Thông tư 02/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
76
lượt xem
5
download

Thông tư 02/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xếp hạng các cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2004/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t   c ñ a   b é   l a o   ® é n g   ­   t h ¬ n g   b i n h   x ∙   h é i   s è   0 2 / 2 0 0 4 / T T ­ B L § T B X H  ngµy 17 th¸ng 02 n¨m 2004 híng dÉn xÕp h¹ng c¸c  C¬ së ch÷a bÖnh theo Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   25/CP   ngµy   23/5/1993   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   t¹m   thêi   chÕ   ®é   tiÒn   l¬ng     míi   cña   c«ng   chøc,   viªn   chøc   hµnh   chÝnh,   sù   nghiÖp   vµ   lùc   lîng   vò   trang;   Th«ng   t  liªn   Bé   sè   11/LB­TT   ngµy   02/6/1993   cña   liªn Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi ­ Ban Tæ chøc ­   C¸n bé  ChÝnh phñ  (nay lµ  Bé  Néi vô) ­ Bé  Tµi chÝnh híng   dÉn thùc hiÖn chÕ   ®é  phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o bæ nhiÖm   trong   khu   vùc   hµnh   chÝnh,   sù   nghiÖp;   Th«ng   t  sè   05/2002/TTLT­BL§TBXH­BTCCBCP   ngµy   06/02/2002   híng   dÉn   chøc n¨ng, nhiÖm vô, tæ chøc bé m¸y vµ nh©n sù c¬ së ch÷a   bÖnh  ë   ®Þa ph¬ng. Sau khi thèng nhÊt víi Bé  Néi vô  t¹i   C«ng v¨n sè  226/BNV­TCCB ngµy 06/02/2004 vµ  Bé  Tµi chÝnh   t¹i   C«ng   v¨n   sè   11505/TC­HCSN   ngµy   03/11/2003,   Bé   Lao   ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi híng dÉn xÕp h¹ng c¸c c¬  së   ch÷a bÖnh ®îc thµnh lËp theo Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh   chÝnh nh sau: I. Ph¹m vi ¸p dông 1. C¬ së ch÷a bÖnh ®îc thµnh lËp theo Ph¸p lÖnh Xö lý  vi ph¹m hµnh chÝnh  thuéc ngµnh Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng (gäi lµ  Trung t©m Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi). 2. C¸c c¬  së  kh¸c vÒ  cai nghiÖn ma tuý  kh«ng ¸p dông  quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. II. Nguyªn t¾c xÕp h¹ng 1. Tiªu chuÈn xÕp h¹ng Trung t©m Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng  x∙ héi (gäi t¾t lµ Trung t©m) c¨n cø bèn nhãm chØ tiªu: a) Møc ®é phøc t¹p qu¶n lý  20 ®iÓm b)  Quy  m«,  c¬  së  vËt  chÊt,   trang  thiÕt  25 ®iÓm bÞ  c) KÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng 40 ®iÓm d) Tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô 15 ®iÓm Tæng sè ®iÓm tèi ®a c¸c nhãm chØ tiªu lµ 100 ®iÓm
 2. 2 2. H¹ng cña c¸c Trung t©m  ®îc x¸c  ®Þnh tõ  h¹ng I  ®Õn  h¹ng   III,   Trung   t©m   ®∙   xÕp   h¹ng,   sau   3   n¨m   (trßn   36  th¸ng) kÓ tõ khi quyÕt ®Þnh xÕp h¹ng, ®îc c¬ quan cã thÈm  quyÒn   quyÕt   ®Þnh   xÕp   h¹ng   cã   tr¸ch   nhiÖm   xem   xÐt     l¹i  h¹ng hoÆc Trung t©m cã quyÒn ®Ò nghÞ xem xÐt l¹i h¹ng cña  m×nh. Trung t©m ®¹t díi 40 ®iÓm kh«ng xÕp h¹ng vµ ph¶i cã  ®Ò ¸n s¾p xÕp l¹i cho phï hîp. 3.   Trung   t©m   thuéc   h¹ng   nµo   th×   c¸n   bé,   c«ng   chøc,  viªn chøc l∙nh  ®¹o  ®îc bæ nhiÖm hëng møc phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o t¬ng øng h¹ng  ®ã  quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 3 Môc IV cña   Th«ng t nµy. C¸c Trung t©m trong thêi gian chê   ®Ò  ¸n s¾p xÕp l¹i,  c¸c Trung t©m míi thµnh lËp, cha  ®ñ  chØ tiªu, tiªu chuÈn  xÕp h¹ng th×  møc phô  cÊp chøc vô  t¹m thêi cña Gi¸m  ®èc  b»ng møc phô cÊp chøc vô cña Gi¸m ®èc Trung t©m h¹ng III. III. ChØ tiªu vµ tiªu chuÈn xÕp h¹ng A. ChØ tiªu xÕp h¹ng 1. Nhãm chØ tiªu I vÒ  møc  ®é  phøc t¹p qu¶n lý  lµ  c¸c   chØ tiªu ®Þnh tÝnh (BiÓu 1a Phô lôc 1), gåm: a) Qu¶n lý ®èi tîng: Trung t©m qu¶n lý, ch÷a trÞ, cai nghiÖn, phôc håi søc   kháe cho ngêi nghiÖn ma tuý  hoÆc m¹i d©m; ngêi nghiÖn ma  tuý vµ m¹i d©m; ngêi nghiÖn ma tuý, m¹i d©m bÞ nhiÔm HIV/ AIDS  (sau ®©y gäi chung lµ ®èi tîng) t¹i c¬ së. b) Tæ chøc häc tËp, gi¸o dôc hµnh vi, nh©n c¸ch, bao  gåm:  ­  Tæ chøc líp häc chÝnh khãa, ngo¹i khãa: vÒ  xãa mï  ch÷, d¹y v¨n hãa,  gi¸o  dôc ph¸p luËt hoÆc   ®¹o   ®øc,  t©m  lý, nh©n c¸ch cho ®èi tîng. C¸c líp häc cña Trung t©m ®îc  tæ chøc vµ ho¹t ®éng thêng xuyªn trong n¨m. ­ Tæ chøc ho¹t  ®éng t vÊn: trong qu¸ tr×nh ch÷a trÞ,  cai nghiÖn, phôc håi søc kháe cho  ®èi t îng theo nhãm, c¸  nh©n hoÆc cho gia  ®×nh vµ  c¬  së, h×nh thµnh m¹ng líi t  vÊn t¹i Trung t©m hoÆc céng ®ång.
 3. 3 ­  Hoµn   thiÖn   ch¬ng   tr×nh   d¹y   häc   vµ   gi¸o   dôc:   theo   ph¬ng thøc gi¸o dôc kh«ng chÝnh quy, b¶o  ®¶m ch ¬ng tr×nh  d¹y v¨n hãa, xãa mï ch÷, ®¹o ®øc, ph¸p luËt.  ­ Tæ chøc cÊp chøng chØ, b»ng tèt nghiÖp: Phèi hîp c¬   së   gi¸o   dôc   hÖ   chÝnh   quy   vµ   kh«ng   chÝnh   quy,   t¹o   ®iÒu  kiÖn cho  ®èi tîng häc  ®Çy  ®ñ  ch¬ng tr×nh theo quy  ®Þnh,  cã  thÓ  dù  kiÓm tra  ®Ó  cÊp chøng chØ gi¸o dôc kh«ng chÝnh  quy hoÆc b»ng tèt nghiÖp hÖ chÝnh quy.  c) Tæ chøc d¹y nghÒ, t¹o viÖc lµm, bao gåm: ­ Tæ chøc d¹y nghÒ: Phèi hîp c¬  së  d¹y nghÒ  hoÆc tæ  chøc líp theo ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ  ng¾n h¹n hoÆc dµi h¹n  (nÕu   cã)   cho   ®èi   tîng   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   häc   nghÒ   theo   quy  ®Þnh. Trung t©m cã  bé  phËn hoÆc c¸n bé  chuyªn tr¸ch,  ®Þa  ®iÓm,   trang   thiÕt   bÞ   vµ   néi   dung   d¹y   nghÒ   ®a   vµo   kÕ  ho¹ch, ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng hµng n¨m. ­  D¹y   nghÒ   g¾n   víi   lao   ®éng   s¶n   xuÊt:  Tæ   chøc   d¹y  nghÒ   g¾n   víi   lao   ®éng   s¶n   xuÊt,   t¹o   viÖc   lµm,   ®¶m   b¶o  c«ng t¸c d¹y nghÒ  thêng xuyªn, phï  hîp víi sù  lu chuyÓn  cña ®èi tîng t¹i trung t©m. ­ Hoµn thiÖn ch¬ng tr×nh, tµi liÖu d¹y nghÒ:  Tæ chøc  hoÆc phèi hîp biªn so¹n tµi liÖu gi¶ng d¹y lý thuyÕt, rÌn   luyÖn kü  n¨ng nghÒ  víi néi dung, ph¬ng ph¸p phï  hîp víi  ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh, môc tiªu, néi dung nh÷ng nghÒ ®­ îc tæ chøc t¹i Trung t©m.  ­ CÊp chøng chØ nghÒ ®µo t¹o hoÆc b»ng nghÒ: Phèi hîp   víi c¸c c¬  së  d¹y nghÒ  hoÆc tæ chøc cÊp chøng chØ nghÒ  hoÆc b»ng tèt nghiÖp ®µo t¹o nghÒ (nÕu cã) cho c¸c ®èi t­ îng ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh.  d)  Tæ chøc  lao  ®éng  trÞ  liÖu  vµ  lao   ®éng  s¶n xuÊt,  bao gåm: ­  Tæ chøc lao ®éng trÞ liÖu vµ lao ®éng s¶n xuÊt:  cã  bé phËn chuyªn tr¸ch  tæ chøc ho¹t ®éng lao ®éng trÞ liÖu  phï   hîp   ®é   tuæi,   søc   kháe,   giíi   tÝnh,   tr×nh   ®é,   nghÒ   nghiÖp cña tõng ngêi; cã  nhµ  xëng,  ®Êt  ®ai, trang thiÕt  bÞ vµ vèn ®Çu t cho lao ®éng s¶n xuÊt, dÞch vô. ­ Tæ chøc liªn doanh, liªn kÕt: víi c¸c tæ chøc kinh  tÕ, doanh nghiÖp (kÓ  c¶ níc ngoµi), t¹o nguån vèn, c«ng  nghÖ, lao ®éng hoÆc thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n, t¹o  nguån thu, c¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸n bé, c«ng chøc, viªn   chøc vµ ®èi tîng. ­   Tæ chøc h¹ch to¸n kinh tÕ:    trong ho¹t  ®éng cung  øng dÞch vô  vµ  lao  ®éng s¶n xuÊt; b¶o toµn nguån vèn (kÓ  c¶   vèn   tù   cã   vµ   vèn   vay)   n©ng   cao   hiÖu   qu¶   trong   ho¹t  ®éng lao ®éng s¶n xuÊt.
 4. 4 ­  Giíi thiÖu viÖc lµm:  cho  ®èi tîng sau khi kÕt thóc  thêi   gian   ch÷a   trÞ,   cai   nghiÖn,   phôc   håi   søc   kháe   t¹i  Trung t©m. e) Phèi hîp víi c¸c c¬  quan liªn quan, hç  trî  Trung  t©m qu¶n lý ®èi tîng, bao gåm: ­  C¬  quan y tÕ: phèi hîp thêng xuyªn víi c¬  së  y tÕ  ®Þa ph¬ng vÒ  chuyªn m«n, nghiÖp vô   ®¶m b¶o c¸c ho¹t  ®éng  hç  trî  ch÷a bÖnh,  ®iÒu trÞ, cÊp cøu, vÖ  sinh phßng dÞch  ®Ó  n©ng cao hiÖu qu¶ ch÷a trÞ, cai nghiÖn, phôc håi t¹i  Trung t©m. ­  ChÝnh   quyÒn   ®Þa   ph¬ng:   Phèi   hîp   víi   c¬   quan   c«ng  an,  ®¬n vÞ  bé   ®éi (nÕu cã) vµ  chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng,  ®¶m  b¶o trËt tù  an toµn x∙ héi, phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, chèng  thÈm   lËu   ma   tuý,   trèn   ch¹y   cña   ®èi   tîng   vµ   c¸c   vÊn   ®Ò  kh¸c liªn quan.  ­  C¸c   ban, ngµnh,  ®oµn thÓ  cña  ®Þa ph¬ng:  phèi hîp  víi   MÆt   trËn   Tæ   quèc,   Héi   Cùu   chiÕn   binh,   Héi   Phô   n÷,  §oµn   Thanh   niªn   qu¶n   lý,   gi¸o  dôc   ®èi  t îng   trong  Trung  t©m vµ t¹i céng ®ång. ­ C¸c c¬  quan kh¸c: Ngoµi viÖc phèi hîp víi c¬  quan,  tæ chøc  ®∙ nªu trªn, Trung t©m cßn phèi hîp víi c¸c tæ  chøc kinh tÕ, doanh nghiÖp ®Ó t¨ng cêng sù hç trî ®µo t¹o  nghÒ, t¹o viÖc lµm cho ®èi tîng. 2. Nhãm chØ tiªu II vÒ  quy m«, c¬  së  vËt chÊt, trang  thiÕt   bÞ   lµ   c¸c   chØ   tiªu   ®Þnh   lîng,   ®¶m   b¶o   ®iÒu   kiÖn  thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   vµ   duy   tr×   ho¹t   ®éng   cña   Trung   t©m  (BiÓu 1b Phô lôc 1), gåm: a)  Kh¶ n¨ng tiÕp nhËn ®èi tîng (cho c¶ 2 lo¹i ®èi t­ îng) theo thiÕt kÕ. b) C¬ së vËt chÊt ®Çu t: ­  DiÖn tÝch  ®Êt qu¶n lý: bao gåm tæng diÖn tÝch  ®Êt  ®îc Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung  ¬ng  giao quyÒn sö  dông (kÓ  c¶ diÖn tÝch  ®∙ sö  dông vµ  ch a sö  dông). ­ DiÖn tÝch nhµ, xëng: bao gåm diÖn tÝch x©y dùng cã  m¸i che nh nhµ  lµm viÖc, nhµ   ë  cho  ®èi t îng, c©u l¹c bé,  phßng   häc,   xëng   s¶n   xuÊt;   diÖn   tÝch   nhµ   xëng   ®îc   tÝnh  theo   diÖn   tÝch   x©y   dùng   (nÕu   lµ   nhµ   cao   tÇng   th×   tÝnh  tæng diÖn tÝch c¸c tÇng). ­   DiÖn  tÝch  c¸c c«ng  tr×nh  kh¸c:  bao  gåm c¸c  c«ng  tr×nh x©y dùng kh«ng cã  m¸i che nh s©n ch¬i, bån hoa, bÓ  níc ngoµi trêi. c) Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã:
 5. 5 ­  Gi¸ trÞ tµi s¶n cßn l¹i: tæng gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña  c¸c h¹ng môc x©y dùng c¬  b¶n: nhµ, xëng, hÖ  thèng  ®iÖn,  níc. ­ Trang thiÕt bÞ  v¨n phßng, phôc vô  sinh ho¹t: tæng   gi¸ trÞ  hiÖn cã  vÒ  c¸c trang thiÕt bÞ  v¨n phßng vµ  phôc  vô sinh ho¹t. ­ Trang thiÕt bÞ  y tÕ: tæng gi¸ trÞ  hiÖn cã  cña c¸c  trang thiÕt bÞ y tÕ. ­   Trang   thiÕt   bÞ   d¹y   nghÒ,   s¶n   xuÊt:   tæng   gi¸   trÞ  hiÖn cã cña c¸c trang thiÕt bÞ d¹y nghÒ vµ s¶n xuÊt. 3. Nhãm chØ tiªu III vÒ kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng  lµ  c¸c chØ tiªu  ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ  hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng  trong qu¸ tr×nh qu¶n lý    t¹i Trung t©m (BiÓu 1c Phô  lôc  1), gåm: a) Sè  lît  ®èi tîng  ®îc tiÕp nhËn trong mét n¨m: tÝnh  c¶ sè ®èi tîng tù nguyÖn (nÕu cã). b) Tû lÖ ®èi tîng thêng xuyªn tÝnh trªn kh¶ n¨ng tiÕp  nhËn: b»ng sè ®èi tîng cã mÆt thêng xuyªn b×nh qu©n trong  n¨m hoÆc lÊy sè   ®èi tîng b×nh qu©n cã  mÆt vµo thêi  ®iÓm  gi÷a n¨m víi sè  cã  mÆt cuèi n¨m chia cho chØ tiªu a nhãm   II. c) §èi tîng  ®îc ch÷a trÞ, phôc håi søc kháe: bao gåm   sè   ®èi tîng  ®îc ch÷a trÞ, cai nghiÖn, phôc håi søc kháe  trong n¨m. d)  §èi tîng   ®îc  gi¸o dôc,  häc  tËp: sè   ®èi tîng  ®îc  gi¸o dôc, häc tËp trong n¨m, thêi gian tèi thiÓu theo hÖ  kh«ng chÝnh quy. ®)   Tû   lÖ   ®èi   tîng   ®îc   d¹y   nghÒ,   lao   ®éng   s¶n   xuÊt  tÝnh trªn sè lît ®èi tîng tiÕp nhËn: b»ng sè ®èi tîng ®îc  d¹y nghÒ, lao ®éng s¶n xuÊt chia cho chØ tiªu a nhãm III. e)  KÕt qu¶  lao  ®éng  s¶n xuÊt:  lµ   tæng doanh  thu  tõ  b¸n s¶n phÈm, dÞch vô, trõ  c¸c kho¶n chi phÝ  (nguyªn vËt  liÖu,  nhiªn   liÖu,  n¨ng   lîng,   khÊu   hao   tµi   s¶n   cè   ®Þnh,  vËn chuyÓn, dÞch vô). g)   Sè   lît   ®èi   tîng   tÝnh   trªn   mét   c¸n   bé:   b»ng   chØ  tiªu a nhãm III chia cho tæng sè  c¸n bé, c«ng chøc, viªn  chøc   cña   Trung   t©m   (kÓ   c¶   biªn   chÕ,   hîp   ®ång   dµi   h¹n,  ng¾n h¹n, biÖt ph¸i). h)   Sè   tiÒn   ®Çu   t  tÝnh   trªn   mét   lît   ®èi   tîng:   tæng  kinh phÝ  cho c¸c ho¹t   ®éng  cña Trung t©m trong  n¨m nh:  n©ng cÊp söa ch÷a hµng n¨m, tiÒn sinh ho¹t vµ  ch÷a bÖnh  cho  ®èi tîng, tr¶ l¬ng cho c¸n bé  c«ng chøc, viªn chøc,  c¸c ho¹t  ®éng gi¸o dôc, d¹y nghÒ, tuyªn truyÒn chia cho  chØ tiªu a, nhãm III.
 6. 6 4. Nhãm chØ tiªu IV vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô   cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµ  c¸c chØ tiªu  ®¶m b¶o  n¨ng lùc qu¶n lý  ho¹t  ®éng Trung t©m (BiÓu 1d Phô  lôc 1)  gåm: a)   C«ng   chøc,   viªn   chøc   l∙nh   ®¹o   cã   tr×nh   ®é   trung  häc, ®¹i häc trªn tæng sè c¸n bé l∙nh ®¹o tõ gi¸m ®èc ®Õn   c¸c phßng, ®¬n vÞ cña c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y Trung t©m. b)   C¸n   bé,   c«ng   chøc,   viªn   chøc   cã   tr×nh   ®é   chuyªn  m«n, kü thuËt phï hîp víi c«ng viÖc ®ang lµm trªn tæng sè  c¸n   bé,   c«ng   chøc,   viªn   chøc   (trõ  c«ng   chøc,   viªn  chøc   l∙nh ®¹o). B. Tiªu chuÈn xÕp h¹ng 1. B¶ng tiªu chuÈn xÕp h¹ng. C¨n   cø   møc   ®é   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô,   tæ   chøc   bé   m¸y,  nh©n sù  vµ  tµi liÖu liªn quan c¸c gi¸ trÞ  chØ tiªu cña  n¨m   tríc   khi   ®Ò   nghÞ   xÕp   h¹ng;   c¨n   cø   c¸c   chØ   tiªu   vµ  nhãm chØ tiªu t¹i Phô  lôc sè  1 ban hµnh kÌm theo Th«ng t   nµy, Trung t©m tÝnh gi¸ trÞ cña tõng chØ tiªu ®¹t ®îc t¹i  thêi ®iÓm ®¸nh gi¸ ®Ò nghÞ xÕp h¹ng. 2.   C¸ch   tÝnh   ®iÓm   c¸c   chØ   tiªu   n»m   trong   giíi   h¹n  ®iÓm tèi thiÓu vµ  tèi  ®a (nhãm chØ tiªu II vµ  III) cña  b¶ng tiªu chuÈn, theo c«ng thøc sau:                 Gct ­ Gmin §ct = [­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  x (§max ­ §min)] + §min                Gmax ­ Gmin Trong ®ã: §ct ­ ®iÓm chØ tiªu mµ Trung t©m ®îc tÝnh. Gct ­ gi¸ trÞ chØ tiªu ®Ó tÝnh ®iÓm cña Trung t©m. Gmin ­ gi¸ trÞ tèi thiÓu cña chØ tiªu tÝnh ®iÓm trong   b¶ng tiªu chuÈn. Gmax  ­ gi¸  trÞ  tèi  ®a cña chØ  tiªu  tÝnh  ®iÓm  trong  b¶ng tiªu chuÈn. §max ­  ®iÓm tèi  ®a cña chØ tiªu tÝnh  ®iÓm trong b¶ng  tiªu chuÈn. §min   ­   ®iÓm   tèi   thiÓu   cña   chØ   tiªu   tÝnh   ®iÓm   trong  b¶ng tiªu chuÈn.
 7. 7 VÝ  dô:  Trung t©m A, cã  kh¶ n¨ng tiÕp nhËn (søc chøa  theo thiÕt kÕ) lµ  300  ®èi tîng. Khi  ®ã   ®iÓm vÒ  chØ tiªu  kh¶ n¨ng tiÕp nhËn cña trung t©m A lµ:                             300­100  200 §ctA = [ ­­­­­­­­­­ x (5 ­ 2)] + 2 = [ ­­­­­­­­­ x 3]  + 2= 1,5 + 2 = 3,5 (®iÓm)                             500­100  400 3. Nh÷ng trêng hîp sau ®©y sÏ ®îc céng thªm ®iÓm: ­ Víi nh÷ng Trung t©m tiÕp nhËn trªn 1000 l ît  ®èi t­ îng/n¨m, th×  phÇn  ®îc céng thªm  ®iÓm sÏ   ®îc tÝnh tõ  lît  ®èi tîng 1001 trë lªn: cø 500 lît ®èi tîng vît thªm sÏ ®­ îc céng 1 ®iÓm. VÝ  dô: Trung t©m A tiÕp nhËn 2000 lît  ®èi tîng/n¨m,  khi  ®ã  ngoµi  ®iÓm  ®îc tÝnh cho chØ tiªu nµy, trung t©m A  cßn ®îc céng thªm 2 ®iÓm. ­ Víi  nh÷ng  c¬  së  tiÕp  nhËn  trªn  25 lît  ®èi  tîng/1  c¸n bé/n¨m th×  phÇn vît thªm cø 10 lît  ®èi tîng/1 c¸n bé  c«ng nh©n viªn/n¨m sÏ ®îc céng 1 ®iÓm. 4. Nh÷ng chØ tiªu Trung t©m kh«ng cã  hoÆc kh«ng thùc  hiÖn, kh«ng tÝnh ®iÓm. 5.   Tæng   sè   ®iÓm   ®¸nh   gi¸   theo   tõng   chØ   tiªu   trong   nhãm chØ tiªu cña mçi Trung t©m ®¹t ®îc, ®èi chiÕu xÕp tõ  h¹ng I ®Õn h¹ng III díi ®©y: H¹ng I II III Tæng sè ®iÓm Trung  90 ®Õn 100 70   ®Õn   díi  40  ®Õn díi  t©m ®¹t ®îc 90 70 IV. Qu¶n lý xÕp h¹ng Trung t©m 1. Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý  ho¹t  ®éng cña Trung t©m,   khi cã sù thay ®æi lín nh thu hÑp hoÆc më réng chøc n¨ng,  nhiÖm vô, quy m«, c¬  së  vËt chÊt, trang thiÕt bÞ. Trung  t©m lËp hå s¬ ®Ò nghÞ xÕp h¹ng, gåm cã: ­ C«ng v¨n ®Ò nghÞ xÕp h¹ng cña Trung t©m. ­ B¶ng tÝnh  ®iÓm theo c¸c chØ tiªu vµ  nhãm chØ tiªu  cña Trung t©m (Phô lôc 2 kÌm theo) vµ hå s¬ tµi liÖu liªn   quan chøng minh c¸c gi¸ trÞ chØ tiªu vµ nhãm chØ tiªu.
 8. 8 2. Gi¸m  ®èc Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi tiÕp  nhËn   hå   s¬   vµ  chñ  tr×  phèi   hîp   víi   Gi¸m   ®èc   Së   Néi   vô  thÈm ®Þnh c¸c gi¸ trÞ chØ tiªu vµ nhãm chØ tiªu tr×nh Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng  xem xÐt quyÕt ®Þnh xÕp h¹ng cho c¸c Trung t©m. 3. C¨n cø quyÕt  ®Þnh xÕp h¹ng Trung t©m, Gi¸m  ®èc Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi quyÕt  ®Þnh phô  cÊp chøc  vô  l∙nh  ®¹o Gi¸m  ®èc,  Phã  Gi¸m   ®èc Trung t©m;  Gi¸m   ®èc  Trung t©m quyÕt  ®Þnh phô  cÊp chøc vô  l∙nh  ®¹o Trëng, phã  phßng cña Trung t©m theo b¶ng phô cÊp díi ®©y: H¹ng Chøc vô l∙nh ®¹o HÖ sè phô cÊp I ­ Gi¸m ®èc 0,6 ­ Phã Gi¸m ®èc 0,5 ­ Trëng phßng 0,3 ­ Phã trëng phßng 0,2 II ­ Gi¸m ®èc 0,5 ­ Phã Gi¸m ®èc 0,4 ­ Trëng phßng 0,25 ­ Phã trëng phßng 0,15 III ­ Gi¸m ®èc 0,4 ­ Phã Gi¸m ®èc 0,3 ­ Trëng phßng 0,15 ­ Phã trëng phßng 0,1 V. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Trªn c¬  së  c¸c chØ tiªu, tiªu chuÈn quy  ®Þnh t¹i  Th«ng t nµy, Gi¸m  ®èc Së  Lao  ®éng ­ Th ¬ng binh vµ  X∙ héi  híng   dÉn   c¸c   Trung   t©m   tiÕn   hµnh   tæng   hîp,   ph©n   tÝch,  ®¸nh   gi¸   c¸c   chØ   tiªu   xÕp   h¹ng,   tr×nh   Uû   ban   nh©n   d©n  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng xem xÐt quyÕt ®Þnh. 2. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× víng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n  ¸nh   vÒ   Bé   Lao   ®éng   ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi   nghiªn   cøu,  gi¶i quyÕt.
 9. 9 Phô lôc sè 1 B¶ng tiªu chuÈn xÕp h¹ng c¬ së ch÷a bÖnh (Phô lôc ban hµnh theo Th«ng t sè 02/2004/TT­BL§TBXH  ngµy 17 th¸ng 02 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Lao ®éng ­ Th­ ¬ng binh vµ X∙ héi) BiÓu 1a 1. Nhãm chØ tiªu 1 vÒ møc ®é phøc t¹p qu¶n lý:  20  ®iÓm STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ §iÓm (Møc ®é thùc hiÖn) a Qu¶n   lý   ®èi   t­ Tèi thiÓu 2,  îng ­ NghiÖn ma tóy hoÆc m¹i  tèi ®a 4 d©m 2 ®iÓm ­   NghiÖn   ma   tóy   vµ   m¹i  3 ®iÓm d©m 4 ®iÓm ­ NghiÖn ma tóy, m¹i d©m  bÞ nhiÔm HIV/AIDS b Tæ   chøc   häc  Tèi thiÓu 1,  tËp,   gi¸o   dôc  ­ Tæ chøc líp häc chÝnh  tèi ®a 4 hµnh   vi,   nh©n  ãa, ngo¹i khãa kh c¸ch ­   Tæ   chøc   ho¹t   ®éng   t 1 ®iÓm vÊn. 1 ®iÓm ­ Hoµn thiÖn ch¬ng tr×nh  d¹y häc vµ gi¸o dôc. 1 ®iÓm ­ Tæ chøc cÊp chøng chØ,  1 ®iÓm b»ng tèt nghiÖp. c Tæ   chøc   d¹y  Tèi thiÓu 1,  nghÒ,   t¹o   viÖc  ­ Tæ chøc d¹y nghÒ. tèi ®a 4 lµm ­   D¹y   nghÒ   g¾n   víi   lao  1 ®iÓm ®éng s¶n xuÊt. 1 ®iÓm ­   Hoµn   thiÖn   ch¬ng  tr×nh,   tµi   liÖu   d¹y  1 ®iÓm nghÒ. ­ CÊp chøng chØ nghÒ ®µo  1 ®iÓm t¹o hoÆc b»ng nghÒ  (nÕu  cã) d Tæ   chøc   lao  Tèi thiÓu 1,  ®éng   trÞ   liÖu    Tæ   chøc   lao   ®éng   trÞ  tèi ®a 4 ­ vµ  lao  ®éng s¶n  Öu   vµ   lao   ®éng   s¶n  li 1 ®iÓm xuÊt xuÊt. ­   Tæ   chøc   liªn   doanh,  1 ®iÓm liªn kÕt. 1 ®iÓm ­ Tæ chøc h¹ch to¸n kinh  1 ®iÓm tÕ. ­ Giíi thiÖu viÖc lµm.
 10. 10 ® Phèi   hîp   víi  Tèi thiÓu 2,  c¸c   c¬   quan  ¬ quan y tÕ. ­ C tèi ®a 4 liªn quan ­ ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. 1 ®iÓm ­   C¸c   ban,   ngµnh,   ®oµn  1 ®iÓm thÓ. 1 ®iÓm ­ C¸c c¬ quan kh¸c. 1 ®iÓm
 11. 11 BiÓu 1b 2.   Nhãm  chØ   tiªu  II vÒ  quy  m«, c¬  së  vËt chÊt,  trang  thiÕt bÞ:  25 ®iÓm STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ  §iÓm (Møc ®é  thùc hiÖn) a Kh¶   n¨ng   tiÕp   nhËn  5 ®èi tîng Tèi thiÓu 2, tèi ®a 5
 12. 12 ­   Trang   thiÕt   bÞ   y  Tèi thiÓu 1, tèi ®a 4 tÕ
 13. 13 100 ÷   2 ÷  
 14. 14 trung häc, ®¹i häc ®iÓm ­ Tõ 80% trë lªn 9  ­   Tõ   50%   ®Õn   díi  ®iÓm 80% 6  ­ Díi 30% ®iÓm 3  ®iÓm b C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc chuyªn m«n, kü  6  thuËt phï hîp víi c«ng viÖc ®ang lµm ®iÓm ­ Tõ 50% trë lªn 6  ­   Tõ   20%   ®Õn   díi  ®iÓm 50% 4  ­ Díi 20% ®iÓm 2  ®iÓm
 15. 15 Phô lôc 2 Së Lao ®éng th¬ng binh vµ x∙ héi Trung t©m: ………………………. BiÓu tÝnh ®iÓm xÕp h¹ng (Phô lôc ban hµnh theo Th«ng t sè 02/2004/TT­BL§TBXH,  ngµy 17 th¸ng 02 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Lao ®éng ­ Th­ ¬ng binh vµ x∙ héi) BiÓu sè: 2a 1.   Nhãm   chØ  tiªu vÒ møc ®é phøc t¹p qu¶n lý. STT ChØ tiªu §iÓm ®¹t Ghi  chó a Qu¶n lý ®èi tîng b Tæ chøc häc tËp gi¸o dôc hµnh vi  nh©n c¸ch ­   Tæ   chøc   c¸c   líp   häc   chÝnh  khãa, ngo¹i khã ­ Tæ chøc ho¹t ®éng t vÊn ­ Hoµn thiÖn ch¬ng tr×nh d¹y häc  vµ gi¸o dôc ­   Tæ   chøc   cÊp   chøng   chØ,   b»ng  tèt nghiÖp c Tæ chøc d¹y nghÒ, t¹o viÖc lµm ­ Tæ chøc d¹y nghÒ ­ D¹y nghÒ  g¾n víi lao  ®éng s¶n  xuÊt ­   Hoµn   thiÖn   ch¬ng   tr×nh,   tµi  liÖu d¹y nghÒ ­   CÊp   chøng   chØ   nghÒ   ®µo   t¹o  hoÆc b»ng nghÒ d Tæ chøc lao ®éng trÞ liÖu vµ lao  ®éng s¶n xuÊt ­   Tæ   chøc   lao   ®éng   trÞ   liÖu   vµ  lao ®éng s¶n xuÊt ­ Tæ chøc liªn doanh, liªn kÕt. ­ Tæ chøc h¹ch to¸n kinh tÕ ­ Giíi thiÖu viÖc lµm ® Phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn  quan: ­ C¬ quan y tÕ.
 16. 16 ­ ChÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. ­   C¸c   ban,   ngµnh,   ®oµn   thÓ   t¹i  ®Þa ph¬ng. ­ C¸c c¬ quan kh¸c. Tæng sè ®iÓm  
 17. 17 BiÓu: 2b 2.   Nhãm   chØ  tiªu vÒ qui m« c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ. STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ  §iÓm ®¹t thùc tÕ a Kh¶ n¨ng tiÕp nhËn ®èi tîng b C¬ së vËt chÊt ®Çu t ­ DiÖn tÝch ®Êt qu¶n lý (ha) ­ DiÖn tÝch nhµ, xëng (m2) ­   DiÖn   tÝch   c¸c   c«ng   tr×nh   kh¸c  (m2) c Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã  (triÖu ®ång) ­ Gi¸ trÞ tµi s¶n cßn l¹i ­   Trang   thiÕt   bÞ   v¨n   phßng,   phôc  vô sinh ho¹t ­ Trang thiÕt bÞ y tÕ. ­   Trang   thiÕt   bÞ   d¹y   nghÒ,   s¶n  xuÊt. Tæng sè ®iÓm BiÓu sè: 2c 3. Nhãm chØ tiªu vÒ kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng Sè TT ChØ tiªu Gi¸ trÞ  §iÓm  thùc tÕ ®¹t a Sè lît ®èi tîng ®îc tiÕp nhËn  trong mét n¨m b Tû lÖ ®èi tîng thêng xuyªn/ kh¶  n¨ng tiÕp nhËn c §èi tîng ®îc ch÷a trÞ, phôc håi  søc kháe d §èi tîng ®îc gi¸o dôc, häc tËp ® Tû lÖ ®èi tîng ®îc d¹y nghÒ, lao  ®éng s¶n xuÊt/sè lît ®èi tîng tiÕp  nhËn. e KÕt qu¶ lao ®éng s¶n xuÊt (triÖu  ®ång) g Sè lît ®èi tîng/mét c¸n bé. h Sè tiÒn ®Çu t/mét lît ®èi tîng  (triÖu ®ång). Tæng sè ®iÓm BiÓu sè: 2d 4.   Nhãm   chØ  tiªu vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô
 18. 18 Sè  ChØ tiªu Gi¸ trÞ  §iÓm  TT thùc tÕ ®¹t 1 C«ng chøc, viªn chøc l∙nh ®¹o  cã tr×nh ®é trung häc, ®¹i häc 2. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cã  tr×nh ®é chuyªn m«n, kü thuËt  phï hîp víi c«ng viÖc ®ang lµm Tæng sè ®iÓm Sè ®iÓm cña nhãm chØ tiªu I: Sè ®iÓm cña nhãm chØ tiªu II: Sè ®iÓm cña nhãm chØ tiªu III: Sè ®iÓm cña nhãm chØ tiªu IV: Tæng sè ®iÓm cña 4 nhãm chØ tiªu: §èi   chiÕu   víi   b¶ng   ®iÓm   tiªu   chuÈn,   x¸c   ®Þnh   lo¹i   h¹ng cho Trung t©m trªn c¬ së tæng sè ®iÓm ®¹t ® îc tõ c¸c  nhãm chØ tiªu. Trung t©m ®¹t lo¹i h¹ng: …… ngµy……  th¸ng……  n¨m……..

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản