intTypePromotion=1

Thông tư 01/1999/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối.

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:84

0
196
lượt xem
34
download

Thông tư 01/1999/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/1999/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/1999/TT-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối.

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  01/1999/TT­N H N N 7 N h s n g µ y  16 th¸ng 4 n¨ m  1999 H í ng d É n    h µ n h  N g h Þ   Þ n h   thi ® s è  63/1998/N§­C P  n g µ y   17/08/1998  ñ a C h Ý n h  p h ñ c v Ò  q u ¶ n  lý n g o ¹i h èi   C¨n  §iÒu  cña  cø  45  NghÞ   nh   è  ®Þ s 63/1998/N§­   µy  th¸ng    CP ng 17  8 n¨m 1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ý ngo¹ihèi,Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt  l     h Nh n   Nam   íng dÉn    µnh  h  thih NghÞ   nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèinh  l      sau: p h Ç n  thø n h Ê t n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g C h ¬ n g  I  ® è i tî ng v µ  p h ¹ m  vi ® i Ò u  c h Ø n h M ô c  I. èi tî ng ¸p  ô n g  § d Th«ng   µy  dông  i  íitæ  t n ¸p  ®è v   chøc, c¸ nh©n  Öt Nam            Vi   trªnl∙nh thæ ViÖt Nam   µ    ícngoµi,tæ    v ën     chøc,c¸ nh©n  ícngoµitrªnl∙nhthæ  Öt Nam      n      Vi   cã  ¹ihèivµ  ¹t®éng  ¹ihèi. ngo     ho   ngo   M ô c  II. h ¹ m  vi  i Ò u  c h Ø n h  P ® 1.T¹inícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam,  äi  ¹t®éng  ¹ihèi     ho x∙h   ngh Vi   m ho   ngo     cña  chøc,c¸ nh©n  tæ     ph¶itu©n    theo    c¸cquy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  Ò   ®Þ v qu¶n  lý ngo¹ihèi vµ  ùc  Ön        th hi theo  íng  Én  ô  Ó  ña  ©n   µng  µ   íc t¹ h d c th c Ng h Nh n     i th«ng   µy  µ    t n v c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p  Ëtkh¸c vÒ   ¹ihèivµ  ¹t®éng  ¹i lu     ngo     ho   ngo   hèi. 2. T¹iníc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam,  ¹ihèi chØ   îc l       ho x∙ h   ngh Vi   ngo     ®  u hµnh qua  ©n  µng  µ   íc,c¸ctæ  Ng h Nh n     chøc  Ýn  ông  îcNg ©n  µng  µ   íc td ®  h Nh n   cho  Ðp  ¹t®éng  ¹ihèi vµ  ph ho   ngo     qua    chøc, c¸ nh©n  îc phÐp  ¹t c¸c tæ     ®  ho   ®éng  ¹ihèitheo quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ngo       ®Þ t  i tn Ng êi c tró,ngêi kh«ng   tró lµ tæ        c     chøc  hoÆc   nh©n  îc phÐp    c¸  ®  thu ngo¹itÖ        trªnl∙nhthæ  ÖtNam   Vi   theo c¸cquy  nh  íi y:    ®Þ d  ®©
 2. 2 a.  êi c tró lµ tæ  Ng       chøc  µ  nh©n   Ën  v c¸  nh thanh to¸n b»ng  ¹itÖ    ngo   chuyÓn  kho¶n theo    îp  ng  û    Êt nhËp  Èu  ÷a hai ®¬n  Þ  c¸c h ®å u th¸cxu   kh (gi     v uû    µ  Ën  û  th¸cv nh u th¸c) ; b. Ng êi c  ó lµ tæ      tr     chøc  Ën  ¹itÖ  nh ngo   chuyÓn  kho¶n  th«ng  qua  Öc  vi thùc  Ön  iÒu  hi ® chuyÓn  ¹itÖ  ngo   trong  éi bé  ÷a ®¬n   Þ   ã   c¸ch  n   (gi   vct ph¸p  nh©n  íi n  Þ  ¹ch to¸nphô  éc vµ  îcl¹ ) v  ®¬ v h     thu   ng   i ; c. Ng êi c tró,ngêi kh«ng   tró lµ tæ          c     chøc  îc phÐp  µm    Þch  ô  ®  l c¸c d v quèc  Õ  éc    µnh  µng  t thu c¸c ng h kh«ng, hµng    u  Ýnh  Ôn    h¶i,b ch vi th«ng, bu    ®iÖn, b¶o  Ó m,  lÞch  îc thu  ¹itÖ    hi du  ®   ngo   b»ng  chuyÓn kho¶n theo      c¸c quy ®Þnh sau  y: ®© Hµng  kh«ng:§îcthu ngo¹itÖ  õviÖc:       t  ­ B¸n      c¸c chøng  õ vËn  t  chuyÓn  µnh  h kh¸ch,hµng    ho¸    Õn  êng  c¸c tuy ® bay  èc  Õ  qu t cho  äi  i t ng; m ®è  î ­ B¸n      c¸c chøng  õ vËn  t  chuyÓn  µnh  h kh¸ch,hµng    ho¸    Õn  êng  c¸c tuy ® bay  éi®Þa  n  cho  êikh«ng    ó. ng   c tr ­ Cung    øng    Þch  ô  ilýhoa    c¸c d v ®¹     tiªu,cung øng  nhiªnliÖu,thùc phÈ m         vµ    Þch  ô  c¸cd v kh¸ccho    bay  ña  ícngoµit¹ c¸cs©n    c¸ctæ  c n       i bay  èc  Õ  ña  qu t c ViÖtNam.   Hµng    îcthu ngo¹itÖ  õviÖc: h¶i:     §   t  ­ B¸n      c¸c chøng  õ vËn  t  chuyÓn  µng      Õn  êng  Ón  èc  Õ  h h¶i,c¸c tuy ® bi qu t cho  äi  i t ng; m ®è  î ­ B¸n      c¸cchøng  õ vËn  t  chuyÓn  µnh  h kh¸ch,hµng      Õn  éi®Þa     ho¸ c¸ctuy n   cho  êikh«ng    ó; ng   c tr ­ Cung    øng    Þch  ô  ilýhoa    c¸c d v ®¹     tiªu,c¶ng,biÓn,cung      øng  nhiªnliÖu,     thùc phÈ m   µ    Þch  ô    v c¸c d v kh¸c cho      c¸c h∙ng  µu  Ón  íc ngoµi t¹    t bi n     i c¶ng  c¸c biÓn  ña  ÖtNam. c Vi   B u  iÖn    u  Ýnh  Ôn  ® ­ B ch vi th«ng:§îc thu  ¹itÖ  õ viÖc      ngo   t   cung  Êp    c c¸c dÞch  ô  u  Ýnh,viÔn  v b ch   th«ng  èc  Õ  qu t cho  êikh«ng    ólµtæ  ng   c tr     chøc  µ    v c¸ nh©n  ¹ ViÖtNam. t i   B¶o  Ó m:  îcthu phÝ  hi §    b»ng  ¹itÖ  õviÖc: ngo   t   ­ B¶o  Ó m   µng  hi h ho¸  Êt  Ëp  Èu,  xu nh kh b¶o  Ó m   Ën  hi v chuyÓn  µng  h kh«ng,hµng    èc  Õ,b¶o  Ó m   Ò   Çu  Ý  ña  äi  i t ng;   h¶iqu t   hi vd kh c m ®è  î ­ B¶o  Ó m   i  íic¸c tæ    hi ®è v     chøc  µ    ©n  êi kh«ng    ó ë  ¹  Öt v c¸ nh ng   c tr   t iVi   Nam.
 3. 3 Du  Þch:§îcthu ngo¹itÖ  õviÖc  chøc    l       t  tæ  c¸cchuyÕn  i  lÞch quèc  Õ  ® du    t cho  äi  i t ng. m ®è  î d. Ng êic  ólµtæ      tr     chøc  µm  ilý® æi  ¹i  Ö  l ®¹     ngo  t cho  ©n  µng  îcthu Ng h ®   ngo¹itÖ  õ c¸c bµn  æi  ¹itÖ.ViÖc  æi  ¹itÖ  ùc hiÖn    t    ® ngo     ® ngo   th   theo  Quy  Õ   ch bµn  æi  ¹itÖ  Ng ©n  µng  µ   ícquy  nh. ® ngo   do  h Nh n   ®Þ ®.  êi c  ólµ tæ  Ng   tr     chøc  kinh doanh    b¸n  µng  Ôn  Õ  µ  h mi thu v cung    øng dÞch  ô    v ë khu  c¸ch lyt¹ c¸c cöa  Èu  èc  Õ  ©n    i    kh qu t (S bay,h¶ic¶ng,cöa  Èu       kh ® êng  é) vµ  b   kho  ¹iquan  îcniªm  Õt    ngo   ®  y gi¸b»ng  ¹itÖ  µ  Ën  ¹itÖ  ngo   v nh ngo   tõviÖc    µng    µ    b¸n h ho¸ v cung  øng  Þch  ô. d v e. Ng êi c  ólµ c¬      tr     quan  Õ, c¬  thu   quan    h¶iquan, c¬    quan  c«ng  cöa  an  khÈu  µ    ¬  v c¸cc quan  kh¸c® îcthu c¸clo¹ thuÕ,phÝ  Þ  ùc nhËp      i     th th   c¶nh  ¹ c¸c t    i cöa  Èu  èc  Õ  µ    ¹  Ý   kh qu t v c¸c lo i ph kh¸c b»ng  ¹itÖ    ngo   theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Õ,phÝ;     thu   g.  êi c tró lµ doanh  Ng      nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi hoÆc   c v ®Ç t     bªn  íc n  ngoµi tham    gia  îp  ng  îp    h ®å h t¸c kinh  doanh  u    vµo  ®Ç t c¸c  Ünh  ùc  l v kinh   doanh  ôsë, v¨n  tr     phßng  µm  Öc,kh¸ch s¹n,b Önh  Ön  èc  Õ, tr ng  äc  l vi      vi qu t   ê h quèc  Õ  µ  t v kinh  doanh    Þch  ô  c¸c d v kh¸c ® îc phÐp  Ën  ¹itÖ     nh ngo   chuyÓn  kho¶n  ña  êikh«ng    ó®Ó   c ng   c tr   thanh    Òn thuªnhµ,thuªtrôsë  µm  Öc, to¸nti           l vi   kh¸ch s¹n    hoÆc   thanh      ¹  Ön  Ý, häc  Ý   µ  to¸n c¸c lo ivi ph   ph v thanh   to¸n cho    c¸c dÞch  ô  v kh¸c. h. Ng êikh«ng    ólµ c¬      c tr     quan  ¹igiao,c¬  ngo     quan    ù, c¬  l∙nhs   quan  i®¹   diÖn    chøc  èc  Õ  ¹t®éng  ¹  Öt Nam   îc phÐp  c¸c tæ  qu t ho   ti Vi   ®  thu  Ý   ph Visa,   phÝ     ù  µ    ¹  Ý   l∙nhs v c¸c lo i ph kh¸c b»ng  ¹itÖ    ngo   theo quy  nh  ®Þ trong ®iÒu  c   í  quèc  Õ  µ   ícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   ∙  ý  Õt  tm n  ho x∙h   ngh Vi   ® k k hoÆc   tham   gia; i.Ng êi c  ó lµ nhµ  Çu  íc ngoµi ® îc nhËn      tr     th n      thanh to¸n b»ng  ¹itÖ    ngo   chuyÓn  kho¶n  õ  ñ  u   ; c¸c  µ  Çu  ô  îc nhËn  t ch ®Ç t   nh th ph ®   thanh  to¸n b»ng    ngo¹itÖ    chuyÓn  kho¶n  õ c¸c nhµ  Çu  Ýnh  t    th ch theo    îp ®ång  Çu  ∙  ý  c¸c h   th ® k kÕt; k. Ng êic  ólµ doanh      tr     nghiÖp  ¹t®éng  ho   trong c¸c lÜnh  ùc     v kinh doanh    kh¸ch  ¹n,nhµ  µng, siªuthÞ,cöa  µng  îc Ng ©n   µng  û  Ö m   s  h      h ®  h u nhi cho  µm  l ®¬n  Þ  Êp  Ën  Îthanh    èc  Õ  îcnhËn  v ch nh th  to¸nqu t ®   thanh    õ kh¸ch hµng  to¸nt     c¸clo¹ thÎcã    Þb»ng  ¹itÖ        gi¸tr   i ngo   theo th«ng  Ö  èc  Õ.   l qu t ViÖc thanh    ÷a ng©n  µng  to¸ngi   h thanh    Îvíi n  Þ  Êp  Ën  Î to¸nth    ®¬ v ch nh th   chØ  îcthùc hiÖn  ®    b»ng  ng  ÖtNam. ®å Vi  
 4. 4 l.Ng êi c tró lµ tæ          chøc  îc nhËn  ®  thanh to¸n b»ng  ¹itÖ    ngo   chuyÓn  kho¶n  õ c¸c doanh  t    nghiÖp  Õ   Êt vµ  ch xu   doanh  nghiÖp  trong khu  Õ   Êt   ch xu   theo c¸chîp ®ång      mua  hµng    Þch  ô. b¸n  ho¸,d v m.  êic  ó, êikh«ng    ólµc¸ nh©n  îcphÐp u  µnh  ¹ihèidíi Ng   tr   ng   c tr       ®  lh ngo       c¸ch×nh    thøc cÊtgi÷,mang      theo ngêi,® îcnhËn  ¹itÖ  õnícngoµigöivÒ,       ngo   t        ® îcchuyÓn, mang    ícngoµicho    ôc  ch  îcphÐp, ® îcgöingo¹itÖ      ra n     c¸cm ®Ý ®         vµo  ©n   µng  íih×nh  Ng h d  thøc  Òn  öingo¹itÖ    ©n  ti g     c¸ nh hoÆc   öitiÕtkiÖm   g    ngo¹itÖ    theo c¸cquy  nh  ¹ Th«ng   µy;    ®Þ t i tn   Trªn l∙nhthæ  Öt Nam,     Vi   nghiªm  Ê m   êi c  ó,ngêi kh«ng    ólµ tæ  c ng   tr     c tr     chøc, c¸ nh©n     mua  b¸n,thanh    to¸n,cho    vay  íinhau  v  b»ng  ¹itÖ  µ  ngo   v niªm  yÕt    µng  gi¸h ho¸,dÞch  ô    v b»ng  ¹itÖ  õ tr ng  îp  îc phÐp  ngo   tr   ê h ®   quy  nh   ®Þ trongTh«ng   µy.   tn n. Ng êikh«ng    óvµ  êic  ólµngêinícngoµi® îcnhËn ¬ng,th ng,     c tr   ng   tr           l  ë   phô  Êp  c b»ng  ¹itÖ  Òn m Æt   ngo   ti   hoÆc  chuyÓn  kho¶n. 0.Nh÷ng  êng  îp kh¸c® îcThèng  c  ©n  µng  µ   íccho  Ðp.   tr h     ®è Ng h Nh n   ph §èivíi µng    Èn  èc  Õ  × viÖc u  µnh  îcquy  nh  ô  Ó  ¹    v tiªuchu qu t th   lh ®  ®Þ c th t i   Ch ¬ng    Çn  s¸u Th«ng   µy. IIPh thø    tn 3. Ng êi c  ó lµ tæ      tr     chøc  ã    c c¸c kho¶n  thu  ¹itÖ  Òn  Æt   ngo   ti m theo    quy ®Þnh  ¹  iÓ m     ®) M ôc    ¬ng   Çn  nhÊt th«ng   µy  ti ® 2. (   IICh IPh thø    tn ph¶icã  Êy   gi   phÐp    ¹itÖ  Òn m Æt     thu ngo   ti   ë trong nícdo  ©n  µng  µ   íccÊp.     Ng h Nh n   Hå   ¬    Êp  Êy phÐp    ¹itÖ  Òn m Æt   öiNg ©n  µng  µ   íc s xinc gi   thu ngo   ti   g  h Nh n   (Vô  Qu¶n  ýNgo¹ihèi)bao  å m: l     g a.§¬n    Êp  Êy phÐp    ¹itÖ  Òn m Æt   ô  ôc1);   xinc gi   thu ngo   ti   (Ph l   b. B¶n    sao c«ng chøng  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l hoÆc   Õt  nh  Æt   quy ®Þ ® v¨n phßng  ña  chøc;   c tæ  c. B¶n    sao c«ng chøng  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh hoÆc   quyÕt  nh   ña  ¬  ®Þ c c quan  ã  Èm   c th quyÒn cho  Ðp  ph b¸n  µng  Ôn  Õ  h mi thu hoÆc   µm    Þch  ô  èc  Õ. l c¸cd v qu t Trong  êih¹n  (mêil¨m)ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  y    å  th   15     l vi k t   nh ®Ç ®ñ h s¬  îp lÖ,Ng ©n   µng  µ   ícsÏthùc hiÖn  Öc  Êp  h   h Nh n       vi c hoÆc   õ chèicÊp  Êy t    gi   phÐp  cho  chøc.Trêng  îp tõ chèicÊp  Êy  Ðp  tæ    h      gi ph ph¶itr¶lêicho  chøc      tæ  b»ng    v¨n b¶n  Ò   ýdo  õchèi. v l  t   GiÊy  Ðp  ngo¹itÖ  Òn  Æt   Ng ©n   µng  µ   íc cÊp  µ c¬  ë  ph thu    ti m do  h Nh n   l  s ®Ó   chøc  ép  ¹itÖ  Òn m Æt   µo  µikho¶n  ¹ Ng ©n  µng. tæ  n ngo   ti   v t  t  i h
 5. 5 C¸c  chøc  ã  Êy  Ðp  tæ  c gi ph b¸n  µng  µ  Þch  ô    ¹itÖ  Òn  Æt   h vd v thu ngo   ti m ®∙  îc Ng ©n   µng  µ   íc cÊp  íc ngµy  ®  h Nh n   tr   Th«ng   µy  ã  Öu  ùc vÉn  Õp t n c hi l   ti   tôc® îcho¹t®éng      theo giÊy phÐp  ∙  Êp  µ      ® c v ph¶ichÊp  µnh      h c¸cquy  nh  ∙  ®Þ ® ghi trong  Êy  Ðp  Ò     gi ph v thu  ¹itÖ  Òn  Æt   µ  ¹m    ¹t®éng  ngo   ti m v ph vi ho   kinh  doanh    ¹itÖ  Òn m Æt. thu ngo   ti   Riªng ®èi víi         kho¶n    c¸c thu b»ng  ¹itÖ  Òn m Æt   ña    chøc  ­ ngo   ti   c c¸c tæ  ng êic  óvµ  êikh«ng    óquy  nh  ¹ ®iÓ m       µ      ôc    ¬ng     tr   ng   c tr   ®Þ ti   2. (e)v 2. (h)M IICh I Ph Çn  thø  Êt  nh Th«ng   µy  ×  îc phÐp  t n th ®   thu theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËt,kh«ng  Çn    c ph¶ixin phÐp  ©n   µng  ng    ép  ¹itÖ  Òn  Æt      Ng h nh khin ngo   ti m vµo  ©n   µng  Ng h ph¶icã    c«ng  gi¶itr×nh  â  v¨n    r cho  ©n   µng  Ò   éi dung  Ng h v n  c¸ckho¶n  ¹itÖ    îc.   ngo   thu ® C¸c  êng  îp  tr h kh¸c ® îc phÐp     thu  ¹itÖ  ngo   quy  nh  ¹  iÓ m   M ôc    ®Þ ti® 2  II Ch ¬ng    Çn   I Ph thø  Êt  nh th«ng    µy  ã  t n c ph¸tsinh    nhu  Çu  c thu  ¹itÖ  Òn  ngo   ti m Æt   × ® îcthùc hiÖn    ¹itÖ  íi ×nh  th       thu ngo   d   h thøc lµm  ilý® æi  ¹itÖ      ®¹     ngo   cho Ng ©n  µng.ViÖc  ö  ông  ¹itÖ  ùc hiÖn  h   sd ngo   th   theo quy  Õ   µn  æi  ¹itÖ  ch b ® ngo   do  ©n  µng  µ   ícquy  nh. Ng h Nh n   ®Þ 4. Ho¹t®éng  ¹ihèi t¹      ngo     i khu  ùc    í gi÷a ViÖt Nam   íic¸c níc cã  v biªn gi i      v      chung    í vµ  biªngi   khu  Õ   Êt ® îcthùc hiÖn  i ch xu       theo  quy  nh  ®Þ riªngcña  ñ ­   Th t íng Ch Ýnh  ñ.   ph   c h ¬ n g  II ¸p d ô n g  ® i Ò u  í c q u è c t Õ , t Ë p q u¸n q u è c t Õ   v µ  p h¸p lu Ët n í c n g o µ i trong h o ¹t ® é n g   n g o ¹i è i v íi í c n g o µ i  h  n 1. Trong  êng  îp ®iÒu  c quèc  Õ  µ   íc Céng  µ    éichñ  Üa    tr h  í  tm n  ho x∙ h   ngh ViÖt Nam   ý  Õt    k k hoÆc   tham    ã  gia c quy  nh  ®Þ kh¸c víiquy  nh  ña     ®Þ c NghÞ   ®Þnh  Ò   v qu¶n  ýngo¹ihèith× ¸p dông  l         quy  nh  ña  iÒu  cquèc  Õ  . ®Þ c® í  t ®ã 2.Trong  êng  îp ph¸p luËtViÖtNam     tr h       kh«ng  Ê m,    tham    ¹t c c¸cbªn  gia ho   ®éng  ¹ihèi víiníc ngoµi cã  ngo           tho¶  Ën  dông  Ëp  thu ¸p  t qu¸n  èc  Õ  qu t hoÆc   ph¸p luËtnícngoµi,n Õu  Öc    ông           vi ¸p d ®ã kh«ng  ©y    Ëu  g ra h qu¶  µm  Öth¹i l thi     ®Õ n   îÝch  ña  ÖtNam. l i c Vi   c h ¬ n g  III  gi¶i th Ý ch t õ n g ÷
 6. 6 Trong Th«ng   µy,c¸c tõ ng÷  tn       quy  nh  ®Þ trong NghÞ   nh  è    ®Þ s 63/1998/ N§­CP   µy  th¸ng 08  ng 17    n¨m  1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ýngo¹ihèi® îc l      gi¶i Ých     th nh sau: 1.Ngo¹ihèibao  å m:      g a. C¸c  ng  Òn  îp    ®å ti h ph¸p  ña  íc ngoµihiÖn  ang  îc l hµnh  íic¸c c n    ® ®  u  d    h×nh  thøc tiÒn giÊy,tiÒn kim  ¹ ;         lo i b. C¸c    c«ng  ô  c thanh to¸n b»ng  Òn  íc ngoµi nh: sÐc, thÎthanh    ti n         to¸n,   hèiphiÕu,chøng      chØ  Òn  öing©n  µng, chøng  ti g   h   chØ  tiÒn  öibu  iÖn  µ    g  ® v c¸cc«ng  ô    c thanh    to¸nkh¸c; c. C¸c  ¹  Êy  ê cã      lo igi t   gi¸b»ng  Òn  íc ngoµi nh: tr¸ phiÕu  Ýnh  ñ, ti n       i Ch ph   tr¸phiÕu    i c«ng    ú  Õu,cæ   Õu  µ    ¹ giÊy têcã    ty,k phi   phi v c¸clo i       gi¸kh¸c; d. Quy Òn   ótvèn  Æc   Öt lµ ®ång  Òn  Quü   Òn  Ö  èc  Õ      r  ® bi     ti do  ti t qu t ph¸t hµnh  ïng    ù  ÷vµ  µnh    èc  Õ  d ®Ó d tr   th to¸nqu t cho    íchéiviªn,® îcký  Öu  c¸c n         hi lµ"SDR";   §ång  Òn  ti chung  ©u   u   µ ®ång  Òn  Ch © l  ti chung  ña    íc thuéc  éng  c c¸c n   c ®ång  ©u  u  ïng ®Ó   ù  ÷vµ  Ch © d   d tr   thanh    ÷a c¸cnícthµnh    . to¸ngi       viªn®ã C¸c  ng  Òn chung  ®å ti   kh¸cdïng trong thanh    èc  Õ  µ        to¸nqu t v khu  ùc; v ®.  µng    Èn  èc  Õ  îc quy  nh  ô  Ó  ¹  iÓ m   Ch ¬ng  I V tiªuchu qu t ®   ®Þ c th t i® 8  II  "Gi¶i Ých  õng÷" Ph Çn  nhÊt Th«ng   µy;  th t    thø    tn e.  ång  Òn  ang u  µnh  ña  íc Céng  µ    éi chñ  § ti ® lh c n  ho x∙ h   nghÜa  Öt Vi   Nam   ång  Öt Nam)  (§ Vi   trong  êng  îp  tr h chuyÓn  µo  µ  v v chuyÓn  khái l∙nh ra     thæ  ÖtNam   Vi   hoÆc   îcsö  ông  µm  ® d l c«ng  ô  c trongthanh    èc  Õ.   to¸nqu t 2.Ng êic  ólµtæ      tr     chøc  hoÆc     ©n, bao  å m: c¸nh   g a. Doanh    nghiÖp  µ  íc,doanh  nh n   nghiÖp   ©n,  t nh c«ng    îp      µ  ty,h t¸cx∙ v c¸c tæ    chøc  kinh tÕ    kh¸c thuéc  äi  µnh  Çn    m th ph kinh  Õ  ña  Öt Nam   îc t c Vi   ®  thµnh  Ëp vµ  ¹t®éng  l   ho   kinh doanh  ¹ ViÖtNam     t  i   (sau  y  äilµtæ  ®© g     chøc  kinh  tÕ  ÖtNam); Vi   b. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµivµ  c v ®Ç tn     bªn  ícngoµitham    îp n    gia h   ®ång  îp    h t¸ckinh doanh  ¹t®éng    ho   theo  Ët  u    íc ngoµi t¹  Öt Nam,  Lu ®Ç t n    i Vi   chinh¸nh    c«ng    íc ngoµi,nhµ  Çu  íc ngoµi,nhµ  Çu  ªndoanh  íiníc ty n     th n     th li   v    ngoµivµ    chøc    c¸c tæ  kinh tÕ    kh¸c cã  èn  ícngoµiho¹t®éng    v n     kinh doanh  ¹   ti   ViÖtNam     kh«ng theo LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam;     tn      i   c.Tæ     chøc  Ýn  ông  Öt Nam,  chøc  Ýn  ông  ªndoanh  ÷a ViÖt td Vi   tæ  td li   gi     Nam   íi ícngoµi,tæ  v   n   chøc  Ýn  ông    ©n  µng  td phing h 100%   èn  ícngoµi,chi v n    
 7. 7 nh¸nh  ©n  µng  ícngoµiho¹t®éng  ng h n     kinh doanh  ¹ ViÖt Nam     ti    (sau  y   äi ®© g   lµtæ    chøc  Ýn  ông    ÖtNam); td ë Vi   d. C¬     quan  µ  íc,®¬n  Þ   ùc l ng  ò  nh n   v l  î v trang,tæ    chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi,tæ  ch tr         chøc    éi,tæ  x∙h   chøc    éi­ nghÒ   x∙h     nghiÖp,quü      x∙ héi, ü  õthiÖn cña  ÖtNam   ¹t®éng  ¹ ViÖtNam;  qu t     Vi   ho   t i   ®.  ¬  c quan  idiÖn  ¹igiao,c¬  ®¹   ngo     quan    ù,lùcl ng vò  l∙nhs    î   trang vµ      c¸c tæ chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi,tæ  ch tr         chøc    éi,tæ  x∙h   chøc    éi x∙h   ­ nghÒ     nghiÖp,quü    éi,quü  õ thiÖn  ña  ÖtNam   ¹t®éng    ícngoµi;   x∙h   t  c Vi   ho   ën     c«ng  ©n  Öt Nam   µm  Öc  d Vi   l vi trong    chøc  µy  µ  ÷ng    ©n  i  c¸c tæ  n v nh c¸ nh ® theo hä;   e. V¨n    phßng  i diÖn  ña  chøc  ®¹   c tæ  kinh  Õ  Öt Nam,  t Vi   v¨n phßng  i ®¹   diÖn  ña  c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµië  ÖtNam   µ  c v ®Ç tn     Vi   v V¨n  phßng  i ®¹   diÖn  ña  chøc  Ýn  ông    ÖtNam   ¹t®éng  ¹ nícngoµi; c tæ  td ë Vi   ho   t    i g. C«ng  ©n  Öt Nam     ót¹  Öt Nam;    d Vi   c tr   iVi   C«ng  ©n  Öt Nam     ó    d Vi   c tr   ë nícngoµicã  êih¹n díi th¸ng;     th       12  h.Ng êinícngoµic  ót¹ ViÖtNam   ã  êih¹n tõ12         tr     i   c th       th¸ngtrëlªn;    i.  C«ng  ©n  Öt Nam   i  lÞch,häc  Ëp,ch÷a  Önh  µ  d Vi   ® du    t  b v th¨m  Õng    vi ë nícngoµi(kh«ng  Ó   êih¹n).     k th   3.Ng êikh«ng    ólµtæ      c tr     chøc  hoÆc     ©n, bao  å m: c¸nh   g a. Tæ     chøc  kinh tÕ  ícngoµi® îcthµnh  Ëp  µ  ¹t®éng    n     l v ho   kinh doanh  ¹    ti nícngoµi;   b. Tæ     chøc kinh tÕ  Öt Nam,    Vi   doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµië  c v ®Ç t n     ViÖtNam   ¹t®éng    ho   kinhdoanh  ¹ nícngoµi;   t    i c.Tæ     chøc  Ýn  ông  ÖtNam,  chøc  Ýn  ông  ícngoµië  ÖtNam   td Vi   tæ  td n    Vi   ® îcthµnh  Ëp vµ  ¹t®éng    l   ho   kinh doanh  ¹ nícngoµi;   t    i d. C¬     quan  µ   íc,®¬n  Þ  ùc l ng  ò  Nh n   v l  î v trang,tæ   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi,tæ  ch tr         chøc    éi,tæ  x∙h   chøc    éi­ nghÒ   x∙h     nghiÖp,quü      x∙ héi, ü  õthiÖn cña  ícngoµiho¹t®éng  ¹ nícngoµi;  qu t     n     t    i ®.  ¬   C quan  idiÖn  ¹igiao,c¬  ®¹   ngo     quan    ù,c¬  l∙nhs   quan  idiÖn  ña  ®¹   c tæ chøc  èc  Õ,c¬  qu t   quan  idiÖn  ña  chøc  ªnchÝnh  ñ, c¬  ®¹   c tæ  li   ph   quan  i ®¹   diÖn  ña    chøc    Ýnh  ñ, lùcl ng vò  c c¸c tæ  phich ph    î   trang vµ    chøc  Ýnh    c¸c tæ  ch trÞ,tæ    chøc  Ýnh  Þ­ x∙héi,tæ  ch tr         chøc    éi,tæ  x∙h   chøc    éi­ nghÒ   x∙h     nghiÖp,  quü    éi,quü  õ thiÖn  ña  ícngoµiho¹t®éng  ¹ ViÖt Nam;  êinícngoµi x∙h   t  c n     ti    ng       lµm  Öc  vi trongc¸ctæ      chøc  µy  µ  ÷ng    ©n  i  n v nh c¸nh ® theo hä;  
 8. 8 e. V¨n phßng  i diÖn  ña  chøc  ®¹   c tæ  kinh  Õ  íc ngoµi;v¨n  tn    phßng  i ®¹   diÖn  ña  chøc  Ýn  ông  ícngoµiho¹t®éng  ¹ ViÖtNam; c tæ  td n     t i   g. Ng êinícngoµic  ót¹ nícngoµi;ngêinícngoµic  ót¹  Öt Nam   ã         tr   i            tr   iVi   c thêih¹n díi th¸ng;      12  h.C«ng  ©n  ÖtNam     óë  ícngoµicã  êih¹n  õ12    d Vi   c tr   n     th   t   th¸ngtrëlªn;    i.Ng êi níc ngoµi ®Õ n   lÞch,häc  Ëp, ch÷a  Önh  µ         du    t  b v th¨m  Õng  ¹  vi ti ViÖtNam     (kh«ng  Ó   êih¹n); k th   Trong  êng  îp  a    nh  îc tæ  tr h ch x¸c ®Þ ®   chøc, c¸ nh©n  µ Ng êi c  ó hay     l    tr   Ng êikh«ng    óth× Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh.   c tr     ®è Ng h Nh n     4. Ho¹t ®éng  ¹ihèi lµ c¸c ho¹t®éng  u   , vay, cho      ngo           ®Ç t     vay, b¶o    l∙nh,   mua,    µ    b¸n v c¸cgiao dÞch    kh¸cvÒ   ¹ihèi.   ngo   5.Tû    èi®o¸ilµgi¸cña  ét  n  Þ  Òn tÖ  ícngoµitÝnh    gi¸h        m ®¬ v ti   n     b»ng  n   ®¬ vÞ  Òn tÖ  ña  ÖtNam. ti   c Vi   6. Ngo¹itÖ  µ®ång  Òn cña  ét  èc        l  ti   m qu gia kh¸c hoÆc   ng  Òn chung    ®å ti   cña  Òu  èc  nhi qu gia. 7. Ngo¹itÖ  Òn m Æt   µtiÒn giÊy,tiÒn kim  ¹   Ðc  lÞch vµ      ti   l        lo is du  ,   c«ng  ô  c thanh   ¬ng  ùkh¸cb»ng  ¹itÖ  to¸nt t    ngo   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   8.Vµng    Èn  èc  Õ  µvµng  èi, µng  ái, µng  Õng, vµng      tiªuchu qu t l   kh  v th   v mi   l¸ cã  Êt l ng tõ 99,5%  µ  äng l ng tõ 1  trëlªn,cã  ch  î     v tr  î     kg      nh∙n hiÖu  ña  µ      c nh s¶n xuÊtvµng  îcHiÖp  éivµng,Së    ®  h    giao dÞch  µng  èc  Õ    v qu t c«ng  Ën. nh Danh s¸ch c¸c  µ   nh s¶n  Êt  µng  îc HiÖp  éi vµng, Së   xu v ®  h    giao  Þch  d vµng  èc  Õ  qu t c«ng  Ën  nh quy  nh  ¹ Phô  ôc2  ña  ®Þ t  i l   c Th«ng   µy. tn 9. Ng ©n   µng  îc phÐp  µ c¸c ng©n  µng  ¬ng  ¹i,ng©n  µng      h ®  l    h th m  h ph¸t tr Ón,ng©n  µng  u  ,ng©n  µng  Ýnh  i  h ®Ç t  h ch s¸ch,ng©n  µng  îp t¸cvµ    ¹    h h     c¸clo i h×nh  ©n  µng  ng h kh¸chiÖn  ang  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam   îcNg ©n  µng  µ     ® ho   t i   ®  h Nh níccho  Ðp  ¹t®éng    ph ho   kinhdoanh  ¹ihèi.   ngo   10.Bµn  æi  ¹itÖ  µtæ    ® ngo   l   chøc  îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp  ùc ®  h Nh n   ph th   hiÖn    ¹t®éng    æi  ¹itÖ  Òn  Æt.  µn  æi  ¹itÖ  ã  Ó    c¸c ho   thu ® ngo   ti m B ® ngo   c th do tæ chøc  Ýn  ông  îcphÐp  ¹t®éng  ¹ihèitrùctiÕp thùc hiÖn  td ®  ho   ngo           hoÆc   û  u nhiÖ m cho  chøc  tæ  kh¸clµm  ilý.   ®¹   11. Giao  Þch    d v∙ng    µ c¸c giao  Þch  ÷a ngêi c  óvµ  êi kh«ng    lail     d gi     tr   ng   c tróvÒ   µng    Þch  ô,thu nhËp  õ®Ç u    ùctiÕp,thu nhËp  õ®Ç u    µo   h ho¸,d v    t  ttr      t  tv c¸c giÊy  ê cã        t   gi¸, il∙ vay  µ    Òn  öiníc ngoµi,chuyÓn  Òn  ét  Òu  µ  v l∙ ti g     i   ti m chi v c¸cgiao dÞch ¬ng  ùkh¸ctheo quy  nh  ña      t t      ®Þ c ph¸p luËt.  
 9. 9 Chuy Ón   Òn  ét  Òu  ti m chi trong  giao  Þch  d v∙ng    îc hiÓu  µ c¸c giao lai®   l      dÞch  chuyÓn  Òn  õ níc ngoµivµo  Öt Nam   ti t       Vi   hay  õ ViÖt Nam   níc ngoµi t    ra      qua  ©n   µng, qua  u  iÖn  Ng h   b® mang   Ýnh  Êt  µitrî viÖn  î gióp      t ch t   ,   tr ,   ®ì gia ®×nh, sö  ông        ©n   d chitiªuc¸ nh kh«ng  ã  ªnquan  n   Öc  c li   ®Õ vi thanh    µng  to¸nh ho¸ vµ  Þch  ô.  d v 12.Thanh      to¸nv∙ng lai µviÖc  ùc hiÖn           l th   thu ­chicho    c¸cgiao dÞch    v∙ng  lai îcquy  nh  ô  Ó  ¹ Phô  ôc3  ña     ® ®Þ c th t   i l   c Th«ng   µy. tn 13.Giao  Þch  èn  µc¸c giao dÞch    d v l      chuyÓn  èn  µo  Öt Nam,  v v Vi   chuyÓn  vèn  õ ViÖt Nam   níc ngoµitrong lÜnh  ùc  u    ùctiÕp,®Ç u    µo    t    ra        v ®Ç t tr     t v c¸c giÊy  ê cã    t   gi¸, vay  µ    î níc ngoµi,cho  v tr¶n       vay  µ    åinî nícngoµivµ    v thu h         c¸c h×nh thøc ®Ç u      tkh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   µm    lu     l t¨nghoÆc   gi¶m  µis¶n  ã  t  c hoÆc   µi t  s¶n  îgi÷a ngêic  óvíi êikh«ng    ó. n      tr    ng   c tr 14. Chuy Ón   èn  µ viÖc  ùc  Ön    v l  th hi chuyÓn  èn  õ níc ngoµi vµo  Öt v t      Vi   Nam   hoÆc  chuyÓn  èn  õ ViÖt Nam     ícngoµicho    v t    ra n     c¸c giao dÞch  èn  îc   v ®  quy  nh  ô  Ó  ¹ Phô  ôc4  ña  ®Þ c th t   i l   c Th«ng   µy. tn 15. §Çu   ùc tiÕp  µ viÖc  µ  u    íc ngoµi ® a  µo  Öt Nam   èn    t tr   l  nh ®Ç t n     v Vi   v b»ng  Òn  ti hoÆc   Êt  ú  µis¶n  µo    Õn  µnh    ¹t®éng  u    b k t  n ®Ó ti h c¸c ho   ®Ç ttheo   quy  nh  ña  Ët  u    íc ngoµi t¹  Öt Nam   ®Þ c Lu ®Ç t n    iVi   hay  µ  u    Öt Nam   nh ®Ç t Vi   ®Ç u   ra  íc ngoµi b»ng  Òn  t n    ti hoÆc   Êt  ú  µis¶n  µo    Õn  µnh  ¹t b k t  n ®Ó ti h ho   ®éng  u    ®Ç ttheo ph¸p luËt®Ç u    ña  ÖtNam   µ  ícngoµi.      tc Vi   vn  16. §Çu   µo    Êy  ê cã    µviÖc  u    µo    Õu,tr¸phiÕu,   tv c¸c gi t   gi¸l   ®Ç t v cæ phi     i   c¸c c«ng  ô    Þ  êng  Òn  Ö  µ      c trªnth tr ti t v c¸c c«ng  ô  µichÝnh ¬ng    îc ph¸t c t  t lai®     hµnh  ¹ ViÖtNam   t  i   hay  Öc  êic  ó®Ç u    µo  Êy têcã      µnh    íc vi ng   tr   tv gi     gi¸ph¸th ën   ngoµi. 17.Vay  µ    înícngoµilµngêic  óvay  µ  ùc hiÖn  Üa  ô    î   v tr¶n          tr   v th   ngh v tr¶n   víi êikh«ng    ódíi äi  ×nh   ng   c tr     mh thøc ® îch¹ch to¸nb»ng  ¹itÖ.       ngo   18.Cho    vay  µ    åinî nícngoµilµviÖc  êic  ócho  v thu h          ng   tr   vay  µ    åi v thu h   nî®èi víi êikh«ng    ódíi äi  ×nh       ng   c tr     mh thøc ® îch¹ch to¸nb»ng  ¹itÖ.       ngo   19. Tµi kho¶n    íc ngoµi lµ tµikho¶n  ña  êi c tró m ë   ¹    ©n     ën        c ng     ti c¸c ng hµng  ¹t®éng  µil∙nhthæ  ÖtNam. ho   ngo     Vi  
 10. 10 P h Ç n  thø h ai M ë  t µi h o ¶ n, s ö  d ô n g  n g o ¹i Ö  c ñ a n g ê i c  tr ó   k  t v µ  n g ê i k h « n g  c  tr ó C h ¬ n g  I  §i Ò u ki Ö n, th ñ t ô c m ë  v µ  s ö   d ô n g  t µi h o ¶ n  ti Ò n g ö i n g o ¹i Ö   k  t ë  trong n í c c ñ a n g ê i c  tr ó M ô c  I. ® è i víi n g êi c  tró lµ  æ  ch øc     t 1.§iÒu  Ön  ë   µi   ki m t   kho¶n. Ng êic  ólµtæ    tr     chøc  ã    ån    ¹itÖ  õc¸cgiao dÞch  c c¸cngu thu ngo   t       v∙ng lai   , c¸c giao  Þch  èn  µ    ån    d v v c¸c ngu thu  ¹itÖ  ãi t¹  Ó m   M ôc    ¬ng   ngo   n   i di 2  IICh I Ph Çn thø  Êt Th«ng   µy  îc m ë   µ  nh   tn ®   v duy  ×tµikho¶n  Òn  öingo¹itÖ  ¹ tr     ti g     t  i c¸cng©n  µng  îcphÐp.   h ®  2.Thñ  ôcm ë,  ng  µikho¶n.   t  ®ã t   Ng êic  ólµtæ    tr     chøc    ë,  ng  µikho¶n  Òn göingo¹itÖ  ùc hiÖn  khim ®ã t   ti       th   theo c¸cthñ tôcdo  ©n  µng  îcphÐp  ¬im ë   µikho¶n          Ng h ®  n   t  quy  nh. ®Þ 3.Sö  ông  µi  d t  kho¶n. Ph Ç n  thu. Ng êi c  ólµ tæ      tr     chøc  ã  µikho¶n  Òn  öingo¹itÖ  îc thu c t  ti g    ®   ngo¹itÖ  µo  µikho¶n  õc¸cnguån    v t  t    sau  y: ®© a.Thu    chuyÓn  kho¶n  õnícngoµivµo; t      b. Thu    chuyÓn  kho¶n    ë trong níc ®èi  íic¸c kho¶n  îc phÐp     v    ®  thu theo  quy  nh  ¹ ®iÓ m   M ôc    ¬ng   Çn  nhÊt th«ng   µy; ®Þ t  i 2  IICh IPh thø    tn c. Thu    chuyÓn kho¶n    ë trong níc tõ viÖc    µnh  Êy  ê cã         ph¸th gi t   gi¸b»ng  ngo¹itÖ;c¸ckho¶n      õviÖc  u    µo    Êy têcã        l∙thu t   i ®Ç tv c¸cgi     gi¸b»ng  ¹itÖ;ngo   d. Thu    chuyÓn kho¶n    ë trong níctõ viÖc       mua   ¹itÖ  ña    chøc  ngo   c c¸c tæ  tÝn  ông  îcphÐp  ¹t®éng  ¹ihèi; d ®  ho   ngo     ®.  Thu  ¹itÖ  Òn m Æt   ép  µo  ®èivíi êic  ólµc¸c tæ  ngo   ti   n v (    ng   tr       chøc    quy ®Þnh  ¹  iÓ m   M ôc  , ¬ng    Çn  ti ® 2  II Ch I,Ph thø  Êt cña  nh   th«ng   µy  t n hoÆc   îc ®  Ng ©n   µng  µ  íccho  Ðp    ¹itÖ  Òn  Ët    Êt khÈu  µng    h nh n   ph thu ngo   ti m khixu   h ho¸ vµ  Þch  ô  d v ); e. Thu  ¹itÖ  Òn  Æt     ngo   ti m mang  õ níc ngoµinép  µo  ã    Ën    t      v (c x¸c nh H¶i quan  öa  Èu); c kh g. C¸c  ån  ngo¹itÖ    ngu thu    kh¸c díih×nh     thøc chuyÓn kho¶n hoÆc   ép  n ngo¹itÖ  Òn m Æt     îcThèng  c  ©n  µng  µ   íccho  Ðp.   ti   khi®   ®è Ng h Nh n   ph
 11. 11 Ph Ç n     êi c  ólµ tæ  chi.Ng   tr     chøc  ã  µikho¶n  Òn  öi ngo¹itÖ  îc chi c t  ti g    ®   ngo¹itÖ  õtµikho¶n  µo    ôc  ch    t    v c¸cm ®Ý sau  y:®© a. Chi    thanh to¸n tiÒn  Ëp  Èu  µng    nh kh h ho¸  µ  Þch  ô  vd v cho  íc ngoµi n    (kÓ  c¸c chi phÝ   c¶      ph¸tsinh  ªnquan  n   Êt   Ëp  Èu  µng    li   ®Õ xu nh kh h ho¸  µ  v dÞch  ô); v b. Chi thanh    Òn hµng    µ  Þch  ô     to¸nti   ho¸ v d v cho    chøc  µ    ©n   c¸c tæ  v c¸ nh ë trong níc ® îc phÐp    ¹itÖ      thu ngo   theo quy  nh  ¹  iÓ m   M ôc    ¬ng   ®Þ ti ® 2  IICh I Ph Çn  nhÊt th«ng   µy; thø    tn c.Chi tr¶nîgèc,l∙vµ      Ý               c¸cchiph ph¸tsinh kh¸ccña    i     c¸ckho¶n  vay  b»ng  ngo¹itÖ  ña  ©n   µng    c Ng h trong níc vµ      vay  íc ngoµitheo    n    c¸c quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh; d.B¸n  ¹itÖ    ngo   cho    chøc  Ýn  ông  îcphÐp  ¹t®éng  ¹ihèi; c¸ctæ  td ®  ho   ngo   ®.  Çu   µo    ¹  Êy  ê cã    îc ph¸thµnh  § t v c¸c lo i gi t   gi¸®     b»ng  ¹itÖ  µ    ngo   v c¸c lo¹  ichøng kho¸n  îc ph¸p  Ëtcho  Ðp;    ®  lu   ph Chi thanh to¸n tiÒn  èc, l∙ c¸c lo¹   g      i i   giÊy cã    µ    ¹ chøng    gi¸v c¸clo  i kho¸n b»ng  ¹itÖ;   ngo   e.ChuyÓn  æi        ® ra c¸cc«ng  ô  c thanh    to¸nkh¸cb»ng  ¹itÖ  :sÐc,thÎ   ngo   nh      thanh    µ    to¸nv c¸c c«ng  ô  c thanh    to¸nkh¸c;hoËc    chuyÓn  æi      ¹  ¹i ® ra c¸c lo ingo   tÖ kh¸ctheo quy  nh  ña  ©n  µng  îcphÐp;     ®Þ c Ng h ®  g. G ãp  èn  ùc hiÖn  ù    u      v th   d ¸n ®Ç ttheo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   u   lu   ®Ç tnícngoµit¹ ViÖtNam;      i   h. Chuy Ón  ¹itÖ    ícngoµi(cña  µ  u    ícngoµi)theo        ngo   ra n     nh ®Ç tn     c¸c quy ®Þnh  ña  Ët  u     íc ngoµi t¹  Öt Nam   µ    c Lu ®Ç t n    i Vi   v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cã  ªn   li   quan; i.Chuy Ón  ¹itÖ  u      îcngoµitheo    ngo   ®Ç tra n     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   ®Ç u    ícngoµicña  ÖtNam; tn     Vi   k.Rót  ¹itÖ  Òn  Æt,    ngo   ti m chuyÓn kho¶n    chicho    ©n  µm  Öc    c¸ nh l vi cho tæ chøc    îc cö  níc ngoµi vµ     ¬ng, th ng  µ  ô  Êp  khi®   ra      chitr¶l   ë v ph c kh¸c cho   ngêikh«ng    óvµ  êic  ólµngêinícngoµilµm  Öc    c tr   ng   tr          vi cho  chøc  ; tæ  ®ã §èi víingêi c tró lµ doanh          nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi vµ  c v ®Ç t     bªn  íc n  ngoµi tham    îp  ng  îp      gia h ®å h t¸ckinh  doanh, tæ    chøc  Ýn  ông  Õu   ã    td n c c¸c quy  nh  ®Þ riªngvÒ   Öc  ö  ông  ¹itÖ  ¹ c¸cv¨n b¶n    vi s d ngo   t i       ph¸p luËtkh¸c th× ® ­       îcsö  ông  ¹itÖ  µo    ôc  ch   d ngo   v c¸cm ®Ý theo quy  nh  ¹ c¸cv¨n b¶n  .   ®Þ t      i ®ã
 12. 12 M ô c  II. èi víi n g êi c  tró lµ   §   c¸ n h © n 1.§iÒu  Ön  ë   µi   ki m t   kho¶n Ng êi c  ó lµ c¸ nh©n  ã  ¹itÖ  õ níc ngoµi chuyÓn  µo    tr       c ngo   t       v qua  ©n   Ng hµng hoÆc   mang  theo  êi khi nhËp  ng     c¶nh  µo  Öt Nam   ã    Ën    v Vi   c x¸c nh H¶i quan  öa  Èu  µ    ån    ¹itÖ  îp ph¸p  c kh v c¸c ngu thu ngo   h   kh¸c t¹  Öt Nam   îcm ë    i Vi   ®  vµ  duy  ×tµikho¶n  Òn göingo¹itÖ  ¹ c¸cNg ©n  µng  îcphÐp. tr     ti       t    i h ®  2.Thñ  ôc®ãng  ë   µi   t  m t  kho¶n. Thñ  ôc m ë,  ng  µikho¶n  Òn  öingo¹itÖ  ña  êi c  ólµ c¸ nh©n  t  ®ã t  ti g     c ng   tr       do  ©n  µng  îcphÐp  ë   µi Ng h ®  m t  kho¶n  quy  nh. ®Þ 3.Sö  ông  µi  d t  kho¶n. Ph Ç n   : Ng êi c  ólµ c¸ nh©n  ã  µikho¶n  Òn  öingo¹itÖ  îc thu thu     tr       c t  ti g    ®   ngo¹itÖ  µo  µikho¶n  õc¸cnguån    v t  t    sau  y: ®© a. Thu  ¹itÖ    ngo   chuyÓn  kho¶n  õ nícngoµivµo  t      theo    îp ®ång  Êt c¸c h   xu   khÈu  µng  h ho¸  µ  Þch  ô  vd v hoÆc   õ nguån  µitrî viÖn  î® îc ph¸p  Ëtcho  t  t    , tr    lu   phÐp; b. Thu  ¹itÖ  Òn  Æt     ngo   ti m mang  õ níc ngoµinép  µo  ã    Ën  ña  t      v (c x¸c nh c H¶i quan  öa  Èu);   c kh c.Thu  ¹itÖ    ngo   chuyÓn  kho¶n  íi ×nh  d  h thøc cho,tÆng, thõa  Õ   ïhîp       k ph     víi  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   d. Thu  ¹itÖ    ngo   chuyÓn kho¶n hoÆc   Òn  Æt     ti m ë trong níc tõ viÖc  îc      ®  phÐp  Ën ¬ng,th ng  µ  ô  Êp  nh l   ë v ph c kh¸cb»ng  ¹itÖ;   ngo   ®.  C¸c  kho¶n    ¹itÖ  thu ngo   kh¸c ® îcThèng  c  ©n   µng  µ   íccho     ®è Ng h Nh n   phÐp. Ph Ç n   : Ng êi c  ólµ c¸ nh©n  ã  µikho¶n  Òn  öi ngo¹itÖ  îc chi chi     tr       c t  ti g    ®   ngo¹itÖ  õtµikho¶n  µo    ôc  ch    t    v c¸cm ®Ý sau  y: ®© a. Chi thanh    Òn nhËp  Èu  µng  ãa  µ  Þch  ô     to¸nti   kh h h vd v cho  chøc  µ  tæ  v c¸nh©n    ícngoµi;   ën   b. Chi    thanh    Òn  µng    µ  Þch  ô  to¸n ti h ho¸ v d v cho  chøc  µ    ©n    tæ  v c¸ nh ë trong  íc ® îc phÐp  n    thu  ¹itÖ  ngo   theo quy  nh  ¹  iÓ m   m ôc    ¬ng   ®Þ ti® 2  IICh I Ph Çn  nhÊt Th«ng   µy; thø    tn c. Chuy Ón  níc ngoµi (b»ng    ra      chuyÓn  kho¶n hoÆc   Òn  Æt)    ö  ti m ®Ó s dông cho  Êc  ôc  ch    ©n  cm ®Ý c¸ nh theo quy  nh  ¹  ¬ng  Ph Çn  ®Þ ti Ch IV  thø    ba; Ch ¬ng  Ph Çn  tcña  V  thø   Th«ng   µy; tn
 13. 13 d.B¸n    cho    chøc  Ýn  ông  îcphÐp  ¹t®éng  ¹ihèi; c¸ctæ  td ®  ho   ngo   ®.  ót  ¹itÖ  Òn  Æt     ö  ông  µo  ôc  ch  Êt gi÷,göi tiÕt R ngo   ti m ®Ó s d vm ®Ý c       kiÖm  ¹itÖ  µ    ôc  ch  ngo   v c¸cm ®Ý kh¸c® îcph¸p luËtcho  Ðp;       ph e.§Êu   µo    Êy têcã      tv c¸cgi     gi¸b»ng  ¹itÖ;  ngo      g. ChuyÓn  æi  c¸c c«ng  ô    ® ra    c thanh to¸n kh¸c b»ng  Òn  íc ngoµi nh      ti n     sÐc, thÎthanh    µ       to¸nv c¸c c«ng  ô  c thanh    to¸nkh¸c hoÆc   îcchuyÓn  æi      ®  ® ra c¸clo¹ ngo¹itÖ     i   kh¸ctheo quy  nh  ña  ©n  µng  îcphÐp;     ®Þ c Ng h ®  h.Cho, tÆng, thõa kÕ           theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   i. êic  ólµc¸ nh©n  êinícngoµi® îcphÐp   Ng   tr       ng        chuyÓn    ícngoµisè  ra n     ngo¹itÖ  ã    µikho¶n  ¹itÖ  ña  × nh    c trªnt   ngo   c m theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   M ôc      ®Þ t i 3  II Ch ¬ng  Ph Çn  ba  IV  thø  Th«ng   µy. tn 4.G öi tiÕtkiÖm  ¹itÖ     ngo   Ng êic  ólµc¸ nh©n  ã  ¹itÖ  îcgöitiÕtkiÖm  ¹itÖ  ¹ c¸c Ng ©n     tr       c ngo   ®       ngo   t i     hµng  îc phÐp.  êi göi tiÕtkiÖm   ¹itÖ  îc hëng    Êt b»ng  ¹itÖ  ®  Ng       ngo   ®   l∙ su   i ngo   vµ  îcrótra c¶  èc  µ    ®       g v l∙b»ng  ¹itÖ  i ngo   theo  Ó  Ö  Òn göitiÕtkiÖm   ¹i th l ti       ngo   tÖ. C h ¬ n g  II   ® i Ò u  ki Ö n, th ñ t ô c m ë  v µ  s ö  d ô n g  t µi h o ¶ n  ti Ò n g ö i n g o ¹i Ö   k  t ë  trong n í c c ñ a n g ê i k h « n g  c  tr ó M ô c  I. ® è i víi n g êi k h« n g    tró lµ t æ  c h ø c      c hi Ö n  ® a n g  h o ¹t ® é n g  t¹i Ö t  a m  Vi N 1.§iÒu  Ön  ë   µi   ki m t   kho¶n. Ng êikh«ng    ólµtæ    c tr     chøc  Ön  ang  ¹t®éng  ¹ ViÖt Nam   ã  ¹i hi ® ho   ti    c ngo   tÖ  õ nícngoµichuyÓn  µo  t      v qua  ©n   µng  Ng h hoÆc  mang theo  êikhinhËp  ng     c¶nh  µo  ÖtNam   ã    Ën    v Vi   c x¸cnh H¶i quan  öa  Èu  µ    ån    ¹itÖ  c kh v c¸cngu thu ngo   hîp ph¸p kh¸ct¹ ViÖtNam   îcm ë   µ        i   ®   v duy  ×tµikho¶n  Òn göingo¹itÖ  ¹ c¸c tr     ti       t    i Ng ©n  µng  îcphÐp. h ®  2.Thñ  ôcm ë,  ng  µikho¶n.   t  ®ã t   Thñ  ôcm ë,  ng  µikho¶n  Òn göingo¹itÖ  ña  êikh«ng    ólµtæ  t  ®ã t   ti       c Ng   c tr     chøc  Ng ©n  µng  îcphÐp  ¬i  ë   µikho¶n  do  h ®  n  m t   quy  nh. ®Þ 3.Sö  ông  µi  d t  kho¶n.
 14. 14 Ph Ç n  thu. êi kh«ng    ó lµ tæ   Ng   c tr     chøc  Ön  ang  ¹t®éng  ¹  Öt hi ® ho   tiVi   Nam   ã  µikho¶n  Òn  öi ngo¹itÖ  îc thu  ¹itÖ  µo  µikho¶n  õ    c t  ti g    ®  ngo   v t   t c¸c nguån sau  y: ®© a.Thu  ¹itÖ    ngo   chuyÓn  kho¶n  õnícngoµivµo; t      b. Thu  ¹itÖ    ngo   chuyÓn kho¶n  õ tµikho¶n  ña  êi kh«ng   tró kh¸c t    c ng   c     chuyÓn sang; c. Thu  ¹itÖ    ngo   chuyÓn kho¶n  õ viÖc  t  b¸n  Òn  ång  Öt Nam     µi ti § Vi   trªnt   kho¶n  Òn göi§ång  ÖtNam. ti     Vi   d. Thu  ¹itÖ    ngo   chuyÓn  kho¶n,tiÒn m Æt   ép  µo  ®èivíi êikh«ng        n v (    Ng   c trólµc¸c tæ        chøc  îcphÐp    ¹itÖ  ®  thu ngo   quy  nh  ¹ ®iÓ m   M ôc    ¬ng   ®Þ ti  2  IICh I Ph Çn  nhÊt Th«ng   µy); thø    tn ®. Thu  ¹itÖ  Òn  Æt   ngo   ti m mang  õ nícngoµinép  µo  ã x¸c nhËn    t      v (c     H¶i quan  öa  Èu); c kh e. C¸c  ån    ¹itÖ    ngu thu ngo   kh¸c ® îcThèng  c  ©n   µng  µ   íccho     ®è Ng h Nh n   phÐp. Ph Ç n   : Ng êi kh«ng   tró lµ tæ  chi     c     chøc  Ön  ang  ¹t®éng  ¹  Öt hi ® ho   tiVi   Nam   ã  µikho¶n  Òn göingo¹itÖ  îcchingo¹itÖ  õ tµikho¶n  µo    ôc   c t  ti      ®     t    v c¸c m ®Ých sau  y: ®© a. Chi thanh    Òn nhËp  Èu  µng    µ  Þch  ô     to¸nti   kh h ho¸ v d v cho  chøc,c¸ tæ     nh©n    ícngoµi; ën   b. Chi    thanh    Òn  µng    µ  Þch  ô  to¸n ti h ho¸ v d v cho  chøc  µ    ©n    tæ  v c¸ nh ë trong  íc ® îc phÐp  n    thu  ¹itÖ  ngo   theo quy  nh  ¹  iÓ m   M ôc    ¬ng   ®Þ ti® 2  IICh I Ph Çn  nhÊt Th«ng   µy; thø    tn c.B¸n    cho    chøc  Ýn  ông  îcphÐp  ¹t®éng  ¹ihèi; c¸ctæ  td ®  ho   ngo   d.ChuyÓn  æi        ® ra c¸cc«ng  ô  c thanh    to¸nkh¸cb»ng  ¹itÖ  :sÐc,thÎ   ngo   nh      thanh    µ    to¸nv c¸c c«ng  ô  c thanh    to¸nkh¸c hoÆc     chuyÓn  æi      ¹  ¹i ® ra c¸c lo ingo   tÖ kh¸ctheo quy  nh  ña  ©n  µng  îcphÐp;     ®Þ c Ng h ®  ®.  Chuy Ón  kho¶n    ícngoµi; ra n   e. Rót  ¹itÖ  Òn  Æt,    ngo   ti m chuyÓn kho¶n      ®Ó chicho    ©n  µm  Öc  c¸ nh l vi cho  chøc    îccö    ícngoµivµ     ¬ng,th ng  µ  ô  Êp  tæ  khi®   ra n     chitr¶l   ë v ph c cho  ­ng êikh«ng    óvµ  êic  ólµngêinícngoµilµm  Öc    c tr   ng   tr          vi cho  chøc; tæ  g. Rót  ¹itÖ  Òn  Æt       ngo   ti m ®Ó mang  níc ngoµihoÆc         ÷ng  ra      chitiªuë nh n¬i ® îc Ng ©n   µng  µ   íc cho  Ðp     h Nh n   ph thu  ¹itÖ  Òn  Æt         ngo   ti m trªnl∙nh thæ ViÖtNam     theo quy  nh  ña    ®Þ c Th«ng   µy; tn
 15. 15 h.ChuyÓn    sang  µi t  kho¶n  ¹itÖ  ña  êikh«ng    ókh¸c; ngo   c ng   c tr   i.  Cho, tÆng    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   M ô c  II.® è i víi g êi k h« n g    tró lµ t æ  c h ø c    n c  ® a n g  h o ¹t ® é n g  ë  n íc n g o µ i 1.§iÒu  Ön  ë   µi   ki m t   kho¶n. Ng êikh«ng    ólµtæ    c tr     chøc  ang  ¹t®éng    ícngoµi(d i y   äilµ ® ho   ën     í  ®© g     Ng êikh«ng    ólµtæ    c tr     chøc    ícngoµi)cã  ¹itÖ  õ nícngoµichuyÓn  µo  ën     ngo   t       v ViÖt  Nam   qua  ©n   µng  Ng h hoÆc  mang  theo  êi khi nhËp  ng     c¶nh  µo  Öt v Vi   Nam   ã    Ën    c x¸c nh H¶i quan  öa  Èu  µ    ån    ¹itÖ  îp ph¸p  c kh v c¸c ngu thu ngo   h   kh¸c  t¹  Öt Nam   îcm ë   µ  iVi   ®   v duy  ×tµikho¶n  Òn göingo¹itÖ  ¹    ©n   µng  tr     ti       t i Ng c¸c h ® îcphÐp.   2.Thñ  ôcm ë,  ng  µikho¶n.   t  ®ã t   Thñ  ôc m ë,  ng  µikho¶n  Òn göingo¹itÖ  ña  êikh«ng    ólµtæ  t  ®ã t   ti       c ng   c tr     chøc    ícngoµido  ©n  µng  îcphÐp  ¬im ë   µikho¶n  ën     Ng h ®  n   t  quy  nh. ®Þ 3.Sö  ông  µi  d t  kho¶n. Ph Ç n   thu:Ng êikh«ng    ólµtæ      c tr     chøc    ícngoµicã  µikho¶n  Òn göi ën     t  ti     ngo¹itÖ  îcthu ngo¹itÖ  µo  µi  ®     v t  kho¶n  õc¸cnguån  t    sau  y: ®© a.Thu    chuyÓn  kho¶n  õnícngoµivµo; t      b. Thu    chuyÓn  kho¶n  õ tµikho¶n  Òn  ¹itÖ  ña    chøc  µ    t    ti ngo   c c¸c tæ  v c¸ nh©n    ë trong níc thanh       to¸ntheo    îp ®ång  Êt nhËp  Èu  µng    µ  c¸c h   xu   kh h ho¸ v dÞch  ô; v Ph Ç n     êikh«ng    ólµtæ  chi:Ng   c tr     chøc    ícngoµicã  µikho¶n  Òn göi ën     t  ti     ngo¹itÖ  îcchingo¹itÖ  õtµikho¶n  µo    ôc  ch   ®     t    v c¸cm ®Ý sau  y: ®© a.Chi chuyÓn     kho¶n    ícngoµi; ra n   b. Chi    thanh    Òn  µng    µ  Þch  ô  to¸n ti h ho¸ v d v cho  chøc  µ    ©n    tæ  v c¸ nh ë ViÖtNam     theo c¸chîp ®ång  ÊtnhËp  Èu  µng    µ  Þch  ô;     xu   kh h ho¸ v d v m ô c  iii.® è i víi h ÷ n g   g êi k h« n g    tró lµ c¸ n h © n    n n c 1.§iÒu  Ön  ë   µi   ki m t   kho¶n. Ng êi kh«ng    ólµ c¸ nh©n  ã  ¹itÖ  õ níc ngoµi chuyÓn  µo  Öt   c tr       c ngo   t       v Vi   Nam   qua  ©n   µng  Ng h hoÆc  mang theo  êikhinhËp  ng     c¶nh  µo  Öt Nam   ã  v Vi   c
 16. 16 x¸c nhËn      H¶i quan  öa  Èu  µ    ån    ¹itÖ  îp ph¸p  c kh v c¸c ngu thu ngo   h   kh¸c t¹  Öt  i Vi   Nam   îc m ë   µ  ®  v duy  × tµikho¶n  Òn  öi ngo¹itÖ  ¹    ©n   µng  îc tr     ti g     t ic¸c Ng h ®  phÐp. 2.Thñ  ôcm ë,  ng  µikho¶n.   t  ®ã t   Thñ  ôc m ë,  ng  µikho¶n  Òn göingo¹itÖ  ña  êikh«ng    ólµc¸ t  ®ã t  ti       c ng   c tr       nh©n  Ng ©n  µng  îcphÐp  ¬im ë   µikho¶n  do  h ®  n   t  quy  nh. ®Þ 3.Sö  ông  µi  d t  kho¶n. Ph Ç n   thu:Ng êikh«ng    ólµc¸nh©n  ã  µikho¶n  Òn göingo¹itÖ  ­     c tr       c t  ti      ® îcthu ngo¹itÖ  µo  µi      v t  kho¶n  õc¸cnguån  t    sau  y: ®© a.Thu    chuyÓn  kho¶n  õnícngoµivµo; t      b. Thu  ¹itÖ tiÒn m Æt     ngo       mang  õ nícngoµinép  µo  ã x¸c nhËn  ña  t      v (c     c H¶i quan  öa  Èu);   c kh c. Thu  ¹itÖ    ngo   chuyÓn  kho¶n hoÆc   Òn  Æt   õ viÖc  Ën ¬ng, th ti m t  nh l  ­ ëng,phô  Êp    c kh¸ccña    chøc      c¸ctæ  ë trong nícvµ    ån    ¹itÖ      c¸cngu thu ngo   kh¸c   ® îcph¸p luËtViÖtNam          cho  Ðp; ph d. Thu  ¹itÖ    ngo   chuyÓn  kho¶n  õ viÖc  t  b¸n  ång  Öt Nam   Êy ngo¹itÖ  § Vi   l    trªntµikho¶n  Òn göi§ång  ÖtNam;    ti     Vi   ®.  C¸c  ån    ¹itÖ  ngu thu ngo   kh¸c ® îcThèng  c  ©n   µng  µ   íccho     ®è Ng h Nh n   phÐp; Ph Ç n     êikh«ng    ólµc¸ nh©n  ã  µikho¶n  Òn göingo¹itÖ  ­ chi:Ng   c tr       c t  ti      ® îcchingo¹itÖ  õtµikho¶n  µo    ôc  ch       t    v c¸cm ®Ý sau  y: ®© a.ChuyÓn    kho¶n    ícngoµi; ra n   b. Chi    thanh    Òn  µng    µ  Þch  ô  to¸n ti h ho¸ v d v cho  chøc  µ    ©n    tæ  v c¸ nh ë trong níc ® îc phÐp      thu  ¹itÖ  ngo   theo quy  nh  ¹  iÓ m   M ôc  , ¬ng   ®Þ ti® 2  II Ch I Ph Çn  nhÊt Th«ng   µy; thø    tn c.B¸n    cho    chøc  Ýn  ông  îcphÐp  ¹t®éng  ¹ihèi; c¸ctæ  td ®  ho   ngo   d.§îcchuyÓn  æi         ® ra c¸cc«ng  ô  c thanh    to¸nkh¸cb»ng  ¹itÖ  :sÐc,   ngo   nh     thÎthanh    µ      to¸nv c¸cc«ng  ô  c thanh   to¸nkh¸c;§îcchuyÓn  æi      ¹ ngo¹i    ® ra c¸clo i     tÖ kh¸ctheo quy  nh  ña  ©n  µng  îcphÐp;     ®Þ c Ng h ®  ®.  ót  ¹itÖ  Òn m Æt   R ngo   ti   mang  theo  êikhixuÊt c¶nh  ng       hoÆc       ¹ chitiªut i   nh÷ng  ¬i® îcNg ©n  µng  µ   íc  n    h Nh n  cho  Ðp    ¹itÖ  Òn m Æt; ph thu ngo   ti   e. ChuyÓn    sang  µikho¶n  ¹itÖ  ña  êikh«ng    ókh¸c ë  t  ngo   c Ng   c tr     trong n­   íc;
 17. 17 g.Cho, tÆng, thõa kÕ           theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   C h ¬ n g  III  q u y Ò n  s ö   d ô n g  n g o ¹i Ö  c ñ a c¸ n h © n  t 1. Ng êi c tró vµ  êi kh«ng   tró lµ c¸ nh©n  ã  ¹itÖ  õ níc ngoµi       Ng   c     c ngo   t       chuyÓn  µo  v qua  ©n   µng  Ng h hoÆc   mang  theo  êi khinhËp  ng     c¶nh  µo  Öt v Vi   Nam   ã    Ën  ña    c x¸c nh c H¶i quan  öa  Èu  µ    ån    ¹itÖ  îp ph¸p  c kh v c¸c ngu thu ngo   h   kh¸ct¹ ViÖtNam   îcquyÒn:   i   ®  a.C Êt  ÷,mang    gi   theo ngêi;   b. G öi  µo  ©n   µng  íih×nh    v Ng h d  thøc  ë   µikho¶n  Òn  öi ngo¹itÖ    m t  ti g     c¸ nh©n; c.G öi vµo  ©n  µng  íi ×nh     Ng h d  h thøc göitiÕtkiÖm  ¹itÖ      ngo   (chØ    ông  ¸p d cho    ©n  µngêic  ó); c¸nh l    tr d. B¸n    cho    chøc  Ýn  ông  îc phÐp  ¹t®éng  ¹ihèi hoÆc   c¸c tæ  td ®  ho   ngo     bµn  æi  ¹itÖ. ® ngo   Ngo¹itÖ    µikho¶n  Òn  öi ngo¹itÖ    ©n  îc sö  ông  µo      trªnt   ti g     c¸ nh ® d v c¸c m ôc   ch  ®Ý quy  nh  ¹  iÓ m   M ôc    ¬ng    iÓ m   M ôc   ICh ¬ng    ®Þ t i® 3  IICh I,® 3  II  II Ph Çn  haiTh«ng   µy. thø    tn 2. Ng êic  ólµc¸nh©n  ã  ¹itÖ      tr       c ngo   kh«ng  ph¶itõc¸cnguån    Ëp  ¹       thu nh t i ®iÓ m   nãitrªnkh«ng  îcm ë   µikho¶n  Òn göingo¹itÖ    ©n  µ   1      ®   t  ti       c¸ nh m chØ  ­ ® îcgöivµo  ©n  µng  íi ×nh     Ng h d h thøc tiÒn göitiÕtkiÖm  ¹itÖ.       ngo   3. Ng êic  óvµ  êikh«ng    óhiÖn  ang  ã  µikho¶n  Òn  öingo¹i     tr   ng   c tr   ® c t  ti g     tÖ    ©n  ¹    ©n   µng  ícngµy  c¸ nh t i Ng c¸c h tr   Th«ng   µy  ã  Öu  ùc® îctiÕp  ôc tn c hi l     t  sö  ông  ¹itÖ    µikho¶n  µo    ôc  ch  d ngo   trªnt   v c¸cm ®Ý theo quy  nh  Ò   Öc  ë     ®Þ v vi m vµ  ö  ông  µikho¶n  Òn göingo¹itÖ  ña    ©n  ®iÓ m   M ôc    ¬ng    sd t  ti       c c¸ nh ( 3  IICh I, ®iÓ m   M ôc  I ¬ng    Çn  haiTh«ng   µy). 3  II Ch   IIPh thø    tn K Ó   õ ngµy  t  Th«ng   µy  ã  Öu  ùc,c¸c Ng ©n   µng  ùc hiÖn  ë   µi t n c hi l     h th   m t  kho¶n  Òn  öi ngo¹itÖ    ©n  ti g     c¸ nh hay  Ën  Òn  öi tiÕtkiÖm   ¹itÖ  u   nh ti g     ngo   ®Ò ph¶ithùc hiÖn      theo híng dÉn  ¹ Th«ng   µy.     t  i tn
 18. 18 C h ¬ n g  IV  ® i Ò u  ki Ö n, th ñ t ô c m ë  v µ  s ö  d ô n g  t µi h o ¶ n    k ti Ò n g ö i ® å n g  Vi Ö t N a m  ë  trong n í c  c ñ a n g ê i k h « n g  c  tr ó 1.§iÒu  Ön  ë   µi   ki m t   kho¶n. Ng êi kh«ng    ó lµ tæ    c tr     chøc  hoÆc     ©n    Öt Nam   ã  ång  Öt c¸ nh ë Vi   c§ Vi   Nam   õ viÖc  t  b¸n  ¹itÖ  ngo   cho    chøc  Ýn  ông  µ    ån  c¸c tæ  td v c¸c ngu thu kh¸c  b»ng  ång  ÖtNam   îcph¸p luËtViÖtNam   § Vi   ®       cho  Ðp  îcm ë   µ  ph ®   v duy  ×tµi tr     kho¶n  Òn göi§ång  ÖtNam   ¹ c¸cNg ©n  µng. ti     Vi   t    i h 2.Thñ  ôcm ë,  ng  µikho¶n   t  ®ã t   Thñ  ôc m ë,  ng  µikho¶n  Òn  öi §ång  Öt Nam   ña  êi kh«ng    t  ®ã t  ti g   Vi   c ng   c tródo  ©n  µng  ¬im ë   µikho¶n    Ng h n   t  quy  nh. ®Þ 3.Sö  ông  µi  d t  kho¶n. Ph Ç n   thu:Ng êikh«ng    ólµtæ      c tr     chøc  hoÆc     ©n  ã  µikho¶n  Òn c¸ nh c t  ti   göi §ång  Öt Nam   îc thu  ång  Öt Nam   µo  µikho¶n  õ c¸c nguån      Vi   ®  § Vi   v t  t    sau ®©y: a. B¸n  ¹itÖ    µikho¶n    ngo   trªnt   cho    chøc  tÝn  ông  îcphÐp  ¹t c¸c tæ    d ®  ho   ®éng  ¹ihèi; ngo   b. Cung    øng  µng    Þch  ô  µ    ¹  Ý   îcph¸p  ËtViÖt Nam   h ho¸,d v v c¸c lo iph ®   lu     cho  Ðp; ph c.NhËn  Òn l ng,th ng  µ      ti  ¬   ë v c¸ckho¶n  ô  Êp  ph c kh¸c(®èivíi   ©n  îc       nh c¸ ®  nhËn b»ng  ång  ÖtNam   ¹ c¸ctæ  § Vi   t     chøc    i ë trong níc);   d. C¸c nguån thu  ång  Öt  § Vi Nam  kh¸c  îc ph¸p  Ët ViÖt  ®  lu   Nam     cho phÐp. Ph Ç n     êikh«ng    ólµtæ  chi:Ng   c tr     chøc  hoÆc     ©n  ã  µikho¶n  Òn c¸ nh c t  ti   göi §ång  Öt Nam   îc chi §ång  Öt Nam   õ tµikho¶n  µo    ôc  ch    Vi   ®   Vi   t    v c¸c m ®Ý sau  y: ®© a. Chi thanh    Òn hµng    µ  Þch  ô     to¸nti   ho¸ v d v cho  êic  óvµ  êikh«ng  ng   tr   ng   c  ólµtæ  tr     chøc  µ    ©n    v c¸nh ë trongníc;   b.     Chi mua  ¹itÖ  ña    chøc  Ýn  ông    ngo   c c¸ctæ  td ®Ó chuyÓn    ícngoµi; ra n   c.Rót  Òn m Æt   ång  ÖtNam         ¹ ViÖtNam;   ti   § Vi   ®Ó chitiªut   i   d.Cho, tÆng, thõa kÕ           theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
 19. 19 C h ¬ n g  V m ë  v µ  s ö  d ô n g  t µi h o ¶ n  ë  n í c n g o µ i    k c ñ a n g ê i c  tr ó M ô c  I. ® è i víi n g êi c  tró lµ      c¸c t æ   h øc   c kinh  Õ  Vi Ö t N a m, d o a n h  n g hi Ö p  c ã   è n ® Ç u  t  t v n íc n g o µ i, æ   h øc   Ý n  ô n g  ë  Vi Ö t  a m  t c t d N Ng êic  ólµ c¸c tæ    tr       chøc  kinh tÕ  Öt Nam,    Vi   doanh nghiÖp  ã  èn  u   c v ®Ç t níc ngoµi ho¹t®éng         theo  Ët  u     íc ngoµi t¹  Öt Nam,  chøc  Ýn  Lu ®Ç t n    i Vi   tæ  t dông    Öt  ë Vi Nam   îc Ng ©n   µng  µ   íc cÊp  Êy  Ðp  ®  h Nh n    gi ph cho  ë   µ  ö  m vs dông  µi t  kho¶n  ¹itÖ    ícngoµitheo c¸cquy  nh  ngo   ë n        ®Þ sau  y: ®© 1. Tæ     chøc kinh tÕ  Öt Nam   îc phÐp  ¹t®éng    Vi   ®  ho   kinh doanh  èc  Õ    qu t thuéc    µnh  µng  c¸c ng h kh«ng, hµng    u  iÖn,    h¶i,b ® b¶o  Ó m,  lÞch,xuÊt hi du      khÈu  lao  ng,  Ën  Çu  ®é nh th c¸c  c«ng  ×nh    íc ngoµi cã  tr ën     nhu  Çu  ë   µi c m t  kho¶n  ¹itÖ    ícngoµi®Ó   ùc hiÖn    ngo   ë n     th   c¸c kho¶n        êng  thu ­ chith xuyªn,c¸c    kho¶n  Òn ® Æt  äc,ký  ü  ti   c   qu b¶o  ¶m   ùc hiÖn  îp ®ång  ® th   h  tham    u  Çu  gia®Ê th quèc  Õ; thanh  t  to¸n bï trõ hoÆc   ùc  Ön       th hi theo    iÒu   c,hiÖp  c,tho¶ c¸c ® í  í    thuËn  ∙  ý  íi ícngoµiph¶igöihå  ¬    Êp  Êy phÐp  ë   µ  ö  ông  µi ® k v    n       s xinc gi   m vsd t  kho¶n  ¹itÖ    ícngoµicho  ©n  µng  µ   íc(Vô  ngo   ë n     Ng h Nh n   Qu¶n  ýNgo¹ihèi). l    Hå   ¬  s bao  å m: g a. §¬n    Êp  Êy phÐp  ë   µ  ö  ông  µikho¶n  ¹itÖ    ícngoµi   xinc gi   m vsd t  ngo   ë n     (Phô  ôc5); l  b. B¶n sao c«ng chøng Quy Õt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh nghiÖp, GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh;   c.C¸c      v¨n b¶n  kh¸ccña  ¬    c quan  ã  Èm  Òn  nícngoµihoÆc     c th quy bªn      bªn ViÖt Nam   ã  ªnquan  n   cÇu, m ôc  ch  Çn  Õtph¶im ë   µikho¶n    c li   ®Õ yªu    ®Ý c thi     t  ngo¹itÖ    ícngoµi.   ën   2.C¸c  chøc    tæ  kinh tÕ  ÖtNam,    Vi   doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi c v ®Ç tn     cã  nhu  Çu  ë   µikho¶n  ¹itÖ    íc ngoµi ®Ó   ùc hiÖn    c m t  ngo   ë n     th   c¸c kho¶n   vay vèn  trung ­ dµih¹n  ã    Þ tõ 5.000.000 (n¨m  iÖu)®«    ü   ëlªnhoÆc        c gi¸tr       tr   laM tr     ngo¹itÖ    kh¸c cã    Þ t ng  ¬ng. C¸c    gi¸tr  ¬ ®   kho¶n  vay  µy  n ph¶i® îc Ng ©n   µng     h Nhµ   íc chÊp  Ën  n  nh cho  ¨ng  ý  µ  ® k v bªn  cho vay  yªu  Çu  c ph¶im ë   µikho¶n    t  ngo¹itÖ    íc ngoµi ®Ó     ën     qu¶n  ýnguån  èn  l  v vay  µ v theo  âi viÖc    î.Tæ   d  tr¶n   chøc  ph¶igöihå  ¬    Êp  Êy phÐp  ë   µ  ö  ông  µikho¶n  ¹itÖ    ­     s xinc gi   m vsd t  ngo   ë n ícngoµicho  ©n  µng  µ   íc(Vô      Ng h Nh n   Qu¶n  ýNgo¹ihèi). l    Hå   ¬  s bao  å m: g
 20. 20 a. §¬n    Êp  Êy phÐp  ë   µ  ö  ông  µikho¶n  ¹itÖ    ícngoµi   xinc gi   m vsd t  ngo   ë n     (Phô  ôc5); l  b. B¶n sao c«ng chøng quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh nghiÖp, GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh,GiÊy  Ðp  u  ;     ph ®Ç t  c. Hîp  ng    ®å vay  èn  ∙  ý  íiphÝa  íc ngoµi vµ  Êy  Êp  Ën    v ® k v  n    gi ch nh cho ®¨ng  ý  k kho¶n  vay  ña  ©n  µng  µ   íc; c Ng h Nh n d.V¨n    b¶n chøng  minh  cho  bªn  vay  ícngoµiyªu cÇu  n     ph¶im ë   µikho¶n    t  ngo¹itÖ    ícngoµi.   ën   3. C¸c  chøc    tæ  kinh tÕ  îcc¬    ®   quan  ã  Èm  Òn  ña  Öt Nam     c th quy c Vi   cho phÐp  ë     m chinh¸nh  hoÆc     v¨n phßng  idiÖn    íc ngoµiph¶igöihå  ¬    ®¹   ën         s xin cÊp  Êy phÐp  ë   µ  ö  ông  µikho¶n  ¹itÖ    ícngoµicho  ©n  µng  gi   m vsd t  ngo   ë n     Ng h Nhµ   íc(Vô  n  Qu¶n  ýNgo¹ihèi). l    Hå   ¬  s bao  å m: g a. §¬n    Êp  Êy phÐp  ë   µ  ö  ông  µikho¶n  ¹itÖ    ícngoµi   xinc gi   m vsd t  ngo   ë n     (Phô  ôc5); l  b. B¶n    sao  c«ng  chøng  Quy Õt  nh  µnh  Ëp,GiÊy  ®Þ th l  chøng  Ën  ¨ng  nh ® ký  kinh doanh;   c. B¶n    sao c«ng chøng Quy Õt  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  ã  Èm  Òn  ña  c th quy c ViÖtNam     cho  Ðp  ë     ph m chinh¸nh  hoÆc     v¨n phßng  idiÖn    ícngoµi. ®¹   ën   4.C¸c  chøc  Ýn  ông  ã    tæ  td c nhu  Çu  ë   µ  ö  ông  µikho¶n  ¹itÖ    c m vsd t  ngo   ë nícngoµi®Ó   ùc hiÖn        th   c¸c nghiÖp  ô  v kinh doanh  ¹ihèië  íc ngoµiph¶i   ngo     n       göi hå  ¬    Êp  Êy  Ðp  ë   µ  ö  ông  µikho¶n  ¹itÖ    íc ngoµi   s xin c gi ph m vsd t  ngo   ë n     cho  ©n   µng  µ   íc (Vô    ©n   µng  µ  chøc  Ýn  ông    ©n   Ng h Nh n   c¸c Ng h v tæ  td phiNg hµng). Hå   ¬  s bao  å m: g a. §¬n    Êp  Êy phÐp  ë   µ  ö  ông  µikho¶n  ¹itÖ    ícngoµi   xinc gi   m vsd t  ngo   ë n     (Phô  ôc6); l  b. B¶n    sao  c«ng  chøng  Êy  Ðp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng  ña  chøc  Gi ph th l   ho   c tæ  tÝn  ông; d c.B¶n    sao  Êy phÐp  ¹t®éng  ¹ihèido  ©n  µng  µ   íccÊp. gi   ho   ngo     Ng h Nh n   5. C¸c  chøc    tæ  kh¸c kh«ng    ph¶ilµc¸c ®èi t ng ho¹t®éng         î     trong c¸c lÜnh     vùc  µ  ¹m    ãi trªncã  v ph vin     nhu  Çu  ë   µ  ö  ông  µikho¶n  ¹itÖ    íc c m vsd t  ngo   ë n   ngoµiph¶i® îcsù  ng          ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  ñ íng ChÝnh  ñ. c Th t   ph
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2