Thông tư 02/2005/TT-BCN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
50
lượt xem
4
download

Thông tư 02/2005/TT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/2005/TT-BCN về việc hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2005/TT-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2005/TT-BCN Hà N i ngày 29 tháng 3 năm 2005 THÔNG TƯ C A B CÔNG NGHI P S 02/2005/TT-BCN NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2005 HƯ NG D N QU N LÝ, S N XU T, KINH DOANH CUNG NG VÀ S D NG V T LI U N CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Ngh nh s 27/CP ngày 20 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph v qu n lý s n xu t, cung ng và s d ng v t li u n công nghi p; Căn c Ngh nh s 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v qu n lý vũ khí, v t li u n và công c h tr ; Căn c Ngh nh s 11/1999/N -CP ngày 03 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph quy nh v hàng hoá c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n; hàng hoá, d ch v thương m i h n ch kinh doanh, kinh doanh có i u ki n; Sau khi ã th ng nh t ý ki n v i B Công an và B Qu c phòng, B Công nghi p hư ng d n qu n lý s n xu t, kinh doanh cung ng và s d ng v t li u n công nghi p như sau: A. NH NG QUY NNH CHUNG I. PH M VI ĐI U CH NH VÀ Đ I TƯ NG ÁP D NG 1. Thông tư này hư ng d n vi c qu n lý, s n xu t, kinh doanh cung ng và s d ng v t li u n công nghi p (sau ây vi t t t là VLNCN) t i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 2. Thông tư này áp d ng i v i t ch c, cá nhân qu n lý, s n xu t, kinh doanh cung ng và s d ng VLNCN ho c có ho t ng liên quan t i VLNCN. II. GI I THÍCH T NG Trong Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "V t li u n công nghi p" bao g m thu c n và các lo i ph ki n n s d ng trong công nghi p, nghiên c u khoa h c và các m c ích dân d ng khác. a. "Thu c n " là hoá ch t c bi t ho c h n h p các hoá ch t c bi t mà khi có tác ng cơ h c, hoá h c, i n ho c nhi t h c t n m t li u lư ng nh t nh và trong m t i u ki n nh t nh s gây ra ph n ng hoá h c bi n chúng thành năng lư ng n và phá hu môi trư ng xung quanh.
 2. b. "Ph ki n n " bao g m dây cháy ch m, dây n , dây d n n , các lo i kíp n , m i n , h t n , rơle n , các lo i n chuyên d ng và các lo i ph ki n n khác. c. Thu c n , ph ki n n t ch t o ho c ch t o t thu c phóng, thu c n thu h i sau x lý bom, n, mìn chưa qua ch bi n và ki m tra ch t lư ng s n phNm, chưa ư c các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép s d ng; các hoá ch t, bán thành phNm ch bi n thành thu c n mà t nó không gây ra cháy n trong quá trình s n xu t, v n chuy n và b o qu n riêng r không ư c coi là VLNCN. 2. "Kinh doanh cung ng VLNCN" là ho t ng mua, bán, xu t khNu, nh p khNu, v n chuy n, b o qu n VLNCN. 3. "S n xu t VLNCN" là ho t ng ch t o ra thu c n , ph ki n n , bao g m c quá trình nghiên c u ch th VLNCN. 4. "S d ng VLNCN" là ho t ng dùng VLNCN trong thăm dò, khai thác m , xây d ng, i u tra cơ b n, nghiên c u khoa h c và các lĩnh v c khác theo quy trình ã ư c xác nh. 5. "B o qu n VLNCN" là ho t ng c t gi VLNCN trong kho ho c trong quá trình v n chuy n n nơi s d ng theo nh ng quy nh riêng nh m m b o nguyên v n ch t lư ng, s lư ng VLNCN và không x y ra cháy, n . 6. "Nghiên c u ch th VLNCN" là ho t ng ch t o ra s n phNm VLNCN m i. Nghiên c u ch th có th bao g m toàn b quá trình t o ra s n phNm ho c m t s bư c c a quá trình như xác nh thành ph n, tính năng k thu t c a VLNCN, quy trình công ngh , dây chuy n thi t b s n xu t VLNCN. 7. "Th nghi m VLNCN" là ho t ng ưa VLNCN vào th n xác nh tính năng k thu t và i u ki n s d ng. 8. "D ch v n mìn" là ho t ng n mìn c a bên có ch c năng ti n hành n mìn nh m th c hi n h p ng v i bên có nhu c u n mìn áp ng m t m c ích nh t nh ư c pháp lu t cho phép. 9. "Ngư i ch huy n mìn" là ngư i ch u trách nhi m t ch c và tr c ti p ch huy ơn v th c hi n vi c n mìn theo thi t k ho c phương án n mìn ã ư c duy t, ki m tra, ôn c vi c th c hi n y các quy nh v k thu t và an toàn trong quá trình n mìn. B. QU N LÝ NHÀ NƯ C V V T LI U N CÔNG NGHI P I. LĨNH V C VLNCN LÀ LĨNH V C C QUY N NHÀ NƯ C. B CÔNG NGHI P TH C HI N CH C NĂNG QU N LÝ NHÀ NƯ C V VLNCN G M NH NG N I DUNG SAU: 1. T ch c xây d ng chi n lư c, quy ho ch phát tri n t ng th , k ho ch năm năm v VLNCN trong c nư c trình Th tư ng Ch nh ph phê duy t.
 3. 2. Ch trì và ph i h p v i các B , ngành có liên quan xây d ng, ban hành ho c trình các cơ quan có thNm quy n ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v VLNCN. 3. nh kỳ năm năm công b danh m c VLNCN ư c phép nh p khNu và s d ng trong nư c. Hàng năm ban hành quy t nh b sung các lo i VLNCN m i vào danh m c VLNCN ư c phép s n xu t và s d ng k c các s n phNm sau nghiên c u ch th ho c các lo i VLNCN nh p khNu l n u ã ư c H i ng Khoa h c - Công ngh do B Công nghi p t ch c ánh giá, k t lu n và cho phép s n xu t, s d ng. 4. Ch trì và ph i h p v i các B , ngành có liên quan t ch c xét duy t h n ng ch xu t khNu, nh p khNu VLNCN và nguyên li u cơ b n s n xu t VLNCN. 5. Hư ng d n nghi p v an toàn trong s n xu t, kinh doanh cung ng, s d ng và nghiên c u ch th VLNCN. Xây d ng và hư ng d n các tiêu chuNn v ch t lư ng VLNCN, ăng ký và ki m soát ch t lư ng VLNCN. 6. ThNm nh các d án u tư phát tri n VLNCN không phân bi t ngu n v n và quy mô trình Th tư ng Chính ph cho phép u tư. 7. Ph i h p v i B Tài chính xác nh ơn giá các s n phNm VLNCN và quy nh l phí c p gi y phép kinh doanh cung ng VLNCN (sau ây g i là gi y phép kinh doanh VLNCN), gi y phép s d ng VLNCN. 8. Ch trì, ph i h p v i B Công an, B Qu c phòng ki m tra các cơ s s n xu t, kinh doanh cung ng và s d ng VLNCN. 9. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan t ch c thNm nh h sơ c p m i, c p l i, thu h i gi y phép kinh doanh VLNCN, gi y phép s d ng VLNCN i v i các t ch c quy nh t i i m a kho n 1 m c IV ph n D và i m a kho n 2 m c III ph n E c a Thông tư này. 10. nh kỳ t ng k t công tác qu n lý VLNCN trên ph m vi toàn qu c. Báo cáo Chính ph , Th tư ng Chính ph v công tác qu n lý nhà nư c và tình hình phát tri n ngành VLNCN theo quy nh. II. S CÔNG NGHI P T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG (SAU ÂY G I CHUNG LÀ T NH) LÀ U M I GIÚP U BAN NHÂN DÂN TH C HI N CH C NĂNG QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I VLNCN TRÊN NA BÀN, CÓ NHI M V : 1. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng th c hi n công tác thanh tra, ki m tra và x lý các hành vi vi ph m v qu n lý, kinh doanh cung ng và s d ng VLNCN trên a bàn t nh theo các quy nh c a pháp lu t. 2. Ti p nh n h sơ, ch trì và ph i h p v i các cơ quan có liên quan ti n hành thN m nh trình U ban nhân dân t nh c p m i, c p l i, thu h i gi y phép s d ng VLNCN cho các ơn v quy nh t i i m b kho n 2 m c III ph n E c a Thông tư này và c p l i gi y phép s d ng VLNCN cho các doanh nghi p ư c c ph n hoá t doanh nghi p nhà nư c mà Nhà nư c không gi c ph n chi ph i, khi gi y phép s d ng VLNCN do B Công nghi p c p trư c ây ã h t h n.
 4. 3. Th c hi n vi c ăng ký s d ng VLNCN i v i các ơn v có gi y phép s d ng VLNCN do cơ quan có thN m quy n c p quy nh t i các i m a, b, c kho n 2 m c III ph n E c a Thông tư này n ho t ng trên a bàn t nh theo quy nh t i i m a kho n 5 m c III ph n E c a Thông tư này. 4. L p báo cáo theo nh kỳ sáu tháng, hàng năm g i B Công nghi p v tình hình qu n lý, kinh doanh cung ng và s d ng VLNCN trên a bàn t nh theo m u quy nh t i Ph l c 4 c a Thông tư này và g i v B Công nghi p trư c ngày 30 tháng 6 i v i báo cáo sáu tháng, trư c ngày 31 tháng 12 i v i báo cáo năm. III. T NG C C CÔNG NGHI P QU C PHÒNG LÀ U M I GIÚP B QU C PHÒNG TH C HI N CH C NĂNG QU N LÝ VLNCN I V I CÁC ƠN VN THU C B QU C PHÒNG, CÓ TRÁCH NHI M: 1. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan ch c năng th c hi n công tác thanh tra, ki m tra và x lý các vi ph m pháp lu t v qu n lý, s n xu t, kinh doanh cung ng và s d ng VLNCN c a các ơn v quân i làm kinh t theo các quy nh c a pháp lu t. 2. Ti p nh n h sơ, ti n hành thN m nh c p m i, c p l i, thu h i gi y phép s d ng VLNCN cho các ơn v quy nh t i i m c kho n 2 m c III ph n E c a Thông tư này. 3. L p báo cáo theo nh kỳ sáu tháng, hàng năm v tình hình qu n lý, s n xu t, kinh doanh cung ng và s d ng VLNCN c a các ơn v thu c B Qu c phòng theo m u quy nh t i Ph l c 4 c a Thông tư này g i B Công nghi p trư c ngày 30 tháng 6 i v i báo cáo sáu tháng và trư c ngày 31 tháng12 i v i báo cáo năm t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . C. S N XU T V T LI U N CÔNG NGHI P I. I U KI N I V I DOANH NGHI P S N XU T VLNCN: 1. i u ki n v ch th a) Là doanh nghi p nhà nư c ư c Th tư ng Chính ph giao nhi m v s n xu t VLNCN theo ngh c a B Công nghi p. N u là ơn v quân i làm kinh t thu c B Qu c phòng, ph i ư c B Qu c phòng và B Công nghi p ngh . b) i u ki n v an ninh, tr t t theo quy nh t i Ngh nh s 08/2001/N -CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 c a Chính ph v quy nh i u ki n an ninh tr t t i v i m t s ngành, ngh kinh doanh có i u ki n và Thông tư s 02/2001/TT-BCA ngày 04 tháng 5 năm 2001 c a B Công an hư ng d n thi hành Ngh nh này. c) Có ăng ký m u mã, quy cách, tiêu chuN n ch t lư ng t ng lo i s n phN m và ch u trách nhi m v ch t lư ng s n phN m trong th i h n s d ng theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t v ch t lư ng hàng hoá. 2. i u ki n v cơ s v t ch t - k thu t
 5. a) Nhà máy, phân xư ng, công ngh , thi t b ph i phù h p v i vi c s n xu t s n phN m VLNCN tương ng, áp ng yêu c u c a quy ph m an toàn s n xu t, b o qu n, v n chuy n và s d ng v t li u n , các quy nh và tiêu chuN n hi n hành liên quan v : phương ti n v n t i, thi t b chuyên dùng, phương ti n b o v , phương ti n phòng ch ng cháy n , phòng ch ng sét và dòng i n l c. b) Nhà xư ng, kho ch a nguyên li u, kho ch a thành phN m ph i ư c thi t k , thi công, nghi m thu, bàn giao và ưa vào s d ng theo úng các quy nh hi n hành c a pháp lu t v u tư, xây d ng c a nhà nư c và các yêu c u v s n xu t, th n và nghi m thu VLNCN quy nh t i TCVN 6174-1997 và TCVN 4586-1997. c) Có phương ti n, thi t b o lư ng h p chuN n ki m tra, giám sát các thông s k thu t c a nguyên li u, thành phN m trong quá trình s n xu t. i v i các ơn v nghiên c u ch th , ph i có trư ng th m b o an toàn theo úng quy nh hi n hành. 3. i u ki n v trình chuyên môn, nghi p v a) Giám c ơn v s n xu t VLNCN ph i có b ng t t nghi p i h c m t trong các chuyên ngành: hoá ch t, khai thác m , vũ khí n, công ngh hóa thu c phóng, thu c n , kinh t . Phó Giám c k thu t ph i có b ng t t nghi p i h c m t trong các chuyên ngành: hoá ch t, khai thác m , vũ khí n, công ngh hóa thu c phóng, thu c n . b) Ngư i lao ng làm vi c có liên quan t i VLNCN, như: công nhân tr c ti p s n xu t, nhân viên thí nghi m, th kho, nhân viên qu n lý, nhân viên b o qu n, b o v , công nhân i u khi n thi t b , b c x p, v n chuy n và nh ng lao ng khác, ngoài vi c ư c ào t o và có ch ng ch chuyên môn c a t ng ngh c th , ph i có gi y ch ng nh n ã qua l p hu n luy n v k thu t an toàn có liên quan t i VLNCN quy nh t i TCVN 4586-1997 do cơ quan có thN m quy n c p theo quy nh hi n hành. c) Chuyên gia nư c ngoài làm vi c trong các ơn v s n xu t VLNCN ph i ư c nh p c nh h p l , có trình chuyên môn, nghi p v phù h p v i trách nhi m ư c giao và các i u ki n khác theo quy nh c a pháp lu t. 4. i u ki n v s c kh e Ngư i lãnh o, ngư i lao ng c a ơn v s n xu t VLNCN ph i có s c kho theo quy nh hi n hành i v i t ng ngành ngh c th . 5. i u ki n v b o v môi trư ng, phòng ch ng cháy, n a) Có phương án b o v an ninh tr t t . b) Có phương án, phương ti n thi t b m b o phòng ch ng cháy, n theo các quy nh hi n hành. c) Có các bi n pháp và phương ti n b o m an toàn, v sinh lao ng và các gi i pháp công ngh x lý ch t th i, b o v môi trư ng. II. QU N LÝ S N XU T VLNCN
 6. 1. Các ơn v ã ư c Th tư ng Chính ph giao nhi m v s n xu t VLNCN, khi u tư m i ho c c i t o, nâng c p, m r ng dây chuy n s n xu t ph i l p d án trình B Công nghi p thNm nh, phê duy t. 2. Sau khi hoàn thành công trình, trư c khi ưa vào s n xu t, B Công nghi p ch trì và ph i h p v i các B , ngành có liên quan t ch c ki m tra, ánh giá l p biên b n xác nh n ơn v có các i u ki n quy nh t i m c I ph n này. 3. Trư ng h p ơn v chưa các i u ki n theo quy nh, Biên b n c a oàn ki m tra ph i ghi rõ nh ng n i dung còn thi u, quy nh th i gian b sung, s a ch a. Sau th i gian quy nh trên, oàn s ti n hành ki m tra, ánh giá l i xác nh n ơn v i u ki n s n xu t VLNCN. D. KINH DOANH CUNG NG V T LI U N CÔNG NGHI P I. I U KI N KINH DOANH CUNG NG VLNCN: 1. i u ki n v ch th a) Là doanh nghi p nhà nư c ư c Th tư ng Chính ph giao nhi m v kinh doanh cung ng VLNCN theo ngh c a B Công nghi p. N u là ơn v quân i làm kinh t thu c B Qu c phòng, ph i ư c B Qu c phòng và B Công nghi p ngh . b) i u ki n v an ninh, tr t t theo quy nh t i Ngh nh s 08/2001/N -CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 c a Chính ph v quy nh i u ki n an ninh tr t t i v i m t s ngành, ngh kinh doanh có i u ki n và Thông tư s 02/2001/TT-BCA ngày 04 tháng 5 năm 2001 c a B Công an hư ng d n thi hành Ngh nh này. 2. i u ki n v cơ s v t ch t - k thu t a) Có cơ s v t ch t k thu t c n thi t tương ng v i nhi m v , quy mô kinh doanh, áp ng các yêu c u c a quy ph m an toàn b o qu n, v n chuy n và s d ng v t li u n và các quy nh v kho tàng b o qu n, phương ti n v n t i, thi t b chuyên dùng, phương ti n b o v , phương ti n phòng ch ng cháy n , phòng ch ng sét và dòng i n l c. b) a i m các kho VLNCN ph i ư c các cơ quan nhà nư c có thNm quy n duy t. c) Các nhà kho, b n c ng và các công trình khác có liên quan n VLNCN ph i ư c thi t k , thi công, nghi m thu, bàn giao và ưa vào s d ng theo úng các quy nh hi n hành c a pháp lu t v u tư, xây d ng và các yêu c u v s n xu t, th n và nghi m thu VLNCN quy nh t i TCVN 6174-1997 và TCVN 4586-1997. d) a i m x p d c nh VLNCN ph i áp ng yêu c u v an toàn, phòng ch ng cháy, n và ư c U ban nhân dân t nh cho phép. Trư ng h p a i m x p d là b n c ng không thu c a phương qu n lý còn ph i ư c cơ quan qu n lý v giao thông v n t i có thNm quy n cho phép. N u a i m b c x p n m trong công trư ng xây d ng, hi n trư ng khai thác m thì ư c coi là khu v c n mìn, do ó doanh nghi p ph i ư c s tho thu n c a cơ quan Công an c p t nh và thông báo cho Thanh tra lao ng c p t nh nơi ti n hành n mìn bi t.
 7. ) Phương ti n v n t i và thi t b b c x p chuyên dùng quy nh t i i u 31 chương IV Quy ch v qu n lý vũ khí, v t li u n và công c h tr ban hành kèm theo Ngh nh 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph , bao g m: các lo i xe ôtô v n t i, ôtô v n chuy n và pha tr n thu c n (xe s n xu t lưu ng), u kéo và xà lan, t u bi n, thi t b nâng và các phương ti n, thi t b khác ph i ư c trang b các phương ti n phòng ch ng cháy, n chuyên dùng. Các phương ti n v n t i ph i ư c các cơ quan có thNm quy n c p Gi y phép lưu hành và ư c cơ quan C nh sát phòng cháy, ch a cháy (PCCC) thu c Công an c p t nh tr lên c p gi y v n chuy n VLNCN. e) Các doanh nghi p ư c phép kinh doanh cung ng VLNCN có th t v n chuy n ho c thuê phương ti n v n chuy n VLNCN b ng ư ng b , ư ng thu , ư ng s t, ư ng hàng không c a doanh nghi p khác. Các phương ti n v n chuy n này ph i áp ng y các yêu c u v k thu t và an toàn c a quy ph m an toàn v b o qu n, v n chuy n và s d ng v t li u n và các quy nh khác có liên quan. Ch hàng và ch phương ti n ph i ch u toàn b trách nhi m b o m i u ki n an toàn c a các phương ti n và b o qu n VLNCN trong su t quá trình v n chuy n. 3. i u ki n v trình chuyên môn, nghi p v a) Lãnh o và cán b , công nhân viên ch c c a doanh nghi p ph i là công dân Vi t Nam t 18 tu i tr lên, có trình chuyên môn, nghi p v phù h p v i ch c trách m nhi m. b) Lãnh o các c p c a doanh nghi p (Công ty, Xí nghi p, Chi nhánh, Văn phòng i di n) ph i ư c hu n luy n ki n th c v qu n lý kinh doanh cung ng VLNCN, quy ph m an toàn v b o qu n, v n chuy n và s d ng v t li u n và ư c c p gi y ch ng nh n theo quy nh hi n hành. c) i v i lãnh o Công ty: - Giám c ít nh t ph i có m t b ng t t nghi p i h c trong các ngành ngh : khai thác m , hoá ch t, vũ khí n, công ngh hoá thu c phóng, thu c n , kinh t . - Phó giám c k thu t, Trư ng phòng k thu t, cán b chuyên trách k thu t an toàn nh t thi t ph i t t nghi p i h c m t trong các ngành ngh : khai thác m , hoá ch t, vũ khí n, công ngh hoá thu c phóng, thu c n . d) i v i lãnh o xí nghi p, chi nhánh, văn phòng i di n tr c thu c Công ty: - Giám c ph i có b ng t t nghi p trung c p tr lên và có thâm niên công tác ít nh t năm năm trong ngành cung ng VLNCN. - Phó giám c k thu t, trư ng phòng k thu t, cán b chuyên trách k thu t an toàn nh t thi t ph i t t nghi p i h c m t trong các ngành ngh : khai thác m , hoá ch t, vũ khí n, công ngh hoá thu c phóng, thu c n .
 8. ) Ngư i lao ng làm vi c, ti p xúc v i VLNCN như: th kho, các nhân viên qu n lý, nhân viên b o qu n, b o v kho, trư ng tàu, công nhân i u khi n phương ti n v n chuy n, b c x p, công nhân b c x p v n chuy n, nhân viên áp t i, nhân viên th nghi m, nhân viên cung ng và ngư i lao ng khác, ngoài ch ng ch chuyên môn c a t ng ngh c th , ph i có: - Gi y ch ng nh n ã qua l p hu n luy n k thu t an toàn v VLNCN quy nh t i TCVN 4586-1997 do cơ quan có thNm quy n c p theo quy nh hi n hành. - Gi y ch ng nh n ã qua l p hu n luy n v PCCC và phòng n do cơ quan C nh sát PCCC thu c Công an t nh ho c C c C nh sát PCCC c p. e) Các cán b lãnh o, qu n lý, công nhân viên làm vi c t i doanh nghi p kinh doanh cung ng VLNCN thu c B Qu c phòng do B Qu c phòng hu n luy n và c p gi y ch ng nh n theo quy nh t i các i m c, d, kho n này. 4. i u ki n v s c kh e Ngư i lãnh o, ngư i lao ng c a ơn v kinh doanh cung ng VLNCN ph i có s c kho theo quy nh hi n hành i v i t ng ngành ngh c th . 5. i u ki n v b o v môi trư ng, phòng ch ng cháy, n a) Có phương án b o v an ninh tr t t . b) Có phương án, phương ti n thi t b m b o phòng ch ng cháy, n theo các quy nh hi n hành. c) Có các bi n pháp và phương ti n b o m an toàn, v sinh lao ng và các gi i pháp công ngh x lý ch t th i, b o v môi trư ng. II. QU N LÝ V HO T Đ NG KINH DOANH CUNG NG VLNCN 1. Doanh nghi p kinh doanh cung ng VLNCN ch ư c thành l p các ơn v tr c thu c như xí nghi p, chi nhánh, văn phòng i di n sau khi ã ư c B Công nghi p cho phép. Văn b n quy t nh thành l p các ơn v thành viên ph i sao g i B Công nghi p, B Công an theo dõi qu n lý. 2. Doanh nghi p kinh doanh cung ng VLNCN ch ư c phép bán VLNCN cho các ơn v có gi y phép s d ng VLNCN. Quá trình mua, bán VLNCN ph i ư c th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t v ký k t và th c hi n h p ng. 3. Các doanh nghi p kinh doanh cung ng VLNCN ph i l p k ho ch cung ng, xu t khNu, nh p khNu, k ho ch d tr qu c gia v VLNCN g i B Công nghi p trư c ngày 20 tháng 8 hàng năm t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t nh. Trư ng h p thay i, i u ch nh k ho ch, doanh nghi p ph i có văn b n b sung g i B Công nghi p. 4. Doanh nghi p kinh doanh cung ng VLNCN ph i m b o cung ng y , n nh v s lư ng, úng ch ng lo i, ch t lư ng theo h p ng ã ký k t và ph i ăng ký v i B Tài chính v giá bán VLNCN t i a i m xu t hàng trong t ng th i gian.
 9. 5. Doanh nghi p kinh doanh cung ng VLNCN ph i có h th ng s sách ghi chép, lưu ch ng t ban u, th kho, phi u nh p kho, phi u xu t kho, hoá ơn kinh doanh, th ng kê y m i ho t ng mua bán, xu t khNu, nh p khNu, t n kho, tiêu hu VLNCN. Các s sách, ch ng t nêu trên ph i ư c b o qu n, lưu tr theo các quy nh hi n hành. 6. Hàng quý, sáu tháng, chín tháng và c năm các doanh nghi p kinh doanh cung ng VLNCN l p báo cáo th ng kê tình hình kinh doanh cung ng, xu t khNu, nh p khNu, t n kho VLNCN g i B Công nghi p, B K ho ch và u tư, B Thương m i, B Công an theo dõi, qu n lý. 7. i v i các ơn v quân i làm kinh t thu c B Qu c phòng, k ho ch và các báo cáo quy nh t i kho n 3, kho n 6 ph i g i T ng c c Công nghi p qu c phòng t ng h p báo cáo B Công nghi p theo quy nh. III. XU T KH U, NH P KH U VLNCN 1. Hàng năm, B Công nghi p ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Qu c phòng, B Công an, B Thương m i xem xét ngh c a các doanh nghi p kinh doanh cung ng VLNCN quy t nh h n m c xu t khNu, nh p khNu. Căn c Quy t nh c a B trư ng B Công nghi p, B Thương m i gi i quy t th t c xu t khNu, nh p khNu VLNCN. 2. Các doanh nghi p ư c phép kinh doanh cung ng VLNCN có nhu c u xu t khNu, nh p khNu VLNCN ph i có văn b n nêu rõ yêu c u c a khách hàng, h p ng v i các nhà máy s n xu t, ơn v s d ng VLNCN và ngh ư c xu t khNu, nh p khNu g i B Công nghi p trư c ngày 20 tháng 8 hàng năm ng th i v i k ho ch kinh doanh cung ng năm sau. Vi c xu t khNu, nh p khNu VLNCN ph i th c hi n theo úng các quy nh c a pháp lu t v xu t khNu, nh p khNu. 3. Không cho phép nh p khNu lo i VLNCN mà các doanh nghi p trong nư c ã s n xu t ho c gia công ch bi n và ư c B Công nghi p công nh n t các tiêu chuNn v ch t lư ng và an toàn. 4. VLNCN ho c nguyên li u s n xu t VLNCN ư c phép nh p khNu là: a) Nguyên li u, hoá ch t ho c thu c n ơn ch t gia công ch bi n các lo i VLNCN trong nư c như TNT, Nitơrát amôn tinh khi t d ng h t x p, tinh th và d ng b t chuyên dùng s n xu t thu c n , các hoá ch t s n xu t ph ki n n . b) VLNCN trong nư c chưa s n xu t ho c gia công ch bi n ư c và là nhu c u thi t y u cho s n xu t, xây d ng như: thu c n năng lư ng cao, có s c công phá m nh, VLNCN dùng cho thăm dò và khai thác d u khí... 5. Các doanh nghi p kinh doanh cung ng VLNCN ch ư c nh p khNu Nitơrát amôn tinh khi t (98,5 - 99,5%) theo h n ng ch ư c duy t ho c mua tr c ti p c a nhà máy s n xu t Nitơrát amôn tinh khi t. Nghiêm c m vi c mua l i Nitơrát amôn tinh khi t c a t ch c, cá nhân không ư c phép cung ng. 6. Doanh nghi p ư c phép xu t khNu, nh p khNu VLNCN ph i báo cáo k t qu vi c th c hi n v s lư ng, ch ng lo i, giá tr VLNCN xu t khNu, nh p khNu nh kỳ hàng
 10. quý, sáu tháng, chín tháng và c năm theo m u quy nh và g i v B Công nghi p, B K ho ch và u tư, B Thương m i và B Công an theo dõi, qu n lý. IV. TH T C C P GI Y PHÉP KINH DOANH VLNCN 1. H sơ: ơn v kinh doanh cung ng VLNCN ph i g i h sơ xin c p gi y phép kinh doanh VLNCN cho cơ quan có thNm quy n quy nh t i i m a kho n 2 m c này. H sơ bao g m: a) ơn ngh c p gi y phép kinh doanh VLNCN. N u là ơn v quân i làm kinh t , ph i kèm theo ngh c a T ng c c Công nghi p qu c phòng. b) "Gi y xác nh n i u ki n v an ninh, tr t t " ư c cơ quan Công an c p theo quy nh t i Ngh nh s 08/2001/N -CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 c a Chính ph quy nh v i u ki n an ninh, tr t t i v i m t s ngành, ngh kinh doanh có i u ki n và Thông tư s 02/2001/TT-BCA ngày 04 tháng 5 năm 2001 c a B Công an hư ng d n thi hành Ngh nh này. c) B n sao h p l Quy t nh ho c gi y phép thành l p doanh nghi p do cơ quan có thNm quy n c p. Danh sách, a ch các ơn v tr c thu c (Xí nghi p, Chi nhánh, Văn phòng i di n...). d) B n sao h p l ăng ký kinh doanh. ) Tài li u ch ng minh vi c m b o các i u ki n kinh doanh i v i hàng hoá, d ch v thương m i h n ch kinh doanh c a doanh nghi p g m có: - Danh sách trích ngang toàn b cán b lãnh o, qu n lý, công nhân có liên quan tr c ti p n công tác s n xu t, b o qu n, v n chuy n và kinh doanh cung ng VLNCN. - H sơ c a Giám c, Phó Giám c, Trư ng phó phòng, ban, cán b chuyên trách k thu t an toàn c a doanh nghi p và các ơn v tr c thu c, g m có: + B n khai lý l ch cá nhân; + B ng t t nghi p; + Gi y ch ng nh n ã qua h c t p và ki m tra ki n th c v qu n lý, kinh doanh cung ng VLNCN và Quy ph m an toàn v b o qu n, v n chuy n và s d ng VLNCN. - B ng kê khai h th ng kho tàng, b n c ng, nhà xư ng c a t ng cơ s kinh doanh, biên b n xác nh n cho phép ưa công trình vào s d ng. - Danh sách các phương ti n v n t i chuyên dùng và B n sao h p l Gi y phép lưu hành. - Phương án x lý v môi trư ng và phòng ch ng cháy n ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t ho c tho thu n. - Gi y ch ng nh n c a cơ quan Tiêu chuNn ch t lư ng o lư ng nhà nư c c p phép ho t ng cho các cơ s thí nghi m VLNCN (n u có).
 11. 2. Th m nh h sơ c p Gi y phép kinh doanh VLNCN a) C c K thu t an toàn công nghi p - B Công nghi p là cơ quan ti p nh n h sơ xin c p gi y phép kinh doanh VLNCN quy nh t i kho n 1 m c này. b) Trong th i gian mư i lăm ngày k t ngày nh n h sơ h p l , C c K thu t an toàn công nghi p ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan ki m tra, thNm nh trình B trư ng B Công nghi p c p gi y phép kinh doanh VLNCN cho nh ng ơn v b o m các i u ki n quy nh t i m c I ph n này. Trư ng h p không c p gi y phép kinh doanh, ph i tr l i b ng văn b n cho ơn v xin c p và nêu rõ lý do. 3. Th i h n c p gi y phép kinh doanh VLNCN a) Th i h n m t gi y phép kinh doanh VLNCN là năm năm. b) Ba mươi ngày trư c khi gi y phép kinh doanh VLNCN h t h n, ơn v có nhu c u xin c p l i ph i l p h sơ g i cơ quan có thNm quy n bao g m: - ơn xin c p l i gi y phép kinh doanh VLNCN. N u là doanh nghi p quân i, ph i kèm theo ngh c a T ng c c Công nghi p qu c phòng. - H sơ quy nh t i kho n 1 m c này, gi y phép ang s d ng và nh ng b sung thay i (n u có). 4. ơn v xin c p gi y phép kinh doanh VLNCN ph i n p m t kho n l phí theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. E. S D NG V T LI U N CÔNG NGHI P I. I U KI N Ư CS D NG VLNCN: 1. i u ki n v ch th a) Là t ch c s d ng VLNCN vào m c ích s n xu t, d ch v n mìn, ào t o, hu n luy n, nghiên c u khoa h c và th nghi m. b) Có gi y xác nh n i u ki n v an ninh, tr t t theo quy nh t i Ngh nh s 08/2001/N -CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 c a Chính ph quy nh v i u ki n an ninh, tr t t i v i m t s ngành ngh kinh doanh có i u ki n và Thông tư s 02/2001/TT-BCA ngày 04 tháng 5 năm 2001 c a B Công an hư ng d n thi hành Ngh nh này. 2. i u ki n v cơ s v t ch t - k thu t Có kho b o qu n, thi t b n mìn, phương ti n v n chuy n VLNCN tho mãn các quy nh t i TCVN 4586-1997. Trư ng h p ơn v s d ng không có kho, không có phương ti n v n chuy n, ph i ký h p ng thuê c a các ơn v ã ư c phép th c hi n nhi m v này. 3. i u ki n v trình chuyên môn, nghi p v
 12. a) Lãnh o và ngư i lao ng c a ơn v s d ng VLNCN và các công vi c khác có liên quan t i VLNCN ph i ư c ào t o, hu n luy n chuyên môn, nghi p v tương x ng v i ch c trách m nhi m. b) Ngư i ch huy n mìn do Th trư ng ơn v s d ng VLNCN ký quy t nh b nhi m ph i áp ng các tiêu chuNn sau ây: - T t nghi p t trung c p tr lên m t trong các ngành: khai thác m , hoá ch t, s quan công binh, vũ khí n, công ngh hoá thu c phóng, thu c n và có thâm niên công tác t i lĩnh v c có s d ng ho c liên quan t i VLNCN ít nh t hai năm i v i trình i h c, cao ng và ba năm i v i trình trung c p k thu t. - Trư ng h p t t nghi p t trung c p tr lên các ngành k thu t không liên quan t i VLNCN, mu n ư c b nhi m là ngư i ch huy n mìn ph i h c t p n m v ng k thu t n mìn, có thâm niên công tác t i lĩnh v c có s d ng ho c liên quan t i VLNCN ít nh t ba năm i v i trình i h c, cao ng; b n năm i v i trình trung c p k thu t và ư c S Công nghi p ph i h p v i các cơ quan có ch c năng ào t o v lĩnh v c VLNCN t ch c hu n luy n, ki m tra sát h ch v k thu t an toàn và ư c c p gi y ch ng nh n. N i dung hu n luy n t i Ph l c C c a TCVN 4586- 1997. - i v i các ơn v kinh t t p th ho t ng theo Lu t H p tác xã, cho phép b nhi m ngư i ch huy n mìn là th mìn ã ư c ào t o các trư ng d y ngh , có ch ng ch ngh th mìn và có thâm niên công tác n mìn ít nh t năm năm, ư c S Công nghi p ph i h p v i các cơ quan có ch c năng ào t o v lĩnh v c VLNCN t ch c hu n luy n, ki m tra sát h ch v k thu t an toàn và ư c c p gi y ch ng nh n. N i dung hu n luy n t i Ph l c C c a TCVN 4586-1997. c) Th mìn ho c ngư i lao ng làm công vi c có liên quan t i VLNCN như: v n chuy n, b c x p, i u khi n phương ti n v n chuy n, áp t i, b o v , th kho, ph c v thi công bãi mìn, ngoài vi c ư c ào t o và có ch ng ch chuyên môn phù h p, còn ph i ư c S Công nghi p ph i h p v i các cơ quan có ch c năng ào t o v lĩnh v c VLNCN t ch c hu n luy n, ki m tra sát h ch v k thu t an toàn và ư c c p gi y ch ng nh n. N i dung hu n luy n t i Ph l c C c a TCVN 4586-1997. Th mìn ho c ngư i lao ng làm công vi c có liên quan t i VLNCN t i các ơn v quân i làm kinh t thu c B Qu c phòng do h th ng ào t o v lĩnh v c v t li u n trong quân i t ch c hu n luy n và c p gi y ch ng nh n. 4. i u ki n v s c kh e Ngư i lãnh o, ngư i lao ng c a ơn v s d ng VLNCN ph i có s c kho theo quy nh hi n hành i v i t ng ngành ngh c th . 5. i u ki n v b o v môi trư ng, phòng ch ng cháy, n a) Có phương án b o v an ninh tr t t . b) Có phương án, phương ti n thi t b m b o phòng ch ng cháy, n theo các quy nh hi n hành.
 13. c) Có các bi n pháp và phương ti n b o m an toàn, v sinh lao ng và các gi i pháp công ngh x lý ch t th i, b o v môi trư ng. II. ĐI U KI N Đ ĐƯ C TI N HÀNH D CH V N MÌN D ch v n mìn ch do nh ng ơn v có ch c năng làm d ch v n mìn ti n hành v i các i u ki n sau: 1. ơn v làm d ch v n mìn ph i tho mãn các i u ki n quy nh t i m c I ph n này. 2. ơn v làm d ch v n mìn ph i ăng ký kinh doanh ngành ngh d ch v n mìn và ư c B Công nghi p c p Gi y phép s d ng VLNCN. III. TH T C C P GI Y PHÉP S D NG VLNCN 1. H sơ: ơn v có nhu c u s d ng VLNCN ph i g i h sơ xin c p gi y phép s d ng VLNCN cho cơ quan có thNm quy n quy nh t i các i m a, b, c kho n 2 m c này. H sơ bao g m: a) ơn xin c p gi y phép s d ng VLNCN do Th trư ng ơn v ký; b) Gi y xác nh n i u ki n v an ninh tr t t quy nh t i Ngh nh s 08/2001/N -CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 c a Chính ph quy nh v i u ki n an ninh, tr t t i v i m t s ngành, ngh kinh doanh có i u ki n và Thông tư s 02/2001/TT-BCA ngày 04 tháng 5 năm 2001 c a B Công an hư ng d n thi hành Ngh nh này; c) B n sao h p l Quy t nh thành l p ơn v , ăng ký kinh doanh. N u là doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, ph i có gi y phép u tư; d) B n sao h p l gi y phép ho t ng khoáng s n i v i các ơn v ho t ng khoáng s n; gi y phép thăm dò, khai thác d u khí i v i các ơn v ho t ng d u khí; Quy t nh trúng th u thi công công trình ho c H p ng nh n th u, gi y u quy n th c hi n h p ng thi công công trình. Trong các gi y t trên ph i ghi rõ nhu c u s d ng VLNCN; ) Thi t k n mìn i v i các ho t ng thăm dò, khai thác khoáng s n quy mô công nghi p, Phương án n mìn i v i ho t ng khai thác t n thu khoáng s n, các ho t ng ph c v m c ích s n xu t, ào t o hu n luy n, nghiên c u khoa h c khác. Thi t k ho c phương án n mìn ph i ư c lãnh o ơn v duy t. Trư ng h p n mìn trong khu v c dân cư, khu v c có các di tích l ch s , văn hoá, các công trình an ninh, qu c phòng ho c các công trình quan tr ng khác c a qu c gia n m trong ph m vi nh hư ng do n mìn, thi t k n mìn ph i ư c cơ quan c p gi y phép s d ng VLNCN phê duy t; e) H sơ kho b o qu n, thi t b n mìn, phương ti n v n chuy n VLNCN tho mãn các quy nh t i TCVN 4586-1997 (n u ơn v có kho, thi t b n mìn, và phương ti n v n chuy n VLNCN riêng);
 14. g) Quy t nh b nhi m Ngư i ch huy n mìn c a Th trư ng ơn v . 2. Th m nh h sơ c p gi y phép s d ng VLNCN a) C c K thu t an toàn công nghi p - B Công nghi p là cơ quan ti p nh n h sơ, có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các V có liên quan thNm nh trình B trư ng B Công nghi p c p gi y phép s d ng VLNCN i v i các doanh nghi p do các B , ngành trung ương tr c ti p qu n lý, các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c thành l p theo Lu t u tư nư c ngoài, các cơ quan ào t o, hu n luy n, nghiên c u khoa h c, các ơn v ho t ng d ch v n mìn. b) S Công nghi p là cơ quan ti p nh n h sơ, có trách nhi m thNm nh trình Ch t ch U ban nhân dân t nh c p gi y phép s d ng VLNCN i v i các doanh nghi p do t nh qu n lý, các t ch c kinh t t p th , các t ch c kinh t tư nhân. c) T ng c c Công nghi p qu c phòng là cơ quan ti p nh n h sơ, ti n hành thNm nh c p gi y phép s d ng VLNCN i v i các ơn v quân i làm kinh t thu c B Qu c phòng. d) Ch t ch U ban nhân dân c p t nh, T ng c c Công nghi p qu c phòng sau khi c p gi y phép s d ng VLNCN ph i thông báo v i B Công nghi p b ng văn b n t ng h p và qu n lý. ) Trong th i gian hai mươi ngày k t ngày nh n h sơ, cơ quan có thNm quy n quy nh t i i m a, b, c kho n 2 m c này ph i ti n hành ki m tra, thNm nh. N u ơn v i u ki n quy nh t i m c I ph n này thì c p gi y phép s d ng VLNCN (theo m u t i Ph l c 1 kèm theo Thông tư này). N u không i u ki n, cơ quan c p gi y phép s d ng VLNCN ph i tr l i cho ơn v xin c p gi y phép b ng văn b n, nêu rõ lý do chưa c p. e) Các ơn v có nhu c u n mìn nhưng không t th c hi n, n u tho mãn i u ki n quy nh t i các i m c, d kho n 1 m c này, ư c quy n ký k t h p ng thuê toàn b công vi c n mìn v i ơn v có ch c năng làm d ch v n mìn. H p ng thuê d ch v n mìn ph i ghi rõ trách nhi m c a ơn v ho t ng d ch v n mìn v m b o các i u ki n an toàn, th c hi n nh ng n i dung quy nh t i kho n 5 m c này và toàn b ho t ng liên quan t i vi c mua bán, v n chuy n, b o qu n và s d ng VLNCN. g) Các ơn v sau khi ã thuê d ch v n mìn không ph i xin gi y phép s d ng VLNCN và gi y xác nh n i u ki n an ninh tr t t , nhưng không ư c phép tr c ti p th c hi n b t c ho t ng nào liên quan n VLNCN. 3. Th i h n c p gi y phép s d ng VLNCN a) Th i h n m t gi y phép s d ng VLNCN quy nh như sau: - i v i các ơn v s d ng VLNCN phá d , xây d ng công trình thu l i, giao thông, xây d ng, thăm dò d u khí ph thu c vào th i h n thi công công trình, nhưng không quá hai năm.
 15. - i v i các ơn v s d ng VLNCN khai thác khoáng s n ph thu c vào th i gian ư c phép ho t ng c a m , nhưng không quá năm năm. b) Ba mươi ngày trư c khi gi y phép s d ng VLNCN h t h n, ơn v có nhu c u xin c p l i ph i l p h sơ g i cơ quan có thNm quy n bao g m: - ơn xin c p l i gi y phép s d ng VLNCN. - H sơ quy nh t i kho n 1 m c này, gi y phép ang s d ng và nh ng b sung thay i (n u có). 4. ơn v xin c p gi y phép s d ng VLNCN ph i n p m t kho n l phí theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. 5. Qu n lý gi y phép s d ng VLNCN Khi s d ng VLNCN t i a phương, các ơn v ph i: a) ăng ký gi y phép s d ng VLNCN, kho tàng, thi t k ho c phương án n mìn v i S Công nghi p và Công an c p t nh nơi ti n hành n mìn. S ăng ký gi y phép s d ng VLNCN theo m u 1e t i Ph l c 1 Thông tư này; b) Tho thu n các i u ki n v phòng cháy, ch a cháy, tr t t an toàn xã h i v i Công an c p t nh nơi ti n hành n mìn; c) Thông báo v i Thanh tra lao ng t nh nơi ti n hành n mìn v th i gian, a i m, quy mô n mìn, kho ng cách an toàn và các i u ki n an toàn khác trư c khi n mìn; d) Báo cáo S Công nghi p nơi ti n hành n mìn vào trư c ngày 25 tháng 6 i v i báo cáo sáu tháng và trư c ngày 25 tháng12 i v i báo cáo năm v s lư ng, ch ng lo i, ch t lư ng VLNCN ã s d ng trên a bàn và các v n có liên quan (theo m u quy nh t i Ph l c 3 c a Thông tư này). G. X LÝ VI PH M 1. Nghiêm c m các ho t ng s n xu t, nghiên c u ch th , kinh doanh cung ng, trao i, chuy n như ng, vay, mư n, xu t khNu, nh p khNu, b o qu n, v n chuy n và s d ng VLNCN trái v i các quy nh t i Ngh nh s 27/CP ngày 20 tháng 4 năm 1995, Ngh nh 47/CP ngày 12 tháng 8 năm1996 và Ngh nh s 11/1999/N -CP ngày 03 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph , các quy nh t i Thông tư này và các quy nh khác c a pháp lu t v VLNCN. 2. T ch c, cá nhân s b xem xét, x lý n u có các hành vi vi ph m các quy nh sau ây: a) Không ư c Th tư ng Chính ph giao nhi m v mà ti n hành ho t ng s n xu t, kinh doanh cung ng, xu t khNu, nh p khNu VLNCN; b) Không có gi y phép kinh doanh VLNCN mà ti n hành mua bán VLNCN;
 16. c) S d ng VLNCN mà không có gi y phép s d ng VLNCN ho c gi y phép s d ng VLNCN ã h t h n; d) Nghiên c u ch th VLNCN mà không th c hi n các quy nh c a pháp lu t v qu n lý nghiên c u khoa h c ho c không ư c các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan và B Công nghi p cho phép; ) S n xu t, kinh doanh cung ng, s d ng VLNCN khi không các i u ki n quy nh gây ra s c , tai n n cho ngư i, thi t b , công trình và môi trư ng sinh thái; e) S n xu t, kinh doanh cung ng s n phNm VLNCN không m b o ch t lư ng ho c không úng m u mã, quy cách ã ăng ký; g) B trí cán b , công nhân ho c ngư i làm các công vi c có liên quan t i VLNCN không có trình tương x ng v i ch c trách m nhi m; h) V n chuy n VLNCN trên các phương ti n không ư c cơ quan có thNm quy n cho phép; i) Ngư i ư c giao qu n lý, th kho, b o v , áp t i, i u khi n phương ti n v n t i, thi công n mìn ho c làm các công vi c có liên quan t i VLNCN không th c hi n úng quy nh, làm th t thoát, cháy n gây thi t h i v ngư i và tài s n; k) T ch c, cá nhân ư c giao nhi m v ánh giá, xác nh i u ki n cho các dây chuy n s n xu t, các kho tàng, các phương ti n v n t i và thi t b k thu t ph c v cho vi c s n xu t, kinh doanh cung ng, b o qu n, v n chuy n và s d ng VLNCN, thNm nh h sơ c p gi y phép kinh doanh, gi y phép s d ng VLNCN trong khi th a hành công v có hành vi l m d ng quy n h n, ch c v làm ch m tr , ách t c, gây h u qu x u trong s n xu t, kinh doanh, b o qu n, v n chuy n và s d ng VLNCN; l) Không th c hi n ch th ng kê, báo cáo v VLNCN theo quy nh c a pháp lu t v th ng kê và quy nh t i Thông tư này. H. I U KHO N THI HÀNH 1. B Công nghi p ch trì ph i h p v i B Công an và các B , ngành có liên quan t ch c ki m tra nh kỳ, t xu t vi c ch p hành các quy nh c a Thông tư này i v i các ơn v ho t ng có liên quan t i VLNCN. V Cơ khí, Luy n kim và Hoá ch t, V Khoa h c, Công ngh , C c K thu t an toàn công nghi p căn c ch c năng, nhi m v ư c giao, có trách nhi m theo dõi, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t hi n hành v VLNCN. 2. Các S Công nghi p ch trì ph i h p v i các ban, ngành ch c năng c a t nh qu n lý, ki m tra vi c v n chuy n, b o qu n và s d ng VLNCN theo quy nh t i Thông tư này và nh ng quy nh c a các TCVN i v i VLNCN trên a bàn. 3. T ng c c Công nghi p qu c phòng t ch c qu n lý, ki m tra các ơn v thu c B Qu c phòng có liên quan t i VLNCN theo quy nh.
 17. 4. Thông tư này thay th Thông tư Liên t ch s 01/1998/TTLT-CN-NV ngày 13 tháng 01 năm 1999 c a Liên B Công nghi p-N i v (nay là B Công an), Thông tư s 11/TT-CNCL ngày 13 tháng 3 năm 1996 và Thông tư s 07/2000/TT-BCN ngày 19 tháng 12 năm 2000 c a B Công nghi p và có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, ngh các ngành, các a phương, các ơn v ph n nh v B Công nghi p ư c xem xét, gi i quy t. Hoàng Trung H i ( ã ký) PH L C 1. M U C P PHÉP S D NG VLNCN (Kèm theo Thông tư s 02/2005/TT-BCN ngày 29 tháng 3 năm 2005 c a B trư ng B Công nghi p) M u 1a: ơn ngh c p Gi y phép s d ng VLNCN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p -T do - H nh phúc ƠN NGHN C P GI Y PHÉP S D NG V T LI U N CÔNG NGHI P Kính g i: (B Công nghi p, T ng C c CNQP, UBND t nh...) Tên doanh nghi p: ........................................................................................ ...................................................................................................................... Quy t nh ho c Gi y phép thành l p s : .................................................... Do ...............................c p ngày.................................... Nơi t tr s chính: .................................................................................... Ngành ngh ho t ng có s d ng VLNCN: ............................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... H và tên ngư i i di n: .........................................................................
 18. Ngày tháng năm sinh: ................................... Nam (N )............................. Ch c danh (Giám c/Ch doanh nghi p): ................................................. a ch thư ng trú (ho c t m trú): ............................................................... ngh ................................................ xem xét và c p Gi y phép s d ng VLNCN cho doanh nghi p theo quy nh t i Ngh nh 27/CP ngày 20 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph v qu n lý, s n xu t, cung ng và s d ng v t li u n công nghi p và Thông tư s 02/2005/TT-BCN ngày 29 tháng 3 năm 2005 c a B Công nghi p hư ng d n qu n lý, s n xu t, kinh doanh cung ng và s d ng v t li u n công nghi p. ......, ngày.... tháng.... năm...... Ngư i làm đơn XÁC NH N C A UBND PHƯ NG V a ch thư ng trú (ho c t m trú) c a ngư i làm ơn H sơ kèm theo: 1. Quy t nh thành l p ơn v , Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. N u là ơn v nư c ngoài ph i có Gi y phép u tư. 2. Gi y phép ho t ng khoáng s n i v i các ơn v ho t ng khoáng s n; Gi y phép thăm dò, khai thác d u khí i v i các ơn v ho t ng d u khí; Quy t nh trúng th u thi công các công trình ho c H p ng nh n th u, Gi y u quy n th c hi n h p ng thi công công trình có nhu c u s d ng VLNCN. 3. Thi t k n mìn i v i các ho t ng thăm dò, khai thác khoáng s n quy mô công nghi p, Phương án n mìn i v i ho t ng khai thác t n thu khoáng s n, các ho t ng ph c v m c ích s n xu t, ào t o hu n luy n, nghiên c u khoa h c khác. Thi t k và phương án n mìn ph i ư c Lãnh o ơn v duy t. Trư ng h p c bi t, thi t k n mìn ph i ư c cơ quan c p gi y phép s d ng VLNCN phê duy t. 4. H sơ kho b o qu n, phương ti n v n chuy n VLNCN tho mãn các quy nh t i TCVN 4586-1997. 5. Quy t nh c a Th trư ng ơn v b nhi m Ngư i ch huy n mìn. 6. Gi y xác nh n i u ki n v an ninh tr t t . M u 1b: Gi y phép s d ng VLNCN B , T NG C C, CÔNG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM UBNDT NH.... c l p - T do - H nh phúc S :.../....-GP-SDVLNCN ......, ngày..... tháng..... .năm GI Y PHÉP S D NG V T LI U N CÔNG NGHI P
 19. (B Công nghi p, T ng C c CNQP, UBND t nh ) cho phép: Tên doanh nghi p:......................................................... Quy t nh/Gi y phép thành l p s : ........................do...................................... ............................................................................c p ngày:................................. Nơi t tr s chính / a i m s n xu t kinh doanh : ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ư c s d ng VLNCN ................................................................................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. V i các i u ki n sau: 1. Ch ư c s d ng VLNCN n mìn trong ph m vi ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2. Vi c ch huy n mìn giao cho: (tên ngư i ch huy n mìn theo Quy t nh b nhi m s .......................................................................................................................) 3. Khi ti n hành n mìn ph i tuân theo các quy nh t i TCVN 4586-1997. 4. i u ki n b o qu n VLNCN:......................................................................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 5. Nh ng i u ki n c bi t: 6. Th i h n có giá tr c a gi y phép: ...... ngày..... tháng...... năm....... (Th trư ng ơn v c p gi y phép) (Ký tên, óng d u) M u 1c: ơn ngh c p Gi y phép kinh doanh VLNCN
 20. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p -T do - H nh phúc ƠN NGHN C P GI Y PHÉP KINH DOANH VLNCN Kính g i: B Công nghi p Tên doanh nghi p: .......................................................................................... ........................................................................................................................ Quy t nh ho c Gi y phép thành l p s : ..................................................... Do ...............................c p ngày...................................... Nơi t tr s chính: ...................................................................................... M t hàng kinh doanh: ............................................................................... . ........................................................................................................................ ........................................................................................................................ H và tên ngư i i di n: ......................................................................... Ngày tháng năm sinh: ................................... Nam (N )............................... Ch c danh (Giám c/Ch doanh nghi p): ................................................... a ch thư ng trú (ho c t m trú): ................................................................. ngh B Công nghi p xem xét và c p Gi y phép kinh doanh VLNCN cho doanh nghi p theo quy nh t i Ngh nh s 11/1999/N -CP ngày 03 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph quy nh v hàng hoá c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n; hàng hoá, d ch v thương m i h n ch kinh doanh, kinh doanh có i u ki n và Thông tư s 02/2005/TT-BCN ngày 29 tháng 3 năm 2005 c a B Công nghi p hư ng d n qu n lý, s n xu t, kinh doanh cung ng và s d ng v t li u n công nghi p. ....., ngày.... tháng.... năm, Ngư i làm ơn XÁC NH N C A UBND PHƯ NG V a ch thư ng trú (ho c t m trú) c a ngư i làm ơn H sơ kèm theo: 1. Quy t nh ho c Gi y phép thành l p doanh nghi p do cơ quan có thNm quy n c p. Danh sách, a ch các cơ s kinh doanh c a doanh nghi p (Công ty, Xí nghi p, Chi nhánh, Văn phòng i di n...);
Đồng bộ tài khoản