Thông tư 02/1999/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:31

0
73
lượt xem
3
download

Thông tư 02/1999/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/1999/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/1999/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t  c ñ a B é  k Õ  h o ¹ ch v µ  ® Ç u  t s è  02/1999/TT­B K H   n g µ y 24  th¸ng 9 n¨ m  1999 H í ng d É n  tr× nh t ù, ñ  ô c   th t c Ê p  u  ® ∙i ® Ç u    theo n g h Þ  ® Þ n h   è  51/1999/N§­C P   t s n g µ y 08  th¸ng 7 n¨ m  1999 c ñ a  h Ý n h  p h ñ  Q u y  ® Þ n h   C chi ti Õt  thi µ n h  L u Ë t kh uy Õ n  k h Ý c h   Ç u  t   h ® trong n íc (s ö a ® æ i) s è   03/1998/Q H 10 Thi hµnh    kho¶n  §iÒu    3,  36, NghÞ   nh   è  ®Þ s 51/1999/N§­   µy    CP ng 08 th¸ng 7    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph Quy  nh    Õtthihµnh  Ët  ®Þ chiti     Lu khuyÕn   khÝch  u    ®Ç t trong níc (söa  æi)  è     ® s 03/1998/QH10  (sau  y   äi t¾t lµ N§   ®© g       51/1999/N§­ CP), Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   íng dÉn  ×nh tù,thñ tôc cÊp  ®∙i   K ho v§ th   tr         u    ®Ç u    t(sau ®©y  Õtt¾tlµ¦§§T)nh    vi         sau: I. ¬  q u a n  ti Õ p n h Ë n  h å  s ¬  ® ¨ n g k ý  ¦ §§T   C § Ó   îc cÊp  §§T, nhµ  u    thuéc    i  îng  dông  Ët  ®  ¦   ®Ç t c¸c ®è t ¸p  Lu khuyÕn  khÝch  u   trong  íc (söa  æi)  ®Ç t n  ® quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    1, kho¶n    2, kho¶n    3, kho¶n 4, kho¶n 5, kho¶n 6, kho¶n 7, kho¶n 8, kho¶n 9, §iÒu 2, N§   51/1999/N§­   öi hå  ¬  ¨ng  ý  §§T  n   ¬  CP g   s ® k¦ ®Õ c quan  Õp  Ën  å  ¬  ti nh h s theo  quy  nh  íi y: ®Þ d  ®© 1. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   Õp  Ën  å  ¬  ¨ng  ý  §§T  ña      K ho v§ t ti nh hs® k¦ c c¸c doanh  nghiÖp  µnh  Ëp  th l theo  Õt  nh  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ, Bé   ëng    quy ®Þ c Th t Ch ph   tr c¸c Bé, Thñ  ëng    ¬    tr c¸cc quan  ã  Èm  Ón  ña  c th quy c Trung  ng. ¬ 2.  ë   Õ   ¹ch  µ  Çu   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  S K ho v§ t   ph tr   Trung  ng  ¬ (sau  ®©y  äit¾tlµSë  g       KH&§T)  ¬inhµ  u    ùc hiÖn  ù    u    Õp nhËn  å  n  ®Ç tth   d ¸n ®Ç tti   h s¬  ¨ng  ý  §§T  ña: ® k¦ c ­ C¸c doanh nghiÖp  Chñ   Þch  û   do  t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph trùc thuéc    Trung  ng  ¬ (sau  y   äi chung  µ  ñ   Þch  ®© g   l Ch t UBND   Êp  c tØnh)  quyÕt ®Þnh  µnh  Ëp;   th l ­ Doanh  nghiÖp  nh©n,  t c«ng    Ó  c¸c c«ng      Çn  Chñ   ty (k c¶    ty cæ ph do  tÞch UBND   Êp  c tØnh phª duyÖt  ¬ng  cæ   Çn   ph ¸n  ph ho¸  µ  v quyÕt  nh   ®Þ chuyÓn doanh  nghiÖp  µ  ícthµnh  nh n   c«ng      Çn); tycæ ph ­ LiªnhiÖp  îp t¸cx∙;hîp t¸cx∙kinh doanh  ÷ng  µnh,nghÒ     nh      h              nh ng   qui®Þ t¹  ikho¶n    Òu    1, §i 13, NghÞ   nh  è  ®Þ s 16/CP  µy  ng 21/2/1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ  chuyÓn ® æi,®¨ng  ý  îp t¸cx∙vµ  chøc  ¹t®éng  ña  ªnhiÖp  îp t¸c     k h       tæ  ho   c li   h   x∙(sau ®©y  äit¾tlµN§      g       16/CP);
 2. 2 ­ Doanh    nghiÖp,hîp t¸cx∙,li   Öp  îp t¸cx∙cña  êiViÖt Nam   nh           ªnhi h       ng     ®Þ c    ícngoµi, ña  êinícngoµith ng  óë  ÖtNam   u    ùctiÕp t¹ ViÖt ën     c ng       ê tr   Vi   ®Ç ttr     i   Nam,  hoÆc   ña  c c«ng  ©n  Öt Nam   ïng thµnh  Ëp  íingêiViÖt Nam   nh   d Vi   c  l v      ®Þ c ë  níc ngoµi hoÆc  víi êi níc ngoµi êng tró ë  ViÖt Nam  theo LuËt  ng  th     KhuyÕn  Ých  u    kh ®Ç ttrong níc(söa ® æi);      ­C¬   ë    ôc,y  Õ,v¨n ho¸ cã  Êy    s gi¸od   t       Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  ¹t®éng. nh ® k ho   3. UBND   Ën,  Ön,  Þ    éc  qu huy th x∙ thu tØnh  (sau  y   äi t¾t lµ UBND   ®© g       cÊp  Ön)  ¬i nhµ  u    ùc hiÖn  ù  ®Ç u    Õp  Ën  å  ¬  ¨ng  ý  huy n  ®Ç t th   d ¸n  t ti nh hs® k ¦§§T  ña:Hîp      c  t¸cx∙kh«ng kinh doanh  ÷ng  µnh,nghÒ     nh  ¹ kho¶n    nh ng   qui®Þ t  i 1,§iÒu    16/CP;c¸nh©n, nhã m     13,N§       kinh doanh  ¹t®éng    ho   theo  NghÞ   nh   ®Þ sè 66/H§BT  µy  ng 2/3/1992 cña  éi ®ång  é  ëng    H  B tr (nay lµCh Ýnh  ñ).    ph §èivíi ÷ng  ù    ùc hiÖn    ¹m    Òu  a  ¬ng,nhµ  u       nh d ¸n th   trªnph vinhi ®Þ ph   ®Ç t cã  Ó  ¨ng  ý  ®∙i®Ç u    ¹ m ét  th ® k u    tt  i trong c¸c®Þa  ¬ng  .    ph ®ã II. å  s ¬  ® ¨ n g k ý  ¦ §§T  H Nhµ   u    öi®Õ n   ¬  ®Ç tg   c quan  Õp nhËn  å  ¬  å   ¬  ¨ng  ý  §§T  å m     ti   hsHs® k¦ g 3 yÕu  èsau  y: t  ®© 1.§¬n  ¨ng  ý  §§T:   ® k¦ Nhµ   u    cã  ù  ®¨ng  ý  §§T  Çn  u,  n   îc khai theo  É u   ®Ç t d ¸n  k¦ l ®Ç ®¬ ®     M M§¦§§T  Ìm  (k theo  Th«ng   µy);®¨ng  ý    tn   k bæ sung  ®∙icho  ù    ∙  îccÊp  u    d ¸n ® ®   ¦§§T theo  quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu    ®Þ ti§i 34  §i 46, NghÞ   nh  è  ®Þ s 51/1999/N§­   CP th× theo M É u     §§TBS  Ìm      M§ ¦ (k theo Th«ng   µy).   tn §èi víic¸c dù  ®¨ng  ý          ¸n  k bæ sung  ®∙i,ph¶i cã  u      thªm  B¸o  c¸o  Õt    k qu¶ thùc hiÖn  ù  ®Ç u  ,møc   µ  êih¹n  ®∙i®∙  ëng    d ¸n  t  v th   u    h (theo M É u       BC THDA1   kÌm theo Th«ng   µy).   tn §èivíic¸c dù    ang  ùc hiÖn  ÷ng        ¸n ® th   nh nay  íi®¨ng  ý  ®∙i®Ç u    × m  k u    tth   ph¶i cã    thªm  B¸o c¸o  Õt  k qu¶  ùc  Ön  ù  ®Ç u    th hi d ¸n  t (theo M É u       BC THDA2   kÌm  theo Th«ng   µy).   tn N Õ u   µ  u    cã  nh ®Ç t yªu  Çu  Ôn  Õ   Ëp  Èu    ÕtbÞ,    c mi thu nh kh c¸c thi   m¸y m ãc, ph¬ng  Ön v©n      ti   t¶ichuyªn dïng    theo quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti  26, NghÞ   nh   ®Þ sè 51/1999/N§­   ×  ù  khai trong  ¬n  ¨ng  ý  §§T  CP th t kª    § ® k¦ hoÆc   Ëp  µnh  l th danh  ôc  Ìm  m k theo  n  ®¬ (theo M É u     MTB   Ìm    DM M k theo  Th«ng   µy) vµ  ù tn   t   chÞu  tr¸chnhiÖ m  Ò   Ýnh  Ýnh x¸c,trungthùc cña    vt ch        danh  ôc  µy. m n
 3. 3 2. Dù   ®Ç u      ¸n  t hoÆc   ¬ng  ®Ç u    ph ¸n  t hoÆc   ¬ng  kinh  ph ¸n  doanh  íi (d   ®©y  äichung  µdù    u  ): g  l   ¸n ®Ç t §èi víidù  m µ       ¸n  Quy  Õ   ch qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  l  t x d (ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  ña  Ýnh  ñ)    c Ch ph quy ®Þnh  ph¶i® îcc¬      quan  ã  Èm  Òn  Õt  nh  u      Öt  × göi c th quy quy ®Þ ®Ç tphª duy th     kÌm theo b¶n    sao  îp lÖ  h   Quy Õt  nh  u  . ®Þ ®Ç t Dù   ®Ç u    ph¶i nªu  â:chñ  u   ; ngµnh, nghÒ   u   ; ®Þa   iÓ m   ¸n  t   r  ®Ç t     ®Ç t   ® thùc hiÖn;ph¬ng    ü  Ët,c«ng  Ö,      ¸n k thu   ngh nhu  Çu  ÕtbÞ, m¸y  ãc, ph¬ng  c thi     m   tiÖn vËn    ¬ng      t¶i ph ; ¸n huy  ng  èn;sè    ng  ö  ông. ®é v   lao®é s d 3.GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh    (b¶n  sao  îp lÖ): h  §èivíi    doanh nghiÖp  µ   ícmíithµnh  Ëp cha  µm  ñ tôc®¨ng  ý  Nh n     l  l th     k kinh  doanh  × thay b»ng  th     b¶n sao  îp lÖ  h   Quy Õt  nh  µnh  Ëp doanh  ®Þ th l  nghiÖp. §èi víic¸  ©n   µ  ã m       nh v nh kinh doanh  ¹t ®éng  ho   theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 66/H§BT  µy  th¸ng 3  ng 02    n¨m  1992  ña  éi  ng  é   ëng  c H ®å B tr (nay  µ Ch Ýnh  l  phñ), lµ giÊy  Ðp     ph kinh doanh hoÆc   Êy  ê  Ï thay  gi t s   cho  Êy  Ðp  Gi ph kinh  doanh  theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ  i víi i t ng nµy.   ®Þ c Ch ph ®è      î   ®è §èi víic¬  ë    ôc, ®µo  ¹o t thôc,d©n  Ëp,b¸n      s gi¸o d   t      l  c«ng; c¬  ë  tÕ      s y  t nh©n,  ©n   Ëp; c¬  ë  d l   s v¨n  ho¸  ©n   éc;lµ GiÊy  d t    chøng  Ën  ¨ng  ý  ¹t nh ® k ho   ®éng. §èivíi   µ  u    ¨ng  ý  µnh  Ëp c¬  ë      nh ®Ç t® c¸c k th l   s s¶n  Êt,kinh doanh  ïng xu     c  víi®¨ng  ý  ®∙i®Ç u  , th×    k u    t  thay b»ng  å   ¬  ¨ng  ý  Hs® k kinh doanh    theo    quy ®Þnh  Ön  µnh  ña  hi h c ph¸p luËt.   C¸c  µ  u    µ ngêiViÖt Nam   nh      ícngoµi,ngêinícngoµith nh ®Ç tl       ®Þ cën         ­ êng  óë  Öt Nam,  tr   Vi   sau    Êt tr×nh c¸c giÊy  ê vÒ   ån  èc  ña  × nh   khixu      t   ngu g c m theo quy  nh   ¹  iÓ m   vµ  iÓ m     ®Þ t i® e  ® f,kho¶n  §iÒu  1,  43, NghÞ   nh   è  ®Þ s 51/1999/N§­   ×  Õn hµnh    ñ tôc nh    µ  u    µc«ng  ©n  Öt CP th ti   c¸c th     c¸c nh ®Ç tl   d Vi   Nam. III.Tr × n h t ù x Ð t c Ê p  ¦ §§T   1.§èivíi   ¬  ë        c s s¶n  Êt,kinhdoanh  ∙  µnh  Ëp: c¸c xu     ® th l a)  é   Õ   ¹ch  µ  Çu    B K ho v§ t xem   Ðt  å   ¬  ¨ng  ý  §§T  ña    x Hs® k¦ c c¸c doanh  nghiÖp  ãit¹ ®iÓ m     ôc   ña  n    i 1,M Ic th«ng   µy,lÊy ý  Õn  tn     ki b»ng    v¨n b¶n  ña    c c¸c c¬ quan  ã  ªnquan  Õu   Êy  Çn  Õt®Ó   Õt  nh  Öc  Êp  c li   n th c thi   quy ®Þ vi c hay  õ t 
 4. 4 chèi cÊp  Êy    Gi chøng  Ën  §§T  Éu   nh ¦ (M GCN¦§§T­TW), hoÆc   Êy  Gi chøng  nhËn  §§T    ¦ bæ sung  Éu  (M GCN¦§§TBS­TW   Ìm  k theo Th«ng   µy).   tn b) Së  Õ   ¹ch vµ  Çu   Êp    K ho   § tc tØnh  xem   Ðt Hå   ¬  ¨ng  ý  §§T  ña    x  s® k¦ c c¸c c¬  ë  s s¶n  Êt,kinhdoanh  ∙  îcthµnh  Ëp thuéc ®èi t ng qui®Þnh  ¹ ®iÓ m   xu     ®®   l     î     t i 2,M ôc   ña    Ic Th«ng   µy,lÊy ý  Õn  tn     ki b»ng    v¨n b¶n  ña    ë, Ban, Ngµnh  ã  c c¸cS     c li   ªnquan  Õu   Ðt  Êy  Çn  Õt,tr×nh  ñ   Þch  n x th c thi   Ch t UBND   Êp  c tØnh  quyÕt  ®Þnh   Êp  c hoÆc   õ  èi cÊp  Êy  t ch   Gi chøng  ©n   §§T  Éu  nh ¦ (M GCN¦§§T­ §F),   hoÆc   Êy chøng  Ën  §§T    gi   nh ¦ bæ sung  Éu  (M GCN¦§§TBS­§F  Ìm  k theo  Th«ng  tnµy).   c) Chñ   Þch    t UBND   Êp  Ön  c huy xem   Ðt  å   ¬  ¨ng  ý  §§T  ña    ¬  x Hs® k¦ c c¸c c së s¶n  Êt,kinh doanh  ∙  îcthµnh  Ëp  éc ®èi t ng qui®Þnh  ¹ ®iÓ m     xu     ®®   l thu    î     ti  3, M ôc    ña  I c th«ng   µy, lÊy ý  Õn  t n     ki b»ng  v¨n b¶n  ña  ë   Õ   ¹ch  µ  Çu    c S K ho v§ t tØnh, c¸c së, ban, ngµnh        kh¸c cã  ªnquan    li   trong  tØnh  Õu   Êy  Çn  Õt, n th c thi   tr×nh  ñ   Þch  Ch t UBND   Êp  c tØnh quyÕt  nh   Êp  ®Þ c hoÆc   õ  èi cÊp  Êy  t ch   Gi chøng  Ën  §§T  nh ¦ hoÆc   Êy  Gi chøng  Ën  §§T    nh ¦ bæ sung. 2. §èi víic¸c c¬  ë          s s¶n  Êt,kinh doanh  ¨ng  ý  §§T  ïng  íi®¨ng  ý  xu     ® k¦ c v  k kinhdoanh:   a) Hå   ¬  ¨ng  ý  §§T  ña    ù    u    ¾n  íi Öc  µnh  Ëp c¸cc¬    s® k¦ c c¸cd ¸n ®Ç tg v  vi th l   së s¶n  Êt,kinh doanh  µ   xu     m theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtph¶i®¨ng  ý  lu     k kinh   doanh  ¹  ë   Õ   ¹ch  Çu   ×  ë   Õ   ¹ch  µ  Çu   ùc hiÖn  t i K ho S § t th S K ho v§ t th   theo    quy ®Þnh  Ön  µnh  Ò   ×nh tù,thñ tôc thµnh  Ëp  µ  ¨ng  ý  hi h v tr         l v® k kinh doanh,lÊy ý       kiÕn b»ng  b¶n  ña    ë,  v¨n  c c¸c S ban, ngµnh  ã  ªnquan    c li   trong tØnh  Õu  Ðt   n x  thÊy  Çn  Õt,tr c khi tr×nh  ñ   Þch  c thi   í     Ch t UBND   Êp  c tØnh  quyÕt  nh   Êp  ®Þ c hoÆc   õ  èi cÊp  Êy  t ch   Gi chøng  Ën  §§T. N Õ u   Öc  Êp  §§T  îc chÊp  nh ¦   vi c ¦ ®  thuËn  × thùc hiÖn  ïng m ét  ócvíi Öc  Êp  Êy  th     c  l   vi c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh. b)  å   ¬  ¨ng  ý  ®∙i®Ç u    Ìm  Hs® k u    t k theo  å   ¬  ¨ng  ý  Hs® k kinh doanh  ña    c hîp      t¸cx∙ kh«ng kinh doanh  ÷ng  µnh    nh ng nghÒ  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    Òu  1, §i 13,N§    16/CP, cña    ©n, nhã m     c¸ nh   kinh doanh  ¹t®éng    ho   theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 66/H§BT  µy  ng 2/3/1992  ña  éi  ng  é   ëng  c H ®å B tr (nay  µ Ch Ýnh  ñ),UBND   l  ph   cÊp  Ön  huy xem   Ðt  Êp  Êy  x c Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    hoÆc   Êy  Gi phÐp  kinh doanh  theo  ñ  ôc qui ®Þnh  Ön  µnh. §ång  êixem   Ðt    th t     hi h   th   x c¸c ®iÒu  Ön  ®∙i, Êy ý  Õn  ki u      ki b»ng    l v¨n b¶n  ña  ë  Õ   ¹ch vµ  Çu   c S K ho   § ttØnh,c¸c    së Ban  µnh  ng kh¸c cã  ªnquan    li   trong tØnh  Õu   Êy  Çn  Õt,tr×nh  ñ  n th c thi   Ch tÞch UBND   Êp  c tØnh  Õt  nh  Êp  quy ®Þ c hoÆc   õ chèicÊp  Êy  t    Gi chøng  Ën  nh ¦§§T cho  µ  u  . nh ®Ç t 3.§èivíi êng  îp ®iÒu       tr h  chØnh, bæ     sung  §§T: ¦
 5. 5 §èivíidù    ∙  îccÊp  §§T,trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  ù    Õu  µ      ¸n ® ®   ¦          d ¸n,n nh ®Ç u    ®¨ng  ý    t k bæ sung  ®∙i do  ¸p  u    ® øng  thªm  iÒu  Ön  ®∙i theo    ® ki u    quy ®Þnh  ¹  Òu    ti §i 34, NghÞ   nh  è  ®Þ s 51/1999/N§­   ×  ¬  CP th c quan  ∙  Õp  Ën  ® ti nh vµ  ô  ý hå  ¬  ¨ng  ý  §§T  th l   s ® k¦ xem   Ðt  µ  ×nh  ñ  ëng  ã  Èm   x v tr th tr c th quyÒn  quyÕt ®Þnh  Öc  iÒu    vi ® chØnh, bæ     sung  §§T. ¦   Trêng  îp  µ  u    h nh ®Ç t kh«ng  ¸p ® øng    iÒu  Ön    Õp  ôc ® îc h­ ®ñ ® ki ®Ó ti t     ëng  ®∙ith×  u    th«ng  b¸o b»ng    v¨n b¶n cho  ¬  c quan  Õp  Ën  å  ¬  ¨ng  ý  ti nh hs® k ¦§§T    ¬  ®Ó c quan  µy  n xem   Ðt  µ  ×nh  ñ  ëng  ã  Èm   x v tr th tr c th quyÒn quyÕt  ®Þnh  Öc  iÒu  vi ® chØnh  ét  Çn  m ph hoÆc   ótbá  µn  é  ®∙i®∙  Êp. r   to b u    c Trêng  îp cÊp  Êy  h  Gi chøng  Ën  ®∙i  u      nh u   ®Ç tbæ sung  ×    åiGiÊy  th thu h   chøng  Ën  ®∙i®Ç u    ∙  Êp. nh u    t® c Trêng  îp  ótbá  µn  é  ®∙ith×  öi quyÕt  nh  håiGiÊy  h r   to b u    g   ®Þ thu    chøng  nhËn  §§T  n     ¬  ¦ ®Õ c¸cc quan  ªnquan  n   Öc  ùc hiÖn    éidung  ®∙i. li   ®Õ vi th   c¸cn   u  4.  èi víitr ng  îp  ã    Þ   Ôn  Õ   Ëp  Èu  ÕtbÞ,    §     ê h c ®Ò ngh mi thu nh kh thi   m¸y m ãc, ph¬ng  Ön   Ën      ti  v t¶i chuyªn dïng:   a)  Õt bÞ,  Thi   m¸y  ãc,  ¬ng  Ön  Ën    m ph ti v t¶ichuyªn  ïng  îc miÔn  Õ  d ®  thu nhËp  Èu  kh ph¶iphï hîp víim ôc    u    µ  ¬ng  kü  Ët,c«ng  Ö          tiªu®Ç t v ph ¸n  thu   ngh ghitrong dù    u  ,hoÆc   Õt ®Þnh  u    Õu  ã).     ¸n ®Ç t  quy   ®Ç t(n c b) C¬     quan  ô lýhå  ¬    vµo  ¬n  ¨ng  ý  ®∙i®Ç u  ,Dù     u   th     s c¨n cø  §® k u    t  ¸n ®Ç t  , Quy Õt  nh   u    (nÕu  ã),®èi  Õu  íiDanh  ôc     ¹  ®Þ ®Ç t c  chi v   m c¸c lo im¸y  ãc, m   thiÕtbÞ   µ  ¬ng  Ön  Ën      v ph ti v t¶ichuyªn  ïng  d trong  íc ®∙  n   s¶n  Êt ® îc (Ban  xu     hµnh  Ìm  k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 214/1999/Q§­ BKH   µy  ng 26/4/1999 cña  é  Õ     BK ho¹ch  µ  u  ) ®Ó     nh  ÷ng  v ®Ç t   x¸c ®Þ nh m¸y  ãc,  ÕtbÞ,  ¬ng    Ën    m thi   ph tiªnv t¶i chuyªn dïng m µ       trong níccha     s¶n  Êt® îcvµ  ×nh thñ tr ng  ã  Èm  Òn  xu     tr     ë c th quy cÊp  §§T  Õt ®Þnh. ¦ quy   N Õ u   µ  u    nhËp  Èu  ©y  nh ®Ç t kh d chuyÒn  ÕtbÞ,  thi   m¸y  ãc   ng  é  m ®å b thuéc lo¹   i trong níccha     s¶n  Êt ® îcnhng  xu     trong d©y    chuyÒn  ng  é    ã  ®å b ®ã c c¶  ¹  ÕtbÞ, m¸y  ãc  lo ithi     m trong níc®∙      s¶n  Êt ® îcth×  îcmiÔn  Õ  Ëp  xu     ®   thu nh khÈu cho  d©y  c¶  chuyÒn  ÕtbÞ, m¸y  ãc  ng  é  . thi     m ®å b ®ã Ngoµitr ng  îp trªn, ¬   ê h     quan  ô lýhå  ¬  c th     s xem   Ðt m ôc    ña  ù    µ  x  tiªuc d ¸n v yªu  Çu  ña  Þ  ëng  Ò   Êt l ng s¶n  È m   îcs¶n  Êt ra ®Ó     nh   c c th tr v ch  î   ph ®  xu     x¸c ®Þ nh÷ng  ÕtbÞ,  thi   m¸y  ãc,  ¬ng  Ön  Ën    m ph ti v t¶ichuyªn  ïng  d trong  íc ®∙    n   s¶n xuÊt ® îcnhng  a  ¸p     ch ® øng  cÇu  Êt l ng ®èi víi ù    .  Õ u   Ðt thÊy  yªu  ch  î       ¸n ®ã N d x  cÇn  Õt, ã  Ó  Êy ý  Õn    ¬  thi   th l   ki c¸c c quan  c qu¶n  ýchuyªn ngµnh  ïng cÊp  íc l    c  tr   khitr×nh thñ tr ng  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh.       ë c th quy quy  
 6. 6 c) Danh  ôc  ÷ng    m nh m¸y  ãc,  ÕtbÞ,  ¬ng  Ön  Ën    m thi   ph ti v t¶ichuyªn dïng    ® îc miÔn  Õ  Ëp  Èu  îc ghi vµo  Êy    thu nh kh ®   Gi chøng  Ën  §§T  nh ¦ hoÆc   Êy  Gi chøng  Ën  §§T    nh ¦ bæ sung;danh  ôc    µith× ghithµnh  ô  ôckÌm    m qu¸ d       ph l   theo  (MÉu  DM  HHNK MT­TW  ®èi víi é  K Õ  ho¹ch vµ  §Çu  t  B , hoÆc  M É u  DM   HHNK MT­§P  i víi ®è    UBND   Êp  c tØnh). d) Trêng  îp nhµ  u    ã  ù    íc®©y   ∙  îccÊp  Êy    h  ®Ç tc d ¸n tr   ®®  Gi chøng  Ën  nh ¦§§T trong ®ã   ã  éi dung  Ôn  Õt nhËp  Èu  ng  a  îc Bé   ¬ng    cn  mi thu   kh nh ch ®   Th m¹iquyÕt  nh    ®Þ Danh  ôc  µng    Ëp  Èu  Ôn  Õ  ×  öic«ng    m h ho¸ nh kh mi thu th g   v¨n ®Ò   Þ  Ôn  Õ  Ëp  Èu  Ìm  ngh mi thu nh kh k theo  îp ®ång  Ëp  Èu  n   ¬  h  nh kh ®Õ c quan  ®∙  Êp  Êy  c Gi chøng  Ën  §§T.Trong  nh ¦   c«ng    v¨n nªu  â tªn,quy  r    c¸ch hoÆc   ý    k m∙  Öu, sè îng  õng  ¹  hi   l t lo im¸y  ãc,  ÕtbÞ,  ¬ng    Ën    m thi   ph tiªnv t¶ichuyªn  ïng  d ®Ò   Þ  Ôn  Õ  Ëp  Èu. C¬   ngh mi thu nh kh   quan  Õp nhËn  å  ¬  ¨ng  ý  §§T  i ti   hs® k¦ ®è   chiÕu  íinh÷ng  iÒu  Ön  ãitrªn®Ó   ã  v  ® ki n     c c«ng    v¨n th«ng  cho  µ  u   b¸o  nh ®Ç t vµ    H¶i quan  öa  Èu  ¬ithùc hiÖn  ñ tôcnhËp  Èu  µng    Õtvµ  ùc c kh n     th     kh h ho¸ bi   th   hiÖn. IV. êi ¹ n x Ð t c Ê p  ® ® T  th  h ViÖc  Êp  íiGiÊy  c m  chøng  Ën  §§T,cÊp    nh ¦   bæ sung  §§T  îc thùc hiÖn  ¦ ®    trong thêih¹n      kh«ng    ngµy  µm  Öc,kÓ   õ ngµy  ¬  qu¸ 20  l vi   t   c quan  Õp nhËn  å  ti   h s¬  Ën    å  ¬  îp lÖ. nh ®ñ h s h   Hå   ¬  îp  Ö  µ hå  ¬  ã      Õu  è hîp lÖ  s h l l   s c ®ñ c¸c y t     quy  nh  ¹  ôc    ña  ®Þ ti M IIc th«ng   µy. tn Trêng  îp hå  ¬  h   s kh«ng  îp lÖ,trong thêih¹n  h       kh«ng    ngµy  µm  Öc, qu¸ 3  l vi   kÓ   õ ngµy  Ën  å  ¬, c¬  t  nh h s   quan  Õp  Ën  å  ¬  ti nh h s ph¶i th«ng    b¸o cho  µ  nh ®Ç u    Õt®Ó     tbi   bæ sung,hoµn    chØnh  å  ¬. hs Ngµy  Ën  å  ¬  µngµy  ¬  nh h s l   c quan  Õp nhËn  å  ¬  ùctiÕp nhËn  å  ¬  ti   h s tr     hs hoÆc   µy  Ën  ng nh theo  Êu  ña  u  iÖn  ¬i nhËn  Õu   å  ¬  öi qua  u  d c b® n  n hsg  b ®iÖn. ViÖc  gi¶m  ítm ét  Çn  b  ph hoÆc   ótbá  µn  é  ®∙i®Ç u    îcthùc hiÖn  r   to b u    t®     trong thêih¹n      kh«ng    ngµy  µm  Öc,kÓ   õngµy  Ën  îcth«ng  cña  qu¸ 5  l vi   t   nh ®   b¸o  nhµ  u    Ò   Öc  ®Ç tv vi kh«ng  ¸p  ® øng    iÒu  Ön    îchëng  ®∙i. ®ñ ® ki ®Ó ®   u  Trêng  îp tõ chèicÊp  Êy  h      Gi chøng  Ën  §§T,c¬  nh ¦   quan  Õp nhËn  å  ¬  ti   hs ph¶ith«ng    ýdo    b¸o l   b»ng    v¨n b¶n  cho  µ  u    Õt. nh ®Ç tbi
 7. 7 C¸c  ¬  c quan qu¶n  ýnhµ  íc khi® îc háiý  Õn  Ò   ®∙i®Ç u    ã  l  n         ki v u    t c tr¸ch   nhiÖ m     êib»ng  b¶n  tr¶l   v¨n  trong thêih¹n     kh«ng qu¸  ngµy  µm  Öc,kÓ   õ 7  l vi   t   ngµy  Ën  îcv¨n b¶n  áiý  Õn;qu¸ thêih¹n  µy  µ   nh ®     h   ki       n m kh«ng  ã    c v¨n b¶n    tr¶ lêi × coinh  ng  .       ®å ý th V. ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h 1. Th«ng  t nµy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy       c hi l   t   ban  µnh, thay thÕ  h     Th«ng   è  ts 02/1998/TT­ BKH   µy  ng 16/3/1998  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu    íng  Én  ×nh c B K ho v§ th d tr   tù,thñ tôccÊp  Êy chøng  Ën  ®∙i®Ç u        gi   nh u    ttheo NghÞ   nh  è    ®Þ s 07/1998/N§­ CP   µy  th¸ng 01  ng 15    n¨m  1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph Quy  nh    Õtthihµnh  ®Þ chiti     LuËt khuyÕn  khÝch ®Ç u  t trong níc vµ  V¨n b¶n sè  955 BKH/DN  ngµy  10/02/1999  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu  híng  Én  ¹m  êitrong    c B K ho v§ t d t th   khi chuyÓn  tiÕp sang    ông  Ët KhuyÕn  Ých  u      ¸p d Lu   kh ®Ç ttrong níc(söa ® æi) sè         03/1998/ QH10. 2. §Þnh  ú  th¸ng m ét  Çn  µo  µy    k 6    l (v ng 10/6 vµ    10/12,bé  Ën  ã    ph c chøc  n¨ng  ô  ý hå  ¬  §§T  ña  th l   s ¦ c UBND   Êp  Ön  c huy b¸o c¸o  ×nh  ×nh  Êp  §§T, t h c ¦   t×nh  ×nh  ùc hiÖn  î óp  µ  ®∙i®Ç u      a   µn, kiÕn  Þ  ÷ng  h th   tr gi v u    t trªn®Þ b   ngh nh vÊn    ®Ò ph¸tsinh cÇn  ö  ýgöi vÒ   ë   Õ   ¹ch  µ  Çu          x l     S K ho v§ t ®Ó tæng  îp    h b¸o c¸o UBND     tØnh  µ  é  Õ   ¹ch vµ  Çu . v B K ho   § t §Þnh  ú  th¸ngm ét  Çn  µo  µy  k 6    l (v ng 20/6 vµ    20/12), ë  Õ   ¹ch vµ  Çu     K ho   § S t tæng  îp  ×nh  ×nh  Êp  §§T,t×nh  ×nh  ùc hiÖn  î óp  µ  ®∙i®Ç u      ht h c¦   h th   tr gi v u    t trªn®Þa   µn, kiÕn  Þ   ÷ng  Ên      b  ngh nh v ®Ò ph¸tsinh cÇn  ö  ý,göi vÒ   é   Õ       x l    B K ho¹ch vµ  Çu      § t®Ó tæng  îp b¸o c¸o ChÝnh  ñ. h      ph Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ    ¬  qu¸ tr     n cv   ®Ò ngh c¸c c quan,c¸c    c¬  ë  s s¶n  Êt  xu kinh  doanh  Þp  êiph¶n  k th   ¸nh    é   Õ   ¹ch  µ  Çu     ®Ó B K ho v§ t nghiªncøu,söa  æi,bæ       ®   sung  ÷ng  éidung  ∙  íng dÉn  nh n  ®h   cho  ïhîp. ph  
 8. 8 M É u  M §  ¦§§T  Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam   .. . ) . . . (1 . .. ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . .. . . .. .. .(2).. .ngµy..   .    .  . , .th¸ng..n¨m... .   . ® ¬ n  ® ¨ n g k ý  u  ® ∙i ® Ç u  t   K Ýnh  öi: . . ..........    . . ......................... g   . ...........(3).. . ......................... .. .. Tªn  ¬  ë  c s s¶n  Êtkinh doanh:.. . ......... 1.. . ............ xu       . . ........(  . . ........... ) ­Trô  ë  Ýnh:.. . .......................................   s ch   . . ...................................... ­§iÖn  ¹i.. . ...............    tho   . . ...............Fax... . .................. : . . . .................. ­  Êy  Gi chøng  Ën  nh §KKD/GiÊy  chøng  Ën  ¨ng  ý  ¹t ®éng/GiÊy nh ® k ho     phÐp kinh doanh  è.. do..    s.   .(4).   Êp  µy..   .c ng . .th¸ng..n¨m... .   . . Thùc  Ön/dù ®Þnh  ùc hiÖn  ù    u  .. . ......  . . ...... hi   th   d ¸n ®Ç t . . ......(5). . ...... .. ­ Tæng   è  èn  u     ña  ù  s v ®Ç t c d ¸n:. . .......................  iÖu . . ........................ .tr   ®ång ­LÜnh  ùc  u  :. . .....................................   v ®Ç t . . ..................................... ­§Þa  iÓ m   ùc hiÖn  ù    . . ............................   ® th   d ¸n:.. . ............................. ­Dù     ö  ông  è    ng  ×nh  ©n    ¸n s d s lao®é b qu trongn¨m:.. .(6). .  êi   .  . ng . . ­ Dù   nh  ëic«ng  µy..    ®Þ kh   ng .th¸ng.. n¨m... hoµn  µnh  µ  a  µo  ¹t   .   ; th v ® v ho   ®éng  µy.. th¸ng..  ng   . .n¨m... . . § Ò   Þ... . ........(3). . ...... Êpchøng  Ën  ®∙i®Ç u    íic¸c ngh . . .......  . . . .....c   . nh u    tv     u  ∙inh  ®   sau: .. . ..   . . . . . .(7).. . ..   . Danh  ôc  ÕtbÞ,  m thi   m¸y  ãc,  ¬ng  Ön  Ën      Þ  Ôn  Õ  m ph ti v t¶i®Ò ngh mi thu nhËp  Èu: kh ..     . . ... .(8).. . .... . ..     . chÞu  . (1) ..   . . tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ   ÷ng    tr   lu   nh th«ng    ¨ng  ý  tin® k trªn®©y,    cam   Õt  Ïb¸o    Þp  êin Õu  k s   c¸o k th   kh«ng  ùc hiÖn  ng  µ  y    th   ®ó v ®Ç ®ñ c¸c®iÒu  Ön    îchëng    ki ®Ó ®   khuyÕn  Ých  µ  ®∙i®Ç u  . kh v u    t
 9. 9 Ng êi®¹idiÖn     CSSXKD   (9)
 10. 10 G hi chó:   (1)Ghi tªnc¬  ë        s s¶n  Êtkinhdoanh xu     (2)Ghi ®Þa     danh. (3)Ghi tªnc¬        quan  Êp  §§T  c¦ (UBND   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  hoÆc   é  Õ   ¹ch vµ  Çu ). B K ho   § t (4) Ghi    ¬    tªn c quan  Êp  Êy  c Gi chøng  Ën  nh §KKD  hoÆc   Êy  Gi chøng  nhËn  d¨ng  ý  ¹t®éng  k ho   hoÆc   Êy  Ðp  Gi ph kinhdoanh.   (5) Ghi    ù   ®Ç u    hoÆc   ¬ng  ®Ç u    hoÆc   ¬ng  kinh   tªn d ¸n  t ph ¸n  t ph ¸n    doanh. §èivíidù  m µ         ¸n  quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u     µ  ©y  ùng  l  tv x d (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  ña  Ýnh  ñ)    c Ch ph quy ®Þnh  ph¶i® îc c¬      quan  ã  Èm  Òn  Õt  nh  u    ×    Ìm  c th quy quy ®Þ ®Ç t th ghik theo  sè Quy Õt  nh  u  . ®Þ ®Ç t (6) Ghi  è    s lao  ng  ×nh  ©n  ®é b qu n¨m  µ   ù  thu  ót  îc khi hoµn  m d ¸n  h®   thµnh  µ  a  µo  ¹t®éng  v ® v ho   (kh«ng    è    ng  ña  ¬  ë  ghis lao ®é c c s s¶n  Êt kinh xu     doanh). (7)C¸c  Õn  Þ  ô  Ó  Ò     ki ngh c th v møc  b¶o  ¶m,  î óp vµ  ®∙i®Ç u      ® tr gi   u    tcho dù      ®∙icña  ¬  ë  ¸n xinu    c s s¶n  Êtkinh doanh. xu     (8) N Õ u     danh  ôc   µi th×  ã  Ó    µnh  ét  m d  c th ghi th m danh  ôc   m riªng kÌm    theo  n  Éu    MTB).  ®¬ (M DM M ChØ     ÷ng  ÕtbÞ,  ghi nh thi   m¸y  ãc,  ¬ng    m ph tiªn vËn    t¶ichuyªn dïng,ph¬ng  Ön vËn      ti   chuyªn dïng    a  n    ®Ó ® ®ã c«ng  ©n  µ   nh m trong  íc cha  n  s¶n  Êt  îc hoÆc   xu ®   s¶n  Êt  a  ¸p  xu ch ® øng  îc yªu  Çu  Çn  ®  c c nhËp  Èu    ùc hiÖn  ù    Çn    â tªnhµng    ý  hiÖu,sè îng kh ®Ó th   d ¸n,c ghir     ho¸,k m∙   l  (nh m É u     MTB).   DM M (9)Hä       tªn,chøc danh  ña  idiÖn  ã  Èm  Òn  ña  c ®¹   c th quy c CSSXKD   µ  ý  vk tªn, ng  Êu  Õu  ã).  ®ã d (n c                        
 11. 11 M É u  D M  M M T B d a n h  m ô c  thi Õt b Þ , m ¸ y  m ã c, p h ¬ n g  ti Ö n v Ë n  t¶i  ® Ò  n g h Þ  m i Ô n  thu Õ  n h Ë p  k h È u Tªn  ù    u  : d ¸n ®Ç t Tªn  ñ  u  : ch ®Ç t Tªn  chøc  Ëp  Èu  tæ  nh kh theo uû    Õu  ã)   th¸c(n c STT Tªn  µng  h ho¸ Quy  c¸ch,ký      m∙ Sè îng l Ghi chó   hiÖu       .. .  µy...th¸ng..  . .Ng ,   . .n¨m  . . . .. . Tªn  µ  ÷  ý  ña  êi®¹idiÖn  ã  Èm v ch k c ng     c th quyÒn  ña  ñ  u    Õu  ñ  u    µtæ c ch ®Ç t(n ch ®Ç tl   chøc  Çn    â tªntæ  c ghir     chøc,chøc    danh  êi ng   ®¹idiÖn  µ  ng  Êu)   v ®ã d
 12. 12 M É u  M §  ¦§§TB S Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam   .. . ) . . . (1 . .. ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . .. . . .. .. .(2).. .ngµy..   .    .  . , .th¸ng..n¨m... .   . ® ¬ n  ® ¨ n g k ý  b æ  s u n g  u  ® ∙i ® Ç u  t   KÝnh  öi: . .................  . . ............ g . . .................(3). . ............. .. Tªn  ¬  ë  c s s¶n  Êtkinh doanh:. . ......(1).. . .............. xu     . . .....    . . ............. .. ­Trô  ë  Ýnh:. . . ......................................   s ch . . ....................................... ­§iÖn  ¹i . ................    tho : . ................Fax.. . ................... . . . . .................. ­  Êy  Gi chøng  Ën  nh §KKD/GiÊy  chøng  Ën  ¨ng  ý  ¹t ®éng/GiÊy nh ® k ho     phÐp kinh doanh  è.. do..    s.   .(4).   Êp  µy..   .c ng . .th¸ng..n¨m... .   . . ­Thùc  Ön  ù    u  .. . .................    . . .........   hi d ¸n ®Ç t . . .................(5).. . ......... .. ­GiÊy    chøng  Ën  ®∙i®Çu   è..do..(6) .  Êp  µy.   nh u    ts     . . .. . ng .th¸ng.  c . .n¨m.. . . Lý  ®Ò   Þ    do  ngh bæ sung,®iÒu    chØnh  ®∙i: u  .. . ....  . . ....(7). . ...... . . . ..... . § Ò   Þ... (3).   Êp  Êy  ngh   . .c Gi chøng  Ën  ®∙i®Ç u      . nh u    tbæ sung  íic¸c néi v      dung  ®∙ibæ   u    sung,®iÒu    chØnh    nh sau:   . . ...  .. . ....(8). . ...... . . . ..... . Danh  ôc  ÕtbÞ,  m thi   m¸y  ãc,  ¬ng  Ön  Ën      Þ  Ôn  Õ  m ph ti v t¶i®Ò ngh mi thu nhËp  Èu: kh .. . ....    . . .... . . ....(9).. . .... . . .. . .....( ) ....... Þu  . . ..... 1 . .......  ch tr¸ch nhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ   ÷ng    tr   lu   nh th«ng  tin®¨ng  ý,cam   Õt  Ï b¸o  kÞp  êin Õu    k  k s  c¸o  th   kh«ng  ùc hiÖn  îc ®óng  µ  th   ®  v ®Çy      iÒu  Ön    îchëng  ®∙i®Ç u      ®ñ c¸c® ki ®Ó ®   u    tbæ sung. Ng êi®¹idiÖn     CSSXKD   (10)
 13. 13 G hi chó:   (1)Ghi tªnc¬  ë        s s¶n  Êtkinhdoanh. xu     (2)Ghi ®Þa     danh. (3) Ghi    ¬    tªn c quan  Êp    c bæ sung  §§T  ¦ (UBND  tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng    ¬ hoÆc   é  Õ   ¹ch vµ  Çu ). B K ho   § t (4) Ghi    ¬    tªn c quan  Êp  c GCN  §KKD  hoÆc   Êy  Gi chøng  Ën  nh d¨ng  ý  k ho¹t®éng    hoÆc   Êy  Ðp  Gi ph kinhdoanh.   (5) Ghi    ù   ®Ç u    hoÆc   ¬ng  ®Ç u    hoÆc   ¬ng  kinh   tªn d ¸n  t ph ¸n  t ph ¸n    doanh. §èivíidù    µ         ¸n m Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  ña  Ýnh  ñ)    c Ch ph quy ®Þnh  ph¶i® îc c¬      quan  ã  Èm  Òn  Õt  nh  u    ×    Ìm  c th quy quy ®Þ ®Ç t th ghik theo  sè Quy Õt  nh  u  . ®Þ ®Ç t (6)Ghi tªnc¬        quan  ∙  Êp  ® c GCN¦§§T  cho  ù  d ¸n. (7)Ghi  ÷ng  iÒu  Ön    nh ® ki theo    Þnh  ¹  quid ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 51/1999/N§­ CP   µ   ù  ®¸p  m d ¸n  øng  ng  a  îc cÊp  ®∙i,hoÆc   ÷ng  iÒu  Ön  ∙  nh ch ®   u    nh ® ki ® ®¨ng  ý  ng  k nh kh«ng  ùc hiÖn  îc,do    th   ®   ®ã ph¶i®iÒu    chØnh  ®∙i. u  (8) Ghi    Õn  Þ   Ò     c¸c ki ngh v møc   ®∙i,thêih¹n  ®∙i ®iÒu  u      u    chØnh theo  nh÷ng  iÒu  Ön  ùc tÕ  ùc hiÖn  îcvµ  ÷ng  ® ki th   th   ®   nh quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh   ®Þ sè  51/1999/N§­ CP. (9) N Õ u     danh  ôc   µi th×  ã  Ó    µnh  ét  m d  c th ghi th m danh  ôc   m riªng kÌm    theo  n  Éu    MTB).  ®¬ (M DM M ChØ     ÷ng  ÕtbÞ,  ghi nh thi   m¸y  ãc,  ¬ng  Ön m ph ti   vËn    t¶ichuyªn dïng,ph¬ng    Ën      tiªnv chuyÓn  ïng    a  n  d ®Ó ® ®ã c«ng  ©n  µ   nh m trong  íc cha  n  s¶n  Êt  îc hoÆc   xu ®   s¶n  Êt  a  ¸p  xu ch ® øng  îc yªu  Çu  Çn  ®  c c nhËp  Èu    ùc hiÖn  ù    Çn    â tªnhµng    ý  hiÖu,sè îng kh ®Ó th   d ¸n,c ghir     ho¸,k m∙   l  (nh m É u     MTB).   DM M (10)Ghi  ä      h tªn,chøc danh  ña  idiÖn  ã  Èm   Òn  ña  c ®¹   c th quy c CSSXKD   vµ  ý    ng  Êu  Õu  ã). k tªn, ®ã d (n c           
 14. 14 M É u  B C   H D A 1 T Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam   .. . ) . . . (1 . .. ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . .. . . .. .. .(2).. .ngµy..   .    .  . , .th¸ng..n¨m... .   . b¸o c¸o k Õ t q u ¶  th ù c hi Ö n  d ù  ¸n (dïngcho  êng  îp ®¨ng  ý      tr h  k bæ sung  §§T) ¦   Tªn  ¬  ë  c s s¶n  Êtkinh doanh:. . ....(1). . ................. xu     . . ...  . . ................. .. ­Tªn  ù  . . .... 3 . ...............   d ¸n:. . ....( ) ................ ­GiÊy    chøng  Ën  ®∙i®Ç u    è..  nh u    ts . do...   .cÊp  µy.. th¸ng..n¨m... (4).   . ng   .   . ­LÜnh  ùc  u  :. . ......................................   v ®Ç t . . ..................................... ­§Þa  iÓ m   ùc hiÖn  ù  . . ..............................   ® th   d ¸n:. . .............................. 1.Néi dung  ¬     c b¶n  ña  ù    u  : c d ¸n ®Ç t ­Tæng  è  èn  u  :. . ..........................tr Öu®ång   s v ®Ç t . . .........................  i  . . ­C«ng  Ö,  ü  Ët: . .......(5). . .......................   ngh k thu . . ......  . . ...................... . . ­Ph¬ng    ö  ông  t:.. . ....    ¸n s d ®Ê   . . ....(6). . ...................... . . . ..................... . ­Sö  ông    ng: .. . ..............................  êi  d lao®é   . . ..............................ng .. ­Dù   Õn  êigian thùc hiÖn:   ki th       2.K Õt    qu¶  ùc hiÖn  ù   (7) th   d ¸n:  ­ Khëi c«ng ngµy.. th¸ng.. n¨m... c«ng tr×nh ®i vµo ho¹t ®éng  tõ . . ;     ngµy..   .th¸ng..   .   .n¨m... . . ­Hîp  ng    t  è..  µy.. (®èivíi t      ùc hiÖn  ù    ®å thuª®Ê s . ng   .    ®Ê thuª®Ó th   d ¸n) Quy Õt  nh  ®Þ giao ®Êt  è..  µy.. cña..  Õu  îcgiao ®Êt)   s. ng   . . (n ®     ­Tæng  è  èn  u    ∙  ùc hiÖn:. . ................  iÖu®ång   s v ®Ç t® th   . . ................tr   . . ­Sö  ông    ng   d lao®é qua    c¸cn¨m:.. . .....  . . ......(ngêi) . . .....(8). . ......  . . .. ­Tæng    doanh    thu qua    c¸cn¨m:.. . ..................  iÖu®ång . . ..................tr   . . ­Lîi     Ën  nhu qua    c¸cn¨m: .. . ......................  iÖu®ång   . . ......................tr   .. ­Doanh    ÊtkhÈu    thu xu   rßng  qua    c¸cn¨m:.. . ..(9).. . .......... . . .    . . ......... ..
 15. 15 ­   ¾t  u   ã  nhËp  Þu  Õ  nhËp   B ®Ç c thu  ch thu thu  doanh nghiÖp  õ th¸ng.. t    . n¨m... 3.Nh÷ng  éidung  ña  ù      n  c d ¸n cßn  Õp tôcthùc hiÖn: (10) ti          ­Vèn  u  :. . .................................  iÖu®ång   ®Ç t . . .................................tr   .. ­C¸c  ¹ng  ôc  Ýnh    h m ch cßn  a  ùc hiÖn: ch th   ­Dù   Õn  Õn ®é   ùc hiÖn:   ki ti   th     . . .......... .. . .......... 4.Nh÷ng  éidung  ®∙i®∙  îchëng:   n  u    ®   ­.. . ..............   . . ............. ­.. . .............   . . ............. ­.. . ..............   . . ............. ­.. . ..............   . . ............. ..     .  Þu  .(1)..  ch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p luËtvÒ   Ýnh  . .   tr     t trung thùc cña  ÷ng      nh th«ng    tintrongb¸o c¸o.    Ng êi®¹idiÖn     CSSXKD   (11) Ghi chó:   Ng êi®¹idiÖn  ý    íib¸o       k tªnd   c¸o ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   ícph¸p  ËtvÒ     tr   lu   tÝnh trung thùc  ña  ÷ng    c nh th«ng    tintrong b¸o      c¸o,kh«ng  Çn      Ën  c xin x¸c nh cña  Êt kú  ¬  b   c quan  µo.n (1)Ghi tªnc¬  ë        s s¶n  Êtkinhdoanh. xu     (2)Ghi ®Þa     danh. (3)Ghi    ù    u  ,ph¬ng    u      tªnd ¸n ®Ç t  ¸n ®Ç thoÆc   ¬ng    ph ¸n kinh doanh.§èi      víidù  m µ     ¸n  Quy  Õ  ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d (Ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   ®Þnh  è  s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999 cña  Ýnh  ñ) quy  nh    Ch ph   ®Þ ph¶i® îc    c¬ quan  ã  Èm  Òn  Õt  nh  u    ×    Ìm  c th quy quy ®Þ ®Ç tth ghik theo  è  Õt  nh   s quy ®Þ ®Ç u  . t (4)Ghi tªnc¬        quan  ∙  Êp  ® c GCN¦§§T  cho  ù  d ¸n. (5)ThiÕtbÞ, m¸y  ãc,  ¬ng  Ön vËn         m ph ti   t¶ichuyªn dïng,ph¬ng  Ön vËn      ti   chuyÓn  ïng ®Ó   a  n  d   ® ®ã c«ng  ©n    ùc hiÖn  ù    nh ®Ó th   d ¸n ph¶inhËp  Èu      kh hay mua trongníc.  
 16. 16 (6)Sö  ông  Æt    d m b»ng  Ön  ã  hi c hay  îcgiao/thuª®Êt  íi. ®    m (7)Trêng  îp c«ng  ×nh cha  ëic«ng  ×    h  tr   kh   th kh«ng      iÓ m     Õt ghic¸c ® chiti   m µ     a  ëic«ng",n Õu  Ë m   Õn ®é   víi   Öt th× ghirâ lýdo. ghi"ch kh     ch ti   so    duy           phª (8)Ghi sè    ng    ótbëidù        lao®é thu h     ¸n qua    c¸cn¨m  ∙  ùc hiÖn ® th   (9) B»ng    doanh thu  õ xuÊt khÈu  õ chi phÝ   ¹itÖ    Ëp  Èu  t    tr     ngo   ®Ó nh kh nguyªn,vËtliÖu,thuªchuyªn gia(nÕu  ã).          c (10)Ph Çn  µy  ïng    nd cho  êng  îp vµo  êi®iÓ m   ¨ng  ý    tr h  th   ® k bæ sung  §§T  ¦ vÉn  cßn  ét  Çn  a  u  . m ph ch ®Ç t (11)Ghi  ä      h tªn,chøc danh  ña  idiÖn  ã  Èm   Òn  ña  c ®¹   c th quy c CSSXKD   vµ  ý    ng  Êu  Õu  ã). k tªn, ®ã d (n c M É u  B C   H D A 2 T Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam   .. . ) . . . (1 . .. ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . .. . . .. .. .(2).. .ngµy..   .    .  . , .th¸ng..n¨m... .   . b¸o c¸o k Õ t q u ¶  th ù c hi Ö n  d ù  ¸n (dïngcho  êng  îp dù    ang  ùc hiÖn    tr h   ¸n ® th   nay  ¨ng  ý  §§T) ® k¦   Tªn  ¬  ë  c s s¶n  Êtkinh doanh:. . ....(1). . ................. xu     . . ...  . . ................. .. ­Tªn  ù  . . ..................  . . .................   d ¸n:. . ...................(3). . ................. . . ­LÜnh  ùc  u  :. . .....................................   v ®Ç t . . .................................... ­§Þa  iÓ m   ùc hiÖn  ù  . . .............................   ® th   d ¸n:. . ............................. 1.Néi dung  ¬     c b¶n  ña  ù    u  : c d ¸n ®Ç t ­Tæng  è  èn  u  :. . .........................tr Öu®ång   s v ®Ç t . . ........................  i  . . ­C«ng  Ö,  ü  Ët: . ............(4). . .................   ngh k thu . . ...........  . . ................ . . ­Ph¬ng    ö  ông  t:. . .........    ¸n s d ®Ê . . .........(5). . ................. . . . ................ . ­Sö  ông    ng: .. . .............................  êi  d lao®é   . . .............................ng .. ­Dù   Õn  êigian thùc hiÖn:   ki th      
 17. 17 2.K Õt    qu¶  ùc hiÖn  ù    th   d ¸n:  ­ Khëi c«ng ngµy.. th¸ng.. n¨m... c«ng tr×nh ®i vµo ho¹t ®éng  tõ . . ;     ngµy..   .th¸ng..   .   .n¨m  . . .. . ­Hîp  ng    t  è..  µy.. (®èivíi t      ùc hiÖn  ù    ®å thuª®Ê s . ng   .    ®Ê thuª®Ó th   d ¸n) Quy Õt  nh  ®Þ giao ®Êt  è..  µy.. cña..  Õu  îcgiao ®Êt)   s. ng   . . (n ®     ­Tæng  è  èn  u    ∙  ùc hiÖn:.. . ............  iÖu®ång   s v ®Ç t® th     . . ............tr   . . ­Sö  ông    ng   d lao®é qua    c¸cn¨m: .. . ..(6). . ......  êi)   . . .  . . ......(ng . . .. ­Tæng    doanh    thu qua    c¸cn¨m: .. . ...............  iÖu®ång   . . ...............tr   .. ­Lîi     Ën  nhu qua    c¸cn¨m: .. . ....................tr Öu®ång   . . ...................  i   . . ­Doanh    ÊtkhÈu    thu xu   rßng  qua    c¸cn¨m: .. . ..(7).. . ........   . . .    . . ........ . . ­ B ¾t  u   ã  nhËp  Þu  Õ  nhËp    ®Ç c thu  ch thu thu  doanh nghiÖp  õ th¸ng..  t  .. n¨m... 3.Nh÷ng  éidung  ña  ù      n  c d ¸n cßn  Õp tôcthùc hiÖn: (8) ti          ­Vèn  u  :. . ............................  iÖu®ång   ®Ç t . . ............................tr   .. ­C¸c  ¹ng  ôc  Ýnh    h m ch cßn  a  ùc hiÖn: ch th   ­Dù   Õn  Õn ®é   ùc hiÖn:   ki ti   th     . . ................... .. . ................... ..     .  Þu  .(1)..  ch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p luËtvÒ   Ýnh  . .   tr     t trung thùc cña  ÷ng      nh th«ng    tintrongb¸o c¸o.    Ng êi®¹idiÖn     CSSXKD   (9) Ghi chó:   Ng êi®¹idiÖn  ý    íib¸o       k tªnd   c¸o ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   ícph¸p  ËtvÒ     tr   lu   tÝnh trung thùc  ña  ÷ng    c nh th«ng    tintrong b¸o      c¸o,kh«ng  Çn      Ën  c xin x¸c nh cña  Êt kú  ¬  b   c quan  µo.n (1)Ghi tªnc¬  ë        s s¶n  Êtkinhdoanh. xu     (2)Ghi ®Þa     danh. (3)Ghi    ù    u  ,ph¬ng    u      tªnd ¸n ®Ç t  ¸n ®Ç thoÆc   ¬ng    ph ¸n kinh doanh.§èi      víidù  m µ     ¸n  Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d (Ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ  
 18. 18 ® Þnh  è  s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999 cña  Ýnh  ñ) quy  nh    Ch ph   ®Þ ph¶i® îc    c¬ quan  ã  Èm  Òn  Õt  nh  u    ×    Ìm  c th quy quy ®Þ ®Ç tth ghik theo  è  Õt  nh   s quy ®Þ ®Ç u  . t     ÕtbÞ, m¸y  ãc, ph¬ng  Ön vËn    (4)Thi     m   ti   t¶ichuyªn dïng,ph¬ng  Ön vËn      ti   chuyÓn  ïng ®Ó   a  n  d   ® ®ã c«ng  ©n    ùc hiÖn  ù    nh ®Ó th   d ¸n ph¶inhËp  Èu      kh hay mua trongníc.   (5)Sö  ông  Æt    d m b»ng  Ön  ã  hi c hay  îcgiao/thuª®Êt  íi. ®    m (6)Ghi sè    ng    ótbëidù        lao®é thu h     ¸n qua    c¸cn¨m  ∙  ùc hiÖn ® th   (7) B»ng    doanh thu  õ xuÊt khÈu  õ chi phÝ   ¹itÖ    Ëp  Èu  t    tr     ngo   ®Ó nh kh nguyªn,vËtliÖu,thuªchuyªn gia(nÕu  ã).          c (8)Ph ©n  µy  ïng    nd cho  êng  îp kÕt  tr h  qu¶  ù  ® a  µo  ¹t®éng  õng d ¸n  v ho   t  phÇn, vµo  êi®iÓ m   ¨ng  ý  §§T  Én    th   ® k¦ v cßn  ét  Çn  a  u  . m ph ch ®Ç t (9)Ghi hä        tªn,chøc  danh  ña  idiÖn  ã  Èm  Òn  ña  c ®¹   c th quy c CSSXKD   µ  v ký    ng  Êu  Õu  ã). tªn,®ã d (n c
 19. 19 M É u: G C N ¦ §§ T­§ F Uû  ban  nh©n  d©n  Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph tØnh/thµnh phè   Sè:.. . .. . / .. ..   µy..   .ng . .th¸ng..n¨m... .   . gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  u  ® ∙i ® Ç u  t   ­ C¨n  cø  LuËt KhuyÕn  khÝch  ®Ç u  t trong níc (söa ® æi) sè     03/1998/QH10  µy  th¸ng5  ng 20    n¨m  1998; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 51/1999/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 08    n¨m  1999  ña   c ChÝnh  ñ  ph Qui  nh    Õtthihµnh  Ët  ®Þ chiti     Lu khuyÕn  Ých  u    kh ®Ç t trong níc    (söa ® æi) sè      03/1998/QH10; ­Theo    Þ  ña  .  .  ¹ Tê  ×nh sè  .ngµy  .V/v.. . .   ®Ò ngh c .. .(1). .t   tr   ..   . .i . ..   . .. c h ñ  t Þ ch u û  b a n  n h © n  d © n  t Ø n h/th µ nh p h è   c Ê p  gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  u  ® ∙i ® Ç u  t c h o   .. . .............(2).. . .................... . . ............    . . ................... .. ­Trô  ë  Ýnh  . .   s ch .. . . ­ GiÊy    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  è..    s. do..   Êp  µy..   . c ng . . th¸ng..  . .. n¨m  .. 1.Thùc  Ön  ù    u  .. . ....    hi d ¸n ®Ç t . . ....(3). . ........ . . . ....... . ­  ù   khëi c«ng  µy..  D ¸n    ng .th¸ng.. .n¨m... hoµn  µnh  µ  a  µo  ¹t . . ,   th v ® v ho   ®éng  µy.. th¸ng..  ng   . .n¨m... . . ­Tæng  è  èn  u    ña  ù  . tr Öu®éng.   s v ®Ç tc d ¸n:. .  i   . ­LÜnh  ùc  u  :. . ...................................   v ®Ç t . . ................................... ­§Þa  iÓ m   ùc hiÖn  ù  . . ...........................   ® th   d ¸n:. . ............................ ­Dù     ö  ông  è    ng  ×nh  ©n    ¸n s d s lao®é b qu trongn¨m: ..   êi.     .ng . 2.C¸c  ®∙i® îchëng  i víi ù    ãit¹ ®iÓ m   trªn®©y:   u      ®è     ¸n n     d i 1   
 20. 20 ­.. . ................................................   . . ............................................... ­.. . ................................................   . . ............................................... ­.. . ................................................   . . ............................................... ­.. . ................................................   . . ................................................ ­.. . ................................................   . . ................................................ 3.  . . .... . .chØ   îc hëng  .. . ....(2). .    . ®  c¸c  ®∙i t¹  iÓ m   n Õu   ùc  Ön  u    i® 2  th hi ®óng  µ      iÒu  Ön: v ®ñ c¸c® ki ­.. . ...........(4).. . ................................   . . ..........    . . ................................ .. ­.. . ..................................................   . . ................................................. ­ . . .................................................. .. . .................................................. chñ  Þch  û  t u ban  ©n  ©n nh d tØnh/thµnh phè...   . (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d Ghi chó:   (1)Së  Õ   ¹ch vµ  Çu     K ho   § thoÆc   ñ  Þch  Ch t UBND   Êp  Ön. c huy (2)Ghi tªnc¬  ë        s s¶n  Êtkinhdoanh  ã  ù    îchëng  ®∙i®Ç u  . xu     c d ¸n ®   u    t (3)Ghi    ù    u      tªnd ¸n ®Ç thoÆc   ¬ng    ph ¸n kinh doanh.§èivíi ù    µ           ¸n m Quy  d chÕ   qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d (Ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/ N§­CP   µy  ng 08/7/1999 cña  Ýnh  ñ) quy  nh    Ch ph   ®Þ ph¶i® îcc¬      quan  ã  Èm   c th quyÒn  Õt ®Þnh  u    × ghikÌm  quy   ®Ç tth     theo sè    Quy Õt  nh  u  . ®Þ ®Ç t (4)Ghi    iÒu  Ön    c¸c ® ki ph¶i®¹t ® îc(vÒ  µnh  Ò,  a   iÓ m   u  ,     ng ngh ®Þ ® ®Ç t  sè lao  ng  ö  ông, tû träng  Êt  Èu,v.v. . m µ   Õu  ét  ®é sd    xu kh . ) thi m trong  ÷ng  nh ®iÒu  Ön    µ  u    ki ®ã nh ®Ç tkh«ng  îchëng  y      ®∙inãit¹ ®iÓ m   ®  ®Ç ®ñ c¸cu        i 2. V Ý   ô, ®èi víi ù    îcu  ∙ivíi d       ¸n ®   ®     d møc   ®∙i® ßi  áiph¶itho¶  u    h    m∙n  hai c¶    ®iÒu  Ön  ki quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ t  i 15,NghÞ   nh  è  ®Þ s 51/1999/N§­ CP: ­Thùc  Ön  ù    u    µo  Ünh  ùc,®Þa  µn  ãit¹ ®iÓ m     hi d ¸n ®Ç tv l v  b n    i 1; ­Dù     ö  ông  è    ng  ×nh  ©n    ¸n s d s lao®é b qu trongn¨m  t nhÊt lµ. .  êi.   Ý    . .ng .  Ho Æc:  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản