intTypePromotion=1

Thông tư 01/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
126
lượt xem
5
download

Thông tư 01/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam sè 01/2001/TT-NHNN ngµy 19 th¸ng 1 n¨m 2001 híng dÉn vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi ®èi víi ®Çu t trùc tiÕp ra níc ngoµi cña doanh nghiÖp ViÖt Nam Ngµy 14/4/1999 ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 22/1999/N§-CP quy ®Þnh vÒ ®Çu t ra níc ngoµi cña Doanh nghiÖp ViÖt Nam, Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam híng dÉn cô thÓ vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cã vèn ®Çu t ra níc ngoµi nh sau: I/ §èi tîng ¸p dông 1/ Th«ng t nµy ¸p dông ®èi víi c¸c Doanh nghiÖp ViÖt Nam ® îc phÐp ®Çu t trùc tiÕp ra níc ngoµi bao gåm: Doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp theo LuËt doanh nghiÖp Nhµ níc; Hîp t¸c x· ®îc thµnh lËp theo LuËt hîp t¸c x·; Doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp (Sau ®©y gäi chung lµ Doanh nghiÖp). 2/ Th«ng t nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng sau: a. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ bªn níc ngoµi tham gia Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh. b. Doanh nghiÖp ViÖt nam ®Çu t ra níc ngoµi díi c¸c h×nh thøc: cho vay tÝn dông, mua cæ phiÕu, ng©n hµng, b¶o hiÓm kh«ng thuéc ®èi t îng ®iÒu chØnh cña Th«ng t nµy. II. Më vµ sö dông tµi kho¶n 3/ §Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t ra níc ngoµi, doanh nghiÖp ph¶i më mét tµi kho¶n tiÒn göi ngo¹i tÖ t¹i Ng©n hµng ®îc phÐp ho¹t ®éng ngo¹i hèi (sau ®©y gäi lµ Ng©n hµng ®îc phÐp). Mäi giao dÞch chuyÓn tiÒn ra níc ngoµi vµ vµo ViÖt Nam liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t ra níc ngoµi cña doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn th«ng qua tµi kho¶n nµy: PhÇn thu: a/ Ngo¹i tÖ chuyÓn vµo tõ tµi kho¶n tiÒn göi ngo¹i tÖ cña Doanh nghiÖp ®Ó thùc hiÖn viÖc gãp vèn ®Çu t hoÆc chuyÓn vèn ®Çu t ra níc ngoµi; b/ Lîi nhuËn, doanh thu ®îc chia vµ c¸c kho¶n thu nhËp hîp ph¸p kh¸c cã tõ ho¹t ®éng ®Çu t ë níc ngoµi cña Doanh nghiÖp chuyÓn vÒ ViÖt Nam; c/ Vèn ®Çu t vµ vèn t¸i ®Çu t chuyÓn vÒ ViÖt Nam. PhÇn chi: a/ Chi chuyÓn ra níc ngoµi ®Ó gãp vèn ®Çu t hoÆc chuyÓn vèn ®Çu t thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t;
  2. 2 b/ Chi chuyÓn vµo tµi kho¶n tiÒn göi ngo¹i tÖ cña Doanh nghiÖp; c/ B¸n ngo¹i tÖ cho c¸c ng©n hµng ®îc phÐp ho¹t ®éng ngo¹i hèi. 4/ ViÖc më vµ sö dông tµi kho¶n ngo¹i tÖ t¹i n íc ngoµi cña dù ¸n ®Çu t ë níc ngoµi ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña níc tiÕp nhËn ®Çu t vµ chØ phôc vô c¸c giao dÞch cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña dù ¸n ®Çu t ë níc ngoµi. Trêng hîp Doanh nghiÖp cã nhu cÇu më tµi kho¶n ngo¹i tÖ ë níc ngoµi ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Môc I Ch¬ng V PhÇn thø hai Th«ng t 01/1999/TT-NHNN7 ngµy 16/4/1999 cña Ng©n hµng Nhµ níc híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 63/1998/N§-CP ngµy 17/8/1998 cña ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý ngo¹i hèi. III/ ChuyÓn vèn ®Çu t ra níc ngoµi ChuyÓn lîi nhuËn, vèn ®Çu t vµ t¸i ®Çu t vÒ ViÖt Nam 5/ Doanh nghiÖp ph¶i ®¨ng ký víi chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc TØnh, Thµnh phè n¬i ®Æt trô së chÝnh vÒ viÖc më tµi kho¶n ngo¹i tÖ vµ tiÕn ®é chuyÓn vèn ®Çu t ra níc ngoµi. Hå s¬ gåm: - §¬n ®¨ng ký tµi kho¶n vµ chuyÓn vèn ®Çu t ra níc ngoµi (MÉu sè 1); - GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh (b¶n sao cã c«ng chøng) - GiÊy phÐp ®Çu t ra níc ngoµi do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam cÊp (b¶n sao cã c«ng chøng); - V¨n b¶n chÊp thuËn ®Çu t do níc tiÕp nhËn ®Çu t cÊp (kÌm b¶n dÞch tiÕng ViÖt cã dÊu vµ ch÷ ký x¸c nhËn cña Tæng gi¸m ®èc hoÆc Gi¸m ®èc); - V¨n b¶n quy ®Þnh tiÕn ®é gãp vèn ®Çu t (ghi trong ®iÒu lÖ hoÆc hîp ®ång liªn doanh, hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ®· ® îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cña níc tiÕp nhËn ®Çu t phª duyÖt (nÕu cã) hoÆc b¶n dù kiÕn tiÕn ®é gãp vèn ®Çu t cña doanh nghiÖp ®îc phÐp ®Çu t ra níc ngoµi). Trong thêi gian 5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc TØnh, Thµnh phè cã tr¸ch nhiÖm x¸c nhËn viÖc më tµi kho¶n vµ ®¨ng ký tiÕn ®é chuyÓn vèn ®Çu t ra níc ngoµi (MÉu sè 2) ®Ó nhµ ®Çu t ViÖt Nam lµm c¬ së chuyÓn tiÒn ®Çu t ra níc ngoµi thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t th«ng qua tµi kho¶n ®· më ë ng©n hµng ®îc phÐp. 6/ Doanh nghiÖp chØ ®îc phÐp sö dông nguån ngo¹i tÖ trªn tµi kho¶n tiÒn göi ngo¹i tÖ cña m×nh më t¹i c¸c ng©n hµng ® îc phÐp ®Ó chuyÓn ra níc ngoµi gãp vèn ®Çu t trªn c¬ së quy ®Þnh t¹i GiÊy phÐp ®Çu t do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp. 7/ Hµng n¨m, Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t ra níc ngoµi ph¶i chuyÓn lîi nhuËn vµ c¸c kho¶n thu nhËp hîp ph¸p kh¸c vÒ n íc trong thêi h¹n chËm nhÊt lµ 6 th¸ng kÓ tõ khi kÕt thóc n¨m tµi chÝnh cña níc tiÕp nhËn ®Çu t. Trêng hîp kh«ng thÓ chuyÓn lîi nhuËn vµ c¸c kho¶n thu nhËp hîp ph¸p kh¸c vÒ ViÖt Nam ®óng thêi h¹n nªu trªn, Doanh nghiÖp ph¶i cã v¨n b¶n b¸o c¸o gi¶i tr×nh râ lý do víi chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc TØnh, Thµnh phè n¬i Doanh nghiÖp ®Æt trô së chÝnh.
  3. 3 Doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô kÕt hèi ®èi víi lîi nhuËn vµ c¸c kho¶n thu nhËp hîp ph¸p kh¸c tõ ho¹t ®éng ®Çu t t¹i níc ngoµi theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ trong tõng thêi kú. 8/ Khi kÕt thóc dù ¸n hoÆc gi¶i thÓ tr íc h¹n, hoÆc kh«ng triÓn khai ® îc dù ¸n, Doanh nghiÖp ph¶i chuyÓn vèn ®Çu t, vèn t¸i ®Çu t vµ c¸c kho¶n thu ®îc sau thanh lý vÒ níc trong thêi h¹n 6 th¸ng kÓ tõ ngµy kÕt thóc viÖc thanh lý vµ ph¶i b¸o c¸o cho chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc TØnh, Thµnh phè n¬i Doanh nghiÖp ®Æt trô së chÝnh vÒ t×nh h×nh chuyÓn vèn, lîi nhuËn vµ c¸c thu nhËp hîp ph¸p kh¸c vÒ ViÖt Nam cña Doanh nghiÖp. Trêng hîp kh«ng thÓ chuyÓn vèn vÒ ViÖt Nam ®óng thêi h¹n nªu trªn, Doanh nghiÖp ph¶i cã v¨n b¶n b¸o c¸o gi¶i tr×nh râ lý do víi chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc tØnh/ thµnh phè n¬i Doanh nghiÖp ®ãng trô së chÝnh. 9/ Trêng hîp Doanh nghiÖp sö dông lîi nhuËn ®Ó t¸i ®Çu t hoÆc kÐo dµi thêi h¹n ®Çu t ë níc ngoµi, sau khi cã v¨n b¶n chÊp thuËn cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t doanh nghiÖp ph¶i ®¨ng ký víi chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc tØnh/thµnh phè n¬i Doanh nghiÖp ®Æt trô së chÝnh vÒ t×nh h×nh sö dông lîi nhuËn ®Ó t¸i ®Çu t hoÆc kÐo dµi thêi h¹n ®Çu t. 10/ Khi thùc hiÖn chuyÓn vèn ®Çu t ra níc ngoµi theo yªu cÇu cña doanh nghiÖp, Ng©n hµng ®îc phÐp cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra v¨n b¶n x¸c nhËn ®¨ng ký më tµi kho¶n ngo¹i tÖ vµ chuyÓn vèn ®Çu t ra níc ngoµi cña Doanh nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i §iÓm 5 Th«ng t nµy. Ng©n hµng ®îc phÐp chØ ®îc chuyÓn vèn ®Çu t ra níc ngoµi khi Doanh nghiÖp cã v¨n b¶n x¸c nhËn ®¨ng ký më tµi kho¶n ngo¹i tÖ vµ chuyÓn vèn ®Çu t ra níc ngoµi cña chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc TØnh, Thµnh phè n¬i Doanh nghiÖp ®Æt trô së chÝnh. IV/ Th«ng tin b¸o c¸o vµ xö lý vi ph¹m 11/ Hµng n¨m, trong thêi h¹n 6 th¸ng kÓ tõ khi kÕt thóc n¨m tµi chÝnh cña níc tiÕp nhËn ®Çu t, Doanh nghiÖp ph¶i göi cho chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc TØnh, Thµnh phè n¬i Doanh nghiÖp ®ãng trô së chÝnh b¸o c¸o tµi chÝnh (trong ®ã cã b¶ng tæng kÕt tµi s¶n vµ kÕt qu¶ kinh doanh l·i - lç cña doanh nghiÖp) cã chøng nhËn cña c¬ quan kiÓm to¸n hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn cña níc tiÕp nhËn ®Çu t. 12/ Hµng n¨m, chËm nhÊt vµo c¸c ngµy 15/1 (®èi víi b¸o c¸o 6 th¸ng cuèi n¨m) vµ 15/7 (®èi víi b¸o c¸o 6 th¸ng ®Çu n¨m) doanh nghiÖp cã dù ¸n ®Çu t ra níc ngoµi ph¶i b¸o c¸o Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (Vô Qu¶n lý Ngo¹i hèi) vµ chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc TØnh, Thµnh phè n¬i Doanh nghiÖp ®Æt trô së chÝnh t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ thùc hiÖn vèn ®Çu t ra níc ngoµi (MÉu sè 3). 13/ Hµng n¨m, chËm nhÊt vµo c¸c ngµy 15/1 (®èi víi b¸o c¸o 6 th¸ng cuèi n¨m) vµ 15/7 (®èi víi b¸o c¸o 6 th¸ng ®Çu n¨m) Ng©n hµng ®îc phÐp (th«ng qua trô së chÝnh) ph¶i b¸o c¸o Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (Vô Qu¶n lý ngo¹i hèi) t×nh h×nh chuyÓn tiÒn ra níc ngoµi vµ vÒ ViÖt Nam liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t ra níc ngoµi cña Doanh nghiÖp (MÉu sè 4).
  4. 4 14/ ChËm nhÊt sau 30 ngµy kÓ tõ ngµy Th«ng t nµy cã hiÖu lùc, c¸c Doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t ra níc ngoµi ph¶i thùc hiÖn ®¨ng ký tµi kho¶n vµ tiÕn ®é gãp vèn ®Çu t ra níc ngoµi theo quy ®Þnh t¹i §iÓm 5 Th«ng t nµy, ®ång thêi b¸o c¸o chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc TØnh, Thµnh phè n¬i Doanh nghiÖp ®Æt trô së chÝnh t×nh h×nh thùc hiÖn vèn ®Çu t ra níc ngoµi (mÉu sè 3) cho tíi thêi ®iÓm ®ã. 15/ Hµng n¨m, chËm nhÊt vµo c¸c ngµy 20/1 (®èi víi b¸o c¸o 6 th¸ng cuèi n¨m) vµ 20/7 (®èi víi b¸o c¸o 6 th¸ng ®Çu n¨m) chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n íc TØnh, Thµnh phè ph¶i b¸o c¸o Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (th«ng qua Vô Qu¶n lý Ngo¹i hèi) t×nh h×nh ®Çu t ra níc ngoµi cña doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn (t×nh h×nh më tµi kho¶n, ®¨ng ký chuyÓn vèn, t×nh h×nh thùc hiÖn vèn ®Çu t ra níc ngoµi, nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n vµ kiÕn nghÞ biÖn ph¸p xö lý). 16/ Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t ra níc ngoµi, Ng©n hµng ®îc phÐp nÕu vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña Th«ng t nµy, th× tuú theo møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö ph¸t theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 20/2000/N§-CP ngµy 15/6/2000 cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng hoÆc bÞ xö lý theo c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. V/ §iÒu kho¶n thi hµnh 17/ Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký vµ thay thÕ c¸c quy ®Þnh t¹i Môc II Ch ¬ng III PhÇn thø t Th«ng t 01/1999/TT-NHNN7 ngµy 16/4/1999 cña Ng©n hµng Nhµ n íc híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 63/1998/N§-CP cña ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý ngo¹i hèi. 18/ Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, Gi¸m ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c tæ chøc tÝn dông, Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t ra níc ngoµi, trong ph¹m vi chøc n¨ng cña m×nh chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc, híng dÉn, thùc hiÖn Th«ng t nµy.
  5. 5 (MÉu sè 1) Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc §¬n ®¨ng ký tµi kho¶n ngo¹i tÖ vµ tiÕn ®é chuyÓn vèn ®Çu t ra níc ngoµi ...... ngµy....... th¸ng...... n¨m...... KÝnh göi: Chi nh¸nh ng©n hµng nhµ níc tØnh (thµnh phè)........... Tªn doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Çu t ra níc ngoµi: §Þa chØ: Sè ®iÖn tho¹i: GiÊy phÐp kinh doanh sè.......... ngµy...... GiÊy phÐp tiÕp nhËn cña níc ®Çu t sè........ ngµy...... GiÊy phÐp ®Çu t ra níc ngoµi sè......... ngµy....... - Tæng vèn ®Çu t:....... - Vèn ph¸p ®Þnh:............ - Trong ®ã bªn ViÖt Nam gãp: + B»ng tiÒn:........ + B»ng tµi s¶n (m¸y mãc, thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu....):...... Chóng t«i lµm ®¬n nµy ®Ó nghÞ quý Ng©n hµng x¸c nhËn vÒ viÖc ®¨ng ký tµi kho¶n ngo¹i tÖ vµ tiÕn ®é chuyÓn vèn ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t t¹i níc...... nh sau: TT Thêi gian chuyÓn vèn B»ng tiÒn (Quy B»ng tµi s¶n (Quy USD) USD) 1 Quý....... n¨m..... 2 Quý....... n¨m...... .... Vèn ®Çu t b»ng tiÒn thùc hiÖn th«ng qua tµi kho¶n ngo¹i tÖ sè...... më t¹i Ng©n hµng..... Chóng t«i xin cam kÕt thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi hiÖn hµnh cña ViÖt Nam vµ c¸c quy ®Þnh cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t ra níc ngoµi. Tæng gi¸m ®èc (gi¸m ®èc) doanh nghiÖp
  6. 6 (MÉu sè 2) Ng©n hµng nhµ níc viÖt Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Nam §éc lËp- Tù do - H¹nh phóc Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè.... ..... ngµy...... th¸ng..... n¨m.... Sè: /........ (V/v ®¨ng ký chuyÓn vèn ®Çu t ra níc ngoµi) KÝnh göi: C«ng ty...................... Theo ®Ò nghÞ t¹i ®¬n kÌm theo hå s¬ ®¨ng ký chuyÓn vèn ®Çu t ra níc ngoµi cña quý C«ng ty, Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n íc tØnh (Tp)........ cã ý kiÕn nh sau: 1/ C¨n cø c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ ®Çu t trùc tiÕp ra níc ngoµi cña doanh nghiÖp ViÖt Nam, chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc tØnh (Tp).......... x¸c nhËn C«ng ty ....... ®· ®¨ng ký tµi kho¶n ngo¹i tÖ vµ tiÕn ®é chuyÓn vèn ®Çu t ra níc ngoµi víi c¸c néi dung nh sau: - Tæng vèn ®Çu t: - Vèn ph¸p ®Þnh: - Trong ®ã bªn ViÖt Nam gãp: + B»ng tiÒn: ....... Th«ng qua tµi kho¶n ngo¹i tÖ sè....... më t¹i ng©n hµng....... + B»ng tµi s¶n (m¸y mãc, thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu.....):...... - Dù ¸n ®Çu t t¹i níc:........ Dù kiÕn lÞch chuyÓn vèn: TT Thêi gian chuyÓn vèn B»ng tiÒn (Quy B»ng tµi s¶n (Quy USD) USD) 1 Quý....... n¨m..... 2 Quý....... n¨m...... .... 2/ Khi thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t ra níc ngoµi, C«ng ty ph¶i chÊp hµnh ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Çu ra níc ngoµi vµ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi cña ViÖt Nam. Ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn vèn ®Çu ra níc ngoµi theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè...... ngµy ..... cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc vÒ ........ Ng©n hµng Nhµ níc tØnh (Tp)...... th«ng b¸o ®Ó quý C«ng ty biÕt vµ thùc hiÖn.
  7. 7 Gi¸m ®èc ng©n hµng nhµ níc tØnh (TP).... N¬i nhËn: - Nh trªn - NHNNVN (Vô QLNH-®Ó b¸o c¸o) - Lu (MÉu sè 3) B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn vèn ®Çu t ra níc ngoµi cña doanh nghiÖp ViÖt nam (B¸o c¸o tõ ngµy...../...../..... ®Õn...../....../.....) KÝnh göi: - Ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam (Vô qu¶n lý ngo¹i hèi) - Chi nh¸nh ng©n hµng nhµ níc tØnh (thµnh phè)......... Tªn doanh nghiÖp............................. §Þa chØ:............................................ GiÊy phÐp ®Çu t ra níc ngoµi sè......... ngµy cÊp:......./...../199... GiÊy phÐp cña níc tiÕp nhËn ®Çu t sè........ ngµy...... Sè Fax:...... Sè ®iÖn tho¹i:...... Níc tiÕp nhËn ®Çu t: Thêi h¹n ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh:....... n¨m LÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh: H×nh thøc ®Çu t + Doanh nghiÖp Liªn doanh : + Doanh nghiÖp 100% vèn ViÖt Nam : + Hîp ®ång Hîp t¸c kinh doanh (BCC) : Tæng vèn ®Çu t: Vèn ph¸p ®Þnh: Trong ®ã: Bªn ViÖt Nam: Bªn níc ngoµi: Sè hiÖu tµi kho¶n......... Ng©n hµng më tµi kho¶n ngo¹i tÖ ........... ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t ra níc ngoµi. (Quy USD) Lo¹i vèn Theo Kú b¸o Luü kÕ tõ khi giÊy c¸o thùc hiÖn dù phÐp ¸n I. Tæng vèn ®Çu t 1. Tæng vèn ph¸p ®Þnh 2. Gi¸ trÞ vèn gãp cña bªn ViÖt Nam - TiÒn mÆt - M¸y mãc thiÕt bÞ
  8. 8 - C¸c h×nh thøc gãp vèn kh¸c (ghi râ néi dung) - Lîi nhuËn ®îc phÐp gi÷ l¹i ®Ó t¸i ®Çu t (*) II. ChuyÓn lîi nhuËn vµ c¸c kho¶n thu nhËp hîp ph¸p cã tõ ho¹t ®éng ®Çu t ë níc ngoµi cña Doanh nghiÖp vÒ ViÖt Nam: - ChuyÓn lîi nhuËn - C¸c kho¶n thu nhËp hîp ph¸p kh¸c (ghi râ néi dung) III. ChuyÓn vèn ®Çu t vÒ ViÖt Nam: (*) Trêng hîp trong kú b¸o c¸o, Doanh nghiÖp ® îc Bé KH&§T cho phÐp sö dông lîi nhuËn ®îc chia ®Ó t¸i ®Çu t. ...... ngµy..../..../199... Tæng gi¸m ®èc (gi¸m ®èc) doanh nghiÖp
  9. 9 (MÉu sè: 4) B¸o c¸o ho¹t ®éng ®Çu t ra níc ngoµi cña doanh nghiÖp (B¸o c¸o quÝ....... n¨m...... B¸o c¸o tõ......./....../...... ®Õn ngµy......./......./........) KÝnh göi: Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam - Vô qu¶n lý ngo¹i hèi Tªn ng©n hµng ®îc phÐp:................. §Þa chØ:.................................. Sè ®iÖn tho¹i:......................... Sè fax:................................... Tæng sè tµi kho¶n tiÒn göi ngo¹i tÖ cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ang cã ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp ra níc ngoµi hiÖn ®ang më t¹i ng©n hµng: X (Quy USD) ChØ tiªu Kú b¸o c¸o (tõ ngµy...... ®Õn ngµy....) Sè liÖu tæng hîp cña X tµi kho¶n I. Sè ngo¹i tÖ ®· chuyÓn ra níc ngoµi A ®Ó gãp vèn: ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- II. ChuyÓn lîi nhuËn vµ c¸c kho¶n B=B1+ B2 thu nhËp hîp ph¸p cã tõ ho¹t ®éng ®Çu t ë níc ngoµi cña Doanh nghiÖp vÒ ViÖt Nam: ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- - ChuyÓn lîi nhuËn: B1 ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- - C¸c kho¶n thu nhËp hîp ph¸p kh¸c: B2 ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- III. ChuyÓn vèn ®Çu t vÒ ViÖt Nam: C ...... ngµy..../..../199... Tæng gi¸m ®èc (gi¸m ®èc) ng©n hµng ®îc phÐp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2