Thông tư 01/1998/TT-BKH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
1
download

Thông tư 01/1998/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/1998/TT-BKH về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1179/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/12/1997 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/1998/TT-BKH

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/1998/TT-BKH Hà N i, ngày 20 tháng 1 năm 1998 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 01/1998/TT-BKH NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 1998 V VI C HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH 1179/1997/Q - TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 1997 Th c hi n Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v m t s ch trương, bi n pháp i u hành k ho ch phát tri n kinh t - xã ho i và d toán ngân sách Nhà nư c năm 1998 (văn b n 1179/1997/Q -TTg ngày 30/12/1997), B K ho ch và u tư hư ng d n c th lĩnh v c u tư phát tri n như sau: 1. Ti p t c th c hi n Quy t nh s 5459/TTg ngày 31/10/1997 c a Th tư ng Chính ph v ki m tra u tư xây d ng, các B và a phương rà soát ch t ch , s p x p và ánh giá l i hi u qu , tính c p bách c a t ng d án, cân i ngu n v n u tư, t ó có bi n pháp c th kh c ph c tình tr ng phân tán hi n nay. Trư c m t c n ch ng ình hoãn nh ng d án tuy có nhu c u nhưng chưa ph i c p bách nh t. ngh các b , ngành và a phương ki m tra tình hình tri n khai th c hi n k ho ch năm 1997 và ki n ngh s p x p l i, g i báo cáo v B K ho ch và u tư trong tháng 2 năm 1998. 2. i u ki n ghi k ho ch. T i kho n b i m 5 i u 10 s a i theo Ngh nh 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 ã quy nh: nh ng d án thu c nhóm A, B n u chưa có thi t k k thu t và t ng d toán ư c duy t, nhưng trong quy t nh u tư ã quy nh m c v n c a t ng h ng m c thì ư c ghi k ho ch u tư. T quy nh này, yêu c u các B , ngành và a phương ki m tra t t c các d án nhóm B ghi kh i công trong k ho ch năm 1998, n u ch có quy t nh u tư chung mà không quy nh v n c a t ng h ng m c thì trong quý I/1998 ph i có ít nh t thi t k k thu t và d toán c a h ng m c thi công trong năm ư c duy t m i ư c tri n khai th c hi n. Còn l i, t t c các d án nhóm C ghi k ho ch năm 1998 u ph i có thi t k k thu t và d toán ư c duy t theo Ngh nh 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996. Các văn b n xét duy t ph i có th i i m trư c ngày 31 tháng 12 năm 1997. Nh ng d án ư c quy t nh u tư và duy t thi t k d toán sau th i i m trên không b trí vào k ho ch 1998.
  2. 3. B trí v n d án nhóm C M t m t b o m quy n ch ng b trí k ho ch c a các B và a phương, ng th i Th tư ng Chính ph quy nh dành trên 70% s v n u tư 1998 c a các d án nhóm C ã giao các B và a phương b trí cho các d án chuy n ti p, và d án kh i công m i (n u có) hoàn thành trong năm. Trong i u ki n v n u tư h n ch , kh c ph c có hi u qu tình hình b trí v n phân tán, có quá nhi u d án nhóm C, ngh các B và a phương trong tháng 2 ăng ký k ho ch các d án nhóm C (chuy n ti p và kh i công m i). B K ho ch và u tư ki m tra s phù h p v i quy nh t i Quy t nh 1179/1997/Q -TTg, ng th i báo cáo Th tư ng Chính ph , và thông báo nh ng ơn v tri n khai chưa úng quy nh c n b trí l i. 4. Các B , ngành, a phương ch o ch t ch , tri n khai th c hi n úng theo k ho ch ã ghi, không th c hi n vư t m c k ho ch; n u d án nào làm tăng thì ph i gi m d án khác có ngu n cân i. Ch nh ng d án có ý ki n ch o b ng văn b n c a Th tư ng Chính ph m i ư c th c hi n vư t v n ã ghi k ho ch. 5. V u tư tr s làm vi c. Th tư ng Chính ph ch o h n ch t i a vi c s d ng v n Ngân sách xây d ng tr s làm vi c, B K ho ch và u tư ã có Công văn s 7688/BKH/CSHT ngày 1 tháng 12 năm 1997 hư ng d n s p x p l i danh m c tr s trong k ho ch 1998; vì v y trong tháng 2 năm 1998 yêu c u các B , ngành và a phương ăng ký danh m c d án tr s làm vi c năm 1998, trong ph m vi v n u tư ã giao. i v i các d án ngh kh i công m i c n g i kèm theo các văn b n quy t nh u tư và duy t thi t k d toán B K ho ch và u tư t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t nh. T ch trương ti t ki m mua s m trang b t ti n trong các cơ quan hành chính s nghi p, v n Ngân sách Nhà nư c không u tư h th ng i u hoà không khí, thang máy, và trang b n i th t cao c p, n u th c s có yêu c u trang b , ch u tư ph i t huy ng các ngu n v n h p pháp u tư. 6. V tín d ng u tư theo k ho ch Nhà nư c. T i i u 12 Quy t nh 1179/Q -TTg, Th tư ng Chính ph ã u quy n B trư ng B K ho ch và u tư giao danh m c và m c v n cho t ng d án thu c nhóm A, thông báo danh m c d án thu c nhóm B, C cho các B , ngành, a phương. V cơ ch , sau khi Th tư ng Chính ph quy t nh t ng m c ngu n v n, u m i cho vay, i tư ng ư c vay, lãi su t, th i h n, th ch p... B K ho ch và u tư s có hư ng d n c th . 7. V ch o và i u hành th c hi n k ho ch. Th tư ng Chính ph ã quy nh t i các i u 14, 15 và 16 c a Quy t nh 1179/1997/Q -TTg, yêu c u các B , ngành, a phương g i báo cáo tháng trư c ngày 22 hàng tháng. Riêng tình hình th c hi n v n u tư ngh báo cáo rõ kh i lư ng th c hi n và s v n ư c c p phát thanh toán ( i v i k ho ch u tư b ng ngu n
  3. v n ngân sách); h p ng tín d ng ã ký k t và s v n ã gi i ngân ( i v i k ho ch u tư b ng ngu n v n tín d ng). S K ho ch và u tư các t nh thành ph làm u m i giúp UBND t ng h p báo cáo hàng tháng, hàng quý. thông tin tình hình ư c k p th i, ngh g i báo cáo chính theo ư ng công văn và PAX v s 048234453 và 048232494 Văn phòng B K ho ch và u tư. B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Chính ph vào ngày 25 hàng tháng, trong ó có ph n nh tình hình các B , a phương có g i báo cáo. Hàng tháng, sau khi ã có báo cáo c a các B và a phương, B trư ng B K ho ch và u tư s ch trì giao ban v i m t s cơ quan tìm bi n pháp kh c ph c nh ng v n phát sinh c th , và báo cáo Th tư ng Chính gi i quy t. Tr n Xuân Giá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản