Thông tư 01/2002/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
61
lượt xem
3
download

Thông tư 01/2002/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn quy chế công khai tài chính về ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2002/TT-BTC

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2002/TT-BTC Hà N i, ngày 08 tháng 01 năm 2002 THÔNG TƯ HƯ NG D N QUY CH CÔNG KHAI TÀI CHÍNH V NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Căn c Quy t đ nh s 225/1998/QĐ-TTg ngày 20/11/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch công khai tài chính đ i v i ngân sách nhà nư c các c p, các đơn v d toán ngân sách, các doanh nghi p nhà nư c và các qu có ngu n thu t các kho n đóng góp c a nhân dân; Căn c Quy t đ nh s 182/2001/QĐ-TTg ngày 20/11/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a đ i, b sung Quy ch công khai tài chính đ i v i ngân sách nhà nư c các c p, đơn v d toán ngân sách, các doanh nghi p nhà nư c và các qu có ngu n thu t các kho n đóng góp c a nhân dân ban hành kèm theo Quy t đ nh 225/1998/QĐ- TTg ngày 20/11/1998 c a Th tư ng Chính ph ; B Tài chính hư ng d n th c hi n công khai tài chính đ i v i ngân sách nhà nư c các c p như sau: I/ Đ I V I CÁC N I DUNG CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C DO B TRƯ NG B TÀI CHÍNH CÔNG B : 1. N i dung công khai: - Công khai B ng cân đ i d toán, quy t toán ngân sách nhà nư c hàng năm đã đư c Qu c h i quy t đ nh, phê chu n (theo m u s 01/CKTC-NSNN đính kèm). - Công khai chi ti t d toán, quy t toán thu ngân sách nhà nư c hàng năm đã đư c Qu c h i quy t đ nh, phê chu n (theo m u s 02/CKTC-NSNN đính kèm). - Công khai chi ti t d toán, quy t toán chi ngân sách nhà nư c hàng năm đã đư c Qu c h i quy t đ nh, phê chu n (theo m u s 03/CKTC-NSNN đính kèm). - Công khai chi ti t d toán chi ngân sách hàng năm c a các B , cơ quan Trung ương hàng năm đã đư c c p có th m quy n giao; quy t toán chi ngân sách c a đơn v này đã đư c cơ quan tài chính th m đ nh (theo m u s 04/CKTC-NSNN đính kèm). - Công khai d toán, quy t toán chi ngân sách nhà nư c hàng năm cho các d án, chương trình m c tiêu qu c gia đã đư c c p có th m quy n quy t đ nh, cơ quan tài chính th m đ nh (theo m u s 05/CKTC-NSNN đính kèm). - Công khai d toán, quy t toán thu ngân sách trên đ a bàn, chi ngân sách đ a phương, t l phân chia các ngu n thu, s b sung t ngân sách Trung ương; chi ngân sách nhà
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nư c cho các d án, chương trình m c tiêu qu c gia t ngân sách trung ương cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương đã đư c c p có th m quy n giao, phê chu n (ho c cơ quan tài chính th m đ nh), (theo m u s 06/CKTC-NSNN đính kèm). 2. Hình th c công khai: Vi c công khai các thông tin nêu trên đư c th c hi n b ng hình th c phát hành n ph m (in thành quy n sách) do B Tài chính phát hành hàng năm và g i cho các B , cơ quan trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương đư c giao ngân sách và các đ i tư ng khác (n u có nhu c u). Đưa nh ng thông tin trên lên trang website c a B Tài chính trên m ng Internet. 3.Th i đi m công b công khai: Ch m nh t sau 60 ngày k t ngày Qu c h i có ngh quy t v quy t đ nh d toán, phê chu n quy t toán ngân sách nhà nư c. II/ Đ I V I CÁC N I DUNG CÔNG KHAI NGÂN SÁCH DO U BAN NHÂN DÂN T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG CÔNG B : 1. N i dung công khai: - Công khai chi ti t d toán, quy t toán thu ngân sách nhà nư c trên đ a bàn và thu ngân sách t nh, thành ph tr c thu c trung ương đã đư c H i đ ng nhân dân t nh quy t đ nh, phê chu n (theo m u s 07/CKTC-NSĐP đính kèm). - Công khai chi ti t d toán, quy t toán chi ngân sách đ a phương đã đư c H i đ ng nhân dân t nh quy t đ nh, phê chu n (theo m u s 08/CKTC-NSĐP đính kèm). - Công khai chi ti t d toán chi ngân sách c a các cơ quan, đơn v thu c U ban nhân dân t nh đã đư c c p có th m quy n giao; quy t toán ngân sách c a các đơn v này đã đư c cơ quan tài chính th m đ nh (theo m u s 09/CKTC-NSĐP đính kèm). - Công khai d toán, quy t toán thu ngân sách trên đ a bàn, chi ngân sách huy n, s b sung t ngân sách t nh cho ngân sách huy n, t ng các ngu n kinh phí u quy n (n u có) c a chính quy n c p dư i đã đư c c p có th m quy n giao, phê chu n (ho c cơ quan tài chính th m đ nh), (theo m u s 10/CKTC-NSĐP đính kèm). 2. Hình th c công b công khai: vi c công khai các thông tin nêu trên đư c th c hi n b ng phát hành n ph m (in thành quy n sách) do Văn phòng U ban nhân dân (ho c Văn phòng H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân) t nh phát hành hàng năm và g i B Tài chính, các cơ quan, đơn v thu c U ban nhân nhân t nh, thành ph , các huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh đư c giao ngân sách và các đ i tư ng khác (n u có nhu c u). 3.Th i đi m công b công khai: Ch m nh t sau 60 ngày k t ngày H i đ ng nhân dân t nh, thành ph có ngh quy t v quy t đ nh d toán, phê chu n quy t toán ngân sách hàng năm. III/ Đ I V I CÁC N I DUNG CÔNG KHAI NGÂN SÁCH DO U BAN NHÂN DÂN HUY N, QU N, TH XÃ, THÀNH PH THU C T NH (G I CHUNG LÀ HUY N) CÔNG B :
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. N i dung công khai: - Công khai chi ti t d toán, quy t toán thu ngân sách nhà nư c trên đ a bàn huy n và ngân sách huy n đã đư c H i đ ng nhân dân huy n quy t đ nh, phê chu n (theo m u s 11/CKTC-NSH đính kèm). - Công khai chi ti t d toán, quy t toán chi ngân sách huy n đã đư c H i đ ng nhân dân huy n quy t đ nh, phê chu n (theo m u s 12/CKTC-NSH đính kèm). - Công khai chi ti t d toán chi ngân sách hàng năm c a các cơ quan, đơn v thu c U ban nhân dân huy n đã đư c c p có th m quy n giao; quy t toán chi ngân sách hàng năm c a các đơn v này đã đư c cơ quan tài chính th m đ nh (theo m u s 13/CKTC- NSH đính kèm). - Công khai d toán, quy t toán thu ngân sách nhà nư c trên đ a bàn, chi ngân sách hàng năm c a các xã, phư ng, th tr n; s b sung t ngân sách c p trên, t ng các ngu n kinh phí u quy n (n u có) c a chính quy n c p dư i đã đư c c p có th m quy n giao, phê chu n (ho c cơ quan tài chính th m đ nh), (theo m u s 14/CKTC- NSH đính kèm). 2. Hình th c công b công khai: Vi c công khai các thông tin nêu trên đư c th c hi n b ng hình th c phát hành n ph m (in thành quy n sách) do Văn phòng U ban nhân dân huy n phát hành hàng năm và g i U ban nhân dân t nh qu n lý tr c ti p, các cơ quan, đơn v thu c U ban nhân dân huy n, các xã, phư ng, th tr n thu c huy n đư c giao ngân sách và các đ i tư ng khác (n u có nhu c u). 3. Th i đi m công b công khai: Ch m nh t sau 60 ngày k t ngày H i đ ng nhân dân huy n có ngh quy t v quy t đ nh d toán, phê chu n quy t toán ngân sách hàng năm. IV/ Đ I V I CÁC N I DUNG CÔNG KHAI NGÂN SÁCH VÀ CÁC HO T Đ NG TÀI CHÍNH KHÁC DO U BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯ NG, TH TR N (G I CHUNG LÀ XÃ) CÔNG B : 1. N i dung công khai: - Công khai chi ti t d toán, quy t toán thu ngân sách xã hàng năm đã đư c H i đ ng nhân dân xã quy t đ nh, phê chu n (theo m u s 15/CKTC-NSX đính kèm). - Công khai chi ti t d toán, quy t toán chi ngân sách xã hàng năm đã đư c H i đ ng nhân dân xã quy t đ nh, phê chu n (theo m u s 16/CKTC-NSX đính kèm). - Công khai chi ti t k ho ch và k t qu các ho t đ ng tài chính khác hàng năm c a xã (theo m u s 17/CKTC- NSX đính kèm). 2. Hình th c công b công khai: g i U ban nhân dân huy n qu n lý tr c ti p, niêm y t công khai t i tr s U ban nhân dân xã và thông báo trong các kỳ h p thư ng niên c a H i đ ng nhân dân xã.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Th i gian công b công khai: Ch m nh t sau 15 ngày k t ngày H i đ ng nhân dân xã có ngh quy t v quy t đ nh d toán, phê chu n quy t toán ngân sách và các ho t đ ng tài chính khác. V/ KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M: 1. Cơ quan tài chính ch trì ph i h p cùng v i cơ quan qu n lý nhà nư c liên quan có trách nhi m ki m tra vi c th c hi n; các t ch c đoàn th , các t ch c xã h i và nhân dân giám sát vi c th c hi n các quy đ nh t i Thông tư này. 2. T ch c, cá nhân không th c hi n đúng nh ng quy đ nh c a Thông tư này, tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m mà x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t. VI/ T CH C TH C HI N: 1. Vi c công b công khai ngân sách theo các quy đ nh trên đư c th c hi n đ i v i quy t toán ngân sách nhà nư c năm 2000 và d toán ngân sách nhà nư c năm 2002 tr đi. 2. Ch t ch U ban nhân dân c p dư i khi thông báo công khai thông tin v ngân sách hàng năm c a c p mình theo quy đ nh t i Thông tư này có trách nhi m g i báo cáo k t qu công khai cho Ch t ch U ban nhân dân c p trên tr c ti p, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m g i B trư ng B Tài chính báo cáo k t qu công khai ngân sách hàng năm c a đ a phương mình đ B Tài chính t ng h p, đánh giá báo cáo Th tư ng Chính ph . 3. Thông tư này thay th Thông tư 188/1998/TT-BTC ngày 30/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n quy ch công khai tài chính v ngân sách nhà nư c. 4. Cơ quan tài chính các c p có trách nhi m giúp Ch t ch U ban nhân dân cùng c p th c hi n t t vi c công khai ngân sách nhà nư c theo quy đ nh t i Thông tư này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Ph m Văn Tr ng M US 01/TC-CKNS B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------- Đ c l p - T do - H nh phúc S /20.../QĐ-BTC -------------------------------------------------
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Hà N i, ngày... tháng... năm 20... QUY T Đ NH C A TRƯ NG B TÀI CHÍNH V VI C CÔNG B CÔNG KHAI QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM... VÀ D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM... B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c Quy t đ nh 225/1998/QĐ-TTg ngày 20/11/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch công khai tài chính đ i v i ngân sách nhà nư c các c p, các đơn v d toán ngân sách, các doanh nghi p nhà nư c và các qu có ngu n thu t các kho n đóng góp c a nhân dân và Quy t đ nh 182/2001/QĐ-TTg ngày 20/11/2001 c a Th tư ng chính ph v vi c s a đ i, b sung Quy t đ nh 225/1998/QĐ-TTg ngày 20/11/1998 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Thông tư 01/2002/TT-BTC ngày 08/01/2002 c a B Tài chính v vi c hư ng d n Quy ch công khai tài chính v ngân sách nhà nư c; Căn c vào Ngh quy t.../20.../QH ngày.../.../20...c a Qu c h i v vi c quy t đ nh d toán ngân sách nhà nư c năm... phê chu n quy t toán ngân sách nhà nư c năm... QUY T Đ NH: Đi u 1: Công b công khai s li u quy t toán ngân sách nhà nư c năm.... và d toán ngân sách nhà nư c năm... (theo các bi u đính kèm) Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c t ngày ký. Đi u 3: Chánh văn phòng B , V trư ng V Ngân sách nhà nư c, V trư ng V Tài v qu n tr và các V , C c, T ng c c liên quan thu c và tr c thu c B Tài chính t ch c th c hi n quy t đ nh này. Nơi nh n: B TRƯ NG B TÀI CHÍNH - Văn phòng Trung ương Đ ng; - VP Qu c h i; - VP Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; (Ký tên đóng d u) - Toà án nhân dân t i cao; - VP Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B ; - Các cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ;
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Ban Tài chính qu n tr trung ương; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Lưu: VP, V NSNN. M US 02/TC-CKNS Y BAN NHÂN DÂN T NH... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S /20.../QĐ-UB ....., ngày... tháng... năm 20... QUY T Đ NH C A U BAN NHÂN DÂN T NH... V VI C CÔNG B CÔNG KHAI QUY T TOÁN (HO C D TOÁN) NGÂN SÁCH NĂM... U BAN NHÂN DÂN T NH... Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân đư c Qu c h i thông qua ngày 21/6/1994; Căn c Quy t đ nh 225/1998/QĐ-TTg ngày 20/11/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch công khai tài chính đ i v i ngân sách nhà nư c các c p, các đơn v d toán ngân sách, các doanh nghi p nhà nư c và các qu có ngu n thu t các kho n đóng góp c a nhân dân và Quy t đ nh 182/2001/QĐ-TTg ngày 20/11/2001 c a Th tư ng chính ph v vi c s a đ i, b sung Quy t đ nh 225/1998/QĐ-TTg ngày 20/11/1998 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Thông tư 01/2002/TT-BTC ngày 08/01/2002 c a B Tài chính v vi c hư ng d n Quy ch công khai tài chính v ngân sách nhà nư c; Căn c vào Ngh quy t .../20.../NQ-HĐND ngày.../.../20...c a H i đ ng nhân dân t nh... v vi c quy t đ nh d toán (ho c phê chu n quy t toán) ngân sách năm...; Căn c ... QUY T Đ NH: Đi u 1: Công b công khai s li u quy t toán ngân sách năm.... và d toán ngân sách năm... (theo các bi u đính kèm). Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Đi u 3: Chánh văn phòng H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân t nh, S Tài chính - V t giá, th trư ng các S , ngành, đơn v liên quan t ch c th c hi n quy t đ nh này.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Nơi nh n: TM. U ban nhân dân t nh... - B Tài chính; Ch t ch - Thư ng tr c t nh u ; (Ký tên đóng d u) - Văn phòng t nh u ; - Các S , Ban, ngành thu c UBND t nh; - Vi n ki m sát nhân dân t nh; - Toà án nhân dân t nh; - Cơ quan c a các đoàn th t nh; - UBND các huy n, qu n, th xã, TP thu c t nh; - Lưu: Văn phòng HĐND và UBND, S TC-VG. M US 03/TC-CKNS Y BAN NHÂN DÂN HUY N... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S /20.../QĐ-UB Đ c l p - T do - H nh phúc ...., ngày... tháng... năm 20... QUY T Đ NH C A U BAN NHÂN DÂN HUY N... V VI C CÔNG B CÔNG KHAI QUY T TOÁN (HO C D TOÁN) NGÂN SÁCH NĂM... U BAN NHÂN DÂN HUY N... Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân đư c Qu c h i thông qua ngày 21/6/1994; Căn c Quy t đ nh 225/1998/QĐ-TTg ngày 20/11/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch công khai tài chính đ i v i ngân sách nhà nư c các c p, các đơn v d toán ngân sách, các doanh nghi p nhà nư c và các qu có ngu n thu t các kho n đóng góp c a nhân dân và Quy t đ nh 182/2001/QĐ-TTg ngày 20/11/2001 c a Th tư ng chính ph v vi c s a đ i, b sung Quy t đ nh 225/1998/QĐ-TTg ngày 20/11/1998 c a Th tư ng Chính ph ;
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Căn c Thông tư 01/2002/TT-BTC ngày 08/01/2002 c a B Tài chính v vi c hư ng d n Quy ch công khai tài chính v ngân sách nhà nư c; Căn c vào Ngh quy t.../20.../NQ-HĐND ngày.../.../20... c a H i đ ng nhân dân huy n... v vi c quy t đ nh d toán (ho c phê chu n quy t toán) ngân sách năm..., QUY T Đ NH: Đi u 1: Công b công khai s li u quy t toán ngân sách năm.... và d toán ngân sách năm... (theo các bi u đính kèm). Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Đi u 3: Chánh văn phòng U ban nhân dân huy n, Phòng Tài chính - V t giá, th trư ng các đơn v liên quan thu c huy n t ch c th c hi n Quy t đ nh này. Nơi nh n: TM. U ban nhân dân huy n... - U ban nhân dân t nh; Ch t ch - Thư ng tr c huy n u ; (Ký tên đóng d u) - Văn phòng huy n u ; - Các phòng, ban thu c UBND huy n; - Vi n ki m sát nhân dân huy n; - Toà án nhân dân huy n; - Cơ quan c a các đoàn th huy n ; - UBND các xã, phư ng, th tr n thu c huy n; - Lưu: Văn phòng UBND, Phòng TC-VG; M US 01/CKTC-NSNN B TÀI CHÍNH ------------ B NG CÂN Đ I D TOÁN (QUY T TOÁN) NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C ĐÃ ĐƯ C QU C H I QUY T Đ NH (PHÊ CHU N) NĂM... (Kèm theo Quy t đ nh.../20.../QĐ-BTC ngày.../.../20... c a B trư ng B Tài chính)
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đơn v tính: T đ ng STT Ch tiêu D toán (ho c quy t toán) I T ng s thu ngân sách nhà nư c 1 Thu n i đ a (không k thu t d u thô) 2 Thu t d u thô 3 Thu h i quan (1) 4 Thu vi n tr không hoàn l i II T ng s chi ngân sách nhà nư c 1 Trong đó: 2 Chi đ u tư phát tri n 3 Chi phát tri n s nghi p kinh t - xã h i III D phòng (đ i v i d toán) IV B i chi ngân sách nhà nư c 1 Ngu n bù đ p b i chi ngân sách nhà nư c 2 Vay trong nư c Vay nư c ngoài Ghi chú: (1) Ch bao g m ph n thu đưa vào cân đ i ngân sách M US 02/CKTC-NSNN B TÀI CHÍNH --------------- D TOÁN (QUY T TOÁN) THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C ĐÃ ĐƯ C QU C H I QUY T Đ NH (PHÊ CHU N) NĂM... (Kèm theo Quy t đ nh.../20.../QĐ-BTC ngày.../.../20... c a B trư ng B Tài chính) Đơn v tính: T đ ng
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. STT Ch tiêu D toán (Ho c quy t toán) I T NG S THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 1 Thu n i đ a (không k thu t d u thô) 2 Thu t doanh nghi p nhà nư c 3 Thu t doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài (không k thu t d u thô) 4 Thu t khu v c CTN và d ch v NQD 5 Thu s d ng đ t nông nghi p 6 Thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao 7 L phí trư c b 8 Thu x s ki n thi t 9 Thu phí xăng d u 10 Thu phí, l phí a Các kho n thu v nhà, đ t b Thu nhà đ t c Thu chuy n quy s d ng đ t d Thu ti n thuê đ t e Thu giao quy n s d ng đ t 11 Thu bán nhà thu c s h u nhà nư c II Thu khác ngân sách III Thu t d u thô 1 Thu t h i quan 2 Thu thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu TTĐB hàng NK 3 Thu giá tr gia tăng hàng nh p kh u (1) IV Thu chênh l ch giá hàng nh p kh u
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Thu viên tr không hoàn l i Ghi chú: (1) Ch bao g m ph n thu đưa vào cân đ i ngân sách M US 03/CKTC-NSNN B TÀI CHÍNH --------------- D TOÁN (QUY T TOÁN) CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C ĐÃ ĐƯ C QU C H I QUY T Đ NH (PHÊ CHU N) NĂM ... (Kèm theo Quy t đ nh.../20.../QĐ-BTC ngày.../.../20... c a B trư ng B Tài chính) Đơn v tính: T đ ng STT Ch tiêu D toán (ho c quy t toán) I T ng chi NSNN II Chi đ u tư phát tri n 1 Trong đó: Chi xây d ng cơ b n 2 Chi phát tri n s nghi p kinh t - xã h i 3 Trong đó: 4 Chi s nghi p giáo d c và đào t o 5 Chi s nghi p y t 6 Chi dân s k ho ch hoá gia đình 7 Chi s nghi p khoa h c công ngh và môi trư ng 8 Chi s nghi p văn hoá thông tin 9 Chi s nghi p phát thanh, truy n hình 10 Chi s nghi p th d c th thao III Chi lương hưu và đ m b o xã h i
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. IV Chi s nghi p kinh t Chi qu n lý hành chính Chi b sung Qu d tr tài chính D phòng (đ i v i d toán) M US 04/CKTC-NSNN B TÀI CHÍNH ------------ D TOÁN (QUY T TOÁN) CHI NGÂN SÁCH C A CÁC B , CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐÃ ĐƯ C CƠ QUANCÓ TH M QUY N GIAO (HO C CƠ QUAN TÀI CHÍNH TH M Đ NH) NĂM... (Kèm theo Quy t đ nh.../20.../QĐ-BTC ngày.../../20... c a B trư ng B Tài chính) Đơn v tính: Tri u đ ng STT Tên cơ D toán Trong đó: quan, đơn (ho c v quy t toán) chi Chi Chi Chi Trong đó: đ u tư chương phát XDCB trình tri n MTQG s nghi p kinh t - xã h i Chi Chi Chi SN Chi s Chi s Chi SN SN khoa nghi p nghi p qu n giáo h c kinh khác lý d c Y công t (*) hành và t ngh và chính đào m i t o trư ng
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1 Văn phòng Ch t ch 2 nư c 3 Văn phòng Qu c h i 4 Toà án 5 nhân dân t i cao 6 B Tư 7 pháp 8 B Xây d ng 9 B Yt .. B Tài chính B Giao thông v n t i B Ngo i giao ... Ghi chú: (*) Bao g m các s nghi p như: phát thanh truy n hình, văn hoá thông tin... M US 06/CKTC-NSNN B TÀI CHÍNH ------------ D TOÁN (QUY T TOÁN) CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C CHO CÁC D ÁN, CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA ĐÃ ĐƯ C C P CÓ TH M QUY N QUY T Đ NH (HO C CƠ QUAN TÀI CHÍNH TH M Đ NH) NĂM...
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Kèm theo Quy t đ nh.../20.../QĐ-BTC ngày.../.../20... c a B trư ng B Tài chính) Đơn v tính: T đ ng STT Ch tiêu D toán (ho c quy t toán) 1 Chương trình xoá đói, gi m nghèo và vi c làm 2 Chương trình dân s - k ho ch hoá gia đình 3 Chương trình thanh toán m t s b nh xã h i 4 và d ch b nh nguy hi m 5 Chương trình nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn 6 Chương trình văn hoá 7 Chương trình giáo d c và đào t o ... D án tr ng m i 5 tri u ha r ng .... M US 06/CKTC-NSNN B TÀI CHÍNH -------------- D TOÁN (QUY T TOÁN) THU, CHI NGÂN SÁCH C A CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG ĐÃ ĐƯ C CƠ QUAN CÓ TH M QUY N GIAO (HO C CƠ QUAN TÀI CHÍNH TH M Đ NH) NĂM... Kèm theo Quy t đ nh.../20.../QĐ-BTC ngày.../.../20... c a B trư ng B Tài chính) Đơn v tính: Tri u đ ng STT Tên t nh, T ng thu T l phân S b sung t T ng chi Chi chương NSNN trên chia các NSTW cho ngân sách trình MTQG, thành ph đ a bàn t nh, ngu n thu cho ngân sách t nh, t nh,TP (*) d án t thành ph ngân sách TP NSTW cho
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. t nh, TP các t nh, TP A B 1 2 3 4 5 ... ... Ghi chú: (*) T ng chi ngân sách t nh, thành ph chưa bao g m chi Chương trình m c tiêu qu c gia t NSTW chi các t nh, thành ph . M US 08/CKTC-NSĐP U BAN NHÂN DÂN T NH... M US 0 ------------------ D TOÁN (QUY T TOÁN) THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN Đ A BÀN T NH ĐÃ ĐƯ C H I Đ NG NHÂN DÂN QUY T Đ NH (PHÊ CHU N) NĂM... (Kèm theo Quy t đ nh.../20.../QĐ-UB ngày.../.../20... c a U ban nhân dân t nh.............) Đơn v tính: Tri u đ ng STT Ch tiêu D toán (ho c quy t toán) A T ng s thu NSNN trên đ a bàn I Thu n i đ a 1 Thu t doanh nghi p nhà nư c 2 Thu t doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài 3 Thu t khu v c CTN và d ch v NQD 4 Thu s d ng đ t nông nghi p 5 Thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao 6 L phí trư c b 7 Thu x s ki n thi t 8 Thu phí xăng d u 9 Thu phí, l phí
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 10 Các kho n thu v nhà, đ t a Thu nhà đ t b Thu chuy n quy n s d ng đ t c Thu ti n thuê đ t d Thu giao quy n s d ng đ t e Thu bán nhà thu c s h u nhà nư c 11 Thu khác ngân sách II Thu t h i quan 1 Thu thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu TTĐB hàng NK 2 Thu giá tr gia tăng hàng nh p kh u (th c thu 3 trên đ a bàn) III Thu chênh l ch giá hàng nh p kh u B Thu viên tr không hoàn l i 1 Thu ngân sách đ a phương 2 Thu t các kho n thu đư c hư ng 100% 3 Thu t các kho n thu theo t l phân chia Thu b sung t ngân sách Trung ương M US 08/CKTC-NSĐP U BAN NHÂN DÂN T NH... D TOÁN (QUY T TOÁN) CHI NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG ĐÃ ĐƯ C H I Đ NG NHÂN DÂN T NH QUY T Đ NH (PHÊ CHU N) NĂM... (Kèm theo Quy t đ nh.../20.../QĐ-UB ngày.../.../20... c a U ban nhân dân t nh......)
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đơn v tính: Tri u đ ng STT Ch tiêu D toán (ho c quy t toán) I T ng chi ngân sách đi phương (I+II) 1 T ng s chi ngân sách NSĐP (chưa bao g m Chương trình m c tiêu). 2 Chi đ u tư phát tri n 2.1 Chi phát tri n s nghi p kinh t - xã h i 2.2 Trong đó: 2.3 Chi s nghi p giáo d c và đào t o 2.4 Chi s nghi p y t 2.5 Chi s nghi p khoa h c công ngh và môi trư ng 2.6 Chi s nghi p văn hoá thông tin 2.7 Chi s nghi p phát thanh, truy n hình 2.8 Chi s nghi p th d c th thao 2.9 Chi đ m b o xã h i II Chi s nghi p kinh t .... Chi qu n lý hành chính ... Chi cho chương trình m c tiêu qu c gia đư c cân đ i vào NSĐP ... (Chi ti t đ n t ng chương trình) ... M US 09/CKTC-NSĐP U BAN NHÂN DÂN T NH... D TOÁN (QUY T TOÁN) CHI NGÂN SÁCH C A CÁC CƠ QUAN, ĐƠN V THU C UBND T NH ĐÃ ĐƯ C C P
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CÓ TH M QUY N GIAO (HO C CƠ QUAN TÀI CHÍNH TH M Đ NH) NĂM... (Kèm theo Quy t đ nh.../20.../QĐ-UB ngày.../.../20... c a U ban nhân dân t nh.........) Đơn v tính: Tri u đ ng S Tên cơ quan, D Trong đó: đơn v toán T (ho c quy t T toán) chi Chi Chi Chi Trong đó: đ u tư chương phát XDCB trình tri n s MTQG nghi p kinh t - xã h i Chi Chi Chi SN Chi s Chi s Chi SN SN khoa nghi p nghi p qu n giáo h c kinh khác lý d c Y công t (*) hành và t ngh và chính đào m i t o trư ng 1 Văn phòng HĐND 2 &UBND 3 S Tư pháp 4 S xây d ng 5 S Yt 6 S Tài chính - v t giá 7 S Giao 8 thông v n t i ... S Nông nghi p & PTNT
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. S Công nghi p .... Ghi chú: (*) Bao g m các s nghi p như: phát thanh truy n hình, văn hoá thông tin... M US 10/CKTC-NSĐP U BAN NHÂN DÂN T NH... D TOÁN (QUY T TOÁN) THU, CHI NGÂN SÁCH C A CÁC HUY N, QU N, TH XÃ, THÀNH PH THU C T NH ĐÃ ĐƯ C CƠ QUAN CÓ TH M QUY N GIAO (HO C CƠ QUAN TÀI CHÍNH TH M Đ NH) NĂM... (Kèm theo Quy t đ nh.../20.../QĐ-UB ngày.../.../20... c a U ban nhân dân t nh....) Đơn v : Tri u đ ng STT Tên các huy n, T ng thu S b sung t ngân T ng chi T ng các qu n, th xã, NSNN trên sách t nh cho ngân ngân sách ngu n kinh phí thành ph thu c đ a bàn huy n sách huy n huy n u quy n t NS t nh c p trên (*) A B 1 2 3 4 ... ... Ghi chú: (*) T ng chi ngân sách huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh chưa bao g m chi t ngu n kinh phí u quy n t ngân sách c p trên. M u s 11/CKTC-NSH UBND HUY N (QU N, TH XÃ, THÀNH PH )... T NH (TP)... D TOÁN (QUY T TOÁN) THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN Đ A BÀN ĐÃ ĐƯ C H I Đ NG NHÂN DÂN QUY T Đ NH (PHÊ CHU N)
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NĂM... (Kèm theo Quy t đ nh.../20.../QĐ-UB ngày.../.../20... c a U ban nhân dân huy n....) Đơn v tính: Tri u đ ng STT Ch tiêu D toán (ho c quy t toán) I T ng s thu ngân sách nhà nư c trên đ a bàn 1 Thu giá tr gia tăng (VAT) 2 Thu thu nh p doanh nghi p 3 Thu s d ng đ t nông nghi p 4 Thu chuy n quy n s d ng đ t 5 Ti n s d ng đ t 6 Thu nhà đ t 7 Thu môn bài 8 L phí trư c b 9 Phí, l phí 10 Thu s nghi p 11 Thu vi n tr không hoàn l i II T ng thu cân đ i ngân sách huy n, qu n, th xã, TP 1 Thu t các kho n thu ngân sách huy n 2 hư ng 100% 3 Thu t các kho n thu phân chia Thu b sung t ngân sách c p trên M u s 12/CKTC-NSH UBND HUY N (QU N, TH XÃ, THÀNH PH )...
Đồng bộ tài khoản