intTypePromotion=3

Thông tư 01/2009/TT-BXD

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
93
lượt xem
5
download

Thông tư 01/2009/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2009/TT-BXD về việc quy định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2009/TT-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 01/2009/TT-BXD Hà N i, ngày 25 tháng 02 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH M T S N I DUNG V C P GI Y CH NG NH N QUY N S H U NHÀ VÀ HƯ NG D N M U H P NG MUA BÁN CĂN H NHÀ CHUNG CƯ TRONG D ÁN U TƯ XÂY D NG C A T CH C KINH DOANH NHÀ B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 90/2006/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Nhà ; Căn c Thông tư s 05/2006/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n m t s n i dung c a Ngh nh s 90/2006/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Nhà ; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý nhà và th trư ng b t ng s n, THÔNG TƯ i u 1. Trách nhi m làm th t c c p gi y ch ng nh n cho Bên mua và h sơ c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà l n u khi mua căn h nhà chung cư trong d án u tư xây d ng 1. T ch c kinh doanh nhà (Bên bán) có trách nhi m làm th t c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n cho Bên mua căn h nhà chung cư. 2. H sơ ngh c p gi y ch ng nh n quy n s h u căn h nhà chung cư bao g m h sơ cơ s và h sơ t ng căn h nhà chung cư. 2.1. Trong th i gian 30 ngày k t ngày nhà chung cư ư c nghi m thu ưa vào s d ng, t ch c kinh doanh nhà (Bên bán) ph i hoàn thành và n p cho cơ quan c p gi y ch ng nh n h sơ cơ s c a nhà chung cư. H sơ cơ s ư c l p chung cho t t c các căn h , ph n s h u riêng trong nhà chung cư, bao g m: a) Các gi y t v d án u tư xây d ng nhà chung cư sau ây: - B n sao quy t nh phê duy t d án ho c quy t nh u tư ho c gi y ch ng nh n u tư;
 2. - B n sao quy t nh phê duy t quy ho ch chi ti t t l 1/500 c a d án (trư ng h p không có b n sao quy t nh phê duy t quy ho ch này thì ph i có b n sao tho thu n t ng m t b ng c a khu t có nhà chung cư); b) M t trong các gi y t v t xây d ng nhà chung cư: - B n sao gi y ch ng nh n quy n s d ng t; - Quy t nh giao t và các ch ng t xác nh n ã n p ti n s d ng t (tr trư ng h p ư c mi n ho c ư c ch m n p ti n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t); c) B n v sơ nhà , t : S d ng b n v m t b ng hoàn công ph n ki n trúc ho c b n v thi t k m t b ng ph n ki n trúc phù h p v i hi n tr ng nhà (mà không ph i o v l i), bao g m: b n v m t b ng xây d ng c a ngôi nhà chung cư, b n v m t b ng c a t ng nhà có căn h ; trong trư ng h p b n v m t b ng c a t ng nhà không th hi n rõ kích thư c c a căn h thì ph i có b n v m t b ng c a căn h ó. B n v này là căn c cơ quan c p gi y ch ng nh n th hi n sơ nhà trong gi y ch ng nh n quy n s h u nhà . d) Danh m c các căn h và các ph n s h u riêng ngh c p gi y ch ng nh n 2.2. Trong th i gian 30 ngày k t khi các ch s h u căn h và ch s h u ph n s h u riêng hoàn thành thanh toán ti n mua theo h p ng mua bán, t ch c kinh doanh nhà (Bên bán) ph i hoàn thành và n p cho cơ quan c p gi y ch ng nh n h sơ c a t ng căn h , bao g m các gi y t sau: a) ơn ngh c p m i gi y ch ng nh n quy n s h u nhà theo m u quy nh t i Ph l c s 1 c a Thông tư s 05/2006/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 c a B Xây d ng có ch ký c a Bên mua căn h và xác nh n c a Bên bán; b) H p ng mua bán căn h nhà chung cư ho c ph n s h u riêng do hai bên ký k t; biên b n bàn giao, thanh lý h p ng mua bán căn h nhà chung cư ho c ph n s h u riêng nhà chung cư và biên lai thu các kho n nghĩa v tài chính c a Bên mua liên quan n vi c c p gi y ch ng nh n. (Trư ng h p Bên mua t th c hi n vi c n p nghĩa v tài chính thì giao biên lai này cho Bên bán ưa vào h sơ ngh c p gi y ch ng nh n); c) B n sao văn b n xác nh n c a sàn giao d ch b t ng s n v căn h ã ư c giao d ch qua sàn theo m u t i Ph l c s 4 kèm theo Thông tư s 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2008 c a B Xây d ng v hư ng d n th c hi n m t s n i dung c a Ngh nh s 153/2007/N -CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Kinh doanh b t ng s n. 3. Trong trư ng h p ngư i mua căn h nhà chung cư ã thanh toán h t ti n mua nhà trư c th i i m l p h sơ cơ s quy nh t i i m 2.1 kho n 2 i u này thì h sơ cơ s và h sơ ngh c p gi y ch ng nh n t ng căn h ư c l p và n p ng th i cho cơ quan c p gi y ch ng nh n. Cơ quan c p gi y ch ng nh n có trách nhi m hoàn thành th t c c p gi y ch ng nh n cho ch s h u căn h nhà chung cư trong vòng 30 ngày k t ngày nh n h sơ h p l .
 3. 4. L phí c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà l n u cho căn h nhà chung cư ư c th c hi n theo quy nh t i i u 49 Ngh nh 90/2006/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph . i u 2. Ghi di n tích căn h nhà chung cư trên gi y ch ng nh n quy n s h u nhà Di n tích căn h nhà chung cư ư c ghi theo di n tích sàn căn h , bao g m c di n tích ban công, lôgia c a căn h ó (n u có). Trong ó, di n tích sàn ư c tính theo kích thư c thông thu c a căn h ho c tính theo kích thư c tính t tim tư ng chung và tim tư ng bao ngoài c a căn h (trong ó tư ng chung là tư ng ngăn chia gi a hai căn h , tư ng bao ngoài là tư ng ngoài gi a căn h và hành lang, l i i, m t ngoài c a căn h ). Di n tích sàn căn h và cách tính di n tích này ph i ư c ghi rõ trong h p ng mua bán căn h nhà chung cư và b n v sơ nhà quy nh t i ti t c i m 2.1 kho n 2 i u 1 c a Thông tư này. i u 3. H p ng mua bán căn h nhà chung cư H p ng mua bán căn h nhà chung cư ph i m b o m t s n i dung cơ b n sau: 1. V ph n s h u chung, ph n s h u riêng: H p ng mua bán căn h nhà chung cư ph i nêu y ph n di n tích thu c s h u riêng c a ngư i mua, ph n di n tích thu c s h u chung c a nhà chung cư (trong ó nêu c th các ph n s h u chung trong nhà chung cư quy nh t i kho n 3 i u 70 c a Lu t Nhà như hành lang, l i i chung, c u thang, thang máy, nơi xe và các ph n khác thu c s h u chung). Trong trư ng h p nhà chung cư có nh ng công trình, di n tích thu c s h u riêng c a ch u tư ho c c a ch s h u khác thì ph i nêu rõ (ví d như b bơi, sân tennis, siêu th , nơi xe ph c v cho m c ích kinh doanh ho c các ph n di n tích khác). 2. V B n n i quy qu n lý s d ng nhà chung cư: Khi ký k t h p ng mua bán căn h nhà chung cư, ch u tư ph i ính kèm theo B n n i quy qu n lý s d ng nhà chung cư ó (B n n i quy này là m t ph n không th tách r i c a h p ng mua bán căn h nhà chung cư). B n n i quy ph i m b o các n i dung chính ã quy nh t i i u 9 Quy ch qu n lý s d ng nhà chung cư ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2008/Q -BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng. 3. V di n tích căn h nhà chung cư H p ng mua bán căn h ph i ghi rõ di n tích sàn căn h và cách tính di n tích căn h ó theo quy nh t i i u 2 c a Thông tư này. 4. V kinh phí b o trì, v n hành nhà chung cư: a) H p ng mua bán căn h nhà chung cư ph i ghi rõ giá bán căn h nhà chung cư ã bao g m c kinh phí b o trì ph n s h u chung c a nhà chung cư (2% ti n bán căn h ) theo quy nh t i i m a kho n 1 i u 54 c a Ngh nh 90/2006/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph . Trong trư ng h p kinh phí thu ư c b o trì
 4. không thì huy ng t óng góp c a các ch s h u tương ng ph n di n tích s h u riêng c a t ng ch s h u. b) H p ng mua bán căn h nhà chung cư ph i nêu rõ d ki n v m c phí ph i óng góp dùng cho công tác qu n lý v n hành nhà chung cư, nguyên t c i u ch nh m c phí óng góp. M c óng góp kinh phí không vu t quá m c giá (giá tr n) do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương nơi có nhà chung cư ó ban hành. 5. M u h p ng mua bán căn h nhà chung cư th c hi n theo Ph l c ban hành kèm theo Thông tư này áp d ng i v i trư ng h p mua bán căn h nhà chung cư l n u trong d án u tư xây d ng mà bên bán là t ch c kinh doanh nhà . i v i vi c mua bán các ph n s h u riêng khác trong nhà chung cư thì cũng có th áp d ng nh ng nguyên t c nêu t i i u này và M u h p ng quy nh t i Ph l c Thông tư này th c hi n. i u 4. T ch c th c hi n 1. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch oS Xây d ng, U ban nhân dân c p dư i tri n khai th c hi n Thông tư này. 2. C c Qu n lý nhà và th trư ng b t ng s n có trách nhi m giúp B trư ng B Xây d ng hư ng d n, ki m tra, ôn c a phương th c hi n Thông tư này. i u 5. Hi u l c thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. Bãi b nh ng quy nh t i Thông tư 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 c a B Xây d ng v c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà i v i căn h nhà chung cư trái v i quy nh c a Thông tư này. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các a phương g i ý ki n v B Xây d ng s a i, b sung theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph và các Phó TTg CP; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, TP tr c thu c trung ương; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Qu c H i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n Tr n Nam - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng phát tri n Vi t Nam; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Ki m toán Nhà nư c; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; Website Chính ph , Website B Xây d ng;
 5. - Lưu VP, PC, C c QLN (5b). PH L C V M UH P NG MUA BÁN CĂN H NHÀ CHUNG CƯ L N U (Ban hành kèm theo Thông tư s .01/2009/TT-BXD ngày 25 tháng 02 năm 2009) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc --------------- H P NG MUA BÁN NHÀ (Căn h nhà chung cư) H p ng s : ................................... Căn c Lu t Nhà năm 2005; Căn c Ngh nh s 90/2006/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Nhà ; Căn c Thông tư s 05/2006/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 c a B Xây d ng hư ng d n th c hi n m t s n i dung c a Ngh nh s 90/2006/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Nhà Căn c Thông tư s ......./2009/TT-BXD ngày........tháng.......năm 2009 c a B Xây d ng v quy nh m t s n i dung v c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và hư ng d n m u h p ng mua bán căn h nhà chung cư trong d án u tư xây d ng c a t ch c kinh doanh nhà ; Căn c Gi y phép u tư s ................... c p ngày .......... v vi c thành l p Công ty ..........; Căn c Quy t nh s ([1]) ..................................................................................; Căn c Quy t nh s ([2])..................................................................................; Căn c khác ([3]) ................................................................................................; H P NG MUA BÁN NHÀ này ư c l p ngày...... tháng......năm...... gi a các bên: BÊN BÁN NHÀ (sau ây g i t t là Bên bán) Công ty ([4]):
 6. a ch : i n tho i: Fax: Tài kho n s : Ngân hàng giao d ch: Mã s thu : i di n b i Ông (bà): CMND (H chi u) s : C p ngày: Ch c v : và BÊN MUA NHÀ (sau ây g i t t là Bên mua): Ông (bà) : CMND (H chi u) s : C p ngày: Nơi ăng ký h khNu thư ng trú: i di n cho (trư ng h p Bên mua là t ch c): a ch liên h : i n tho i: Fax (n u có): Tài kho n (n u có): Mã s thu (n u có): Hai bên tho thu n giao k t h p ng này v i nh ng i u kho n và i u ki n ư c quy nh dư i ây: i u 1: Bên bán ng ý bán và Bên mua ng ý mua 01 căn h thu c toà nhà chung cư................cùng v i nh ng c i m dư i ây:
 7. 1.1. c i m v căn h Căn h s : T ng (t ng có căn h ): Di n tích sàn căn h : m2 Di n tích sàn căn h ư c ghi rõ trong b n v kèm theo. Di n tích này ư c tính theo cách([5]).................... Năm xây d ng (ghi năm hoàn thành toà nhà chung cư): Căn h trên thu c toà nhà chung cư([6]) s ........... ư ng (ho c ph ) ...........phư ng (xã).............qu n (huy n, th xã, th tr n, thành ph thu c t nh).................t nh (thành ph ).............. Các c i m khác nêu t i Ph n mô t căn h ính kèm theo h p ng này, Ph n mô t căn h là m t ph n không tách r i c a h p ng này. 2.2. c i mv t xây d ng toà nhà chung cư có căn h nêu t i kho n 1.1 i u này: Th a t s :................................... T b n s : ............................... Di n tích t s d ng chung:......................m2 (n u nhà chung cư có di n tích s d ng chung bao g m t trong khuôn viên thì ghi di n tích t c a toàn b khuôn viên nhà chung cư ó, n u nhà chung cư không có khuôn viên thì ghi di n tích t xây d ng nhà chung cư ó). i u 2. Giá bán căn h và phương th c thanh toán 2.1 T ng Giá bán căn h :....................................... (B ng ch :.........................................................................................) Giá bán này ã bao g m c kinh phí óng góp cho vi c b o trì ph n s h u chung c a nhà chung cư và bao g m (ho c không bao g m) l phí c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , l phí trư c b , thu giá tr gia tăng (VAT),....... 2.2 Hình th c thanh toán: T t c các kho n thanh toán theo h p ng này ph i tr b ng ti n ng Vi t Nam (ho c ngo i t n u pháp lu t cho phép). T t c các kho n thanh toán có th tr b ng ti n m t ho c chuy n kho n vào tài kho n c a Bên bán theo a ch sau: Ch tài kho n: Ngân hàng ...................
 8. Tài kho n s :................ 2.3 Phương th c thanh toán: Bên mua s thanh toán cho Bên bán theo ... t trên t ng giá bán căn h ư c quy nh như sau: a) Thanh toán t 1:........................ ng (b ng ch :.............); th i h n thanh toán:............ b) Thanh toán t 2:........................ ng (b ng ch ..............); th i h n thanh toán............. n) Thanh toán t cu i..................... ng (b ng ch ..............); th i h n thanh toán............. i u 3. Ch t lư ng công trình Bên bán cam k t b o m ch t lư ng công trình (nhà chung cư trong ó có căn h nêu t i i u 1 h p ng này) theo úng yêu c u trong thi t k công trình. i u 4. Quy n và nghĩa v c a Bên bán 4.1. Quy n c a Bên bán a) Yêu c u Bên mua tr ti n mua nhà úng th i h n ghi trong h p ng; b) Yêu c u Bên mua nh n nhà úng th i h n ghi trong h p ng; c) Có quy n ng ng ho c yêu c u các nhà cung c p ng ng cung c p i n, nư c và các d ch v ti n ích khác n u Bên mua vi ph m nghiêm tr ng Quy ch qu n lý s d ng nhà chung cư ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2008/Q -BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 c a B Xây d ng (sau ây g i t t là Quy ch s 08) ho c B n n i quy qu n lý s d ng nhà chung cư ính kèm theo H p ng này; d) Các quy n khác do hai Bên tho thu n nhưng ph i m b o phù h p v i pháp lu t v nhà .............. 4.2. Nghĩa v c a Bên bán a) Xây d ng hoàn ch nh cơ s h t ng theo quy ho ch t ng th ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t, m b o khi bàn giao, Bên mua có th s d ng và sinh ho t bình thư ng ([7]); b) Thi t k căn h và thi t k công trình tuân theo các quy nh v pháp lu t xây d ng (Thi t k căn h và quy ho ch t ng th s không b thay i tr trư ng h p có yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n); c) Ki m tra, giám sát vi c xây d ng căn h m b o ch t lư ng xây d ng, ki n trúc k thu t và m thu t theo úng thi t k , tiêu chuNn k thu t hi n hành.
 9. d) B o qu n nhà ã bán trong th i gian chưa giao nhà cho Bên mua. Th c hi n b o hành i v i căn h và nhà chung cư theo quy nh nêu t i i u 9 c a h p ng này; ) Chuy n giao căn h cho Bên mua úng th i h n kèm theo b n v thi t k t ng nhà có căn h và thi t k k thu t liên quan n căn h . e) Có trách nhi m làm th t c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n cho Bên mua căn h và bàn giao các gi y t có liên quan n căn h cho Bên mua theo quy nh t i Ngh nh s 90/2006/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph ; g) Các nghĩa v khác theo tho thu n ([8])............................................. i u 5. Quy n và nghĩa v c a Bên mua 5.1. Quy n c a Bên mua: a) Nh n căn h có ch t lư ng v i các thi t b , v t li u nêu t i Ph n mô t căn h ính kèm h p ng này và b n v h sơ theo úng th i h n nêu t i i u 8 c a h p ng này. b) Yêu c u Bên bán làm th t c n p h sơ cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n ngh c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà i v i căn h theo th i h n quy nh t i kho n 1 i u 1 c a Thông tư s ......./2009/TT-BXD ngày.......tháng.......năm 2009 c a B Xây d ng; c) S d ng các d ch v h t ng do doanh nghi p d ch v cung c p tr c ti p ho c thông qua Bên bán sau khi nh n bàn giao căn h . d) Các quy n khác do hai Bên tho thu n (8) .................................................. 5.2. Nghĩa v c a Bên mua a) Thanh toán cho Bên bán ti n mua căn h theo nh ng i u kho n và i u ki n quy nh t i i u 6 c a h p ng này; b) Thanh toán các kho n thu và l phí theo quy nh c a pháp lu t như n i dung nêu t i i u 5 c a h p ng này; c) Thanh toán các kho n chi phí d ch v như: i n, nư c, truy n hình cáp, truy n hình v tinh, thông tin liên l c... d) Thanh toán kinh phí qu n lý v n hành (trông gi tài s n, v sinh môi trư ng, b o v , an ninh...) và các chi phí khác theo úng tho thu n quy nh t i i m 11.4, 11.5 và 11.6 i u 11 c a H p ng này. ) Th c hi n úng các quy nh t i Quy ch s 08 và B n n i quy qu n lý s d ng nhà chung cư ính kèm theo H p ng này;
 10. e) T o i u ki n thu n l i cho doanh nghi p qu n lý v n hành trong vi c b o trì, qu n lý v n hành nhà chung cư; g) S d ng căn h úng m c ích theo quy nh t i i u 1 c a Lu t Nhà ; h) Các nghĩa v khác theo tho thu n................................ i u 6. Thu và các kho n phí, l phí ph i n p Các bên mua bán tho thu n trách nhi m th c hi n nghĩa v tài chính khi mua bán căn h có liên quan n vi c chuy n như ng và c p gi y ch ng nh n quy n s h u căn h (l phí c p gi y ch ng nh n, l phí trư c b ...)([9]). Bên bán có trách nhi m n p thu chuy n quy n s d ng t liên quan n vi c chuy n như ng căn h . (Trư ng h p có tho thu n như Bên bán n p h cho Bên mua ho c có các tho thu n khác v th c hi n nghĩa v tài chính thì cũng ph i ghi c th ). i u 7. Ch m tr trong vi c thanh toán và ch m tr trong vi c giao nhà Tho thu n c th v trách nhi m c a Bên mua n u ch m tr thanh toán và trách nhi m c a Bên bán n u ch m tr giao nhà (ch m d t h p ng; ph t; tính lãi, m c lãi su t; phương th c th c hi n khi vi ph m....). i u 8. Giao nh n căn h 8.1. Bên bán có trách nhi m bàn giao căn h cho Bên mua vào th i gian (ghi rõ th i gian bàn giao căn h ):...................... 8.2. Căn h ư c s d ng các thi t b , v t li u nêu t i Ph n mô t căn h ính kèm h p ng này (Ph n mô t căn h là m t ph n không tách r i c a h p ng này). i u 9. B o hành 9.1. Bên bán b o hành công trình trong th i gian..... tháng, k t ngày bàn giao căn h ([10]). 9.2. Vi c b o hành ư c th c hi n b ng phương th c thay th ho c s a ch a các h ng m c b hư h ng tr l i tình tr ng t i th i i m bàn giao căn h . Trư ng h p thay th thì ph i m b o các thi t b , v t li u cùng lo i, có ch t lư ng tương ương ho c t t hơn. 9.3. Không th c hi n vi c b o hành trong các trư ng h p căn h , ph n s h u chung nhà chung b hư h ng do thiên tai, ch h a ho c do ngư i s d ng gây ra do s b t cNn, s d ng sai ho c t ý s a ch a thay i (trư ng h p có tho thu n khác ho c c th hơn thì cũng ghi rõ t i kho n này). 9.4. Bên mua có trách nhi m k p th i thông báo cho Bên bán khi có hư h ng thu c di n ư c b o hành. 9.5. Sau th i h n b o hành ư c quy nh trên, vi c s a ch a nh ng hư h ng thu c trách nhi m c a Bên mua.
 11. i u 10. Chuy n giao quy n và nghĩa v 10.1. Bên mua có quy n th c hi n các giao d ch như chuy n như ng, th ch p, cho thuê , t ng cho và các giao d ch khác theo quy nh c a pháp lu t v nhà sau khi ư c c p gi y ch ng nh n quy n s h u căn h ó. 10.2. Trư c khi ư c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà i v i căn h , Bên mua có quy n th c hi n các giao d ch v nhà (chuy n như ng, th ch p, t ng cho) nhưng ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a Bên bán và phù h p v i quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 10.3. Trong c hai trư ng h p nêu t i kho n 10.1 và 10.2 c a i u này, ngư i nh n chuy n như ng l i căn h ư c hư ng quy n l i và ph i th c hi n các nghĩa v c a Bên mua quy nh trong h p ng này và trong B n n i quy qu n lý s d ng nhà chung cư ính kèm theo h p ng này. i u 11. Cam k t i v i ph n s h u riêng, ph n s h u chung và các công trình d ch v c a toà nhà chung cư ([11]) 11.1. Bên mua ư c quy n s h u riêng i v i di n tích sàn căn h là ......m2. Bên mua ư c quy n s d ng i v i các ph n di n tích thu c s h u chung trong nhà chung cư ([12]): ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 11.2. Các di n tích và h ng m c công trình thu c quy n s h u riêng c a Bên bán ([13]): ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 11.3. Các di n tích thu c s h u riêng c a các ch s h u khác (n u có) trong nhà chung cư (như văn phòng, siêu th và d ch v khác...) ………....................................................................................................................... .................................................................................................................................. 11.4. M c phí óng góp dùng cho qu n lý v n hành nhà chung cư ................. ng/ tháng. M c phí này có th i u ch nh nhưng ph i tính toán h p lý phù h p v i th c t và thông qua H i ngh nhà chung cư và không vư t quá m c giá (giá tr n) do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương nơi có nhà chung cư này ban hành. 11.5. Giá s d ng các d ch v gia tăng (như s d ng b bơi, t m hơi..., ch thu khi có nhu c u s d ng) ......................................................... ng/tháng ho c ng/lư t 11.6. Các tho thu n khác (n u có):...........................................................................
 12. ..................................................................................................................................... i u 12. Ch m d t H p ng H p ng này s ch m d t trong các trư ng h p sau: 12.1. Hai bên ng ý ch m d t h p ng b ng văn b n. Trong trư ng h p này, hai bên s tho thu n các i u ki n và th i h n ch m d t. 12.2. Bên mua ch m tr thanh toán ti n mua nhà quá ....tháng theo tho thu n t i i u 6 và i u 7 c a h p ng này. 12.3. Các tho thu n khác (nhưng ph i phù h p v i quy nh c a pháp lu t) ............................................... i u 13. Tho thu n chung 13.1. Các bên s tr giúp và h p tác v i nhau trong quá trình th c hi n H p ng này. 13.2. M i s a i, b sung iv ih p ng này u ph i ư c Bên bán và Bên mua tho thu n b ng văn b n 13.3. Tho thu n khác........................... i u 14. Cam k t th c hi n và gi i quy t tranh ch p 14.1. Các Bên cam k t th c hi n y các n i dung ã ghi trong h p ng này. 14.2. Các Ph n mô t căn h và B n n i quy qu n lý s d ng nhà chung cư ính kèm là m t ph n không th tách r i c a h p ng này. Các Bên ã c k và th ng nh t các n i dung ghi trong Ph n mô t căn h và B n n i quy này. 14.3. M i tranh ch p liên quan ho c phát sinh t h p ng này s ư c bàn b c gi i quy t trên tinh th n thương lư ng, hoà gi i gi a hai bên. Trong trư ng h p không th gi i quy t thông qua thương lư ng hoà gi i, các bên có th ưa tranh ch p ra Toà án gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. i u 15. Ngày có hi u l c và s b n c a h p ng 15.1. H p ng này có hi u l c k t ngày............ 15.2. H p ng này s ư c l p thành... b n g c, Bên bán gi ... b n, Bên mua gi .... b n, các b n h p ng này có n i dung và pháp lý ngang nhau (Trong trư ng h p Bên bán, Bên mua là ngư i nư c ngoài ho c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài thì có th tho thu n l p thêm h p ng b ng Ti ng Anh, các b n H p ng b ng ti ng Anh và ti ng Vi t có giá tr như nhau)./. BÊN MUA BÊN BÁN
 13. (ký và ghi rõ h tên, n u là t ch c (ký tên, ghi rõ h tên, ch c v ngư i ký và mua nhà thì óng d u c a t ch c) óng d u c a doanh nghi p bán nhà) PH N MÔ T CĂN H (Kèm theo H p ng mua bán căn h nhà chung cư s ......../2009 .ngày.......tháng.......năm 2009) Căn h s : T ng: Toà nhà chung cư: Các ph ki n: A. Sơ m t b ng B. Danh m c v t li u hoàn thi n bên trong và bên ngoài nhà (n u có) Ký t t ([14]) Danh m c v t li u bên trong và ngoài căn h s .......- Toà nhà...... TT Lo i phòng Chi ti t 1 Phòng khách Sàn: G ch men Lo i:...., kích thư c...... G Lo i:...., kích thư c...... á Lo i:...., kích thư c...... Tư ng: - Sơn (ghi rõ lo i sơn, hãng s n xu t):..... Tr n
 14. - Bê tông, trát v a XM, sơn (ghi rõ lo i, hãng s n xu t):..... C a chính - Ch t li u c a (g ho c v t li u khác)......, sơn (ghi rõ lo i, hãng s n xu t).... Khung c a: - Ch t li u: (g ho c v t li u khác)......, sơn (ghi rõ lo i, hãng s n xu t):...... Thi t b i n - Công t c (lo i, hãng s n xu t).... - c m (lo i, hãng s n xu t).... - èn tr n (lo i, hãng s n xu t).... - .............................. i n tho i-Vi n thông - Cung c p u ra - Cung c p c m (TV; ăng ten truy n hình cáp, truy n hình v tinh....) i u hoà nhi t - Trư ng h p có l p t máy i u hoà thì ghi rõ công su t, hãng s n xu t..., c m lo i.... - Trư ng h p không l p t máy i u hoà thì ch ghi là có thi t k v trí ch , c m i n lo i..... 2 Phòng ng Sàn G ch men Lo i:.....kích thư c G Lo i:.....kích thư c á Lo i:.....kích thư c Tư ng
 15. - Sơn (ghi rõ lo i, hãng s n xu t):...... Tr n - Bê tông, trát v a XM, sơn (ghi rõ lo i, hãng s n xu t):........... C a chính - Ch t li u c a (g ho c v t li u khác)......, sơn (ghi rõ lo i sơn, hãng s n xu t):........... Khung c a: - Ch t li u (g ho c v t li u khác)......, sơn (ghi rõ lo i, hãng s n xu t):........... Thi t b i n - Công t c (lo i, hãng s n xu t).... - c m (lo i, hãng s n xu t).... - èn tr n (lo i, hãng s n xu t).... - .............................. i n tho i-Vi n thông - Cung c p u ra - Cung c p c m (TV; ăng ten truy n hình cáp, truy n hình v tinh....) i u hoà nhi t - Trư ng h p có l p t máy i u hoà thì ghi rõ công su t, hãng s n xu t..., c m lo i.... - Trư ng h p không l p t máy i u hoà thì ch ghi là có thi t k v trí ch , c m i n lo i..... 3 Phòng ăn Sàn: G ch men Lo i:......, kích thư c...... G Lo i: ......, kích thư c...... á Lo i:......, kích thư c......
 16. Tư ng: - Sơn (ghi rõ lo i sơn, hãng sơn):..... Tr n - Bê tông, trát v a XM, sơn (ghi rõ lo i, hãng s n xu t):..... C a chính - Ch t li u c a (g ho c v t li u khác)......, sơn (ghi rõ lo i, hãng s n xu t).... Khung c a: - Ch t li u (g ho c v t li u khác)......., sơn (ghi rõ lo i, hãng s n xu t):...... Thi t b i n - Công t c (lo i, hãng s n xu t).... - c m (lo i, hãng s n xu t).... - èn tr n (lo i, hãng s n xu t).... - .............................. i n tho i-Vi n thông - Cung c p u ra - Cung c p c m (TV; ăng ten truy n hình cáp, truy n hình v tinh....) i u hoà nhi t - Trư ng h p có l p t máy i u hoà thì ghi rõ công su t, hãng s n xu t..., c m lo i.... - Trư ng h p không l p t máy i u hoà thì ch ghi là có thi t k v trí ch , c m i n lo i..... Các ph ki n khác (b p, thông gió, g ch men...) 4 Khu v sinh Sàn: G ch men Lo i:......, kích thư c......
 17. á Lo i:......, kích thư c...... Tư ng: Sơn (ghi rõ lo i, hãng s n xu t):..... - p g ch (lo i, hãng s n xu t)....., p cao...........m Tr n - Bê tông, trát v a XM, sơn (ghi rõ lo i, hãng s n xu t...).... C a chính - Ch t li u c a (g ho c v t li u khác)......, sơn (ghi rõ lo i, hãng s n xu t).... Khung c a: - Ch t li u (g ho c v t li u khác)......, sơn (ghi rõ lo i, hãng s n xu t):...... Thi t b i n - Công t c (lo i, hãng s n xu t).... - c m (lo i, hãng s n xu t).... - èn tr n (lo i, hãng s n xu t).... - .............................. Thi t b v sinh - B n t m (lo i, hãng s n xu t)... - Xí (lo i, hãng s n xu t)... - Ch u r a (lo i, hãng s n xu t, có bàn granite hay không); .... - Vòi, sen t m (lo i, hãng s n xu t)... - Gương (lo i, hãng s n xu t)... - Bình nư c nóng (lo i, hãng s n xu t)... - Các ph ki n khác (thông gió, khay ưng xà
 18. phòng, ly....) 5 Phòng b p Sàn: G ch men Lo i:......, kích thư c...... G Lo i:......, kích thư c...... á Lo i:......, kích thư c...... Tư ng: - Sơn (ghi rõ lo i, hãng s n xu t):..... Tr n - Bê tông, trát v a XM, sơn (ghi rõ lo i, hãng s n xu t):..... C a chính - Ch t li u c a (g ho c v t li u khác)......, sơn (ghi rõ lo i, hãng s n xu t).... Khung c a: - Ch t li u (g ho c v t li u khác)......, sơn (ghi rõ lo i, hãng s n xu t):...... Thi t b i n - Công t c (lo i, hãng s n xu t).... - c m (lo i, hãng s n xu t).... - èn tr n (lo i, hãng s n xu t).... - .............................. ư ng ng nư c 6 Sân phơi Sàn: G ch men Lo i:......, kích thư c...... á Lo i:......, kích thư c...... Tư ng: Sơn (ghi rõ lo i, hãng s n xu t):.....
 19. Thi t b i n - Công t c (lo i, hãng s n xu t).... - c m (lo i, hãng s n xu t).... - èn tr n (lo i, hãng s n xu t).... - .............................. ư ng ng nư c Ghi c th lo i vòi nư c, ư ng ng nư c... 7 Thang máy (s h u Lo i, hãng s n xu t...... chung) 8 Máy phát i n (s h u Lo i....., công su t...., hãng s n xu t... chung) 9 ư ng ng căn h - Trong căn h : ư ng ng c p nư c lo i ( ư ng kính f)..., v t li u (thép, nh a)... ư ng ng thoát nư c lo i ( ư ng kính f)..., v t li u (thép, nh a)... - Ngoài căn h : Mô t t ng quát v lo i, v t li u 10 Phòng cháy, ch a cháy Cung c p các thi t b phòng ch ng cháy, báo cháy, báo khói t i t ng căn h lo i..... (Tuỳ theo các c i m c th c a căn h có th thêm ho c b t các phòng ho c các di n tích khác) B N N I QUY QU N LÝ S D NG NHÀ CHUNG CƯ .....([1]) (Kèm theo H p ng mua bán căn h nhà chung cư s ......./2009 ngày ......tháng ......năm 2009) i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng B n n i quy này quy nh các n i dung v qu n lý s d ng nhà chung cư.............. ư c áp d ng i v i các ch s h u, ngư i s d ng nhà chung cư, ch u tư ho c các cá nhân, t ch c khác liên quan n qu n lý s d ng nhà chung cư này.
 20. i u 2. Trách nhi m c a Ch u tư 1. L a ch n và ký h p ng v i doanh nghi p có ch c năng và chuyên môn qu n lý v n hành nhà chung cư (k c doanh nghi p tr c thu c Ch u tư) k t khi ưa nhà chung cư này vào s d ng cho n khi Ban qu n tr ư c thành l p. xu t doanh nghi p qu n lý v n hành nhà chung cư H i ngh nhà chung cư l n th nh t thông qua; 2. Thu kinh phí b o trì ph n s h u chung trong nhà chung cư....... theo quy nh t i kho n 1 i u 54 c a Ngh nh s 90/2006/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph ; th c hi n qu n lý kinh phí b o trì nhà chung cư theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; 3. Bàn giao h th ng k t c u h t ng bên ngoài nhà chung cư cho cơ quan qu n lý chuyên ngành a phương theo quy nh (trư ng h p nhà chung cư có m c ích s d ng h n h p, Ch u tư có trách nhi m bàn giao các công trình h t ng nêu trên khi ã bán h t ph n s h u riêng cho các ch s h u khác); 4. Hư ng d n vi c s d ng h th ng h t ng k thu t và trang thi t b trong nhà chung cư cho ngư i s d ng nhà chung cư; 5. Bàn giao 01 b b n v hoàn công và h sơ có liên quan n qu n lý s d ng nhà chung cư i v i ph n s h u chung cho Ban qu n tr nhà chung cư lưu gi ; 6. Ch trì t ch c H i ngh nhà chung cư và c ngư i tham gia Ban qu n tr theo quy nh t i Quy ch qu n lý s dung nhà chung cư ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2008/Q -BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 c a B Xây d ng (sau ây g i t t là Quy ch s 08); 7. ư c quy n ng ng cung c p ho c yêu c u các nhà cung c p ng ng cung c p i n, nư c và các công trình ti n ích khác n u ch s h u căn h ho c các thành viên c a căn h vi ph m nghiêm tr ng Quy ch 08 ho c vi ph m các quy nh t i b n n i quy này; i u 3. Doanh nghi p qu n lý v n hành nhà chung cư 1. Doanh nghi p qu n lý v n hành nhà chung cư ........là ơn v ư c Ch u tư ký k t h p ng th c hi n nhi m v cung c p d ch v qu n lý v n hành nhà chung cư này m b o an toàn, tiêu chuNn, quy ph m quy nh; 2. Doanh nghi p qu n lý v n hành nhà chung cư.... ư c ký k t h p ng ph v i các doanh nghi p khác cung c p d ch v cho nhà chung cư (n u có); giám sát vi c cung c p các d ch v qu n lý v n hành nhà chung cư i v i các doanh nghi p nêu trên m b o th c hi n theo h p ng ã ký; 3. Trách nhi m c a doanh nghi p qu n lý v n hành chung cư: a) Th c hi n vi c qu n lý v n hành nhà chung cư. Qu n lý v n hành nhà chung cư bao g m qu n lý vi c i u khi n, duy trì ho t ng c a h th ng trang thi t b (bao g m thang máy, máy bơm nư c, máy phát i n d phòng, h th ng h t ng k thu t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản