intTypePromotion=1

Thông tư 02/1998/TT-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
45
lượt xem
1
download

Thông tư 02/1998/TT-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/1998/TT-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước về hướng dẫn việc chuyển đổi và đăng ký quỹ tín dụng nhân dân khu vực theo Nghị định số 16/CP ngày 21/2/1997 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/1998/TT-NHNN17 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  02/1998/TT­N H N N 1 7  n g µ y   th¸ng  N h s 9  3 n¨ m  1998  í ng d É n  vi Ö c c h u y Ó n  ® æ i  v µ  ® ¨n g  k ý  q u ü  t Ý n d ô n g   h © n   h n d © n  k h u  v ù c theo N g h Þ  ® Þ n h  s è  16/CP  g µ y  21/2/1997 c ñ a C h Ý n h   h ñ n p Thi  µnh  h NghÞ   nh   è  ®Þ s 16/CP  µy  ng 21/2/1997  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v viÖc chuyÓn  æi,®¨ng  ý  îp      µ  chøc  ¹t®éng  ña    Öp  îp  ®   k H t¸cx∙v tæ  ho   c Liªnhi H t¸cx∙,Ng ©n   µng  µ   íc híng  Én  Öc  öa  æi, ®¨ng  ý  ü   Ýn  ông      h Nh n   d vi s ®   k Qu t d nh©n  ©n  d Khu  ùc    v nh sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Khu  ùc  v (QTDKV)  ∙  îc Ng ©n   µng  µ   ®®  h Nh níccÊp  Êy  Ðp  µ  ang  ¹t®éng    gi ph v® ho   ph¶itiÕn  µnh    h chuyÓn  æi, ®¨ng  ý  ®   k theo LuËt HTX.     2. QTDKV   µ Liªn hiÖp    l    HTX   îc thµnh  Ëp  ®  l theo  a   µn  ®Þ b tØnh, thµnh    phè  c¸c QTDND   ïng  do    c trong khu  ùc  ù nguyÖn  Ëp      v t  l ra.QTDKV   ùc hiÖn  th   c¸c quan  Ö   ªnkÕt  ÷a  h li   gi c¸c  QTDND   trong  a   µn  ¹t ®éng  Ò   èn, ®Þ b ho   vv  thanh    µ  to¸nv cung  Êp    Þch  ô  ©n  µng. c c¸cd v ng h 3.  èi víinh÷ng  §   QTDKV   a    ch ®ñ møc   èn  iÒu  Ö  v® l theo    nh   ¹  qui ®Þ ti ®iÒu  NghÞ   nh  è  22  ®Þ s 16/CP  µy  ng 21/2/1997  ña  Ýnh  ñ, ph¶icã    c Ch ph     gi¶i ph¸p  ¾c  ôc  kh ph trong m ét  êigian  Êt ®Þnh,  ×nh    th   nh   tr ban  chØ  o  ®¹ chuyÓn  ® æi  HTX  tØnh  xem   Ðt vµ  Õt ®Þnh. x   quy   4. QTDKV   Õn hµnh    ti   chuyÓn  æi  µ  ¨ng  ý  ® v® k theo  Ët HTX,  Lu   kh«ng  Ö  l thuéc vµo  Õn ®é     ti   chuyÓn  æi  ña    ® c c¸cQTDND   µnh  th viªn. II. h ÷ n g  n é i d u n g  c ô  th Ó  N 1.Thµnh  Ëp Ban  ï Þ    l  tr  chuyÓn  æi. b ® a.Ban  ï Þ    tr  chuyÓn  æi  b ® QTDKV   Chñ  Þch  do  t H§QT   QTDKV   µm  ëng  l tr ban, thµnh      viªn trong ban bao  å m:  ®¹i diÖn  ña  g 01    c Chi  nh¸nh  ©n   µn  Ng h Nhµ   íctØnh,thµnh  è,tr ng  n    ph   ë ban  Óm  ki so¸t,  gi¸m  c  iÒu  µnh  µ  ®¹i ®è ® h v 01    diÖn  ña    µnh    c c¸cth viªnQTDKV.  Ban  ï Þ  tr  chuyÓn  æi  b ® QTDKV   Ban  do  chØ   ®¹o chuyÓn  æi  ® HTX   Êp  c tØnh  Õt ®Þnh  µnh  Ëp. quy   th l b. Ban  ï Þ     tr  chuyÓn  æi  b ® QTDKV   ÏchÊ m     ¹t®éng  s  døt ho   sau    µn  khiho thµnh  Öc  vi chuyÓn  æi,®¨ng  ý  ¹ . ®   k li 2.  Ö m   ô  ña  Nhi v c Ban  ïbÞ   tr  chuyÓn  æi, néi dung  ¹ihéi thµnh    ®    §    viªn (hoÆc  ¹ihéi®¹ibiÓu  µnh  §      th viªn)® îcthùc hiÖn       theo    nh  ¹ Th«ng   è  qui®Þ ti  ts 05/1997/TT­ NHNN17   µy  ng 25/10/1997  ña  c Thæng  c  ©n   µng  µ   íc ®è Ng h Nh n   vÒ   Öc: "Híng  Én  Öc  vi   d vi chuyÓn  æi  µ  ¨ng  ý  ® v® k QTDND, HTXTD  theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 16/CP  µy  ng 21/2/1997 cña  Ýnh  ñ".   Ch ph
  2. 2 3.  Òu  Ö  íi cña  §i l m   QTDKV  ph¶i qu¸n  iÖtnh÷ng    tr   quy  nh   ña  Ët ®Þ c Lu   HTX,  îccô  Ó    ¹  Òu  Ö  É u   ®   th ho¸ t i §i l m QTDND   ban  µnh  h theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 42/CP  µy  ng 29/4/1997 cña  Ýnh  ñ,c¸cv¨n b¶n    Ch ph       ph¸p luËtcã  ªnquan.Tæ       li     chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c QTDKV   Çn  îc ®iÒu  c ®  chØnh theo  Ët  ©n   µng  Lu Ng h Nhµ   ícvµ  Ët c¸c tæ  n   Lu     chøc  Ýn  ông  õa  îcQuèc  éith«ng  td v ®  h  qua, cã  Öu    hi lùc thihµnh  õ ngµy     t  1/10/1998. Khi cã      NghÞ   nh   ña  Ýnh  ñ  Ò     ®Þ c Ch ph v thi hµnh  LuËt nªu  2    trªn, ©n  µng  µ   ícsÏcã     Ng h Nh n     v¨n b¶n  íng dÉn    h  bæ sung  Ò   v nh÷ng  iÓ m   ªnquan  n   ® li   ®Õ QTDND   ãichung  µ  n  v QTDKV   ãiriªng. n  4.§¨ng  ý  ¹t®éng:   k ho   KhichuyÓn  æi    ® theo  Ët HTX,  Lu   QTDKV   kh«ng  ph¶ilµm  ñ tôcxincÊp    th       l¹ giÊy  Ðp  ¹t®éng, nhng    i ph ho     ph¶i® îc Ng ©n   µng  µ   ícx¸c nhËn     h Nh n     cho    ¸p dông  Òu  Ö  ¹t ®éng  íi vµ  Èn  danh  §i l ho   m   chu y  s¸ch  µnh    th viªn H§QT, Ban  kiÓm  so¸t,  Gi¸m  c  iÒu  µnh.C¸c    ®è ® h   v¨n b¶n  ph¶igöi®Õ n   ©n  µng     Ng h Trung  ¬ng  bao  å m: g a. NghÞ   Õt  ¹ihéinhÊt trÝchuyÓn  æi  µ  ¨ng  ý    quy §        ® v® k kinh doanh    theo  LuËt HTX;   b.§iÒu  Ö  ¹t®éng  ∙  îc§¹ihéithµnh      l ho   ®®      viªnth«ng  qua; c.Ph¬ng    ö  ývèn  µ  µis¶n;   ¸n x l   v t  d.Ph¬ng    ¹t®éng    ¸n ho   n¨m  Õ   ¹ch; k ho ®. Danh s¸ch  µ  ý lÞch  Ých  v l  tr ngang  ña  c c¸c  µnh  th viªn H§QT,    Ban  kiÓm  so¸t,  Gi¸m  c  iÒu  µnh. ®è ® h 5.§¨ng  ý    k kinh doanh:   Sau    µm  ñ  ôc chuyÓn  æi  ¹t®éng  khi l th t   ® ho   theo  Ët  Lu HTX   µ  ∙  îc v®®  Ng ©n   µng  µ   íc Trung  ng  Êp  Ën, QTDKV   Õn  µnh  Ëp  å  ¬  h Nh n   ¬ ch thu   ti h l hs ®¨ng  ý  k kinh doanh  öití Së   Õ   ¹ch  µ  Çu   ¬i Quü   Æt  ôsë  Ýnh    g     K ho i v§ tn   ® tr   ch ®Ó   ×nh UBND   tr   tØnh, thµnh  è  Êp  Êy    ph c gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    theo qui®Þnh  ña  Ýnh  ñ.    c Ch ph III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   1.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý.C¸c    nh  ­   tn c hi l   15    t  k  qui®Þ tr íc®©y    íi   tr¸v   i Th«ng   µy  tn kh«ng  cßn  Öu  ùcthi µnh. hi l     h 2. QTDKV   ùc hiÖn  Öc    th   vi chuyÓn  æi  ® theo  êih¹n  Ch Ýnh  ñ    th   do  ph qui ®Þnh.  Öc  chøc  ¹ihéithµnh    Õt  nh  Vi tæ  §    viªnquy ®Þ chuyÓn  æi  Çn  Õt  îp  ® ckh víi ú  ¹ihéith ng    µo  u     §     ê niªnv ®Ç n¨m  k 1998. 3. Ch¸nh    v¨n phßng  èng  c, Vô   ëng  ô   Th ®è   tr V Qu¶n  ýc¸c tæ  l     chøc  Ýn  t dông  ©n  ©n, thñ tr ng    n  Þ  ã  ªnquan  éc Ng ©n  µng  µ   íc nh d     ë c¸c®¬ v c li   thu   h Nh n   trung  ng, Gi¸m  c  ¬  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è, Chñ  Ng h Nh n     ph   tÞch H§QT   QTDKV   Þu  ch tr¸chnhiÖm   chøc  ùc  Ön      nh  ña    tæ  th hi c¸c qui ®Þ c Th«ng   µy. tn Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu   tr th hi n cßn  ìng  ¾ c,  Çn  v m c ph¶n ¸nh  Þp  êi k th   vÒ   ©n  µng  µ   ícTrung  ng      Õt. Ng h Nh n   ¬ ®Ó gi¶i quy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2