Thông tư 01/2002/TT-BXD

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
59
lượt xem
3
download

Thông tư 01/2002/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2002/TT-BXD về việc hướng dẫn thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng thiết kế - cung ứng vật tư, thiết bị - xây dựng (EFC) do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2002/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2002/TT-BXD Hà N i, ngày 07 tháng 1 năm 2002 THÔNG TƯ C A XÂY D NG S 01/2002/TT-BXD NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2002 HƯ NG D N TH C HI N D ÁN THEO HÌNH TH C H P NG THI T K - CUNG NG V T TƯ, THI T BN - XÂY D NG (EFC) Th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n quy nh t i Ngh nh s 15/CP ngày 4/3/1994 c a Chính ph , B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung th c hi n d án theo hình th c H p ng Thi t k - Cung ng v t tư, thi t b - Xây d ng (H p ng chìa khoá trao tay) ư c quy nh t i i u 62 c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph như sau: I- NH NG QUY NNH CHUNG 1/ Thông tư này hư ng d n vi c th c hi n hình th c H p ng Thi t k -Cung ng v t tư, thi t b - Xây d ng i v i các d án, gói th u s d ng v n Ngân sách Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c và v n u tư phát tri n c a Doanh nghi p Nhà nư c ã ư c phê duy t v hình th c th c hi n H p ng Thi t k - Cung ng v t tư, thi t b - Xây d ng trong quy t nh u tư ( i v i d án) ho c trong k ho ch u th u ( i v i gói th u). 2/ Nh ng d án, gói th u th c hi n theo hình th c H p ng Thi t k -Cung ng v t tư, thi t b - Xây d ng b ng v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài ho c b ng các ngu n v n khác thì có th v n d ng các quy nh hư ng d n t i Thông tư này k t h p v i quy nh hay tho thu n c a t ch c cung c p v n. 3/ Gi i thích t ng 3.1 H p ng Thi t k - Cung ng v t tư, thi t b - Xây d ng (vi t t t theo ti ng Anh là H p ng EPC) hay H p ng chìa khoá trao tay là s tho thu n b ng văn b n ư c ký k t gi a Ch u tư d án v i m t Nhà th u ho c m t liên danh Nhà th u ( ư c g i chung là T ng th u EPC) th c hi n các công vi c v thi t k - cung c p v t tư, thi t b , d ch v k thu t - xây d ng và l p t c a m t d án hay c a m t gói th u. 3.2 H sơ yêu c u c a Ch u tư là tài li u do Ch u tư so n th o ti p t c làm rõ và nh hư ng c th i v i nh ng n i dung, yêu c u ch y u c a d án ã nêu trong Báo cáo Nghiên c u kh thi ư c duy t.
  2. N i dung H sơ yêu c u c a Ch u tư ph i y và rõ ràng Nhà th u có th xác nh ư c ph m vi công vi c, d tính kh i lư ng công tác và giá c ký k t H p ng EPC. 3.3 K ho ch thanh toán: là tài li u xác nh t ng giá tr thanh toán c a H p ng EPC có phân chia theo s l n thanh toán ho c giai o n thanh toán (tháng, quý, năm) phù h p v i ti n và kh i lư ng th c hi n các công vi c c a h p ng. K ho ch thanh toán do T ng th u EPC l p và ư c Ch u tư ch p thu n làm cơ s t m ng v n và thanh toán kh i lư ng công vi c hoàn thành theo h p ng. 3.4 Tư v n c a Ch u tư: là t ch c tư v n do Ch u tư l a ch n th c hi n m t s công vi c như: chuNn b h p ng, l p Thi t k k thu t - t ng d toán và H sơ m i th u (n u c n), giám sát quá trình th c hi n h p ng, c p Ch ng ch s d ng công trình (n u có) và các công vi c tư v n khác theo yêu c u c a Ch u tư. 3.5 Nhà th u ph : là Nhà th u v tư v n, kh o sát, thi t k , cung ng v t tư, thi t b và d ch v k thu t, xây l p tr c ti p ký k t H p ng th u ph v i T ng th u EPC. 3.6 H p ng th u ph : là h p ng ký k t gi a T ng th u EPC v i m t Nhà th u ph th c hi n m t ph n công vi c c a T ng th u EPC trong H p ng EPC. II- M T S N I DUNG TRONG TRI N KHAI, TH C HI N H P NG EPC 1/ ChuNn b H p ng EPC th c hi n d án, gói th u theo hình th c H p ng EPC, Ch u tư d án c n ph i làm m t s công vi c chuNn b sau ây: 1.1 L p H sơ yêu c u c a Ch u tư Căn c n i dung c a Báo cáo nghiên c u kh thi và t ng m c u tư c a d án ư c duy t, Ch u tư l p H sơ yêu c u c a Ch u tư v i nh ng n i dung: a/ Yêu c u c a d án, gói th u v quy mô công su t, năng l c khai thác s d ng; m c áp d ng các tiêu chuNn k thu t theo quy nh hi n hành; yêu c u v các gi i pháp k thu t - công ngh - thương m i; các ch d n k thu t i v i v t tư, thi t b , d ch v k thu t, nguyên v t li u c n ư c cung ng cho d án, gói th u; yêu c u v năng l c, kinh nghi m ngh nghi p i v i Nhà th u. b/ Thi t k sơ b trong Báo cáo nghiên c u kh thi ư c duy t; nh ng yêu c u c th v ki n trúc và các thông s thi t k ban u cũng như các quy ph m, quy chuNn và tiêu chuNn k thu t ư c áp d ng trong thi t k và xây d ng; i u ki n t nhiên c a khu v c a i m xây d ng; các yêu c u v qu n lý ch t lư ng, th nghi m, v n hành ch y th và b o trì công trình; c/ Ph m vi công vi c và k ho ch ti n th c hi n bao g m: phân nh vi c cung c p các máy móc, v t tư, thi t b , c p i n, c p nư c, ư ng giao thông, thông tin liên l c
  3. n a i m xây d ng; các ch d n v ngu n cung c p v t li u t i ch ; v trí a i m b trí các công trình ph tr ; các m c th i gian th c hi n nh ng công vi c ch y u; d/ D ki n chi phí th c hi n d án, gói th u EPC; e/ Thông tin liên quan n các th t c phê duy t; s lư ng các lo i h sơ, tài li u ph i n p; chi ti t v v trí a i m xây d ng; b o v môi trư ng, b o m an toàn, phòng ch ng cháy n và nh ng v n khác. N i dung H sơ yêu c u c a Ch u tư là m t b ph n c a H sơ m i th u EPC. 1.2 ChuNn b tài li u thi t k giao th u EPC; l p, thNm nh và phê duy t Thi t k k thu t. a/ Trong trư ng h p Ch u tư ã có s n Thi t k k thu t-t ng d toán thì vi c giao th u EPC th c hi n trên cơ s Thi t k k thu t-t ng d toán ã ư c phê duy t. b/ Trư ng h p h sơ Thi t k sơ b trong Báo cáo nghiên c u kh thi ư c duy t chưa m b o giao th u EPC thì Ch u tư ph i b sung, hoàn ch nh Thi t k sơ b cho phù h p v i yêu c u c th c a d án, gói th u trình thNm nh và phê duy t làm cơ s giao th u EPC. c/ Ch u tư giao cho T ng th u EPC l p Thi t k k thu t trên cơ s H sơ yêu c u c a Ch u tư (ho c H sơ m i th u). Trong trư ng h p này, n u T ng th u EPC có nh ng xu t m i v thi t k nhưng v n m b o các yêu c u i v i d án, gói th u thì Ch u tư ph i báo cáo c p có thNm quy n xem xét, quy t nh v nh ng xu t này. d/ Vi c thNm nh, phê duy t thi t k c a d án, gói th u EPC ư c th c hi n như sau: - i v i d án, gói th u th c hi n giao th u EPC trên cơ s Thi t k sơ b ã b sung, hoàn ch nh theo quy nh t i i m b-Kho n này thì Ch u tư t ch c thNm nh và trình phê duy t H sơ Thi t k b sung, hoàn ch nh. T ng th u EPC có trách nhi m l p Thi t k k thu t và báo cáo Ch u tư ch p thu n phê duy t - Trư ng h p T ng th u EPC l p Thi t k k thu t theo quy nh t i i m c-Kho n này thì T ng th u EPC có trách nhi m thông qua Ch u tư trình thNm nh, phê duy t Thi t k k thu t theo quy nh hi n hành. 1.3 Ph m vi th c hi n các công vi c c a H p ng EPC bao g m: h ng m c công trình chính, các h ng m c công trình khác b o m v n hành s d ng ng b , hoàn ch nh toàn b công trình theo thi t k ư c duy t. Các công vi c ph c v thi công như: xây nhà t m cho công nhân, khu ph tr , làm ư ng n i b công trư ng và ư ng giao thông n a i m xây d ng (n u có), c p i n, c p thoát nư c, thông tin liên l c và nh ng công vi c khác thu c n i dung H p ng EPC.
  4. Tuỳ thu c c i m c th c a d án, gói th u, Ch u tư có th tho thu n giao cho T ng th u EPC th c hi n m t s công vi c khác thu c d án nhưng n m ngoài n i dung H p ng EPC. 1.4 L a ch n T ng th u EPC a/ Ch u tư l a ch n T ng th u EPC thông qua ch nh th u ho c u th u trên cơ s xem xét, ch p thu n xu t v m c áp ng yêu c u c a d án, gói th u c a Nhà th u ư c ch nh ho c H sơ d th u c a Nhà th u trúng th u. Vi c ch nh T ng th u EPC ph i ư c Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ch p thu n trên cơ s văn b n ngh ch nh th u c a Ch u tư (tr trư ng h p c bi t do Th tư ng Chính ph quy t nh). Vi c u th u l a ch n T ng th u EPC ư c th c hi n theo quy nh c a Pháp lu t v u th u. b/ Nhà th u ho c liên danh các Nhà th u ư c l a ch n làm T ng th u EPC ph i có các tiêu chuNn ch y u sau ây: - Có ăng ký kinh doanh phù h p v i n i dung công vi c c a d án, gói th u th c hi n theo hình th c H p ng EPC. Trư ng h p liên danh các Nhà th u ư c l a ch n làm T ng th u EPC thì ph i có m t Nhà th u i di n ch u trách nhi m chung và ph i có Cam k t th c hi n công vi c theo phân giao trách nhi m gi a các Nhà th u; - Có năng l c, kinh nghi m th c hi n ch c năng, nhi m v c a T ng th u EPC như: ã th c hi n các d án, gói th u có quy mô tương ương; có kh năng ưa ra danh sách các Nhà th u ph thích h p; trong cơ c u t ch c c a Nhà th u ho c liên danh các Nhà th u có các ơn v u m i v tư v n thi t k , gia công ch t o, cung ng v t tư, thi t b và xây l p; - Có kh năng áp ng ư c các yêu c u tài chính c a d án, gói th u. 1.5 Vi c thương th o, ký k t h p ng EPC ph i căn c vào k t qu u th u ư c duy t (trư ng h p u th u) ho c xu t v m c áp ng yêu c u c a d án, gói th u c a Nhà th u ư c ch nh (trư ng h p ch nh th u). Ch u tư ph i báo cáo Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư v n i dung c a h p ng trư c khi h p ng ư c ký k t và có hi u l c. 1.6 Giá H p ng EPC ư c hình thành và xác nh trên cơ s H sơ yêu c u c a Ch u tư (ho c H sơ m i th u); xu t v m c áp ng yêu c u c a d án, gói th u (ho c H sơ d th u c a Nhà th u trúng th u) và k t qu thương th o, àm phán h p ng gi a Ch u tư v i T ng th u EPC. a/ Trong trư ng h p u th u th c hi n d án, gói th u thì giá H p ng EPC xác nh trên cơ s giá trúng th u ã ư c Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t.
  5. b/ Trong trư ng h p ch nh th u thì i v i nh ng lo i d án, gói th u như xây d ng các công trình nhà , trư ng h c, c a hàng v..v., giá H p ng EPC ư c xác nh ngay khi ký k t h p ng trên cơ s d ki n chi phí th c hi n trong H sơ yêu c u c a Ch u tư. i v i lo i d án, gói th u có quy mô l n, k thu t ph c t p thì gía H p ng EPC ư c xác nh t m th i theo d ki n chi phí th c hi n trong H sơ yêu c u c a Ch u tư và ư c xác nh chính th c sau khi ã có Thi t k k thu t-t ng d toán ư c duy t. c/ V nguyên t c, giá H p ng EPC không ư c vư t giá gói th u ư c duy t ho c m c v n u tư c a gói th u EPC trong t ng m c u tư c a d án ư c duy t. 1.7 T ng th u EPC th c hi n cung ng v t tư, thi t b theo n i dung H p ng EPC thông qua các hình th c mua s m tr c ti p, chào hàng c nh tranh, u th u hay ch nh Nhà th u cung ng. Trư ng h p th c hi n u th u cung ng v t tư, thi t b thì T ng th u EPC ph i l p và tho thu n v i Ch u tư v H sơ m i th u cung ng v t tư, thi t b . N i dung h p ng cung ng v t tư, thi t b ph i phù h p v i n i dung và ti n th c hi n H p ng EPC. 2/ Trách nhi m, quy n h n c a Ch u tư, T ng th u EPC và cơ quan, ơn v có liên quan Trên cơ s các quy nh c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo các Ngh nh s 52/1999/N -CP và s 12/2000/N -CP c a Chính ph , trách nhi m, quy n h n c a Ch u tư, T ng th u EPC và Cơ quan, ơn v có liên quan trong vi c th c hi n d án theo hình th c H p ng EPC ư c hư ng d n c th như sau: 2.1 Trách nhi m, quy n h n c a Ch u tư bao g m: a/ Qu n lý v n c a d án và thanh toán cho T ng th u EPC theo K ho ch thanh toán và ti n th c hi n; b/ L p H sơ yêu c u c a Ch u tư, H sơ m i th u (trư ng h p t ch c u th u) và trình duy t các tài li u này. c/ Giao cho T ng th u EPC l p Thi t k k thu t chi ti t và H sơ m i th u cung ng v t tư, thi t b (n u có) c a d án, gói th u. Trư ng h p do tính ch t k thu t c bi t c a d án, gói th u thì Ch u tư có th báo cáo Ngư i có thNm quy n xem xét, quy t nh vi c thuê tư v n l p Thi t k k thu t-t ng d toán và H sơ m i th u cung ng v t tư, thi t b . d/ Trình duy t (ho c tho thu n phê duy t) Thi t k k thu t-t ng d toán và k ho ch th c hi n d án; làm th t c phê duy t ho c tho thu n khác. e/ n bù, rà phá bom mìn (n u có), gi i phóng và bàn giao m t b ng xây d ng cho T ng th u EPC;
  6. f/ Xin gi y phép xây d ng (n u c n); g/ Ký k t h p ng v i T ng th u EPC thi công trư c các h ng m c chuNn b xây d ng như: ư ng giao thông, i n, nư c, thông tin liên l c vào công trư ng và các công trình k thu t khác; h/ Tho thu n v i T ng th u EPC v Thi t k b n v thi công nh ng h ng m c công trình chính và H sơ m i th u mua s m v t tư, thi t b (n u t ch c u th u); i/ Tho thu n v i T ng th u EPC v danh sách các Nhà th u ph ; j/ Tr c ti p ho c thông qua Tư v n th c hi n giám sát hi n trư ng i v i các công vi c thi t k , cung ng v t tư, thi t b , xây d ng và l p t, nghi m thu, v n hành ch y th và các công vi c khác; k/ T ch c nghi m thu và làm th t c c p Ch ng ch s d ng công trình (n u c n); l/ T ch c ào t o i ngũ cán b qu n lý và v n hành công trình; m/ xu t, ki n ngh v i c p có thNm quy n cho phép áp d ng các ch , chính sách ưu ãi c a d án (n u có) i v i T ng th u EPC. 2.2 Trách nhi m và quy n h n c a T ng th u EPC bao g m: a/ Ti p nh n và qu n lý T ng m t b ng xây d ng, b o qu n tim, c t, m c gi i công trình và i u ph i ho t ng chung gi a các Nhà th u (n u có); b/ L p Thi t k k thu t chi ti t; c/ L p và tho thu n v i Ch u tư v Thi t k b n v thi công theo h sơ Thi t k k thu t ư c duy t; d/ L p và tho thu n v i Ch u tư v H sơ m i th u cung ng v t tư, thi t b và t ch c l a ch n Nhà th u cung ng v t tư, thi t b (n u có); e/ L p và tho thu n v i Ch u tư v K ho ch ti n th c hi n các giai o n thi công ho c các h ng m c công trình ch y u; g/ L p và tho thu n v i Ch u tư v K ho ch thanh toán; h/ L a ch n Nhà th u ph thông qua u th u ho c ch nh th u; i/ Ti p nh n và qu n lý s d ng các h ng m c công trình ngoài gói th u EPC do Ch u tư bàn giao (n u có); j/ T ch c h th ng qu n lý ch t lư ng thi công xây d ng; k/ Th c hi n công tác th nghi m, hi u ch nh; v n hành ch y th ng b công trình; tham gia hư ng d n, ào t o công nhân v n hành, chuy n giao công ngh và các tài li u k thu t, bí quy t (n u có) liên quan n vi c v n hành, s d ng và b o trì công
  7. trình; bàn giao công trình cho Ch u tư theo quy nh trong khuôn kh c a H p ng EPC; l/ L p bi n pháp m b o i u ki n v sinh môi trư ng, phòng ch ng cháy, n và an toàn lao ng trên công trư ng; m/ Ký k t h p ng v i Tư v n trong nư c ho c nư c ngoài (n u c n) th c hi n m t s nhi m v c a T ng th u EPC; n/ Th c hi n b o hành công trình theo quy nh hi n hành. 2.3 Các B , ngành, a phương và cơ quan, ơn v c p trên c a Ch u tư có trách nhi m: a/ Xem xét, gi i quy t các v n , các th t c liên quan n vi c tri n khai, th c hi n d án, gói th u EPC trong ph m vi ch c năng, quy n h n c a mình như: thNm nh, phê duy t H sơ yêu c u c a Ch u tư (ho c H sơ m i th u), văn b n ch nh T ng th u EPC (ho c k t qu u th u EPC), Thi t k k thu t-t ng d toán, các s a i b sung thi t k (n u có) theo phân c p. b/ Ch o gi i quy t nh ng v n phát sinh trong quá trình th c hi n d án, gói th u EPC. 3/ Th c hi n H p ng EPC 3.1 H p ng EPC ư c ký k t v i nh ng n i dung ch y u sau ây: a/ Các ch th và i tư ng c a h p ng b/ Th i gian th c hi n c/ Các i u ki n c a h p ng d/ Giá h p ng và nghi m thu, thanh toán e/ S d ng Nhà th u ph f/ B o hành công trình g/ Hi u l c c a h p ng và gi i quy t các tranh ch p. H p ng EPC còn bao g m các ph l c h p ng kèm theo như: các b n v , các ch d n k thu t; H sơ yêu c u c a Ch u tư; các tho thu n b ng văn b n gi a Ch u tư v i T ng th u EPC; H sơ m i th u, H sơ d th u (ho c xu t c a Nhà th u) và các tài li u có liên quan khác. 3.2 Giá H p ng EPC ch ư c i u ch nh khi trong h p ng ký k t có quy nh rõ v ph m vi, m c và phương pháp i u ch nh giá. Nguyên t c i u ch nh giá H p ng EPC như sau:
  8. a/ i v i các kh i lư ng phát sinh ngoài h p ng do nh ng nguyên nhân không thu c v Nhà th u như b sung, thay i thi t k , do i u ki n a ch t công trình thay i thì: - Ph n kh i lư ng phát sinh c a nh ng công vi c ã có trong danh m c công vi c c a h p ng ư c i u ch nh theo ơn giá c a h p ng ã ký k t (bao g m c y u t trư t giá). - i v i kh i lư ng phát sinh c a nh ng công vi c chưa có trong danh m c công vi c c a h p ng thì Ch u tư ph i th ng nh t v i T ng th u EPC v vi c xác nh ơn giá áp d ng cho các công vi c có kh i lư ng phát sinh theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. b/ i v i H p ng EPC không thu c lo i h p ng tr n gói và có th i gian th c hi n trên 12 tháng thì t tháng th 13 tr i, h p ng s ư c xem xét i u ch nh giá i v i m t s lo i v t tư, v t li u xây d ng ch y u và chi phí v nhân công. c/ Khi có nh ng thay i l n v ch , chính sách c a Nhà nư c áp d ng cho u tư và xây d ng làm nh hư ng n cơ c u giá h p ng thì giá H p ng EPC s ư c i u ch nh l i cho phù h p v i nh ng thay i này. d/ T ng th u EPC ch u trách nhi m tính toán, gi i trình và tho thu n v i Ch u tư v các i u ch nh giá. 3.3 Vi c thanh toán H p ng EPC ư c th c hi n trên cơ s nh ng nguyên t c sau ây: a/ Giá thanh toán H p ng EPC là giá h p ng và các i u ki n ghi trong h p ng phù h p v i các quy nh nêu t i i m 1.6, 1.7 - Kho n 1 và i m 3.1 và 3.2 - Kho n 3 - M c II c a Thông tư này. b/ Khi tri n khai th c hi n H p ng, Ch u tư t m ng v n cho T ng th u EPC (tr trư ng h p Hai bên có tho thu n khác). M c t m ng và vi c thu h i v n t m ng ư c quy nh như sau: - M c t m ng v n l n u cho T ng th u EPC t i thi u b ng 15% giá tr c a H p ng EPC (không bao g m giá tr ph n thi t b công ngh ); - Vi c t m ng v n mua s m thi t b công ngh , d ch v k thu t ư c xác nh theo tho thu n gi a T ng th u EPC v i Nhà s n xu t, cung ng và ph i phù h p v i ti n th c hi n H p ng EPC; - Vi c t m ng v n c a T ng th u EPC cho các Nhà th u ph ư c th c hi n theo quy nh v qu n lý u tư và xây d ng hi n hành; - V n t m ng s ư c thu h i d n theo t ng kỳ thanh toán và thu h i h t khi công vi c ư c thanh toán n 80% giá tr kh i lư ng hoàn thành. c/ Ch u tư thanh toán cho T ng th u EPC theo ti n th c hi n công vi c, theo giá trúng th u hay giá tr h p ng ã ư c ký k t và các i u ki n khác c a h p ng
  9. trên cơ s kh i lư ng công vi c th c hi n ư c nghi m thu theo giai o n th c hi n ho c h ng m c công trình hoàn thành. - i v i công tác xây l p, vi c thanh toán ư c căn c vào kh i lư ng hoàn thành, K ho ch thanh toán và Phi u ngh thanh toán c a T ng th u EPC. - i v i vi c mua s m, cung ng v t tư, thi t b , vi c thanh toán th c hi n theo h p ng cung ng v t tư, thi t b ã ư c ký k t; - i v i công tác tư v n do T ng th u EPC th c hi n, vi c thanh toán ư c căn c vào kh i lư ng công vi c tư v n hoàn thành ã ư c nghi m thu theo giai o n ho c theo th i gian th c hi n công vi c tư v n. 3.4 S d ng Nhà th u ph và H p ng th u ph a/ T ng th u EPC l a ch n Nhà th u ph thông qua u th u ho c ch nh th u. Danh sách các Nhà th u ph ã ư c kh ng nh ph i ư c s ch p thu n b ng văn b n c a Ch u tư. T ng th u EPC không ư c phép giao th u l i các công vi c ch y u (ph n do trong nư c th c hi n) c a d án, gói th u có tính ch t quy t nh n ch t lư ng và th i h n hoàn thành công trình. Vi c giao th u l i i v i nh ng công vi c khác c a T ng th u EPC ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a Ch u tư và Ch u tư không ư c t ch i ra văn b n này n u không có lý do xác áng. b/ Vi c ký k t H p ng th u ph gi a T ng th u EPC và Nhà th u ph ph i phù h p v i n i dung c a H p ng EPC và các quy nh c a Pháp lu t v h p ng. c/ Trong ph m vi th c hi n công vi c c a H p ng EPC, Nhà th u ph không có quan h tr c ti p v i Ch u tư và ch ch u trách nhi m trư c T ng th u EPC v ph n công vi c ư c giao th u l i theo H p ng th u ph . 3.5 Giám sát th c hi n H p ng và nghi m thu công trình a/ Ch u tư tr c ti p ho c thông qua Tư v n c a mình ki m tra, giám sát vi c th c hi n h p ng theo n i dung ã ký k t và theo các quy nh hi n hành v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng, bao g m: - Ki m tra h th ng qu n lý và b o m ch t lư ng công trình c a T ng th u EPC. - Giám sát ch t lư ng thi công xây d ng, gia công ch t o và l p t thi t b trong su t quá trình xây d ng; ghi biên b n và thông báo cho T ng th u EPC (tr c ti p ho c b ng văn b n) khi phát hi n th y nh ng ho t ng không phù h p v i thi t k ư c duy t ho c quy ph m, tiêu chuNn k thu t ư c áp d ng T ng th u EPC s a ch a, hi u ch nh; - Ki m tra, xác nh n nh ng kh i lư ng công vi c phát sinh không thu c l i c a Nhà th u b sung và gi i quy t thanh toán.
  10. b/ T ng th u EPC có trách nhi m th c hi n y các yêu c u v kh i lư ng và ch t lư ng công trình ư c quy nh trong H p ng EPC, bao g m: - T ch c h th ng m b o ch t lư ng th c hi n công tác ki m tra, giám sát, th nghi m và nghi m thu theo quy nh hi n hành; - Tr l i (tr c ti p ho c b ng văn b n) và x lý gi i quy t nh ng ki n ngh c a Ch u tư liên quan n ch t lư ng công trình xây d ng; - ChuNn b y các h sơ, tài li u cho vi c nghi m thu theo giai o n, h ng m c hay công trình hoàn thành theo quy nh. c/ Công tác nghi m thu gi a Ch u tư và T ng th u EPC ư c th c hi n theo giai o n ho c công trình, h ng m c công trình hoàn thành. - Trư c khi thi công, Ch u tư c n th ng nh t v i T ng th u EPC v cách phân chia giai o n hoàn thành nghi m thu và chuy n bư c thi công cũng như xác nh nh ng giai o n thi công quan tr ng có nh hư ng l n n ch t lư ng, ti n th c hi n và s an toàn c a công trình trong v n hành và khai thác s d ng. - Ch u tư ch trì t ch c th c hi n công tác nghi m thu trên cơ s ánh giá th c tr ng m c công vi c hoàn thành và xem xét H sơ nghi m thu công trình cùng v i các tài li u có liên quan khác do T ng th u EPC trình. i v i công trình có yêu c u k thu t ph c t p, Ch u tư ph i t ch c nghi m thu t i các i m d ng k thu t ho c các giai o n thi công quan tr ng 3.6 T ng th u EPC th c hi n b o hành toàn b công trình v i th i h n và m c ti n b o hành quy nh như sau: a/ Th i h n b o hành ư c xác nh theo tho thu n (hay quy nh) c a Nhà s n xu t, cung ng i v i máy móc, thi t b và theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c i v i công trình, h ng m c công trình xây d ng. b/ M c ti n b o hành ư c xác nh theo tho thu n gi a Ch u tư và T ng th u EPC i v i ph n máy móc, thi t b và theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c i v i công trình, h ng m c công trình xây d ng. III- T CH C TH C HI N 1/ Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. 2/ Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr các T ng công ty và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư này. Nguy n M nh Ki m ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản