaâ tuyïën lûúång cao, khoa hoåc - cöng nghïå phaát triïín cuãa àûúâng sùæt múái gùæn vúái dûå aán xêy dûång tuyïën àêët nûúác; trung têm töí chûác caác sûå kiïån têìm àûúâng sùæt töëc àöå cao Bùæc - Nam. Nêng cêëp khu vûåc vaâ quöëc tïë; thaânh phöë caãng biïín, àö thõ tuyïën Quöëc löå 14B; tuyïën àûúâng haânh lang kinh biïín quöëc tïë vúái võ trñ laâ haåt nhên cuãa chuöîi àö tïë Àöng Têy 2 (quöëc löå 14D); múã röång quöëc löå thõ vaâ cûåc tùng trûúãng cuãa vuâng kinh tïë troång 14G; tiïëp tuåc àêìu tû hoaân thiïån àûúâng vaânh àai àiïím miïìn Trung - Têy Nguyïn; trúã thaânh àö thõ phña Têy; tuyïën àûúâng truåc I Têy Bùæc; àûúâng vaâ sinh thaái, hiïån àaåi vaâ thöng minh, thaânh phöë cêìu qua söng Cöí Coâ; tuyïën àûúâng quy hoaåch àaáng söëng, coá töí chûác àaãng vaâ hïå thöëng chñnh doåc theo tuyïën àûúâng sùæt múái. Súám triïín khai trõ vûäng maånh, chñnh quyïìn tiïn phong trong xêy dûång Caãng Liïn Chiïíu thaânh caãng loaåi IA àöíi múái vaâ phaát triïín, ngûúâi dên coá mûác söëng theo quy hoaåch hïå thöëng caãng quöëc gia. Múã thuöåc nhoám àõa phûúng dêîn àêìu caã nûúác vúái röång vaâ chuyïín àöíi Caãng Tiïn Sa thaânh Caãng chêët lûúång cuöåc söëng töët, thên thiïån, haånh phuác du lõch quöëc tïë. Súám hoaân thaânh caác dûå aán vaâ saáng taåo; quöëc phoâng, an ninh vaâ chuã quyïìn àûúâng böå kïët nöëi khu vûåc: caác tuyïën cao töëc Àaâ biïín, àaão àûúåc baão àaãm vûäng chùæc. Nùéng - Quaãng Ngaäi, Àaâ Nùéng - Quaãng Trõ Muåc tiïu cuå thïí àïën nùm 2030 (trûúác mùæt àoaån La Sún - Tuáy Loan). - Phêën àêëu tùng trûúãng kinh tïë giai àoaån - Giao thöng nöåi thõ: Nghiïn cûáu laåi töíng thïí 2021-2030 àaåt 12%/nùm. Cú cêëu kinh tïë: viïåc töí chûác giao thöng nöåi thõ trong àoá súám ngaânh dõch vuå 67-68%, cöng nghiïåp vaâ xêy nghiïn cûáu giaãi phaáp töí chûác hïå thöëng giao dûång 31-32%, nöng nghiïåp 1%. Dûå baáo dên söë thöng ngêìm àö thõ. Xêy dûång àûúâng hêìm qua khoaãng 2,5 triïåu ngûúâi (caã quy àöíi), trong àoá dûå sên bay Àaâ Nùéng; nêng cêëp múã röång caác tuyïën TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 5
 6. àûúâng tónh, àûúâng huyïån, àûúâng truåc àö thõ vaâ gia Thaânh Àiïån Haãi vaâ di dúâi Baão taâng Àaâ àûúâng liïn khu vûåc vaâ àêìu tû xêy dûång múái àöëi Nùéng. Xêy dûång Trung têm vùn hoáa thaânh phöë; vúái möåt söë àûúâng truåc àö thõ, àûúâng liïn khu Nhaâ haát lúán thaânh phöë... Liïn kïët, phöëi húåp vúái vûåc. Xêy dûång möåt söë nuát giao thöng úã trung tónh Thûâa Thiïn Huïë àïí tu böí, tön taåo di tñch Haãi têm thaânh phöë theo hònh thûác giao thöng khaác Vên Quan. mûác; xêy dûång hïå thöëng giao thöng tônh theo Àõnh hûúáng töí chûác khöng gian laänh thöí quy hoaåch; xêy dûång trung têm àiïìu khiïín tñch a) Àõnh hûúáng phên böë saãn xuêët cöng húåp hïå thöëng giao thöng thöng minh ITS vaâ caác nghiïåp baäi àöî xe thöng minh. Nghiïn cûáu võ trñ àêìu tû - Göìm 0,8 khu cöng nghiïåp (KCN) têåp trung: xêy dûång cöng trònh vûúåt söng trïn toaân tuyïën KCN Liïn Chiïíu, KCN Hoâa Khaánh, KCN Hoâa söng Haân; nêng cêëp, caãi taåo hïå thöëng giao Khaánh múã röång, KCN Hoaâ Cêìm giai àoaån 1, thöng àûúâng söng, caãi taåo caác caãng trïn söng KCN Dõch vuå Thuãy saãn Àaâ Nùéng, KCN Hoaâ Haân phuåc vuå giao thöng vaâ du lõch, múã thïm Cêìm giai àoaån 2, KCN Hoâa Nhún vaâ KCN Hoaâ möåt söë tuyïën vûâa phuåc vuå vêån taãi haâng hoáa, Ninh; 05 cuåm cöng nghiïåp (CCN): CCN Thanh vûâa phuåc Vinh múã röång, CCN Cêím Lïå, CCN Hoâa Nhún, b) Maång lûúái cêëp àiïån CCN Hoâa Khaánh Nam vaâ CCN Hoâa Hiïåp Bùæc; - Phaát triïín maånh caác nguöìn nùng lûúång taái 04 khu cöng nghïå cao, khu cöng nghïå thöng tin taåo, nùng lûúång mùåt trúâi, ngêìm hoáa lûúái àiïån têåp trung: Khu Cöng nghïå cao Àaâ Nùéng, Khu trung, cao thïë trong khu vûåc nöåi thõ. phuå trúå Khu Cöng nghïå cao Àaâ Nùéng, Khu c) Cêëp nûúác: Triïín khai xêy dûång caác dûå aán cöng nghïå thöng tin têåp trung Àaâ Nùéng - giai nhaâ maáy nûúác Hoâa Liïn vúái cöng suêët àïën trïn àoaån 1 vaâ giai àoaån 2, Khu cöng nghïå thöng tin 250.000 m3/ngaây vaâ nhaâ maáy nûúác höì Hoâa têåp trung. Trung vúái cöng suêët khoaãng 20.000 m3/ngaây. b) Àõnh hûúáng phên böë saãn xuêët nöng d) Thoaát nûúác vaâ xûã lyá nûúác thaãi: Tiïëp tuåc nghiïåp àêìu tû xêy dûång, nêng cêëp vaâ hoaân thiïån hïå - Têåp trung caác hoaåt àöång saãn xuêët nöng thöëng thoaát nûúác àö thõ, nhùçm khùæc phuåc tònh nghiïåp, lêm nghiïåp chuã yïëu úã huyïån Hoaâ Vang; traång ngêåp uáng vaâ ö nhiïîm möi trûúâng. Àêìu tû hoaåt àöång khai thaác thuãy saãn vaâ hêåu cêìn nghïì múã röång, nêng cao cöng suêët vaâ chêët lûúång xûã caá úã quêån Sún Traâ; caác hoaåt àöång nöng nghiïåp lyá nûúác thaãi àö thõ taåi 05 traåm xûã lyá nûúác thaãi àö àö thõ úã caác quêån coân laåi. thõ; nêng cêëp, caãi taåo caác traåm xûã lyá nûúác thaãi c) Àõnh hûúáng töí chûác laänh thöí caác ngaânh cöng nghiïåp têåp trung taåi caác khu cöng nghiïåp. du lõch Nêng cêëp vaâ àêìu tû múái hïå thöëng (traåm) xûã lyá - Trung têm dõch vuå du lõch göìm coá: Dõch vuå nûúác thaãi taåi caác bïånh viïån, trung têm y tïë... du lõch biïín (caác khu nghó dûúäng cao cêëp, hïå e) Haå têìng xaä höåi: Quy hoaåch quyä àêët phuåc thöëng khaách saån, dõch vuå du lõch) böë trñ tûâ khu vuå cho giaáo duåc, y tïë vaâ caác thiïët chïë vùn hoáa; vûåc baán àaão Sún Traâ àïën giaáp Quaãng Nam, xaä höåi hoáa trong àêìu tû phaát triïín giaáo duåc, y tïë võnh Àaâ Nùéng - moãm Nam Ö - söng Trûúâng vaâ vùn hoáa. Xêy dûång Khu àö thõ Àaåi hoåc Àaâ Àõnh - àeâo Haãi Vên; du lõch sinh thaái söng, höì Nùéng theo quy hoaåch; raâ soaát, sùæp xïëp vaâ di böë trñ doåc caác söng Haân - Vônh Àiïån - Cêím Lïå, chuyïín caác trûúâng cao àùèng, àaåi hoåc trong nöåi Cöí Coâ, Cu Àï, höì Àöìng Nghïå. Du lõch sinh thaái àö ra khu vûåc quy hoaåch. Nêng cêëp, hiïån àaåi nghó dûúäng trïn nuái böë trñ taåi quêìn thïí khu du hoáa theo hûúáng chuyïn sêu caác bïånh viïån trïn lõch Baâ Naâ, Suöëi Mú; phña nam àeâo Haãi Vên, àõa baân; thu huát àêìu tû xêy dûång caác bïånh viïån khu du lõch Laâng Vên, khu vûåc phña Têy. quöëc tïë. Triïín khai tu böí, tön taåo di tñch quöëc d) Àõnh hûúáng phaát triïín àö thõ 6- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 7. - Múã röång liïn kïët vuâng, kïët nöëi thaânh phöë vúái triïín. Khoanh àõnh, quaãn lyá caác loaåi àêët hiïån caác vuâng phuå cêån àïí taåo khöng gian phaát triïín traång, àïì ra caác giaãi phaáp sûã duång àêët phuåc vuå àö thõ. Xêy dûång àö thõ theo mö hònh thaânh phöë cho muåc àñch phaát triïín kinh tïë - xaä höåi thaânh thöng minh, tiïån ñch cao, coá diïån maåo quy hoaåch phöë, àaáp ûáng nhu cêìu sûã duång àêët hiïån taåi vaâ kiïën truác àùåc sùæc vaâ nhên vùn. Phaát triïín hïå tûúng lai cuãa caác ngaânh, caác cêëp. Phên böë àêët thöëng khöng gian xanh, hïå thöëng quaãng trûúâng, àai sûã duång cho caác ngaânh caác cêëp theo quy phöë ài böå gùæn vúái caác trung têm, cûãa haâng mua hoaåch, kïë hoaåch phuâ húåp vúái võ trñ vaâ khöng gian sùæm, chúå àïm vaâ caác khöng gian cöng cöång. Xêy àö thõ trong tûúng lai, thuác àêíy kinh tïë phaát triïín. dûång hònh aãnh àö thõ haâi hoâa, sinh àöång, phaát Taåo cú súã phaáp lyá vaâ khoa hoåc cho viïåc giao àêët, huy töëi àa caác giaá trõ tûå nhiïn cuãa möåt àö thõ coá thu höìi àêët, sûã duång àêët àuáng phaáp luêåt, àuáng söng, nuái, biïín, àaão. Thûåc hiïån taái thiïët khu trung muåc àñch, coá hiïåu quaã. Baão àaãm möëi quan hïå haâi têm àö thõ cuä theo hûúáng mö hònh àö thõ neán. Quy hoâa giûäa khai thaác sûã duång àêët àïí phaát triïín kinh hoaåch Võnh Àaâ Nùéng thaânh “àö thõ biïín” vúái kiïën tïë - xaä höåi vúái sûã duång àêët bïìn vûäng vaâ baão vïå truác vaâ dõch vuå àùåc sùæc. möi trûúâng sinh thaái. Àùåc biïåt, chuá troång quyä àêët e) Àõnh hûúáng sûã duång quyä àêët taåi caác khu vûåc nhaåy caãm nhû búâ biïín, vuâng àïåm - Quy hoaåch sûã duång àêët phuâ húåp vúái àõnh caác doâng söng, caác triïìn àöìi nuái... hûúáng phaát triïín khöng gian thaânh phöë Àaâ Nùéng Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ vïì lêu daâi, àöìng thúâi phuâ húåp caác chó tiïu sûã ngaây kyá ban haânh. duång àêët cuãa caác ngaânh, caác àõa phûúng cuå thïí àïën nùm 2030. Chuá troång nguöìn àêët dûå trûä phaát Xem toaân vùn taåi (www.chinhphu.vn) Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt nhiïåm vuå lêåp quy hoaåch tónh Bònh Dûúng thúâi kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050 Ngaây 07 thaáng 4 nùm 2020, Thuã tûúáng - Phña Têy: giaáp tónh Têy Ninh. Chñnh phuã àaä coá Quyïët àõnh söë 462/QÀ-TTg 2. Quan àiïím lêåp quy hoaåch: phï duyïåt nhiïåm vuå lêåp quy hoaåch tónh Bònh - Quy hoaåch tónh Bònh Dûúng thúâi kyâ 2021- dûúng thúâi kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn àïën nùm 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050 phaãi àaãm baão 2050. phaát huy àûúåc vai troâ, võ thïë cuãa tónh Bònh 1. Phaåm vi quy hoaåch: Dûúng luön laâ möåt trong nhûäng àõa phûúng Phaåm vi ranh giúái quy hoaåch coá töíng diïån phaát triïín nùng àöång nhêët cuãa khu vûåc phña tñch tûå nhiïn laâ 2.694,64 km2, bao göìm 9 àún võ Nam vaâ caã nûúác. Xêy dûång tónh Bònh Dûúng haânh chñnh cêëp huyïån, thõ xaä, thaânh phöë (03 phaát triïín thõnh vûúång; àö thõ Bònh Dûúng vùn thaânh phöë: Thuã Dêìu Möåt, Thuêån An, Dô An; 02 minh, giaâu àeåp, thöng minh. thõ xaä: Tên Uyïn, Bïën Caát vaâ 04 huyïån: Baâu - Àaãm baão sûå tûúng thñch, tñnh thöëng nhêët, Baâng, Dêìu Tiïëng, Phuá Giaáo, Bùæc Tên Uyïn); liïn kïët, àöìng böå giûäa quy hoaåch tónh vúái caác ranh giúái: quy hoaåch cêëp quöëc gia, quy hoaåch cêëp vuâng - Phña Bùæc: giaáp tónh Bònh Phûúác theo Nghõ quyïët söë 751/2019/UBTVQH14 ngaây - Phña Nam: giaáp Thaânh phöë Höì Chñ Minh; 16 thaáng 8 nùm 2019 cuãa UÃy ban Thûúâng vuå - Phña Àöng: giaáp tónh Àöìng Nai; Quöëc höåi vïì giaãi thñch möåt söë àiïìu cuãa Luêåt Quy TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 7
 8. hoaåch nùm 2017. Àöìng thúâi, quy hoaåch tónh - Baão àaãm kïët húåp quaãn lyá ngaânh vúái quaãn phaãi àaãm baão tñnh töíng thïí, àöìng böå giûäa caác lyá laänh thöí, baão àaãm quöëc phoâng, an ninh, baão ngaânh, lônh vûåc, caác àõa phûúng trong tónh; vûâa vïå möi trûúâng vaâ àa daång sinh hoåc; àaáp ûáng caác nhu cêìu trong hiïån taåi, vûâa taåo nïìn - Baão àaãm tñnh nhên dên, sûå tham gia cuãa taãng phaát triïín cho caác thúâi kyâ tiïëp theo. cú quan, töí chûác, cöång àöìng, caá nhên; baão àaãm - Àaãm baão àaánh giaá àêìy àuã caác àiïìu kiïån, haâi hoâa lúåi ñch cuãa quöëc gia, caác vuâng, caác àõa yïëu töë vaâ dûå baáo böëi caãnh quöëc tïë, khu vûåc, phûúng vaâ lúåi ñch cuãa ngûúâi dên, trong àoá lúåi ñch trong nûúác coá taác àöång trûåc tiïëp àïën phaát triïín quöëc gia laâ cao nhêët; cuãa tónh, cuãa vuâng, àùåc biïåt laâ kïët nöëi giûäa tónh - Baão àaãm tñnh khoa hoåc vaâ ûáng duång cöng Bònh Dûúng vúái caác tónh, thaânh phöë trong vuâng nghïå hiïån àaåi àïí lêåp caác nöåi dung quy hoaåch; kinh tïë troång àiïím phña Nam trïn caác lônh vûåc baão àaãm tñnh thõ trûúâng trong caác yïëu töë phên quan troång nhû: phaát triïín cöng nghiïåp, dõch tñch, lûåa choån àaánh giaá caác yïëu töë àêìu vaâo vaâ vuå, àö thõ, kïët nöëi haå têìng, àaâo taåo vaâ sûã duång caác yïëu töë àêìu ra trong quaá trònh xêy dûång caác nguöìn nhên lûåc, quaãn lyá taâi nguyïn, baão vïå möi nöåi dung quy hoaåch; trûúâng, biïën àöíi khñ hêåu vaâ caác cên àöëi cung - - Baão àaãm thöëng nhêët quaãn lyá nhaâ nûúác vïì cêìu thõ trûúâng haâng hoáa, dõch vuå thiïët yïëu khaác. quy hoaåch, phên cêëp, phên quyïìn húåp lyá giûäa Trong quaá trònh xaác àõnh caác phûúng aán phaát caác cú quan nhaâ nûúác. Baão àaãm nguöìn lûåc àïí triïín, cêìn chó ra caác àùåc thuâ, lúåi thïë so saánh thûåc hiïån quy hoaåch; tñnh tiïët kiïåm vaâ sûã duång quan troång nhêët cuãa tónh nhùçm tiïëp tuåc phaát huy hiïåu quaã nguöìn lûåc cuãa tónh; baão àaãm khaã nùng thïë maånh, tiïìm nùng; àöìng thúâi, nghiïn cûáu àöíi giaãi trònh; baão àaãm tñnh khaách quan, cöng khai múái, saáng taåo àïí tónh ài àêìu caã nûúác trong vaâ minh baåch. nhiïìu ngaânh, lônh vûåc then chöët. 4. Nöåi dung lêåp quy hoaåch: 3. Nguyïn tùæc lêåp quy hoaåch: - Phên tñch, àaánh giaá, dûå baáo vïì caác yïëu töë, - Quy hoaåch tónh Bònh Dûúng thúâi kyâ 2021- àiïìu kiïån phaát triïín àùåc thuâ cuãa àõa phûúng; 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050 phaãi phuâ húåp vúái - Àaánh giaá thûåc traång phaát triïín kinh tïë - xaä nöåi dung cuãa Chiïën lûúåc phaát triïín kinh tïë - xaä höåi, hiïån traång sûã duång àêët, hiïån traång hïå thöëng höåi 10 nùm 2021 - 2030, Kïë hoaåch phaát triïín àö thõ vaâ nöng thön; kinh tïë - xaä höåi 5 nùm 2021 - 2025 cuãa caã nûúác, - Àaánh giaá vïì viïåc thûåc hiïån quy hoaåch thúâi caác chiïën lûúåc phaát triïín ngaânh, lônh vûåc quan kyâ trûúác; troång cuãa caã nûúác; cuå thïí hoáa quy hoaåch töíng - Xêy dûång quan àiïím, xaác àõnh muåc tiïu vaâ thïí quöëc gia, caác quy hoaåch ngaânh quöëc gia, lûåa choån caác phûúng aán phaát triïín, phûúng aán quy hoaåch vuâng Àöng Nam böå, quy hoaåch vuâng quy hoaåch, phûúng hûúáng phaát triïín caác ngaânh kinh tïë troång àiïím phña Nam trïn àõa baân tónh; quan troång vaâ phûúng aán töí chûác hoaåt àöång chiïën lûúåc quöëc gia vïì tùng trûúãng xanh vaâ kinh tïë - xaä höåi trïn àõa baân tónh: phaát triïín bïìn vûäng; caác àiïìu ûúác quöëc tïë maâ - Quan àiïím, muåc tiïu vaâ lûåa choån phûúng Viïåt Nam laâ nûúác thaânh viïn; aán phaát triïín tónh; - Thûåc hiïån theo quy àõnh cuãa Luêåt Quy - Phûúng hûúáng phaát triïín caác ngaânh quan hoaåch, quy àõnh khaác cuãa phaáp luêåt coá liïn quan troång trïn àõa baân tónh; vaâ Àiïìu ûúác quöëc tïë maâ Viïåt Nam laâ thaânh viïn; - Lûåa choån phûúng aán töí chûác hoaåt àöång - Baão àaãm sûå tuên thuã, tñnh liïn tuåc, kïë thûâa, kinh tïë - xaä höåi; öín àõnh, thûá bêåc trong hïå thöëng quy hoaåch quöëc - Phûúng aán quy hoaåch hïå thöëng àö thõ; gia; phûúng aán phaát triïín àö thõ vaâ caác thõ xaä, thõ 8- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 9. trêën trïn àõa baân tónh; àai theo khu chûác nùng vaâ theo loaåi àêët àïën - Phûúng aán phaát triïín hïå thöëng khu kinh tïë; tûâng àún võ haânh chñnh cêëp huyïån; khu cöng nghiïåp, khu chïë xuêët, khu cöng nghïå - Phûúng aán quy hoaåch xêy dûång vuâng liïn cao; khu du lõch; khu nghiïn cûáu, àaâo taåo; khu huyïån, vuâng huyïån; thïí duåc thïí thao; khu baão töìn, khu vûåc cêìn - Phûúng aán baão vïå möi trûúâng, baão töìn àûúåc baão quaãn, tu böí, phuåc höìi di tñch lõch sûã - thiïn nhiïn vaâ àa daång sinh hoåc; vùn hoáa, danh lam thùæng caãnh; phûúng aán phaát - Phûúng aán baão vïå, khai thaác, sûã duång taâi triïín caác cuåm cöng nghiïåp; nguyïn; - Phûúng aán phaát triïín maång lûúái giao thöng; - Phûúng aán khai thaác, sûã duång, baão vïå taâi - Phûúng aán phaát triïín maång lûúái cêëp àiïån; nguyïn nûúác, phoâng, chöëng, khùæc phuåc hêåu maång lûúái viïîn thöng; maång lûúái thuãy lúåi, cêëp quaã taác haåi do nûúác gêy ra; nûúác; maång lûúái thuãy lúåi, cêëp nûúác liïn huyïån; Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ caác khu xûã lyá chêët thaãi; ngaây kyá ban haânh. - Phûúng aán phaát triïín kïët cêëu haå têìng xaä höåi; Xem toaân vùn taåi (www.chinhphu.vn) - Phûúng aán phên böí vaâ khoanh vuâng àêët Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt nhiïåm vuå lêåp Quy hoaåch tónh Quaãng Ninh thúâi kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050 Ngaây 07 thaáng 4 nùm 2020 Thuã tûúáng Chñnh àaåo, thöëng nhêët cöng taác quaãn lyá nhaâ nûúác vaâ phuã coá Quyïët àõnh söë 479/QÀ-TTg phï duyïåt hoaåch àõnh chñnh saách, kiïën taåo àöång lûåc phaát nhiïåm vuå lêåp Quy hoaåch tónh Quaãng Ninh thúâi triïín; laâ cú súã àïí xêy dûång vaâ triïín khai caác kïë kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050. hoaåch phaát triïín kinh tïë - xaä höåi, àêìu tû cöng 1. Muåc tiïu lêåp Quy hoaåch trïn àõa baân tónh Quaãng Ninh, àaãm baão tñnh - Phên tñch, àaánh giaá àûúåc thûåc traång kinh tïë khaách quan, khoa hoåc; töí chûác khöng gian phaát - xaä höåi cuãa tónh Quaãng Ninh thúâi kyâ 2011 - triïín kinh tïë - xaä höåi àaãm baão tñnh kïët nöëi àöìng 2020, dûå baáo vaâ àïì xuêët caác phûúng aán phaát böå giûäa quy hoaåch quöëc gia vúái quy hoaåch vuâng triïín kinh tïë - xaä höåi tónh Quaãng Ninh thúâi kyâ vaâ quy hoaåch tónh nhùçm khai thaác töëi àa tiïìm 2021 - 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050, xaác àõnh nùng, lúåi thïë cuãa tónh, àaáp ûáng yïu cêìu phaát àûúåc caác quan àiïím, muåc tiïu vaâ àöåt phaá phaát triïín kinh tïë - xaä höåi nhanh vaâ bïìn vûäng. triïín vaâ phûúng aán phaát triïín caác ngaânh, lônh - Xêy dûång àûúåc phûúng hûúáng phaát triïín vûåc, lûåa choån phûúng aán töëi ûu, phuâ húåp vúái caác ngaânh quan troång trïn àõa baân; lûåa choån tiïìm nùng, thïë maånh cuãa tónh, àaãm baão phaát àûúåc caác phûúng aán töí chûác, phaát triïín hoaåt triïín bïìn vûäng daâi haån trïn caã 3 truå cöåt laâ kinh àöång kinh tïë - xaä höåi coá hiïåu quaã, laâ cú súã cho tïë - xaä höåi - möi trûúâng. viïåc àïì xuêët: phûúng aán töí chûác khöng gian - Quy hoaåch laâ cùn cûá khoa hoåc, cöng cuå chung, hïå thöëng kïët cêëu haå têìng, hïå thöëng àö phaáp lyá quan troång àïí chñnh quyïìn caác cêëp cuãa thõ, nöng thön, caác khu chûác nùng coá vai troâ tónh Quaãng Ninh sûã duång trong laänh àaåo, chó àöång lûåc; phûúng aán töí chûác phaát triïín maång TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 9
 10. lûúái vaâ khöng gian cho hïå thöëng haå têìng kyä àiïìu kiïån phaát triïín àùåc thuâ cuãa tónh (göìm caác thuêåt, haå têìng xaä höåi, baão vïå möi trûúâng, khai àiïìu kiïån tûå nhiïn, xaä höåi; böëi caãnh bïn ngoaâi; thaác, sûã duång hiïåu quaã vaâ baão vïå taâi nguyïn töíng húåp caác cú höåi, thaách thûác). thiïn nhiïn, àa daång sinh hoåc vaâ ûáng phoá vúái - Àaánh giaá thûåc traång phaát triïín kinh tïë - xaä biïën àöíi khñ hêåu... vaâ giaãi phaáp böë trñ khöng gian höåi, hiïån traång sûã duång àêët, hiïån traång hïå thöëng phaát triïín húåp lyá nhùçm giaãi quyïët caác xung àöåt àö thõ vaâ nöng thön (göìm thûåc traång phaát triïín vïì khöng gian trïn àõa baân tónh cho caác nhu kinh tïë, xaä höåi; cöng taác àaãm baão quöëc phoâng - cêìu phaát triïín trong tûúng lai trïn cú súã huy an ninh; töí chûác khöng gian vaâ phaát triïín haå àöång hiïåu quaã caác àiïìu kiïån bïn trong vaâ thu têìng; sûã duång taâi nguyïn vaâ baão vïå möi trûúâng; huát caác nguöìn lûåc tûâ bïn ngoaâi. phên tñch, àaánh giaá àiïím maånh, àiïím yïëu, cú - Xêy dûång àûúåc phûúng aán quy hoaåch xêy höåi, thaách thûác). dûång vuâng liïn huyïån àaáp ûáng cao nhêët nhu - Quan àiïím, muåc tiïu vaâ phûúng aán phaát cêìu thu huát àêìu tû, phaát triïín kinh tïë - xaä höåi, triïín (göìm quan àiïím phaát triïín; xêy dûång kõch vùn hoáa cuãa tûâng khu vûåc vaâ khaã nùng kïët nöëi baãn vaâ phûúng aán phaát triïín; muåc tiïu phaát triïín; àöìng böå, töíng thïí trong tónh vaâ vuâng trung du caác nhiïåm vuå troång têm vaâ caác khêu àöåt phaá). miïìn nuái phña Bùæc, vuâng àöìng bùçng söng Höìng, - Phûúng aán phaát triïín caác ngaânh quan vuâng kinh tïë troång àiïím Bùæc Böå. troång (göìm caác ngaânh cöng nghiïåp; dõch vuå; - Xêy dûång àûúåc danh muåc vaâ thûá tû ûu tiïn nöng, lêm nghiïåp vaâ thuãy saãn; caác lônh vûåc vùn caác dûå aán àêìu tû, cuäng nhû giaãi phaáp huy àöång hoáa, xaä höåi vaâ quöëc phoâng - an ninh). nguöìn lûåc thûåc hiïån quy hoaåch theo caác kõch - Phûúng aán töí chûác caác hoaåt àöång kinh tïë - baãn phaát triïín. xaä höåi. - Xaác àõnh àûúåc caác àõnh hûúáng, nhiïåm vuå - Phûúng aán töí chûác hïå thöëng àö thõ, nöng vaâ giaãi phaáp (vïì cú chïë, chñnh saách, huy àöång thön vaâ kïët cêëu haå têìng. vaâ phên böí caác nguöìn lûåc phaát triïín kinh tïë - xaä - Phûúng aán quy hoaåch xêy dûång vuâng liïn höåi...) tñnh khaã thi; àöìng thúâi loaåi boã caác quy huyïån, vuâng huyïån. hoaåch chöìng cheáo, caãn trúã àêìu tû phaát triïín - Phûúng aán baão vïå möi trûúâng, baão töìn trïn àõa baân; baão àaãm cöng khai minh baåch, thiïn nhiïn vaâ àa daång sinh hoåc. cöng bùçng trong huy àöång, tiïëp cêån cuäng nhû - Phûúng aán baão vïå, khai thaác, sûã duång, taâi phaát huy töëi àa caác nguöìn lûåc trong hoaåt àöång nguyïn. àêìu tû phaát triïín kinh tïë - xaä höåi - möi trûúâng. - Phûúng aán phoâng, chöëng thiïn tai vaâ ûáng - Xêy dûång àûúåc hïå thöëng thöng tin, cú súã phoá vúái biïën àöíi khñ hêåu. dûä liïåu (CSDL) quy hoaåch thöëng nhêët trong tónh Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ àaáp ûáng yïu cêìu quaãn lyá phaát triïín cuãa tónh, ngaây kyá ban haânh. vuâng vaâ quöëc gia. 2. Nöåi dung cuãa Quy hoaåch Xem toaân vùn taåi (www.chinhphu.vn) - Phên tñch, àaánh giaá, dûå baáo vïì caác yïëu töë, 10- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 11. Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt nhiïåm vuå lêåp Quy hoaåch tónh Phuá Thoå thúâi kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050 Ngaây 09 thaáng 4 nùm 2020, Thuã tûúáng lyá cuãa Nhaâ nûúác trong phên böí nguöìn lûåc; Chñnh phuã àaä coá Quyïët àõnh söë 490/QÀ-TTg - Baão àaãm kïët húåp quaãn lyá ngaânh vúái quaãn phï duyïåt nhiïåm vuå lêåp Quy hoaåch tónh Phuá lyá laänh thöí; baão àaãm quöëc phoâng, an ninh, baão Thoå thúâi kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn àïën nùm vïå möi trûúâng, haâi hoâa lúåi ñch cuãa quöëc gia, caác 2050. vuâng, caác àõa phûúng vaâ lúåi ñch cuãa ngûúâi dên. 1. Nguyïn tùæc 2. Nöåi dung lêåp quy hoaåch - Viïåc lêåp “Quy hoaåch tónh Phuá Thoå thúâi kyâ - Àõnh hûúáng phaát triïín, sùæp xïëp khöng gian 2021 - 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050” phaãi baão vaâ phên böë nguöìn lûåc cho caác hoaåt àöång kinh àaãm phuâ húåp, thöëng nhêët, àöìng böå vúái muåc tïë - xaä höåi phaãi àöìng böå vúái quy hoaåch cêëp quöëc tiïu, àõnh hûúáng cuãa Chiïën lûúåc phaát triïín kinh gia, cêëp vuâng àûúåc cú quan nhaâ nûúác coá thêím tïë - xaä höåi 10 nùm 2021 - 2030, Kïë hoaåch phaát quyïìn quyïët àõnh, hûúáng àïën muåc tiïu phaát triïín kinh tïë - xaä höåi 5 nùm 2021 - 2025 cuãa caã triïín bïìn vûäng trïn caã 3 truå cöåt: Kinh tïë, xaä höåi nûúác; chiïën lûúåc quöëc gia vïì tùng trûúãng xanh vaâ möi trûúâng; phuâ húåp vúái böëi caãnh höåi nhêåp vaâ phaát triïín bïìn vûäng; caác àiïìu ûúác quöëc tïë quöëc tïë, caác cam kïët trong caác àiïìu ûúác quöëc maâ Viïåt Nam laâ nûúác thaânh viïn; tïë àa phûúng vaâ song phûúng maâ Viïåt Nam laâ - Baão àaãm tñnh nhên dên, sûå tuên thuã, tñnh thaânh viïn. liïn tuåc, kïë thûâa, öín àõnh, thûá bêåc trong hïå - Àaãm baão tñnh liïn kïët, àöìng böå, khai thaác thöëng quy hoaåch quöëc gia; vaâ sûã duång hiïåu quaã hïå thöëng kïët cêëu haå têìng - Baão àaãm tñnh khaã thi, khoa hoåc, khaách quan, hiïån coá giûäa caác ngaânh vaâ caác vuâng liïn huyïån, cöng khai, minh baåch; ûáng duång cöng nghïå hiïån caác àõa phûúng trïn àõa baân tónh; xaác àõnh cuå àaåi, kïët nöëi liïn thöng, tiïët kiïåm, hiïåu quaã; thïí caác khu vûåc sûã duång cho muåc àñch quên sûå, - Baão àaãm tñnh liïn kïët khöng gian, thúâi gian quöëc phoâng, an ninh úã cêëp tónh, liïn huyïån vaâ trong quaá trònh lûåa choån caác cöng cuå sûã duång àõnh hûúáng böë trñ trïn àõa baân cêëp huyïån. trong hoaåt àöång quy hoaåch; - Xêy dûång vaâ cuå thïí hoáa caác quan àiïím chó - Baão àaãm tñnh linh hoaåt, thñch ûáng vaâ tùng àaåo vïì phaát triïín kinh tïë - xaä höåi, baão àaãm an cûúâng khaã nùng phoâng ngûâa chöëng chõu àûúåc sinh xaä höåi; chuá troång thuác àêíy phaát triïín caác caác cuá söëc, caác thaãm hoåa thiïn nhiïn (nïëu xaãy khu vûåc coá àiïìu kiïån khoá khùn, àùåc biïåt khoá ra); khùn, vuâng àöìng baâo dên töåc thiïíu söë vaâ miïìn - Baão àaãm phaát huy àûúåc vai troâ võ thïë vaâ nuái vaâ àaãm baão sinh kïë bïìn vûäng, nêng cao àúâi tiïìm nùng cuãa tónh Phuá Thoå laâ möåt trong cûãa söëng vêåt chêët vaâ tinh thêìn cho ngûúâi dên; phên ngoä giao thûúng giûäa Vuâng Àöìng bùçng Söng böí, khai thaác vaâ sûã duång húåp lyá, hiïåu quaã taâi Höìng vaâ Vuâng Trung du vaâ miïìn nuái phña Bùæc; nguyïn thiïn nhiïn gùæn vúái baão töìn caác giaá trõ - Baão àaãm tñnh thõ trûúâng trong viïåc huy lõch sûã - vùn hoáa, di saãn thiïn nhiïn cho caác thïë àöång caác yïëu töë, nguöìn lûåc, àiïìu kiïån phaát triïín hïå hiïån taåi vaâ tûúng lai. kinh tïë - xaä höåi cuãa tónh cuäng nhû trong xêy - ÛÁng duång cöng nghïå hiïån àaåi, söë hoáa, dûång àõnh hûúáng phaát triïín, töí chûác khöng gian thöng tin, cú súã dûä liïåu trong quaá trònh lêåp Quy phaát triïín caác caác ngaânh, lônh vûåc trïn àõa baân hoaåch; àaáp ûáng caác tiïu chuêín, quy chuêín, kyä tónh; àaãm baão nguyïn tùæc thõ trûúâng coá sûå quaãn thuêåt vaâ phuâ húåp vúái yïu cêìu phaát triïín, höåi TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 11
 12. nhêåp quöëc tïë vaâ liïn kïët vuâng. Viïåt Trò thúâi kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn àïën 2050. 3. Caác nöåi dung àïì xuêët nghiïn cûáu - Phûúng aán phaát triïín vaâ töí chûác khöng - Àõnh hûúáng böë trñ khöng gian phaát triïín kinh gian phaát triïín kinh tïë - xaä höåi, haå têìng kyä thuêåt, tïë doåc theo tuyïën haânh lang cao töëc Tuyïn haå têìng xaä höåi trïn àõa baân Thõ xaä Phuá Thoå thúâi Quang - Phuá Thoå vaâ doåc haânh lang tuyïën cao kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn àïën 2050. töëc Nöåi Baâi - Laâo Cai giai àoaån 2021 - 2030, têìm - Phûúng aán phaát triïín vaâ töí chûác khöng nhòn àïën nùm 2050 trïn àõa baân tónh Phuá Thoå. gian phaát triïín kinh tïë - xaä höåi, haå têìng kyä thuêåt, - Phûúng aán Quy hoaåch baão töìn vaâ phaát triïín haå têìng xaä höåi trïn àõa baân huyïån Phuâ Ninh thúâi bïìn vûäng Vûúân Quöëc gia Xuên Sún tónh Phuá kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn àïën 2050. Thoå thúâi kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn àïën 2050. Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ - Phûúng aán phaát triïín vaâ töí chûác khöng ngaây kyá ban haânh. gian phaát triïín kinh tïë - xaä höåi, kïët cêëu haå têìng kyä thuêåt, haå têìng xaä höåi trïn àõa baân thaânh phöë Xem toaân vùn (www.chinhphu.vn) Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt nhiïåm vuå lêåp Quy hoaåch tónh Ninh Thuêån thúâi kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050 Ngaây 10 thaáng 4 nùm 2020, Thuã tûúáng Chñnh - Àaãm baão sûå thöëng nhêët vaâ àöìng böå nhûng phuã àaä coá Quyïët àõnh söë 501/QÀ-TTg phï duyïåt cuäng cêìn giaãi quyïët nhûäng vêën àïì bêët húåp lyá, nhiïåm vuå lêåp Quy hoaåch tónh Ninh Thuêån thúâi kyâ xung àöåt giûäa quy hoaåch tónh Ninh Thuêån vúái caác 2021 - 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050. chiïën lûúåc phaát triïín kinh tïë cêëp quöëc gia, cêëp 1. Phaåm vi quy hoaåch vuâng cuäng nhû vúái quy hoaåch töíng thïí phaát triïín - Phêìn laänh thöí àêët liïìn kinh tïë xaä höåi àïën nùm 2020; quy hoaåch xêy Phaåm vi lêåp quy hoaåch àöëi vúái phêìn laänh thöí dûång vuâng tónh Ninh Thuêån àïën nùm 2020, têìm àêët liïìn laâ 3.358 km2, àûúåc giúái haån nhû sau: nhòn àïën nùm 2030; caác quy hoaåch ngaânh vaâ caác + Phña Bùæc: Giaáp tónh Khaánh Hoâa dûå aán troång àiïím cêëp quöëc gia, cêëp vuâng, liïn + Phña Àöng: Giaáp Biïín Àöng; tónh àaä àûúåc cêëp coá thêím quyïìn phï duyïåt. + Phña Nam: Giaáp tónh Bònh Thuêån; - Àaãm baão khai thaác vaâ phaát huy hïët caác tiïìm + Phña Têy: Giaáp tónh Lêm Àöìng; nùng vaâ lúåi thïë vïì nùng lûúång taái taåo, kinh tïë - Phêìn khöng gian biïín: Àûúåc xaác àõnh trïn biïín, du lõch - vùn hoáa àïí àïì xuêët caác giaãi phaáp cú súã Luêåt Biïín Viïåt Nam ngaây 21 thaáng 6 nùm àöåt phaá, taåo àöång lûåc phaát triïín kinh tïë, nêng cao 2012; Nghõ àõnh söë 51/2017/NÀ-CP ngaây 21 sûác caånh tranh vaâ võ thïë cuãa tónh Ninh Thuêån. thaáng 5 nùm 2014 cuãa Chñnh phuã; Quyïët àõnh - Àaãm baão phaát huy lúåi thïë àõa lyá cuãa Ninh söë 513/QÀ-TTg ngaây 02 thaáng 5 nùm 2012 cuãa Thuêån laâ cûãa ngoä kïët nöëi vuâng kinh tïë troång Thuã tûúáng Chñnh phuã. àiïím Àöng Nam Böå vúái caác tónh Nam Têy 2. Nguyïn tùæc lêåp quy hoaåch Nguyïn vaâ Nam Trung Böå, coá lúåi thïë lúán nhû: - Àaãm baão sûå tuên thuã, baám saát caác quy Caãng biïín nûúác sêu... trong viïåc giao thûúng, trònh, nöåi dung, nguyïn tùæc theo Luêåt Quy taåo àiïìu kiïån thuác àêíy kinh tïë phaát triïín. hoaåch, Nghõ àõnh, Thöng tû hûúáng dêîn thûåc - Àaáp ûáng àûúåc caác yïu cêìu phaát triïín trong hiïån Luêåt Quy hoaåch; giai àoaån höåi nhêåp, àùåc biïåt laâ khi Viïåt Nam àaä 12- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 13. tham gia vaâ phaát huy vai troâ thaânh viïn úã nhiïìu cêëu haå têìng kyä thuêåt, haå têìng xaä höåi, phên böë àêët töí chûác kinh tïë quöëc tïë cuâng vúái àoá laâ viïåc thûåc àai vaâ baão vïå möi trûúâng, dõch vuå hïå sinh thaái; hiïån caác cam kïët, hoaân têët àaâm phaán vaâ thûåc - Coá sûå liïn kïët, tñnh àöìng böå vaâ hïå thöëng thi caác hiïåp àõnh FTA, gêìn nhêët laâ kyá kïët Hiïåp giûäa caác ngaânh vaâ caác vuâng trong caã nûúác, giûäa àõnh thûúng maåi tûå do Viïåt Nam - EU (EVFTA). caác àõa phûúng trong vuâng vaâ khai thaác, sûã - Quy hoaåch tónh Ninh Thuêån laâ daång quy duång töëi àa kïët cêëu haå têìng hiïån coá; phaát huy hoaåch tñch húåp, vò vêåy quaá trònh lêåp quy hoaåch töëi àa tiïìm nùng, lúåi thïë cuãa tûâng vuâng, tûâng àõa phaãi cöng khai, minh baåch, sûå giaám saát cuãa phûúng gùæn vúái tiïën böå cöng bùçng xaä höåi, baão ngûúâi dên, cöång àöìng, sûå phöëi húåp möåt caách coá àaãm an sinh xaä höåi, quöëc phoâng an ninh; sûå cên hiïåu quaã giûäa caác cú quan töí chûác lêåp quy bùçng giûäa caác yïëu töë kinh tïë, xaä höåi, möi trûúâng hoaåch, caác ngaânh, àõa phûúng, àún võ tû vêën vaâ trong quaá trònh lêåp quy hoaåch; caác bïn coá liïn quan àïí saãn phêím quy hoaåch - Baão àaãm giaãm thiïíu caác taác àöång tiïu cûåc coá chêët lûúång vaâ àuáng tiïën àöå àïì ra. do kinh tïë, xaä höåi vaâ möi trûúâng àöëi vúái sinh kïë - Cêìn ûáng duång caác giaãi phaáp cöng nghïå cuãa cöång àöìng, ngûúâi cao tuöíi, ngûúâi khuyïët têåt, thöng tin, àùåc biïåt laâ ûáng duång hïå thöëng thöng ngûúâi dên töåc thiïíu söë, phuå nûä vaâ treã em; quaá tin àõa lyá GIS trong viïåc xêy dûång cú súã dûä liïåu trònh lêåp quy hoaåch phaãi àûúåc kïët húåp vúái caác hiïån traång phuåc vuå höî trúå ra quyïët àõnh, àïì xuêët chñnh saách khaác thuác àêíy phaát triïín caác khu vûåc phûúng aán quy hoaåch cuäng nhû quaãn lyá vaâ khai khoá khùn, chêåm phaát triïín vaâ àaãm baão sinh kïë thaác cú súã dûä liïåu quy hoaåch sau khi quy hoaåch bïìn vûäng cuãa ngûúâi dên trong khu vûåc khoá àûúåc duyïåt. khùn, chêåm phaát triïín; sûå kïët húåp haâi hoâa giûäa 3. Nöåi dung lêåp quy hoaåch lúåi ñch cuãa nhaâ nûúác vaâ lúåi ñch cuãa cöång àöìng; a. Yïu cêìu giûäa lúåi ñch cuãa caác vuâng, caác àõa phûúng; - Àõnh hûúáng phaát triïín, sùæp xïëp khöng gian - Baão àaãm quyïìn tham gia yá kiïën cuãa cú vaâ phên böë nguöìn lûåc cho caác hoaåt àöång kinh quan, töí chûác, cöång àöìng vaâ caá nhên trong quaá tïë - xaä höåi phaãi àöìng böå vúái quy hoaåch cêëp quöëc trònh lêåp quy hoaåch; tñnh khoa hoåc, ûáng duång gia, cêëp vuâng àûúåc cú quan nhaâ nûúác coá thêím cöng nghïå hiïån àaåi trong quaá trònh lêåp quy quyïìn quyïët àõnh, hûúáng àïën muåc tiïu phaát hoaåch; àaáp ûáng àûúåc caác tiïu chuêín, quy triïín bïìn vûäng trïn caã 6 truå cöåt: Nùng lûúång; du chuêín vaâ phuâ húåp vúái yïu cêìu phaát triïín vaâ höåi lõch; nöng, lêm, thuãy saãn; cöng nghiïåp; giaáo nhêåp quöëc tïë cuãa àêët nûúác; duåc, àaâo taåo; xêy dûång vaâ kinh doanh bêët àöång - Nöåi dung cuãa tûâng loaåi quy hoaåch phaãi saãn; phuâ húåp vúái böëi caãnh höåi nhêåp quöëc tïë, caác thöëng nhêët, liïn kïët vúái nhau vaâ àûúåc thïí hiïån cam kïët trong caác àiïìu ûúác quöëc tïë àa phûúng bùçng baáo caáo quy hoaåch vaâ hïå thöëng sú àöì, vaâ song phûúng maâ Viïåt Nam laâ thaânh viïn; baãn àöì, cú súã dûä liïåu vïì quy hoaåch. - Baão àaãm yïu cêìu hoaåch àõnh vaâ phaát triïín b. Caác nöåi dung chñnh cuãa quy hoaåch trïn toaân böå khöng gian laänh thöí tónh Ninh - Nöåi dung chuã yïëu cuãa Quy hoaåch tónh Ninh Thuêån, hûúáng túái muåc tiïu phaát triïín bïìn vûäng Thuêån thúâi kyâ àïën nùm 2030, têìm nhòn àïën gùæn vúái baão vïå möi trûúâng vaâ ûáng phoá vúái biïën nùm 2050 thûåc hiïån theo caác quy àõnh taåi Àiïìu àöíi khñ hêåu; phên böë, khai thaác vaâ sûã duång húåp 27 Luêåt Quy hoaåch vaâ Àiïìu 28 Nghõ àõnh söë lyá, hiïåu quaã nguöìn taâi nguyïn thiïn nhiïn vaâ 37/2019/NÀ-CP ngaây 07 thaáng 5 nùm 2019 baão töìn caác di tñch lõch sûã, di saãn vùn hoáa, di saãn cuãa Chñnh phuã quy àõnh chi tiïët thi haânh möåt söë thiïn nhiïn cho caác thïë hïå hiïån taåi vaâ tûúng lai; àiïìu cuãa Luêåt Quy hoaåch vúái nhûäng nöåi dung - Viïåc phên böë phaát triïín khöng gian trong chuã yïëu sau: quaá trònh lêåp quy hoaåch phaãi thöëng nhêët giûäa kïët + Phên tñch, àaánh giaá, dûå baáo vïì caác yïëu töë, TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 13
 14. àiïìu kiïån phaát triïín àùåc thuâ cuãa tónh Ninh Thuêån. àêët àai theo khu chûác nùng vaâ theo loaåi àêët àïën + Àaánh giaá thûåc traång phaát triïín kinh tïë - xaä tûâng àún võ haânh chñnh cêëp huyïån. höåi, hiïån traång sûã duång àêët, hiïån traång hïå thöëng + Phûúng aán quy hoaåch xêy dûång vuâng liïn àö thõ vaâ nöng thön. huyïån, vuâng huyïån. + Quan àiïím, muåc tiïu vaâ lûåa choån phûúng + Phûúng aán baão vïå möi trûúâng, baão töìn aán phaát triïín tónh. thiïn nhiïn vaâ àa daång sinh hoåc trïn àõa baân + Phûúng hûúáng phaát triïín caác ngaânh quan tónh. troång trïn àõa baân tónh. + Phûúng aán baão vïå, khai thaác, sûã duång, taâi + Phûúng aán quy hoaåch hïå thöëng àö thõ; nguyïn trïn àõa baân tónh. + Phûúng aán phaát triïín maång lûúái giao + Phûúng aán khai thaác, sûã duång, baão vïå taâi thöng; nguyïn nûúác, phoâng, chöëng khùæc phuåc hêåu quaã + Phûúng aán phaát triïín maång lûúái cêëp àiïån; taác haåi do nûúác gêy ra. + Phûúng aán phaát triïín maång lûúái viïîn + Phûúng aán phoâng, chöëng thiïn tai vaâ ûáng thöng; phoá vúái biïën àöíi khñ hêåu trïn àõa baân tónh. + Phûúng aán phaát triïín maång lûúái thuãy lúåi, Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ cêëp nûúác; ngaây kyá ban haânh. + Phûúng aán phaát triïín caác khu xûã lyá chêët thaãi; + Phûúng aán phaát triïín kïët cêëu haå têìng xaä höåi. Xem toaân vùn taåi (www.chinhphu.vn) + Lêåp phûúng aán phên böí vaâ khoanh vuâng Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt nhiïåm vuå lêåp Quy hoaåch tónh Phuá Yïn thúâi kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050 Ngaây 10 thaáng 4 nùm 2020, Thuã tûúáng Chñnh Thuã tûúáng Chñnh phuã. phuã àaä coá Quyïët àõnh söë 502/QÀ-TTg phï duyïåt 2. Muåc tiïu lêåp quy hoaåch nhiïåm vuå lêåp Quy hoaåch tónh Phuá Yïn thúâi kyâ - Quy hoaåch tónh Phuá Yïn thúâi kyâ 2021 - 2021 - 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050. 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050 laâ cöng cuå àïí 1. Phaåm vi quy hoaåch chñnh quyïìn caác cêëp cuãa tónh Phuá Yïn laänh - Phêìn laänh thöí àêët liïìn àaåo, chó àaåo toaân diïån vaâ thöëng nhêët quaãn lyá; Phaåm vi lêåp quy hoaåch àöëi vúái phêìn laänh thöí sûã duång trong viïåc hoaåch àõnh chñnh saách vaâ àêët liïìn laâ 5.023,4 km2, àûúåc giúái haån nhû sau: kiïën taåo àöång lûåc phaát triïín; laâ cú súã àïí triïín + Phña Bùæc: Giaáp tónh Bònh Àõnh; khai kïë hoaåch àêìu tû cöng, thu huát àêìu tû trïn + Phña Àöng: Giaáp Biïín Àöng; àõa baân tónh Phuá Yïn, àaãm baão tñnh khaách + Phña Nam: Giaáp tónh Khaánh Hoâa; quan, khoa hoåc. + Phña Têy: Giaáp tónh Àùæk Lùæk vaâ tónh Gia - Quy hoaåch tónh Phuá Yïn thúâi kyâ 2021 - Lai; 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050 nhùçm xêy dûång - Phêìn khöng gian biïín: Àûúåc xaác àõnh trïn kõch baãn phaát triïín, yá tûúãng vaâ phûúng aán töíng cú súã Luêåt Biïín Viïåt Nam ngaây 21 thaáng 6 nùm thïí; böë trñ húåp lyá khöng gian àïí giaãi quyïët caác 2012; Nghõ àõnh söë 51/2014/NÀ-CP ngaây 21 vêën àïì xung àöåt vïì khöng gian trong àõa baân thaáng 5 nùm 2014 cuãa Chñnh phuã; Quyïët àõnh tónh hiïån nay vaâ àõnh hûúáng khöng gian cho caác söë 513/QÀ-TTg ngaây 02 thaáng 5 nùm 2012 cuãa nhu cêìu phaát triïín trong tûúng lai trïn cú súã huy 14- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 15. àöång húåp lyá caác àiïìu kiïån bïn trong vaâ thu huát cên bùçng giûäa caác yïëu töë kinh tïë - xaä höåi, möi caác nguöìn lûåc tûâ bïn ngoaâi; àïì xuêët caác àõnh trûúâng trong quaá trònh lêåp quy hoaåch. hûúáng, nhiïåm vuå vaâ giaãi phaáp àïí àêíy nhanh - Baão àaãm giaãm thiïíu caác taác àöång tiïu cûåc viïåc thûåc hiïån caác khêu àöåt phaá chiïën lûúåc; do kinh tïë, xaä höåi vaâ möi trûúâng àöëi vúái sinh kïë hûúáng túái phaát triïín bïìn vûäng trïn caã 3 truå cöåt: cuãa cöång àöìng, ngûúâi cao tuöíi, ngûúâi khuyïët têåt, Kinh tïë - xaä höåi - möi trûúâng trïn àõa baân tónh ngûúâi dên töåc thiïíu söë, phuå nûä vaâ treã em; quaá Phuá Yïn trong daâi haån. trònh lêåp quy hoaåch phaãi àûúåc kïët húåp vúái caác - Viïåc lêåp quy hoaåch tónh Phuá Yïn thúâi kyâ chñnh saách khaác thuác àêíy phaát triïín caác khu vûåc 2021 - 2030, têìm nhòn àïën nùm 2050 nhùçm khoá khùn, chêåm phaát triïín vaâ àaãm baão sinh kïë àaãm baão tñnh kïët nöëi àöìng böå giûäa quy hoaåch bïìn vûäng cuãa ngûúâi dên trong khu vûåc khoá quöëc gia, quy hoaåch ngaânh quöëc gia, quy khùn, chêåm phaát triïín; sûå kïët húåp haâi hoâa giûäa hoaåch vuâng Nam Trung Böå vaâ quy hoaåch tónh lúåi ñch cuãa Nhaâ nûúác vaâ lúåi ñch cuãa cöång àöìng; Phuá Yïn. giûäa lúåi ñch cuãa caác vuâng, caác àõa phûúng. 3. Nöåi dung lêåp quy hoaåch - Baão àaãm quyïìn tham gia yá kiïën cuãa cú a. Yïu cêìu quan, töí chûác, cöång àöìng vaâ caá nhên trong quaá - Àõnh hûúáng phaát triïín, sùæp xïëp khöng gian trònh lêåp quy hoaåch; tñnh khoa hoåc, ûáng duång vaâ phên böë nguöìn lûåc cho caác hoaåt àöång kinh cöng nghïå hiïån àaåi trong quaá trònh lêåp quy tïë - xaä höåi phaãi àöìng böå vúái quy hoaåch cêëp quöëc hoaåch; àaáp ûáng àûúåc caác tiïu chuêín, quy gia, cêëp vuâng àûúåc cú quan nhaâ nûúác coá thêím chuêín vaâ phuâ húåp vúái yïu cêìu phaát triïín vaâ höåi quyïìn quyïët àõnh, hûúáng àïën muåc tiïu phaát nhêåp quöëc tïë cuãa àêët nûúác. triïín bïìn vûäng; phuâ húåp vúái böëi caãnh höåi nhêåp - Nöåi dung cuãa tûâng loaåi quy hoaåch phaãi quöëc tïë, caác cam kïët trong caác àiïìu ûúác quöëc thöëng nhêët, liïn kïët vúái nhau vaâ àûúåc thïí hiïån tïë àa phûúng vaâ song phûúng maâ Viïåt Nam laâ bùçng baáo caáo quy hoaåch vaâ hïå thöëng sú àöì, thaânh viïn. baãn àöì, cú súã dûä liïåu vïì quy hoaåch. - Baão àaãm yïu cêìu hoaåch àõnh vaâ phaát triïín b. Nöåi dung trïn toaân böå khöng gian laänh thöí tónh Phuá Yïn, Nöåi dung chuã yïëu cuãa Quy hoaåch tónh Phuá hûúáng túái muåc tiïu phaát triïín bïìn vûäng gùæn vúái Yïn thúâi kyâ 2021 - 2030, têìm nhòn àïën nùm baão vïå möi trûúâng vaâ ûáng phoá vúái biïën àöíi khñ 2050 thûåc hiïån theo caác quy àõnh taåi Àiïìu 27 hêåu; phên böë, khai thaác vaâ sûã duång húåp lyá, hiïåu Luêåt Quy hoaåch vaâ Àiïìu 28 Nghõ àõnh söë quaã nguöìn taâi nguyïn thiïn nhiïn vaâ baão töìn 37/2019/NÀ-CP ngaây 07 thaáng 5 nùm 2019 caác di tñch lõch sûã, di saãn vùn hoáa, di saãn thiïn cuãa Chñnh phuã quy àõnh chi tiïët thi haânh möåt söë nhiïn cho caác thïë hïå hiïån taåi vaâ tûúng lai. àiïìu cuãa Luêåt Quy hoaåch vúái nhûäng nöåi dung - Viïåc phên böë phaát triïín khöng gian trong chuã yïëu sau: quaá trònh lêåp quy hoaåch phaãi thöëng nhêët giûäa - Phên tñch, àaánh giaá, dûå baáo vïì caác yïëu töë, kïët cêëu haå têìng kyä thuêåt, haå têìng xaä höåi, phên àiïìu kiïån phaát triïín àùåc thuâ cuãa tónh Phuá Yïn. böë àêët àai vaâ baão vïå möi trûúâng. - Àaánh giaá thûåc traång phaát triïín kinh tïë - xaä - Coá sûå liïn kïët, tñnh àöìng böå vaâ hïå thöëng höåi, hiïån traång sûã duång àêët, hiïån traång hïå thöëng giûäa caác ngaânh vaâ caác vuâng trong caã nûúác, giûäa àö thõ vaâ nöng thön. caác àõa phûúng trong vuâng vaâ khai thaác, sûã - Quan àiïím, muåc tiïu vaâ lûåa choån phûúng duång töëi àa kïët cêëu haå têìng hiïån coá; phaát huy aán phaát triïín tónh. töëi àa tiïìm nùng, lúåi thïë cuãa tûâng vuâng, tûâng àõa - Phûúng hûúáng phaát triïín caác ngaânh quan phûúng gùæn vúái tiïën böå cöng bùçng xaä höåi, baão troång trïn àõa baân tónh. àaãm an sinh xaä höåi, quöëc phoâng an ninh; sûå - Lûåa choån phûúng aán töí chûác hoaåt àöång TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 15
 16. kinh tïë - xaä höåi. - Phûúng aán baão vïå möi trûúâng, baão töìn thiïn - Phûúng aán quy hoaåch hïå thöëng àö thõ; nhiïn vaâ àa daång sinh hoåc trïn àõa baân tónh. - Phûúng aán phaát triïín maång lûúái giao thöng; - Phûúng aán baão vïå, khai thaác, sûã duång taâi - Phûúng aán phaát triïín maång lûúái cêëp àiïån; nguyïn trïn àõa baân tónh. - Phûúng aán phaát triïín maång lûúái viïîn thöng; - Phûúng aán khai thaác, sûã duång, baão vïå taâi - Phûúng aán phaát triïín maång lûúái thuãy lúåi, nguyïn nûúác, phoâng, chöëng khùæc phuåc hêåu quaã cêëp nûúác; taác haåi do nûúác gêy ra. - Phûúng aán phaát triïín caác khu xûã lyá chêët thaãi; - Phûúng aán phoâng, chöëng thiïn tai vaâ ûáng - Phûúng aán phaát triïín kïët cêëu haå têìng xaä höåi. phoá vúái biïën àöíi khñ hêåu trïn àõa baân tónh. - Lêåp phûúng aán phên böí vaâ khoanh vuâng Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ àêët àai theo khu chûác nùng vaâ theo loaåi àêët àïën ngaây kyá ban haânh. tûâng àún võ haânh chñnh cêëp huyïån. - Phûúng aán quy hoaåch xêy dûång vuâng liïn Xem toaân vùn taåi (www.chinhphu.vn) huyïån, vuâng huyïån. VÙN BAÃN CUÃA ÀÕA PHÛÚNG UBND tónh Tuyïn Quang coá quyïët àõnh quy àõnh vïì cêëp giêëy pheáp xêy dûång trïn àõa baân tónh Ngaây 20 thaáng 4 nùm 2020, UBND tónh dûång vaâ thûåc hiïån xêy dûång cöng trònh theo giêëy Tuyïn Quang àaä coá Quyïët àõnh söë pheáp xêy dûång trïn àõa baân tónh Tuyïn Quang. 03/2020/QÀ-UBND quy àõnh vïì cêëp giêëy pheáp 3. Phên cêëp thêím quyïìn cêëp giêëy pheáp xêy dûång trïn àõa baân tónh. xêy dûång cuãa UBND tónh cho Súã Xêy dûång, 1. Phaåm vi àiïìu chónh Ban Quaãn lyá caác khu cöng nghiïåp tónh Quyïët àõnh naây quy àõnh vïì viïåc phên cêëp - UBND tónh phên cêëp cho Súã Xêy dûång cêëp thêím quyïìn cêëp giêëy pheáp xêy dûång cuãa UBND giêëy pheáp xêy dûång àöëi vúái caác cöng trònh xêy tónh cho Súã Xêy dûång, Ban Quaãn lyá caác khu dûång cêëp I, cêëp II; cöng trònh tön giaáo; cöng trònh cöng nghiïåp tónh; àiïìu kiïån vïì quy mö, thúâi gian di tñch lõch sûã - vùn hoáa, cöng trònh tûúång àaâi, töìn taåi cuãa cöng trònh xêy dûång àûúåc cêëp pheáp tranh hoaânh traáng àûúåc xïëp haång; cöng trònh xêy dûång coá thúâi haån; quy àõnh caác tuyïën, truåc trïn caác tuyïën, truåc àûúâng phöë chñnh trong àö àûúâng phöë chñnh trong àö thõ vaâ traách nhiïåm thõ (khöng bao göìm nhaâ úã riïng leã); cöng trònh cuãa caác töí chûác, caá nhên coá liïn quan àïën cöng thuöåc dûå aán coá vöën àêìu tû trûåc tiïëp nûúác ngoaâi. taác cêëp giêëy pheáp xêy dûång trïn àõa baân tónh - UBND tónh phên cêëp cho Ban Quaãn lyá caác Tuyïn Quang. khu cöng nghiïåp tónh Tuyïn Quang cêëp giêëy 2. Àöëi tûúång aáp duång pheáp xêy dûång àöëi vúái caác cöng trònh xêy dûång Caác cú quan cêëp giêëy pheáp xêy dûång; caác töí thuöåc phaåm vi quaãn lyá, trûâ caác cöng trònh thuöåc chûác, caá nhên trong nûúác vaâ nûúác ngoaâi laâ chuã thêím quyïìn cêëp giêëy pheáp xêy dûång cuãa Böå àêìu tû xêy dûång cöng trònh; caác töí chûác, caá Xêy dûång. nhên liïn quan àïën cöng taác cêëp giêëy pheáp xêy 4. Àiïìu kiïån vïì quy mö, thúâi gian töìn taåi 16- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 17. cuãa cöng trònh cêëp giêëy pheáp xêy dûång coá kiïën truác àö thõ cho àö thõ àang quaãn lyá (àö thõ thúâi haån loaåi 2, 3 vaâ caác thõ xaä), trònh UBND tónh phï a) Àiïìu kiïån vïì quy mö cöng trònh àûúåc cêëp duyïåt; töí chûác lêåp, phï duyïåt vaâ ban haânh Quy giêëy pheáp xêy dûång coá thúâi haån: chïë quaãn lyá kiïën truác àö thõ cho caác thõ trêën - Cöng trònh, nhaâ úã riïng leã àûúåc cêëp giêëy thuöåc quyïìn quaãn lyá theo quy àõnh laâm cú súã pheáp xêy dûång coá thúâi haån phaãi àaáp ûáng caác cêëp giêëy pheáp xêy dûång. Nhûäng khu vûåc, tuyïën àiïìu kiïån quy àõnh taåi Àiïìu 94 Luêåt Xêy dûång vaâ phöë khöng thuöåc danh muåc yïu cêìu phaãi lêåp àöì àaáp ûáng caác àiïìu kiïån sau: aán thiïët kïë àö thõ, UBND huyïån, thaânh phöë cêëp + Àöëi vúái nhaâ úã riïng leã: Diïån tñch xêy dûång giêëy pheáp xêy dûång theo quy hoaåch chi tiïët tyã lïå khöng quaá 100m2, 01 têìng, chiïìu cao töëi àa 1/500 àaä àûúåc cêëp coá thêím quyïìn phï duyïåt. khöng quaá 5,7m (bao göìm caã chiïìu cao phêìn - Xaác àõnh, thöng baáo cöng khai caác khu vûåc maái chöëng noáng), khöng xêy dûång têìng hêìm, úã nöng thön chûa coá quy hoaåch phaát triïín àö thõ têìng nûãa hêìm. vaâ quy hoaåch chi tiïët xêy dûång àûúåc duyïåt. + Àöëi vúái cöng trònh xêy dûång khaác: Diïån tñch - Xaác àõnh vuâng àaä àûúåc phï duyïåt quy xêy dûång khöng quaá 400m2, 01 têìng, chiïìu cao hoaåch phên khu xêy dûång nhûng chûa triïín töëi àa khöng quaá 4,8m (bao göìm caã chiïìu cao khai thûåc hiïån quy hoaåch àïí laâm cú súã cho viïåc phêìn maái cöng trònh), khöng xêy dûång têìng cêëp giêëy pheáp xêy dûång coá thúâi haån. hêìm, têìng nûãa hêìm. - Chó àaåo caác phoâng chûác nùng; UBND xaä, - Thúâi gian töìn taåi àöëi vúái cöng trònh xêy phûúâng, thõ trêën phöí biïën, tuyïn truyïìn, hûúáng dûång theo giêëy pheáp xêy dûång coá thúâi haån: dêîn caác töí chûác, caá nhên trïn àõa baân thûåc hiïån Theo thúâi gian thûåc hiïån quy hoaåch phên khu quy àõnh cuãa nhaâ nûúác vïì cêëp giêëy pheáp xêy xêy dûång àûúåc cêëp coá thêím quyïìn phï duyïåt. dûång; quaãn lyá trêåt tûå xêy dûång trïn àõa baân; chõu 5. Traách nhiïåm cuãa caác cú quan, àún võ traách nhiïåm trûúác UBND tónh vïì viïåc kiïím tra a. Súã Xêy dûång àiïìu kiïån khúãi cöng xêy dûång cöng trònh vaâ - Hûúáng dêîn, kiïím tra cöng taác cêëp giêëy quaãn lyá, xêy dûång cöng trònh theo giêëy pheáp xêy pheáp xêy dûång cuãa Ban Quaãn lyá caác khu cöng dûång àûúåc cêëp trïn àõa baân quaãn lyá. nghiïåp tónh, UBND caác huyïån, thaânh phöë. - Thûåc hiïån baáo caáo àõnh kyâ hoùåc àöåt xuêët - Thûåc hiïån thanh tra, giaãi quyïët khiïëu naåi, töë vïì tònh hònh thûåc hiïån cöng taác cêëp giêëy pheáp caáo vaâ xûã lyá vi phaåm trong cöng taác cêëp giêëy xêy dûång trïn àõa baân gûãi Súã Xêy dûång töíng pheáp xêy dûång theo quy àõnh. húåp, theo doäi theo quy àõnh - Töíng húåp, baáo caáo UBND tónh vaâ Böå Xêy c. UBND cêëp xaä dûång tònh hònh thûåc hiïån cöng taác cêëp giêëy pheáp - Böë trñ caán böå tiïëp nhêån thöng baáo khúãi xêy dûång vaâ quaãn lyá trêåt tûå xêy dûång trïn àõa cöng, xaác nhêån “àaä tiïëp nhêån thöng baáo khúãi baân tónh theo quy àõnh. cöng”; hûúáng dêîn caác chuã àêìu tû hoaân chónh b. UBND caác huyïån, thaânh phöë thöng baáo khúãi cöng khi chûa àuã àiïìu kiïån vaâ - Töí chûác thûåc hiïån cêëp giêëy pheáp xêy dûång lêåp höì sú trñch ngang caác cöng trònh xêy dûång theo thêím quyïìn, kiïím tra vaâ xûã lyá vi phaåm trïn àõa baân àïí theo doäi, quaãn lyá. theo àuáng quy àõnh. - Töí chûác phöí biïën, tuyïn truyïìn, hûúáng dêîn - Cùn cûá quy hoaåch, thiïët kïë àö thõ àûúåc cêëp caác töí chûác, caá nhên trïn àõa baân thûåc hiïån quy coá thêím quyïìn phï duyïåt lêåp Quy chïë quaãn lyá àõnh cuãa Nhaâ nûúác vïì quaãn lyá vaâ cêëp giêëy pheáp TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 17
 18. xêy dûång; niïm yïët cöng khai àiïìu kiïån, trònh tûå lyá vi phaåm àöëi vúái cöng trònh xêy dûång sai quy vaâ caác thuã tuåc cêëp giêëy pheáp xêy dûång taåi truå súã hoaåch, xêy dûång khöng coá giêëy pheáp hoùåc cú quan, àöìng thúâi thûúâng xuyïn phöí biïën nöåi khöng àuáng vúái giêëy pheáp xêy dûång àûúåc cêëp. dung Quyïët àõnh naây vaâ caác quy àõnh cuãa phaáp Quyïët àõnh naây coá hiïåu lûåc thi haânh kïí tûâ luêåt liïn quan àïën cöng taác cêëp giêëy pheáp xêy ngaây kyá. dûång trïn caác phûúng tiïån thöng tin àaåi chuáng. - Thûåc hiïån caác biïån phaáp cêìn thiïët khi nhêån Xem toaân vùn taåi àûúåc thöng baáo cuãa cú quan coá thêím quyïìn xûã (www.tuyenquang.gov.vn) 18- TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
 19. Nghiïåm thu àïì taâi do Viïån Kinh tïë xêy dûång thûåc hiïån Ngaây 27/4/2020, taåi Haâ Nöåi, Höåi àöìng Tû vêën Böå Xêy dûång töí chûác cuöåc hoåp àaánh giaá, nghiïåm thu Nhiïåm vuå “Nghiïn cûáu xêy dûång chó tiïu suêët vöën àêìu tû xêy dûång cöng trònh dên duång (cöng trònh truå súã laâm viïåc, cöng trònh thûúng maåi) àûúåc àêìu tû xêy dûång theo tiïu chñ cöng trònh xanh” (Nhiïåm vuå). Àïì taâi do nhoám nghiïn cûáu thuöåc Viïån Kinh tïë xêy dûång thûåc hiïån. Phoá Vuå trûúãng Vuå Khoa hoåc cöng nghïå vaâ möi trûúâng Nguyïîn Cöng Thõnh - Chuã tõch Höåi àöìng, chuã trò cuöåc hoåp. Chuã tõch Höåi àöìng Nguyïîn Cöng Thõnh phaát biïíu Trònh baây Baáo caáo thuyïët minh toám tùæt Nhiïåm kïët luêån cuöåc hoåp vuå trûúác Höåi àöìng, ThS. Nguyïîn Ngoåc Thanh - töíng kïët coân coá 4 phuå luåc keâm theo. Nöåi dung Baáo Chuã trò Nhiïåm vuå cho biïët, trong nhûäng nùm gêìn caáo töíng kïët trònh baây caác khaái niïåm, caác yá kiïën àêy, söë lûúång cöng trònh àûúåc chûáng nhêån cöng so saánh, àaánh giaá, phên tñch vaâ lûåa choån cuãa trònh xanh úã Viïåt Nam àaä tùng lïn àaáng kïí, nhûng LEED, LOTUS, EGDE vaâ quyïët àõnh phaåm vi söë lûúång vaâ quy mö xêy dûång hiïån vêîn coân úã mûác nghiïn cûáu àöëi tûúång cöng trònh theo hïå thöëng khiïm töën, chûa xûáng àaáng vúái kyâ voång cuãa nhaâ LOTUS, möåt hïå thöëng cöng cuå àûúåc taåo lêåp búãi quaãn lyá. Möåt trong nhûäng nguyïn nhên laâ do chuã Höåi àöìng cöng trònh xanh Viïåt Nam. Trong àoá, têåp àêìu tû thiïëu caác nguöìn thöng tin tin cêåy vïì haån trung vaâo 3 yïëu töë: Nùng lûúång, nûúác vaâ vêåt liïåu mûác chi phñ àêìu tû, caác lo ngaåi vïì tòm kiïëm nguöìn xêy dûång. vêåt tû, thiïët bõ xêy dûång àaáp ûáng tiïu chñ xanh. Thûåc hiïån Nhiïåm vuå, nhoám nghiïn cûáu aáp Vò vêåy, viïåc nghiïn cûáu xêy dûång chó tiïu suêët duång phûúng phaáp xaác àõnh suêët vöën àêìu tû dûåa vöën àêìu tû xêy dûång cöng trònh dên duång (cöng trïn mö hònh tñnh toaán. Mö hònh àûúåc thiïët lêåp giaã trònh truå súã laâm viïåc, cöng trònh thûúng maåi) àûúåc àõnh dûåa trïn mö hònh cú súã àaä coá thöëng kï dûä àêìu tû xêy dûång theo tiïu chñ cöng trònh xanh seä liïåu chi phñ vaâ àûúåc phên loaåi theo tñnh chêët, quy cung cêëp thöng tin coá cú súã khoa hoåc vïì suêët vöën mö. AÁp duång caác tiïu chñ vïì tiïët kiïåm nùng lûúång, àêìu tû xêy dûång cöng trònh, àöìng thúâi laâ cöng cuå sûã duång hiïåu quaã thiïët bõ, vêåt liïåu xêy dûång àïí quaãn lyá chi phñ àïí caác nhaâ àêìu tû kiïím soaát vaâ ra àiïìu chónh chi phñ àêìu tû. Tûâ àoá xêy dûång caác quyïët àõnh àêìu tû xêy dûång caác cöng trònh xanh, suêët vöën àêìu tû cöng trònh phuâ húåp vúái tûâng mûác goáp phêìn thuác àêíy cöng cuöåc phaát triïín ngaânh àöå àaánh giaá theo hïå thöëng àaánh giaá cuãa LOTUS. xêy dûång xanh trong tûúng lai. Àïí tiïëp tuåc hoaân thiïån hïå thöëng chó tiïu suêët Baáo caáo töíng kïët Nhiïåm vuå göìm caác phêìn: Múã vöën àêìu tû vïì caác cöng trònh xêy dûång theo tiïu àêìu; Chûúng 1: Cú súã lyá luêån vïì suêët vöën àêìu tû chñ cöng trònh xanh vaâ goáp phêìn thuác àêíy viïåc xêy dûång cöng trònh vaâ cöng trònh xanh; Chûúng àêìu tû xêy dûång cöng trònh xanh taåi Viïåt Nam, 2: Thûåc traång chi phñ àêìu tû xêy dûång cöng trònh nhoám nghiïn cûáu kiïën nghõ tiïëp tuåc nghiïn cûáu xanh àöëi vúái cöng trònh truå súã laâm viïåc, trung têm xêy dûång tiïu chñ suêët vöën àêìu tû cho caác loaåi thûúng maåi thúâi gian qua; Chûúng 3: Xêy dûång hònh cöng trònh khaác àûúåc àêìu tû xêy dûång theo chó tiïu suêët vöën àêìu tû xêy dûång cöng trònh theo caác tiïu chñ cöng trònh xanh khaác nhau cuäng nhû tiïu chuêín LOTUS àöëi vúái truå súã cöng trònh laâm nghiïn cûáu, àaánh giaá hiïåu quaã àêìu tû caác cöng viïåc, trung têm thûúng maåi. Ngoaâi ra, Baáo caáo trònh xêy dûång theo tiïu chñ cöng trònh xanh. TH¤NG TIN xdcb & khcnxd - 19
 20. Nhùçm nêng cao chêët lûúång Baáo caáo thuyïët dêîn taâi liïåu tham khaão chûa coá thöng tin tham minh töíng kïët Nhiïåm vuå, Höåi àöìng Tû vêën Böå Xêy chiïëu caác thöng tû hûúáng dêîn Nghõ àõnh dûång coá nhûäng nhêån xeát, goáp yá giuáp nhoám nghiïn 68/2019/NÀ-CP, do vêåy cú cêëu chi phñ trong suêët cûáu tiïëp thu vaâ chónh sûãa Baáo caáo. Hêìu hïët caác àêìu tû xêy dûång cöng trònh cêìn àûúåc xem xeát cêåp chuyïn gia, thaânh viïn Höåi àöìng àïìu àaánh giaá nhêåt; suêët vöën àêìu tû theo mö hònh cú súã cêìn cao sûå nöî lûåc cuãa nhoám nghiïn cûáu thuöåc Viïån tham chiïëu thïm chó tiïu suêët vöën àêìu tû caác Kinh tïë xêy dûång trong quaá trònh thûåc hiïån Nhiïåm cöng trònh àaä àûúåc Böå Xêy dûång ban haânh theo vuå, caác saãn phêím àaãm baão chêët lûúång. Quyïët àõnh 16/2019/QÀ-BXD vaâ Quyïët àõnh KS. Nguyïîn Cöng Linh - Töíng cöng ty Tû vêën 44/2020/QÀ-BXD, trong khi àïì taâi àang ghi chuá xêy dûång Viïåt Nam (VNCC), chuyïn gia phaãn tham khaão quyïët àõnh 706/2017/QÀ-BXD. Ngoaâi biïån cho biïët, nhoám nghiïn cûáu àaä lûåa choån ra, trong baãng kïët quaã tñnh toaán suêët vöën àêìu tû phûúng phaáp nghiïn cûáu dûåa trïn mö hònh cú súã, theo Phuå luåc 1 cêìn böí sung ghi chuá caác söë liïåu aáp duång tuây biïën àêìu vaâo àïí àûa ra mö hònh àïì suêët vöën àêìu tû naây àaä bao göìm hay chûa bao xuêët, àêy laâ phûúng phaáp àûúåc àaánh giaá phuâ húåp göìm thuïë Giaá trõ gia tùng. trong trûúâng húåp naây, giuáp dûä liïåu thu thêåp trong Phaát biïíu kïët luêån cuöåc hoåp, Phoá Vuå trûúãng mö hònh àïì xuêët vûâa coá tñnh töíng húåp vûâa coá tñnh Nguyïîn Cöng Thõnh - Chuã tõch Höåi àöìng nhêën chi tiïët àöìng thúâi ruát ngùæn àaáng kïí thúâi gian vaâ maånh sûå cêìn thiïët phaãi nghiïn cûáu xêy dûång chó cöng sûác cuãa nhoám nghiïn cûáu trong viïåc thöëng tiïu suêët vöën àêìu tû xêy dûång cöng trònh dên kï, töíng húåp, xûã lyá dûä liïåu. duång (cöng trònh truå súã laâm viïåc, cöng trònh Kïët quaã nghiïn cûáu àaä thïí hiïån àûúåc suêët vöën thûúng maåi) àûúåc àêìu tû xêy dûång theo tiïu chñ àêìu tû cuãa cöng trònh trung têm thûúng maåi vaâ cöng trònh xanh, àöìng thúâi àïì cao sûå nghiïm tuác vùn phoâng laâm viïåc theo nhiïìu cêëp àöå, tûúng ûáng cuãa nhoám nghiïn cûáu thuöåc Viïån Kinh tïë xêy vúái caác thang àiïím àaánh giaá àaåt Baåc, Vaâng, Baåch dûång trong quaá trònh thûåc hiïån Nhiïåm vuå. kim cuãa hïå thöëng àaánh giaá chêët lûúång LOTUS. Phoá Vuå trûúãng Nguyïîn Cöng Thõnh àaánh giaá, Thïm vaâo àoá, kïët quaã nghiïn cûáu cuäng àûa ra Baáo caáo töíng kïët Nhiïåm vuå coá chêët lûúång töët, caác cöng cuå àiïìu chónh suêët vöën àêìu tû vúái nhûäng logic, dïî hiïíu, song nhoám nghiïn cûáu cêìn xem cöng trònh coá sûå khaác biïåt vïì diïån tñch saân, chiïìu xeát biïn têåp, àaãm baão böë cuåc chùåt cheä hún, chuá yá cao têìng so vúái cöng trònh mêîu. Suêët vöën àêìu tû cêåp nhêåt nhûäng thöng tin, söë liïåu múái nhêët àïí Baáo xêy dûång cöng trònh theo tiïu chñ xanh, duâ àang caáo thuyïët phuåc hún nûäa vaâ tiïëp thu àêìy àuã cao hún mö hònh cú súã tûâ 3% - 16% tuây tûâng cêëp nhûäng yá kiïën àoáng goáp cuãa caác chuyïn gia phaãn àöå àaánh giaá. Tuy nhiïn, trong tûúng lai gêìn, vúái biïån vaâ thaânh viïn Höåi àöìng, súám hoaân chónh sûå phaát triïín cuãa khoa hoåc kyä thuêåt, cuâng vúái nöî Baáo caáo töíng kïët, trònh laänh àaåo Böå Xêy dûång lûåc cuãa caác nhaâ saãn xuêët trong caãi tiïën saãn phêím xem xeát, quyïët àõnh. haâng hoáa thò caác vêåt liïåu, thiïët bõ coá chó söë hiïåu Höåi àöìng Tû vêën Böå Xêy dûång nhêët trñ boã nùng cao seä trúã nïn thöng duång hún. Àiïìu naây seä phiïëu nghiïåm thu Nhiïåm vuå “Nghiïn cûáu xêy àûa giaá trõ caác mùåt haâng xuöëng thêëp hún vaâ dêìn dûång chó tiïu suêët vöën àêìu tû xêy dûång cöng trònh tiïëp cêån àïí thay thïë caác vêåt liïåu thöng thûúâng dên duång (cöng trònh truå súã laâm viïåc, cöng trònh khöng coá yïëu töë xanh. thûúng maåi) àûúåc àêìu tû xêy dûång theo tiïu chñ Bïn caånh nhûäng ûu àiïím, KS. Nguyïîn Cöng cöng trònh xanh”, vúái kïët quaã àaåt loaåi Khaá. Linh cuäng chó ra möåt söë àiïím haån chïë vaâ àïì nghõ nhoám nghiïn cûáu lûu yá chónh sûãa, àoá laâ phêìn trñch Trêìn Àònh Haâ 20 - TH¤NG TIN xdcb & khcnxd
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2