Thông tư 01/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
44
lượt xem
2
download

Thông tư 01/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về giám định đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  é   Õ   o ¹ ch v µ  § Ç u  t S è  01/2000/TT­B K H   BK h n g µ y 10  th¸ng 01 n¨ m   2000 v Ò  H í ng d É n   gi¸m ® Þ n h  ® Ç u  t  Gi¸m  nh  u    µm ét  Ö m   ô  íi,nhiÒu  éidung  ô  Ó  Çn  îc ®Þ ®Ç tl   nhi vm   n  c th c ®   thÝ  iÓ m   µ    ® v bæ sung  µm  â trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. l r         Thùc  Ön  hi kho¶n  ­ §iÒu  cña  7    20  Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u     µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 8    n¨m 1999  cña  Ýnh  ñ  Ch ph (sau  y   äi t¾t lµ Quy  Õ   ®© g       ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng), l  tv x d   sau    èng  Êt víiBé   µi chÝnh  µ  é   ©y  ùng,Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   khith nh     T   vBX d   K ho v§ t bíc®Ç u   íng dÉn  ùc hiÖn  Ò     h  th   v gi¸m  nh  u      ®Þ ®Ç tnh sau:  1.M ô c   ch,  Ö m   ô  µ    ®Ý nhi v v yªu  Çu  ña  c c c«ng    t¸cgi¸m  nh   u  : ®Þ ®Ç t Gi¸m  nh  u    µ viÖc  Óm     ®Þ ®Ç t l   ki tra,gi¸m    ©n  Ých,®¸nh    õng s¸t,ph t   gi¸t   giai®o¹n    hoÆc   µn  é  to b qu¸  ×nh  u     µ  ©y  ùng  tr ®Ç t v x d nh»m   ¶m   ® b¶o    cho ®Ç u    ïhîp quy  ¹ch,m ôc      iÓnkinh tÕ      éi,c¬  Êu  u    îp tph     ho   tiªuph¸ttr     ­ x∙h   c ®Ç th   lýcña  µnh, vïng,®Þa   ¬ng  µ  níc,®óng    ng     ph v c¶    theo  Ëtph¸p  µ  íc,h¹n lu   nh n     chÕ   ñiro,n©ng  r    cao  Öu  hi qu¶  u  . ®Ç t a/M ôc  ch  ña    ®Ý c gi¸m  nh  u    µ: ®Þ ®Ç tl ­ Gióp    cho    ¬  c¸c c quan  qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   u    ¾ m   îc t×nh  ×nh, l  n   ®Ç t n ®  h   diÔn  Õn  ña  ¹t®éng  u      Þp  êicã  Ýnh  bi c ho   ®Ç t®Ó k th   ch s¸ch,biÖn    ph¸p  Ých  th hîp trong tõng  êikú, b¶o  ¶m   u    µy  µng    iÓn vµ  ã  Öu      th     ® ®Ç t ng c ph¸ttr   c hi qu¶ cao. ­ §¶m     b¶o  Öc  Èn  Þ   u    µ  ùc hiÖn  u    îc thùc hiÖn  ï vi chu b ®Ç t v th   ®Ç t ®     ph   hîp c¸c quy  nh  ña  Ëtph¸p  µ  cÇu    iÓn c©n  i cña  Òn     ®Þ c lu   v yªu  ph¸ttr   ®è   n kinh  tÕ  èc  ©n. qu d b/NhiÖ m   ô  ña    v c gi¸m  nh  u    µ: ®Þ ®Ç tl ­ Theo  âi,kiÓm     Öc  Èn  Þ   µ  quyÕt  nh  u       d  travi chu b v ra  ®Þ ®Ç t theo    quy ®Þnh  Ön  µnh,phïhîp víi hi h        quy  ¹ch vµ  Õn îcph¸ttr Óncña  µ   íc. ho   chi l     i   Nh n ­ Theo  âi,kiÓm     Öc  ùc hiÖn    ¬ng  ×nh,dù  ®Ç u      d  travi th   c¸c ch tr   ¸n  t theo  quyÕt ®Þnh  u  .   ®Ç t ­ Ph ©n  Ých,®¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn    ¬ng  ×nh,dù  ®Ç u     t   gi¸t h th   c¸c ch tr   ¸n  ttrong tõng  êikú,tõng    o¹n;kiÕn  Þ    Êp  ã  Èm  Òn  iÒu      th     giai®   ngh c¸c c c th quy ® chØnh, bæ     sung,söa  æi    ® hoÆc   û  á  Õt ®Þnh  u    ∙  îcphª duyÖt hu b quy   ®Ç t® ®       cho  ïhîp víi ×nh  ×nh  ùc tÕ,®¶m   ph       t h th     b¶o  u    ã  Öu  ®Ç tc hi qu¶; ­ B íc®Ç u   Ý  iÓ m      th ® gi¸m  nh  u      Êp  Ü       ¹m    níc; ®Þ ®Ç të c v m« trªnph vic¶    tæng  îp,ph©n  Ých,®¸nh    ¹t®éng  u    ña  ét  è  µnh, ®Þa   ­ h  t   gi¸ho   ®Ç t c m s ng   ph ¬ng theo    c¸c chuyªn    îc giao  ®Ò ®   trong tõng  êikú      th   ®Ó b¸o  c¸o  a  kiÕn  ® ra  nghÞ   Ò   ñ  ¬ng, chÝnh  v ch tr   s¸ch,biÖn    ph¸p nh»m   ùc hiÖn  ètm ôc    ¬  th   t  tiªu,c cÊu  u  ,thóc ®Èy  u    ã  Öu  ®Ç t    ®Ç tc hi qu¶. c/Yªu  Çu  ña    c c c«ng    t¸cgi¸m  nh  u  : ®Þ ®Ç t ­ §¶m     b¶o  ùc hiÖn    th   c¸c quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  l  tv x dùng;
 2. 2 ­§¶m     b¶o  Ýnh  ñ  ng  ña  t ch ®é c c«ng    t¸cgi¸m  nh  u  ; ®Þ ®Ç t ­ Kh«ng  ùc tiÕp    tr   can  Öp  µo  ¹t®éng  thi v ho   nghiÖp  ô  ô  Ó  ña  ñ   v c th c Ch ®Ç u  ; t Ph¸t hiÖn  µ    v ph¶n ¸nh  y   ,  Þp  êit×nh  ×nh  ùc  Ön  ®Ç ®ñ k th   h th hi quyÕt  ®Þnh  u  ; ®Ç t ­§¶m     b¶o  Ýnh  Ýnh    t ch x¸c,trung thùc,kh¸ch quan;       ­§¶m     b¶o  Ýnh  Þp  êi  ã  Ën  cña    Õn  Þ; t k th , lu cø  c c¸cki ngh ­ Phèihîp chÆt  Ïgi÷a c¸c ngµnh,c¸c c¬       ch          quan  ªnquan  li   trong c«ng      t¸c gi¸m  nh  u  . ®Þ ®Ç t 2.§èit ng  ña     î c gi¸m  nh   u  : ®Þ ®Ç t §èi t ng  ña   î c gi¸m  nh  u    µ ho¹t®éng  u     ®Þ ®Ç t l     ®Ç t trong kÕ   ¹ch      ho bao gå m     ¬ng  ×nh  u  , c¸c dù  ®Ç u    éc  Õ   ¹ch  ña    c¸c ch tr ®Ç t    ¸n  t thu k ho c c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc,c¸cc¬  nh n     quan,tæ    chøc  ö  ông  èn  u    ©n  sd v ®Ç tng s¸ch nhµ  íc,   n  vèn  Ýn  ông  Nhµ   ícb¶o  td do  n  l∙nh,vèn  Ýn  ông  u      iÓn cña  µ   ­   td ®Ç tph¸ttr   Nh n íc,vèn  ù®Ç u      iÓncña    t  tph¸ttr   doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 3.Néi    dung  gi¸m  nh   u  : ®Þ ®Ç t Néi dung    gi¸m  nh  u    îcquy  nh  ¹  ®Þ ®Ç t®   ®Þ tikho¶n    Òu  cña  3, §i 20  Quy  chÕ   Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng.Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   íng dÉn  ô  Ó  l  tv x d   K ho   § th   c th thªm  nh  sau:   3.1.Gi¸m  nh  Öc  Èn  Þ  µ    Õt  nh  u      ®Þ vi chu b v ra quy ®Þ ®Ç tth«ng  qua  Öc  vi theo dâi, Óm    ©n  Ých,®¸nh    Ò:    ki tra,ph t   gi¸v ­ §iÒu  Ön    ki ph¸p  ý,sù  ï hîp víiluËtph¸p  Ön  µnh; c¸c thñ tôc hiÖn  l   ph         hi h      hµnh  íckhiphª duyÖt; tr       ­ Sù   ï hîp víi   ph       quy  ¹ch vµ  Õ   ¹ch ph¸ttr Ón ngµnh  µ    ho   k ho     i   v l∙nhthæ; c¸c    c©n  i tæng  Ó  ¶m   ®è   th ® b¶o  cho  ù    ã  d ¸n c kh¶  n¨ng  ùc hiÖn; th   Néi dung  Õt  nh  u     quy ®Þ ®Ç t theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 30  Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d Nh÷ng  éidung  n  gi¸m  nh    îcthùc hiÖn    ¬  ë  ÷ng  éidung  ®Þ trªn®     trªnc s nh n  vÒ   Ëp,thÇ m   nh  µ  Õt  nh  u    quy  nh   ¹  l  ®Þ v quy ®Þ ®Ç t ®Þ t iQuy  Õ   ch Qu¶n  ý l  ®Ç u    µ  ©y  ùng  µ    tv x d v c¸cquy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h kh¸ccña  µ   íc.   Nh n 3.2.Gi¸m  nh    ®Þ qu¸  ×nh  è  Ý kÕ   ¹ch  µ    ©n  tr b tr   ho v gi¶ing cho    ù    c¸c d ¸n ®Ç u    tth«ng  qua    c¸cc«ng  Öc  vi sau: ­ Theo  âi,kiÓm     ×nh  ×nh  è  Ý kÕ   ¹ch  u  ,® a  c¸c nhËn    d  trat h b tr   ho ®Ç t  ra    xÐt,khuyÕn  Þ    ngh nh»m   ¶m   ® b¶o    ù    u    ïhîp víi Õn ®é   µ  c¸cd ¸n ®Ç tph       ti   v tæng  møc  u    îcduyÖt,phïhîp víi éidung  µ  ôc    ∙        Õ   ¹ch  ®Ç t®            n vm tiªu® ®Ò ra;c¸ck ho ®Ç u    cña  µnh  µ  a   ¬ng  ï hîp  íic¬  Êu  u    ®∙  îc Nhµ   íc t ng v ®Þ ph ph   v  c ®Ç t ®  n  th«ng  qua. Th«ng    qua    ®ã ph¸thiÖn    c¸c  ¬  Êu  Êt  îp  ý trong  Õ   ¹ch cc b h l  k ho   hoÆc   chøc  ùc hiÖn. tæ  th   ­ Theo  âi,kiÓm     ×nh  ×nh    ©n  µ  a  c¸c nhËn  Ðt,kiÕn    d  trat h gi¶ing v ® ra    x  nghÞ  óp c¸c cÊp  gi     qu¶n  ýcã      l   c¸c gi¶iph¸p  ö  ông  èn  ng  sd v ®ó quy  nh,    ®Þ b¶o ®¶m   ùc hiÖn  Õ   ¹ch ®Ç u  ; th   k ho   t 3.3.Gi¸m  nh    ×nh tæ    ®Þ qu¸ tr   chøc  ùc hiÖn  ù    u    th   d ¸n ®Ç tth«ng qua    c¸c c«ng  Öc  vi sau:
 3. 3 ­ Theo  âi,kiÓm       d  traqu¸  ×nh  Èn  Þ   µ  Õn  µnh  u   Çu; ph¸t tr chu b v ti h ®Ê th     hiÖn  µ  Õn  Þ    Ön  v ki ngh c¸c bi ph¸p    Õt    Ên    gi¶iquy c¸c v ®Ò n¶y  sinh lµm  Ë m     ch qu¸  ×nh  u   Çu  tr ®Ê th hoÆc     Õt  khi k qu¶  u   Çu  îtqu¸  ®Ê th v   quy  nh   ®Þ trong  quyÕt ®Þnh  u  ;   ®Ç t ­ KiÓ m       ×nh phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ    traqu¸ tr   duy thi   k thu   tæng  ù    d to¸nc«ng  tr×nh phïhîp víi         Õt ®Þnh  u  ; quy   ®Ç t ­ Ph¸thiÖn    Ên          c¸c v ®Ò ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  u    ã             ®Ç t c sai kh¸cso  íi   v   Õt ®Þnh  u  ; quy   ®Ç t ­ Ph ©n   Ých      t c¸c b¸o    è  Öu thèng      Õt  c¸o,s li   kª,c¸c k qu¶  Óm     µ    ki trav c¸c th«ng      Ëp  õ c¸c nguån  tinthu th t     kh¸c nhau      Ön      ¹m, bÊt hîp    ®Ó ph¸thi c¸c saiph     lýph¸tsinh trongqu¸ tr×nh thùc hiÖn              hoÆc   ÷ng  Õn  ng  nh bi ®é kh¸ch quan      ¶nh hëng  n   ù  ®Ç u    µ  Õn  Þ   Êp  ã  Èm   Òn  Õt  nh    ®Õ d ¸n  t v ki ngh c c th quy quy ®Þ c¸c biÖn ph¸p  Ých  îp  : bæ   th h nh   sung  ån  ùc ®Ó   y  ngu l   ®È nhanh  Õn    u   , ti ®é ®Ç t  ®×nh  ho∙n hoÆc     Õn ®é   ùc hiÖn,huû  á  Õt  nh  u  ,xö  ýsai   gi∙nti   th     b quy ®Þ ®Ç t  l     ph¹m. ­ §¸nh    ù    u      ã  ÷ng  Êu  Öu    gi¸d ¸n ®Ç tkhic nh d hi cho  Êy  ù    th d ¸n kh«ng  t ®¹   m ôc        µ  Õn  Þ      tiªu®Ò ra v ki ngh c¸cgi¶i ph¸p. 3.4.§¸nh    Õt    gi¸k qu¶  ùc  Ön, hiÖu  th hi   qu¶  ù  ®Ç u     víinéi dung  d ¸n  t so      nªu  trong c¸cquyÕt ®Þnh  u      Õt  óc qu¸ tr×nh ®Ç u    å m:      ®Ç tkhik th       tg ­ §¸nh    Õt  óc qu¸ tr×nh bá  èn  ¹ora  µis¶n  è  nh,  Õt      gi¸k th       v t  t  c ®Þ quy to¸n c«ng  ×nh; tr ­ §¸nh    ù    u    ¹ thêi®iÓ m   ù  Õn  tc«ng  Êt thiÕtkÕ   µ  ¹    gi¸d ¸n ®Ç tt i     d ki ®¹   su     v ti thêi®iÓ m   ù  Õn    åivèn  u    µ  µn    î;   d ki thu h   ®Ç tv ho tr¶n ­X¸c  nh  Öu    ®Þ hi qu¶  µ  ótra bµihäc  v r     kinhnghiÖm.   3.5.Gi¸m  nh    ®Þ theo chuyªn ®Ò:     Trªn c¬  ë    s tæng  îp kÕt  h  qu¶ gi¸m  nh    ù  ®Ç u   ,c¸c ngµnh  µ  ®Þ c¸c d ¸n  t    v ®Þa   ¬ng  ©n  Ých,®¸nh    Ò   ¬  Êu  u    ña  µnh  µ  a   ¬ng  ph ph t   gi¸v c c ®Ç tc ng v ®Þ ph m × nh theo  chuyªn    îc giao,®Ò   Êt nh÷ng    ®Ò ®     xu   gi¶iph¸p b¶o  ¶m   ¬  Êu  ® cc ®Ç u    îp lý. th   4.Tæ     chøc  ùc  Ön: th hi C«ng    t¸cgi¸m  nh  u    îcthùc hiÖn    Êp  Ýnh  ñ,cÊp  µnh  ®Þ ®Ç t®     ë c Ch ph   ng vµ  a  ¬ng. ®Þ ph 4.1.Qu¶n  ýc«ng      l  t¸cgi¸m  nh  u  : ®Þ ®Ç t ­ C¸c  é   B qu¶n  ý chuyªn  µnh  l  ng qu¶n  ý gi¸m  nh   ¹t ®éng  u     l  ®Þ ho   ®Ç t thuéc  µnh  × nh    ¹m    níc bao  å m   Çn  ng m trªnph vic¶    g ph gi¸m  nh  µn  Ön  ®Þ to di ho¹t®éng  u    Bé   ùctiÕp qu¶n  ývµ  Çn  c¸c Bé     ®Ç tdo  tr     l   ph do    kh¸c vµ  a   ­   ®Þ ph ¬ng  ùctiÕp qu¶n  ý. tr     l ­ Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ qu¶n  ý l  gi¸m  nh  ¹t®éng  u      a   µn  a   ¬ng  ×nh  ®Þ ho   ®Ç t trªn®Þ b ®Þ ph m bao  å m   Çn  g ph do  a   ¬ng  ùc tiÕp  ®Þ ph tr   qu¶n  ývµ  Çn  Trung  ng  u      a   µn  l   ph do  ¬ ®Ç t trªn®Þ b cña  a  ¬ng. ®Þ ph ­ Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   µc¬    K ho v§ tl   quan  êng  ùcgióp Thñ íng Ch Ýnh  ñ  th tr     t  ph tæng  îp c«ng    h  t¸cgi¸m  nh  u    ña    µnh  µ  a  ¬ng  ®Þ ®Ç tc c¸c ng v ®Þ ph trong c¶  ­  n
 4. 4 íc,gi¸m  nh     ù  nhã m     µ  íng  Én    ®Þ c¸c d ¸n  Av h d nghiÖp  ô  Ò   v v c«ng    t¸c gi¸m  ®Þnh  u  . ®Ç t 4.2.Tæ     chøc  c«ng    t¸cgi¸m  nh  u  : ®Þ ®Ç t ­ Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu   µm  u   èi  ã  ù    K ho   § tl ®Ç m c s tham    ña  é   µichÝnh, gia c B T     Bé   ©y  ùng, Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  é   X d   h Nh n     B qu¶n  ý ngµnh  µ    ¬  l  v c¸c c quan  ªnquan  n   ù    li   ®Õ d ¸n (trongm ét  è  êng  îp cÇn  Õttheo  cÇu  ña    s tr h  thi   yªu  c Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  )  óp  ñ   íng  Ýnh  ñ  chøc  ùc  Ön  K ho v§ t gi Th t Ch ph tæ  th hi gi¸m  ®Þnh  u      ù    u    ã m   ®Ç tc¸cd ¸n ®Ç tnh A. ­ Bé   ëng  é     tr B qu¶n  ýngµnh  Õt  nh  Öc  chøc  ùc hiÖn  l  quy ®Þ vi tæ  th   gi¸m  ®Þnh  u      ù  ®Ç u    ã m   vµ    µ  ö  ông  é  ®Ç t c¸c d ¸n  t nh B  C v s d b m¸y  chøc  ùc tæ  th   hiÖn  gi¸m  nh  u    Bé  ©n  ®Þ ®Ç tdo  ph c«ng. ­  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ quyÕt  nh  Öc  chøc  ùc hiÖn  ®Þ vi tæ  th   gi¸m  nh  u      ù    u    ã m   ®Þ ®Ç tc¸c d ¸n ®Ç tnh B  µ  Së   Õ   ¹ch  µ  Çu   µm  u   èi  íisù  v C.  K ho v§ t l ®Ç m v   tham    ña    ë   µi gia c c¸c S T   chÝnh, X ©y  ùng, Ng ©n   µng  µ    µnh  ªnquan  ña  a   ¬ng  ùc   d   h v c¸c ng li   c ®Þ ph th   hiÖn  gi¸m  nh  u      a  ¬ng. ®Þ ®Ç të ®Þ ph 4.3.Gi¸m  nh  ù    u    îcthùc hiÖn    ®Þ d ¸n ®Ç t®     th«ng qua  Öc  vi xem   Ðt c¸c x   quyÕt  nh  u  ,c¸c quyÕt  nh  ®Þ ®Ç t    ®Þ phª  Öt  µ    µiliÖu li   duy v c¸c t     ªnquan  n   ®Õ qu¸  ×nh tr Ón khaithùc hiÖn  ù  ®Ç u   ; ph©n  Ých,®¸ng      tr   i       d ¸n  t  t   gi¸c¸c b¸o    c¸o cña  ñ   u    µ  öití c¬  Ch ®Ç tv g     quan  ã  i c tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn    th   gi¸m  nh  u    ®Þ ®Ç t theo quy  nh.   ®Þ Gi¸m  nh   ®Þ theo  õng  t chuyªn      ùc  Ön  ®Ò ®Ó th hi theo yªu  Çu  µ  éi c vn  dung  Õ   ¹ch ® îccÊp  ã  Èm  Òn  k ho     c th quy giao. a/§èivíi   ù    u    ã m         d ¸n ®Ç tnh c¸c A: Chñ   u    ã  ®Ç t c tr¸chnhiÖ m   öi Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu , ®ång  öi c¸c c¬    g   K ho v§ t  g    quan  tham gia gi¸m  nh   u    (Bé  µi chÝnh, Bé   ©y   ùng, Bé   ®Þ ®Ç t T   X d   chuyªn   ngµnh,Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam)    Õt  nh,    µiliÖu li     h Nh n     c¸c quy ®Þ c¸c t     ªnquan  ®Õ n   Èn  Þ   µ  ùc  Ön  u  , c¸c b¸o  chu b v th hi ®Ç t    c¸o  chñ  u    Ëp  do  ®Ç t l theo   quy ®Þnh. Trªn c¬  ë    s chøc  n¨ng  µ  Öm  ô  ña  ×nh, c¸cc¬  v nhi vc m     quan  tham    giagi¸m  ®Þnh  theo  âi,ph©n  Ých,®¸nh    Õn  Þ  d  t   gi¸,ki ngh b¸o    ñ íng Ch Ýnh  ñ  c¸o Th t   ph vµ  öiBé  Õ   ¹ch vµ  Çu . g   K ho   § t Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   K ho   § ttæng  îp ý  Õn    ¬  h   ki c¸cc quan  ªnquan      ñ  li   b¸o c¸o Th t ng ChÝnh  ñ  Ò   Õt  í  ph v k qu¶  gi¸m  nh. ®Þ Trong  ét  è  êng  îp xÐt thÊy  Çn  ÕtBé  Õ   ¹ch vµ  Çu   ã  Ó  m s tr h    c thi   K ho   § tc th yªu  Çu  ñ   u    öi c¸c tµiliÖu trªn®Õ n   ét  è  ¬  c Ch ®Ç t g          m s c quan  kh¸c ®Ó     tham   giagi¸m  nh  u  .   ®Þ ®Ç t b/§èivíi   ù    ã m   vµ        d ¸n nh c¸c B  C: Hå   ¬  ù  vµ    Õt  nh,    µiliÖu  ªnquan  n   s d ¸n  c¸c quy ®Þ c¸c t   li   ®Õ qu¸  ×nh  tr chuÈn  Þ   µ  ùc hiÖn  u  ,c¸c b¸o    b v th   ®Ç t    c¸o theo  quy  nh  îcChñ   u    öi ®Þ ®  ®Ç tg   tí tæ    chøc  ùc hiÖn  i th   gi¸m  nh  u    ®èivíic¸c Bé),Së   Õ   ¹ch vµ  Çu   ®Þ ®Ç t(         K ho   § t cïng    ë     c¸c S tham    gia quy  nh  ¹  iÓ m   ®Þ ti® 4.2    ®èi víi®Þa   ¬ng)    trªn(     ph ®Ó theo  âi,ph©n  Ých, ®¸nh    µ  Ëp  d  t   gi¸v l b¸o  c¸o gi¸m  nh   u    tr×nh  Êp  ®Þ ®Ç t c quyÕt ®Þnh  u      ®Ç txem  Ðt. x c/Gi¸m  nh  ña    é    ®Þ c c¸cB qu¶n  ýngµnh,®Þa  ¬ng: l    ph
 5. 5 ­ Bé   ëng    tr qu¶n  ýngµnh  ùc hiÖn  l  th   gi¸m  nh  u    µn  µnh  ®Þ ®Ç tto ng trong  c¶  íc,bao  å m: n  g +  Çn  u    Bé  ùctiÕp qu¶n  ý; Ph ®Ç tdo  tr     l +  Çn  u    c¸cBé  Ph ®Ç tdo    kh¸cvµ  a  ¬ng  ùctiÕp qu¶n  ý.   ®Þ ph tr     l C¸c  é   B kh¸c vµ  a   ¬ng  öic¸c tµiliÖu vµ  c¸o gi¸m  nh    ù    ®Þ ph g       b¸o    ®Þ c¸c d ¸n  u    ®Ç t cho  é   B qu¶n  ýngµnh  l  theo yªu  Çu  µ  éi dung  c vn  gi¸m  nh  ù    ®Þ d ¸n ®Ç u  . t Trªn c¬  ë  Õt    s k qu¶  gi¸m  nh    ù    u    Bé   ùctiÕp  ®Þ c¸c d ¸n ®Ç t do  tr   qu¶n  ý, l  b¸o    c¸o gi¸m  nh  ù    u    ña    é   µ  a   ¬ng  ªnquan,Bé   ®Þ d ¸n ®Ç tc c¸c B v ®Þ ph li     qu¶n  lýngµnh    tæng  îp,ph©n  Ých  ¸nh    µn  é  ¹t®éng  u    éc ngµnh  h  t ® gi¸to b ho   ®Ç tthu   m × nh  trong  níc trªnph¬ng  Ön  Ü     ñ  Õu  µ c¬  Êu  u    theo c¶      di v m« (ch y l  c ®Ç t   ngµnh) vµ  ×nh  ×nh  iÓn khaic¸c dù    Ëp  µnh  c¸o gi¸m  nh  ×nh  t h tr       ¸n,l th b¸o    ®Þ tr   Thñ íng Ch Ýnh  ñ  µ  öiBé  Õ   ¹ch vµ  Çu . t  ph v g   K ho   § t ­ C¸c  a   ¬ng  ùc hiÖn    ®Þ ph th   gi¸m  nh  u      a   µn  a   ¬ng  ®Þ ®Ç t trªn®Þ b ®Þ ph qu¶n  ýgå m: l  +  Çn  u    ®Þa  ¬ng  ùctiÕp qu¶n  ý; Ph ®Ç tdo  ph tr     l +  Çn  Trung  ng  u      a  µn  a  ¬ng. Ph do  ¬ ®Ç ttrªn®Þ b ®Þ ph C¸c  ¬  c quan trung ¬ng  ã  ù    u      a   µn  a   ¬ng  öic¸c   c d ¸n ®Ç ttrªn®Þ b ®Þ ph g    tµiliÖu vµ  c¸o gi¸m  nh    ù    u        b¸o    ®Þ c¸c d ¸n ®Ç ttheo  cÇu  µ  éidung  yªu  vn  gi¸m  ®Þnh  ù    u    d ¸n ®Ç tcho  û   U ban  ©n  ©n  a  ¬ng. nh d ®Þ ph Trªn c¬  ë  Õt    s k qu¶  gi¸m  nh    ù    u    ®Þa   ¬ng  ùctiÕp ®Þ c¸c d ¸n ®Ç t do  ph tr     qu¶n  ývµ  c¸o gi¸m  nh    ù    u    ña    ¬  l   b¸o    ®Þ c¸c d ¸n ®Ç tc c¸c c quan  trung ¬ng  öi,   g  Uû  ban  ©n  ©n  a   ¬ng  ©n  Ých,®¸nh    µn  é  ¹t®éng  u    nh d ®Þ ph ph t   gi¸to b ho   ®Ç t trªn®Þa   µn  ña  a   ¬ng, lËp    b c ®Þ ph   b¸o c¸o gi¸m  nh  u     ×nh  ñ íng ®Þ ®Ç t tr Th t   ChÝnh  ñ  µ  öiBé  Õ   ¹ch vµ  Çu . ph v g   K ho   § t d/B¸o      c¸o gi¸m  nh  u  : ®Þ ®Ç t ­B¸o    nh  ú    c¸o ®Þ k bao  å m: g + B¸o c¸o  ña  ñ   u    göi c¬  c Ch ®Ç t   quan, tæ    chøc  ùc  Ön  th hi gi¸m  nh   ®Þ ®Ç u  ; t +  B¸o c¸o  ña  ¬  c c quan, tæ    chøc  ùc  Ön  th hi gi¸m  nh  u    göi cÊp  ®Þ ®Ç t   quyÕt ®Þnh  u  ;   ®Ç t +  B¸o    ña    é  c¸o c c¸cB qu¶n  ýngµnh,Uû   l    ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng  öiThñ íng Ch Ýnh  ñ  ®ång  êigöiBé  Õ   ¹ch vµ      ¬ g  t  ph ( th     K ho   §Çu     t®Ó tæng  îp). h ­Thêih¹n  öib¸o c¸o nh      g       sau:   +  B¸o    c¸o th¸nggöivµo  µy  hµng     ng 25  th¸ng; +  B¸o    ý  öitr cngµy  cña  c¸o qu g   í   25  th¸ngcuèiquý;     +  B¸o    th¸nggöitr cngµy  cña  c¸o 6      í  25  th¸ngcuèicña  ý  ;     qu II +  B¸o    µng  c¸o h n¨m  öitr cngµy  th¸ng12. g   í  25    ­ Trong  ét  è  êng  îp cÇn  Õt,   m s tr h  thi  theo    Çu  ña    ¬  yªu c c c¸cc quan  Õt  quy ®Þnh  u  , c¬  ®Ç t  quan  hoÆc   chøc  tæ  gi¸m  nh  u    ã  Ó  ®Þ ®Ç t c th yªu  Çu  ñ   c Ch ®Ç u    ã      t  Êt. tc b¸o c¸o ®é xu
 6. 6 Néi dung    c¸o gå m   Çn  Óu    c¸c b¸o    ph bi (theo m É u   öikÌm    g  theo)vµ  Çn    ph b»ng  êi l  v¨n. B¸o  gi¸m  nh  u    Çn  ¸p  c¸o  ®Þ ®Ç t c ® øng  ÷ng  éi dung  nh n  nªu  ¹  iÓ m     ti ® 3 cña Th«ng   nµy, ph©n   Ých  â  t   t r nguyªn  ©n   ô  Ó,  nh c th tr¸ch nhiÖ m   ña      c c¸ nh©n, tËp  Ó  µ  Õn  Þ        th v ki ngh c¸cgi¶i ph¸p gi¶i     Õt. quy C¨n  vµo  Õn  Þ  ña  ¬  cø  ki ngh c c quan  hoÆc   chøc  ùc hiÖn  tæ  th   gi¸m  nh   ®Þ ®Ç u   , ngêi cã  Èm   t    th quyÒn quyÕt  nh   u    cã  Ó  ®Þ ®Ç t th quyÕt  nh   Öc  ®Þ vi thÇ m  nh  ¹dù    u  . ®Þ l   ¸n ®Ç t i e/Gi¸m  nh    ®Þ chuyªn ®Ò   ôc  ô  Ö m  ô    ph v nhi v qu¶n  ývÜ  l   m«: C¨n  nhiÖm   ô  Thñ íng  Ýnh  ñ  cø  v do  t Ch ph giao,c¸c Bé,  a   ¬ng       ®Þ ph tæ chøc  gi¸m  nh     ®Þ ®Ó xem   Ðt  iÒu  x® chØnh  ¬  Êu,  iÒu  Ýnh  Õ   ¹ch cc ® ch k ho   ®Ç u    thoÆc   ¬  Õ, chÝnh  c ch   s¸ch ®Ç u    ã  ªnquan.   tc li   4.4.Tr¸chnhiÖm  µ  Òn  ¹n cña    ¬      v quy h   c¸cc quan  tronggi¸m  nh  u  :   ®Þ ®Ç t a/Chñ  u  :   ®Ç t ­ G öi    µiliÖu vµ    c¸c t     b¸o  t×nh  ×nh  ùc hiÖn  ù  ®Ç u    c¸o  h th   d ¸n  t theo    yªu cÇu  ña  ¬  c c quan  hoÆc   chøc  ùc hiÖn  tæ  th   gi¸m  nh  u     ng  êih¹n, ®Þ ®Ç t ®ó th     chuÈn    x¸c,trung thùc,®Çy    µ  Þu tr¸chnhiÖ m  Ò       ña  ×nh.     ®ñ v tr     v b¸o c¸o c m ­    Bæ sung  µm  â  ÷ng  Ên    ªnquan  n   éi dung  l r nh v ®Ò li   ®Õ n   gi¸m  nh   ®Þ ®Ç u    c¬  tdo  quan  ã  c tr¸chnhiÖm    gi¸m  nh  u      Çu. ®Þ ®Ç tyªu c   Trong  êng  îp  ñ   u    tr h Ch ®Ç t kh«ng  öi b¸o  theo  g  c¸o  quy  nh,  ¬  ®Þ c quan  hoÆc   chøc  ùc hiÖn  tæ  th   gi¸m  nh  u    ã  Òn  c¸o c¬  ®Þ ®Ç t c quy b¸o    quan  Õt  quy ®Þnh  u    ö  ý. ÷ng  Ên      ®Ç tx l   Nh v ®Ò ph¸tsinh do    kh«ng  c¸o Chñ   u    b¸o    ®Ç tph¶i  hoµn  µn  Þu  to ch tr¸chnhiÖ m   íc ngêi cã  Èm  Òn  Õt  nh  u    µ    tr     th quy quy ®Þ ®Ç t v c¬  quan  qu¶n  ýtrùctiÕp. l    b/C¸c  ¬    c quan,tæ    chøc  ùc hiÖn  th   gi¸m  nh  u  : ®Þ ®Ç t ­ Yªu  Çu  ñ   u    öi®Çy      Õt  nh  ªnquan  n   ¬ng    c Ch ®Ç tg   ®ñ c¸c quy ®Þ li   ®Õ ch tr×nh hoÆc   ù    u  ,b¸o    êng  ú  µ  t  Êt,cung  Êp  y        d ¸n ®Ç t  c¸o th k v ®é xu   c ®Ç ®ñ c¸c th«ng    Çn  Õt,bæ   tinc thi   sung  µ  µm  â  ÷ng  éi dung  Çn  Õtcho  v l r nh n  c thi   c«ng  t¸cgi¸m  nh;   ®Þ ­ Theo  âi,ph©n   Ých, ®¸nh    µ  Õn  d  t   gi¸v ki nghÞ   ÷ng  Ön  nh bi ph¸p  Çn  c thiÕt®Ó     b¶o  ¶m   ù    u    ã  Öu  ® d ¸n ®Ç tc hi qu¶; ­ LËp  µ  Þu    v ch tr¸chnhiÖ m   Ò   éidung  µ  Êt l ng cña    v n  v ch  î   b¸o    öic¬  c¸o g   quan  Õt ®Þnh  u    quy   ®Ç ttheo ®óng  êih¹n quy  nh.   th     ®Þ c/C¸c  é    B qu¶n  ýngµnh,®Þa  ¬ng: l    ph ­ ChØ   o    ¬    ®¹ c¸c c quan, tæ    chøc  ùc hiÖn  th   gi¸m  nh  u     ùc hiÖn  ®Þ ®Ç t th   gi¸m  nh  u    ®Þ ®Ç ttheo quy  nh.   ®Þ ­ Yªu  Çu    ¬    c c¸c c quan, tæ    chøc  ùc hiÖn  th   gi¸m  nh  u    µm  â    ®Þ ®Ç t l r c¸c vÊn    Çn  Õttrong b¸o c¸o gi¸m  nh; ®Ò c thi       ®Þ ­ Yªu  Çu    µnh    c c¸c ng kh¸c vµ  a   ¬ng    ®Þ ph b¸o c¸o  Ò   ¹t®éng  u    v ho   ®Ç t trongph¹m    µnh,®Þa  ¬ng  ×nh  ô    ving   ph m ph tr¸ch; ­ Tæng   îp,ph©n  Ých, ®¸nh    ¹t®éng  u    cña  µnh  µ    h  t   gi¸ho   ®Ç t ng v trªn ®Þa   µn  a   ¬ng, cã    Õn  Þ   Ò     Ýnh  b ®Þ ph   c¸c ki ngh v c¸c ch s¸ch,chñ  ¬ng, biÖn    tr  
 7. 7 ph¸p nh»m  b¶o  ¶m   ¬  Êu  u    vµ  u    cã  Öu  ® cc ®Ç t ®Ç t hi qu¶  µ  Þu  v ch tr¸ch   nhiÖ m  µn  Ön  Ò   Õt  to di v k qu¶  gi¸m  nh  ña  µnh  µ  a  ¬ng. ®Þ c ng v ®Þ ph B¸o  c¸o  ñ  íng  Ýnh  ñ  Õt  Th t Ch ph k qu¶  gi¸m  nh  u     µ  öi Bé   Õ   ®Þ ®Ç t v g   K ho¹ch vµ  Çu      § t®Ó tæng  îp t×nh  ×nh  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ; h  h tr   t  ph ­ KiÕn  Þ     ngh hoÆc   Õt  nh  û  á, t¹m  õng, ®iÒu  quy ®Þ hu b   d   chØnh  Õt  quy ®Þnh  u    sau    ∙  Ç m   nh  ¹ dù  ®Ç u    thuéc  Èm   Òn  îc ®Ç t khi ® th ®Þ l i ¸n    t th quy ®  ph©n  Êp. c d/Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu :   K ho   § t ­  µ   u   èi  èi hîp  íiBé   µi  Ýnh,  é   ©y   ùng, Bé   L ®Ç m ph   v   T ch BX d   qu¶n  ýl  ngµnh,Ng ©n  µng  µ   ícvµ    ¬    h Nh n   c¸cc quan  ªnquan  li   kh¸ctæ    chøc  gi¸m  nh   ®Þ c¸cdù    u    ã m     ¸n ®Ç tnh A; ­ Yªu  Çu    c C¸c  ñ  u    ù    ã m   göi®Çy      Õt  nh  ªn ch ®Ç td ¸n nh A    ®ñ c¸c quy ®Þ li   quan  n   ù  ®Ç u  , b¸o  th ng  ú, ®ét  Êt vµ    ×nh  ÷ng  Ên  ®Õ d ¸n  t  c¸o  ê k   xu   gi¶itr nh v ®Ò   Çn  Õtli   c thi   ªnquan  n   ®Õ gi¸m  nh  u  ; ®Þ ®Ç t ­ Yªu  Çu    é     c c¸c B qu¶n  ýngµnh, ®Þa   ¬ng, göi c¸c b¸o  th ng  ú, l    ph     c¸o  ê k   ®ét  ÊtvÒ   xu   gi¸m  nh  u    ®Þ ®Ç ttheo ®óng  êigian quy  nh.   th     ®Þ ­ Tæng  îp c«ng      h  t¸cgi¸m  nh  u    õ c¸c ngµnh,®Þa  ¬ng,b¸o    ®Þ ®Ç tt       ph   c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ. t  ph 5. Gi¸m  nh  u    µcÇn  Õtnhng    ícta lµvÊn    íi,ta cha  ã    ®Þ ®Ç tl   thi   ën       ®Ò m     c kinh nghiÖ m   µ  a  ã  chøc  v ch c tæ  chuyªn tr¸chthùc  Ön. Do   Ëy, trong  êi   hi   v   th   gian  íc m ¾t  õa  µm  õa  tr   v l v tæng  Õt  ótkinh nghiÖ m     Þp  êibæ   k r    ®Ó k th   sung  ®iÒu  chØnh. C¸c  é   µnh  Çn  B ng c nghiªn cøu    Êt    ®Ò xu c¸c  chuyªn    Çn  chøc  ®Ò c tæ  gi¸m  nh  ®Þ trongtõng thêikú  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh.       tr   t  ph quy   C«ng    t¸cgi¸m  nh  u    ùc hiÖn  ®Þ ®Ç tth   theo  quy  nh  ¹ kho¶n  nªu    ®Þ ti   2  trªn ®èi  íitÊtc¶    ¬ng  ×nh vµ  ù  ®Ç u    ã  Õt  nh  u    õ ngµy  v     c¸c ch tr   d ¸n  t c quy ®Þ ®Ç t t   01 th¸ng01    n¨m  2000. §èivíic¸c dù    u    ã  Õt  nh  u    íc ngµy  th¸ng 01          ¸n ®Ç tc quy ®Þ ®Ç ttr   01    n¨m 2000,viÖc    gi¸m  nh  îcthùc hiÖn  ®Þ ®    theo  cÇu  ña  êiquyÕt  nh  u   yªu  c ng   ®Þ ®Ç t  . Gi¸m  nh  ®Þ theo chuyªn ®Ò   Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh.     do  t  ph quy   Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k
 8. 8 Bi Ó u  1 B¸o c¸o giai ® o ¹ n c h u È n  b Þ  ® Ç u  t c ñ a d ù  ¸n ® Ç u  t ® ∙ ® î c q u y Õ t    ® Þ n h  ® Ç u  t  (Chñ  u        ét  Çn) ®Ç tb¸o c¸o m l 1.Tªn  ù    d ¸n 2.Sè  Õt ®Þnh    quy   3.Ngµy  Õt ®Þnh    quy   4.C¬     quan    Õt ®Þnh. ra quy   5.Lo¹idù    ãm      ¸n:(nh A/B/C) 6.Ngµnh    kinhtÕ    7.Lo¹ih×nh  u  :X ©y  íi/Më  éng/C¶it¹o/§iÒuchØnh    ®Ç t  m r     8.Chñ  u      ®Ç t 9.H×nh    thøc ®Ç u  :Doanh    t  nghiÖp  µ   íc/Cæ  Çn/TNHH/Liªndoanh Nh n ph   10.C¬  quan  µ   ícqu¶n  ýchñ  u  . Nh n   l  ®Ç t 11.H×nh    thøc thùc hiÖn  ù    ®Êu  Çu,chØ  nh  Çu.. )     d ¸n ( th   ®Þ th . 12.§Þa  iÓ m   ©y  ùng    ® xd c«ng  ×nh vµ  Ön  Ých  t  ö  ông  tr   di t ®Ê s d 13.M ôc    ¹m    ¹t®éng:   tiªuph viho   +  . . ................... .. . .................... +  . . ................... .. . .................... 14.N¨ng  ùcthiÕtkÕ   l    15.H¹ng  ôc    m c«ng  ×nh: tr Tªn  c«ng  Öc  vi     Quy       m«        Chi phÝ           h¹ng  ôc  u   m ®Ç t   §¬n  Khèil ng Gi¸trÞ §¬n  Þ  Ýnh109®ång/106   î   vt vÞ  USD tÝnh +... . .......... .. . ... .. . ....... .. . ... .. . .................. . . .......... . . ... . . ...... . . .. . . ................. .. .. . ... . . ... . . ... +... . .......... . . .......... .. . ....... .. . ... .. . .................. . . ...... . . .. . . ................. .. . . ... 16.C«ng  Ö:  íi/cò   ngh M 17.ThiÕtbÞ: Nh Ëp  Èu/trongníc      kh    18. Tæng     møc   u    ®Ç t (ghitheo    th«ng   íng  Én  ña  é   Õ   ¹ch  µ  th d c B K ho v §Çu   Ò   éidung  tv n   tæng møc  u  ) ®Ç t 19.C¸c  ån  èn  u    ña  ù    ngu v ®Ç tc d ¸n:
 9. 9 Nguån  èn  õ vt Nguån  Néi tÖ Ngo¹itÖ L∙isuÊt §iÒu  Ön  µ  Thêi Thêi         ki v     (106  vay  vay  (tû   %/n¨m ph¬ng  thøc gian     gian   (nÕu  ã) ®ång) c USD) vay  tr¶ ©n  ¹n hoµn  h tr¶ +  © n  Ng s¸ch  .. . ....... . . ..... . . .... . . ....... . . ....... . . ... . . ... . . ..... . . .... . . ...... . . ..... . . ......... . ... . . ... . . .. +  èn  ùcã V t  .. . ....... . . ..... . . .... . . ....... . . ....... . . ... . . ... . . ..... . . .... . . ...... . . ..... . . ......... . ... . . ... . . .. + ODA .. . ....... . . ..... . . .... . . ....... . . ....... . . ... . . ... . . ..... . . .... . . ...... . . ..... . . ......... . ... . . ... . . .. +   Vay   Ng ©n   . . ..... . . .... . . ...... . . ..... . . ......... . ... . . ... .. . ....... . . ..... . . .... . . ....... . . ....... . . ... . . ... . . .. hµng  .. . ....... . . ..... . . .... . . ....... . . ....... . . ... . . ... . . ..... . . .... . . ...... . . ..... . . ......... . ... . . ... . . .. + Kh¸c .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . . . .. . . .. .. .. . . .. . . .. .. . . . .. ... 20.C¸c    chØ    tiªukinh tÕ  µichÝnh    t  ­Tæng    doanh    thu (theon¨m  æn   nh)   SX  ®Þ ­Doanh    Çn    thu thu (theo n¨m  æn   nh)   SX  ®Þ ­Gi¸trÞhiÖn  ¹ thuÇn      t  i (NPV)  theo tûsuÊtchiÕtkhÊu:x%          ­Tû  Êtthu håinéibé    su         (IRR) ­Thêigian hoµn  èn        v gi¶n ®¬n   ­Thêigian hoµn  èn  ã  ÕtkhÊu       v c chi   21.C¸c  èc  Ýnh  Õn ®é   u      m ch ti   ®Ç t Ngµy...  .th¸ng..n¨m... .   .   (Ký    ng  Êu) tªn®ã d
 10. 10 Bi Ó u  2 B¸o c¸o t × nh h × n h  d u y Ö t t æ n g  m ø c  d ù  to¸n h o Æ c   c¸c d ù  to¸n h ¹ ng m ô c  c « n g  tr × nh v µ  ® Ê u  th Ç u  c ñ a c¸c c « n g  tr× nh X D C B  ® ∙ ® î c d u y Ö t (Chñ  u    c¸o m ét  Çn) ®Ç tb¸o    l 1.Tªn  ù    d ¸n 2.Tªn  ù    îcduyÖt   d to¸n®   3.  è   S quyÕt  nh   ®Þ phª duyÖt tæng  ù   d to¸n (hoÆc   ù    d to¸n h¹ng  ôc     m c«ng  ×nh) tr 4.Ngµy  Õt ®Þnh.   quy   5.C¬     quan  Ç m  nh  ÕtkÕ   th ®Þ thi   tæng  ù  d to¸n 6.C¬     quan    Õt ®Þnh  ra quy   7.§Þa  iÓ m   ©y  ùng    ® xd c«ng  ×nh tr   8.Tæng  ù    d to¸n: C¸c  c«ng  Öc,h¹ng  ôc  u    vi   m ®Ç t Tªn c«ng  Öc,h¹ng  vi      Quy      m« Chi phÝ     êigian Th     m ôc  u         ®Ç t      khëic«ng  µ    v hoµn  thµnh   §¬n  Þ  Khèil ng Gi¸trÞ §¬n  Þ  Ýnh  v  î   vt tÝnh tû®ång/ 106      USD +... . ............ . . ..... . ....... . . ... . . .......... . ......... . . ............. . .... . . ...... . ..... . ......... . . ......... . . .. . . .. .. . .... . . ...... . . ... . . .......... . ......... . . ..... . ....... . ..... . ......... . . ......... . .. . . +... . ............ . . ............. . .. . . .. .. .. .. 9.K Õ   ¹ch ®Êu  Çu  ña  ù    ho   th c d ¸n ­Ph ©n    chiadù    µnh    ¸n th bao  nhiªugãithÇu    ­Khèil ng,gi¸vµ  ån  µi Ýnh  ña  õng gãithÇu    î     ngu t   ch ct    ­ H×nh    thøc  ùa chän  µ  Çu  µ  ¬ng  l  nh th v ph thøc  u   Çu  dông  i ®Ê th ¸p  ®è   víi õng gãithÇu.  t    ­Thêigian tæ        chøc  u  Çu  ®Ê th cho  õng gãithÇu t    ­Thêigian thùc hiÖn  îp ®ång          h  10.K Õt    qu¶  u  Çu  µ  Öt thÇu ®Ê th v duy   Ngµy...  .th¸ng..  . .n¨m... . . . (Ký    ng  Êu) tªn®ã d
 11. 11
 12. Bi Ó u  3 B¸o c¸o t × nh h × n h  th ù c hi Ö n  ® Ç u  t (Chñ  u    c¸o th¸ng,quý,n¨m) ®Ç tb¸o        1.Tªn  ù    d ¸n 2.Chñ  u     ®Ç t 3.Thêi®iÓ m         b¸o c¸o 4.§Þa  iÓ m   ©y  ùng    ® xd c«ng  ×nh tr 5.C¸c    c«ng  Öc,h¹ng  ôc  u    ∙  µ  ang  ùc hiÖn vi   m ®Ç t® v ® th         ¬n  Þ:     § v   ­Khèil ng:®¬n  Þ     î   v thÝch  îp h ­Vèn:tû®ång      Tªn c«ng  Öc  vi K Õ   ¹ch ® îcgiao ho     K Õt  qu¶  ùc hiÖn  n   µy    th   ®Õ ng b¸o c¸o h¹ng  ôc  u   m ®Ç t Khèil ng  î Gi¸trÞ   Khèil ng  î Gi¸trÞ   Gi¶ing©n   §¬n  Khèil ng Céng  §¬n  Þ  Gi¸trÞ Céng  §¬n  Þ  thùc  î   v    v   Céng  §¬n  Þ  thùc v   Céng  §¬n  Þ  thùc v   Céng  vÞ  trong kú  dån   tÝnh trong kú  dån   tÝnh hiÖn  dån tÝnh hiÖn  dån tÝnh hiÖn  dån tÝnh kÕ   ¹ch ho kÕ   trong kú    trong kú    trong kú    ho¹ch kÕ   kÕ   kÕ   ho¹ch ho¹ch ho¹ch +  . . ...... . . . .. . ... .. . .... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ... .. . ....... . .. . . ... . . .. . . ... . . ... . . ... . . ... . . ... . . ... . . ... . . ... . . ... . . ... . . ... . . .. .. .. .. . .... . ... . .. . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ... . . . . . . ... . . ... . . ... . . ... . . ... . . ... . . ... . . ... . . ... . . ... . . ... . . ... +  . . ...... .. . ....... .. . .. . . .. .. . ... . . .. .. . .
 13. 6.Nh÷ng  Ên        v ®Ò ph¸tsinh­kiÕn  Þ    ngh Ngµy  . .  .. . .. th¸ng.. . .. .. . ..   . ..  n¨m  . . ..   ý    ng  Êu) (K tªn®ã d Tæ  chøc gi¸m  nh  éc:. . .. ®Þ thu . .. Vµ   é, Tæng  B  c«ng    ty,tØnh,thµnh  è  öi   ph g Thñ íng Ch Ýnh  ñ,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu  t  ph   K ho   § t D a n h  m ô c  d ù  ¸n ® Ç u  t X D C B Kú     b¸o c¸o §¬n  Þ  Ýnh:TriÖu  ng vt   ®å Danh  ôc   §Þa  Thêigian khëi N¨ng  m       Quy Õt  nh  u   ®Þ ®Ç t Quy Õt  nh  ®Þ TKKT­TDT Khèil ng Vèn  ∙  îc  î   ®®   Dù   Õn  Õ   ki k N¨ng  ùc Ghi l    c«ng  ×nh ®iÓ m   c«ng  µn  lùc tr ho   thùchiÖn  cÊp  n...   ®Õ ho¹ch míit¨ng chó    x©y  thµnh thiÕt  V§T  n... ®Õ thªm  dùng kÕ ®Õ n... Theo  Thùc    è  Ngµy  C¬   S Vèn  u   ®Ç t   è  S Ngµy  C¬   Vèn  u   ®Ç t Tæn Trong  Tæn Tron Tæn Trong  ®ã quyÕt tÕ   quyÕ th¸ng quan    quyÕ th¸ng quan    g  è ®ã g  è g  s s ®ã g  è s ®Þnh   t  Q§ Q§ t  Q§ Q§ ®.t ®Þnh ®Þnh Tæn   ©y  ThiÕt X   Tæn   ©y  ThiÕt X     ©y  ThiÕ X g  è l¾p bÞ s g  è l¾p bÞ s l¾p tbÞ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 A. Ph Çn  Bé    do  (®Þa  ¬ng) ph   qu¶n  ýtrùc l    tiÕp I. nhã m    CT  A 1.CT    ch/t Õpi 2.CT    íi   KC m II CT  ã m     nh . B 1.CT    ch/t Õpi
 14. 2.CT    íi   KC m II   nhã m   ICT  . C 1.CT    ch/t Õp i 2.CT    íi   KC m B. Ph Çn  c¸c   do    Bé  kh¸c,®Þa     ph¬ng  ùc tr   tiÕp qu¶n  ý   l I. nhã m    CT  A 1.CT    ch/t Õp i 2.CT    íi   KC m II CT  ã m     nh . B 1.CT    ch/t Õp i 2.CT    íi   KC m II   nhã m   ICT  . C 1.CT    ch/t Õp i 2.CT    íi   KC m

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản