Thông tư 01/2000/TT-TCTK của Tổng cục Thống kê

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
87
lượt xem
10
download

Thông tư 01/2000/TT-TCTK của Tổng cục Thống kê

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2000/TT-TCTK của Tổng cục Thống kê về việc bổ sung Thông tư số 09/1999/TT-TCTK hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2000/TT-TCTK của Tổng cục Thống kê

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  æ n g  c ô c T h è n g   T kª S è  01/2000/TT­T C T K   n g µ y 10  th¸ng 01 n¨ m   2000 B æ  su n g  T h « n g     t s è 04/1999/TT­T C T K  h í ng d É n  thi µ n h  N g h Þ  ® Þ n h    h c ñ a  h Ý n h  p h ñ  v Ò  x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h   h Ý n h   C c trong l Ü nh v ù c th è ng kª Ngµy  th¸ng 10  19    n¨m  1999, Tæng   ôc  èng    ∙    c Th kª ® ban  µnh  h Th«ng   t sè 04/1999/TT­ TCTK   íng dÉn    µnh  h  thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 93/1999/N§­   µy  CP ng 07 th¸ng 9    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  c Ch ph v x ph     h ch trong  lÜnh  ùc  èng    Ó   v th kª.§ b¶o  ¶m   Ýnh  èng  Êt vµ  Ýnh  ® t th nh   t ph¸p  ýkhithihµnh   l      c¸c m É u   Õt  nh  ö  ¹t,   quy ®Þ x ph   Tæng  ôc  èng      c Th kª bæ sung  µ  íng dÉn  ét  vh   m sè  iÓ m   ® trong haim É u   Õt  nh  ö  ¹tt¹ Th«ng   è     quy ®Þ x ph   i   ts 04/1999/TT­ TCTK   ngµy  th¸ng10  19    n¨m  1999    nh sau:   I. É u  q u y Õ t ® Þ n h  x ö  p h ¹t ¶ n h  c¸o:  M  c 1­ §iÒu  kho¶n        1  a: bæ sung  thªm  "chøc  ô  v (hoÆc  Ò   ngh nghiÖp) cña      c¸ nh©n    ¹m". viph 2­ §iÒu  bæ     2  sung  thªm "Tæ  chøc  (hoÆc    ©n)  Þ   ö  ¹tviph¹m    c¸ nh b x ph     hµnh  Ýnh  ã  Òn  Õu  ¹ivíi êira quyÕt  nh  ö  ¹ttrong thêih¹n  ch c quy khi n     ng     ®Þ x ph      10  µy  Ó   õngµy  Ën  îcquyÕt ®Þnh  ö  ¹t" ng k t   nh ®     x ph . II. É u  q u y Õ t ® Þ n h  x ö  p h ¹t Ò n:  M  ti 1­ §iÒu  kho¶n        1  a: bæ sung  thªm  "chøc  ô  v (hoÆc  Ò   ngh nghiÖp) cña      c¸ nh©n    ¹m". viph 2­ §iÒu  bæ     3  sung  thªm "Tæ  chøc  (hoÆc    ©n)  Þ   ö  ¹tviph¹m    c¸ nh b x ph     hµnh  Ýnh  ã  Òn  Õu  ¹ivíi êira quyÕt  nh  ö  ¹ttrong thêih¹n  ch c quy khi n     ng     ®Þ x ph      10  µy  Ó   õngµy  Ën  îcquyÕt ®Þnh  ö  ¹t" ng k t   nh ®     x ph . KÌm  theo Th«ng   nµy  µ hai m É u   t l    Quy Õt  nh   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  ®Þ x ph     h chÝnh. Hai  É u     m Quy Õt  nh  xö  ¹tnµy  ®Þ   ph   thay thÕ  m É u     2  Quy Õt  nh  ö  ®Þ x ph¹t®∙    ban  µnh  h theo Th«ng   è  t s 04/1999/TT­ TCTK   µy  th¸ng 10    ng 19    n¨m 1999.
  2. 2 Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   .. . ..(1). . ... . . .  . . ... . . ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  l    do   ph Sè:.. . . . . /Q§XP      .. .(2). .  µy.. th¸ng..n¨m...       .  . . . , ng   .   . Q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a ...........  ..........................  (3) V Ò   Ö c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h   vi trong l Ü nh v ù c th è ng kª  (Ph¹tc¶nh    c¸o) Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 01/2000/TT­TCTK   ngµy  th¸ng01  10    n¨m  2000  ña  c Tæng  ôc  èng  c Th kª .. . .........  . . .............. . . .........(4). . .............. . . ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 93/1999/N§­   µy  th¸ng 9  CP ng 07    n¨m 1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnhtrong lÜnh  ùc  èng  ph v x ph     h ch   v th kª; ­ C¨n  biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh    cø    viph h ch trong lÜnh  ùc  èng    è:.. /BB    v th kª s   . lËp ngµy.. th¸ng..n¨m...     .   . ; ­X Ðt  Ýnh  Êtvµ    t ch   møc      ¹m, ®é viph Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1: a.Ph¹thµnh  Ýnh:Ph¹tc¶nh    i víi chøc      ch     c¸o ®è    tæ  (hoÆc    ©n) c¸nh .. . ....................................................... . . ....................................................... Chøc   vô   (hoÆc   nghÒ   nghiÖp)   cña   c¸   nh©n   vi   ph¹m .. . ................   . . ................ §Þa  chØ  . . ................................................. .. . ................................................. ®∙    ¹m  . . .............................................. viph .. . .............................................. .. . ....................................................... . . ....................................................... b.  p   dông   biÖn   ph¸p   xö   lý   bæ   ¸ sung:.. . ...........................   . . .......................... .. . ....................................................... . . ....................................................... §i Ò u  Tæ   2:  chøc  (hoÆc    ©n).. .  ã  c¸nh . .c tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt  .   thih quy ®Þnh  µy. n Tæ   chøc  (hoÆc   nh©n)  Þ   ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  ã  c¸  b x ph     h ch c quyÒn  khiÕu  ¹ivíingêi ra  Õt  nh  ö  ¹ttrong  êih¹n  ngµy  Î tõ ngµy  n      quy ®Þ x ph   th   10  k    nhËn  îcquyÕt ®Þnh  ö  ¹t. ®    x ph C¬  quan  ö  ¹t(5) x ph   N¬i nhËn:     ­Tæ     chøc (c¸nh©n)  Þ  ö  ¹t(®Ó     µnh)    b x ph   thih ghirâ hä    Êp  Ëc,chøc      tªn, cb  ­Tæ     chøc  qu¶n  ýngêivi  ¹m l     ph vô  êira quyÕt ®Þnh  ng       ­ C¬     quan, tæ    chøc  Êp    ña  chøc  Þ   ö  ¹t c trªnc tæ  b x ph   ký    ng  Êu tªn,®ã d (®Ó   Õt) bi ­Trëng  oµn    ® thanh    Óm    tra(ki tra)hoÆc   thanh    traviªn ­Lu   (1)(5)Ghi    ¬     tªnc quan    Õt  nh  ö  ¹t ra quy ®Þ x ph
  3. 3 (2)  Þa   § danh (3)(4)Ghi     chøc  ô,tªnc¬  v     quan  ña  êira quyÕt  nh  ö  ¹t c ng     ®Þ x ph Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   .. . ..(1). . ... . . .  . . ... . . ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc  l    do   ph Sè:.. . . . ./  Q§XP      .. .(2). .  µy.. th¸ng..n¨m...       .  . . . , ng   .   . Q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a ...........  ..........................  (3) V Ò   Ö c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h   vi trong l Ü nh v ù c th è ng kª  (Ph¹ttiÒn)   Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 01/2000/TT­ TCTK   ngµy  th¸ng01  10    n¨m 2000  ña  c Tæng  ôc  èng  c Th kª .. . .........  . . .............. . . .........(4). . .............. . . ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 93/1999/N§­   µy  th¸ng 9  CP ng 07    n¨m 1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ph v x ph     h ch trong lÜnh  ùc  èng    v th kª; ­ C¨n  biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh    cø    viph h ch trong lÜnh  ùc  èng    è.. /BB    v th kª s . lËp ngµy  .   .. th¸ng.. . n¨m  . . ;   . .  . .. . . ­X Ðt  Ýnh  Êtvµ    t ch   møc      ¹m, ®é viph Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u 1: a/Ph¹tchÝnh:Ph¹ttiÒn.. . .....®ång         . . ....  .. (viÕtb»ng  ÷).. . .......................................   ch . ....................................... §èivíi chøc     tæ  (hoÆc    ©n)  . . ........................... c¸nh .. . ........................... Chøc  ô  v (hoÆc  Ò   ngh nghiÖp)cña    ©n    ¹m: .. . .............   c¸nh viph   . . ............. §Þa  chØ  (hoÆc  ¬ith ng  ó).. . .............................. n   ê tr   . . ............................. §∙viph¹m  . . ...........................................    .. . ............................................ .. . ..................................................... . . ..................................................... b/¸ dông  Ön   p  bi ph¸p xö  ýbæ     l   sung: .. . ...................................................... . . ..................................................... §i Ò u 2: a)    Tæ chøc (hoÆc    ©n).. . ........  ã  c¸ nh . . ......... tr¸chnhiÖm   ép  è  Òn . c   n s ti   trªn vµo  kho  b¹c Nhµ  níc. . ..... theo  tµi kho¶n  sè.. . .... tr c . . ....   . . .... í     ngµy.. . ............. . . ............
  4. 4 b) Qu¸  êih¹n    µ   th   trªnm kh«ng  ùc hiÖn  ×  Þ   ìng chÕ     µnh  th   th b c   thih theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u   3:Tæ   chøc   (hoÆc   c¸  nh©n)  . . ..........................cã  .. . ........................... tr¸ch nhiÖ m     µnh      thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n Tæ   chøc (hoÆc   nh©n)  Þ   ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  ã  c¸  b x ph     h ch c quyÒn  khiÕu  ¹ivíingêi ra  Õt  nh  ö  ¹ttrong thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  n      quy ®Þ x ph      10  k t  nhËn  îcquyÕt ®Þnh  ö  ¹t. ®    x ph C¬   quan  ö  ¹t(5) x ph   N¬i nhËn:   ­Tæ     chøc    ©n)  Þ  ö  ¹t(®Ó     µnh) (c¸nh b x ph   thih ghirâ hä    Êp  Ëc,chøc  ô      tªn, cb  v ­Tæ     chøc  qu¶n  ýngêiviph¹m l     ngêira quyÕt ®Þnh       ­ C¬     quan, tæ    chøc  Êp    ña  chøc  Þ   ö  c trªnc tæ  bx ph¹t(®Ó   Õt)   bi ký    ng  Êu tªn,®ã d ­  ëng  oµn  Tr ® thanh    Óm     tra (ki tra)hoÆc  Thanh  traviªn   ­Kho  ¹c (®Ó     Òn)   b  thu ti ­ViÖn  Ó m       Ki s¸t(Møc  ¹ttõ2  iÖu®ång  ëlªn) ph     tr   tr   ­Lu      
Đồng bộ tài khoản