Thông tư 01/TT/2001/TGCP cỉa Ban Tôn gioá Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Thông tư 01/TT/2001/TGCP cỉa Ban Tôn gioá Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/TT/2001/TGCP cỉa Ban Tôn gioá Chính phủ về hướng dẫn việc miễn thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm đối với "chức sắc tôn giáo chuyên nghiệp"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/TT/2001/TGCP cỉa Ban Tôn gioá Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Ban t«n gi¸o cña chÝnh phñ sè 01/TT/2001/TGCP ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 2001 híng dÉn viÖc miÔn thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých hµng n¨m ®èi víi “chøc s¾c t«n gi¸o chuyªn nghiÖp” C¨n cø kho¶n 6 §iÒu 4, kho¶n 4 §iÒu 14 NghÞ ®Þnh sè 81/2000/N§-CP ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h íng dÉn thi hµnh Ph¸p lÖnh nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 37/CP ngµy 04 th¸ng 6 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Ban T«n gi¸o cña ChÝnh phñ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 26/1999/N§-CP ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 1999 vÒ c¸c ho¹t ®éng t«n gi¸o; Ban T«n gi¸o cña ChÝnh phñ híng dÉn nh sau: “Chøc s¾c t«n gi¸o chuyªn nghiÖp ®îc miÔn thùc hiÖn nghÜa vô lao ®éng c«ng Ých hµng n¨m” lµ nh÷ng vÞ chøc s¾c, nhµ tu hµnh ®· ®îc Nhµ n- íc c«ng nhËn, ho¹t ®éng t«n gi¸o chuyªn nghiÖp t¹i c¬ së t«n gi¸o hîp ph¸p, cô thÓ: 1. Trong ®¹o PhËt bao gåm nh÷ng vÞ ®· thä giíi Tú kheo trë lªn sau ®©y: Hoµ thîng, Thîng to¹, §ai ®øc; Ni trëng, Ni s, S c«. 2. Trong ®¹o C«ng gi¸o bao gåm nh÷ng vÞ sau ®©y: Hång y, Gi¸m môc, Linh môc, Phã tÕ; Tu sü nam, n÷ trong c¸c dßng tu. 3. Trong ®¹o Tin lµnh bao gåm nh÷ng vÞ gi¸o sÜ sau ®©y: Môc s, Môc s nhiÖm chøc, N÷ truyÒn ®¹o. 4. Trong ®¹o Cao ®µi bao gåm nh÷ng vÞ chøc s¾c, nhµ tu hµnh tõ LÔ sanh (hoÆc t¬ng ®¬ng) trë lªn sau ®©y: Gi¸o t«ng, Chëng ph¸p, §Çu s, Ch¸nh phèi s, Phèi s, Gi¸o s, Gi¸o h÷u, LÔ sanh. Hé ph¸p, Thîng phÈm, Thîng sanh, B¶o ph¸p, HiÕn ph¸p, Khai ph¸p, TiÕp ph¸p, B¶o ®¹o, HiÕn ®¹o, Khai ®¹o, TiÕp ®¹o, B¶o thÕ, HiÕn thÕ, Khai thÕ, TiÕp thÕ, TiÕp dÉn ®¹o nh¬n, Chëng Ên, C¶i tr¹ng, Gi¸m ®¹o, Thõa sö, TruyÒn tr¹ng, SÜ t¶i; PhËt tö, Tiªn tö, Th¸nh nh¬n, HiÒn nh¬n, §¹o nh¬n, ChÝ ThiÖn; TiÕp lÔ Nh¹c qu©n, Nh¹c s, §èc nh¹c, §Ò nh¹c, Qu¶n nh¹c, §éi nh¹c; Tæng gi¸m, Phã tæng gi¸m; Tïng sÜ qu©n trong TruyÒn gi¸o Cao ®µi; Tø böu, §«ng Thiªn s , Nam Thiªn s, B¾c Thiªn s, T©y Thiªn s, Trung Thiªn s trong Cao ®µi Ch¬n lý.
  2. 2 5. Trong PhËt gi¸o Hoµ H¶o bao gåm nh÷ng vÞ sau ®©y: Thµnh viªn Ban ®¹i diÖn PhËt gi¸o Hoµ H¶o; §¹i diÖn PhËt gi¸o Hoµ H¶o t¹i tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; Trëng TiÓu ban cña V¨n phßng §¹i diÖn PhËt gi¸o Hoµ H¶o. 6. Trong ®¹o Håi bao gåm nh÷ng vÞ sau ®©y: Thµnh viªn Ban ®¹i diÖn céng ®ång Håi gi¸o thµnh phè Hå ChÝ Minh: Trëng ban Qu¶n trÞ Thµnh ®êng ®¹o Ixlam; C¶ chïa, S c¶, M©m, TiÕp, ThÇy chang (®¹o Bµ ni) Th«ng t nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2001. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× víng m¾c hoÆc ph¸p sinh míi ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Ban T«n gi¸o cña ChÝnh phñ ®Ó ®iÒu chØnh, bæ sung cho phï hîp vµ ®óng chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ níc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản