Thông tư 01/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
60
lượt xem
2
download

Thông tư 01/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cấp phát, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t B é   t µ i   c h Ý n h   S è   0 1 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   0 7   t h ¸ n g   0 1   n ¨ m   2 0 0 4  h í n g   d É n   c Ê p   p h ¸ t ,   s ö   d ô n g   v µ   q u y Õ t   t o ¸ n   k i n h   p h Ý   b Ç u   c ö  ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp nhiÖm kú 2004­2009 C¨n cø LuËt bÇu cö Héi ®ång nh©n d©n ®∙ ®îc Quèc héi  kho¸ XI kú häp thø 4 th«ng qua ngµy 26/11/2003; C¨n cø ChØ thÞ sè 02/2004/CT­TTg ngµy 02 /01/2004 cña   Thñ tíng ChÝnh phñ "VÒ chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn cuéc bÇu   cö Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp nhiÖm kú 2004­2009"; Sau   khi   trao   ®æi   thèng   nhÊt   víi   Bé   Néi   vô,   Bé   Tµi   chÝnh híng dÉn cÊp ph¸t, sö dông vµ quyÕt to¸n kinh phÝ  phôc vô cuéc bÇu cö ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp   (H§ND) nhiÖm kú 2004­2009 nh sau:  I. nh÷ng qui ®Þnh chung: 1. Kinh phÝ phôc vô cuéc bÇu cö Héi ®ång nh©n d©n c¸c  cÊp nhiÖm kú 2004­2009 do ng©n s¸ch Trung ¬ng b¶o ®¶m. 2. Kinh phÝ phôc vô cho cuéc bÇu cö §¹i biÓu Héi ®ång  nh©n d©n c¸c cÊp ph¶i ®îc qu¶n lý chÆt chÏ, chi tiªu theo  ®óng môc ®Ých, ®óng chÕ ®é, hiÖu qu¶, tËn dông c¸c ph¬ng  tiÖn phôc vô c¸c cuéc bÇu cö tríc ®©y cßn sö dông ®îc ®Ó  tiÕt kiÖm chi cho ng©n s¸ch nhµ níc. Sau khi cuéc bÇu cö  kÕt thóc, c¸c ph¬ng tiÖn phôc vô bÇu cö ph¶i ®îc qu¶n lý,  b¶o qu¶n cÈn thËn ®Ó sö dông cho c¸c cuéc bÇu cö sau.  3. KÕt thóc bÇu cö, c¸c Tæ bÇu cö, Ban bÇu cö, Héi  ®ång bÇu cö vµ c¸c c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ sö dông kinh  phÝ bÇu cö cã tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n sè kinh phÝ ®∙ sö  dông theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ c¸c quy ®Þnh t¹i  th«ng t nµy.  II. NH÷NG QUY §ÞNH Cô THÓ 1. Kinh phÝ phôc vô cuéc bÇu cö Héi ®ång nh©n d©n c¸c  cÊp nhiÖm kú 2004­2009 ®îc sö dông chi cho c¸c néi dung:  1.1­ Chi tµi liÖu, Ên phÈm phôc vô bÇu cö: 
  2. 2 ­ Chi vÒ in Ên thΠcö tri, phiÕu bÇu, néi quy n¬i bÇu  cö, viÕt thΠcö tri, danh s¸ch cö tri, phï hiÖu cho nh©n  viªn tæ bÇu cö, biªn b¶n bÇu cö; C¸c biÓu mÉu, tiÓu sö,  danh s¸ch ngêi øng cö, ngêi tù øng cö, ngêi tróng cö vµ  c¸c lo¹i giÊy tê kh¸c phôc vô cho c«ng t¸c bÇu cö.  ­   Chi   so¹n   th¶o,   in   Ên   tµi   liÖu   phôc   vô,   híng   dÉn  c«ng t¸c bÇu cö.  ­ Chi vÒ tµi liÖu phôc vô cho cuéc bÇu cö nh LuËt tæ  chøc Héi ®ång  nh©n  d©n, LuËt BÇu cö Héi ®ång nh©n  d©n,  c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh LuËt vµ c¸c Ên phÈm phôc vô  cho cuéc bÇu cö.  1.2­ Chi cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn, híng dÉn vµ chi  phÝ hµnh chÝnh cho c«ng t¸c bÇu cö: ­ Chi tuyªn truyÒn, híng dÉn, vËn ®éng bÇu cö; ­   Chi   v¨n   phßng   phÈm,   chi   phÝ   hµnh   chÝnh   trong   ®ît  bÇu cö;  ­ Chi phÝ th«ng tin liªn l¹c phôc vô bÇu cö; ­ Chi thuª héi trêng vµ ®Þa ®iÓm bá phiÕu;  ­ Chi vÒ trang trÝ loa ®µi, b¶o vÖ t¹i tæ bÇu cö;  ­ Chi lµm hßm phiÕu bæ sung, kh¾c dÊu cña tæ chøc bÇu  cö;  ­ Chi båi dìng cho nh÷ng ngêi trùc tiÕp phôc vô trong  ®ît bÇu cö;  ­ Chi phÝ kh¸c phôc vô trùc tiÕp cho c«ng t¸c bÇu cö. 1.3­ Chi phÝ Héi nghÞ:  ­ Chi cho héi nghÞ hiÖp th¬ng, tiÕp xóc cö tri, vËn  ®éng bÇu cö. ­   Héi   nghÞ   tËp   huÊn,   héi   nghÞ   triÓn   khai,   héi   nghÞ  tæng kÕt, khen thëng.  1.4­ Chi cho c«ng t¸c chØ ®¹o, kiÓm tra, gi¸m s¸t bÇu  cö:  ­ Chi x¨ng xe, thuª xe, c«ng t¸c phÝ; ­ Chi kiÓm phiÕu vµ vËn chuyÓn phiÕu bÇu; ­ Chi phÝ kh¸c liªn quan ®Õn c«ng t¸c chØ ®¹o, kiÓm  tra, gi¸m s¸t bÇu cö.  Trong ph¹m vi kinh phÝ phôc vô bÇu cö ®îc c¬ quan cã  thÈm quyÒn ph©n bæ vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña tõng ®¬n vÞ  bÇu cö, c¸c ®¬n vÞ vµ tæ chøc ®îc giao sö dông kinh phÝ  thùc hiÖn bè trÝ kinh phÝ chi tiªu theo c¸c néi dung trªn  ®©y cho phï hîp vµ ®¶m b¶o theo ®óng c¸c ®Þnh møc, chÕ ®é  chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh.
  3. 3 2. Ph©n bæ vµ chÊp hµnh kinh phÝ phôc vô bÇu cö: ­ Trªn c¬ së tæng møc chi cho cuéc bÇu cö Héi ®ång  nh©n   d©n   c¸c   cÊp   nhiÖm   kú   2004­2009   ®îc   duyÖt;   Bé   Tµi  chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé Néi vô lËp ph¬ng ¸n ph©n  bæ kinh phÝ phôc vô bÇu cö cho c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng  vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng tr×nh Thñ t­ íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. C¨n cø quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng  ChÝnh  phñ,  Bé Tµi  chÝnh  th«ng  b¸o  bæ sung  dù to¸n  ng©n  s¸ch   n¨m   2004   ®Õn   tõng   Bé,   c¬   quan   trung  ¬ng   vµ   tõng  tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung  ¬ng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm  vô bÇu cö H§ND c¸c cÊp nhiÖm kú 2004­2009. ­ C¨n cø th«ng b¸o cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc bæ sung  dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 2004 ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô bÇu cö;  c¸c   Bé,   c¬   quan   trung  ¬ng   thùc   hiÖn   rót   kinh   phÝ   trùc  tiÕp tõ Kho b¹c nhµ níc n¬i giao dÞch. ­ C¨n cø th«ng b¸o cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc bæ sung  dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 2004 ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô bÇu cö,  c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cô thÓ cña ®Þa ph¬ng vµ híng dÉn tæ  chøc thùc hiÖn nhiÖm vô bÇu cö cña cÊp cã thÈm quyÒn; Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung  ¬ng quyÕt  ®Þnh viÖc ph©n bæ kinh phÝ phôc vô bÇu cö cña ®Þa ph¬ng.  Bé Tµi chÝnh thùc hiÖn bæ sung cã môc tiªu cho c¸c tØnh,  thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng. Së Tµi chÝnh c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng  cã   tr¸ch   nhiÖm   tr×nh   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè  quyÕt ®Þnh cô thÓ ph¬ng thøc thùc hiÖn kinh phÝ phôc vô  bÇu cö cña ®Þa ph¬ng. ViÖc chÊp hµnh kinh phÝ phôc vô bÇu  cö   cña   c¸c   c¬   quan,   ®¬n   vÞ   ë   ®Þa   ph¬ng   thùc   hiÖn   theo  ®óng quy ®Þnh LuËt ng©n s¸ch nhµ níc vµ c¸c v¨n b¶n híng  dÉn thi hµnh LuËt. ­ Kho  b¹c nhµ  níc  thùc hiÖn  kiÓm  so¸t  chi tõ nguån  kinh phÝ phôc vô bÇu cö theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt ng©n  s¸ch nhµ níc, c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh LuËt vµ néi  dung chi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 3. QuyÕt to¸n kinh phÝ:  ­ §èi  víi c¸c  ®Þa ph¬ng:  Khi  kÕt thóc  cuéc  bÇu cö,  c¸c c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ trùc tiÕp sö dông kinh phÝ  phôc vô bÇu cö ë ®Þa ph¬ng tiÕn hµnh ngay viÖc quyÕt to¸n  kinh phÝ phôc vô bÇu cö víi c¬ quan tµi chÝnh theo ®óng  thêi gian do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc  trung  ¬ng qui ®Þnh. Trêng hîp Tæ bÇu cö, Ban bÇu cö hÕt  nhiÖm vô mµ c«ng t¸c quyÕt to¸n kinh phÝ vÉn cha hoµn tÊt  th× Chñ tÞch Héi ®ång bÇu cö, trëng Ban bÇu cö giao tr¸ch  nhiÖm vµ uû quyÒn cho ®ång chÝ Uû viªn lµ ®¹i diÖn Uû ban  nh©n d©n chÞu tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n kinh phÝ víi c¬ quan  tµi chÝnh. §èi víi Tæ bÇu cö th× Tæ trëng tiÕp tôc chÞu  tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n.
  4. 4 ChËm  nhÊt  sau khi  kÕt thóc  cuéc  bÇu cö  45 ngµy,  Uû  ban nh©n d©n   c¸c  tØnh,  thµnh  phè  trùc  thuéc trung  ¬ng  chÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Bé Néi vô, Bé Tµi chÝnh vÒ t×nh  h×nh   sö   dông   kinh   phÝ   phôc   vô   bÇu   cö   cïng   víi   b¸o   c¸o  t×nh   h×nh   tæ   chøc   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   bÇu   cö;   cuèi   n¨m  tæng hîp chung vµo quyÕt to¸n ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng (cã kÌm  b¶n gi¶i tr×nh, thuyÕt minh chi tiÕt tõng néi dung chi).  ­ §èi  víi c¸c  Bé, c¬  quan trung  ¬ng:  ChËm  nhÊt  sau  khi kÕt thóc cuéc bÇu cö 45 ngµy, c¸c Bé, c¬ quan trung ­ ¬ng   cã   tr¸ch   nhiÖm   b¸o   c¸o   Bé   Néi   vô,   Bé   Tµi   chÝnh   vÒ  t×nh h×nh sö dông kinh phÝ phôc vô bÇu cö cïng víi b¸o  c¸o t×nh h×nh tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô bÇu cö; cuèi n¨m  tæng hîp chung vµo quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ níc cña Bé,  c¬ quan trung ¬ng. Trong   trêng   hîp   kinh   phÝ   bÇu   cö   chi   kh«ng   hÕt,   c¸c  Bé, c¬ quan trung  ¬ng  ®îc giao kinh phÝ cã tr¸ch  nhiÖm  hoµn tr¶ l¹i ng©n s¸ch nhµ níc.  III. tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ ¸p dông cho cuéc bÇu cö ®¹i biÓu  H§ND c¸c cÊp nhiÖm kú 2004 ­ 2009. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n, víng m¾c  ®Ò nghÞ c¸c Bé, c¬ quan Trung  ¬ng vµ c¸c ®Þa ph¬ng ph¶n  ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xö lý kÞp thêi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản