Thông tư 01/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
196
lượt xem
44
download

Thông tư 01/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng và công nhân, viên chức, nhân viên trong các trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. T h«ng t cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi sè 01/2005/TT-BL§TBXH ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 híng dÉn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng vµ c«ng nh©n, viªn chøc, nh©n viªn trong c¸c c«ng ty nhµ níc theo NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng vµ chÕ ®é phô cÊp l¬ng trong c¸c c«ng ty nhµ níc, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi nh sau: I. Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi theo §iÒu 1, kho¶n 1, 3 vµ kho¶n 4 §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 205/2004/N§-CP ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau: 1. Ph¹m vi ¸p dông lµ c¸c c«ng ty ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc, bao gåm: a) C«ng ty nhµ níc: - Tæng c«ng ty nhµ níc: + Tæng c«ng ty nhµ níc ®îc thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc n¨m 1995 vµ Tæng c«ng ty do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp ®îc thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc n¨m 2003; + Tæng c«ng ty do c¸c c«ng ty tù ®Çu t vµ thµnh lËp (Tæng c«ng ty theo m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con); + Tæng c«ng ty ®Çu t vµ kinh doanh vèn nhµ níc; - C«ng ty nhµ níc ®éc lËp; b) C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng c«ng ty do Nhµ n íc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp. C¸c Tæng c«ng ty, c«ng ty nªu trªn ®îc gäi t¾t lµ c«ng ty. 2. §èi tîng ¸p dông, bao gåm: a) Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng (kh«ng kÓ Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng lµm viÖc theo hîp ®ång); b) C«ng nh©n, nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh, viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô lµm viÖc theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 44/2003/N§-CP ngµy 09
 2. th¸ng 5 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ hîp ®ång lao ®éng. II. Nguyªn t¾c chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi 1. ViÖc chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ph¶i theo c«ng viÖc hiÖn ®îc giao, theo chøc vô ®ang ®¶m nhËn. C¨n cø ®Ó chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi c«ng nh©n, nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh lµ tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt; ®èi víi viªn chøc, nh©n viªn lµ tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp vô; ®èi víi Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n trëng lµ h¹ng c«ng ty hiÖn xÕp. 2. C¨n cø vµo ng¹ch, bËc l ¬ng cña thang l¬ng, b¶ng l¬ng hiÖn xÕp ®Ó chuyÓn sang ng¹ch, bËc l¬ng t¬ng øng cña thang l¬ng, b¶ng l¬ng míi. 3. Khi chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi kh«ng kÕt hîp n©ng ng¹ch viªn chøc, kh«ng kÕt hîp n©ng bËc l¬ng, kh«ng xÕp l¬ng vµo h¹ng cao h¬n h¹ng cña c«ng ty. 4. Ph¬ng ¸n chuyªn xÕp l¬ng míi ph¶i ®îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh tríc khi thùc hiÖn. III. ChuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi 1. §èi víi c«ng nh©n, nh©n viªn trùc tÕp s¶n xuÊt, kinh doanh ®ang xÕp l¬ng theo thang l¬ng th× c¨n cø vµo bËc l¬ng hiÖn xÕp chuyÓn ngang sang bËc cña thang l¬ng míi. 2. §èi víi c«ng nh©n, nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh ®ang xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng th× c¨n cø vµo bËc l¬ng hiÖn xÕp chuyÓn sang l¬ng míi nh sau: a) §èi víi chøc danh cã sè bËc l¬ng cò b»ng sè bËc trong b¶ng l¬ng míi th× chuyÓn ngang sang bËc l¬ng míi; b) §èi víi chøc danh cã sè bËc l¬ng cò Ýt h¬n sè bËc trong b¶ng l¬ng míi th× chuyÓn ngang sang bËc l¬ng míi. Trêng hîp ®ang xÕp bËc l¬ng cuèi cïng tõ 3 n¨m trë lªn th× c«ng ty xem xÐt chuyÓn vµo bËc l ¬ng míi cao h¬n liÒn kÒ; c) §èi víi c¸c chøc danh theo b¶ng l¬ng hoa tiªu chuyÓn xÕp l¬ng nh sau: - Hoa tiªu bËc 1, bËc 2 cò chuyÓn vµo hoa tiªu h¹ng III: bËc 1 cò vµo bËc 1 míi; bËc 2 cò vµo bËc 2 míi; - Hoa tiªu bËc 3, bËc 4 cò chuyÓn vµo hoa tiªu h¹ng II: bËc 3 cò vµo bËc 1 míi; bËc 4 cò vµo bËc 2 míi;
 3. - Hoa tiªu trëng chuyÓn vµo hoa tiªu h¹ng I: bËc 1 cò vµo bËc 1 míi; bËc 2 cò vµo bËc 2 míi; - Hoa tiªu h¹ng I, nÕu thi ®¹t tr×nh ®é theo tiªu chuÈn hoa tiªu ngo¹i h¹ng th× xÕp l¬ng vµo hoa tiªu ngo¹i h¹ng. d) Chøc danh chuyªn gia nÊu ¨n ®ang xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng chuyªn gia, nghÖ nh©n cò nay chuyÓn xÕp vµo bËc t ¬ng øng chøc danh chuyªn gia nÊu ¨n cña b¶ng l¬ng c«ng nh©n viªn ngµnh du lÞch, dÞch vô míi. NghÖ nh©n chuyÓn xÕp vµo bËc t¬ng øng chøc danh nghÖ nh©n cña b¶ng l¬ng chuyªn gia cao cÊp vµ nghÖ nh©n míi. 3. §èi víi c¸c chøc danh ®ang xÕp l¬ng theo thang l¬ng th¬ng m¹i cò th× chuyÓn xÕp nh sau: a) C¸c chøc danh thuéc ngµnh x¨ng dÇu chuyÓn xÕp vµo ngµnh x¨ng dÇu cña thang l¬ng míi 6 bËc theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, Môc III Th«ng t nµy; b) C¸c chøc danh cßn l¹i chuyÓn xÕp vµo chøc danh mua vµ b¸n hµng hãa cña b¶ng l¬ng c«ng nh©n viªn th¬ng m¹i vµ c«ng nh©n bèc xÕp míi: bËc 1 vµ bËc 2 cò vµo bËc 1 míi; bËc 3 cò vµo bËc 2 míi; bËc 4 cò vµo bËc 3 míi; bËc 5 cò vµo bËc 4 míi; bËc 6 cò vµo bËc 5 míi. 4. §èi víi nh©n viªn b¶o vÖ c«ng ty chuyÓn xÕp nh sau: a) NÕu ®ang xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng nh©n viªn b¸n vÐ, b¶o vÖ trËt tù t¹i c¸c ®iÓm sinh ho¹t v¨n hãa c«ng céng, bÕn xe, nhµ ga, bÕn c¶ng cò hoÆc b¶ng l¬ng c«ng nh©n viªn giao nhËn hµng hãa cò th× chuyÓn xÕp vµo chøc danh nh©n viªn b¶o vÖ cña b¶ng l¬ng nh©n viªn b¸n vÐ, b¶o vÖ trËt tù t¹i c¸c ®iÓm sinh ho¹t v¨n hãa c«ng céng, bÕn xe, nhµ ga, bÕn c¶ng vµ b¶o vÖ míi theo tiÕt a, ®iÓm 2 môc III Th«ng t nµy; b) NÕu ®ang xÕp l¬ng theo nh©n viªn v¨n th cña b¶ng l¬ng viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hµnh, phôc vô cò th× chuyÓn xÕp vµo chøc danh nh©n viªn b¶o vÖ cña b¶ng l¬ng nh©n viªn b¸n vÐ, b¶o vÖ trËt tù t¹i c¸c ®iÓm sinh ho¹t v¨n hãa c«ng céng, bÕn xe, nhµ ga, bÕn c¶ng vµ b¶o vÖ míi: bËc 1, bËc 2, bËc 3 cò vµo bËc 1 míi; bËc 4, bËc 5, bËc 6 cò vµo bËc 2 míi; bËc 7, bËc 8 cò vµo bËc 3 míi; bËc 9, bËc 10 cò vµo bËc 4 míi; bËc 11, bËc 12 cò vµo bËc 5 míi. 5. §èi víi nh©n viªn ghi sè ®ång hå vµ thu tiÒn níc ®ang xÕp l¬ng theo nh©n viªn v¨n th cña b¶ng l¬ng viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hµnh, phôc vô cò th× chuyÓn xÕp vµo nhãm I, ngµnh c«ng tr×nh ®« thÞ cña thang l¬ng míi 7 bËc: bËc 1, bËc 2 cò vµo bËc 1 míi; bËc 3, bËc 4 cò vµo bËc 2 míi; bËc 5, bËc 6 cò vµo bËc 3 míi; bËc 7, bËc 8 cò vµo bËc 4 míi; bËc 9, bËc 10 cò vµo bËc 5 míi; bËc 11, bËc 12 cò vµo bËc 6 míi. 6. §èi víi Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng ®ang xÕp l¬ng theo h¹ng c«ng ty th× chuyÓn xÕp nh sau: a) §èi víi Tæng c«ng ty, c«ng ty ®ang xÕp h¹ng ®Æc biÖt th× chuyÓn bËc 1 cò vµo bËc 1 míi, bËc 2 cò vµo bËc 2 míi theo Tæng c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt. b) §èi vèi Tæng c«ng ty ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 90/TTg ngµy 07 th¸ng 3 n¨m 1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ ®ang xÕp l¬ng theo NghÞ
 4. ®Þnh sè 110/1997/N§-CP ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ th× chuyÓn bËc 1 cò vµo bËc 1 míi, bËc 2 cò vµo bËc 2 míi theo h¹ng Tæng c«ng ty. c) §èi víi c«ng ty ®ang xÕp h¹ng I, h¹ng II, h¹ng III th× chuyÓn bËc 1 cò vµo bËc 1 míi, bËc 2 cò vµo bËc 2 míi theo c«ng ty h¹ng I, h¹ng II, h¹ng III. Riªng ®èi víi Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng c«ng ty ®ang xÕp l¬ng theo C«ng v¨n sè 394/CP-VX ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ th× chuyÓn bËc 1 cò vµo bËc 1 míi, bËc 2 cò vµo bËc 2 míi theo c«ng ty h¹ng I, nh÷ng tr êng hîp ®ang xÕp l¬ng bËc 1 theo NghÞ ®Þnh sè 110/1997/N§-CP ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ th× chuyÓn vµo bËc 1 míi theo h¹ng Tæng c«ng ty vµ t¬ng ®¬ng. Thêi gian n©ng bËc l¬ng lÇn sau (nÕu cßn bËc) ®èi víi c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i tiÕt a, tiÕt b vµ tiÕt c, ®iÓm 6, môc III Th«ng t nµy tÝnh tõ ngµy ®îc xÕp bËc l¬ng cò. d) §èi víi c«ng ty ®ang xÕp h¹ng IV th× t¹m thêi chuyÓn bËc l vµ bËc 2 cò vµo bËc 1 míi theo c«ng ty h¹ng III cho ®Õn khi ®îc xÕp h¹ng c«ng ty theo quy ®Þnh míi. 7. §èi víi viªn chøc, nh©n viªn ®ang xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hµnh, phôc vô th× chuyÓn xÕp nh sau: a) §èi víi viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô, c¨n cø vµo ng¹ch, bËc l¬ng hiÖn xÕp ®Ó chuyÓn ngang vµo ng¹ch, bËc l- ¬ng míi cña b¶ng l¬ng viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô, b¶ng l¬ng nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô theo phô lôc sè 1, phô lôc sè 2 ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy, thêi gian n©ng bËc l¬ng lÇn sau tÝnh tõ ngµy ®îc xÕp bËc l¬ng cò. Riªng viªn chøc cã tr×nh ®é cao ®¼ng ®îc tuyÓn dông míi vµo lµm c«ng viÖc ng¹ch c¸n sù, kü thuËt viªn hoÆc ®ang xÕp bËc 1 cña ng¹ch c¸n sù, kü thuËt viªn th× chuyÓn xÕp vµo bËc 2 cña ng¹ch c¸n sù, kü thuËt viªn theo b¶ng l¬ng viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô míi. b) §èi víi viªn chøc ®ang gi÷ chøc vô Trëng phßng, Phã trëng phßng vµ t¬ng ®¬ng th× chuyÓn xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô theo tiÕt a, ®iÓm 7, môc III Th«ng t nµy vµ ®îc hëng phô cÊp gi÷ chøc vô Trëng phßng, Phã trëng phßng theo h¹ng c«ng ty. Riªng ®èi víi viªn chøc ®ang gi÷ chøc vô Tr ëng phßng, Phã trëng phßng vµ t¬ng ®¬ng cña c«ng ty ®ang xÕp l¬ng theo c«ng v¨n sè 394/CP-VX ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ th× ®îc hëng phô cÊp gi÷ chøc vô Trëng phßng, Phã trëng phßng theo h¹ng Tæng c«ng ty vµ t¬ng ®¬ng. §èi víi viªn chøc gi÷ chøc vô Trëng phßng, Phã trëng phßng vµ t¬ng ®- ¬ng cña c«ng ty ®ang xÕp h¹ng IV th× t¹m thêi ®îc hëng phô cÊp gi÷ chøc vô Trëng phßng, Phã trëng phßng theo c«ng ty h¹ng III cho ®Õn khi ®îc xÕp h¹ng c«ng ty theo quy ®Þnh míi. 8. §èi víi chuyªn gia cao cÊp theo b¶ng l¬ng chuyªn gia cao cÊp vµ nghÖ nh©n th× xÕp l¬ng nh sau: Chuyªn gia cao cÊp chØ ¸p dông ®èi víi nh÷ng ng êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, kü thuËt giái, quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò c«ng nghÖ hoÆc chuyªn m«n quan träng cña c«ng ty.
 5. ViÖc xÕp l¬ng chuyªn gia cao cÊp do ®¹i diÖn chñ së h÷u quyÕt ®Þnh trªn c¬ së tiªu chuÈn do Bé qu¶n lý ngµnh, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ban hµnh sau khi cã sù tho¶ thuËn cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. 9. Mét sè trêng hîp kh¸c: a) §èi víi mét sè chøc danh lµm viÖc trong c«ng ty nhµ níc thuéc lÜnh vùc v¨n ho¸, nghÖ thuËt nhng kh«ng xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng cña c«ng ty nhµ níc theo tho¶ thuËn cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi th× tiÕp tôc ¸p dông theo tho¶ thuËn ®ã vµ chuyÓn xÕp sang l¬ng míi theo híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ; b) §èi víi nghiªn cøu viªn, nh©n viªn y tÕ, gi¸o viªn trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña c«ng ty (viÖn nghiªn cøu, bÖnh viÖn, tr êng gi¸o dôc, ®µo t¹o ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, Bé Y tÕ, Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi) ®ang xÕp l- ¬ng theo b¶ng l¬ng khoa häc - kü thuËt, y tÕ, gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m l 993 cña ChÝnh phñ th× chuyÓn xÕp l¬ng míi theo b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé, viªn chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vµ h- íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP nªu trªn. IV. Tæ CHøC THùC HIÖN l. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm: a) Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty: - ChØ ®¹o c«ng ty thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi theo quy ®Þnh cña Nhµ níc; - §Ò nghÞ Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ (sau ®©y viÕt t¾t lµ bé, ngµnh) hoÆc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh xÕp l¬ng míi ®èi víi Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng c«ng ty theo ph©n cÊp qu¶n lý (theo mÉu sè 2). - QuyÕt ®Þnh xÕp l¬ng míi ®èi víi Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng vµ nh÷ng chøc danh kh¸c trong c«ng ty theo ph©n cÊp qu¶n lý. - B¸o c¸o Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi danh s¸ch vµ kÕt qu¶ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng Tæng c«ng ty, c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt (theo mÉu sè 2); b) Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty: - Thµnh lËp Héi ®ång chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi do Tæng Gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc lµm Chñ tÞch Héi ®ång vµ c¸c thµnh viªn lµ ®¹i diÖn cÊp ñy,
 6. c«ng ®oµn cïng cÊp, Trëng hoÆc Phã trëng phßng, ban lao ®éng - tiÒn l¬ng. Héi ®ång cã tr¸ch nhiÖm: + Phæ biÕn c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng míi trong c«ng ty; + Rµ so¸t, ®¸nh gi¸ viÖc xÕp ng¹ch, bËc l¬ng theo c«ng viÖc, theo chøc vô hiÖn hµnh lµm c¬ së chuyÓn xÕp l¬ng míi; + LËp ph¬ng ¸n chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi (theo mÉu sè l) vµ c«ng bè c«ng khai trong c«ng ty; - QuyÕt ®Þnh xÕp l¬ng míi ®èi víi c«ng nh©n, viªn chøc, nh©n viªn trong c«ng ty theo ph©n cÊp qu¶n lý sau khi ph ¬ng ¸n chuyÓn xÕp l¬ng ®îc Héi ®ång th«ng qua; quyÕt ®Þnh xÕp l¬ng míi ®èi víi Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng c¸c c«ng ty, ®¬n vÞ thµnh viªn theo ph©n cÊp qu¶n lý; - §Ò nghÞ Héi ®ång qu¶n trÞ (®èi víi c«ng ty cã Héi ®ång qu¶n trÞ) hoÆc Bé, ngµnh, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (®èi víi c«ng ty kh«ng cã Héi ®ång qu¶n trÞ) quyÕt ®Þnh xÕp l ¬ng míi ®èi víi Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng c«ng ty (theo mÉu sè 2); - B¸o c¸o kÕt qu¶ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi cña c«ng ty víi Bé, ngµnh, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. Riªng c¸c Tæng c«ng ty, c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt ®ång thêi b¸o c¸o víi Bé Lao ®éng - Th- ¬ng binh vµ X· héi. Néi dung b¸o c¸o gåm: + §¸nh gi¸ chung kÕt qu¶ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi cña c«ng ty; + Tæng hîp kÕt qu¶ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi cña c«ng ty (theo mÉu sè 3); + KhuyÕn nghÞ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt trong qu¸ tr×nh chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi. 2. Bé, ngµnh, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm: a) ChØ ®¹o, híng dÉn c¸c c«ng ty thuéc quyÒn qu¶n lý thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi theo quy ®Þnh cña Nhµ níc; kiÓm tra, xö lý c¸c víng m¾c theo thÈm quyÒn trong qu¸ tr×nh chuyÓn xÕp l ¬ng cò sang l- ¬ng míi; b) QuyÕt ®Þnh xÕp l¬ng míi ®èi víi Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng trong c¸c c«ng ty thuéc quyÒn qu¶n lý. c) B¸o c¸o Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi: - Danh s¸ch vµ kÕt qu¶ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng Tæng c«ng ty, c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt thuéc quyÒn qu¶n lý (theo mÉu sè 2); - KÕt qu¶ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi cña c¸c c«ng ty thuéc quyÒn qu¶n lý (theo mÉu sè 3).
 7. 3. Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cã tr¸ch nhiÖm gióp Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc sau: a) Phèi hîp víi c¸c Së, ban, ngµnh liªn quan ®«n ®èc, kiÓm tra c¸c c«ng ty thuéc quyÒn qu¶n lý thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi theo quy ®Þnh cña Nhµ níc; phèi hîp víi c¬ quan th«ng tin ®¹i chóng cña ®Þa ph¬ng ®Ó tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng míi trong c¸c c«ng ty nhµ n- íc; b) ThÈm ®Þnh ph¬ng ¸n chuyÓn xÕp l¬ng míi ®èi víi Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng c«ng ty thuéc quyÒn qu¶n lý tríc khi Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng quyÕt ®Þnh; tiÕp nhËn, tæng hîp danh s¸ch vµ kÕt qu¶ chuyÓn xÕp l- ¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng Tæng c«ng ty, c«ng ty h¹ng ®Æc biÖt (theo mÉu sè 2) ®Ó Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng b¸o c¸o Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi; c) Theo dâi, gi¸m s¸t, tËp hîp c¸c víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi trong c¸c c«ng ty thuéc quyÒn qu¶n lý, b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng gi¶i quyÕt hoÆc ®Ò nghÞ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi gi¶i quyÕt theo thÈm quyÒn; d) Tæng hîp kÕt qu¶ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi cña c¸c c«ng ty thuéc quyÒn qu¶n lý ®Ó b¸o c¸o Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi (theo mÉu sè 3). 4. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cã tr¸ch nhiÖm: a) Tæ chøc híng dÉn, tËp huÊn nh÷ng quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng míi trong c¸c c«ng ty nhµ níc; b) Xö lý nh÷ng víng m¾c theo thÈm quyÒn trong qu¸ tr×nh chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi trong c¸c c«ng ty theo ®Ò nghÞ cña Bé, ngµnh, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c«ng ty; c) Tæng hîp, b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ kÕt qu¶ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi trong c¸c c«ng ty. V. HIÖU LùC THI HµNH 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. B·i bá Th«ng t sè 12/LB-TT ngµy 02 th¸ng 6 r¨m 1993 cña Liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Tµi chÝnh vÒ híng dÉn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi trong c¸c doanh nghiÖp, Th«ng t sè 28/LB-TT ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 1993 cña Liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Tµi chÝnh híng dÉn bæ sung thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l ¬ng míi ®èi víi c«ng nh©n, nh©n viªn trong doanh nghiÖp nhµ níc, Th«ng t sè 23/1997/TTLT-BL§TBXH-BTC ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 1997 cña Liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Tµi chÝnh híng dÉn xÕp l¬ng ®èi víi viªn chøc qu¶n lý vµ viªn chøc l·nh ®¹o doanh
 8. nghiÖp ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 90/TTg ngµy 07 th¸ng 3 n¨m 1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 2. C¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. Trêng hîp sau ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 cã sù thay ®æi hÖ sè l¬ng cò th× thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi nh sau: Tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 ®Õn thêi ®iÓm thay ®æi hÖ sè l ¬ng cò, ®îc chuyÓn xÕp hÖ sè l¬ng cò tríc khi thay ®æi sang hÖ sè l¬ng míi theo h- íng dÉn t¹i Th«ng t nµy ®Ó lµm c¨n cø truy nép b¶o hiÓm x· héi kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 ®Õn thêi ®iÓm thay ®æi hÖ sè l¬ng cò; Tõ thêi ®iÓm thay ®æi hÖ sè l¬ng cò cho ®Õn ngµy chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi, ®îc chuyÓn xÕp theo hÖ sè l¬ng cò ®· thay ®æi (hÖ sè l- ¬ng hiÖn gi÷) sang hÖ sè l¬ng míi vµ ®îc tÝnh hëng kÓ tõ ngµy thay ®æi hÖ sè l¬ng cò. 3. §èi víi Tæng gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng vµ c«ng nh©n, viªn chøc, nh©n viªn cña Quü Hç trî ph¸t triÓn, B¶o hiÓm tiÒn göi ViÖt Nam ®ang ¸p dông chÕ ®é tiÒn l¬ng nh ®èi víi c«ng ty nhµ níc quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 17/2000/Q§-TTg ngµy 03 th¸ng 02 n¨m 2000, QuyÕt ®Þnh sè 88/2001/Q§-TTg ngµy 05 th¸ng 6 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ ¸p dông chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 4. C¸c doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp vµ c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nÕu ®ang ¸p dông hÖ thèng thang l¬ng, b¶ng l¬ng trong c«ng ty nhµ níc do ChÝnh phñ quy ®Þnh th× ®îc vËn dông c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ Bé qu¶n lý ngµnh, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c«ng ty nhµ níc ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
 9. Phô lôc sè 1 B¶ng chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng møi ®èi víi viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 01/2005/TT-BL§TBXH ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi) Chøc danh BËc/HÖ sè Ghi chó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Chuyªn viªn cao cÊp, kinh tÕ viªn 5,58 5,92 6,26 6,60 cao cÊp, kü s cao cÊp Chuyªn viªn cao cÊp, kinh tÕ viªn cao cÊp, kü s cao cÊp; Kinh tÕ viªn 4,57 4,86 5,15 5,44 cÊp III, kiÓm so¸t viªn cÊp III; Kinh tÕ viªn cao cÊp b¶o hiÓm; KÕ to¸n viªn cao cÊp 2. Chuyªn viªn chÝnh, kinh tÕ viªn 4,00 4,33 4,66 4,99 5,32 5,65 chÝnh, kü s chÝnh - Chuyªn viªn chÝnh, kinh tÕ viªn 3,26 3,54 3,82 4,10 4,38 4,66 chÝnh, kü s chÝnh; Kinh tÕ viªn cÊp II, kiÓm so¸t viªn cÊp II; Kinh tÕ viªn chÝnh b¶o hiÓm; KÕ to¸n viªn chÝnh; - Kinh tÕ viªn chÝnh Xæ sè kiÕn 3,26 3,54 3,82 4,10 thiÕt 3. Chuyªn viªn, kinh tÕ viªn, kü s 2,34 2,65 2,96 3,27 3,58 3,89 4,20 4,51 Chuyªn viªn, kinh tÕ viªn, kü s; Kinh tÕ viªn cÊp I, kiÓm so¸t viªn cÊp I; 1,78 2.02 2,26 2,50 2,74 2,98 3,23 3,48 Kinh tÕ viªn b¶o hiÓm; Kinh tÕ viªn Xæ sè kiÕn thiÕt; KÕ to¸n viªn; B¸c sÜ, Gi¸o viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ
 10. t¬ng ®¬ng trong c«ng ty (®ang vËn dông xÕp l¬ng nh chuyªn viªn, kinh tÕ viªn, kü s); 4. C¸n sù, kü thuËt viªn 1,80 1,99 2,18 2,37 2,56 2,75 2,94 3,13 3,32 3,51 3,70 3,89 - C¸n sù, kü thuËt viªn; Nh©n viªn chuyªn m«n, nghiÖp vô ng©n hµng 1,46 1,58 1,70 1,82 1,94 2,06 2,18 2,30 2,42 2,55 2,68 2,81 th¬ng m¹i vµ kinh doanh vµng, b¹c ®¸ quý; Nh©n viªn b¶o hiÓm; Nh©n viªn Xæ sè kiÕn thiÕt trung cÊp; KÕ to¸n viªn trung cÊp; Nh©n viªn lu tr÷ cã tr×nh ®é kü thuËt (®ang vËn dông xÕp l¬ng nh c¸n sù, kü thuËt viªn); Nh©n viªn ®¸nh m¸y, trùc ®iÖn tho¹i, fax, teletip, m¸y tÝnh (®ang vËn dông xÕp l¬ng nh c¸n sù, kü thuËt viªn); Y sÜ vµ Gi¸o viªn trung cÊp trong c«ng ty (®ang vËn dông xÕp l¬ng nh c¸n sù, kü thuËt viªn); - Thñ kho ng©n hµng 1,47 1,59 1,71 1,83 1,95 2,07 2,19 2,31 2,43 2,56 2,69 2,82 2,95 (*) - Thñ quü ng©n hµng vµ kiÓm ng©n 1,40 1,58 1,67 1,76 1,85 1,94 2,03 2,12 2,21 2,30 2,39 2,48 (**) viªn -1,49 Ghi chó: (*) §èi víi Thñ kho ng©n hµng ®ang xÕp bËc 13 cò th× chuyÓn xÕp vµo bËc 12 ng¹ch c¸n sù, kü thuËt viªn míi; (**) §èi víi Thñ quü ng©n hµng vµ kiÓm ng©n viªn chuyÓn xÕp vµo ng¹ch c¸n sù, kü thuËt viªn míi: bËc 1, bËc 2 cò vµo bËc 1 míi; bËc 3 cò vµo bËc 2 míi; bËc 4 cò vµo bËc 3 míi; bËc 5 cò vµo bËc 4 míi; bËc 6 cò vµo bËc 5 míi; bËc 7 cò vµo bËc 6 míi; bËc 8 cò vµo bËc 7 míi; bËc 9 cò vµo bËc 8 míi; bËc 10 cò vµo bËc 9 míi; bËc 11 cò vµo bËc 10 míi; bËc 12 cò vµo bËc 11 míi; bËc 13 cò vµo bËc 12 míi.
 11. TCty, C«ng ty......... §¬n vÞ.......... MÉu sè 1 Ph¬ng ¸n chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi STT Hä vµ tªn Ngµy, Tr×nh Chøc L¬ng hiÖn xÕp ChuyÓn xÕp l¬ng míi Ghi th¸ng, ®é vô chó Thang Ng¹ch BËc HÖ HÖ sè Phô Ngµy, Than Ng¹ch BË HÖ HÖ sè Phô n¨m ®µo hoÆc l¬ng hoÆc sè chªnh cÊp th¸ng, g l- hoÆc c sè chªnh cÊp sinh t¹o chøc hoÆc nhãm lÖch b¶o chøc n¨m ¬ng nhãm lÖch b¶o chøc danh b¶ng l- hoÆc lu (nÕu vô ®îc hoÆc hoÆc lu (nÕu vô c«ng ¬ng chøc cã) (nÕu xÕp l- b¶ng chøc cã) (nÕu viÖc danh cã) ¬ng l¬ng danh cã) ®¶m nhËn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 .... Tæng céng ........, ngµy......... th¸ng......... n¨m 2005 Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty (ký tªn, ®ãng dÊu) Ghi chó: * MÉu nµy ®îc sö dông ®Ó tæng c«ng ty, c«ng ty vµ ®¬n vÞ thµnh viªn lËp ph ¬ng ¸n chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi vµ c«ng bè c«ng khai trong tæng c«ng ty, ®¬n vÞ; * Cét 2: Ghi theo thø tù Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng, viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô, nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô, c«ng nh©n, nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh...
 12. * Cét 4: Ghi theo tr×nh ®é ®îc ®µo t¹o cao nhÊt (vÝ dô: tiÕn sÜ, th¹c sÜ...); * Cét 5: Ngêi gi÷ chøc vô th× ghi chøc vô (vÝ dô: Gi¸m ®èc, trëng phßng...), ngêi kh«ng gi÷ chøc vô th× ghi chøc danh c«ng viÖc ®ang ®¶m nhËn (vÝ dô: chuyªn viªn chÝnh...); * Cét 6 vµ cét 13: Ghi cô thÓ tªn hoÆc ký hiÖu thang l¬ng, b¶ng l¬ng hiÖn xÕp vµ míi theo quy ®Þnh (vÝ dô thang l¬ng A.1; b¶ng l¬ng B.6...); * Cét 7 vµ cét 14: §èi víi Tæng gi¸m ®èc, gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr ëng ghi h¹ng tæng c«ng ty, c«ng ty hiÖn xÕp; ®èi víi viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô, nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô ghi tªn ng¹ch chøc danh (vÝ dô: chuyªn viªn...); ®èi víi c«ng nh©n, nh©n viªn xÕp thang l ¬ng ghi tªn nhãm l¬ng (vÝ dô: nhãm III); ®èi víi c«ng nh©n, nh©n viªn xÕp b¶ng l¬ng ghi theo chøc danh (vÝ dô: thñy thñ); * Cét 12: Ghi ngay th¸ng n¨m quyÕt ®Þnh xÕp bËc l¬ng hiÖn gi÷.
 13. Phô lôc sè 2 B¶ng chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 01/2005/TT-BL§TBXH ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi) Chøc danh BËc/hÖ sè Ghi chó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. Nh©n viªn v¨n th 1,35 1,53 1,71 1,89 2.07 2,25 2,43 2,61 2,79 2,97 3,15 3,33 Nh©n viªn v¨n th; Nh©n viªn Xæ sè kiÕn thiÕt s¬ cÊp; Nh©n viªn 1,22 1,31 1,40 1,49 1,58 1,67 1,76 1,85 1,94 2,03 2,12 2,21 lu tr÷ (®ang vËn dông xÕp l¬ng nh nh©n viªn v¨n th); Thñ quü; KÕ to¸n viªn s¬ cÊp; ý t¸, gi¸o viªn (®ang vËn dông xÕp l¬ng nh nh©n viªn v¨n th); Thêng trùc c¬ quan; Nh©n viªn thu tiÒn nhµ (®ang vËn dông xÕp l¬ng nh nh©n viªn v¨n th) 2. Nh©n viªn phôc vô 1.00 1,18 1,36 1,54 1,72 1,90 2,08 2,26 2,44 2,62 2,80 2,98 Nh©n viªn phôc vô; Nh©n viªn phôc vô c¸c b÷a ¨n th«ng thêng 1,00 1,09 1,18 1,27 1,36 1,45 1,54 1,63 1,72 1,81 1,90 1,99 cho c«ng nh©n viªn ë c«ng ty (®ang vËn dông xÕp l¬ng nh nh©n viªn phôc vô)
 14. Bé, ngµnh, UBND tØnh, thµnh phè... TCty, C«ng ty........ MÉu sè 2 ChuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi Tæng Gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng STT Hä vµ tªn Ngµy, Chøc vô L¬ng hiÖn xÕp ChuyÓn xÕp l¬ng míi Ghi chó th¸ng, ®ang BËc HÖ sè HÖ sè chªnh Ngµy th¸ng BËc HÖ sè HÖ sè chªnh n¨m sinh ®¶m lÖch b¶o lu n¨m ®îc xÕp lÖch b¶o lu nhËn (nÕu cã) l¬ng (nÕu cã) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I Tæng c«ng ty, c«ng ty.... (h¹ng.....) 1 2 3 ... II Tæng c«ng ty, c«ng ty... (H¹ng...) 1 2 3 ... ...., ngµy..... th¸ng.... n¨m 2005 Thñ trëng Bé, ngµnh, Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè Chñ tÞch H§QT, TG§, G§ c«ng ty (Ký tªn, ®ãng dÊu) Ghi chó: * MÉu nµy ®îc sö dông chung ®Ó ®Ò nghÞ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi ®èi víi TG§, G§, PG§, PG§, KTT vµ tæng hîp b¸o c¸o kÕt qu¶ chuyÓn xÕp; * Cét 2: Ghi cô thÓ hä tªn cña TG§, G§, PTG§, PG§, KT theo tõng tæng c«ng ty, c«ng ty vµ h¹ng cña tæng c«ng ty, c«ng ty hiÖn xÕp. * Cét 8: Ghi ngµy th¸ng n¨m quyÕt ®Þnh xÕp bËc l¬ng hiÖn gi÷.
 15. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA MÉu sè 3 Bé, ngµnh, UBND tØnh, thµnh phè.... TCty, C«ng ty..... B¶ng tæng hîp kÕt qu¶ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi STT Tªn c«ng ty, ®¬n vÞ H¹ng Tæng HÖ sè l¬ng b×nh qu©n thuéc quyÒn qu¶n lý ®îc sè lao HÖ sè l¬ng HÖ sè l¬ng Ghi xÕp ®éng cò b×nh míi b×nh chó qu©n qu©n 1 2 3 4 5 6 7 1 C«ng ty A 2 C«ng ty B 3 ........... Tæng céng ......., ngµy..... th¸ng.... n¨m 2005 Thñ trëng Bé, ngµnh, Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè, TG§, G§ c«ng ty (Ký tªn, ®ãng dÊu) Ghi chó: - MÉu nµy ®îc sö dông ®Ó Bé, ngµnh, UBND tØnh, thµnh phè, tæng c«ng ty, c«ng ty tæng hîp, b¸o c¸o kÕt qu¶ chuyÓn xÕp l¬ng cò sang l¬ng míi; Cét 2: §èi víi Bé, ngµnh, UBND tØnh, thµnh phè ghi theo sè c«ng ty thuéc quyÒn qu¶n lý; ®èi víi tæng c«ng ty, c«ng ty ghi theo tõng ®¬n vÞ thµnh viªn (®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, phô thuéc, sù nghiÖp...) - Cét 5 vµ 6: ghi hÖ sè l¬ng cò vµ hÖ sè l¬ng míi tÝnh b×nh qu©n gia quyÒn theo tõng c«ng ty, ®¬n vÞ, sau ®ã tÝnh b×nh qu©n chung.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản