Thông tư 01/2009/TT-BKH

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
52
lượt xem
3
download

Thông tư 01/2009/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2009/TT-BKH về đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2009/TT-BKH

 1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 01/2009/TT-BKH Hà N i, ngày 13 tháng 01 năm 2009 THÔNG TƯ S A I, B SUNG THÔNG TƯ S 03/2006/TT-BKH NGÀY 19/10/2006 C A B K HO CH VÀ U TƯ HƯ NG D N M T S N I DUNG V H SƠ, TRÌNH T , TH T C ĂNG KÝ KINH DOANH THEO QUY NNH T I NGHN NNH S 88/2006/N -CP NGÀY 29/8/2006 C A CHÍNH PH V ĂNG KÝ KINH DOANH Căn c Ngh nh s 88/2006/N -CP ngày 29/8/2006 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh; Căn c Ngh nh s 139/2007/N -CP ngày 05/9/2007 c a Chính ph hư ng d n chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Doanh nghi p; Căn c Ngh nh s 100/2008/N -CP ngày 08/9/2008 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t Thu thu nh p cá nhân; Căn c Ngh nh s 116/2008/N -CP ngày 14/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và u tư; Th c hi n k t lu n c a Phó Th tư ng thư ng tr c Chính ph Nguy n Sinh Hùng - Trư ng ban Ban ch o Trung ương tri n khai th c hi n Lu t Thu thu nh p cá nhân t i Thông báo s 236/TB-VPCP ngày 01/9/2008 c a Văn phòng Chính ph , i u 1. S a i, b sung m t s m u gi y t áp d ng i v i h kinh doanh như sau: 1. Gi y ngh ăng ký kinh doanh h kinh doanh th c hi n theo m u quy nh t i Ph l c I-6 ban hành kèm theo Thông tư này, thay th m u quy nh t i Ph l c I-6 ban hành kèm theo Thông tư s 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 hư ng d n m t s n i dung v h sơ, trình t , th t c ăng ký kinh doanh theo quy nh t i Ngh nh s 88/2006/N -CP ngày 29/8/2006 c a Chính ph v ăng ký kinh doanh (sau ây g i t t là Thông tư s 03/2006/TT-BKH). 2. Danh sách các cá nhân góp v n thành l p kinh doanh i v i trư ng h p h kinh doanh do m t nhóm cá nhân thành l p th c hi n theo m u quy nh t i Ph l c II-5 ban hành kèm theo Thông tư này. 3. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh h kinh doanh th c hi n theo m u quy nh t i Ph l c IV-6 ban hành kèm theo Thông tư này, thay th m u quy nh t i Ph l c IV-6 ban hành kèm theo Thông tư s 03/2006/TT-BKH. i u 2. S a i m u Thông báo thay i n i dung ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p như sau:
 2. M u Thông báo thay i n i dung ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p th c hi n theo quy nh t i Ph l c III-5 ban hành kèm theo Thông tư này, thay th m u quy nh t i Ph l c III-5 ban hành kèm theo Thông tư s 03/2006/TT-BKH. i u 3. B sung m u gi y t áp d ng cho trư ng h p chuy n i doanh nghi p theo quy nh t i các i u 19, 20, 21, 24 Ngh nh s 139/2007/N -CP ngày 5/9/2007 c a Chính ph hư ng d n chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Doanh nghi p như sau: a. Gi y ngh chuy n i Công ty TNHH thành Công ty c ph n th c hi n theo m u quy nh t i Ph l c I-7 ban hành kèm theo Thông tư này. b. Gi y ngh chuy n i Công ty TNHH hai thành viên tr lên, công ty c ph n và doanh nghi p tư nhân thành Công ty TNHH m t thành viên th c hi n theo m u quy nh t i Ph l c I-8 ban hành kèm theo Thông tư này. c. Gi y ngh chuy n i Công ty TNHH m t thành viên, doanh nghi p tư nhân thành Công ty TNHH hai thành viên tr lên th c hi n theo m u quy nh t i Ph l c I-9 ban hành kèm theo Thông tư này. i u 2. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. 2. Nh ng h kinh doanh ã ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh trư c khi Thông tư này có hi u l c không ph i th c hi n vi c i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo m u m i. Vi c i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo m u m i ư c th c hi n ng th i khi h kinh doanh ăng ký thay i n i dung ăng ký kinh doanh khác. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng TW ng và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Võ H ng Phúc - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n QPPL - B Tư pháp; - S KH& T các t nh, TP tr c thu c TW; - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu: VP, C c PTDN. DANH M C
 3. CÁC M U GI Y T S D NG TRONG ĂNG KÝ KINH DOANH (Ban hành kèm theo Thông tư s 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 c a B K ho ch và u tư) STT M u gi y t Ký hi u 1 Gi y ngh chuy n i Công ty TNHH thành công ty Ph l c I-7 c ph n 2 Gi y ngh chuy n i Công ty c ph n, công ty Ph l c I-8 TNHH hai thành viên tr lên, doanh nghi p tư nhân thành công ty TNHH m t thành viên 3 Gi y ngh chuy n i công ty TNHH m t thành Ph l c I-9 viên, doanh nghi p tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên tr lên 4 Gi y ngh ăng ký kinh doanh h kinh doanh Ph l c I-6 5 Danh sách các cá nhân góp v n thành l p h kinh Ph l c II-5 doanh 6 Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh h kinh doanh Ph l c IV-6 7 Thông báo thay i n i dung ăng ký kinh doanh c a Ph l c III-5 doanh nghi p PH L C I-7 M u Gi y ngh chuy n i Công ty TNHH thành công ty c ph n C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------------- GI Y NGHN CHUY N I Kính g i: Phòng ăng ký kinh doanh ......................................... 1. Tôi là: (ghi rõ h tên b ng ch in hoa) ............................................................. Nam/N : Ch c danh: .......................................................................................................................... Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân t c: ............................ Qu c t ch: ..............................................
 4. Ch ng minh nhân dân (ho c H chi u) s : .............................................................................. Ngày c p: ...../...../.................................................. Nơi c p: ................................................ Nơi ăng ký h khNu thư ng trú: ........................................................................................... Ch hi n t i: ...................................................................................................................... i n tho i: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. Là i di n theo pháp lu t c a công ty 2. Tên công ty ư c chuy n i: (ghi b ng ch in hoa)............................................................. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s : ............................................................................... Lo i hình doanh nghi p: ......................................................................................................... Do: ..................................................... C p ngày: ......./....../................................................. a ch tr s chính: .............................................................................................................. i n tho i: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. ĂNG KÝ CHUY N I THÀNH CÔNG TY C PH N NHƯ SAU: 1. Tên công ty chuy n i vi t b ng ti ng Vi t: ........................................................................ - Tên công ty vi t b ng ti ng nư c ngoài:.................................................................................
 5. - Tên công ty vi t t t: ............................................................................................................. 2. a ch tr s chính: .......................................................................................................... i n tho i: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. 3. Ngành ngh kinh doanh: .................................................................................................... STT Tên ngành, ngh ăng ký kinh doanh Mã ngành (theo phân ngành kinh t Vi t Nam) 4. V n i u l : ...................................................................................................................... - T ng s c ph n: ................................................................................................................ - M nh giá c ph n: .............................................................................................................. 5. S c ph n, lo i c ph n c ông sáng l p ăng ký mua: ..................................................... .......................................................................................................................................... .. 6. S c ph n, lo i c ph n d ki n chào bán: ........................................................................ 7. V n pháp nh ( i v i ngành, ngh kinh doanh ph i có v n pháp nh): ................................. 8. Ngư i i di n theo pháp lu t: H và tên: ............................................................................................................................. Ch c danh: ..........................................................................................................................
 6. Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân t c: ............................ Qu c t ch: .............................................. Ch ng minh nhân dân (ho c H chi u) s : .............................................................................. Ngày c p: ...../...../.................................................. Nơi c p: ................................................ Nơi ăng ký h khNu thư ng trú: ........................................................................................... Ch hi n t i: ...................................................................................................................... i n tho i: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. 9. Tên, a ch chi nhánh: .......................................................................................................................................... .. .......................................................................................................................................... .. 10. Tên, a ch văn phòng i di n: .......................................................................................................................................... .. 11. Tên, a ch a i m kinh doanh: .......................................................................................................................................... .. Tôi và các thành viên cam k t: - Không thu c di n quy nh t i kho n 2 i u 13 c a Lu t Doanh nghi p; - Công ty chuy n i k th a toàn b các quy n và l i ích h p pháp, ch u trách nhi m v các kho n n , g m c n thu , h p ng lao ng và các nghĩa v khác c a công ty ư c chuy n i. - Ch u trách nhi m hoàn toàn trư c pháp lu t v tính chính xác, trung th c c a n i dung h sơ ăng ký kinh doanh.
 7. ......, ngày … tháng … năm ...... I DI N THEO PHÁP LU T C A CÔNG TY (ký, ghi rõ h tên) Kèm theo gi y ngh ăng ký kinh doanh: - ....................... - ....................... - ....................... PH L C I-8 M u Gi y ngh chuy n i Công ty c ph n, công ty TNHH hai thành viên tr lên, doanh nghi p tư nhân thành công ty TNHH m t thành viên C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------------- GI Y NGHN CHUY N I Kính g i: Phòng ăng ký kinh doanh ......................................... 1. Tôi là: (ghi rõ h tên b ng ch in hoa) ............................................................. Nam/N : Ch c danh: .......................................................................................................................... Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân t c: ............................ Qu c t ch: .............................................. Ch ng minh nhân dân (ho c H chi u) s : .............................................................................. Ngày c p: ...../...../.................................................. Nơi c p: ................................................ Nơi ăng ký h khNu thư ng trú: ...........................................................................................
 8. Ch hi n t i: ...................................................................................................................... i n tho i: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. Là i di n theo pháp lu t c a công ty/doanh nghi p tư nhân 2. Tên doanh nghi p ư c chuy n i: (ghi b ng ch in hoa).................................................... Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s : ............................................................................... Lo i hình doanh nghi p: ......................................................................................................... Do: ..................................................... C p ngày: ......./....../................................................. a ch tr s chính: .............................................................................................................. i n tho i: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. ĂNG KÝ CHUY N I THÀNH CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN NHƯ SAU: 1. Tên công ty chuy n i vi t b ng ti ng Vi t: ........................................................................ - Tên công ty vi t b ng ti ng nư c ngoài:................................................................................. - Tên công ty vi t t t: ............................................................................................................. 2. a ch tr s chính: .......................................................................................................... i n tho i: .......................................... Fax: .........................................................................
 9. Email: ................................................. Website: .................................................................. 3. Ngành ngh kinh doanh: STT Tên ngành, ngh ăng ký kinh doanh Mã ngành (theo phân ngành kinh t Vi t Nam) 4. Tên ch s h u: ............................................................................................................... i v i ch s h u là cá nhân: Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân t c: ............................ Qu c t ch: .............................................. Ch ng minh nhân dân s : ...................................................................................................... Ngày c p: ...../...../.................................................. Cơ quan c p: ......................................... .......................................................................................................................................... .. Gi y t ch ng th c cá nhân khác (n u không có CMND):......................................................... S gi y ch ng th c cá nhân:.................................................................................................. Ngày c p: ...../...../.................................................. Cơ quan c p: ......................................... .......................................................................................................................................... .. Nơi ăng ký h khNu thư ng trú: ........................................................................................... .......................................................................................................................................... .. Ch hi n t i: ......................................................................................................................
 10. .......................................................................................................................................... .. i n tho i: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. i v i ch s h u là t ch c: Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh/Quy t nh thành l p s : ................................................ Do: .......................................................................................... c p ngày: ......../....../............ a ch tr s chính: .............................................................................................................. i n tho i: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. 6. Mô hình t ch c công ty (H i ng thành viên, Ch t ch công ty):........................................... .......................................................................................................................................... .. 7. V n pháp nh ( i v i ngành, ngh kinh doanh ph i có v n pháp nh): ................................. 8. Ngư i i di n theo pháp lu t: H và tên: ............................................................................................................................. Ch c danh: .......................................................................................................................... Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân t c: ............................ Qu c t ch: .............................................. Ch ng minh nhân dân (ho c H chi u) s : ..............................................................................
 11. Ngày c p: ...../...../.................................................. Nơi c p: ................................................ Nơi ăng ký h khNu thư ng trú: ........................................................................................... Ch hi n t i: ...................................................................................................................... i n tho i: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. 9. Tên, a ch chi nhánh: .......................................................................................................................................... .. 10. Tên, a ch văn phòng i di n: .......................................................................................................................................... .. .......................................................................................................................................... .. 11. Tên, a ch a i m kinh doanh: .......................................................................................................................................... .. .......................................................................................................................................... .. Tôi cam k t: - Không thu c di n quy nh t i kho n 2 i u 13 c a Lu t Doanh nghi p; - Công ty chuy n i k th a toàn b các quy n và l i ích h p pháp, ch u trách nhi m v các kho n n , g m c n thu , h p ng lao ng và các nghĩa v khác c a công ty ư c chuy n i. - Ch u trách nhi m hoàn toàn trư c pháp lu t v tính chính xác, trung th c c a n i dung h sơ ăng ký kinh doanh. ......, ngày … tháng … năm ......
 12. I DI N THEO PHÁP LU T C A CÔNG TY (ký, ghi rõ h tên) Kèm theo gi y ngh ăng ký kinh doanh: - ....................... - ....................... - ....................... PH L C I-9 M u Gi y ngh chuy n i công ty c ph n, công ty TNHH m t thành viên, doanh nghi p tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên tr lên C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------------- GI Y NGHN CHUY N I Kính g i: Phòng ăng ký kinh doanh ......................................... 1. Tôi là: (ghi rõ h tên b ng ch in hoa) ............................................................. Nam/N : Ch c danh: .......................................................................................................................... Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân t c: ............................ Qu c t ch: .............................................. Ch ng minh nhân dân (ho c H chi u) s : .............................................................................. Ngày c p: ...../...../.................................................. Nơi c p: ................................................ Nơi ăng ký h khNu thư ng trú: ........................................................................................... Ch hi n t i: ......................................................................................................................
 13. i n tho i: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. 2. Tên công ty ư c chuy n i: (ghi b ng ch in hoa)............................................................. Lo i hình: ............................................................................................................................. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s : ............................................................................... Do: ..................................................... C p ngày: ......./....../................................................. a ch tr s chính: .............................................................................................................. i n tho i: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. ĂNG KÝ CHUY N I THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TR LÊN NHƯ SAU: 1. Tên công ty chuy n i vi t b ng ti ng Vi t: ........................................................................ - Tên công ty vi t b ng ti ng nư c ngoài:................................................................................. - Tên công ty vi t t t: ............................................................................................................. 2. a ch tr s chính:........................................................................................................... i n tho i: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. 3. Ngành ngh kinh doanh:
 14. STT Tên ngành, ngh ăng ký kinh doanh Mã ngành (theo phân ngành kinh t Vi t Nam) 4. V n i u l : ...................................................................................................................... T ng s : ............................................................................................................................... - Ph n v n góp c a m i thành viên ư c li t kê t i Danh sách thành viên. 5. V n pháp nh ( i v i ngành, ngh kinh doanh ph i có v n pháp nh): ................................. 6. Ngư i i di n theo pháp lu t: H và tên: ............................................................................................................................. Ch c danh: .......................................................................................................................... Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân t c: ............................ Qu c t ch: .............................................. Ch ng minh nhân dân (ho c H chi u) s : .............................................................................. Ngày c p: ...../...../.................................................. Nơi c p: ................................................ Nơi ăng ký h khNu thư ng trú: ........................................................................................... Ch hi n t i: ...................................................................................................................... i n tho i: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. 7. Tên, a ch chi nhánh: .......................................................................................................
 15. 8. Tên, a ch văn phòng i di n:........................................................................................... 9. Tên, a ch a i m kinh doanh:......................................................................................... Tôi và các thành viên cam k t: - Không thu c di n quy nh t i kho n 2 i u 13 c a Lu t Doanh nghi p; - Công ty chuy n i k th a toàn b các quy n và l i ích h p pháp, ch u trách nhi m v các kho n n , g m c n thu , h p ng lao ng và các nghĩa v khác c a công ty ư c chuy n i. - Ch u trách nhi m hoàn toàn trư c pháp lu t v tính chính xác, trung th c c a n i dung h sơ ăng ký kinh doanh. ......, ngày … tháng … năm ...... I DI N THEO PHÁP LU T C A CÔNG TY (ký, ghi rõ h tên) Kèm theo gi y ngh ăng ký kinh doanh: - ....................... - ....................... - ....................... PH L C I-6 M u Gi y ngh ăng ký kinh doanh h kinh doanh C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------------- GI Y NGHN ĂNG KÝ KINH DOANH H KINH DOANH Kính g i: ……………………………………….. Tôi là: (ghi rõ h tên b ng ch in hoa) ............................................................. Nam/N :
 16. Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân t c: ............................ Qu c t ch: .............................................. Ch ng minh nhân dân s : ...................................................................................................... Ngày c p: ...../...../.................................................. Nơi c p: ................................................ .......................................................................................................................................... .. Gi y t ch ng th c cá nhân khác (n u không có CMND): ........................................................ S gi y ch ng th c cá nhân: ................................................................................................. Ngày c p: ...../...../.................................................. Cơ quan c p: ......................................... .......................................................................................................................................... .. Nơi ăng ký h khNu thư ng trú: ........................................................................................... .......................................................................................................................................... .. Ch hi n t i: ...................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .. i n tho i: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. ĂNG KÝ H KINH DOANH V I N I DUNG NHƯ SAU: 1. Tên h kinh doanh: (ghi b ng ch in hoa) ............................................................................ .......................................................................................................................................... ..
 17. 2. a i m kinh doanh: ......................................................................................................... i n tho i: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. 3. Ngành ngh kinh doanh: .................................................................................................... .......................................................................................................................................... .. 4. V n kinh doanh: T ng s : ............................................................................................................................... - Ph n v n góp c a m i thành viên ư c li t kê t i Danh sách thành viên góp v n vào h kinh doanh ( i v i trư ng h p H kinh doanh do m t nhóm cá nhân góp v n thành l p). Tôi cam k t: - B n thân và các cá nhân tham gia góp v n không thu c di n pháp lu t c m kinh doanh; không ng th i là ch doanh nghi p tư nhân, không ng th i là thành viên h p danh c a công ty h p danh (tr trư ng h p ư c s nh t trí c a các thành viên h p danh còn l i); - a i m kinh doanh thu c quy n s h u/quy n s d ng h p pháp c a h kinh doanh; - T ch u trách nhi m hoàn toàn trư c pháp lu t v tính h p pháp chính xác, trung th c c a n i dung ăng ký kinh doanh. ......, ngày … tháng … năm ...... I DI N H KINH DOANH (ký, ghi rõ h tên) Kèm theo gi y ngh ăng ký kinh doanh: - ....................... - ....................... - .......................
 18. PH L C II-5 DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN GÓP V N THÀNH L P H KINH DOANH TT H tên Ngày, Gi i Qu c Dân Ch Nơi ăng S , ngày, V n góp Th i Ch tháng, tính t ch t c hi n ký h khNu cơ quan i m ký Ph n S Lo i tài năm t i thư ng trú c p CMND góp v n h u s n, s sinh ho c h v n góp v n lư ng, giá chi u (%) tr tài s n góp v n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ……, ngày ……. tháng ……. năm ……. i di n H kinh doanh (Ký, ghi rõ h tên) Ghi chú: C t 10 ghi t ng giá tr góp v n c a t ng cá nhân. PH L C IV-6 Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA QU N/HUY N… VI T NAM c l p - T do - H nh phúc TÊN CƠ QUAN KKD............. --------------------- GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ KINH DOANH H KINH DOANH S : ..................... ăng ký l n u, ngày … tháng … năm … ăng ký thay i l n th : … ngày … tháng … năm …
 19. 1. Tên h kinh doanh: (ghi b ng ch in hoa)............................................................................. .......................................................................................................................................... .. 2. a i m kinh doanh: ......................................................................................................... .......................................................................................................................................... .. i n tho i: .......................................... Fax: ......................................................................... Email: ................................................. Website: .................................................................. 3. Ngành, ngh kinh doanh: .......................................................................................................................................... .. .......................................................................................................................................... .. 4. V n kinh doanh: ................................................................................................................ 5. H và tên cá nhân, ho c tên i di n h kinh doanh: ............................................................ ............................................................................................................... Nam/N : .............. Sinh ngày: .../ ... / ....... Dân t c: ............................ Qu c t ch: .............................................. Ch ng minh nhân dân s : ...................................................................................................... Ngày c p: ...../...../.................................................. Cơ quan c p: ......................................... Gi y t ch ng th c cá nhân khác (n u không có CMND): ........................................................ S gi y ch ng th c cá nhân: .................................................................................................
 20. Ngày c p: ...../...../.................................................. Cơ quan c p: ......................................... Nơi ăng ký h khNu thư ng trú: ........................................................................................... .......................................................................................................................................... .. Ch hi n t i: ...................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .. Ch ký c a cá nhân i di n h kinh doanh: ........................................................................... 6. Danh sách cá nhân góp v n thành l p h kinh doanh: S Tên Nơi ăng ký h Giá tr T l S gi y ch ng minh Ghi TT thành khNu thư ng trú góp v n góp v n nhân dân (ho c chú viên ch ng th c cá nhân h p pháp khác) CH C DANH NGƯ I KÝ (Ký, óng d u và ghi rõ h tên) PH L C III-5 M u thông báo thay i n i dung ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------------- THÔNG BÁO THAY I N I DUNG ĂNG KÝ KINH DOANH C A DOANH NGHI P (Thay i l n th ...............) Kính g i: Phòng ăng ký kinh doanh …….………………………………………..
Đồng bộ tài khoản