Thông tư 01/TM-XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
55
lượt xem
3
download

Thông tư 01/TM-XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách mặt hàng và điều hành công tác xuất nhập khẩu trong năm 1997

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/TM-XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  m sè 01/T M­X N K  n g µ y 24  th¸ng 01 n¨ m   1997 h íng d É n  thùc hi Ö n  Q u y Õt ® Þ n h  sè 28/TTg n g µy  13/01/1997 cña T h ñ  tíng C h Ý n h   p h ñ  v Ò  c h Ý n h  s¸ch m Æ t  h µ n g  vµ ®i Ò u   µ n h  c«n g  t¸c u Êt  h Ë p  kh È u  h  x n trong n¨ m  1997 Ngµy  13/01/1997 Thñ íng ChÝnh  t   phñ  ban  ®∙  hµnh QuyÕt ®Þnh  28/ sè  TTg  chÝnh  vÒ  s¸ch m Æt     hµng  ®iÒu  vµ  hµnh c«ng    t¸cxuÊt nhËp    khÈu trong  n¨m  1997. C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh 89/CP ngµy 15/12/1995 cña ChÝnh  phñ  viÖc    vÒ  b∙i bá      thñ tôc cÊp giÊy phÐp xuÊt khÈu, nhËp      khÈu; c¸c Th«ng       thíng dÉn    thùc  hiÖn NghÞ  ®Þnh  89/CP cña    Th¬ng      LiªnBé  m¹i ­ Tæng  côc    H¶i quan  c¸c  vµ  v¨n b¶n    ph¸p quy    kh¸c; C¨n  kÕt  cø  qu¶  ®iÒu  hµnh  c«ng    t¸cxuÊtnhËp    khÈu  n¨m  1996; Bé  Th¬ng  m¹i híng dÉn  thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh  sè 28/TTg ngµy  13/01/1997 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ  sau: nh  I. Ò  q u ¶ n  lý h µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u.  V Danh  môc  hµng    ho¸ cÊm  xuÊt khÈu, cÊm       nhËp  khÈu, danh    môc hµng  ho¸ qu¶n      lýb»ng  ng¹ch,danh  h¹n    môc hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu theo    c¸cquy  chÕ  qu¶n    lýchuyªn ngµnh,danh      môc hµng    li   ho¸ cã  ªnquan  ®Õn     c¸cc©n    ®èi líncña    nÒn  kinh tÕ    quèc  d©n  viÖc  vµ  qu¶n    lýxuÊt khÈu, nhËp      khÈu hµng  ho¸ n¨m    1997  îcthùc hiÖn  ®     theo    c¸cquy ®Þnh      ghitõ§iÒu  ®Õn   1  §iÒu  cña  8  QuyÕt  ®Þnh  28/TTg  c¸cPhô    vµ    lôckÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  nµy. Mét  ®iÓm   îchíng dÉn  thÓ  sè  ®     cô  thªm  sau: nh  1.NhËp    khÈu  ph©n  bãn Trong    khichê ban hµnh  Quy chÕ  NhËp khÈu  Kinh  vµ  doanh  ph©n bãn,  c¨n cø    §iÒu    3,®iÓm     2,QuyÕt  ®Þnh 28/TTg,Bé    Th¬ng    thêix¸c®Þnh  m¹it¹m      danh  s¸ch doanh    nghiÖp  kh¶  cã  n¨ng nhËp khÈu ph©n  bãn  giao  vµ  chØ    tiªu nhËp  khÈu  cho    c¸cdoanh nghiÖp  nµy  (Xem  Phô    01). lôcsè  2.NhËp    khÈu    linhkiÖn    ®Ó l¾p    t«,xe    r¸p«    haib¸nh  g¾n  m¸y: Thùc  hiÖn  theo §iÒu    6, ®iÓm     3, QuyÕt  ®Þnh  28/TTg.Riªng ®èi víi           linh kiÖn  haib¸nh  xe    g¾n m¸y d¹ng IKD, ®Ó     ®¶m  b¶o  thùc hiÖn    ®óng  quy ®Þnh  vÒ       c¸c tiªuchuÈn l¾p    ih×nh  r¸p lo¹  nµy  chÊt îng  vµ  l hµng  ho¸,viÖc    nhËp  khÈu  Bé  do  Th¬ng   m¹iduyÖt trªnc¬  hå  doanh      së  s¬  nghiÖp xuÊttr×nh gåm:     ­LuËn    chøng  kinhtÕ  thuËt.   kü  ­ V¨n b¶n cña  Tæng  côc Tiªu chuÈn  l   §o êng ChÊt îng  l (Bé Khoa  häc  C«ng nghÖ   M«i  êng) hoÆc   quan  îc Tæng   vµ  tr   c¬  ®   côc  quyÒn    uû  x¸c nhËn  c¬  cã  ®iÒu  së  ®ñ  kiÖn l¾p    theo tiªuchuÈn  r¸pxe      IKD.
  2. 2 ­ X¸c    nhËn cña Tæng  côc Tiªu chuÈn  l   §o êng ChÊt îng hoÆc   quan  l   c¬  Tæng  côc  quyÒn    linhkiÖn  uû  vÒ sè    thay thÕ    s¶n xuÊt trong níc phï hîp            víi quy  ®Þnh  chuÈn IKD cña Tæng  côc    TiªuchuÈn  l §o êng ChÊt îng. l 3.§iÓm       a,§iÒu    8,QuyÕt  ®Þnh  28/TTg,® îcthùc hiÖn  sau:       nh  §Ó  khuyÕn  khÝch  xuÊt khÈu, tÊt c¶        c¸c doanh  nghiÖp thuéc mäi  i lo¹  h×nh (kinh doanh, s¶n      xuÊt),kh«ng    ph©n  biÖt thµnh    phÇn kinh tÕ, nÕu      ®∙  cã GiÊy phÐp  Kinh doanh XNK   i lo¹ chÝnh  thøc,® îc xuÊt khÈu  nhËn        vµ  uû  th¸cxuÊt khÈu  nh÷ng  Æt       c¶  m hµng ngoµiph¹m      vingµnh hµng    ghitrong giÊy    phÐp  kinh doanh, trõ nh÷ng  Æt       m hµng  sau  ®©y  ®ang  îc xuÊt khÈu  ®     theo  quy ®Þnh  riªng: ­G¹o   ­Hµng    dÖt  may  xuÊtkhÈu    vµo  EU,  Cana®a, Nauy,Thæ       NhÜ   Kú ­Cµ    phª ­S¶n    phÈm     gç,l©m  s¶n  l©m  vµ  s¶n  chÕ  biÕn ­Hµng    xuÊtkhÈu    theo c¬    chÕ  qu¶n    lýchuyªn ngµnh   H íng dÉn    nµy  thay thÕ    cho híng dÉn  íc®©y  i   tr   t¹ ®iÓm     2.2.1cña    Th«ng  tli   Th¬ng       ªnBé  m¹i­Tæng  côc    H¶iquan  77/TTLB  sè  ngµy 29/7/1996. II. ét s è q u y  ® Þ n h  k h¸c  M 1. C¸c    quy ®Þnh    vÒ viÖc  thñ    bá  tôc cÊp  giÊy phÐp  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu hµng  ho¸ tõng chuyÕn  îc thùc  ®   hiÖn  theo NghÞ  ®Þnh  89/CP  ngµy  15/12/1995 cña ChÝnh  phñ, c¸c Th«ng       t Liªn bé    Th¬ng      m¹i ­ Tæng  côc    H¶i quan  01/TTLB  sè  ngµy 20/01/1996,sè    07/TTLB  ngµy 13/4/1996,sè    77/TTLB  ngµy 29/7/1996  c¸c v¨n b¶n  ªnquan  vµ      li   cña  Th¬ng    Tæng  Bé  m¹i vµ  côc    H¶i quan. 2.§Ó       t¹o®iÒu  kiÖn  thuËn    lîcho    i c¸cdoanh  nghiÖp trong viÖc      x¸c®Þnh  ngµnh  hµng, m Æt     hµng    khi ®Õn   quan    c¬  h¶i quan lµm thñ    tôc xuÊt nhËp  khÈu  hµng      së  ho¸,trªnc¬  b¶n   gi¶ithÝch  thêicña  Th¬ng    i t¹m    Bé  m¹it¹ Th«ng    tli   sè    ªnBé  07/TTLB  ngµy 13/4/1996,Bé    Th¬ng      m¹igi¶ithÝch,bæ     sung  cô  vµ  thÓ  ho¸ thªm  mét  côm     sè  tõ, nhãm   th tõ  êng  gÆp  trong GiÊy  phÐp  Kinh  doanh  XNK  cña doanh nghiÖp (xem  Phô    02). lôcsè  3. C¸c  i   lo¹ hµng    xim¨ng,clinker, êng    ho¸ nh     ® ¨n,thÐp,ph«ithÐp,kÝnh        x©y dùng,giÊy    viÕt,giÊy      ins¸ch,giÊy    vµ    inb¸o  hµng    tiªu®ang  îc®¸p  ®   øng  chñ  yÕu  b»ng nguån  s¶n xuÊt trong níc.Bé        Th¬ng      híng dÉn  thÓ  m¹isÏcã    cô  sau    KÕ   khiBé  ho¹ch vµ    §Çu   tcïng c¸c Bé, ngµnh        qu¶n    lýthèng nhÊt c¸c quy      ®Þnh     vÒ nhËp  khÈu    bæ sung. Tríc m ¾t,        ®Ó viÖc kinh doanh, s¶n    xuÊt  kh«ng  gi¸n ®o¹n, Bé  bÞ      Th¬ng        m¹i sÏ gi¶iquyÕt cho    c¸c doanh  nghiÖp  îc ®   nhËp  khÈu    Æt   c¸cm hµng  nµy theo c¸cquy      ®Þnh cña n¨m  1996.
  3. 3 4. Ngoµi nh÷ng    híng dÉn  thÓ  cô  ®èi    víimét  nhãm   Æt   sè  m hµng  nªu  trªn,  viÖc  ®iÒu  hµnh  xuÊtnhËp    khÈu  n¨m 1997    îcthùc hiÖn  sÏ®     theo  chÕ  c¬  n¨m 1996. III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Bé  Th¬ng  m¹i    ®Ò nghÞ   c¸c Bé,  quan  c¬  ngang Bé,  quan  c¬  thuéc  ChÝnh  phñ,UBND       c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng,c¬    quan  Trung  ¬ng cña    c¸c®oµn  thÓ  th«ng  néidung  b¸o    Th«ng  tnµy cho    c¸cdoanh  nghiÖp  thuéc quyÒn    qu¶n    lýcña  m×nh biÕtvµ    thùc hiÖn,®ång        thêiph¶n    ¸nh cho Bé  Th¬ng    m¹i nh÷ng vÊn   ®Ò ph¸tsinh    trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn    ®Ó kÞp   thêi ®iÒu chØnh    phïhîp. Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  ®Õn   ký  ngµy  31/3/1998. Phô  lôc  1 sè  D a n h  s¸ch t¹m thêi c¸c d o a n h  n g hi Ö p   n h Ë p  k h È u  p h © n   ã n  1997 (*) b MiÒn  B¾c: 1.Tæng    c«ng    tyVigecam 2.C«ng      tydÞch  th vô  ¬ng    m¹iHachimex    H¶iPhßng 3.C«ng         tyvËtttæng    Anh  Néi. hîp Hµ  Hµ  4.C«ng         tyvËttn«ng  nghiÖp  NghÖ   An 5.C«ng      tyxuÊtnhËp    khÈu  kho¸ng s¶n  Th¬ng    Bé  m¹i 6.Tæng    c«ng      tyho¸ chÊtBé    C«ng  nghiÖp 7.C«ng    ¬ng    dÞch  xuÊtnhËp    tyth m¹ivµ  vô    khÈu    H¶i Phßng. MiÒn  Trung: 8.C«ng         tyvËttn«ng  nghiÖp  Qu¶ng  Nam    N½ng ­§µ  9.C«ng      tyInexim  D¨klac 10.C«ng      tyxuÊtnhËp    khÈu    thñ c«ng    mü nghÖ  Phó  Yªn  (Corimex) MiÒn  Nam: 11.C«ng      tyGrainco Bé    N«ng  nghiÖp 12.C«ng      tyLadfeco Long    An 13.C«ng      tyThasimex  Quèc  Bé  phßng 14.C«ng      tyEpco  Thµnh  phè  ChÝ  Hå  Minh. 15.C«ng      tyL¬ng  thùc An    Giang
  4. 4 16.Tæng    c«ng   ¬ng  tyl thùc miÒn    Nam   N«ng  Bé  nghiÖp  PTNT vµ  17.C«ng      tyIncomex  §oµn  thanh  niªn 18.C«ng         tyvËttn«ng  nghiÖp  §ång  Nai 19.1    C«ng    UBDT   miÒn      tydo  vµ  nóigiíthiÖu. i 20.C«ng      tyPetec Bé    Th¬ng  m¹i (*)Danh    s¸ch nµy      ¸p dông  cho  ®Õn     khiChÝnh  phñ  quyÕt ®Þnh  cã    míi. Phô  lôc  2. sè  Gi¶i thÝch M ét sè c ô m  tõ thên g  g Æ p  trong giÊy  h Ð p p kinh d o a n h   u Êt n h Ë p  kh È u  cña  o a n h  n g hi Ö p x d GiÊy  phÐp  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  Bé  do  Th¬ng    m¹i cÊp cho    c¸c doanh  nghiÖp    lµ mét  ichøng  lo¹  chØ  cña Nhµ   níc chøng nhËn  ph¹m      vi c¸c m Æt   hµng  îcphÐp  ®   kinh doanh        víi ngoµi.GiÊy  níc   phÐp  nµy  îccÊp    ®   trªnc¬  së    c¸c doanh  nghiÖp  îcthµnh  theo  ®   lËp  NghÞ  ®Þnh  388/CP cña  ChÝnh  phñ  tr   íc ®©y,  luËt doanh    nghiÖp  Nhµ     níc (sau    khi luËt nµy  hiÖu    cã  lùc),LuËt     C«ng    c¸c  ty vµ  v¨n b¶n  híng  dÉn  thùc hiÖn  luËt cña    ChÝnh  phñ. Ph¹m       vi ngµnh  hµng chñ  yÕu  dùa  theo GiÊy phÐp  ®¨ng  kinh doanh    ký    khithµnh    lËp doanh  nghiÖp  Träng    do  tµikinh tÕ  hoÆc   ban      vµ  Uû  KÕ ho¹ch Nhµ      níctØnh,   thµnh  phè cÊp. Nh»m     t¹o®iÒu  kiÖn thuËn    lî cho    i c¸c doanh nghiÖp    khikinh doanh,vµ      tr¸nh c¸c    x¸o trén kh«ng    cÇn  thiÕt,Bé    Th¬ng      m¹i khi cÊp giÊy  phÐp  kinh  doanh  xuÊt  nhËp  khÈu  cè  ®∙  g¾ng   hiÖu chØnh  mét  côm     sè  tõ cho      s¸tvíi t×nh h×nh  thùc tÕ    nhng  kh«ng söa  æi      ® c¸c néidung  ®¨ng  kinh doanh  ký    cña  doanh  nghiÖp. Do  viÖc cÊp giÊy phÐp    kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  n»m   trong bèic¶nh      nh vËy  nªn    c¸c côm     tõ hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu trong mét  tr   sè  êng  khi hîp    thùc hiÖn    quan    c¸cc¬  qu¶n    lýhiÓu  kh«ng hoµn toµn gièng nhau.   §Ó   tr¸nh¸ch t¾c        khilµm      thñ tôc xuÊt nhËp    khÈu  hoÆc  nhËp khÈu cÇn  ph©n  ®Þnh  i lo¹ h×nh kinh doanh  ph¹m    îc phÐp    vµ  vi®   xuÊt nhËp    khÈu cña  c¸cdoanh    nghiÖp: I. Ê y p h Ð p  kinh d o a n h  x u Êt n h Ë p  k h È u  Gi lo¹i × n h  s ¶ n x u Êt:  h §îc cÊp    cho    c¸c ®¬n  cã  së  vÞ  c¬  s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu    hoÆc  chÕ  biÕn  hµng    giac«ng xuÊtkhÈu    cho    nícngoµi. §èivíi i       lo¹ giÊy phÐp    nµy: a) Hµng      ho¸ xuÊtnhËp    khÈu  îcthùc hiÖn  ®     theo ®iÓm   cña    3  Th«ng   tsè  01  TM/XNK  ngµy  24/01/1997
  5. 5 b) Hµng ho¸ nhËp  khÈu cña  i lo¹ giÊy phÐp  nµy  gåm     i c¸c lo¹ m¸y mãc,  thiÕtbÞ,    phô tïng,vËt t     , nguyªn  liÖu phô  liÖu v.v.     . chØ  . nh»m   phôc  cho  vô  viÖc s¶n xuÊt hµng    xuÊt khÈu    cña  chÝnh  doanh  nghiÖp      ®ã mµ kh«ng  îc ®   dïng vµo    môc ®Ých  kinh doanh    tr   trªnthÞ  êng   néi®Þa. II. Ê y p h Ð p  kinh d o a n h  x u Êt n h Ë p  k h È u  lo¹i × n h  c h u yªn   Gi  h kinh d o a n h C¸c doanh nghiÖp  giÊy  cã  phÐp  kinh doanh  inµy, ® îc phÐp  lo¹      xuÊt  khÈu  hµng    ho¸ theo ®iÓm   cña  3  Th«ng   01  tsè  TM/XNK   ngµy 24/01/1997 vµ  nhËp  khÈu hµng  ho¸    ghi theo ph¹m    vi ngµnh  hµng  trong giÊy phÐp. Trong  mét  tr sè  êng  còng  thÓ  îc Bé  hîp  cã  ®   Th¬ng    m¹i cho phÐp  nhËp  khÈu thªm  c¸chµng      ho¸ kh¸ccha      ghitrong giÊy phÐp.     Nh÷ng  côm     tõ quy ®Þnh ph¹m    vingµnh hµng nhËp  khÈu    ghitrong giÊy    phÐp kinh doanh    xuÊtnhËp    khÈu  îchiÓu  sau: ®   nh  1. T liÖu s¶n xuÊt,vËt  , nguyªn    t  phô liÖu phôc  cho  vô  s¶n xuÊt t¹m  ph©n thµnh    c¸cnhãm  sau ®©y: 1.1.NhiªnliÖu,kho¸ng,dÇu  kü          mì  thuËt: ­Gaz, x¨ng dÇu    i       c¸clo¹ ­DÇu   c¸clo¹   mì    i ­Nguyªn        liÖu ®Ó s¶n  xuÊtx¨ng dÇu, dÇu        mì ­Than    i   c¸clo¹ . 1.2. §Ó     phôc  n«ng, l©m,  vô    ng nghiÖp: Ph©n     bãn c¸c  i thuèc    lo¹ ,   trõ s©u, trõcá, thuèc        kÝch thÝch sinh tr   ëng, thuèc        thó y, con gièng,c©y    gièng,   h¹tgièng,nguyªn liÖu lµm          thøc ¨n giasóc,ng íi         l  cô... 1.3.§Ó     phôc  ngµnh  vô  thùc phÈm,      ®å uèng: Bét    m×,    bét ngät,® êng,     s÷a bét nguyªn  liÖu, dÇu     b¬,  dÇu  thùc vËt, shorterning,phÈm       mÇu   thùc  phÈm,  h¬ng liÖu,thÞtc¸ t        ¬i hoÆc   chÕ  ®∙  biÕn, c¸c lo¹    t       i vÞ ¬i kh«,malt, gia     houblon,vá    hép  chaiv.v. . vá    . 1.4.§Ó     phôc  s¶n  vô  xuÊt thuèc    l¸®iÕu:  thuèc  ,thuèc    , L¸  l¸  l¸sîi giÊy  cuèn, nguyªn    liÖu  lµm bao thuèc  ,h¬ng  l¸  liÖu,®Çu       läc hoÆc  nguyªn liÖu  lµm  ®Çu     läcv.v. . . 1.5.Ho¸    chÊt,dîc liÖu:Ho¸        chÊt c¸c lo¹      i thuèc nhuém, nguyªn  liÖu lµm    s¬n,vecni,    mùc    in,lµm bao  c¸c lo¹   b×    idÇu  , DOP,  nguyªn liÖu ®Ó       lµm thuèc  ch÷a bÖnh  cho  ngêihoÆc       giasóc,bétmµu,      chÊtl ho¸ cao     u    su,chÊttÈy röa,       tinhdÇu    inguyªn liÖu vµ    c¸clo¹   ,     h¬ng    liÖu s¶n  xuÊtmü     phÈm   v.v. . . 1.6.§Ó     phôc  s¶n  vô  xuÊt hµng    c«ng nghiÖp  nhÑ:      il«ng cõu, V¶ic¸c lo¹   ,     len,b«ng    sîiho¸ häc, sîib«ng, sîiho¸ häc, sîipha, da    i v¶igi¶   x¬, x¬                      c¸c lo¹       , da, c¸c lo¹      i phô liÖu ngµnh    may, ngµnh dÖt,nguyªn    phô liÖu s¶n    xuÊt giÊy,     chÊtdÎo v.v. .     .. 1.7. VËt    liÖu ®iÖn,  ®iÖn    tö, quang häc: Bãng    ®Ìn c¸c  i gi©y    lo¹ ,   c¸p ®iÖn, gi©y    dÉn    icÇu  c¸c lo¹   , dao,automat c¸clo¹         ib¶ng  , ph©n phèi®iÖn, linh      
  6. 6 kiÖn  nguyªn  vµ  phô liÖu ®Ó     l¾p      Æt   r¸pc¸c m hµng  ®iÖn, ®iÖn, ®iÖn    c¬      tö, quang häc  v.v. . . 1.8.VËt     tphôc  ngµnh        vô  v¨n ho¸ gi¸odôc,ngµnh      in,phim ¶nh,dông    cô  lµm ¶nh, b¨ng    ®Üa     tõ,®Üa  CD, dông  thÓ  cô  dôc thÓ thao,nh¹c cô,®å        ch¬i   trÎ  em. 1.9.Kim    khÝ: gang, fero,®ång        nh«m, ch×, kÏm  c¸c lo¹    vµ    i kim  i lo¹ mµu   kh¸choÆc       hîp kim    díid¹ng thµnh phÈm   hoÆc  ph«i.S¾t    thÐp    i   c¸clo¹ díi   d¹ng  thµnh phÈm   hoÆc  ph«iv.v. .   . 1.10.VËt      liÖu næ,  thuèc næ   1.11.Gç    igiÊy c¸clo¹ .   c¸clo¹   ,     i 1.12.VËt      liÖu x©y  dùng: Gåm     xim¨ng    is¾p  c¸c lo¹   , thÐp x©y dùng    iclinkervµ    c¸c lo¹   ,   c¸c phô   gia ®Ó  s¶n  xuÊt    xi m¨ng, c¸c lo¹      ig¹ch,®¸  l¸     èp  t s¬n, kÝnh, giÊy  ,     dÇu,    i c¸c lo¹  khung nh«m,  kim  i cÊu  lo¹   , kiÖn d¹ng tiÒn chÕ, trang thiÕtbÞ        vÖ sinh (bån    t¾m,  xÝ, lavab«.. )bitum, nhùa  êng, b«ng  hè    .  ,   ®   thuû      tinh®Ó c¸ch ©m,    c¸ch   nhiÖt. . . 2.M¸y    mãc, thiÕtbÞ, phô          tïngphôc  s¶n  vô  xuÊt: +  C¸c  i lo¹ m¸y    c«ng  vµ  cô  phô  tïng +  C¸c  i lo¹ m¸y  phô      vµ  tïngn«ng,ng      c¬,thuû lî .   i +  C¸c  i lo¹  m¸y  trî hç   cho    c¸c ngµnh s¶n xuÊt nh    m¸y    ph¸t®iÖn, ®éng    c¬  ®iÖn,m¸y    hµn,biÕn    thÕ,m¸y      m¹, m¸y  s¬n v.v. . . + C¸c  i lo¹ m¸y ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ  phô  vµ  tïng:dÖt,may,  giÇy,     da    gèm     sø, giÊy,thuû    tinh,chÕ    biÕn thùc phÈm   s¶n    vµ  xuÊt c¸c m Æt       hµng    tiªu dïng. +  C¸c  i lo¹ m¸y  thiÕtbÞ    vµ    cho  ngµnh  ®ãng  hoÆc   söa  ch÷a    tµu thuû.   +  C¸c  i lo¹ m¸y    s¶n  xuÊtbao  tõkim  igiÊy,chÊtdÎo,thuû tinhv.v. .   b×    lo¹   ,           . + ThiÕt bÞ     viÔn  th«ng, truyÒn    sãng, ph¸t thanh, truyÒn        h×nh, ®iÖn    tho¹i®iÖn      , b¸o,telex,  fax + ThiÕt bÞ    m¸y  s¶n xuÊt phim    ¶nh chuyªn dông: m¸y    quay phim  chôp  ¶nh,m¸y    chiÕu  phim,m¸y  phãng    röa  ¶nh,m¸y      ghih×nh (videorecorder) . . +  ThiÕtbÞ    ngµnh    in,trang thiÕtbÞ        v¨n phßng. +  Trang  thiÕtbÞ    phßng  nghiÖm    i thÝ  c¸clo¹ . + ThiÕt bÞ    khai th¸cchÕ       biÕn kho¸ng s¶n (than,dÇu      th«,quÆng     c¸c lo¹ . . i .) +  M¸y  mãc  thiÕtbÞ    ngµnh  tÕ  dîc. y  vµ  + C¸c  i lo¹ m¸y phôc  cho  vô  ngµnh  cÇu  êng  c¸c lo¹  ® nh    i kÝch, m¸y    s¶n  trénbªt«ng,c¸clo¹ têi       i     m¸y,cÇn    trôc. . . + M¸y mãc  x©y  dùng (m¸y    ñi,xóc, ®µo,      lu v.v. . vµ  .   s¶n  ) xuÊt vËt liÖu       x©y  dùng (s¶n xuÊt xim¨ng, g¹ch        ngãi,trén bª      t«ng,nghiÒn    Clinker,  nghiÒn  ®¸,chÕ    biÕn ®¸.. ) .
  7. 7 + ThiÕt bÞ    m¸y  s¶n xuÊt ®iÖn (thuû ®iÖn, nhiÖt ®iÖn,    tr¹m biÕn    ¸p, tr¹m ph©n    phèi®iÖn).   +  M¸y thiÕtbÞ    ngµnh  êng  ® s¾t,® êng    biÓn  (®Ìn h¶i®¨ng,phao        dÉn  ­ ® êng),® êng    kh«ng (thiÕtbÞ    s©n  bay,ra ®a,      ®iÒu khiÓn  kh«ng u). l +  ThiÕtbÞ    cho    c¸cc¶ng  s«ng,biÓn.   +  ThiÕtbÞ    m¸y  cho  ngµnh  luyÖn  kim. +  ThiÕtbÞ    m¸y  cho  ngµnh  l©m  nghiÖp,giac«ng  vµ      gç  s¶n  xuÊt®å    gç. + ThiÕtbÞ    cho ngµnh  ch¨n nu«i(m¸y Êp        trøng,m¸y      soitrøng,m¸y    chän  trøng,m¸y    v¾t  s÷a  v.v. . .) + C¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ, thiÕtbÞ    ®ång  cho    bé  c¸c ngµnh c«ng  nghiÖp. +  ThiÕtbÞ    m¸y  mãc  phôc  an  vô  ninh,quèc    phßng. +  C¸c  i lo¹ m¸y    thiÕtbÞ    kh¸c. +  Phô    tïngthay thÕ    dïng cho        c¸clo¹ m¸y  i mãc  thiÕtbÞ  trªn.   nªu  +  S¨m    c¸clo¹ . lèpxe    i 3.Ph¬ng    tiÖn vËn  :   t¶i Doanh  nghiÖp  îc nhËp  ®   khÈu    c¸c ph¬ng tiÖn chuyªn chë hµng    ho¸ vµ  hµnh  kh¸ch    trªn kh«ng, trªn bé, vµ  êng        ® thuû  t«    i r¬  («  c¸c lo¹   mooc,  2  , xe  b¸nh,3    b¸nh  g¾n  m¸y, tµu    thuû,thuyÒn    m¸y, xµ      lan,m¸y  bay, toa      xe, ®Çu   m¸y  löa..   phô  xe  .vµ  ) tïng. 4.Hµng      tiªudïng: Danh  môc  m∙  hµng      vµ  sè  ho¸ tiªudïng nh    sau: 4.1.Thùc    phÈm: + S÷a  c¸c s¶n  vµ    phÈm     tõ s÷a:gåm     Æt     c¸c m hµng    tõ nhãm  0401 ®Õn   0406 thuéc ch¬ng  (ch 4  ¬ng s÷a  c¸c s¶n  vµ    phÈm     tõ s÷a; trøng    chim  gia vµ    cÇm...) +  KÑo,  b¸nh: ­C¸c  Æt     m hµng  trong ch¬ng  (c¸clo¹ møt,kÑo  ® êng).   17    i     cã  ­ C¸c  Æt     m hµng trong nhãm     1806 ch¬ng  (ca  18  cao  c¸c s¶n  vµ    phÈm   chÕ  biÕn    cao). tõca  ­ C¸c  Æt     m hµng thuéc    c¸c ph©n nhãm     tõ 190510 ®Õn  190540 cña ch­ ¬ng  (s¶n phÈm   19    chÕ biÕn    tõngò  cèc,bét,tinhbét,s÷a:c¸clo¹ b¸nh).             i   +  uèng: §å  ­ C¸c  Æt     m hµng trong ch¬ng  (®å    22  uèng, r     îu,bia..     .trõ2207; 220810  )   vµ  220900. ­C¸c  Æt     m hµng nhãm  2009  cña  ch¬ng  (n   qu¶,nícrau Ðp)   20  ícÐp        ­C¸c  s¶n  phÈm     c¸c nhãm     tõ 090111 ®Õn   090121  cña  ch¬ng  (cµ  9  phª rang hoÆc   cha  rang)vµ      i   chÌc¸clo¹ .
  8. 8 + Hoa qu¶ ¬i,kh«: c¸c m Æt   t       hµng cña ch¬ng  (qu¶    ® îc;vá  8  h¹t¨n    qu¶  hä  chanh hoÆc   dõa)trõm Æt   hä      hµng cña nhãm   081400      i (vá c¸clo¹ qu¶.. )   . +  hép    i §å  c¸clo¹ : ­ C¸c    s¶n phÈm  cña ch¬ng  (s¶n  20  phÈm  chÕ  biÕn    tõ rau qu¶, h¹tvµ      c¸cthµnh    phÇn kh¸ccña    c©y) ®ãng    hép. ­C¸c    s¶n  phÈm  cña  nhãm   2103;2104    ch¬ng  (s¶n phÈm   21    chÕ  biÕn    ¨n ® îckh¸c)®ãng      hép. ­ C¸c    s¶n phÈm  cña ch¬ng  (thÞtvµ    2    c¸c s¶n phÈm       néit¹ng cña ®éng  vËt dïng    lµm thùc phÈm)  cña    vµ  ch¬ng  (c¸vµ  3    ®éng        vËt gi¸px¸c,®éng    vËt th©n  Ò m   c¸c®éng    m vµ    vËtkh«ng x¬ng  sèng      díi kh¸c)®ãng  níc   hép. 4.2.§å      gia®×nh  c¸nh©n: vµ    +  nhµ  §å  bÕp: ­ C¸c  Æt   m hµng nhãm  392410 cña ch¬ng  (bé        39  ®å ¨n,®å dïng nhµ  bÕp). ­C¸c  Æt     m hµng  nhãm   4419  cña  ch¬ng  (bé  ¨n,®å  44  ®å    nhµ bÕp). ­ C¸c  Æt     m hµng nhãm  7321 (bÕp, lß sëi,lß sÊy, bÕp            nÊu, vØ    níng,lß    níng.. )7323  . , cña ch¬ng  (bé ®å    nhµ  73    ¨n,®å  bÕp, c¸clo¹ giadông      i     kh¸c.. ) .. ­ C¸c    s¶n phÈm  nhãm  741810 ch¬ng  (bé        74  ®å ¨n,®å nhµ bÕp hoÆc   c¸c®å      giadông  kh¸c). ­C¸c    s¶n  phÈm   nhãm   761510  cña  ch¬ng  (bé ®å    nhµ  76    ¨n,®å  bÕp...) ­C¸c    s¶n  phÈm   nhãm   8215  cña  ch¬ng  (th×a cµ    82    phª,dÜa, m«i..     .) ­C¸c  Æt     m hµng  nhãm   691110  cña  ch¬ng  (bé ®å    ®å  69    ¨n vµ  nhµ  bÕp) ­C¸c  Æt     m hµng  nhãm   7013  cña  ch¬ng  (bé  ¨n,®å  70  ®å    nhµ bÕp...) +  Trang      trÝnéithÊt: ­ C¸c  Æt     m hµng nhãm  9403;9404    cña  ch¬ng  (gi 94  êng,tñ,bµn      ghÕ  vµ  phô    tïng cña chóng; lãt®Ö m   êng, c¸c m Æt       gi     hµng thuéc  ®å   êng, c¸c bé  gi     trangbÞ ¬ng    t tù). ­ C¸c  Æt     m hµng  nhãm  9105 cña  ch¬ng  (®ång  b¸o  91  hå  thøc,®ång    hå  treot  êng). ­ C¸c  Æt     m hµng nhãm   6301;6302;6303      cña  ch¬ng  (ch¨nvµ  63    ch¨n du    lÞch;kh¨n tr¶i êng,kh¨n tr¶i       gi       bµn;mµn    che  ren máng). vµ    +  QuÇn    ¸o may  s½n, trangphôc    i     c¸clo¹ : ­ C¸c  Æt   m hµng cña ch¬ng  (quÇn  vµ  61  ¸o  hµng may  Æc   m s½n  dÖt  kim,®an, mãc),trõc¸cm Æt             hµng  cña nhãm   611220  (quÇn    ît ¸o tr   tuyÕt).   ­ C¸c  Æt   m hµng cña ch¬ng  (quÇn  may   Æc   62  ¸o  m s½n  kh«ng ®an  hoÆc   mãc)      Æt   trõc¸cm hµng cña  nhãm  621120  (quÇn    îttuyÕt). ¸o tr   ­ C¸c  Æt     m hµng cña ch¬ng  (giµy,dÐp,  64    ghÖt  c¸c s¶n  vµ    phÈm  ¬ng  t tù),trõc¸c m Æt         hµng cña nhãm  640311 (giµyèng  tuyÕt vµ  îttuyÕt viÖt   ®i    tr       d∙). ­C¸c  Æt     m hµng  cña    c¸cnhãm     tõ6503  ®Õn   6506  (mò,kh¨n ®éi ®Çu           c¸c lo¹ ) i.
  9. 9 ­C¸c  Æt     m hµng  cña  nhãm   6601    i     (c¸clo¹ «,dï)ch¬ng    66. +  Hµng    mü phÈm: ­ C¸c  Æt     m hµng  cña    c¸c nhãm     tõ 3303 ®Õn  3307  (níc hoa, níc th¬m;         mü  phÈm  hoÆc       c¸c ®å trang ®iÓm;  chÕ  phÈm  dïng cho      tãc,vÖ sinh r¨ng     miÖng;chÕ    phÈm  dïng tr     íchoÆc  sau      Æt,  khic¹o m khö        mïih«ic¸nh©n... . ) 4.3.§å    ®iÖn,®iÖn    quang    tövµ  häc  nguyªn chiÕc:   +  Hµng  ®iÖn: ­ C¸c  Æt     m hµng ®iÖn    gia dông  (bµn      lµ,Êm ®iÖn, m¸y      c¹o r©u,m¸y      hót bôi,  m¸y  xay sinhtè,m¸y      giÆt) ­Qu¹tgiadông    i       c¸clo¹ ­§Ìn ®iÖn      d©y    tãchoÆc   ®Ìn  phãng  ®iÖn    giadông    i c¸clo¹ . ­§iÒu    hoµ  kh«ng  khÝ    giadông ­Tñ        l¹nhgiadông. +  Hµng  ®iÖn  tö: ­C¸c    iradio,   lo¹ tiv   i ,  radiocassett®Çu     , video,®Çu     c©m,  m¸y    ghi©m. +  C¸c  Æt   m hµng  quang  häc: ­ M¸y ¶nh, m¸y    quay phim, m¸y    ghi h×nh (video recoder),kÝnh    ®eo  m ¾t. 4.4.Ph¬ng    tiÖn ®i  i   l¹ : +  «      chç  Xe  t«díi12  ngåi. +  2  Xe  b¸nh  g¾n  m¸y  dung  cã  tÝch    xilanh díi     175  cm3 +  ®¹p    Xe  haib¸nh.
Đồng bộ tài khoản