Thông tư 01/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
32
lượt xem
2
download

Thông tư 01/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe quân sự của Bộ Quốc phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 01/2003/TT­B T C  n g µ y   th¸ng 1 n¨ m  2003  7  v Ò  viÖc s öa ® æ i  m ø c  thu p h Ý  sö  d ô n g  ® ên g  bé   ® èi   xe q u © n  sù  c ña B é  Q u è c   h ß n g víi p C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ  vµ lÖ phÝ  sè 38/2001/PL­ UBTVQH10  ngµy  28/8/2001, NghÞ     ®Þnh   57/2002/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng  n¨m  03  6  2002 cña  ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  Ph¸p lÖnh  phÝ  lÖ  vµ  phÝ; Sau    ý  khicã  kiÕn  cña  Quèc  Bé  phßng,Bé      TµichÝnh  híng dÉn    söa  ®æi  møc   phÝ  dông  êng  ®èi    qu©n  cña  Quèc  thu  sö  ® bé  víixe  sù  Bé  phßng quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng   109/2002/TT­ tsè  BTC  ngµy 6/12/2002 cña  Tµi chÝnh  Bé    nh sau: 1. Söa    ®æi  mÖnh     thu phÝ  êng  toµn  gi¸vР   ® bé  quèc    ¸p dông      ®èi víixe  cña  Quèc  Bé  phßng mang biÓn  nÒn  sè  mµu  ®á, ch÷  sè  vµ  mµu   tr¾ng dËp  ch×m,  sau: nh  TT Lo¹iph¬ng    tiÖn MÖnh     n¨m  gi¸vР (®ång/vÐ/n¨m) 1 Xe  t«con  «    qu©n  sù ­Møc    1: 2.000.000 ­Møc    2: 1.000.000 2 Xe  t«vËn    «    t¶iqu©n sù ­Møc    1: 3.000.000 ­Møc    2: 1.500.000 2.Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  1/3/2003.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản