intTypePromotion=1

Thông tư 01/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
102
lượt xem
3
download

Thông tư 01/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn đối với hoạt động cho thuê tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m  s è  01/2003/TT­N H N N   N n g µ y  28 th¸ng 01 n¨ m  2003  Ò  vi Ö c h í ng d É n   ù c hi Ö n   v th vi Ö c  i Ò u  c h Ø n h   ú  h ¹ n tr¶ n î, ® k  gia h ¹ n tr¶ n î, h u y Ó n  n î q u¸ h ¹ n ® è i   c víi o ¹t ® é n g  ch o  thuª t µi h Ý n h  h  c C¨n cø §iÒu 42 NghÞ  ®Þnh  sè  16/2001/N§­  ngµy 2/5/2001 cña  CP ChÝnh  ñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ph v tæ  v ho   c c«ng   ty cho thuª tµichÝnh, ® Æc        ®iÓ m   ña  ¹t®éng  c ho   cho thuªtµichÝnh  µ ho¹t®éng  Ýn  ông     l    td trung vµ  µi   d h¹n;Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   íng  Én      h Nh n     h d c¸c c«ng    ty cho thuªtµichÝnh      thùc  Ön  Öc  iÒu  hi vi ® chØnh  ú  ¹n    î,gia h¹n    î,chuyÓn  î qu¸  ¹n  k h tr¶n     tr¶n   n  h ®èi víi ¹t®éng      ho cho    µichÝnh    thuªt   nh sau: 1.C«ng      tycho    µichÝnh  thuªt   xem   Ðt quyÕt ®Þnh  Öc  iÒu  x    vi ® chØnh  ú  k h¹n    î,gia h¹n    î,chuyÓn  î qu¸ h¹n  Òn thuªtµichÝnh  i víic¸c hîp tr¶n     tr¶n   n     ti      ®è         ®ång  cho    µichÝnh  ã  thuªt   c tho¶ thuËn  thuªtr¶nî tiÒn gèc  µ  Òn l∙thuª   bªn          v ti       i tµichÝnh    trong cïng kú  ¹n  ép      h (g chung  Òn gèc  µ  Òn l∙     ti   v ti   inh sau: ) a. Bªn    thuªtµichÝnh     kh«ng    îc nî tiÒn  tr¶®     thuªtµichÝnh  ng  ú  ¹n     ®ó kh ®∙ tho¶  Ën  thu trong  îp  ng  h ®å cho  thuª tµichÝnh  µ  ã     v c v¨n  b¶n    ®Ò nghÞ  ®iÒu  chØnh  ú  ¹n    î,th×  k h tr¶ n   c«ng    ty cho thuª tµichÝnh     xem   Ðt  x quyÕt  ®Þnh  iÒu  ® chØnh  ú  ¹n    îtiÒn thuªtµichÝnh.Trêng  îp bªn    k h tr¶n          h   thuªkh«ng  cã    v¨n b¶n    Þ  iÒu  ®Ò ngh ® chØnh  ú  ¹n    î hoÆc   k h tr¶n   kh«ng  îcc«ng      ®  tycho thuªtµichÝnh  Êp  Ën  iÒu     ch thu ® chØnh  ú  ¹n    î tiÒn thuªtµichÝnh, th× k h tr¶n           c«ng    tycho  thuªtµichÝnh     chuyÓn  µn  é  è  ù  î tiÒn thuªtµichÝnh  ùc to b s d n        th   tÕ cßn  ¹cña  îp ®ång  l i h  cho    µichÝnh    thuªt   ®ã sang  îqu¸ h¹n. n    b. Bªn    µichÝnh    thuªt   kh«ng    î h Õt  Òn thuªtµichÝnh  tr¶n   ti       trong thêih¹n     cña  îp  ng  h ®å cho  thuª tµichÝnh  µ  ã  b¶n    Þ    ¹n    î,th×     v c v¨n  ®Ò ngh gia h tr¶n   c«ng    ty cho thuªtµichÝnh     xem   Ðt  Õt  nh  x quy ®Þ cho    ¹n  î tiÒn  gia h n   thuªtµi    chÝnh.Thêih¹n    ¹n  îtèi®a      gia h n     b»ng    êih¹n 1/2 th   cho    µichÝnh  ∙  thuªt   ® tho¶  thuËn trong  îp  ng  h ®å cho  thuª tµichÝnh. Trêng  îp       h bªn  thuª kh«ng  ã      c v¨n b¶n    Þ    ¹n    î hoÆc   ®Ò ngh gia h tr¶n   kh«ng  îcc«ng    ®  tycho    µichÝnh  Êp  thuªt   ch thuËn    ¹n  î tiÒn  gia h n   thuªtµichÝnh, th×       c«ng    ty cho thuªtµichÝnh     chuyÓn  toµn  é  è    î tiÒn  b s dn  thuªtµichÝnh  ùc tÕ     th   cßn  ¹ cña  îp ®ång  l i h  cho thuªtµi    chÝnh    ®ã sang  îqu¸ h¹n. n    2. C«ng    ty cho thuª tµichÝnh     xem   Ðt  x quyÕt  nh   Öc  iÒu  Öc  ®Þ vi ® vi ®iÒu  chØnh  ú  ¹n    î, gia  ¹n    î, chuyÓn  î  k h tr¶ n   h tr¶ n   n qu¸  ¹n  Òn  h ti thuª tµi   chÝnh  i  íic¸c hîp  ng  ®è v     ®å cho thuªtµichÝnh  ã     c tho¶  Ën  thu bªn    î tiÒn tr¶n     thuª tµichÝnh     bao  å m   Òn  èc, tiÒn    íic¸c kú  ¹n    î kh¸c nhau    g ti g   l∙ v     h tr¶n   i   nh sau: a.Bªn    µichÝnh    thuªt   kh«ng    îcnîgèc  tr¶®     hoÆc   îl∙tiÒn thuªtµichÝnh  n    i      ®óng  ú  ¹n  ∙  k h ® tho¶  Ën  thu trong hîp ®ång     cho thuªtµichÝnh  µ  ã         v c v¨n b¶n ®Ò   Þ  iÒu  ngh ® chØnh  ú  ¹n    î gèc  k h tr¶n   hoÆc   î l∙  ×  n   ith c«ng    , ty cho thuªtµi    chÝnh  xem   Ðt quyÕt  nh  iÒu  x  ®Þ ® chØnh  ú  ¹n    î gèc  k h tr¶n   hoÆc   î l∙  êng  n   iTr . hîp bªn thuªkh«ng  ã  b¶n    Þ  iÒu    c v¨n  ®Ò ngh ® chØnh  ú  ¹n    î gèc,nî l∙ k h tr¶n       i hoÆc  kh«ng  îcc«ng    ®  ty cho thuªtµichÝnh  Êp  Ën  iÒu     ch thu ® chØnh  ú  ¹n kh  tr¶nî gèc, nî l∙ tiÒn         i thuª tµichÝnh, th×       c«ng    ty cho thuª tµichÝnh     chuyÓn   toµn  é  è    î gèc  b s dn  thuªtµichÝnh  ùc tÕ     th   cßn  ¹ cña  îp  ng  l i h ®å cho thuªtµi    chÝnh    ®ã sang  îqu¸ h¹n. n   
  2. 2 b. Bªn  thuª tµichÝnh     kh«ng    Õt  î  èc  tr¶ h n g hoÆc   î  itiÒn  n l∙   thuª tµi    chÝnh  trong thêih¹n cña  îp ®ång      h  cho    µichÝnh  µ  ã    thuªt   v c v¨n b¶n    Þ   ®Ò ngh gia  ¹n  î  èc  h n g hoÆc   î  i th×  n l∙   , c«ng    ty cho  thuª tµichÝnh     xem   Ðt  x quyÕt  ®Þnh  cho    ¹n  î gèc  gia h n   hoÆc   î l∙  êi h¹n    ¹n  î gèc  n   iTh   . gia h n   hoÆc   î l∙ ¸p n      i dông  theo  êih¹n    ¹n    î tiÒn  th   gia h tr¶n   thuª tµichÝnh     quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti® 1b Th«ng   µy.Trêng  îp bªn    tn   h   thuªkh«ng  ã   c v¨n b¶n    Þ    ¹n  î gèc,nî ®Ò ngh gia h n      l∙ hoÆc     i kh«ng  îcc«ng    ®  tycho  thuªtµichÝnh  Êp  Ën    ¹n  î gèc,nî    ch thu gia h n      l∙tiÒn thuªtµichÝnh, th× c«ng      i         tycho    µichÝnh  thuªt   chuyÓn  µn  é  è    î to b s d n   gèc  ùc tÕ  th   cßn  ¹cña  îp ®ång  l i h  cho    µichÝnh    thuªt   ®ã sang  îqu¸ h¹n. n    3. § Ó   ã  Ó  ùc hiÖn  Ën  înh÷ng  iÓ m     c th th   thu l  i ® quy  nh    y,  ®Þ trªn®© c«ng  tycho    µichÝnh  µ  thuªtµichÝnh  ã  Ó    thuªt   v bªn      c th tho¶ thuËn    trong hîp ®ång     cho  thuªtµichÝnh  µ trong kho¶ng  êigian vîtqu¸ kú  ¹n    î tèi®a  µ 10     l    th         h tr¶n     l   ngµy  µm  Öc,m µ   l vi   bªn  thuªkh«ng    Õt  î tiÒn    tr¶h n   thuªtµichÝnh  ña  ú  ¹n     c kh ®ã   µ  v kh«ng  ã    c v¨n b¶n    Þ  iÒu  ®Ò ngh ® chØnh  ú  ¹n    î hoÆc     ¹n  î, k h tr¶n   gia h n   th× c«ng      tycho    µichÝnh  thuªt   chuyÓn  è    î tiÒn thuªtµichÝnh  s dn       cßn  ¹ cña  l i hîp ®ång    cho    µichÝnh    thuªt   ®ã sang  îqu¸ h¹n. n    4. C¸c    c«ng    tycho thuªtµichÝnh  ùc hiÖn  Öc  ©n  ¹  µ  Ých lËp    th   vi ph lo i tr     v dù phßng  ñiro  i  íisè    î qu¸  ¹n  r   ®è v   d n   h ph¸tsinh    theo quy  nh  ña  ©n   ®Þ c Ng hµng  µ   ícViÖtNam. Nh n     5.Tæ     chøc  ùc hiÖn: th   a.Th«ng   µy  ã  Öu  ùctõngµy    tn c hi l     15/3/2003. b. §èi víihîp  ng        ®å cho thuª tµichÝnh  ý  Õt  íc ngµy     k k tr   Th«ng   µy  ã  tn c hiÖu  ùcthi µnh,c«ng    l   h   tycho    µichÝnh  thuªt   tho¶ thuËn  íi   v   thuªtµichÝnh  bªn      ®Ó     bæ sung  quy  nh   Ò   Öc  iÒu  ®Þ v vi ® chØnh  ú  ¹n    î,gia  ¹n    î, k h tr¶ n   h tr¶ n   chuyÓn  îqu¸ h¹n  ïhîp víi   n     ph       quy  nh  ña  c¸c ®Þ c Th«ng ;tr ng  îp kh«ng  t  ê h   tho¶  thuËn  îc víibªn  ®   thuª,th×    c«ng    ty cho thuª tµichÝnh  îc xem   Ðt     ®  x quyÕt  ®Þnh  Öc  vi chuyÓn  îqu¸ h¹n  i víi   îp ®ång    µichÝnh  n     ®è     h  c¸c thuªt   kh«ng    ­ tr¶® îcnî®óng  ¹n    ©n  ¹ nîvµ  Ých lËp dù     h ®Ó ph lo i   tr     phßng  ö  ýrñiro,nhng    x l      kh«ng  thay ® æi    éi dung    c¸c n   trong hîp  ng    ®å cho thuªtµichÝnh  ∙     ® tho¶  Ën  íc thu tr   ®ã. c.Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   íc;Gi¸m  c      tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  h Nh n     ph tr   Trung  ng; Héi  ng  ¬  ®å qu¶n  trÞ,Tæng    gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸cc«ng    ®è     tycho    µichÝnh  ã  thuªt   c tr¸chnhiÖ m     thi µnh   h Th«ng   µy. tn  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2