intTypePromotion=1

Thông tư 02/2003/TT-BTP của Bộ Tư pháp

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
64
lượt xem
1
download

Thông tư 02/2003/TT-BTP của Bộ Tư pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/2003/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn quản lý ngân sách ngành tư pháp năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2003/TT-BTP của Bộ Tư pháp

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a B é  t p h¸p S è  02/2003/TT­B T P   g µ y  17 th¸ng 3 n¨ m  2003  í ng d É n   n h q u ¶ n  lý n g © n  s¸ch  g µ n h    p h¸p n¨ m  2003 n t ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 181/2002/Q§­TTg  µy  ng 23/12/2002  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc    ph v vi giao chØ    Õ   ¹ch vµ  ù    ©n    tiªuk ho   d to¸nNg s¸ch Nhµ   íc   n  n¨m  2003; ­ C¨n  Quy  Õ     cø  ch c«ng  khai tµichÝnh  i  íiNg ©n      ®è v   s¸ch  µ   íc c¸c  Nh n   cÊp, c¸c ®¬n  Þ  ù     v d to¸n Ng ©n     s¸ch ban  µnh  Ìm    h k theo    c¸c Quy Õt  nh  è  ®Þ s 225/1998/Q§­ TTg  ngµy 20/11/1998 vµ  Quy Õt ®Þnh  sè 182/2001/Q§­TTg   ngµy 20/11/2001 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ;   Th t   ph ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 157/2002/Q§­BTC   µy  ng 24/12/2002  ña  é   ­ c B tr ëng  é  µichÝnh  Ò   Öc  BT  v vi giao dù        ©n    to¸nthu,chiNg s¸ch Nhµ   ícn¨m    n  2003  cho  é    B T ph¸p; Bé  tr ng Bé  T ph¸p ®∙ cã  Quy Õt ®Þnh  sè  07/2003/Q§­ ë BTP  ngµy  6/1/2003  Ò   Öc  v vi giao  ù        ©n   d to¸n thu,chiNg s¸ch Nhµ   íc n¨m    n  2003 cho  ¬  c quan    µnh  d©n  ù    a   ¬ng  µ    n  Þ  ù  Thi h ¸n  s c¸c ®Þ ph v c¸c ®¬ v d to¸n trùc thuéc     Bé. § Ó     n  Þ   ñ  ng  ÕtkiÖm   c¸c ®¬ v ch ®é ti   trong  Öc  ö  ông  vi s d kinh  Ý   îc ph ®   cÊp, nh»m   ùc hiÖn  ètLuËt Ng ©n     th   t    s¸ch Nhµ   íc,Bé   íng dÉn  ét  è  Ön    n h   m s bi ph¸p ®iÒu  µnh  ù        ©n    h d to¸nthu,chiNg s¸ch ngµnh      T ph¸p n¨m    2003    nh sau: I. h © n  b æ  c hi n g © n  s¸ch n¨ m  2 0 03  P 1.§Þnh    møc  kinhphÝ    êng    chith xuyªn a) N¨m     2003,Bé   Êp    nh    c ph¸t®Þ møc    chikh¸c trong chith ng        ê xuyªn cho    c¬  quan    µnh    ©n  ù    a   ¬ng, t¨ng tõ   Thi h ¸n d s c¸c ®Þ ph       6,15%  n   ®Õ 7,9%  víi so    n¨m 2002  (xem  ô  ôckÌm  ph l   theo)  . b) L¬ng,phô  Êp ¬ng  µ        cl v c¸c kho¶n  ng  ãp  ôc  ®ã g (M 100,M ôc    102,M ôc     106) ® îc cÊp     ph¸ttheo    møc  ¬ng  èithiÓu  l t  290.000®  i   Õ     åi dìng (r ªngch ®é b     cho  Êp  µnh    ch h viªn 100.000®/ng i/ ê th¸ng kh«ng  îc tÝnh    ëng    Õ     ®  ®Ó h c¸c ch ®é   BHXH,  BHYT). c) Dù       êng    to¸nchith xuyªn n¨m    2003 giao cho      c¸c Phßng THA   îctÝnh  ®  theo    Õ   ã  Æt   n   µy  biªn ch c m ®Õ ng 01/01/2003.C¸c  êng  îp  ©ng  Ëc ¬ng,   tr hn bl   tuyÓn  ông  d thªm    Õ... Õu  ã),khiBé  Ðt duyÖt,sÏ® îcgiao bæ   biªnch  (n c     x          sung  dù    ©n  to¸nng s¸ch theo chÕ         ®é quy  nh. ®Þ   2.C Êp    ¹n    ph¸th møc  kinhphÝ   a) H¹n    møc kinh phÝ  Êp    µng  ý    c ph¸th qu cho    n  Þ  ù      ¬  c¸c ®¬ v d to¸ntrªnc së  ù    ©n  d to¸nng s¸ch ® îcgiao trong n¨m         2003,kÓ   chivÒ  ¬ng,phô  Êp ­   c¶    l   cl ¬ng  µ  v c¸c  kho¶n  ng  ãp; riªng 2%   ®ã g    kinh  Ý   ph c«ng  oµn  é   µi chÝnh  ® BT  khÊu  õ trùc tiÕp  ©n  tr     ng s¸ch  é    ph¸p    Êp  BT ®Ó c ph¸tcho    Tæng  Liªn ®oµn    Lao ®éng  ViÖt Nam  (Th«ng t  Liªn tÞch sè  76/1999/TTLT/TC­TL§  ngµy  16/06/1999  ña  é   µi chÝnh, Tæng   c BT    Liªn ®oµn    Lao  ng  Öt  ®é Vi Nam).  × V
  2. 2 vËy, c¸c ®¬n  Þ     v kh«ng ph¶i trÝch  ép      n 2% kinh phÝ     c«ng  oµn  ® cho      c¸c tæ chøc c«ng  oµn  Êp      a  ¬ng. ® c trªnë ®Þ ph b)  é   ∙  ã  B ® c C«ng  v¨n  è  s 03/TP­ KHTC   µy  ng 06/01/2003 th«ng b¸o    cho Phßng    µnh  d©n  ù    a   ¬ng  Ò   Thi h ¸n  s c¸c ®Þ ph v tæng  è  s kinh phÝ     êng    chi th xuyªn  îc giao  ®  n¨m  2003    n  Þ  ù  (c¸c®¬ v d to¸n trùc thuéc  é   Ï cã     B s   th«ng    b¸o riªng)  Ó   ã    giao dù      Õtcho    n  Þ    íi .§ c c¨n cø    to¸nchiti   c¸c®¬ v s¸tv   cÇu    µ  yªu  chiv theo  ng  ôc  ôc Ng ©n   ®ó M l  s¸ch  µ   íc,Bé   Nh n   yªu  Çu    n  Þ  ím  öi dù  c c¸c ®¬ v s g   to¸nvÒ   é    B theo m ôc        chinh sau:   ­ Khiph©n    ù    n  Þ  Çn  ó      Õt®Õ n   m ôc  ñ  Õu,     bæ d to¸n®¬ v c ch ý chiti   10  ch y bao  å m:  Òn ¬ng  ôc  g Ti l (M 100),Phô   Êp ¬ng  ôc    c l (M 102),TiÒn  ëng  ôc    th (M 104),C¸c    kho¶n  ng  ãp  ôc  ®ã g (M 106),VËt    t V¨n phßng  ôc  (M 110),Héi nghÞ     (Môc 112),Söa  ÷a  êng    ch th xuyªn tµi    s¶n  è  nh  ôc  c ®Þ (M 117),Söa  ÷a  íntµi   ch l     s¶n  è  nh   ôc  c ®Þ (M 118),Chi  Ý     ph nghiÖp  ô  v chuyªn  m«n   ña  µnh  ôc  c ng (M 119),Mua  ¾ m   µis¶n  ïng cho    s t  d  c«ng    t¸cchuyªn m«n  ôc    (M 145). ­ C¸c  ôc    m cßn  ¹ (Môc  l i 101,M ôc    105,M ôc    109,M ôc    111,M ôc    113,M ôc     114  µ  ôc  vM 144,. .® îcgiao chung  µo  ôc    .    )   vM chikh¸c (Môc    134).Khi rótkinh       phÝ    n  Þ  îcsö  ông  è  Òn  ∙  Êp    ôc  chi,®¬ v ®   d s ti ® c ë M 134      ®Ó chicho    ôc   c¸c m kh¸c vµ  îc h¹ch   ®  to¸n,quyÕt    to¸n theo  ng  éi dung    ®ó n  chøng  õ c¸c m ôc  ∙  t    ® chi. c) Kinh  Ý    ua    ph thi® khen  ëng  µ  th v kinh phÝ    qu¶n  ýngµnh  é   Êp    l  B c cho c¸cSë      T ph¸p th«ng    qua  µikho¶n  T  HMKP   ña    c c¸cPhßng    µnh        Thih ¸n.Khichi tiªuxong, Së         T ph¸p  ã  c tr¸chnhiÖm   Þp  êitæng  îp    k th   h chøng  õ chichuyÓn  t    cho Phßng  THA     ®Ó tæng  îp  h chung  µo  Õt  v quy to¸n cña    Phßng THA   µng  h quý,n¨m.   d) ViÖc  Êp      c ph¸tkinh phÝ    cho  êng  ¹ihäc  Ët Hµ   éi,Trêng  µo  ¹o Tr §  Lu   N   § t  c¸c chøc    danh   ph¸p,Côc  T   §¨ng  ý  èc    k qu gia giao  Þch  d b¶o  ¶m,  ¹p  Ý  ® T ch D © n   ñ  ch &Ph¸p  Ëtlµ ®¬n  Þ  ù  lu     v s nghiÖp  ã    ù b¶o  ¶m   ét  Çn    c thu,t   ® m ph chi phÝ   nªn  îc Bé   Êp  ép  ®   c g chung  µo  ôc vM 134  (Chikh¸c)(ri   êng  ¹ihäc      ªngTr §  LuËt Hµ   éi vµ  êng  µo  ¹oc¸c chøc    N   Tr § t    danh    T ph¸p chØ  Êp  ép  c g chung  µo v M ôc  134  (Chikh¸c)Lo¹i14          ­Kho¶n    ¹i14    09,Lo   ­ Kho¶n  vµ  ¹i14    10  Lo   ­ Kho¶n  12),khichi®¬n  Þ      v ph¶ithùc hiÖn  ¹ch      h to¸n,quyÕt      to¸ntheo  ng  éidung  ®ó n  chøng  õ  µo  ôc   ôc NSNN   ¬ng  tv M l  t øng. C¸c  ¹i14  Kho¶n    ¹i14    Lo   ­  11, Lo   ­ Kho¶n 21  µ  ¹i10      v Lo   ­ Kho¶n  ph¶ilËp  ù      Õttheo  ôc  ôcNSNN   08    d to¸nchiti   M l  quy  nh. ®Þ   3.C¸c    kho¶n    chitrong®Þnh    møc    chikh¸cbao  å m   g Chi vÒ   ìng  Õ     µnh    Òn   c ch thih ¸n,ti mua   Óu  É u,    bi m sæ s¸ch nghiÖp  ô,   v  tiÒn mua     ¹pchÝ; tiÒn chic«ng    Ý, héinghÞ  ¬  Õt,tæng  Õt,héi b¸o,t        t¸cph     sk   k   nghÞ  chuyªn ®Ò,  Òn tµu xe  i  Ëp  Ên, tiÒn tµu xe  i  Ðp    ti     ® t hu       ® ph n¨m  theo  Õ   ch ®é;  Òn  ti b¶o  Ó m   hi «t« (chØ mua  b¶o  Ó m   ©n  ù),tiÒn  öa  ÷a  êng  hi d s  s ch th xuyªn tµis¶n  è  nh...   n  Þ     c ®Þ   ®¬ v ph¶itù c©n  i trong ph¹m    nh  c¸c    ®è     vi®Þ møc   ®Ó     ¶m   chi,® b¶o  ÕtkiÖm,  ã  Öu  ti   c hi qu¶. 4. Ngoµidù      êng      to¸nchith xuyªn ® îcgiao theo  nh       ®Þ møc  ãitrªn, n   trong  n¨m  2003    n  Þ  c¸c®¬ v cßn  îccÊp    ®  bæ sung  kinhphÝ        ®Ó chi: a) Kinh  Ý    ua    ph thi® khen  ëng  th n¨m  2003,Bé    giao cho    n  Þ    c¸c®¬ v theo  møc  sau: ­ V¨n    phßng  é, ViÖn  B  Nghiªncøu    khoa  äc  h Ph¸p  ý, ôc  îgióp Ph¸p  ý l  C Tr     l  lµ10%     tæng  ü  Òn l ng  ña  n  Þ  ôc  qu ti  ¬ c ®¬ v (M 100).
  3. 3 ­ Phßng    µnh  cÊp  Thi h ¸n  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    µ 7%     ph tr   TW l   tæng  quü  Òn l ng  ña  n  Þ  ôc  ti  ¬ c ®¬ v (M 100). ­ C¸c  ë       S T ph¸p  µ 3%   l  tæng  ü  Òn ¬ng  ôc  qu ti l (M 100) cña  ¬    c quan    Thi hµnh    éc Së    ¸n thu   T ph¸p qu¶n  ý(thùchiÖn    l    theo  íng dÉn  ¹ C«ng    è  h  t  i v¨n s 02/ TP­KHTC   µy  ng 6/1/2003 cña  é      B T ph¸p). Néi dung      chikinh phÝ     ua    thi® khen  ëng  îcthùc hiÖn  th ®    theo  íng dÉn  h  t¹  Çn  I h«ng   è  iPh II T ­ t s 08/2001/TT­BTP   µy  ng 18/12/2001  ña  é   ëng  é     c B tr BT ph¸p. b) N¨m     2003,Bé   µnh  ét   d m kho¶n  kinh phÝ  Êp  ç  î   c h tr  cho    ë     c¸c S T ph¸p  kinhphÝ    qu¶n  ýngµnh  l  theo c¸cmøc:    + Chi  Ý   ph qu¶n  ý§éi THA   µnh  è, quËn, thÞ    ñ  ñ  ña  l    th ph     x∙ th ph c tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng:1.000.000 ®ång/®¬n  Þ/n¨m. ph tr     ¬    v +    Ý   Chi ph qu¶n  ý§éi THA   ïng  ói cao, vïng  ©u, h¶i®¶o  ¬icã  Ö   l    v n    s    (n   h sè  ô Êp  ph   khu  ùc  õ0,3 trëlªn)  v t      : 2.000.000 ®ång/®¬n  Þ/n¨m.   v +    Ý  Chi ph qu¶n  ý§éiTHA     Ön, thÞ  l    c¸c huy   cßn  ¹   l i1.500.000 ®ång/®¬n  :   vÞ/n¨m.   C¸c kho¶n kinh phÝ   ç  înãi trªn® îc cÊp    h tr        cho  ë     S T ph¸p  theo  è  n   s ®¬ vÞ  µnh  Ýnh  Êp  Ön  ña  õng  h ch c huy ct tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng. ¬  Néi dung    chikinh phÝ     qu¶n  ýngµnh  îc thùc hiÖn  l  ®    theo  íng  Én  ¹  h d ti C«ng  v¨n sè    01/TP­ KHTC   µy  ng 6/1/2003 cña  é      B T ph¸p. c) Kinh  Ý    ph may trang phôc    cho    é, c«ng  c¸n b   chøc    µnh    ©n  ù  Thi h ¸n d s c¸c®Þa  ¬ng  îcthùc hiÖn    ph ®    theo chÕ     Ön  µnh.   ®é hi h d) Kinh  Ý    ph mua  ¾ m   s trang thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön lµm  Öc       ti   vi cho  ¬  c quan  Thihµnh    ©n  ù    a  ¬ng.   ¸n d s c¸c®Þ ph   e) Kinh  Ý    ôsë  i víi n  Þ  a  ã  ôsë  µm  Öc    ph thuªtr   ®è     ®¬ v ch c tr   l vi hoÆc   ph¶i   x©y  ùng  ôsë. d tr   f)Kinh  Ý   chøc  éi nghÞ    ph tæ  H  tæng  Õt  n¨m  k 10  c«ng    t¸cTHA,  é   Êp  Bc theo møc: Phßng  THA  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc TW  lµ   2.000.000  ®ång/®¬n  Þ,c¸c§éiTHA   µ500.000  ng/®¬n  Þ. v    l  ®å v g) Kinh  Ý   öa  ÷a  íntµis¶n  è  nh:  é   ph s ch l     c ®Þ B yªu  Çu    n  Þ  ù  c c¸c ®¬ v d to¸nthùc hiÖn      theo  ng  Òu    ôc  ICh ¬ng    ña  ®ó §i 20,M II   , IIc Quy  Õ   ch Qu¶n  ýtµi l    s¶n  µ   íc thuéc  é     Nh n   B T ph¸p.ChØ     ã    khic th«ng  b¸o kinh phÝ   öa  ÷a  n     s ch ®¬ vÞ  íi® îctæ  m     chøc  ùc hiÖn.Thñ  ôclËp dù    öa  ÷a,c¶it¹o, ë   éng  ô th     t     ¸n s ch       r m tr   së  îc¸p dông  ®    theo Th«ng   è    ts 96/2000/TT­ BTC   µy  ng 28/09/2000 cña  é  µi   BT  chÝnh. h) Ngoµira,n¨m       2003,Bé  µnh  ét   d m kho¶n  kinh phÝ    ùc hiÖn ¬ng    ®Ó th   l míivµ  ç  î   h tr  kinhphÝ  i víi Êp  µnh    îc®iÒu  ng  ã  êih¹n,hç  î   ®è     Ch h viªn®   ®é c th     tr  kinh phÝ     cho  ¬  c quan    µnh  cha  Ón      Õ,  ù  Thi h ¸n  tuy ®ñ biªn ch d phßng  ò lôt  l  , kinhphÝ  Êp    c cho    n  Þ  íithµnh  Ëp.. c¸c®¬ v m   l . i)N¨m     2003, Bé   ÏcÊp    s  thªm  ét  m kinh phÝ        ®Ó bæ sung,söa  æi  µn    ® ho chØnh  Ö   èng    ×nh gi¶ng d¹y cña  êng  ¹ihäc  Ët Hµ   éi vµ  êng  h th gi¸otr      Tr §  Lu   N   Tr §µo  ¹oc¸cchøc  t    danh    T ph¸p. Khi  ã  c nhu  Çu  Êp    c c bæ sung  kinh  Ý   ph c¸c  n   Þ   ®¬ v ph¶i lËp  ù    d to¸n   tr×nh Bé  Öt ®Ó   è  Ýkinh phÝ.   duy   b tr      
  4. 4 5. Hµng  ý,viÖc  Êp    µ    qu   c ph¸tv thanh      to¸nc¸c kho¶n    êng  chith xuyªn ® îc    thùc hiÖn    theo    ôc    ña  ôc  ôc Ng ©n   c¸c m chic M l  s¸ch Nhµ   íc.Trêng  îp  èi   n  h cu   n¨m  ã  c nhu  Çu  iÒu  c ® chØnh  ù  d to¸n chi tiÕtgi÷a    ôc    õa      c¸c m chi (th hoÆc   thiÕu),   n  Þ    ®¬ v ph¶ib¸o    é  c¸c   c¸o B b»ng   v¨n b¶n  ícngµy  tr   10/11 ®Ó   é    B tæng  hîp    ®Ò nghÞ   é   µi  Ýnh  B T ch cho  iÒu  ® chØnh  ôc     m chi (theo quy  nh   ¹ ®Þ t  i ®iÓ m     Çn  cña  8, ph IV  Th«ng   è  ts 103/1998/TT­ BTC   µy  ng 18/07/1998  ña  é  cB TµichÝnh).   6. Theo    quy  nh  ña  Ët  ©n   ®Þ c Lu Ng s¸ch  µ   íc,tÊtc¶    Nh n     c¸c kho¶n    thu, chiNg ©n     s¸ch  µ   íc ph¶i ® îc ph¶n  Nh n      ¸nh  y   ,  Þp  êi  ng  Õ     ®Ç ®ñ k th ,®ó ch ®é trªnsæ     s¸ch kÕ     to¸n,c¸c ®¬n  Þ  ö  ông  ©n     vsd ng s¸ch ph¶ithùc hiÖn  y          ®Ç ®ñ chÕ     ®é b¸o  quyÕt  c¸o  to¸n Ng ©n     s¸ch  µ   íc quý, n¨m.  êi gian  ép    Nh n     Th   n b¸o c¸o  Õt  quy to¸n quý  µ sau  ngµy  ña  ý        l  15  c qu chitiªu,b¸o  c¸o  Õt  quy to¸n n¨m     sau  ngµy  ña  30  c n¨m      chitiªu.Qu¸  êih¹n  th   trªn, Õu  n  Þ   n ®¬ v kh«ng  ã  c¸o c b¸o    quyÕt    öiBé   ×  é   ¹m  õng  Êp    to¸ng   th B t ng c ph¸tkinh phÝ  ý  Õp theo  õc¸c   qu ti   (tr     kho¶n   ¬ng  µ  ã  Ýnh  Êt ¬ng)  chi l vct ch l cho  n       n   Þ   öi b¸o    ®Õ khi c¸c ®¬ v g   c¸o quyÕt to¸n. ñ  ëng  n  Þ     Th tr ®¬ v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m  Ò   ù  Ë m   Ô  µy.   v s ch tr n 7. N¨m     2003, Bé   Êp    c cho    n  Þ  ù    ét  c¸c ®¬ v d to¸n m kho¶n  kinh phÝ   o     ®µ t¹o,båidìng c¸n bé, c«ng         chøc,yªu  Çu    n  Þ  ùc hiÖn    c c¸c ®¬ v th   theo  íng dÉn  h  t¹ C«ng    è    i v¨n s 292/TP­ QLTA­THA   µy  ng 10/9/2001 cña  é      B T ph¸p. 8. Chi  u      ®Ç t XDCB:  Öc  Vi qu¶n  ý,cÊp  l  ph¸tvèn  u      ®Ç t XDCB   îc thùc ®    hiÖn  theo Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo    c¸c NghÞ   ®Þnh  è  s 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999;NghÞ   nh  è    ®Þ s 12/2000/N§­   µy  CP ng 5/5/2000  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 07/2003/N§­   µy  CP ng 30/1/2003  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   öa  æi    s® bæ sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d   C¸c  n  Þ  ∙  îc Bé   ®¬ v ® ®   phª  Öt  ëic«ng  ©y  ùng  ôsë  µm  Öc  duy kh   x d tr   l vi trong   n¨m  2003  ph¶i khÈn  ¬ng  öi hå  ¬, dù    tr g   s   to¸n thµnh  Ëp    l Ban  Qu¶n  ýdù    l   ¸n, chØ   nh    Ên  ®Þ Tv gi¸m    s¸ttheo  ng  ®ó quy  nh  Ò   é     Èm   nh    ®Þ v B ®Ó th ®Þ phª duyÖt tr ckhikhëic«ng    í      c«ng  ×nh. tr 9. C«ng      t¸cqu¶n  ý,sö  ông  l  d kinh phÝ   Ön  î íc ngoµi ® îc thùc hiÖn    vi tr    n      theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 64/2001/Q§­ TTg  µy  ng 26/4/2001,ChØ   Þ  è    th s 11/2002/ CT­TTg  µy  ng 17/4/2002  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   c Th t Ch ph v Quy  Õ   ch qu¶n  ý,sö  l  dông  Ön  î   Ýnh  ñ  íc ngoµivµ  vi tr  Ch phi ph n     Th«ng   è  t s 70/2001/TT­ BTC   µy  ng 28/4/2002  ña  é   µi  Ýnh  íng  Én  Õ     c B T ch h d ch ®é qu¶n  ý tµichÝnh  i  íi l    ®è v   nguån  Ön  îkh«ng  µn  ¹   Êt  c¸c ®¬n   Þ   ã  ö  ông  vi tr  ho l i T c¶    . vcsd kinh  Ý   õ ph t   nguån  Ön  î × Ban  ñ  Ö m   ù    vi tr   th ch nhi d ¸n ph¶icã    tr¸chnhiÖ m   c¸o ®Çy  ,    b¸o    ®ñ kÞp  êim äi  th   kho¶n  Ön  îvµo  vi tr  NSNN,  µng  h n¨m  èi niªn ®é   ©n   cu     Ng s¸ch  hoÆc     Õt  óc ch¬ng  ×nh dù  ph¶ilËp  khik th   tr   ¸n    b¸o    Õt    öiBé   ô  c¸o quy to¸ng   (V KHTC)   ®Ó tæng  îp  h b¸o  c¸o L∙nh  o  é   µ  é   µi chÝnh  ®¹ B v B T   theo quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. h 10.V Ò     c«ng    Óm      oµn  t¸cki so¸tchi® ra  C¨n  Th«ng   è  cø  ts 40/2001/TT­BTC   µy  ng 5/6/2001 cña  é  µichÝnh  ­   BT  h íng  Én  Óm       oµn    é   d ki so¸tchi® ra,B yªu  Çu    n  Þ  ù  c c¸c ®¬ v d to¸n khitæ      chøc  ®oµn  ph¶ilËp  ù      i  íitõng  oµn  öivÒ   é     ra    d to¸nchi®è v   ® g   B T ph¸p  ô  (V KHTC)  ®Ó   Èm  nh  íckhicÊp    th ®Þ tr     ph¸tkinh phÝ  µo  µikho¶n  ¹itÖ  oµn        v t  ngo   ® ra cho ®¬n  Þ.Nh÷ng  n  Þ  v  ®¬ v kh«ng  ã  ù    oµn    îcduyÖt th× sÏkh«ng  îc c d to¸n® ra ®        ®  cÊp    ph¸tkinh phÝ.    
  5. 5 II. é t s è  bi Ö n  p h¸p t¨ng c ê n g  q u ¶ n  l ý    M c hi n g © n  s¸ch n h µ  n í c n¨ m  2 0 03 1. T¨ng  êng    c c«ng    t¸cqu¶n  ý®Ç u    ©y  ùng, chèng    Ý, tiªucùc  l  tx d   l∙ngph     trong ®Ç u      t XDCB,    ®Ó b¶o  ¶m   ö  ông  ã  Öu  ® sd c hi qu¶  ån  èn  u    ∙  ngu v ®Ç t ® ® îcNhµ   ícgiao.   n  ­ T¨ng  êng    c c«ng    t¸cthanh    Óm     Óm       ñ  u   , c¸c tra,ki tra,ki so¸tc¸c ch ®Ç t     nhµ  Çu    th thic«ng, chèng    Ý     ùc    l∙ng ph tiªuc trong  u    XDCB,  ñng  è  µ  ®Ç t c cv chÊn  chØnh  c«ng    t¸cqu¶n  ý®Ç u    ¹    l  tt i Ban  c¸c qu¶n  ýdù    l   ¸n.C¸c  ñ  u    ch ®Ç t ph¶ithùc hiÖn      nghiªm  óc chÕ     c¸o quyÕt    t  ®é b¸o    to¸nn¨m  µ  c¸o tiÕn ®é   v b¸o      thùc hiÖn    ù      c¸cd ¸n theo ®óng    quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc. ®Þ hi h c Nh n ­ N © ng     cao n¨ng  ùc vµ  l   tr¸chnhiÖm   ña    ñ  u   , c¸c tæ    c c¸c ch ®Ç t     chøc   t vÊn trong kh¶o    ÕtkÕ,    êng    s¸t,thi   t¨ngc gi¸m      s¸tthic«ng  theo  ng  ®ó quy  ×nh, tr   ®óng  ÕtkÕ   ü  Ët,®óng  Ët t  ÕtbÞ   thi   k thu   v  , thi   theo  éi dung  ÕtkÕ   ∙  îc n  thi   ® ®   phª duyÖt.   ­ Quy  nh  â    ®Þ r tr¸chnhiÖ m   ña    ©n,  n  Þ  ªnquan  n   Êt l   c c¸ nh ®¬ v li   ®Õ ch  ­ îng c«ng  ×nh    ñ  u  , tæ  tr nh ch ®Ç t  chøc   Ên, gi¸m    ÕtkÕ,  n  Þ    tv   s¸t,thi   ®¬ v thi c«ng. ­ T¨ng  êng    c c«ng    t¸cgi¸m    Óm    Êt l ng thic«ng  s¸t,ki trach  î     nh»m   Þp  êi k th   ph¸thiÖn  ÷ng    ¹m    nh saiph trong tæ    chøc    thic«ng,tæ    chøc nghiÖm     thu chÆt  chÏtheo  ng    ®ó quy  ×nh kü  Ët,n Õu    Ön  ã    ¹m  tr   thu   ph¸thi c saiph ph¶i®×nh    chØ   thi  c«ng      é    ã  Ön  b¸o c¸o B ®Ó c bi ph¸p xö  ý.  l ­ N © ng    cao  Êt l ng lËp  µ  Èm  nh  ch  î   v th ®Þ phª  Öt  Õt    èn  u   duy quy to¸nv ®Ç tXDCB,  é    Çu    ñ  u      ©y  ùng    B yªu c c¸cch ®Ç tkhix d xong c«ng  ×nh bµn  tr   giao ® a    vµo  ö  ông  sd ph¶i khÈn  ¬ng  «n   c    tr ® ®è c¸c  µ  Çu  Ëp  nh th l quyÕt  to¸n c«ng    tr×nh theo  ng  å  ¬, biÓu  É u   íng  Én  ¹  ®ó hs  m h d ti Th«ng   è  t s 70/2000/TT­BTC   ngµy 17/7/2000 cña  é  µichÝnh.   BT  2. TriÖt®Ó   ùc hµnh  ÕtkiÖm,  èng    Ý, t¨ngcêng      th   ti   ch l∙ngph     c«ng    Õ   t¸ck to¸n,kiÓm       tra,thanh    tra,gi¸m    s¸t,c«ng khaitµichÝnh, n©ng       cao  Öu    hi qu¶ c«ng    t¸cqu¶n  ýtµis¶n. l    ­ N¨m     2003  µn¨m    l  ®Ò cao  û  Ët, û  ¬ng  µichÝnh,nhÊt lµthùc hiÖn  k lu   c k t         c¸c quy  nh  Ò   ùc hµnh  ÕtkiÖm   èng    Ý    ®Þ v th   ti   ch l∙ngph trong chitiªu, ö  ông      d s Ng ©n  s¸ch Nhµ   íc mua   ¾ m   µis¶n,vËt t    n  s t     ,trang thiÕtbÞ     ©y  ùng  ô     ®Ó x d tr   së  ¬  c quan  µ  ôc  ô  v ph v cho  c«ng    t¸cqu¶n  ý hµnh  Ýnh, trong chi tiªuhéi l  ch        häp, c«ng    Ý,  Õp  t¸c ph ti kh¸ch…   ph¶i theo  ng  Õ   ,    Èn      ®ó ch ®é tiªu chu quy ®Þnh. ­ Bé     giao tr¸chnhiÖm       cho  ñ  ëng  n  Þ  µ  êiphô  Th tr ®¬ v v ng   tr¸chc«ng      t¸c tµichÝnh  Õ       k to¸ntrong viÖc    qu¶n  ýsö  ông  ©n  l  d ng s¸ch,qu¶n  ýtµis¶n,ngêi   l        nµo  Õt  nh        quy ®Þ chitiªusainguyªn t¾c,saichÕ          ®é quy  nh,    Ý  ×  ®Þ l∙ngph th ngêi®ã     ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m    ©n  Ò   Õt ®Þnh  ña  ×nh.   c¸nh v quy   cm   ­Thùc  Ön    hi nghiªm  ócchÕ     t  ®é c«ng khaitµi Ýnh,®Ç u      ch   n¨m  ñ  ëng  Th tr ®¬n  Þ  v ph¶ib¸o  c«ng    c¸o  khaisè  ©n     Ng s¸ch ® îc giao     theo    ôc    ña  c¸c m chic M ôc  ôc Ng ©n   l  s¸ch  µ   íc,cuèi n¨m    Nh n     khi tæng  Õt  k ph¶i b¸o    c¸o c«ng  khai   kÕt qu¶  ùc hiÖn      µichÝnh  ña  n  Þ  th   thu,chit   c ®¬ v trong n¨m;  ¹o®iÒu  Ön,   t  ki   t¨ngcêng    gi¸m    Óm    ña    chøc  s¸t,ki trac c¸c tæ  c«ng  oµn, thanh    ©n  ©n   ®   tranh d vµ c¸n  é  b c«ng  chøc  trong  ¬  c quan, ®¬n  Þ     v nh»m   ph¸thuy    søc  ¹nh    m quy
  6. 6 chÕ   ©n  ñ    ¬  ë,ph¸thiÖn,ng¨n chÆn   Þp  êic¸chiÖn îng tiªucùc  ã  d ch ë c s         k th     t   c thÓ  ra trong®¬n  Þ. x¶y      v ­ T¨ng  êng    c c«ng    t¸cthanh    Óm    µichÝnh  i víi   n  Þ  ö  tra,ki trat   ®è     ®¬ v s c¸c dông  NSNN.  Õn  µnh  ö  ýkÞp  êi, Ti h x l  th   nghiªm minh    êng  îp viph¹m  û  c¸c tr h    k luËttµichÝnh     trong qu¶n  ý sö  ông  l  d kinh  Ý   ã  ån  èc  õ Ng ©n   ph c ngu g t   s¸ch  Nhµ   íc vµ    ån  n   c¸c ngu kinh phÝ    kh¸c ph¸thiÖn      sau thanh    Óm     tra,ki tratheo  ®óng  quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Ët. lu Trªn ®©y  µm ét  è  Ön    l  s bi ph¸p chñ  Õu    iÒu  µnh  ù      ©n     y ®Ó ® h d to¸nchiNg s¸ch  µ   íc n¨m  Nh n   2003. Trong    qu¸  ×nh  ùc  Ön, n Õu   ã  íng  ¾ c,    tr th hi   cv m c¸c ®¬n  Þ  v ph¶n  kÞp  êivÒ   é  ô  Õ   ¹ch ­ TµichÝnh) ®Ó   ¸nh  th   B (V K ho         xem   Ðt gi¶i x    quyÕt. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  t n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  15  k t  ® c«ng  b¸o. Thñ  ëng    n  Þ  ù    ã  tr c¸c®¬ v d to¸nc tr¸chnhiÖm     th«ng  cho  µn  Ó    b¸o  to th c¸n bé,c«ng    chøc trong®¬n  Þ  Õtvµ  chøc  ùc hiÖn    v bi   tæ  th   Th«ng   µy. tn P h ô  l ô c § Þ n h  m ø c  c Ê p  p h¸t hi v Ò  h µ n g  h o¸, Þ c h  v ô    c  d v µ  c hi k h¸c n¨ m  2 0 03 (KÌm  theo Th«ng   è    ts 02/2003/TT­ BTP  µy  th¸ng3  ng 17    n¨m  2003) I­ Þ n h  m ø c  c Ê p  p h¸t  § STT Tªn  n  Þ ®¬ v §Þnh  møc    ­ Tû  Ö      chith l t¨ngn¨m êng xuyªn n¨m  2003  víi     so   n¨m 2003  /ngêi/ ® th¸ng 2002 1 Phßng  THA   tØnh, TP   ùc thuéc   tr     690.000 6,15% TW   ã  Ö   è  c h s khu  ùc  õ  v t 0,3  ëtr   lªn 2 Phßng  THA   tØnh, TP   ùc thuéc   tr     670.000 6,35% TW  cßn  ¹ li 3 C¸c  éiTHA   Ën, TP,  Þ    ñ §  qu   th x∙th   610.000 7% phñ  ã  Ö   è  c h s khu  ùc  õ  v t 0,3  ëtr   lªn 4 C¸c  éiTHA   Ën, TP,  Þ    ñ §  qu   th x∙th   590.000 7,27% phñ    c¸ctØnh  cßn  ¹ li 5 C¸c  éiTHA   §  cßn  ¹ cã  Ö   è    l   h s khu i 570.000 7,55% vùc  õ    ëlªn t  0,3 tr   6 C¸c  éiTHA   §  cßn  ¹ li 550.000 7,84%
  7. 7 §Þnh møc  Êp    c ph¸tn¨m  2003 cho  ¬  c quan    µnh    ©n  ù    a   Thih ¸n d s c¸c ®Þ ph¬ng cao  ¬n  nh   h ®Þ møc   Êp  c ph¸tn¨m    2002  ×nh  ©n  õ   b qu t 6,15%   n   ®Õ 7,84%. II­  C¸ch x¸c ® Þ n h  m ø c  c hi n ã i trªn  c ñ a m é t ® ¬ n  v Þ  d ù  to¸n   ù    = D to¸n §Þnh møc   x BiªnchÕ   ã  Æt   x   cm 12  th¸ng chin¨m   cÊp    ph¸tth¸ng ngµy  01/01/2003   Møc    = chi §Þnh møc   x BiªnchÕ   ã    c x 3  th¸ng quý cÊp    ph¸t m Æt th¸ng Møc     ãi trªn® îc ph©n    µo  ôc  chi n       bæ v M 110, M ôc    112, M ôc    117, M ôc     119,M ôc    134  µ  ôc  vM 145.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2