Thông tư 01/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:39

0
61
lượt xem
2
download

Thông tư 01/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

 1. t h«ng t    c ñ a   b é   x © y   d ù n g   S è   0 1 / 2 0 0 5 / T T ­ B X D   n g µ y   2 1     t h ¸ n g   0 1   n ¨ m  2005 Híng dÉn chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu NghÞ ®Þnh  s è   1 2 6 / 2 0 0 4 / N § ­ C P   n g µ y   2 6 / 5 / 2 0 0 4   c ñ a   C h Ý n h   p h ñ     v Ò   x ö   p h ¹ t  v i   p h ¹ m   h µ n h   c h Ý n h   t r o n g   h o ¹ t   ® é n g   x © y   d ù n g ,   q u ¶ n   l ý   c « n g  tr×nh h¹ tÇng ®« thÞ vµ qu¶n lý sö dông nhµ  ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/ N§­CP, ngµy 04/ 3/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§­CP, ngµy 14/11/2003   cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh   xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  126/2004/N§­CP, ngµy 26/5/2004   cña ChÝnh phñ  vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong ho¹t   ®éng x©y dùng, qu¶n lý  c«ng tr×nh h¹  tÇng  ®« thÞ  vµ  qu¶n   lý sö dông nhµ (sau ®©y gäi t¾t lµ N§ 126); ­ §Ó  n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c xö  ph¹t vi ph¹m hµnh   chÝnh   trong   ho¹t   ®éng   x©y   dùng,   qu¶n   lý   c«ng   tr×nh   h¹   tÇng  ®« thÞ  vµ  qu¶n lý  sö  dông nhµ, Bé  X©y dùng híng dÉn   thi hµnh mét sè ®iÒu cña N§ 126 nh sau: 1. Ph¹t c¶nh c¸o:  Ph¹t c¶nh c¸o lµ h×nh thøc ph¹t chÝnh ®èi víi hµnh vi   vi ph¹m lÇn  ®Çu cã  nhiÒu t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, vÝ  dô  nh:  mét hé gia ®×nh võa ®µo mãng cã vi ph¹m, khi ng êi cã thÈm  quyÒn  xö  ph¹t  ph¸t  hiÖn, nh¾c  nhë   ®∙ tù  gi¸c  ®×nh  chØ,  hoµn tr¶ l¹i mÆt b»ng; ngêi ®æ r¸c, ®æ vËt liÖu, phÕ th¶i  kh«ng  ®óng quy  ®Þnh, khi ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t ph¸t  hiÖn, nh¾c nhë   ®∙ tù  gi¸c dän s¹ch  ®æ  ®óng n¬i quy  ®Þnh  vµ mét sè vi ph¹m kh¸c. Ngoµi h×nh thøc ph¹t c¶nh c¸o, trong trêng hîp cô thÓ  ®èi tîng vi ph¹m hµnh chÝnh cßn bÞ  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p  kh¾c phôc hËu qu¶ nªu t¹i kho¶n 3 ®iÒu 5 N§ 126. 2. ThÈm quyÒn cìng chÕ  buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng  ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra cña  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a  kho¶n 3 §iÒu 43 N§ 126:  Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   x∙   cã   thÈm   quyÒn   ra  quyÕt   ®Þnh   cìng   chÕ   buéc   kh«i   phôc   l¹i   t×nh   tr¹ng   ban  ®Çu, vÝ dô nh:
 2. 2 ­ Hµnh vi lÊp ao hå, mÆt níc th× buéc hoµn tr¶ l¹i ao  hå, mÆt níc nh cò; ­ X©y dùng c«ng tr×nh lµm h háng hÖ  thèng c«ng tr×nh  h¹ tÇng kü thuËt th× ph¶i lµm l¹i nh cò;  ­ C¸c hµnh vi c¬i níi diÖn tÝch; chång thªm tÇng; më  réng ban c«ng; lÊn chiÕm kh«ng gian th×  buéc ph¸ dì  phÇn  x©y dùng vi ph¹m,  phÇn  diÖn tÝch lµm sai,  hoµn  tr¶ l¹i  t×nh tr¹ng ban ®Çu; ­ Hµnh vi x©y dùng c«ng tr×nh, nhµ  t¹m, lÒu qu¸n lÊn  chiÕm  vØa  hÌ,   ®êng phè, hµnh  lang  b¶o vÖ  c«ng  tr×nh h¹  tÇng kü  thuËt, nh÷ng khu vùc cÊm x©y dùng kh¸c th×  buéc  ph¸ dì phÇn c«ng tr×nh vi ph¹m; ­   Hµnh   vi   x©y   dùng   nhµ   ë   riªng   lÎ,   c«ng   tr×nh   x©y  dùng dë  dang, nhµ  t¹m vi ph¹m  quy ho¹ch th×  buéc ph¸ dì   phÇn c«ng tr×nh vi ph¹m ®ã. 3. §iÒu kiÖn n¨ng lùc cña tæ chøc, c¸ nh©n tham gia  ho¹t ®éng x©y dùng:  §iÒu   kiÖn   n¨ng   lùc   ho¹t   ®éng   cña   tæ   chøc,   n¨ng   lùc  nghÒ  nghiÖp cña c¸ nh©n tham gia ho¹t  ®éng x©y dùng  ®îc  quy  ®Þnh t¹i LuËt X©y dùng vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi  hµnh luËt. 4.   ThÈm   quyÒn   tÞch   thu   tang   vËt,   ph¬ng   tiÖn   ®îc   sö  dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh: Ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   khi   thùc   hiÖn   biÖn   ph¸p  tÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn nh»m ng¨n chÆn vi ph¹m cã  thÓ  tiÕp diÔn th×  trªn c¬  së   ®Þnh gi¸ s¬  bé  theo gi¸ thÞ   trêng,   ®Ó  quyÕt   ®Þnh   tÞch  thu  theo   thÈm   quyÒn;   nÕu   qua   viÖc  ®Þnh gi¸ s¬  bé  gi¸ trÞ  tang vËt, ph¬ng tiÖn vît qu¸  thÈm quyÒn th× quyÕt ®Þnh t¹m gi÷, trong thêi h¹n 02 ngµy   (ngµy   lµm   viÖc)   b¸o   c¸o   víi   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   quyÕt  ®Þnh.  §èi víi c¸c lùc lîng Thanh tra X©y dùng th×  ngêi cã  thÈm quyÒn t¹m gi÷ tang vËt, ph¬ng tiÖn quy ®Þnh t¹i Ph¸p  lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002 lµ Thanh tra viªn,  Ch¸nh thanh tra Së vµ Ch¸nh thanh tra Bé. 5. T¹m gi÷ tang vËt, ph¬ng tiÖn ®îc sö dông ®Ó vi ph¹m  hµnh chÝnh: Khi ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t cã c¨n cø cho r»ng nÕu  kh«ng  t¹m  gi÷  tang   vËt,   ph¬ng  tiÖn   th×   tang   vËt,   ph¬ng  tiÖn  ®ã  cã  thÓ   ®îc sö  dông  ®Ó  vi ph¹m tiÕp hoÆc bÞ  tÈu  t¸n th×  ph¶i ra quyÕt  ®Þnh t¹m gi÷  tang vËt, ph¬ng tiÖn  nh: trêng hîp « t« chë  vËt liÖu rêi, phÕ  th¶i g©y bôi,  bÈn   ®êng   phè;   c¸c   dông   cô   thi   c«ng,   c¸c   thiÕt   bÞ   thi  c«ng, nguyªn, nhiªn vËt liÖu... khi tham gia thi x©y dùng   c«ng tr×nh vi ph¹m vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c.
 3. 3 6. Thùc hiÖn viÖc khÊu trõ tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng: Trêng hîp ®èi tîng bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh b»ng   tiÒn mµ cã më tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng nhng kh«ng  chÞu thi hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t, th×  ngêi cã  thÈm quyÒn  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  göi QuyÕt  ®Þnh  cìng  chÕ  thi  hµnh     ®Õn   ng©n   hµng   n¬i   ®èi   tîng   vi   ph¹m   më   tµi   kho¶n  tiÒn göi  ®Ó  ng©n hµng thùc hiÖn khÊu trõ  tµi kho¶n theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 7. §Êt cha chuyÓn  ®æi môc  ®Ých sö  dông quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 6  N§ 126: §Êt cha chuyÓn  ®æi môc  ®Ých sö  dông lµ  c¸c lo¹i  ®Êt  theo quy  ®Þnh khi x©y dùng c«ng tr×nh Chñ   ®Çu t ph¶i xin  chuyÓn  ®æi môc  ®Ých sö  dông  ®Êt, cô  thÓ  t¹i kho¶n 1 §iÒu  13 LuËt §Êt ®ai n¨m  2003, gåm: ­ §Êt trång c©y hµng n¨m gåm  ®Êt trång lóa,  ®Êt  ®ång  cá dïng vµo ch¨n nu«i, ®Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c; b. §Êt trång c©y l©u n¨m; c. §Êt rõng s¶n xuÊt; d. §Êt rõng phßng hé; ®. §Êt rõng ®Æc dông; e. §Êt nu«i trång thuû s¶n; g. §Êt lµm muèi; h. §Êt n«ng nghiÖp kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; 8. Vïng cÊm x©y dùng quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3  ®iÒu 6 N§  126: Chñ   ®Çu t  x©y dùng  c«ng  tr×nh  trªn khu  vùc cÊm  x©y  dùng lµ  hµnh vi x©y dùng c«ng tr×nh vi ph¹m c¸c khu vùc  b¶o vÖ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, bao gåm: Hµnh lang b¶o vÖ ®ª ®iÒu ®îc quy ®Þnh t¹i: Kho¶n 1 §iÒu 18 Ph¸p lÖnh ®ª ®iÒu n¨m 2000; §iÒu   7   NghÞ   ®Þnh   sè   171/2003/N§­CP   ngµy   26/12/2003  cña ChÝnh phñ; b. Hµnh lang b¶o vÖ  c«ng tr×nh thuû  lîi  ® îc quy  ®Þnh  t¹i: ­ §iÒu  25 Ph¸p  lÖnh  khai  th¸c vµ   b¶o vÖ  c«ng  tr×nh  thuû lîi n¨m 2001; ­ §iÒu 23 NghÞ ®Þnh sè 143/2003/N§­CP ngµy 28/11/2003   cña ChÝnh phñ vÒ khai th¸c vµ b¶o vÖ c«ng tr×nh thuû lîi; c. Hµnh lang b¶o vÖ c«ng tr×nh giao th«ng:
 4. 4 ­  §èi víi c«ng tr×nh giao th«ng  ® êng bé   ®îc quy  ®Þnh  t¹i:   kho¶n   2  §iÒu  42   NghÞ   ®Þnh   sè  91/CP   ngµy   17/8/1994   cña ChÝnh phñ; t¹i: §iÒu 13; §iÒu 14; §iÒu 15; §iÒu 16;  §iÒu   17   vµ   §iÒu   18   NghÞ   ®Þnh   sè   186/2004/N§­CP   ngµy  05/11/2004 cña ChÝnh phñ ­ §èi víi c«ng tr×nh giao th«ng ®êng thuû néi ®Þa ®îc  quy ®Þnh t¹i: §iÒu 5; §iÒu 6; §iÒu 8; §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè   171/1999/N§­CP ngµy 12/7/1999 cña ChÝnh phñ; d. Hµnh lang b¶o vÖ  c«ng tr×nh x¨ng dÇu  ® îc quy  ®Þnh  t¹i:   kho¶n   1,   kho¶n   2   §iÒu   3;   §iÒu   4;   ®iÓm   ®,   ®iÓm   e,  ®iÓm   g,   ®iÓm   i   kho¶n   1   §iÒu   5   NghÞ   ®Þnh   sè   10­CP   ngµy  17/02/1993  cña ChÝnh phñ  vµ  t¹i  ®iÓm a,  ®iÓm b kho¶n 1  §iÒu   5   NghÞ   ®Þnh   sè   47/1999/N§­CP   ngµy   05/7/1999   cña   ChÝnh phñ; ®.   Hµnh   lang   b¶o   vÖ   c«ng   tr×nh   ®iÖn   theo   quy   ®Þnh  t¹i:   §iÒu   6;   §iÒu   8;   §iÒu   12;   §iÒu   14   NghÞ   ®Þnh   sè   54/1999/N§­CP ngµy 08/7/1999 cña ChÝnh phñ; e. Khu vùc b¶o vÖ  c¸c di tÝch lÞch sö  quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 32 LuËt Di s¶n v¨n ho¸ n¨m 2001; g. Hµnh lang b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh an ninh quèc phßng   vµ c¸c khu vùc kh¸c theo quy ®Þnh ph¸p luËt. 9. Khu vùc an toµn giÕng níc ngÇm quy ®Þnh t¹i kho¶n 1  §iÒu 25 N§ 126:  Vi ph¹m qui ®Þnh t¹i TCXD 33.1985 (11.21), gåm: a. Khu vùc I ­ §èi víi tÇng chøa níc  ®∙ b¶o vÖ  tèt  th×  khu vùc an toµn kh«ng nhá  h¬n 30 m; ngoµi ra khi x©y   dùng   chuång,   t¹i   ch¨n   nu«i   th×   ph¶i   c¸ch   ranh   giíi   lµ  100m. b. Khu vùc II ­ §èi víi tÇng chøa kh«ng  ®îc b¶o vÖ  hoÆc b¶o vÖ  kh«ng tèt th×  khu vùc an toµn kh«ng nhá  h¬n  50m; ngoµi ra khi x©y dùng chuång, t¹i ch¨n nu«i th× ph¶i   c¸ch ranh giíi lµ 300m. 10. Khu vùc b¶o vÖ  an toµn nguån níc mÆt quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b kho¶n 2 §iÒu 26 N§ 126: Ph¹m vi b¶o vÖ an toµn nguån níc mÆt quy ®Þnh t¹i môc  11 cña TCXD 33.1985.  11. Ph¹m vi b¶o vÖ hµnh lang an toµn tuyÕn èng n íc th«  vµ   ®êng  èng truyÒn t¶i níc s¹ch quy  ®Þnh t¹i  ®iÒu 27 N§  126: Vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   8.31   môc   8   TCXD   33.1985  “Qui ®Þnh vÒ èng dÉn, m¹ng líi ®êng èng vµ c¸c c«ng tr×nh  trªn m¹ng”;
 5. 5 12. Sö  dông tr¸i víi môc  ®Ých quy  ®Þnh sö  dông chung  c, lµm mÊt ¶nh hëng ®Õn trËt tù, trÞ an quy ®Þnh t¹i kho¶n  1 ®iÒu 38 N§ 126:  Lµ hµnh vi cña ngêi chñ sö h÷u phÇn së h÷u riªng hoÆc  cho   ngêi   kh¸c   sö   dông   c¨n   hé   chung   c  vµo   c¸c   môc   ®Ých  tr¸i víi c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh vÒ  qu¶n lý  sö  dông nhµ  chung c, vÝ dô: a. Sö  dông nhµ  chung c  vµo môc  ®Ých kh¸c kh«ng ph¶i  ®Ó   ë  mµ  lµm c¬  së  s¶n xuÊt; kinh doanh; v¨n phßng vµ  c¸c   môc ®Ých kh¸c; b.   Sö   dông   c¨n   hé   chung   c  ®Ó   kinh   doanh   c¸c   ngµnh  nghÒ  vµ  c¸c lo¹i hµng  ho¸  dÔ  ch¸y,  næ (kinh  doanh  hµn,  ga, vËt liÖu næ vµ  c¸c ngµnh nghÒ  g©y  nguy  hiÓm kh¸c);  kinh doanh c¸c dÞch vô g©y ån qu¸ møc (Karaoke, vò tr êng,  söa ch÷a xe m¸y, « t« vµ  c¸c ho¹t  ®éng dÞch vô  kh¸c g©y  tiÕng ån vît qu¸ møc cho phÐp); vi ph¹m trËt tù c«ng céng  (kh«ng ph¶i qu¶n lý trËt tù x©y dùng); nãi chuyÖn hoÆc sö   dông thiÕt bÞ  g©y tiÕng  ån qu¸ møc lµm ¶nh hëng  ®Õn sinh  ho¹t cña c¸c hé  sèng trong chung c  vµ  hµnh vi kh¸c lµm  ¶nh hëng ®Õn trËt tù, trÞ an nhµ chung c; 13. G©y « nhiÔm nhµ  chung c quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  ®iÒu  38 N§ 126: Lµ  hµnh vi x¶ ph©n, r¸c, níc th¶i; chÊt  ®éc h¹i; g©y  thÊm, dét; nu«i gia sóc, gia cÇm trong khu vùc thuéc phÇn   sö   h÷u   chung;   nu«i   gia   sóc,   gia   cÇm   thuéc   phÇn   së   h÷u  riªng mµ  lµm ¶nh hëng  ®Õn m«i trêng sèng cña c¸c hé  kh¸c  vµ  khu vùc c«ng céng; kinh doanh dÞch vô  g©y « nhiÔm m«i  trêng (lß mæ gia sóc, röa xe vµ  c¸c dÞch vô  g©y « nhiÔm  kh¸c). 14. PhÇn së  h÷u chung trong nhµ  chung c  quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 38 N§ 126: Lµ phÇn diÖn tÝch cña chung c, bao gåm:  a.   PhÇn   kh«ng   gian   vµ   hÖ   thèng   kÕt   cÊu   chÞu   lùc,   trang   thiÕt   bÞ   kü   thuËt   dïng   chung   trong   nhµ   chung   c (khung   cét,   têng,   sµn,   m¸i,   s©n   thîng,   hµnh   lang,   cÇu  thang bé, thang m¸y, ®êng tho¸t hiÓm, lång x¶ r¸c, hép kü  thuËt, n¬i  ®Ó  xe; hÖ  thèng cÊp  ®iÖn, níc, ga, th«ng tin  liªn   l¹c,   ph¸t   thanh,   truyÒn   h×nh,   tho¸t   níc,   bÓ   phèt,  thu l«i, cøu ho¶...); b.  HÖ  thèng  kÕt cÊu  h¹  tÇng  kü  thuËt  ngoµi  nhµ   g¾n  víi nhµ chung c ®ã.  c. PhÇn diÖn tÝch kh¸c kh«ng thuéc së  h÷u riªng theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt 15. Tr×nh tù  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi c«ng  tr×nh x©y dùng vi ph¹m: 
 6. 6 a.  C¸c bé  phËn c«ng tr×nh x©y dùng vi ph¹m ph¶i  ®îc  ph¸t hiÖn kÞp thêi; b. LËp Biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh, trong ®ã ®×nh chØ   hµnh vi x©y dùng vi ph¹m; c.   Ra   QuyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   ngay.   Trong   QuyÕt   ®Þnh   xö  ph¹t ph¶i ghi râ  h×nh thøc b¾t buéc  ®èi víi tæ chøc, c¸  nh©n vi ph¹m ph¶i kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban ®Çu, vÝ dô  nh:   ph¸   dì   diÖn   tÝch   c¬i   níi,   h¹ng   môc   c«ng   tr×nh   x©y  dùng, diÖn tÝch më réng, lÊn chiÕm, ®ång thêi quy ®Þnh râ   thêi h¹n kh¾c phôc hËu qu¶. d. HÕt thêi h¹n ghi trong QuyÕt  ®Þnh xö  ph¹t nÕu tæ  chøc, c¸ nh©n vi ph¹m kh«ng tù  gi¸c thi hµnh th×  buéc c­ ìng chÕ  thi hµnh. Mäi phÝ  tæn do viÖc cìng chÕ  tæ chøc,  c¸ nh©n vi ph¹m ph¶i chÞu.  16. C¸c mÉu biÓu kÌm theo: Ban hµnh theo Th«ng t nµy 08 biÓu mÉu vÒ  Biªn b¶n vi  ph¹m hµnh chÝnh, QuyÕt ®Þnh xö ph¹t, B¸o c¸o (kÌm theo).  17. Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh trong thêi gian chuyÓn  tiÕp: a.   §èi   víi   nh÷ng   vô   viÖc   ®∙   cã   QuyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t  hoÆc QuyÕt ®Þnh ph¸ dì c«ng tr×nh theo NghÞ ®Þnh sè 48/CP   ngµy   05/5/1997   cña   ChÝnh   phñ   mµ   c¸c   QuyÕt   ®Þnh   nµy   vÉn   cßn hiÖu lùc nhng  ®èi tîng vi ph¹m cha thi hµnh th×  tiÕp  tôc thùc hiÖn theo c¸c QuyÕt ®Þnh xö ph¹t ®ã; b. Nh÷ng hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t  ®éng   x©y dùng, qu¶n lý c«ng tr×nh h¹ tÇng ®« thÞ vµ qu¶n lý sö   dông nhµ  tríc khi   NghÞ   ®Þnh 126/2004/N§­CP cã  hiÖu lùc  thi hµnh mµ  cha bÞ  ph¸t hiÖn, xö  ph¹t th×  khi ph¸t hiÖn  sÏ xö ph¹t theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 126/2004/N§­CP. 18. Tr¸ch nhiÖm thi hµnh: a. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. b. VÒ  thÈm  quyÒn xö  ph¹t cña Thanh tra chuyªn ngµnh  X©y dùng thµnh phè Hµ Néi. §îc thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 100/2002/Q§­TTg ngµy   24/7/2002 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc cho phÐp thµnh  lËp thÝ   ®iÓm Thanh tra chuyªn ngµnh x©y dùng t¹i Hµ  néi  vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh. c. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¸c c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh,  thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng cã  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn  Th«ng t nµy.
 7. 7 d. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã nh÷ng khã kh¨n, v íng m¾c ®Ò  nghÞ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng, c¸c Së X©y dùng ph¶n ¸nh vÒ Bé X©y dùng.
 8. MÉu sè 01 KÕt qu¶ kiÓm tra xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ ho¹t ®éng x©y dùng (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 01/2005/TT­BXD ngµy 21 th¸ng 01 n¨m 2005 cña BXD) STT Phêng  LËp biªn b¶n KÕt qu¶ xö lý Thùc hiÖn Q§ XP Sè vô  X∙ tån  QuËn  ®äng  HuyÖn (vô) TS Sai  Tr¸i  Vi  Ph¹t  Ph¹t  TÞch  Tíc  Buéc  Sè  Sè vô  Sè vô  (vô phÐp phÐp ph¹m  c¶nh  tiÒn  thu  giÊy  ph¸  tiÒn  tù  cìng  ) (vô) (vô) kh¸c c¸o (®ång/ tang  phÐp  dì  ph¹t  ph¸  chÕ ph¸  (vô) (vô) sè vô) vËt x©y  (vô) ®∙ nép  dì  dì (vô) (vô) dùng  (®ång) (vô) (vô)
 9. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA MÉu sè:.02 c¬ quan chñ qu¶n céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam (C¬ quan lËp biªn  §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc b¶n) Sè:        /BB­ VPHC biªn b¶n Vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ... (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè  01/2005/TT­BXD ngµy 21 th¸ng 01 n¨m 2005 cña BXD) (Ghi theo néi dung vi ph¹m: ho¹t ®éng x©y dùng, qu¶n lý   c«ng tr×nh h¹ tÇng ®« thÞ vµ qu¶n lý sö dông nhµ) H«m   nay,   håi...,         giê......     ngµy......   th¸ng   ......       n¨m.......,  t¹i.............................. ­ Chóng t«i gåm: ­ §¹i diÖn c¬ quan chøc n¨ng (Ghi râ  hä, tªn, chøc vô, c¬  quan cña ngêi tham gia   lËp biªn b¶n) ..................................................... ......................................................... ................. ..................................................... ......................................................... ................. II. §¹i diÖn  ®èi tîng vi ph¹m hµnh chÝnh (Chñ   ®Çu t,  Nhµ thÇu thi c«ng, Nhµ thÇu t vÊn x©y dùng)..... (Ghi   râ   hä,   tªn,   ®Þa   chØ,   nghÒ   nghiÖp,   chøng   minh   nh©n d©n cña ngêi ®Ëi diÖn cho ®èi tîng vi ph¹m) ..................................................... ......................................................... .................
 10. 10 ..................................................... ......................................................... ................. C.   TiÕn   hµnh   lËp   biªn   b¶n   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vÒ...  ( Ghi theo néi dung vi ph¹m: ho¹t  ®éng x©y dùng, qu¶n lý   sö dông c«ng tr×nh h¹ tÇng ®« thÞ vµ qu¶n lý sö dông nhµ) ­ Néi dung vi ph¹m  (Ghi râ  tõng hµnh vi vi ph¹m,  ®èi   chiÕu víi ®iÓm, kho¶n, ®iÒu N§ 126): ..................................................... ......................................................... ....... ..................................................... ......................................................... ....... ..................................................... ......................................................... ....... ..................................................... ......................................................... ................ ..................................................... ......................................................... ................ II. Yªu cÇu ¤ng (Bµ).............. §¹i diÖn cho (®èi  tîng vi ph¹m)... thùc hiÖn c¸c viÖc sau: ­ §×nh chØ ngay hµnh vi vi ph¹m; b. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: (Buéc kh«i phôc t×nh   tr¹ng ban ®Çu ®∙ bÞ thay ®æi hoÆc buéc ph¸ dì c«ng tr×nh,   bé phËn c«ng tr×nh; buéc kh¾c phôc t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i   trêng...) ..................................................... ......................................................... ................ ..................................................... ......................................................... ................ ..................................................... ......................................................... ................  c.   (§èi   tîng   vi  ph¹m).............................................   cã  
 11. 11 tr¸ch   nhiÖm   ®Õn........   lóc........   giê..............  ngµy... th¸ng..... n¨m.... ®Ó gi¶i quyÕt vô viÖc vi ph¹m. D. C¸c ý kiÕn kh¸c: ..................................................... ......................................................... ................ ..................................................... ......................................................... ................ ..................................................... ......................................................... ................ ..................................................... ......................................................... ................ Biªn b¶n ®îc lËp thµnh 04 b¶n, cã néi dung vµ gi¸ trÞ  nh  nhau, giao cho (®èi tîng vi ph¹m) 01 b¶n, 03 b¶n c¬  quan lËp biªn b¶n  gi÷. Biªn   b¶n   gåm.........   trang,   ®îc   mäi   ngêi   ký   x¸c  nhËn. Ngêi lËp biªn b¶n Ký, ghi râ hä tªn,  chøc vô §èi tîng vi ph¹m (Ký, ghi râ hä, tªn) §¹i diÖn chÝnh quyÒn Phêng, X∙ (NÕu cã) Ký, Ghi râ hä, tªn, chøc vô  Thñ trëng c¬ quan cña ngêi lËp biªn b¶n Ký tªn, §ãng dÊu
 12. 12 MÉu sè: 03 c¬ quan chñ qu¶n céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam (C¬ quan ra quyÕt  §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ®Þnh) .........., ngµy...... th¸ng...  Sè:     /Q§­XP­UB  n¨m..... (TTrXD) quyÕt ®Þnh xö ph¹t c¶nh c¸o vi ph¹m hµnh chÝnh (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 01/2005/TT­BXD  ngµy 21 th¸ng 01 n¨m 2005 cña BXD) (cña ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh) C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02/7/2002. C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   134/2003/N§­CP   ngµy   14/11/2003  cña ChÝnh phñ  vÒ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu  cña Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. C¨n cø NghÞ  ®Þnh sè 126/2004/N§­CP ngµy 26/5/2004 cña   ChÝnh phñ  vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t  ®éng  x©y dùng, qu¶n lý c«ng tr×nh h¹ tÇng ®« thÞ vµ qu¶n lý sö   dông nhµ. C¨n cø kh¸c (QuyÕt  ®Þnh vÒ  chøc n¨ng, nhiÖm vô, thÈm   quyÒn cña c¬ quan ra QuyÕt ®Þnh xö ph¹t)... C¨n   cø   Biªn   b¶n   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   sè.../BB­VPHC  ngµy... th¸ng... n¨m...    cña............      XÐt néi dung, tÝnh chÊt vi ph¹m hµnh chÝnh Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Xö  ph¹t  ®èi víi:  (Ghi râ  hä  tªn,  ®Þa chØ   ®èi tîng vi ph¹m) ..................................................... ......................................................... ................. ..................................................... ......................................................... .................
 13. 13  B»ng c¸c h×nh thøc sau ®©y: C¶nh c¸o. 2. Ph¹t bæ sung (nÕu cã): ­  TÞch   thu:  (Tang   vËt,   ph¬ng  tiÖn,  ghi   râ   sè  lîng,   chñng   lo¹i,   ®¸nh   gi¸   s¬   bé)...................................................... ...................; b. Tíc theo thÈm quyÒn hoÆc kiÕn nghÞ  c¬  quan  ®∙ cÊp   tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ: (GiÊy   phÐp  x©y  dùng,   GiÊy   ®¨ng  ký  kinh  doanh,  chøng  chØ  hµnh   nghÒ x©y dùng) §i Ò u   2.   C¸c h×nh thøc xö  lý.  (Nªu râ  h×nh thøc xö   lý: Buéc ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc kh«i   phôc l¹i t×nh tr¹ng ban ®Çu ®∙ bÞ thay ®æi do vi ph¹m g©y   ra hoÆc buéc th¸o dì  c«ng tr×nh,  bé  phËn c«ng tr×nh  vi   ph¹m;   buéc   kh¾c   phôc   t×nh   tr¹ng   «   nhiÔm   m«i   trêng...;  Buéc båi thêng thiÖt h¹i do vi ph¹m hµnh chÝnh; Buéc thùc   hiÖn c¸c quy  ®Þnh cña Nhµ  níc vÒ: xin cÊp GiÊy phÐp x©y   dùng, xin phª duyÖt thiÕt kÕ...) §i Ò u   3.  (Tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m)....... cã tr¸ch  nhiÖm thi hµnh nghiªm chØnh c¸c h×nh thøc xö ph¹t nªu t¹i   §iÒu 1 vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ nªu t¹i §iÒu 2 (nÕu   cã) cña QuyÕt ®Þnh nµy.  Trong thêi h¹n 10 ngµy kÓ tõ ngµy ®îc giao QuyÕt ®Þnh  nµy   nÕu   (®èi   tîng   vi   ph¹m).....     kh«ng   tù   nguyÖn   thùc  hiÖn QuyÕt ®Þnh xö ph¹t nµy, sÏ bÞ cìng chÕ thi hµnh. §i Ò u  4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. (tæ  chøc,  c¸ nh©n  vi ph¹m):  ...  vµ  (c¸c  c¬  quan  cã  liªn   quan):.......................   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi  hµnh quyÕt ®Þnh nµy. Ngêi cã thÈm quyÒn xö  ph¹t (Ký tªn, ®ãng dÊu) N¬i nhËn:  ­ Nh §iÒu 3;  ­ C¸c c¬ quan liªn quan; ­ Lu.
 14. 14 MÉu sè: 04 c¬ quan chñ qu¶n céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam (C¬ quan ra quyÕt  §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ®Þnh) .........., ngµy...... th¸ng...  Sè:     /Q§­XP­UB  n¨m..... (TTrXD)    quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 01/2005/TT­BXD ngµy 21 th¸ng 01 n¨m 2005 cña BXD) (cña ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh) C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02/7/2002. C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   134/2003/N§­CP   ngµy   14/11/2003  cña ChÝnh phñ  vÒ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu  cña Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. C¨n cø NghÞ  ®Þnh sè 126/2004/N§­CP ngµy 26/5/2004 cña   ChÝnh phñ  vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong ho¹t  ®éng  x©y dùng, qu¶n lý c«ng tr×nh h¹ tÇng ®« thÞ vµ qu¶n lý sö   dông nhµ. C¨n cø kh¸c (QuyÕt  ®Þnh vÒ  chøc n¨ng, nhiÖm vô, thÈm   quyÒn cña c¬ quan ra QuyÕt ®Þnh xö ph¹t)...... C¨n   cø   Biªn   b¶n   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   sè.../BB­VPHC  ngµy... th¸ng.. .n¨m...    cña............      XÐt néi dung, tÝnh chÊt vi ph¹m hµnh chÝnh Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Xö  ph¹t  ®èi víi:  (Ghi râ  hä  tªn,  ®Þa chØ   ®èi tîng vi ph¹m) ..................................................... ......................................................... ................. ..................................................... ......................................................... .................
 15. 15 B»ng c¸c h×nh thøc sau  ®©y  (Nªu râ  c¸c h×nh thøc xö   ph¹t): ­ Ph¹t tiÒn: (Tæng céng)...... ®ång, trong ®ã  (Nªu râ   tõng hµnh vi vµ møc ph¹t);  2. Ph¹t bæ sung: ­ TÞch thu:  (Tang   vËt,   ph¬ng   tiÖn,   ghi   râ   sè   lîng,   chñng   lo¹i,   ®¸nh   gi¸   s¬   bé)...................................................... ...................;  b. Tu©n theo thÈm quyÒn hoÆc kiÕn nghÞ c¬ quan ®∙ cÊp   tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ: (GiÊy   phÐp  x©y  dùng,   GiÊy   ®¨ng  ký  kinh  doanh,  chøng  chØ  hµnh   nghÒ x©y dùng) §i Ò u   2.   C¸c h×nh thøc xö  lý.  (Nªu râ  h×nh thøc xö   lý: Buéc ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc kh«i   phôc l¹i t×nh tr¹ng ban ®Çu ®∙ bÞ thay ®æi do vi ph¹m g©y   ra hoÆc buéc th¸o dì  c«ng tr×nh,  bé  phËn c«ng tr×nh  vi   ph¹m;   buéc   kh¾c   phôc   t×nh   tr¹ng   «   nhiÔm   m«i   trêng...;  Buéc båi thêng thiÖt h¹i do vi ph¹m hµnh chÝnh; Buéc thùc   hiÖn c¸c quy  ®Þnh cña Nhµ  níc vÒ: xin cÊp GiÊy phÐp x©y   dùng, xin phª duyÖt thiÕt kÕ...) §i Ò u   3.     (Tæ   chøc,   c¸   nh©n   vi   ph¹m).......   cã  tr¸ch nhiÖm nép tiÒn ph¹t theo §iÒu 1 QuyÕt  ®Þnh nµy t¹i  Kho   b¹c   Nhµ   níc   sè:..............   ®Þa  chØ:.......................,   ®ång   thêi   thi   hµnh   nghiªm   chØnh   c¸c   h×nh   thøc   xö   ph¹t   bæ   sung   vµ   biÖn   ph¸p   kh¾c  phôc hËu qu¶ nªu t¹i §iÒu 2 (nÕu cã) cña QuyÕt ®Þnh nµy.  Trong thêi h¹n 10 ngµy kÓ tõ ngµy ®îc giao QuyÕt ®Þnh  nµy   nÕu   (®èi   tîng   vi   ph¹m).....     kh«ng   tù   nguyÖn   thùc  hiÖn QuyÕt ®Þnh xö ph¹t nµy, sÏ bÞ cìng chÕ thi hµnh. §i Ò u  4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký.  (tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m):...... vµ (c¸c c¬ quan cã   liªn quan):.................... chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh  quyÕt ®Þnh nµy. Ngêi cã thÈm quyÒn xö  ph¹t (Ký tªn, ®ãng dÊu) N¬i nhËn: 
 16. 16 ­ Nh §iÒu 3;  ­ C¸c c¬ quan liªn quan; ­ Lu.
 17. 17 MÉu sè: 05 c¬ quan chñ qu¶n céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam (C¬ quan ra quyÕt  §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ®Þnh) .........., ngµy...... th¸ng...  Sè:     /Q§CC­UB  n¨m..... (TTrXD) quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ ®Ó thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè  01/2005/TT­BXD  ngµy 21 th¸ng 01 n¨m 2005 cña BXD) (cña ngêi cã thÈm quyÒn) C¨n cø §iÒu 66 Ph¸p lÖnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh   ngµy 02/7/2002. C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè...   ngµy...   th¸ng...   n¨m...   cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh thñ tôc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ   thi hµnh QuyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh. C¨n cø kh¸c (QuyÕt  ®Þnh vÒ  chøc n¨ng, nhiÖm vô, thÈm   quyÒn cña c¬ quan ra QuyÕt ®Þnh cìng chÕ) §Ó   ®¶m b¶o thi hµnh QuyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh   chÝnh   sè:         /Q§XP­UB(TTrXD)   ngµy......   th¸ng.........   n¨m......... cña..................................... §Õn nay  ®∙ hÕt thêi h¹n thi hµnh QuyÕt  ®Þnh xö  ph¹t,   nhng  ®èi tîng vi ph¹m........ kh«ng tù  gi¸c thi hµnh. V×   vËy: Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.  ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ... ( Ghi râ néi   dung cìng chÕ: Ph¸ dì  c«ng tr×nh, TÞch thu tang vËt, ph ­ ¬ng tiÖn, KhÊu trõ  tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng, Kª biªn tµi   s¶n)  ®Ó  thi hµnh QuyÕt  ®Þnh sè:...........Q§XP­UB(TTrXD),  ngµy.......th¸ng...n¨m ... cña .....  ®èi víi  (Ghi râ  hä,   tªn, ®Þa chØ tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m hµnh chÝnh):
 18. 18 § i Ò u   2.  (tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m)....... cã tr¸ch  nhiÖm thi hµnh nghiªm chØnh QuyÕt ®Þnh nµy.  §i Ò u  3.  ­   Giao   cho:   ¤ng   (Bµ)......   chøc   vô:..........   thuéc  ®¬n vÞ:.................  2. C¸c c¬  quan:  (Ghi tªn c¸c  ®¬n vÞ  phèi hîp: C«ng   An, Tµi chÝnh....)... ..................................................... ......................................................... ................. ..................................................... ......................................................... ................. thi hµnh QuyÕt  ®Þnh nµy trong thêi h¹n 10 ngµy kÓ  tõ  ngµy ký. §i Ò u  4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. (tæ   chøc,   c¸   nh©n   vi   ph¹m):................   ph¶i   cã  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn yªu cÇu cña lùc l îng thi hµnh cìng  chÕ  vµ  chÞu mäi phÝ  tæn vÒ  viÖc tæ chøc thùc hiÖn cìng  chÕ. Ngêi cã thÈm quyÒn cìng  chÕ (Ký tªn, ®ãng dÊu) N¬i nhËn:   ­ Nh §iÒu 3;  ­ C¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn cìng chÕ; ­ C¸c c¬ quan liªn quan; ­ Lu.
 19. 19 MÉu sè: 06 c¬ quan chñ qu¶n céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam (C¬ quan ra quyÕt  §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc ®Þnh) .........., ngµy...... th¸ng...  Sè:     /Q§CC­UB  n¨m..... (TTrXD) Quy Õ t  ®Þ nh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶  do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra trong trêng hîp  ®∙ hÕt thêi hiÖu xö ph¹t (Ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 01/2005/TT­BXD  ngµy 21 th¸ng 01 n¨m 2005 cña BXD) (cña ngêi cã thÈm quyÒn ) C¨n   cø   §iÒu   10   vµ   §iÒu   56   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh chÝnh ngµy 02/7/2002. C¨n   cø   §iÒu   4   NghÞ   ®Þnh   sè   126/2004/N§­CP   ngµy   26/5/2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong ho¹t  ®éng x©y dùng, qu¶n lý  c«ng tr×nh h¹  tÇng  ®«   thÞ vµ qu¶n lý sö dông nhµ.  XÐt   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vÒ……………;   do   ®∙   qu¸   thêi hiÖu xö ph¹t, nªn kh«ng ¸p dông xö ph¹t vi ph¹m hµnh   chÝnh. §Ó  kh¾c phôc triÖt  ®Ó  hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh   g©y ra Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1:   ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do vi  ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi   tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m hµnh  chÝnh   lµ:  (Ghi   râ   hä,   tªn,   ®Þa   chØ)........................... ..................................................... ......................................................... .................
 20. 20 BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ bao gåm: (Ghi râ biÖn ph¸p   kh¾c phôc hËu qu¶ nh: Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban   ®Çu ®∙ bÞ thay ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra hoÆc buéc   ph¸   dì   c«ng   tr×nh,   bé   phËn   c«ng   tr×nh;   kh¾c   phôc   t×nh   tr¹ng « nhiÔm do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra) ..................................................... ......................................................... ................. ..................................................... ......................................................... ................. ..................................................... ......................................................... ................. ..................................................... ......................................................... ................. §i Ò u   2:   (c¸   nh©n,   tæ   chøc   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh)……   ph¶i nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c biÖn ph¸p nªu t¹i §iÒu 1  QuyÕt   ®Þnh   nµy   trong   thêi   h¹n   10   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   ®îc  giao. Qu¸   thêi   h¹n   nµy,   nÕu   (®èi   tîng   vi   ph¹m)..........  kh«ng  tù  gi¸c  chÊp  hµnh QuyÕt   ®Þnh  nµy th×  bÞ  cìng  chÕ  thi hµnh. (c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m hµnh chÝnh)...... cã  quyÒn  khiÕu n¹i hoÆc khëi kiÖn QuyÕt ®Þnh nµy theo quy ®Þnh cña   ph¸p luËt. §i Ò u  3:   QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. Trong thêi h¹n ba ngµy, QuyÕt ®Þnh nµy ®îc göi cho: (Tæ   chøc,   c¸   nh©n   vi  ph¹m)................................... ®Ó chÊp hµnh. 2…................................. ®Ó b¸o c¸o. 3.…………............................   ®Ó   gi¸m   s¸t,   ®«n  ®èc, phèi hîp thùc hiÖn. Ngêi cã ThÈm quyÒn ra  quyÕt ®Þnh (Ký tªn,  ®ãng dÊu) N¬i nhËn 
Đồng bộ tài khoản