intTypePromotion=1

Thông tư 01/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

0
46
lượt xem
1
download

Thông tư 01/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy chế công khai tài chính về ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  01/2002/TT­B T C  n g µ y   BT S 08 th¸ng 01 n¨ m  2002 H í ng d É n   u y  c h Õ  c«n g  khai t µi Q  ch Ý n h  v Ò   n g © n  s¸ch n h µ  n íc C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 225/1998/Q§­TTg  µy  ng 20/11/1998  ña  ñ  ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc    ph v vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch c«ng  khaitµichÝnh  i víi ©n      ®è     ng s¸ch nhµ  ícc¸ccÊp,c¸c®¬n  Þ  ù    ©n    n       v d to¸nng s¸ch,c¸cdoanh     nghiÖp  µ  ­ nh n ícvµ    ü  ã  ån    õc¸ckho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ©n;   c¸cqu c ngu thu t     ®ã g c nh d C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 182/2001/Q§­TTg  µy  ng 20/11/2001  ña  ñ  ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi,bæ     ph v vi s ®   sung  Quy  Õ   ch c«ng  khaitµichÝnh  i     ®è víing©n    s¸ch nhµ  ícc¸c cÊp, ®¬n  Þ  ù    ©n    n      v d to¸nng s¸ch,c¸c doanh     nghiÖp  nhµ  íc vµ    ü  ã  ån    õ c¸c kho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ©n    n   c¸c qu c ngu thu t     ®ã g c nh d ban hµnh  Ìm  k theo  Quy Õt  nh  ®Þ 225/1998/Q§­TTg  µy  ng 20/11/1998  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ; ph Bé  µichÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn  T  h  th   c«ng  khaitµichÝnh  i víi ©n     ®è     ng s¸ch  nhµ  ícc¸ccÊp    n    nh sau: I/ è i v íi  §  c¸c n é i d u n g  c « n g  k h ai n g © n  s¸ch n h µ  n í c d o  B é  tr n g  ë B é  T µ i c h Ý n h  c « n g  b è : 1.Néi dung     c«ng  khai: ­ C«ng    khaiB¶ng  ©n  i  ù    c ®è d to¸n,quyÕt    ©n    to¸nng s¸ch nhµ  íc hµng    n  n¨m  ∙  îcQuèc  éiquyÕt  nh,  ®®  h  ®Þ phª  Èn  chu (theo m É u   è    s 01/CKTC­NSNN   ®Ýnh  Ìm). k   ­ C«ng    khaichitiÕtdù        to¸n,quyÕt      ©n    to¸nthu ng s¸ch nhµ  íchµng      n  n¨m ®∙ ® îc Quèc héi quyÕt  nh, phª  ®Þ chuÈn (theo  É u   è 02/CKTC­NSNN   m s ®Ýnh  Ìm). k ­ C«ng    khaichitiÕtdù        to¸n,quyÕt      ©n    to¸nching s¸ch nhµ  íchµng      n  n¨m ®∙ ® îc Quèc héi quyÕt  nh, phª  ®Þ chuÈn (theo  É u   è 03/CKTC­NSNN   m s ®Ýnh  Ìm). k ­C«ng    khaichitiÕtdù      ©n        to¸nching s¸ch hµng    n¨m  ña    é, c¬  c c¸cB   quan  Trung  ng  µng  ¬h n¨m  ∙  îc cÊp  ã  Èm   Òn  ®®  c th quy giao;quyÕt    to¸n ching©n      s¸ch cña  n  Þ  µy  ∙  îcc¬    ®¬ v n ® ®   quan  µichÝnh  Èm  nh  t  th ®Þ (theo m É u   è    s 04/ CKTC­NSNN   nh  Ìm). ®Ý k ­ C«ng    khaidù    to¸n,quyÕt      ©n    to¸nching s¸ch nhµ  íchµng    n  n¨m cho    c¸c dù    ¬ng  ×nh m ôc    èc    ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh, ¸n,ch tr   tiªuqu gia® ®   c th quy quy     c¬  quan  µichÝnh  Èm  nh  t  th ®Þ (theo m É u   è    s 05/CKTC­NSNN   nh  Ìm). ®Ý k ­ C«ng    khaidù    to¸n,quyÕt    to¸n thu  ©n    ng s¸ch    a   µn, ching©n  trªn®Þ b     s¸ch  a   ¬ng, tû lÖ  ©n  ®Þ ph     ph chia c¸c nguån    è       thu,s bæ sung  õ ng©n  t  s¸ch  Trung  ng; ching©n  ¬    s¸ch  µ  íc cho    ù    ¬ng  ×nh m ôc    èc  nh n   c¸c d ¸n,ch tr   tiªuqu gia tõ ng©n     s¸ch trung ¬ng      cho    c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ∙    ph tr     ¬®
 2. 2 ® îc cÊp  ã  Èm     c th quyÒn giao, phª  Èn    chu (hoÆc   ¬  c quan  µichÝnh  Èm   t  th ®Þnh),(theo m É u   è      s 06/CKTC­NSNN   nh  Ìm). ®Ý k 2. H×nh    thøc c«ng khai:ViÖc    c«ng  khaic¸c th«ng       tinnªu    îc thùc trªn®     hiÖn b»ng  ×nh  h thøc ph¸thµnh  n  È m     µnh  Ón    Ê ph (inth quy s¸ch) do  é   µi   BT  chÝnh    µnh  µng  ph¸th h n¨m  µ  öi cho    é,  ¬  vg  c¸c B c quan  trung  ng, c¸c tØnh, ¬     thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  îcgiao ng©n  ph tr     ¬ ®    s¸ch vµ    i t ng kh¸c(nÕu    c¸c®è  î     cã nhu  Çu).§a  ÷ng  c   nh th«ng        tintrªnlªntrang websitecña  é   µi chÝnh        BT  trªn m¹ng Internet . 3.Thêi®iÓ m     c«ng  è  b c«ng khai:ChË m   Êt    nh sau  ngµy  Ó   õ ngµy  60  k t  Quèc  éicã  Þ  Õt vÒ   Õt ®Þnh  ù  h   ngh quy   quy   d to¸n,phª chuÈn  Õt to¸nng©n      quy     s¸ch nhµ  íc.   n II/ è i v íi  §  c¸c n é i d u n g  c « n g  k h ai n g © n  s¸ch  d o  U û  b a n  n h © n  d © n  t Ø n h, th µ nh p h è  tr ù c thu é c trung ¬ n g  c « n g  b è : 1.Néi dung     c«ng  khai: ­   C«ng khaichitiÕtdù        to¸n,quyÕt      ©n    to¸nthu ng s¸ch nhµ  íctrªn®Þa     n    bµn  µ    ©n  v thu ng s¸ch tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  ∙  îcHéi ®ång      ph tr       ®®    nh©n  ©n  d tØnh  Õt  nh, phª chuÈn  quy ®Þ    (theo m É u   è    s 07/CKTC­NS§P   nh   ®Ý kÌm). ­ C«ng    khaichitiÕtdù        to¸n,quyÕt      ©n    to¸nching s¸ch ®Þa  ¬ng  ∙  îc   ph ®®   Héi  ng  ©n  ©n  ®å nh d tØnh  Õt  nh,  quy ®Þ phª  Èn  chu (theo m É u   è    s 08/CKTC­ NS§P  nh  Ìm). ®Ý k ­  C«ng  khai chi tiÕtdù        to¸n chi ng©n      s¸ch  ña  c c¸c  ¬  c quan, ®¬n   Þ    v thuéc  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ∙  îc cÊp  ã  Èm   Òn  ®®  c th quy giao;quyÕt      to¸n ng©n  s¸ch  ña    n  Þ  µy  ∙  îc c¬  c c¸c ®¬ v n ® ®   quan  µichÝnh  Èm   nh  t  th ®Þ (theo  m É u   è  s 09/CKTC­NS§P   nh  Ìm). ®Ý k ­ C«ng    khaidù    to¸n,quyÕt    to¸n thu  ©n    ng s¸ch    a   µn, ching©n  trªn®Þ b     s¸ch huyÖn, sè        bæ sung  õ ng©n  t  s¸ch tØnh    cho  ©n  ng s¸ch huyÖn, tæng        c¸c nguån  kinh phÝ  û  Òn  Õu  ã) cña  Ýnh  Òn  Êp  íi ∙  îccÊp  ã    u quy (n c   ch quy c d  ®   ® c thÈm   Òn  quy giao,phª  Èn    chu (hoÆc  ¬  c quan  µichÝnh  Èm   nh), (theo t  th ®Þ     m É u   è  s 10/CKTC­NS§P   nh  Ìm). ®Ý k 2.H×nh    thøc c«ng  è    b c«ng  khai: Öc    vi c«ng  khaic¸cth«ng    trªn® ­    tinnªu    îc thùc  Ön    hi b»ng  ph¸thµnh  n  È m     µnh  Ón    Ê ph (inth quy s¸ch)do    V¨n  phßng  Uû  ban  ©n  ©n  nh d (hoÆc V¨n phßng  éi  ng  ©n  ©n  µ  û   H ®å nh d v U ban  ©n   nh d©n)  tØnh  ph¸thµnh  µng    h n¨m  µ  öi Bé   µi chÝnh, c¸c c¬  vg  T      quan, ®¬n  Þ    v thuéc  û   U ban  ©n  ©n  nh nh tØnh, thµnh  è, c¸c huyÖn,  Ën, thÞ    µnh    ph     qu   x∙,th phè  éc tØnh  îcgiao ng©n  thu   ®    s¸ch vµ    i t ng kh¸c(nÕu  ã    c¸c®è  î     c nhu  Çu). c 3.Thêi®iÓ m     c«ng  è  b c«ng  khai:ChË m   Êt    nh sau  ngµy  Ó   õ ngµy  60  k t  Héi ®ång  ©n  ©n    nh d tØnh,thµnh  è  ã  Þ  Õt  Ò   Õt ®Þnh  ù    ph c ngh quy v quy   d to¸n,  phª chuÈn  Õt to¸nng©n    quy     s¸ch hµng    n¨m.
 3. 3 III/§ è i v íi    c¸c n é i d u n g  c « n g  k h ai n g © n  s¸ch d o   U û  b a n  n h © n  d © n  h u y Ö n, q u Ë n, th Þ  x∙, µ n h p h è  thu é c tØ n h   th (g äi h u n g  l µ h u y Ö n) c « n g  b è :   c 1.Néi dung     c«ng  khai:   ­ C«ng    khaichitiÕtdù        to¸n,quyÕt      ©n    to¸nthu ng s¸ch nhµ  íctrªn®Þa     n    bµn  Ön  µ  ©n  huy v ng s¸ch  Ön  ∙  îc Héi  ng  ©n  ©n  Ön  Õt  huy ®®  ®å nh d huy quy ®Þnh, phª chuÈn     (theo m É u   è    s 11/CKTC­NSH   nh  Ìm). ®Ý k ­ C«ng    khaichitiÕtdù        to¸n,quyÕt      ©n    to¸nching s¸ch huyÖn  ∙  îcHéi   ®®     ®ång  ©n  ©n  Ön  Õt ®Þnh, phª chuÈn  nh d huy quy      (theo m É u   è    s 12/CKTC­NSH   ®Ýnh  Ìm). k ­ C«ng    khaichitiÕtdù        to¸n ching©n     s¸ch  µng  h n¨m  ña    ¬  c c¸c c quan,   ®¬n   Þ   éc  û   v thu U ban  ©n  ©n  nh d huyÖn  ∙  îc cÊp  ã  Èm   ®®  c th quyÒn giao;   quyÕt  to¸n ching©n     s¸ch  µng  h n¨m  ña    n  Þ  µy  ∙  îc c¬  c c¸c ®¬ v n ® ®   quan  µi t  chÝnh  Èm  nh  th ®Þ (theom É u   è    s 13/CKTC­NSH   nh  Ìm). ®Ý k ­ C«ng    khaidù    to¸n,quyÕt      ©n    to¸nthu ng s¸ch nhµ  íctrªn®Þa  µn,chi   n    b    ng©n  s¸ch  µng  h n¨m  ña      êng, thÞ  Ên;sè    c c¸c x∙,ph   tr   bæ sung  õ ng©n  t  s¸ch  cÊp trªn,  tæng    ån  c¸cngu kinh phÝ  û  Òn  Õu  ã)cña  Ýnh  Òn  Êp    u quy (n c   ch quy c díi®∙  îc cÊp  ã  Èm    ®  c th quyÒn giao, phª  Èn    chu (hoÆc   ¬  c quan  µichÝnh  t  thÈm  nh),(theom É u   è  ®Þ     s 14/CKTC­NSH   nh  Ìm). ®Ý k 2.H×nh    thøc c«ng  è    b c«ng  khai: Öc   Vi c«ng khaic¸cth«ng    trªn® ­    tinnªu    îc thùc  Ön    hi b»ng  ×nh  h thøc  ph¸thµnh  n  È m     µnh  Ón    Ê ph (inth quy s¸ch)do    V¨n phßng  û   U ban  ©n  ©n  Ön    µnh  µng  nh d huy ph¸th h n¨m  µ  öiUû   v g   ban  ©n   nh d©n  tØnh qu¶n  ý trùc tiÕp,c¸c c¬  l        quan, ®¬n  Þ   éc  û     v thu U ban  ©n  ©n   nh d huyÖn, c¸c x∙,phêng,thÞ  Ên thuéc huyÖn  îcgiao ng©n         tr     ®    s¸ch vµ    i t   c¸c ®è  ­ îng kh¸c(nÕu  ã      c nhu  Çu). c 3. Thêi ®iÓ m       c«ng  è  b c«ng  khai:ChË m   Êt sau  ngµy  Ó   õ ngµy    nh   60  k t  Héi  ng  ©n   ©n   ®å nh d huyÖn   ã  c nghÞ   quyÕt  Ò   v quyÕt  nh   ù   ®Þ d to¸n,phª    chuÈn  Õt to¸nng©n  quy     s¸ch hµng    n¨m.   IV/ è i v íi  §  c¸c n é i d u n g  c « n g  k h ai n g © n  s¸ch v µ   c¸c h o ¹t ® é n g  t µi h Ý n h  k h¸c d o  U û  b a n  n h © n  d © n      c x∙, h ê n g, th Þ  tr Ê n (g äi h u n g  l µ x∙) « n g  b è :  p  c  c 1.Néi dung     c«ng  khai: ­    C«ng khaichitiÕtdù        to¸n,quyÕt    ng©n    to¸n thu  s¸ch x∙ hµng     n¨m  ∙  ® ® îcHéi ®ång  ©n  ©n    Õt  nh,     nh d x∙ quy ®Þ phª  Èn  chu (theo m É u   è    s 15/CKTC­ NSX   nh  Ìm). ®Ý k ­ C«ng    khaichitiÕtdù        to¸n,quyÕt      ©n    to¸nching s¸ch x∙hµng     n¨m  ∙  ­ ®® îc Héi  ng  ©n  ©n    Õt  nh,    ®å nh d x∙ quy ®Þ phª  Èn  chu (theo  É u   è  m s 16/CKTC­ NSX   nh  Ìm). ®Ý k ­ C«ng    khaichitiÕtkÕ   ¹ch  µ  Õt        ho v k qu¶    ¹t®éng  µichÝnh  c¸c ho   t  kh¸c  hµng  n¨m  ña    c x∙(theo m É u   è    s 17/CKTC­  NSX   nh  Ìm). ®Ý k
 4. 4 2. H×nh    thøc c«ng  è  b c«ng  khai:göiUû       ban  ©n  ©n  Ön  nh d huy qu¶n  ý l  trùctiÕp,niªm  Õt      y c«ng  khait¹ trôsë  û         U ban  ©n  ©n    µ  i nh d x∙v th«ng    b¸o trong  c¸ckú  äp  êng    ña  éi ®ång  ©n  ©n    h th niªnc H   nh d x∙. 3.Thêigian c«ng  è        b c«ng  khai: Ë m   Êt sau  ngµy  Ó   õngµy  éi   Ch nh   15  k t  H  ®ång  ©n  ©n    ã  Þ  Õt  Ò   Õt  nh  ù  nh d x∙c ngh quy v quy ®Þ d to¸n,phª  Èn  Õt    chu quy to¸nng©n    s¸ch vµ    ¹t®éng  µichÝnh    c¸cho   t  kh¸c.   V/ Ki Ó m  tra v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m: 1. C¬     quan  µichÝnh  ñ  ×phèihîp cïng  íic¬  t  ch tr      v   quan  qu¶n  ýnhµ  íc l  n  li   ªnquan  ã  c tr¸chnhiÖm   Óm    Öc  ùc hiÖn;c¸c tæ    ki travi th       chøc  oµn  Ó,c¸c ® th     tæ chøc    éivµ  ©n  ©n  x∙h   nh d gi¸m    Öc  ùc hiÖn    s¸tvi th   c¸c quy  nh  ¹ Th«ng    ®Þ ti  t nµy. 2. Tæ  chøc, c¸ nh©n  kh«ng thùc hiÖn ®óng  nh÷ng quy ®Þnh  cña  Th«ng   µy,tuú theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  µ   ö  ýkû  ËthoÆc     tn     t ch   ®é viph m x l   lu   truy cøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     VI/ æ  c h ø c th ù c hi Ö n:  T 1. ViÖc    c«ng  è  b c«ng  khaing©n    s¸ch theo    c¸c quy  nh    îc thùc ®Þ trªn®     hiÖn  i  íiquyÕt  ®è v   to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc n¨m  nh n   2000  µ  ù  v d to¸n ng©n    s¸ch  nhµ  ícn¨m  n  2002  ë®i. tr   2. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Êp  íi   nh d c d   th«ng  c«ng  khi b¸o  khaith«ng      tin vÒ   ©n  ng s¸ch  µng  h n¨m  ña  Êp  × nh   cc m theo  quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   nµy  ã  t c tr¸chnhiÖm   öi b¸o  kÕt    g  c¸o  qu¶ c«ng khaicho  ñ   Þch  û     Ch t U ban  ©n  ©n   nh d cÊp    ùc tiÕp,Chñ   Þch  û   trªntr     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖ m   öi Bé   ëng  é   µi chÝnh    g   tr BT  b¸o  kÕt  c¸o  qu¶ c«ng  khaing©n    s¸ch hµng    n¨m  ña  a   ¬ng  ×nh    é   µi chÝnh  c ®Þ ph m ®Ó B T   tæng  îp, h  ®¸nh    c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ. gi¸b¸o    t  ph 3. Th«ng   nµy  t thay  Õ   th Th«ng   188/1998/TT­ t BTC   µy  ng 30/12/1998   cña  é   µi chÝnh  íng dÉn  BT  h  quy  Õ   ch c«ng khaitµichÝnh  Ò   ©n     v ng s¸ch nhµ    níc. 4.  ¬   C quan  µichÝnh  t  c¸c  Êp  ã  c c tr¸ch nhiÖ m   óp  ñ   Þch  û       gi Ch t U ban nh©n  ©n  ïng cÊp  ùc hiÖn  ètviÖc  d c  th   t  c«ng khaing©n    s¸ch nhµ  íctheo      n  quy ®Þnh  ¹ Th«ng   µy. t i tn
 5. 5 M É u  s è  01/TC­C K N S B é  t µi h Ý n h  c C é n g  h o µ  x∙ h éi ch ñ  n g h Ü a  Vi Ö t  a m N ­­­­­­­­­­­­­  §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè    /20.. /Q§­ . BTC ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Hµ  Néi, ngµy..  th¸ng.. n¨m   . . 20... Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a tr n g  b é  t µi ë  ch Ý n h  V Ò   Ö c c«n g  b è  c«n g  k hai  vi q u y Õ t to¸n n g © n  s¸ch n h µ  n íc n¨ m... v µ  d ù  to¸n n g © n  s¸ch n h µ  n íc n¨ m... B é   ë ng b é   µi Ý nh tr t  ch C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè  15/CP ngµy 02/3/1993 cña Ch Ýnh  phñ  vÒ   nhiÖ m   ô  Òn  ¹n  µ  v quy h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô  Òn  ¹n vµ  chøc  é  v quy h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  C¨n  Quy Õt  nh   cø  ®Þ 225/1998/Q§­TTg  µy  ng 20/11/1998  ña  ñ  íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi ban  µnh h Quy  Õ   ch c«ng  khai tµichÝnh  i  íing©n      ®è v   s¸ch nhµ  ícc¸ccÊp,c¸c®¬n  Þ  ù    ©n    n       v d to¸nng s¸ch,c¸cdoanh     nghiÖp  µ  ­ nh n ícvµ    ü  ã  ån    õ c¸c kho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ©n  µ    c¸c qu c ngu thu t     ®ã g c nh d v Quy Õt  ®Þnh  182/2001/Q§­TTg  µy  ng 20/11/2001  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Th t ch ph v vi söa  æi, bæ   ®   sung  Quy Õt  nh  ®Þ 225/1998/Q§­TTg  µy  ng 20/11/1998  ña  ñ   c Th t ng ChÝnh  ñ; í  ph   C¨n  Th«ng   cø  t01/2002/TT­ BTC   µy  ng 08/01/2002 cña  é  µichÝnh  Ò     BT  v viÖc  íng dÉn  h  Quy  Õ   ch c«ng  khaitµichÝnh  Ò   ©n     v ng s¸ch nhµ  íc;   n C¨n  vµo  cø  NghÞ   Õt.. /20 . /QH ngµy.. / ./ . . ñaQuèc  éivÒ   Öc  quy . ..   . . . 20 . c   h   vi quyÕt  nh  ù  ®Þ d to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc n¨m...phª  Èn  Õt  nh n     chu quy to¸n ng©n     s¸ch nhµ  ícn¨m...   n  Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1: C«ng  è  b c«ng  khai sè  Öu  Õt    li quy to¸n ng©n    s¸ch  µ  íc nh n   n¨m...vµ  ù    ©n    d to¸nng . s¸ch nhµ  ícn¨m...   n   (theo c¸cbiÓu  nh  Ìm)    ®Ý k §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý. 2: Quy ®Þ n c hi l     k 
 6. 6 §i Ò u    3: Ch¸nh    v¨n phßng  é, Vô   ëng  ô   ©n   B   tr V Ng s¸ch nhµ  íc,Vô   ­   n   tr ëng  ô   µi vô  V T   qu¶n  Þ vµ    ô,  ôc,  tr   c¸c V C Tæng   ôc  ªnquan  éc  µ  ùc c li   thu v tr   thuéc Bé  µichÝnh  chøc  ùc hiÖn  Õt ®Þnh  µy.   T  tæ  th   quy   n B é  tr n g  b é   µi h Ý n h ë t  c N¬i nhËn:   ­V¨n    phßng  Trung  ng  ¬ §¶ng; ­VP  èc  éi;   Qu h ­VP  ñ  Þch  íc;   Ch t n ­ViÖn  Ó m     ©n  ©n  èi   Ki s¸tnh d t cao; ­Toµ    ©n  ©n  èi   ¸n nh d t cao; (Ký    ng  Êu) tªn®ã d ­VP  Ýnh  ñ;   Ch ph ­C¸c  é, c¬    B   quan  ngang  é; B ­C¸c  ¬    c quan  éc Ch Ýnh  ñ; thu   ph ­  ¬   C quan  Trung  ng  ña  ¬ c c¸c  oµn  ® thÓ; ­Ban  µichÝnh    T  qu¶n  Þtrung ¬ng; tr     ­UBND       c¸ctØnh,TP  ùcthuéc TW;   tr     ­Lu:VP,  ô     V NSNN.           
 7. 7 M É u  s è  02/TC­C K N S ñ y ban nh © n   © n  tØnh... d C é ng  ho µ   h éi x∙   ch ñ ngh Ü a   Öt N a m Vi ­­­­­­­­­­­­­­­­  §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè          /20.. /Q§­ . UB ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ .. .  µy.. th¸ng..n¨m  . .ng ,   .   . 20... Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  û  ba n   h © n  d © n  tØ n h... Ò  vi Ö c c«n g  b è   n g   hai q u y Õ t  U n  V c« k to¸n  (ho Æ c  d ù  to¸n) g © n    n s¸ch n¨ m... U û  ban nh © n  d © n  tØnh... C¨n  LuËt  chøc  éi  ng  ©n  ©n  µ  û   cø  tæ  H ®å nh d v U ban  ©n  ©n  îc nh d ®  Quèc  éith«ng  h  qua  µy  ng 21/6/1994; C¨n  Quy Õt  nh   cø  ®Þ 225/1998/Q§­TTg  µy  ng 20/11/1998  ña  ñ  íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi ban  µnh h Quy  Õ   ch c«ng  khai tµichÝnh  i  íing©n      ®è v   s¸ch nhµ  ícc¸ccÊp,c¸c®¬n  Þ  ù    ©n    n       v d to¸nng s¸ch,c¸cdoanh     nghiÖp  µ  ­ nh n ícvµ    ü  ã  ån    õ c¸c kho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ©n  µ    c¸c qu c ngu thu t     ®ã g c nh d v Quy Õt  ®Þnh  182/2001/Q§­TTg  µy  ng 20/11/2001  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Th t ch ph v vi söa  æi, bæ   ®   sung  Quy Õt  nh  ®Þ 225/1998/Q§­TTg  µy  ng 20/11/1998  ña  ñ   c Th t ng ChÝnh  ñ; í  ph   C¨n  Th«ng   cø  t01/2002/TT­ BTC   µy  ng 08/01/2002 cña  é  µichÝnh  Ò     BT  v viÖc  íng dÉn  h  Quy  Õ   ch c«ng  khaitµichÝnh  Ò   ©n     v ng s¸ch nhµ  íc;   n C¨n  vµo  cø  NghÞ   Õt  . . /NQ­ quy .. /20. . H§ND   µy.. / ./ . . ñaHéi ®ång   ng . . . 20 . c     nh©n  ©n  d tØnh.. vÒ   Öc  Õt  nh  ù      . vi quy ®Þ d to¸n(hoÆc    Èn  Õt  phª chu quy to¸n)   ng©n s¸ch n¨m...   ; C¨n  cø..  . Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1: C«ng  è  b c«ng  khaisè  Öu quyÕt    ©n    li   to¸nng s¸ch n¨m... vµ      . dù    ©n  to¸nng s¸ch n¨m...    (theo c¸cbiÓu  nh  Ìm).    ®Ý k §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 2: Quy ®Þ n c hi l   t   k §i Ò u    3: Ch¸nh    v¨n phßng  éi ®ång  ©n  ©n  µ  û   H  nh d v U ban  ©n  ©n   nh d tØnh, Së   µi chÝnh    Ët    ñ  ëng    ë,  µnh, ®¬n  Þ  ªnquan      T  ­ V gi¸,th tr c¸c S ng   v li   tæ chøc  ùc hiÖn  Õt ®Þnh  µy. th   quy   n N¬i nhËn:   TM.  û   U ban  ©n  ©n  nh d    é  µichÝnh; ­B T   tØnh...    êng  ùctØnh  û; ­Th tr   u Chñ  Þch  t    ­V¨n phßng tØnh  û; u    ­C¸c  ë, Ban, ngµnh  éc UBND   S    thu   tØnh;    Ön  Óm    ©n  ©n  ­Vi ki s¸tnh d tØnh;    µ    ©n  ©n  ­To ¸n nh d tØnh;    ¬   ­C quan  ña    oµn  Ó  c c¸c® th tØnh; (Ký    ng  Êu) tªn®ã d  ­ UBND     c¸c huyÖn,  Ën,  Þ      éc qu th x∙,TP thu   tØnh;
 8. 8  ­Lu:V¨n       phßng  H§ND   µ  v UBND,  ë  S TC­VG.
 9. 9 M É u  s è  03/TC­C K N S ñ y ban nh © n   © n  huy Ö n... d C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè      /20.. /Q§­ . UB ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ .. .ngµy.. th¸ng..n¨m  . ,   .   . 20... Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  û  ba n   h © n  d © n  h u y Ö n... Ò  vi Ö c c«n g  b è   n g   hai q u y Õ t  U n  V c« k to¸n  (ho Æ c  d ù  to¸n) g © n    n s¸ch n¨ m... U û  ban nh © n   © n  huy Ö n... d C¨n  LuËt  chøc  éi  ng  ©n  ©n  µ  û   cø  tæ  H ®å nh d v U ban  ©n  ©n  îc nh d ®  Quèc  éith«ng  h  qua  µy  ng 21/6/1994; C¨n  Quy Õt  nh   cø  ®Þ 225/1998/Q§­TTg  µy  ng 20/11/1998  ña  ñ  íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi ban  µnh h Quy  Õ   ch c«ng  khai tµichÝnh  i  íing©n      ®è v   s¸ch nhµ  ícc¸ccÊp,c¸c®¬n  Þ  ù    ©n    n       v d to¸nng s¸ch,c¸cdoanh     nghiÖp  µ  ­ nh n ícvµ    ü  ã  ån    õ c¸c kho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ©n  µ    c¸c qu c ngu thu t     ®ã g c nh d v Quy Õt  ®Þnh  182/2001/Q§­TTg  µy  ng 20/11/2001  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Th t ch ph v vi söa  æi, bæ   ®   sung  Quy Õt  nh  ®Þ 225/1998/Q§­TTg  µy  ng 20/11/1998  ña  ñ   c Th t ng ChÝnh  ñ; í  ph   C¨n  Th«ng   cø  t01/2002/TT­ BTC   µy  ng 08/01/2002 cña  é  µichÝnh  Ò     BT  v viÖc  íng dÉn  h  Quy  Õ   ch c«ng  khaitµichÝnh  Ò   ©n     v ng s¸ch nhµ  íc;   n C¨n  vµo  cø  NghÞ   Õt.. /20 . /NQ­ quy . . . H§ND   µy.. / ./ .  ña  éi ®ång   ng . . . 20 .c H   . nh©n  ©n  d huyÖn...vÒ   Öc  Õt  nh   ù    vi quy ®Þ d to¸n (hoÆc     phª  Èn  Õt  chu quy to¸n)ng©n    s¸ch n¨m...   , Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1: C«ng  è  b c«ng khaisè  Öu quyÕt    ©n    li   to¸nng s¸ch n¨m... vµ      . dù    ©n  to¸nng s¸ch n¨m...    (theo c¸cbiÓu  nh  Ìm).    ®Ý k §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 2: Quy ®Þ n c hi l   t   k §i Ò u  3: Ch¸nh v¨n phßng Uû  ban nh©n  d©n  huyÖn, Phßng Tµi  chÝnh    Ët    ñ  ëng    n  Þ   ªnquan  éc  Ön  chøc  ùc ­ V gi¸,th tr c¸c ®¬ v li   thu huy tæ  th   hiÖn  Quy Õt  nh  µy. ®Þ n N¬i nhËn:   TM.  û   U ban  ©n  ©n  nh d
 10. 10    û   ­U ban  ©n  ©n  nh d tØnh; huyÖn...    êng  ùchuyÖn  û; ­Th tr   u Chñ  Þch  t    ­V¨n  phßng  Ön  û; huy u    ­C¸c  phßng,ban  éc UBND   Ön;   thu   huy    Ön  Óm    ©n  ©n  Ön; ­Vi ki s¸tnh d huy    µ    ©n  ©n  Ön; ­To ¸n nh d huy (Ký    ng  Êu) tªn®ã d    ¬   ­C quan  ña    oµn  Ó  Ön  c c¸c® th huy ;  ­ UBND  c¸c x∙, êng, thÞ  trÊn thuéc  ph   huyÖn;    u:V¨n  ­L   phßng  UBND,  Phßng  TC­VG;
 11. 11  B é  t µi c h Ý n h   M É u  s è  0 1/C K T C­N S N N ­­­­­­­­­­­­ b ¶ n g  c © n  ® è i d ù  to¸n (quy Õ t to¸n)   n g © n  s¸ch n h µ  n í c ® ∙ ® î c q u è c h é i  q u y Õ t ® Þ n h  (phª c h u È n) n¨ m... (KÌm  theo Quy Õt  nh... . /Q§­   ®Þ /20. . BTC   µy.. / ./ . . ng . . . 20 . cña  é  ëng  é  µichÝnh) B tr BT  §¬n  Þ  Ýnh:Tû  ng vt   ®å STT ChØ   tiªu Dù     to¸n (hoÆc  Õt to¸n) quy   I   Tæng  è    ©n  s thu ng s¸ch nhµ        íc n 1 Thu  éi®Þa  n  (kh«ng  Ó     õdÇu  k thu t   th«) 2 Thu  õdÇu  t  th« 3 Thu    h¶iquan  (1) 4 Thu  Ön  î vi tr  kh«ng  µn  ¹ ho l i II Tæng  è    ©n  s ching s¸ch nhµ  íc   n Trong  : ®ã 1 Chi ®Ç u      iÓn   tph¸ttr 2 Chi ph¸ttr Ónsù      i   nghiÖp  kinhtÕ     éi   ­x∙h 3 Dù   phßng  ®èivíi ù  (     to¸n) d II Béiching©n  I    s¸ch nhµ  íc   n IV Nguån  ﮾ p   éiching©n  b  b   s¸ch nhµ  íc   n 1 Vay  trong níc   2 Vay  ícngoµi n    Ghi chó:(1)ChØ        bao  å m   Çn    a  µo  ©n  i ng©n  g ph thu ® v c ®è   s¸ch
 12. 12 B é  t µi ch Ý n h M É u  s è  0 2/C K T C­N S N N ­­­­­­­­­­­­­­­ D ù  to¸n ( Q u y Õ t to¸n)  thu n g © n  s¸ch n h µ  n í c ® ∙ ® î c q u è c h é i q u y Õ t ® Þ n h  (phª c h u È n) N¨ m...   (KÌm  theo Quy Õt  nh... . /Q§­   ®Þ /20. . BTC   µy.. / ./ .  ng . . . 20 .. cña  é  ëng  é  µichÝnh) B tr BT  §¬n  Þ  Ýnh:Tû  ng vt   ®å STT ChØ   tiªu Dù   to¸n   (HoÆc  Õt quy   to¸n) Tæng  è    ©n  s thu ng s¸ch nhµ  íc   n Thu  éi®Þa  n  (kh«ng  Ó     õdÇu    k thu t   th«) I Thu  õdoanh  t  nghiÖp  µ  íc nh n 1 Thu  õ doanh  t  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi (kh«ng  c v ®Ç t     2 kÓ     õdÇu  thu t   th«) 3 Thu  õkhu  ùc  t  v CTN   µ  Þch  ô  vd v NQD   4 Thu Õ   ö  ông  t  sd ®Ê n«ng  nghiÖp  5 Thu Õ     Ëp  i víi êicã    Ëp  thu nh ®è     ng   thu nh cao  6 L Ö   Ý  ícb¹ ph tr   7 Thu    è  Õn  Õt xæ s ki thi 8 Thu  Ý  ph x¨ng dÇu   9 Thu  Ý, lÖ  Ý ph   ph 10 C¸c  kho¶n    Ò   µ,®Êt thu v nh   a Thu Õ   µ  t nh ®Ê b Thu Õ   chuyÓn  Ò   ö  ông  t quy s d ®Ê c Thu  Òn thuª®Êt ti     d Thu  giao quyÒn  ö  ông  t   sd ®Ê e Thu    µ    éc së  ÷u  µ  íc b¸n nh ë thu   h nh n 11 Thu  kh¸cng©n    s¸ch II Thu  õdÇu  t  th« II Thu  õh¶iquan  I t    1 Thu thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu, thuÕ  TT§B   2 hµng  NK 3 Thu Õ     Þgiat¨nghµng  Ëp  Èu  gi¸tr       nh kh (1) IV Thu  chªnh  Öch    µng  Ëp  Èu l gi¸h nh kh Thu    î viªntr  kh«ng  µn  ¹ ho l i Ghi chó:(1)ChØ        bao  å m   Çn    a  µo  ©n  i ng©n  g ph thu ® v c ®è   s¸ch
 13. 13 B é  t µi ch Ý n h M É u  s è  03/C K T C­N S N N ­­­­­­­­­­­­­­­          D ù  to¸n (quy Õ t to¸n) hi N g © n  s¸ch n h µ  n í c  c ® ∙ ® î c q u è c h é i q u y Õ t ® Þ n h  (phª c h u È n) n¨ m  ... (KÌm  theo Quy Õt  nh... . /Q§­   ®Þ /20. . BTC   µy.. / ./ . . ng . . . 20 . cña  é  ëng  é  µichÝnh) B tr BT    ¬n  Þ  Ýnh:Tû  ng § vt   ®å STT ChØ   tiªu Dù   to¸n   (hoÆc  Õt quy   to¸n) Tæng   chiNSNN I     u      iÓ  Chi ®Ç  ph¸ttr n t   Trong  :Chi x©y  ùng  ¬  ®ã     d c b¶n II Chi ph¸ttr Ónsù      i   nghiÖp  kinhtÕ     éi   ­x∙h   Trong  :®ã 1 Chi sù    nghiÖp    ôc  µ  o  ¹o gi¸od v ®µ t 2 Chi sù    nghiÖp  tÕ y  3 Chi d©n  è  Õ   ¹ch ho¸ gia®×nh   s k ho       4 Chi sù    nghiÖp  khoa  äc  h c«ng  Ö   µ  ngh v m«i  êng tr 5 Chi sù    nghiÖp      v¨n ho¸ th«ng tin 6 Chi sù    nghiÖp   ph¸tthanh,truyÒn  ×nh   h 7 Chi sù    nghiÖp  Ó  ôc  Ó  th d th thao 8 Chi l ng  u  µ  ¶m    ¬ h v ® b¶o    éi x∙h 9 Chi sù    nghiÖp  kinhtÕ   10 Chi qu¶n  ýhµnh  Ýnh   l  ch II Chi bæ   I   sung  ü   ù  ÷tµichÝnh Qu d tr     IV Dù  phßng  ®èivíi ù  (     to¸n) d             
 14. 14 B é  t µi h Ý n h  c M É u  s è  0 4/C K T C­N S N N ­­­­­­­­­­­­ d ù  to¸n (quy Õ t to¸n) hi n g © n  s¸ch  c C ñ a  c¸c b é , c ¬  q u a n  trung ¬ n g  ® ∙ ® î c  c ¬  q u a n c ã  th È m  q u y Ò n  giao  (ho Æ c  c ¬  q u a n  t µi h Ý n h  th È m  ® Þ n h)  c n¨ m...   (KÌm  theo Quy Õt  nh... . /Q§­   ®Þ /20. . BTC   µy.. / . 20 . ng . ./ . . cña  é  ëng  é  µichÝnh) B tr BT    ¬n  Þ  Ýnh:TriÖu  ng § vt   ®å STT Tªn  ¬  c quan,®¬n  Þ Dù       v to¸n(hoÆc   Trong  : ®ã quyÕt to¸n)chi     Chi  Chi Chiph¸t      Trong  : ®ã ®Çu   ch¬ng  tr Ónsù  t i  XDCB tr×nh nghiÖp    MTQG kinhtÕ    ­ x∙héi   ChiSN   Chi ChiSN         khoa Chisù Chisù  Chi       gi¸o SN   häc    c«ng  nghiÖ nghiÖ qu¶n  dôc  µ Y  Õ nghÖ   µ  éi p    p  v t v m   kinh kh¸c lý    ®µo  ¹o t tr ng ê tÕ (*) hµnh  chÝnh 1 V¨n  phßng  ñ   Þch  Ch t 2 níc 3 V¨n  phßng  èc  éi Qu h 4 Toµ   nh©n  ©n  èi ¸n  d t  5 cao 6 Bé    T ph¸p 7 Bé  ©y  ùng X d 8 Bé  tÕ Y  9 Bé  µichÝnh T  .. Bé  Giao th«ng vËn  t¶i Bé  ¹igiao Ngo   ...     ó:(*)Bao  å m     ù  Ghi ch     g c¸cs nghiÖp  :ph¸tthanh  Òn  ×nh,v¨n    nh     truy h   ho¸ th«ng  . tin. .
 15. 15 B é  t µi ch Ý n h M É u  s è  0 5/C K T C­N S N N ­­­­­­­­­­­­ d ù  to¸n (quy Õ t to¸n) hi n g © n  s¸ch n h µ  n í c   c c h o  c¸c d ù  ¸n, h ¬ n g  tr × nh m ô c  tiªu u è c gia   c  q ® ∙ ® î c c Ê p  c ã  th È m  q u y Ò n  q u y Õ t ® Þ n h   (ho Æ c  c ¬  q u a n  t µi h Ý n h  th È m  ® Þ n h)  c N¨ m... KÌm  theo Quy Õt  nh... . /Q§­   ®Þ /20. . BTC   µy.. / ./ . . ng . . . 20 . cña  é  ëng  é  µichÝnh) B tr BT                                                ¬n  Þ  Ýnh:Tû                          § v t   ®ång STT ChØ   tiªu Dù   to¸n (hoÆc  Õt to¸n) quy   1 Ch ¬ng  ×nh xo¸®ãi,gi¶m  Ìovµ  Öc  µm tr       ngh   vi l 2 Ch ¬ng  ×nh d©n  è   Õ   ¹ch ho¸ gia®×nh tr   s ­k ho       3 Ch ¬ng  ×nh thanh    ét  è  Önh    éi tr   to¸nm s b x∙h      µ  Þch  Önh   v d b nguy  Ó m hi 4 Ch ¬ng  ×nh  íc s¹ch  µ  Ö   tr n  v v sinh  m«i  êng  tr n«ng  5 th«n 6 Ch ¬ng  ×nh v¨n ho¸ tr     7 Ch ¬ng  ×nh gi¸odôc  µ  o  ¹o tr     v ®µ t .. Dù     ång míi5  iÖuha  õng . ¸n tr     tr   r .. . .    
 16. 16 B é  t µi ch Ý n h M É u  s è  0 6/C K T C­N S N N ­­­­­­­­­­­­­­ d ù  to¸n (quy Õ t to¸n)  thu, hi  n g © n  s¸ch C ñ a    c c¸c tØ n h, th µ n h p h è  tr ù c thu é c trung ¬ n g   ® ∙ ® î c c ¬  q u a n  c ã  th È m  q u y Ò n  giao  (ho Æ c  c ¬  q u a n  t µi h Ý n h  th È m  ® Þ n h)   c n¨ m... KÌm  theo Quy Õt  nh... . /Q§­   ®Þ /20. . BTC   µy.. / ./ . . ng . . . 20 . cña  é  ëng  é  µichÝnh) B tr BT                                        ¬n  Þ  Ýnh:TriÖu                     § v t   ®ång STT Tªn  tØnh,  Tæng    thu Tû  Ö  ©n  Sè    l ph bæ sung  õ Tæng    Chi ch¬ng  t  chi   thµnh  è ph NSNN     chiac¸cnguån  NST W     ng©n  trªn    cho s¸ch tr×nh MTQ G,       ®Þa  µn  b tØnh, thu cho  ©n  ng©n      ng s¸ch tØnh, tØnh,TP  dù    õNST W       (*) ¸n t   thµnh  è ph s¸ch tØnh,TP     TP cho    c¸ctØnh,   TP A B 1 2 3 4 5 .. .. ..     Ghi  ó: (*)Tæng     ©n  ch     ching s¸ch tØnh, thµnh  è  a    ph ch bao  å m     ¬ng  ×nh m ôc   g chiCh tr   tiªuquèc    õNST W         giat   chic¸ctØnh,thµnh  è.   ph
 17. 17 U û  b a n  n h © n  d © n  tØn h... M É u  s è  0 7/C K T C­N S § P ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ d ù  to¸n (quy Õ t to¸n)  thu n g © n  s¸ch n h µ  n í c  trªn ® Þ a  b µ n  tØ n h §∙ ® î c H é i ® å n g  n h © n  d © n   q u y Õ t ® Þ n h  (phª c h u È n) N¨ m... (KÌm  theo Quy Õt  nh... . /Q§­   µy.. / ./ . .   ®Þ /20. . UB ng . . . 20 . cña  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh.. . ....) . . ....                 §¬n  Þ  Ýnh:TriÖu  ng                  vt   ®å STT ChØ  tiªu Dù     to¸n(hoÆc  Õt to¸n) quy   A Tæng  è    s thu NSNN     a  µn trªn®Þ b I Thu  éi ®Þa   n  1 Thu  õdoanh  t  nghiÖp  µ  íc nh n 2 Thu  õ  t doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc cv ®Ç t   3 ngoµi   4 Thu  õkhu  ùc  t  v CTN   µ  Þch  ô  vd v NQD   5 Thu Õ   ö  ông  t  sd ®Ê n«ng  nghiÖp  6 Thu Õ   thu  Ëp  i  íingêi cã  nh ®è v     thu  Ëp  nh 7 cao  8 L Ö   Ý  ícb¹ ph tr   9 Thu    è  Õn  Õt xæ s ki thi 10 Thu  Ý  ph x¨ng dÇu   a Thu  Ý, lÖ  Ý ph   ph b C¸c  kho¶n    Ò   µ,®Êt thu v nh   c Thu Õ   µ  t nh ®Ê d Thu Õ   chuyÓn  Òn  ö  ông  t quy s d ®Ê e Thu  Òn thuª®Êt ti     11 Thu  giao quyÒn  ö  ông  t   sd ®Ê II Thu    µ    éc së  ÷u  µ  íc b¸n nh ë thu   h nh n 1 Thu  kh¸cng©n    s¸ch Thu  õ    t h¶i quan 2 Thu  thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu,   thuÕ  TT§B  µng  h NK 3 Thu Õ  gi¸ Þ gia t¨ng hµng nhËp  khÈu   tr III (thùcthu trªn®Þa  µn)     b  B Thu  chªnh  Öch    µng  Ëp  Èu l gi¸h nh kh Thu  viªn trî    kh«ng  µn  ¹i ho l 1 2 Thu  ©n  ng s¸ch ®Þa  ¬ng   ph 3 Thu  õc¸ckho¶n    îchëng  t    thu ®   100% Thu  õc¸ckho¶n    t    thu theo tûlÖ  ©n      ph chia Thu    bæ sung  õng©n  t  s¸ch Trung  ng   ¬        
 18. 18 U û   a n  n h © n  d © n  tØ n h... b M É u  s è  0 8/C K T C­N S § P d ù  to¸n (quy Õ t to¸n) hi  n g © n  s¸ch ® Þ a  p h ¬ n g    C §∙ ® î c H é i ® å n g  n h © n  d © n  tØ n h  q u y Õ t ® Þ n h   (phª c h u È n)  N¨ m... (KÌm  theo Quy Õt  nh... . /Q§­   µy.. / ./ .  ña  û     ®Þ /20. . UB ng . . . 20 .c U ban  ©n  ©n  . nh d tØnh.. . . . .) §¬n  Þ  Ýnh:TriÖu  ng vt   ®å STT ChØ   tiªu Dù   to¸n (hoÆc  Õt to¸n) quy   Tæng    ©n  ching s¸ch ®i¹ph¬ng  I    (I+I ) I Tæng  è    ©n  s ching s¸ch NS§P   a    (ch bao  å m   g Ch ¬ng  ×nh m ôc  tr   tiªu). 1 Chi ®Ç u      iÓn   tph¸ttr 2 Chi ph¸ttr Ónsù      i   nghiÖp  kinhtÕ     éi   ­x∙h  Trong  : ®ã 2.1 Chi sù    nghiÖp    ôc  µ  o  ¹o gi¸od v ®µ t 2.2 Chi sù    nghiÖp  tÕ y  2.3 Chi sù    nghiÖp  khoa  äc  h c«ng  Ö   µ    ngh v m«i 2.4 tr ng ê 2.5 Chi sù    nghiÖp      v¨n ho¸ th«ng  tin 2.6 Chi sù    nghiÖp   ph¸tthanh,truyÒn  ×nh   h 2.7 Chi sù    nghiÖp  Ó  ôc  Ó  th d th thao   2.8 Chi ®¶m     b¶o    éi x∙h   2.9 Chi sù    nghiÖp  kinhtÕ   II Chi qu¶n  ýhµnh  Ýnh   l  ch Chi  cho  ¬ng  ×nh  ôc    èc    îc ch tr m tiªuqu gia ®   .. . c©n  i vµo  . ®è   NS§P .. .. (ChitiÕt®Õ n   õng ch¬ng  ×nh) ..      t  tr ...
 19. 19 U û   a n  n h © n  d © n  tØ n h... b M É u  s è  0 9/C K T C­N S § P d ù  to¸n ( Q u y Õ t to¸n) hi n g © n  s¸ch c ñ a   c c¸c c ¬  q u a n, ® ¬ n  v Þ  thu é c U B N D  tØ n h  ® ∙ ® î c c Ê p   c ã  th È m  q u y Ò n  giao (ho Æ c  c ¬  q u a n  t µi h Ý n h    c th È m  ® Þ n h) n¨ m... (KÌm  theo Quy Õt  nh... . /Q§­   µy.. / ./ . .   ®Þ /20. . UB ng . . . 20 . cña  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh.. . ..) . . ..                                                                                                    §¬n  Þ  Ýnh:TriÖu  ng                                 vt   ®å S Tªn  ¬  c quan,®¬n  Þ   v Dù     to¸n Trong  : ®ã T (hoÆc   T quyÕt   to¸n)chi   Chi Chich­ Chiph¸t        Trong  : ®ã ®Çu    ¬ng  tr Ónsù  t i  XDCB tr×nh  nghiÖp  MTQG kinhtÕ    ­ x∙héi   ChiSN   Chi     ChiSN   Chisù  Chisù  Chi         gi¸o SN   khoa  äc  nghiÖp  nghiÖp  qu¶n  ý   h l  dôc  µ  Y  Õ c«ng  Ö   kinhtÕ kh¸c(*) hµnh  v t ngh     ®µo  ¹o t vµ  éi  ­ m tr chÝnh êng 1 V¨n   phßng   H§ND   2 &UBND 3 Së    T ph¸p 4 Së  ©y  ùng xd 5 Së  tÕ Y  6 Së  Tµi chÝnh ­ vËt   7 gi¸ 8 Së    Giao th«ng  Ën  v ... t¶i Së  N«ng  nghiÖp &   PTNT Së  C«ng nghiÖp .. . .     ó:(*)Bao  åm     ù  Öp  :ph¸tthanh  Òn  ×nh,v¨n    Ghi ch     g c¸cs nghi nh     truy h   ho¸th«ng  . tin. .
 20. 20 Uû   ban  ©n   ©n  nh d tØnh... M É u   è  s 10/CKTC­NS§P dù   to¸n (quy Õ t  to¸n)  thu, chi n g © n   s¸ch C ñ a  c¸c  h u y Ö n, q u Ë n, th Þ  x∙, µ nh p h è  thu é c tØn h  ® ∙ ® îc   th c ¬  q u a n   ã  th È m   u y Ò n  giao  c q (ho Æ c   ¬   u a n  t µi c h Ý n h  th È m  ® Þ n h) cq   N¨ m... (KÌm  theo Quy Õt  nh... . /Q§­   µy.. / ./ .  ña  û     ®Þ /20. . UB ng . . . 20 .c U ban  ©n  ©n  . nh d tØnh.. . .) §¬n  Þ:TriÖu  ng v  ®å ST Tªn    Ön, Tæng    Sè    c¸chuy   thu bæ sung  õ t   Tæng   Tæng    c¸c T quËn,thÞ    NSNN     ng©n    x∙, trªn s¸ch tØnh  ching©n  nguån      kinh   thµnh  è  ph ®Þa  µn  cho  ©n  b ng s¸ch  s¸ch  phÝ  û  u thuéc tØnh   huyÖn huyÖn huyÖn quyÒn  õNS   t  (*) cÊp trªn A B 1 2 3 4 .. .. .. Ghi  ó:(*)Tæng    ©n  ch     ching s¸ch huyÖn, quËn, thÞ    µnh  è  éc       x∙,th ph thu   tØnh  a  ch bao  å m     õnguån  g chit   kinh phÝ  û  Òn  õng©n    u quy t  s¸ch cÊp    trªn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2