Thông tư 02/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
313
lượt xem
14
download

Thông tư 02/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Néi vô sè 02/2005/TT-BNV ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 Híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc Thi hµnh NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004 cña Uû ban Thêng vô Quèc héi vÒ viÖc phª chuÈn b¶ng l ¬ng chøc vô, b¶ng phô cÊp chøc vô ®èi víi c¸n bé l·nh ®¹o cña Nhµ n íc; b¶ng l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµn ¸n, ngµnh KiÓm s¸t vµ NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc l îng vò trang; sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Bé Tµi chÝnh vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan, Bé Néi vô h íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc gi÷ chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) trong c¸c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc nh sau: I. Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông 1. C¸n bé bÇu cö trong c¸c c¬ quan nhµ níc tõ Trung ¬ng ®Õn quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh (cÊp huyÖn) thuéc diÖn xÕp l¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh vµ hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o. 2. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc (bao gåm c¶ c¸c chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t) ®îc bæ nhiÖm gi÷ chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c c¬ quan nhµ níc tõ Trung ¬ng ®Õn cÊp huyÖn vµ trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc ®îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp. 3. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ nhµ n íc vµ xÕp l¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc, viªn chøc ®îc cö ®Õn gi÷ chøc danh l·nh ®¹o chuyªn tr¸ch t¹i c¸c héi vµ c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ. II. Nguyªn t¾c vµ c¸c trêng hîp ®îc hëng, th«i hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o 1. Nguyªn t¾c C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®îc bÇu cö hoÆc ®îc bæ nhiÖm gi÷ chøc danh l·nh ®¹o nµo th× hëng møc phô cÊp chøc vô theo chøc danh l·nh ®¹o ®ã; nÕu mét ngêi gi÷ nhiÒu chøc danh l·nh ®¹o kh¸c nhau th× hëng møc phô cÊp chøc vô cña chøc danh l·nh ®¹o cao nhÊt. 2. C¸c trêng hîp ®îc hëng vµ th«i hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o: a) Theo yªu cÇu nhiÖm vô, c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®ang gi÷ chøc danh l·nh ®¹o ®îc lu©n chuyÓn ®Õn gi÷ chøc danh l·nh ®¹o kh¸c, nÕu cã møc phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o míi thÊp h¬n th× ® îc gi÷ møc phô cÊp chøc vô theo chøc danh l·nh ®¹o cò.
  2. 2 b) C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®îc bÇu cö hoÆc ®îc bæ nhiÖm gi÷ chøc danh l·nh ®¹o kh¸c, nÕu cã møc phô cÊp chøc vô míi thÊp h¬n møc phô cÊp chøc vô cña chøc danh l·nh ®¹o cò mµ kh«ng thuéc diÖn lu©n chuyÓn theo yªu cÇu nhiÖm vô, th× ®îc b¶o lu møc phô cÊp chøc vô cña chøc danh l·nh ®¹o cò trong 6 th¸ng kÓ tõ ngµy ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª chuÈn kÕt qu¶ bÇu cö hoÆc ngµy ®îc bæ nhiÖm gi÷ chøc danh l·nh ®¹o míi; tõ th¸ng thø 7 trë ®i hëng mc phô cÊp chøc vô cña chøc danh l·nh ®¹o míi. c) C¸c trêng hîp th«i gi÷ chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm): c1) NÕu th«i gi÷ chøc danh l·nh ®¹o do bÞ kû luËt miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm, c¸ch chøc hoÆc kh«ng ®îc bæ nhiÖm l¹i, th× th«i hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o kÓ tõ ngµy quyÕt ®Þnh th«i gi÷ chøc danh l·nh ®¹o cã hiÖu lùc thi hµnh, c2) NÕu th«i gi÷ chøc danh l·nh ®¹o do ® îc kÐo dµi thªm thêi gian c«ng t¸c khi ®Õn ®é tuæi nghØ hu hoÆc th«i gi÷ chøc danh l·nh ®¹o ®Ó nghØ hu theo th«ng b¸o cña c¬ quan cã thÈm quyÒn, th× ®îc b¶o lu møc phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o hiÖn hëng. c3) NÕu th«i gi÷ chøc danh l·nh ®¹o do s¾p xÕp tæ chøc, tinh gi¶n biªn chÕ theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, th× thùc hiÖn theo h íng dÉn riªng trong lÇn s¾p xÕp tæ chøc, tinh gi¶n biªn chÕ ®ã. c4) C¸c trêng hîp th«i gi÷ chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) cßn l¹i ngoµi c¸c trêng hîp t¹i c¸c tiÕt c1, c2 vµ c3 nªu trªn, ® îc b¶o lu møc phô cÊp chøc vô cña chøc danh l·nh ®¹o cò trong 6 th¸ng kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh th«i gi÷ chøc danh l·nh ®¹o; tõ th¸ng thø 7 trë ®i th«i hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o. d) C¸c trêng hîp kh¸c: d1) NÕu c¬ quan, ®¬n vÞ cha cã cÊp trëng hoÆc cã cÊp trëng nhng cÊp trëng kh«ng trùc tiÕp ®iÒu hµnh (do ®i häc, èm ®au vµ c¸c nguyªn nh©n kh¸c), th× ngêi cã quyÕt ®Þnh (b»ng v¨n b¶n) cña c¬ quan cã thÈm quyÒn giao phô tr¸ch hoÆc giao quyÒn cÊp trëng (cha ph¶i lµ quyÕt ®Þnh phª chuÈn kÕt qu¶ bÇu cö hoÆc quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm chøc vô l·nh ®¹o) ®îc h- ëng møc phô cÊp chøc vô b»ng møc phô cÊp chøc vô cña cÊp tr ëng. Khi cã quyÕt ®Þnh th«i giao phô tr¸ch hoÆc th«i giao quyÒn cÊp trëng th× th«i hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o cña cÊp tr ëng kÓ tõ ngµy quyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc thi hµnh. d2) NÕu do thay ®æi tæ chøc mµ h¹ng cña c¬ quan, ®¬n vÞ ® îc xÕp thÊp h¬n h¹ng cò, th× nh÷ng ngêi ®· gi÷ chøc danh l·nh ®¹o tr íc ngµy cã quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn thay ®æi h¹ng tæ chøc cña c¬ quan, ®¬n vÞ, ®îc b¶o lu møc phô cÊp chøc vô cò trong 6 th¸ng; tõ th¸ng thø 7 trë ®i hëng phô cÊp chøc vô theo h¹ng tæ chøc míi. d3) Trêng hîp do thay ®æi ®Þa giíi hµnh chÝnh, nh÷ng ngêi cã quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn chØ ®Þnh gi÷ chøc danh l·nh ®¹o l©m thêi, ®- îc hëng møc phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o cña chøc danh l·nh ®¹o t ¬ng øng. Khi hÕt thêi h¹n gi÷ chøc danh l·nh ®¹o l©m thêi ®îc bÇu cö hoÆc bæ nhiÖm gi÷ chøc danh l·nh ®¹o nµo th× hëng phô cÊp chøc vô cña chøc danh l·nh ®¹o ®ã, kh«ng b¶o lu møc phô cÊp chøc vô ®· ®îc hëng trong thêi gian gi÷ chøc danh l·nh ®¹o l©m thêi.
  3. 3 III. Møc phô cÊp vµ c¸ch tr¶ phô cÊp 1. Møc phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o: Møc phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i b¶ng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) trong c¸c c¬ quan nhµ níc vµ trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004 cña Uû ban Thêng vô Quèc héi vµ NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ. 2. C¸ch tr¶ phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o Phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o (bao gåm c¶ hÖ sè chªnh lÖch ®èi víi Tr ëng ®oµn, Phã trëng ®oµn §¹i biÓu Quèc héi ho¹t ®éng chuyªn tr¸ch vµ §¹i biÓu Quèc héi ho¹t ®éng chuyªn tr¸ch ë tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quy ®Þnh t¹i b¶ng phô cÊp chøc vô ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 730/2004/ NQ-UBTVQH11 ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004 cña Uû ban Thêng vô Quèc héi) ®îc tr¶ cïng kú l¬ng hµng th¸ng vµ ®îc dïng ®Ó tÝnh ®ãng, hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. IV. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, ngêi ®øng ®Çu Héi vµ c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ ë Trung ¬ng, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc ph¹m vi qu¶n lý so¸t xÐt l¹i c¬ cÊu tæ chøc vµ c¸c chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) ®Ó thùc hiÖn thèng nhÊt chÕ ®é phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 2. C¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cã quy ®Þnh khung phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o t¹i NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ th× Bé, c¬ quan ngang Bé (gäi chung lµ Bé) qu¶n lý ngµnh hoÆc lÜnh vùc ®ã cã tr¸ch nhiÖm quy ®Þnh cô thÓ sau khi cã tho¶ thuËn cña liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh. Hå s¬ ®Ò nghÞ, gåm: a) Nguyªn t¾c vµ c¸c tiªu chÝ xÕp h¹ng tæ chøc; b) Sè h¹ng cña tõng tæ chøc; c) C¸c chøc danh l·nh ®¹o vµ møc phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o t¬ng øng. Trong thêi gian cha cã quy ®Þnh cña Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc, t¹m thêi gi÷ møc phô cÊp chøc vô hiÖn hëng (nÕu cã); sau khi cã quy ®Þnh cña Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc ®îc truy lÜnh vµ truy nép b¶o hiÓm x· héi phÇn chªnh lÖch phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o gi÷a møc phô cÊp míi so víi møc phô cÊp cò phï hîp víi hiÖu lùc thi hµnh cña Th«ng t nµy.
  4. 4 3. Tæng gi¸m ®èc B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam chØ ®¹o B¶o hiÓm x· héi c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn thu b¶o hiÓm x· héi theo ®óng møc phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o ®îc hëng cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc. NÕu ph¸t hiÖn viÖc hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o kh«ng ®óng quy ®Þnh th× Gi¸m ®èc b¶o hiÓm x· héi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ ngêi cã thÈm quyÒn qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc quyÕt ®Þnh xÕp l¹i phô cÊp chøc vô theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n íc (®ång göi Bé Néi vô 01 b¶n ®Ó theo dâi vµ kiÓm tra).
  5. 5 V. HiÖu lùc thi hµnh 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. B·i bá c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ n íc vµ trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc. 2. ChÕ ®é phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc tÝnh hëng kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc gi÷ chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) sau ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 th× h ëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy kÓ tõ ngµy ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª chuÈn kÕt qu¶ bÇu cö hoÆc quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm gi÷ chøc danh l·nh ®¹o. 3. C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong tæ chøc c¬ yÕu vµ trong lùc l îng vò trang cã híng dÉn riªng. 4. C¸c chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña §¶ng, MÆt trËn vµ c¸c ®oµn thÓ, thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o theo híng dÉn cña Ban Tæ chøc Trung ¬ng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh vÒ Bé Néi vô ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản