intTypePromotion=1

Thông tư 01/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
101
lượt xem
3
download

Thông tư 01/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn việc thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé th¬ng m¹i Sè 01/2005/TT­BTM  ngµy 06 th¸ng 01 n¨m 2005 Híng dÉn viÖc thanh lý  m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, vËt t,  nguyªn liÖu cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 29/2004/N§­CP ngµy 16 th¸ng 1 n¨m   2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   tæ chøc bé m¸y cña Bé Th¬ng m¹i; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§­CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m   2000 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t  níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; Bé Th¬ng m¹i híng dÉn chi tiÕt viÖc thanh lý m¸y mãc,   thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, vËt t, nguyªn liÖu cña   c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi nh sau; I. Quy ®Þnh chung 1. §èi tîng ¸p dông vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh Doanh   nghiÖp   liªn   doanh,   doanh   nghiÖp   100%   vèn   níc  ngoµi, doanh nghiÖp chÕ  xuÊt, c¸c bªn hîp doanh theo hîp  ®ång   hîp   t¸c   kinh   doanh   (sau   ®©y   gäi   chung   lµ   doanh  nghiÖp   cã   vèn   ®Çu   t  níc   ngoµi)   ®îc   thanh   lý   m¸y   mãc,  thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, vËt t, nguyªn liÖu thuéc  së  h÷u cña doanh nghiÖp cã  vèn  ®Çu t níc ngoµi, theo c¸c  h×nh thøc vµ néi dung quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 2. H×nh thøc thanh lý a. Nhîng b¸n t¹i thÞ trêng ViÖt Nam; b. XuÊt khÈu; c. Cho, biÕu, tÆng; d. Tiªu huû. 3. Néi dung thanh lý a. VËt t, thiÕt bÞ  d«i d sau khi hoµn thµnh x©y dùng  c¬ b¶n h×nh thµnh doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi; b.  Tµi s¶n  cña doanh  nghiÖp  cã   vèn  ®Çu  t  níc ngoµi  sau khi chÊm døt ho¹t ®éng, gi¶i thÓ; c. M¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, vËt t,  nguyªn liÖu khi doanh nghiÖp cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi vÉn  ®ang ho¹t ®éng. 4. §iÒu kiÖn thanh lý
  2. 2 a. Doanh nghiÖp cã  vèn  ®Çu t níc ngoµi chØ  ®îc thanh  lý  theo c¸c h×nh thøc vµ  néi dung quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy sau khi  ®îc Bé  Th¬ng m¹i hoÆc c¬  quan  ®îc Bé  Th¬ng  m¹i uû  quyÒn chÊp  thuËn  b»ng v¨n b¶n vµ  ph¶i thùc  hiÖn  ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh liªn quan ®Õn tµi s¶n thanh  lý  theo quy  ®Þnh cña LuËt ThuÕ  xuÊt nhËp khÈu vµ  c¸c quy  ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan kh¸c. b. Riªng víi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®ang  ho¹t   ®éng,   ngoµi   viÖc  ph¶i   tu©n   thñ   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   nµy, cßn ph¶i ®¸p øng ®iÒu kiÖn sau: ­ ChØ  ®îc thanh lý  m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn  chuyÓn theo mét trong c¸c trêng hîp: + HÕt thêi gian khÊu hao; + BÞ h háng; + Kh«ng phï hîp víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña   doanh nghiÖp; + §Ó thu hÑp s¶n xuÊt hoÆc chuyÓn môc tiªu ho¹t ®éng; +   §Ó   thay   thÕ   m¸y   mãc,   thiÕt   bÞ,   ph¬ng   tiÖn   vËn  chuyÓn míi cã c«ng nghÖ tiªn tiÕn h¬n. ­ ChØ  ®îc thanh lý  vËt t, nguyªn liÖu theo mét trong  c¸c trêng hîp: + D thõa, tån kho; + Kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng; + Kh«ng phï hîp víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña   doanh nghiÖp. I I .   T h ñ   t ô c   t h a n h   l ý   m ¸ y   m ã c ,   t h i Õ t   b Þ ,   p h ¬ n g   t i Ö n  vËn chuyÓn, vËt t, nguyªn liÖu 1. Hå s¬ thanh lý a. Hå  s¬   ®èi víi viÖc thanh lý  vËt t, thiÕt bÞ  cßn  d«i d  sau khi doanh nghiÖp cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi hoµn  thµnh x©y dùng c¬ b¶n gåm: ­ C«ng v¨n  ®Ò  nghÞ  cña doanh nghiÖp trong  ®ã  nªu râ  h×nh thøc thanh lý  vµ  Danh môc vËt t, thiÕt bÞ   ®Ò  nghÞ  thanh   lý   theo   MÉu   sè   1   t¹i   Phô   lôc   ban   hµnh   kÌm   theo   Th«ng t nµy; ­ B¸o c¸o quyÕt to¸n c«ng tr×nh x©y dùng trong  ®ã  cã  néi dung quyÕt  to¸n vËt t, thiÕt  bÞ  nhËp  khÈu,   ®Ò  xuÊt  biÖn ph¸p xö  lý  vËt t, thiÕt bÞ  cßn d«i d  sau khi hoµn  thµnh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.
  3. 3 b.   Hå   s¬   ®èi   víi   viÖc   thanh   lý   tµi   s¶n   khi   doanh  nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi chÊm døt ho¹t ®éng gåm: ­ C«ng v¨n ®Ò nghÞ cña Ban thanh lý tµi s¶n cña doanh  nghiÖp trong ®ã nªu râ h×nh thøc thanh lý vµ Danh môc m¸y  mãc, thiÕt bÞ  ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, vËt t, nguyªn liÖu  ®Ò  nghÞ  thanh lý  theo MÉu sè  2 t¹i Phô  lôc ban hµnh kÌm  theo Th«ng t nµy; ­   QuyÕt   ®Þnh   cña   c¬   quan   cÊp   GiÊy   phÐp   ®Çu   t  chÊp  thuËn viÖc doanh nghiÖp chÊm døt ho¹t ®éng; ­ QuyÕt  ®Þnh thµnh lËp Ban thanh lý  tµi s¶n cña Héi  ®ång qu¶n trÞ  doanh nghiÖp liªn doanh hoÆc chñ   ®Çu t níc  ngoµi (®èi víi doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi) hoÆc c¸c  Bªn   hîp   doanh   trõ   trêng   hîp   kh«ng   ph¶i   thµnh   lËp   Ban  thanh lý  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 47 Th«ng t  sè  12/2000/TT­BKH  ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2000 cña Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  híng  dÉn ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; ­   Ph¬ng   ¸n   thanh   lý   ®îc   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   doanh  nghiÖp liªn doanh hoÆc chñ ®Çu t níc ngoµi (®èi víi doanh  nghiÖp   100%   vèn   níc   ngoµi)   hoÆc   c¸c   Bªn   hîp   doanh   phª  chuÈn. c. Hå s¬ ®èi víi viÖc thanh lý m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph­ ¬ng   tiÖn   vËn   chuyÓn   khi   doanh   nghiÖp   cã   vèn   ®Çu   t  níc  ngoµi vÉn ®ang ho¹t ®éng gåm: ­   C«ng   v¨n   ®Ò   nghÞ   cña   doanh   nghiÖp   nªu   râ   lý   do  thanh lý, h×nh thøc thanh lý  vµ  Danh môc m¸y mãc, thiÕt  bÞ, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn  ®Ò  nghÞ  thanh lý  theo MÉu sè  3  t¹i Phô lôc ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy; ­ B¶ng kª khÊu hao m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn  chuyÓn   thanh   lý   trong   trêng   hîp   thanh   lý   khi   hÕt   khÊu  hao; ­   Biªn   b¶n   gi¸m   ®Þnh   m¸y   mãc,   thiÕt   bÞ,   ph¬ng   tiÖn  vËn chuyÓn bÞ h háng trong trêng hîp thanh lý ®Ó thay thÕ  do h háng; ­ V¨n b¶n chÊp thuËn cña c¬  quan cÊp GiÊy phÐp  ®Çu t trong trêng hîp thanh lý   ®Ó  gi¶m bít chi phÝ  ho¹t  ®éng,  hoÆc  ®Ó   ®æi míi c«ng nghÖ, hoÆc  ®Ó  chuyÓn môc tiªu ho¹t  ®éng. d. Hå s¬ ®èi víi viÖc thanh lý vËt t, nguyªn liÖu khi  doanh  nghiÖp  cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi vÉn  ®ang  ho¹t   ®éng  gåm: ­ C«ng v¨n  ®Ò  nghÞ  cña doanh nghiÖp trong  ®ã  nªu râ  lý  do thanh lý, h×nh thøc thanh lý  vµ  Danh môc vËt t  ,  nguyªn liÖu  ®Ò  nghÞ  thanh lý  theo MÉu sè  4 t¹i Phô  lôc  ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy;
  4. 4 ­  Chøng th  gi¸m  ®Þnh chÊt lîng vÒ  viÖc nguyªn liÖu,  vËt liÖu kÐm phÈm chÊt, kh«ng  ®ñ  tiªu chuÈn cho s¶n xuÊt  cña th¬ng nh©n kinh doanh dÞch vô gi¸m ®Þnh hµng ho¸ theo   quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  20/1999/N§­CP ngµy 12 th¸ng 4  n¨m 1999 cña ChÝnh  phñ  vÒ  kinh  doanh dÞch  vô  gi¸m   ®Þnh  hµng   ho¸   vµ   Th«ng  t  sè  33/1999/TT­BTM   ngµy  18   th¸ng   11  n¨m 1999 cña Bé Th¬ng m¹i híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè  20/1999/N§­CP dÉn trªn. 2. Thñ  tôc thanh lý  m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn  chuyÓn, vËt t, nguyªn liÖu cña doanh nghiÖp chÕ xuÊt ViÖc   thanh   lý   m¸y   mãc,   thiÕt   bÞ,   ph ¬ng   tiÖn   vËn  chuyÓn, vËt t, nguyªn liÖu cña c¸c doanh nghiÖp chÕ  xuÊt   ph¶i   tu©n   thñ   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  nµy   vµ   quy   ®Þnh   vÒ  viÖc   mua   b¸n   hµng   ho¸   gi÷a   doanh   nghiÖp   chÕ   xuÊt   víi   doanh nghiÖp néi ®Þa. 3. Thêi h¹n tr¶ lêi hå s¬ thanh lý Trong thêi h¹n 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy nhËn hå  s¬   ®Çy  ®ñ  vµ  hîp lÖ, Bé  Th¬ng m¹i hoÆc c¬  quan  ®îc Bé  Th¬ng m¹i uû  quyÒn   cã   v¨n   b¶n   tr¶   lêi   vÒ   viÖc   thanh   lý.   Trêng   hîp  kh«ng chÊp nhËn viÖc thanh lý, Bé  Th¬ng m¹i hoÆc c¬  quan  ®îc Bé Th¬ng m¹i uû quyÒn ph¶i nªu râ lý do trong v¨n b¶n  tr¶ lêi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. III. Tr¸ch nhiÖm cña Bé Th¬ng m¹i vµ c¸c c¬ quan ®­ îc Bé Th¬ng m¹i uû quyÒn trong viÖc xem xÐt  vµ chÊp thuËn thanh lý 1. Tr¸ch nhiÖm cña Bé Th¬ng m¹i  Bé   Th¬ng   m¹i   cã   tr¸ch   nhiÖm   xem   xÐt   vµ   chÊp   thuËn  thanh lý m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, vËt t,  nguyªn liÖu ®èi víi c¸c dù ¸n sau: a. Dù ¸n ®Çu t th¨m dß, khai th¸c dÇu khÝ; b. Dù ¸n ®îc cÊp mét GiÊy phÐp ®Çu t nhng cã nhiÒu c¬  së s¶n xuÊt h¹ch to¸n ®éc lËp ë c¸c tØnh kh¸c nhau; c. Dù ¸n ®Çu t kinh doanh cöa hµng miÔn thuÕ; d. Dù  ¸n  ®Çu t trong lÜnh vùc ng©n hµng do Ng©n hµng  nhµ níc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t; ®. Dù ¸n ®Çu t kinh doanh trß ch¬i cã thëng. 2.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   c¸c   c¬   quan   ®îc   Bé   Th¬ng   m¹i   uû  quyÒn C¸c c¬  quan  ®îc Bé  Th¬ng m¹i uû  quyÒn cã  tr¸ch nhiÖm   xem xÐt vµ  chÊp thuËn thanh lý  m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng 
  5. 5 tiÖn vËn chuyÓn, vËt t, nguyªn liÖu cña c¸c doanh nghiÖp  cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi ngoµi c¸c dù  ¸n nªu t¹i Kho¶n 1,  Môc III Th«ng t nµy. IV. Tæ chøc thùc hiÖn   1.  Hµng quý,  c¸c  c¬  quan  ®îc  Bé  Th¬ng  m¹i uû   quyÒn  b¸o c¸o vÒ  Bé  Th¬ng m¹i viÖc thùc hiÖn thanh lý  m¸y mãc,  thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, vËt t, nguyªn liÖu cña  doanh nghiÖp cã  vèn  ®Çu t níc ngoµi trong ph¹m vi  ®îc uû  quyÒn. 2.   Vô   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  sÏ   ®Þnh   kú   kiÓm   tra   viÖc  thanh lý m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, vËt t,  nguyªn liÖu cña c¸c doanh nghiÖp cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi  t¹i c¸c c¬ quan ®îc Bé Th¬ng m¹i uû quyÒn. V. HiÖu lùc thi hµnh 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2.  Th«ng  t  nµy thay  thÕ  c¸c  quy  ®Þnh  t¹i  Môc VIII;  ®iÓm 4 Kho¶n 1 Môc IX Th«ng t  sè  22/2000/TT­BTM ngµy 15  th¸ng   12   n¨m   2000   cña   Bé   Th¬ng   m¹i   híng   dÉn   thùc   hiÖn  NghÞ   ®Þnh sè  24/2000/N§­CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2000 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t níc ngoµi  t¹i ViÖt Nam vÒ xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i  kh¸c cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ Kho¶n  3   Môc   I   Th«ng   t  sè   26/2001/TT­BTM   ngµy   4   th¸ng   12   n¨m  2001   cña   Bé   Th¬ng   m¹i   söa   ®æi,   bæ   sung   Th«ng   t  sè  22/2000/TT­BTM dÉn trªn.
  6. 6 Phô lôc MÉu sè 1 Danh môc vËt t, thiÕt bÞ ®Ò nghÞ thanh lý STT Tªn  §¬n  Sè lîng V¨n b¶n cho  Sè tê khai  hµng vÞ phÐp nhËp  h¶i quan khÈu 1 2 MÉu sè 2 Danh môc m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, vËt t,  nguyªn liÖu  ®Ò nghÞ thanh lý STT Tªn §¬n Sè V¨n b¶n cho Sè tê  TrÞ gi¸  TrÞ  hµn vÞ lîng phÐp nhËp  khai nhËp  gi¸ g khÈu h¶i  khÈu  cßn  quan ban ®Çu l¹i 1 2 MÉu sè 3 Danh môc m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®Ò nghÞ  thanh lý Sè  Tªn §¬n Sè V¨n b¶n  Sè tê  TrÞ gi¸  TrÞ gi¸ TT hµng vÞ lîng cho khai nhËp khÈu cßn l¹i phÐp nhËp  h¶i quan ban ®Çu khÈu 1 2 MÉu sè 4 Danh môc vËt t, nguyªn liÖu ®Ò nghÞ thanh lý Sè  Tªn §¬n Sè V¨n b¶n  Sè tê  Ghi chó TT hµng vÞ lîng cho khai phÐp nhËp  h¶i  khÈu quan 1 so   s¸nh   víi   kÕ   ho¹ch 
  7. 7 NK   nguyªn   liÖu   s¶n  xuÊt trong n¨m 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2