Thông tư 01/2001/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
61
lượt xem
2
download

Thông tư 01/2001/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2001/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan đối với đồ dùng, hành lý xuất nhập khẩu, phương tiện đi lại của chuyên gia nước ngoài quy định tại Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg ngày 31/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2001/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  S è  01/2001/TT­T C H Q   n g µ y 09  th¸ng 02 n¨ m   2001 H íng d É n  thñ tôc h ¶i  u a n   q ® èi víi å  dïng, h µ n h  lý x u Êt n h Ë p   h È u, p h ¬ n g    ® k tiÖn  ®i l¹i  cña  h u yªn gia  íc n g o µi q u y  ® Þ n h  t¹i c n   Q u y Õt ® Þ n h  sè 211/1998/Q§­T T g  n g µ y   31/10/1998  c ña T h ñ  tíng ch Ý n h  p h ñ ­C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh    H¶i quan  ngµy  20/2/1990; ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   17/CP  sè  ngµy  06/02/1995  NghÞ   vµ  ®Þnh  sè  79/1998/N§­   CP ngµy 29/9/1998 cña    ChÝnh  phñ ban hµnh    tiªuchuÈn  hµnh    lý miÔn thuÕ cña kh¸ch xuÊtnhËp      c¶nh      t¹ c¸ccöa  i khÈu ViÖtNam;   ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   16/1999/N§­   sè  CP ngµy 27/3/1999 cña ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh  thñ tôch¶iquan,gi¸m      vÒ          s¸th¶iquan  lÖ  vµ  phÝ   h¶iquan; ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  211/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  31/10/1998 cña Thñ ­t íng ChÝnh  phñ    vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ  chuyªn      gia níc ngoµi thùc hiÖn      c¸c ch¬ng    tr×nh,dù  ODA   ViÖt Nam   íi®©y           ¸n  ë    (d   gäit¾t lµ QuyÕt  ®Þnh  sè  211/1998/Q§­ TTG). Tæng côc    H¶i quan híng dÉn          thñ tôch¶iquan      ®èi víi viÖc  nhËp    i t¹m  ­ t¸  xuÊt ph¬ng    tiÖn,hµnh    dïng      lý,®å  c¸ nh©n cña  chuyªn gia ODA   ngêith©n      vµ    nh  sau: I. u y  ® Þ n h  c h u n g:  Q 1.Th«ng     tnµy    ¸p dông      ®èi víinhøng  chuyªn gianícngoµivµo          ViÖtNam     ®Ó  thùc hiÖn c¸c ch¬ng  tr×nh, dù  sö    ¸n  dông  nguån  vèn  trîph¸t tr   hç      iÓn chÝnh  thøc ODA.  Chuyªn  gia    níc ngoµi (d     íi®©y     gäi t¾t    lµ chuyªn  gia) lµ     nh÷ng ngêi® îc quy      ®Þnh  i t¹ Kho¶n    6, §iÒu  Quy  5  chÕ  chuyªn gia nícngoµi         ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  211/1998/Q§­ sè  TTg  íi (d  ®©y        gäit¾tlµQuy  chÕ)  híng  vµ  dÉn  i t¹ Th«ng  sè  t 02/2000/TT­BKH   ngµy  12/01/2000  cña Bé  KÕ   ho¹ch vµ    §Çu .t 2. ViÖc    miÔn thuÕ, truy thu      thuÕ  ®èi      víi®å dïng,hµnh      lý,ph¬ng tiÖn  cña  chuyªn giavµ      ngêith©n  îcquy    ®   ®Þnh  thÓ  i cô  t¹ §iÒu  Quy    7  chÕ  híng vµ    dÉn    t¹ Th«ng   52/2000/TT­ i tsè  BTC   ngµy 05/6/2000 cña  TµichÝnh.   Bé    3. Hµnh        lýc¸ nh©n  îcmiÔn  ®   thuÕ  theo quy ®Þnh  i   t¹ c¸cNghÞ    ®Þnh  sè  17/CP  ngµy 06/2/1995  NghÞ   vµ  ®Þnh   79/1998/N§­   sè  CP ngµy  29/9/1998   cña  ChÝnh  phñ.C¸c    miÔn    trõquy ®Þnh    t¹ Kho¶n    i 1,§iÒu  Quy  7  chÕ    lµdµnh  cho chuyªn gia.Ngêi th©n        cña chuyªn    gia chØ  îc cïng  ®   hëng  miÔn    trõtheo  chuyªn gia,kh«ng  îchëng    ®∙i®ã         ®   c¸cu    víi c¸ch ®éc    t   lËp riªngcña    m×nh. 4.C¬    quan   H¶i quan  chØ cÊp  giÊy phÐp  nhËp    t¹m  khÈu miÔn thuÕ ®èi  víixe  t« vµ  g¾n     «    xe  m¸y  cña chuyªn    gia,cßn    i®å   c¸c lo¹  dïng, vËt    dông,  hµnh      lýc¸nh©n  cña  chuyªn gia vµ      ngêith©n  îcnhËp    ®   khÈu miÔn thuÕ theo  c¸c Phô     Phô        lôc Ivµ  lôc IIcña QuyÕt ®Þnh  211/1998/Q§­ sè  TTg (®×nh kÌm  Th«ng   tnµy)lµm          thñ tôch¶iquan  ngay    t¹ cöa  i khÈu,kh«ng    cÊp giÊy phÐp.  
  2. 2 II. h ñ  tôc h ¶i q u a n  ® èi víi Öc t¹m n h Ë p  ­ T¸i u Êt p h ¬ n g   T  vi  x tiÖn ®i l¹i µ ® å  dïng c¸ n h © n    v c ñ a c h u yªn gia 1.Thñ        tôch¶iquan  nhËp  «    g¾n  t¹m  xe  t«,xe  m¸y: a/ §iÒu    kiÖn  îc t¹m  ®   nhËp khÈu  «    g¾n   xe  t«,xe  m¸y (kh«ng  dông  ¸p  ®èi víi     ngêith©n    cña chuyªn gia):   ­Chuyªn    îcphÐp u        gia®   l trót¹ ViÖtNam     i   tõ183  ngµy    trëlªn. Chuyªn    îcnhËp  gia ®   khÈu  thay thÕ  xe    trong tr   êng    bÞ    quy  hîp xe  tain¹n  ®Þnh  i t¹ ®iÓm       d, Kho¶n  §iÒu  Quy  1  7  chÕ  hoÆc  chuyªn gia lµm      viÖc  ViÖt ë    Nam     n¨m      tõ 03  trëlªntheo quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   Kho¶n    ®,  1, §iÒu  Quy  7  chÕ  nÕu    thêigian lµm    viÖc  ViÖt Nam   ë    cßn    th¸ng trëlªn.Tríckhit¹m  tõ 06            nhËp  xe  thay thÕ,ph¶it¸ xuÊt hoÆc         i    chuyÓn  nhîng chiÕc  ®∙  îct¹m    xe  ®   nhËp  theo  quy ®Þnh    t¹ ®iÓm   vµ  i 2  ®iÓm   díi 3    ®©y. ­ Xe  míi,díi12    «t«      chç  ngåi,tay l¸ thuËn        i (bªn tr¸ xe),xe        g¾n   i m¸y    míi, cã dung  tÝch    xi lanh    díi175 cm3.  ViÖc  t¹m nhËp  ®∙  xe  qua  dông  sö  thùc  hiÖn theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   b/Hå    s¬: ­ Chuyªn    ®¬n    gia cã  göi Côc H¶i quan tØnh, thµnh    phè    ch¬ng  n¬i cã  tr×nh dù      ¸n ODA   hoÆc  Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè  thuËn  tiÖn víi       dung  néi nh sau:  +  Tªn  chuyªn gia,sè  chiÕu,quèc      hé    tÞch. +  Tªn  ch¬ng  tr×nh,dù        ¸n t¹ ViÖtNam,    i   thêigian c«ng        t¸ct¹ ViÖtNam. i   +  Nh∙n  hiÖu  c¸cth«ng  kü  vµ    sè  thuËtcña    xe. +  Cöa  khÈu  nhËp. +  XuÊt  tr×nh c¸cchøng        tõnhËp  khÈu  ªnquan  li   ®Õn   xe. ­V¨n    b¶n    x¸cnhËn  cña  KÕ   Bé  ho¹ch vµ    §Çu . t ­ Trêng  t¹m    hîp  nhËp  thay thÕ  xe    theo quy ®Þnh  i t¹  ®iÓm     d, kho¶n    1, §iÒu  Quy  7  chÕ    th× chuyªn gia ph¶inép        thªm    v¨n b¶n    x¸c nhËn  bÞ    xe  tain¹n  cña    quan  c¸cc¬  C«ng    an,B¶o hiÓm,  ®¨ng  kiÓm  ViÖtNam.   ­ Trêng      hîp nhËp khÈu  thay thÕ  xe    theo quy    ®Þnh    t¹ ®iÓm   Kho¶n    i ®,  1, §iÒu  Quy  7  chÕ,  chuyªn gia ph¶icã        ®¬n   ®Ò nghÞ  v¨n b¶n    vµ    x¸c nhËn cña  Bé    KÕ ho¹ch  §Çu  . §¬n    vµ  t  ®Ò nghÞ  cÇn    thêigian  ghi râ    c«ng    ViÖt t¸cë    Nam. Ngoµi ra,chuyªn gia cßn          ph¶inép    thªm    c¸c chøng    t¸  tõ vÒ  ixuÊt hoÆc     chuyÓn  nhîng xe  t¹m    ®∙  nhËp. c/Thñ        tôch¶iquan  nhËp  «t«,xe  t¹m  xe    g¾n m¸y: ­ Thñ      tôc cÊp giÊy phÐp: Côc      H¶i quan  tØnh,thµnh    phè: C¨n  hå    cø  s¬  trªn®Ó     cÊp  giÊy phÐp  nhËp  miÔn    t¹m  xe  thuÕ. GiÊy    phÐp  nhËp  «t«, t¹m  xe    xe g¾n  m¸y  cÊp cho chuyªn gia ® îc lËp        thµnh  b¶n  03  (01 b¶n u  i l t¹ Côc    H¶i quan tØnh,thµnh    phè    n¬icÊp giÊy phÐp, 02      b¶n  giao chñ    hµng    ®Ó nép    H¶i quan cöa  khÈu  nhËp khÈu (01 b¶n) vµ    lµm      thñ tôc ®¨ng  l hµnh  t¹  ký u  xe  ic¬  quan C«ng  (01 b¶n)). an   
  3. 3 ­ T¹icöa      khÈu:Khilµm      nhËp      thñ tôct¹m  khÈu      xe,H¶i quan cöa khÈu h­ íng  dÉn  chñ hµng lµm  tê khaih¶iquan  03        (01 b¶n u  i   l t¹ H¶i quan cöa khÈu,  01  b¶n  chñ  lµm      xe  thñ tôc ®¨ng  xe  i quan  ký  t¹ c¬    C«ng    b¶n  an,01  chñ  gi÷ xe    l¹ ®Ó   i   nép cho    H¶i quan cöa  khÈu   khilµm  tôc t¸  thñ    i xuÊt xe      ­ b¶n  nµy    H¶i quan  cöa  khÈu      ghirâ "Dïng cho      t¸ xuÊt") i . ­ Trêng  t¹    hîp  itØnh, thµnh    phè kh«ng  tæ  cã  chøc   H¶i quan  chuyªn th×    gia cã    thÓ  ®Õn  Côc    H¶i quan tØnh,thµnh    phè thuËn tiÖn nhÊt ®Ó   îccÊp    ®   giÊy phÐp.   2.Thñ        tôct¸ xuÊtxe  t«,xe  i   «    g¾n m¸y: Khit¸ xuÊt xe,chuyªn gia kh«ng    i           ph¶ixingiÊy phÐp          mµ lµm        thñ tôctrùc tiÕp t¹ cöa     i khÈu  xuÊt. Hå  gåm:  s¬  ­Tê    khaih¶iquan  nhËp      t¹m  xe. ­ GiÊy    chøng  nhËn      xo¸ sæ ®¨ng  xe  c¬  ký  do  quan  C«ng  cÊp  an  (®èivíi     xe  «t«). Sau    ®∙  i khi xe  t¸ xuÊt xe, trong        thêigian  ngµy, H¶i quan  10      cöa khÈu  xuÊt cã    tr¸chnhiÖm     th«ng b¸o Côc    H¶i quan tØnh, thµnh    phè    (n¬icÊp  giÊy  phÐp  nhËp) ®Ó   t¹m    thanh kho¶n  giÊy phÐp  nhËp.   t¹m  3.Thñ      tôcchuyÓn  nhîng xe    g¾n    «t«,xe  m¸y: a/Xe    g¾n    «t«,xe  m¸y  cña  chuyªn gia® îcchuyÓn        nhîng trongtr     êng  hîp: ­ Xe  h    bÞ  háng  t¹  do  in¹n quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     d, Kho¶n    1, §iÒu  Quy  7  chÕ. ­ Trêng      hîp chuyªn gia® îcnhËp        khÈu  thay thÕ  xe    quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm     i d, Kho¶n    1,§iÒu  Quy  7  chÕ. ­Chuyªn      giahÕt      thêih¹n lµm  viÖc    t¹ ViÖtNam. i   b/ Thñ        tôc kª khai,nép    thuÕ: chuyªn gia ph¶ithùc hiÖn            ®Çy  nghÜa  ®ñ  vô  thuÕ  nghÜa  tµichÝnh  vµ  vô    theo quy    ®Þnh  íckhichuyÓn  tr     nhîng. ­ChØ   îcchuyÓn    ®   nhîng sau    giÊy phÐp    khicã    cña  quan    c¬  H¶i quan. ­ Khi xin phÐp        chuyÓn  nhîng chuyªn gia ph¶icã          ®¬n   göiCôc    h¶iquan  tØnh, thµnh    phè    n¬i cÊp giÊy phÐp  t¹m nhËp    g¾n   «t«,xe  m¸y, nªu  lýdo    râ    chuyÓn  nhîng.Kh«ng    chÊp nhËn  ®¬n    xinchuyÓn  nhîng cña    ngêimua  (trõ   xe    tr êng    hîp quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm         3.c díi®©y    ngêib¸n,ngêimua  th× c¶        ®Òu  ph¶i   cã ®¬n). c/ NÕu       c¸c chuyªn gia cïng      ®èi îng  t cña  QuyÕt  ®Þnh  211/1998/Q§­ sè  TTg chuyÓn  nhîng  cho  xe  nhau  hoÆc   cho    c¸c ®èi  îng  îc  ®∙imiÔn    t ® u    trõ theo quy  ®Þnh cña  Nhµ    níc ViÖt Nam     th×  îc miÔn    i ®   c¸c lo¹ thuÕ. Ngêi b¸n       ph¶i lµm    thñ    tôc theo quy ®Þnh  it¹ ®iÓm   nµy. Ngêi mua   3      ph¶i lµm    thñ    tôc nh nhËp  khÈu  tõnícngoµi(kªkhai,   xe            nhËn  th©n  x¸c vÒ  phËn,tiªuchuÈn).     d/ Thñ      tôc chuyÓn nhîng xe    thùc hiÖn    theo ®óng  quy  tr×nh chuyÓn    nh­ îng xe  Tæng    do  côc    H¶i quan ban hµnh. 4.Thñ        tôch¶iquan      ®èi víihµnh      lýc¸nh©n, ®å      giadông: a/ Chuyªn gia  ngêi th©n  vµ    xuÊt c¶nh, nhËp    c¶nh qua  c¸c cöa khÈu  ViÖt Nam   îcmiÔn    i   ®   c¸c lo¹ thuÕ      dïng  ttrang c¸ nh©n  ®èi víi®å  vµ       theo    tiªu
  4. 4 chuÈn hµnh lý  miÔn  thuÕ quy ®Þnh  t¹ Phô  lôc I cña QuyÕt ®Þnh  sè  i 211/1998/Q§­TTg  (®Ýnh kÌm theo Th«ng    t nµy) vµ    lµm  thñ      tôc h¶i quan  i t¹  cöa  khÈu. Trêng    hîp mang theo hµng      ho¸ thuéc danh    môc hµng    ho¸ qu¶n    lýchuyªn  ngµnh    th× ph¶ithùc hiÖn      theo quy    ®Þnh      ®èi víihµng    ho¸ nµy cña Nhµ níc. b/Chuyªn   u    ViÖtNam       gial tróë    tõ183  ngµy      îcnhËp  trëlªn®   khÈu  miÔn  c¸clo¹ thuÕ      gia dông    l   chñng  i   i  ®èi víi ®å    víi îng vµ  sè  lo¹ quy    ®Þnh  i t¹ Phô      lôc IIcña    QuyÕt  ®Þnh  211/1998/Q§­ sè  TTg (®Ýnh  kÌm  Th«ng  tnµy) vµ    lµm   thñ tôch¶iquan        t¹ cöa  i khÈu.§Ó   îcmiÔn    ®   thuÕ          ®èi víi vËt dông  c¸c nµy,chuyªn     giaph¶icã        v¨n b¶n    x¸cnhËn cña  KÕ   Bé  ho¹ch vµ    §Çu . t III.T æ  c h ø c thùc hi Ö n   1. Th«ng   nµy  hiÖu    t cã  lùc sau  ngµy    ngµy  vµ  15  kÓ tõ  ký  thay thÕ  Th«ng t sè 08/1998/TT­TCHQ  ngµy 16/11/1998; v¨n b¶n sè 3597/TCHQ­ KTTT ngµy 03/8/2000 cña    Tæng côc    H¶i quan. 2. Thñ  ëng      tr c¸c ®¬n  thuéc  quan  vÞ  c¬  Tæng   côc    H¶i quan, Côc  ëng    tr Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè, HiÖu  ëng  êng    tr tr cao ®¼ng     H¶i quan  vµ  c¸c ®èi îng  ªnquan    t li   chÞu tr¸chnhiÖm     thùc hiÖn      c¸c quy ®Þnh  i t¹ Th«ng    t nµy.
  5. 5 P h ô  lôc I Tiªu c h u È n  h µ n h  lý m i Ô n  thu Õ  c ñ a k h¸ch  x u Êt n h Ë p  c ¶ n h  t¹i  c¸c c ö a k h È u  Vi Öt N a m   (Ban  hµnh  kÌm  theo c¸cNghÞ      ®Þnh  17/CP  sè  ngµy  06/2/1995 vµ    79/1998/N§­   CP ngµy 29/9/1998 cña    ChÝnh  phñ)  Sè  M Æt  hµng Sè îng l Ghi  chó TT 1 R îu,®å    uèng  cån:cã  TrΠem  díi 15  tuæi   ­R îutrªn22        ®é 1,5 lÝt   kh«ng  ® îc hëng  tiªu   chuÈn nµy ­R îudíi ®é       22  2,0 lÝt   ­§å    uèng  cån,bia cã    3,0    lÝt 2 Thuèc  :l¸ TrΠem  díi 15  tuæi   ­Thuèc      l¸®iÕu 400  ®iÕu kh«ng  ® îc hëng  tiªu   chuÈn nµy. ­X×    gµ 100  ®iÕu ­Thuèc      l¸sîi 500  gam 3 ChÌ,cµ    phª: TrΠem  díi 15  tuæi   ­ChÌ   5 kg kh«ng  ® îc hëng  tiªu   chuÈn nµy. ­Cµ    phª 5 kg 4 QuÇn  ¸o,  ®å  dïng mang  tÝnh  chÊt hµnh  lý phôc  vô  cho  chuyÕn  ®i. 5 C¸c vËt phÈm  kh¸c ngoµi tiªu   chuÈn  hµnh    ghië    lý®∙    c¸chµng  1, 2, 3, 4        nªu    trªn(kh«ng  ph¶ilµ     hµng  cÊm)    khi xuÊt nhËp    c¶nh  ® îc mang     theo    víitæng  trÞ    gi¸ miÔn  thuÕ  kh«ng   qu¸ 300 USD,  ¸p dông  ®èi   víic«ng  d©n  ViÖt  Nam,  ngêi ViÖt Nam       ®Þnh  c ë  nícngoµivµ      ngêinícngoµi.    
  6. 6 P h ô  lôc II D a n h  m ô c  ® å  dïng v µ t trang c¸ n h © n, ® å  dïng  gia d ô n g  ® îc n h Ë p  k h È u  m i Ô n  thu Õ  ¸p d ô n g   c h o  c h u yªn gia ® îc p h Ð p  lu  tró ë Vi Öt N a m   tõ 1 8 3 n g µ y  trë lªn Sè  Tªn hµng, vËt    dông Sè îng l Ghi  chó TT 1 ­R îutrªn22        ®é 1,5 lÝt Kh«ng  ® îc hëng tiªu    chuÈn  ­R îudíi ®é       22  2,0 lÝt   nµy. ­§å    uèng  cån,bia cã    3,0 lÝt   b Thuèc  : l¸ ­Thuèc      l¸®iÕu 400  TrÎem     tuæi kh«ng  îc   díi15    ®   ­X×    gµ ®iÕu hëng    tiªuchuÈn nµy. ­Thuèc      l¸sîi 100  ®iÕu 500  gam c ChÌ,cµ    phª: ­ChÌ   5 kg TrÎem     tuæi kh«ng  îc   díi15    ®   ­Cµ    phª 5kg hëng    tiªuchuÈn nµy. d QuÇn  ¸o, ®å  dïng mang  tÝnh  chÊt  hµnh   lý phôc vô  cho chuyÕn  ®i. 2 Radio 01 3 M¸y    ghi©m 01 4 §Çu  m¸y  quay ®Üa     CD 01 5 M¸y cassette 01 6 Tivi 01 7 §Çu  Video 01 8 M¸y tÝnh    c¸nh©n 01 9 M¸y giÆt 01 10 Lß níng ®iÖn   01 11 Lß    visãng 01 12 §iÒu  hoµ  nhiÖt ®é     (kh«ng  01 qu¸ 18.000    BTU) 13 Tñ l¹nh 01 14 M¸y ¶nh 01 15 M¸y quay  phim  (camera) 01 16 C¸c    vËt dông  ®iÖn   c¸ nh©n  Mçi lo¹   i   kh¸c (m¸y    c¹o  r©u, m¸y    sÊy  01 c¸i tãc.. ) .
  7. 7
Đồng bộ tài khoản