intTypePromotion=1

Thông tư 02/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
82
lượt xem
4
download

Thông tư 02/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện việc giao, nhận nợ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận bàn giao tài sản hình thành bằng nguồn vốn vay các tổ chức tín dụng trong quá trình sắp xếp, đổi mới và phát triển các nông, lâm trường quốc doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. T h«ng t cña Ng©n hµng Nhµ níc Sè 02/2005/TT­NHNN  n g µ y   1 1   t h ¸ n g   4   n ¨ m   2 0 0 5   H í n g   d É n   t h ù c   h i Ö n   v i Ö c   g i a o ,  nhËn nî cña c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n nhËn  bµn giao tµi s¶n h×nh thµnh b»ng nguån vèn vay c¸c  tæ chøc tÝn dông trong qu¸ tr×nh s¾p xÕp, ®æi míi vµ  ph¸t triÓn c¸c n«ng, l©m trêng quèc doanh  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc Thùc   hiÖn   quy   ®Þnh   cña   ChÝnh   phñ   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   170/2004/N§­CP ngµy 22/9/2004 vÒ s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t   triÓn n«ng trêng quèc doanh, NghÞ   ®Þnh sè  200/2004/N§­CP   ngµy 03/12/2004 vÒ s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn l©m tr ­ êng quèc doanh; Ng©n hµng Nhµ níc híng dÉn thùc hiÖn viÖc   giao, nhËn nî  cña c¸c tæ chøc, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n nhËn   bµn giao tµi s¶n, vên c©y,  ®µn gia sóc, diÖn tÝch rõng   h×nh   thµnh   b»ng   nguån   vèn   vay   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   nh  sau:  1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi tîng ¸p dông 1.1.   C¸c   tæ   chøc,   hé   gia   ®×nh   vµ   c¸   nh©n   nhËn   bµn  giao tµi s¶n, vên c©y,  ®µn gia sóc,  diÖn tÝch rõng (sau  ®©y gäi t¾t lµ  tµi s¶n) mµ  mét phÇn hay toµn bé  gi¸ trÞ  tµi s¶n h×nh thµnh  b»ng nguån  vèn  vay  tæ chøc  tÝn  dông  (sau ®©y viÕt t¾t lµ TCTD) cña c¸c n«ng trêng quèc doanh,  c¸c   doanh   nghiÖp   n«ng   nghiÖp   Nhµ   níc,   l©m   trêng   quèc  doanh (sau  ®©y viÕt t¾t lµ  NLTQD) thùc hiÖn viÖc  ®æi míi  tæ   chøc   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   4   NghÞ   ®Þnh   sè   170/2004/N§­CP vµ  §iÒu 4 NghÞ   ®Þnh sè  200/2004/N§­CP cã  tr¸ch nhiÖm nhËn nî.  Sè  nî  do c¸c tæ chøc, hé  gia  ®×nh vµ  c¸ nh©n nhËn nî   víi TCTD cho vay lµ  d nî   ®îc x¸c  ®Þnh gi÷a NLTQD víi c¸c  tæ chøc, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n vµ  TCTD t¹i thêi  ®iÓm bµn  giao tµi s¶n, t¬ng øng víi sè nî cña NLTQD ®îc gi¶m ®i. 1.2. C¸c N«ng trêng quèc doanh, C«ng ty L©m nghiÖp,  Ban   qu¶n   lý   rõng   vµ   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   ®îc   thµnh   lËp   tõ  viÖc   chuyÓn   ®æi   c¸c   NLTQD  cã   tr¸ch   nhiÖm   tiÕp  tôc  thùc   hiÖn c¸c nghÜa vô  liªn quan  ®Õn kho¶n nî  mµ  NLTQD  ®∙ vay  vèn c¸c TCTD theo quy ®Þnh t¹i §iÓm 3 díi ®©y.   1.3. C¸c quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy kh«ng ¸p dông  ®èi  víi c¸c tµi s¶n bµn giao theo QuyÕt  ®Þnh 255/2003/Q§­TTg  ngµy 01/12/2003 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc bµn giao  ®êng giao th«ng, hÖ  thèng  ®iÖn, c«ng tr×nh thuû  lîi, tr ­ êng   häc,   tr¹m   x¸   cña   c¸c   n«ng,   l©m   trêng   vÒ   ®Þa   ph¬ng  qu¶n lý. 
 2. 2. Nguyªn t¾c giao, nhËn nî 2.1.   TiÒn   vèn   c¸c   NLTQD   vay   c¸c   TCTD   ph¶i   ®îc   b¶o  toµn trong x©y dùng vµ  thùc hiÖn c¸c §Ò  ¸n s¾p xÕp,  ®æi  míi   vµ   ph¸t   triÓn   NLTQD   cña   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,  thµnh phè vµ c¸c Tæng c«ng ty (sau ®©y gäi t¾t lµ §Ò ¸n). 2.2. Sè  nî  gèc vµ  l∙i vèn vay cña TCTD mµ  c¸c NLTQD  cha tr¶ ®îc nî ph¶i ®îc x¸c ®Þnh vµ nhËn nî ®Çy ®ñ. 2.3. Trêng hîp gi¸ trÞ  tµi s¶n h×nh thµnh tõ  vèn vay   (®îc x¸c  ®Þnh  t¹i  thêi   ®iÓm TCTD vµ  NLTQD   ®¸nh  gi¸ l¹i  gi¸ trÞ  tµi s¶n) nhá  h¬n d  nî  vay th×  NLTQD cã  nghÜa vô  thanh to¸n phÇn chªnh lÖch hoÆc bæ sung tµi s¶n  ®¶m b¶o  tríc khi bµn giao tµi s¶n vµ kho¶n nî cho tæ chøc, hé gia   ®×nh vµ c¸ nh©n. 3. X¸c ®Þnh nî vµ nhËn l¹i nî 3.1.  TCTD  cho vay  vµ  NLTQD  c¨n  cø vµo ph¬ng ¸n  vay  vèn, hîp ®ång tÝn dông, khÕ  íc nhËn nî, sè liÖu h¹ch to¸n  kÕ to¸n vµ gi¸ trÞ tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay ®¸nh gi¸   l¹i theo gi¸ trÞ thùc tÕ ®Õn thêi ®iÓm bµn giao cña NLTQD  vay vèn  ®Ó  x¸c  ®Þnh cô  thÓ  sè  nî  vay h×nh thµnh tµi s¶n  bµn giao lµm c¬ së cho viÖc x¸c ®Þnh sè nî mµ tæ chøc, hé  gia ®×nh vµ c¸ nh©n nhËn bµn giao ph¶i nhËn l¹i nî. 3.2. C¨n cø kÕt qu¶ x¸c  ®Þnh t¹i  ®iÓm 3.1 nªu trªn,  trªn c¬  së  dù  kiÕn bµn giao tµi s¶n cña  ®Þa ph¬ng hoÆc  Tæng c«ng ty vµ  c¸c quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy, TCTD cho  vay phèi hîp víi NLTQD cã d nî ®èi chiÕu l¹i kÕt qu¶ tÝnh  to¸n víi c¸c hå  s¬  liªn quan  ®Õn kho¶n vay do c¸c bªn l u  gi÷   ®Ó  lËp ph¬ng ¸n bµn giao, nhËn nî  vµ  lËp danh s¸ch  c¸c tæ chøc, hé  gia  ®×nh vµ  c¸ nh©n nhËn l¹i nî   ®Ó  b¸o  c¸o Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  vµ  Tæng c«ng ty, lµm  c¨n cø ®Ó bµn giao vµ thùc hiÖn §Ò ¸n. 3.3. Trêng hîp tµi s¶n bµn giao cã  nguån gèc vèn tÝn   dông th× §Ò ¸n s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn NLTQD do Uû   ban nh©n d©n tØnh,  thµnh phè  hoÆc  c¸c  Tæng  c«ng ty lËp  ph¶i bao gåm ph¬ng ¸n bµn giao, nhËn nî  vµ  c¸c néi dung  liªn quan  ®Õn viÖc bµn giao, nhËn nî  theo c¸c nguyªn t¾c  nªu t¹i §iÓm 2 trªn ®©y. 3.4. NhËn nî cña bªn nhËn tµi s¶n Trªn c¬  së  ph¬ng ¸n bµn giao tµi s¶n cña §Ò  ¸n s¾p  xÕp,  ®æi míi vµ  ph¸t triÓn  NLTQD  ®îc cÊp cã  thÈm  quyÒn  phª duyÖt vµ  c¨n cø tho¶ thuËn víi NLTQD vÒ  sè  nî  h×nh  thµnh tµi s¶n bµn giao, TCTD (chi nh¸nh TCTD) trùc tiÕp  cho vay vµ NLTQD x©y dùng ph¬ng ¸n bµn giao tµi s¶n vµ nî  vay theo mÉu sè 5. 3.5. ViÖc nhËn bµn giao tµi s¶n vµ  nhËn nî  ph¶i  ®îc  tiÕn   hµnh   ®ång   thêi   vµ   ph¶i   ®îc   thÓ   hiÖn   b»ng   v¨n   b¶n 
 3. gi÷a   3   bªn:   NLTQD   giao   tµi   s¶n   vµ   chuyÓn   giao   nî;   tæ  chøc, hé  gia  ®×nh vµ  c¸ nh©n nhËn nî  vµ  TCTD. Néi dung  v¨n b¶n ghi râ  c¸c néi dung liªn quan  ®Õn viÖc bµn giao  tµi s¶n h×nh thµnh tõ  vèn vay nh: bªn giao, bªn nhËn, sè  lîng, gi¸ trÞ, tµi s¶n giao nhËn, d nî vay t¬ng øng (gèc,  l∙i), thùc tr¹ng d nî, tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn trong viÖc   giao nhËn nî, kÕ thõa nghÜa vô tr¶ nî… TCTD cho vay vµ  mçi tæ chøc, hé  gia  ®×nh vµ  c¸ nh©n  nhËn bµn giao tµi s¶n ph¶i hoµn chØnh hå s¬, thñ tôc nhËn  l¹i nî th«ng qua viÖc lËp Hîp ®ång tÝn dông, Hîp ®ång b¶o  ®¶m tiÒn vay vµ  khÕ  íc vay vèn  ®ång thêi víi viÖc thanh  lý  Hîp  ®ång tÝn dông vµ  Hîp  ®ång b¶o  ®¶m tiÒn vay gi÷a  TCTD vµ  NLTQD  ®èi víi phÇn d nî  bµn giao. §©y lµ  thñ  tôc  nhËn l¹i nî, viÖc thÈm  ®Þnh  ®∙  ®îc TCTD thùc hiÖn tõ  khi  cho vay nªn TCTD cã thÓ thÈm ®Þnh l¹i nÕu thÊy cÇn thiÕt;  Thêi h¹n cho vay do TCTD tho¶ thuËn víi bªn nhËn nî vµ cã   thÓ ®iÒu chØnh l¹i trªn c¬ së nguån thu cña chÝnh tµi s¶n  nhËn nî  vµ  c¸c nguån thu kh¸c cña kh¸ch hµng; C¬  chÕ   ®¶m  b¶o tiÒn vay ¸p dông theo c¬ chÕ hiÖn hµnh. Tæ chøc, hé  gia  ®×nh vµ  c¸c nh©n nhËn nî  cã  nghÜa vô  tr¶ c¸c kho¶n nî   ®∙ nhËn l¹i nî  víi TCTD cïng c¸c kho¶n  l∙i ph¸t sinh tõ nî gèc. 3.6.   C¸c   TCTD   (Chi   nh¸nh   TCTD)   cho   vay   rµ   so¸t   l¹i  toµn bé c¸c kho¶n nî cña c¸c NLTQD thuéc ®èi tîng s¾p xÕp  l¹i   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   170/2004/N§­CP   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè  200/2004/N§­CP cña ChÝnh phñ, lËp B¶ng kª t×nh h×nh vay,  tr¶ nî  vµ  d  nî  cña n«ng, l©m trêng… cho tõng NLTQD theo  MÉu sè  1; C¨n cø b¶ng kª theo MÉu sè  1, TCTD (Chi nh¸nh  TCTD) cho vay lËp BiÓu tæng hîp t×nh h×nh d  nî  vay TCTD  ®èi víi c¸c tµi s¶n h×nh thµnh tõ  vèn vay  ®Ó  thùc hiÖn  bµn giao cña c¸c n«ng, l©m trêng khi chuyÓn  ®æi theo MÉu  sè   2,   göi   1   b¶n   cho   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   chi   nh¸nh   tØnh,  thµnh   phè   vµ   1   b¶n   theo   hÖ   thèng   vÒ   héi   së   chÝnh   cña   TCTD.  Ng©n   hµng   Nhµ   níc   chi   nh¸nh   tØnh,   thµnh   phè   tæng  hîp theo MÉu sè  3, TCTD tæng hîp theo hÖ  thèng theo MÉu  sè 4 göi Ng©n hµng Nhµ níc (Vô TÝn dông). 4. HiÖu lùc thi hµnh Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng  C«ng b¸o. 5. Tæ chøc thùc hiÖn 5.1.   Tæng   gi¸m   ®èc   (Gi¸m   ®èc)   c¸c   TCTD   chØ   ®¹o   c¸c  chi   nh¸nh   trong   hÖ   thèng   phèi   hîp   víi   c¸c   NLTQD   thuéc  diÖn s¾p xÕp l¹i vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan trªn ®Þa bµn   thùc hiÖn c¸c néi dung cã  liªn quan  ®Õn viÖc bµn giao d  nî cña c¸c tµi s¶n h×nh thµnh b»ng vèn vay ng©n hµng theo  c¸c híng dÉn t¹i Th«ng t  nµy;  ®Þnh kú  hµng quý, b¸o c¸o  NHNN (Vô TÝn dông) vÒ viÖc giao nhËn nî, kÕt qu¶ xö lý nî  
 4. theo   ph¬ng   ¸n   s¾p   xÕp   l¹i   ®îc   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   phª  duyÖt. 5.2. Gi¸m  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc Chi nh¸nh c¸c tØnh,  thµnh phè tæng hîp t×nh h×nh bµn giao d nî, theo quy ®Þnh  t¹i Th«ng t nµy cña c¸c NLTQD trªn ®Þa bµn thuéc diÖn s¾p  xÕp l¹i theo NghÞ   ®Þnh sè  170/2004/N§­CP vµ  NghÞ   ®Þnh sè  200/2004/N§­CP  ®Ó  kiÕn nghÞ  Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh  phè  trong viÖc chØ  ®¹o c¸c TCTD (Chi nh¸nh TCTD) vµ  c¸c  n«ng l©m trêng quèc doanh thùc hiÖn  ®óng c¸c v¨n b¶n cã  liªn quan.  5.3.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc trung ¬ng; Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc;  Chñ  tÞch  Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  Tæng gi¸m   ®èc  (Gi¸m  ®èc) c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i; Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ   vµ  Tæng gi¸m  ®èc Tæng C«ng ty Nhµ  níc;   c¸c n«ng trêng  quèc   doanh,   c¸c   doanh  nghiÖp   n«ng  nghiÖp   Nhµ   n íc,     c¸c  l©m trêng quèc doanh, c¸c C«ng ty L©m nghiÖp, Ban qu¶n lý   rõng vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh  Th«ng t nµy. 5.4. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu gÆp khã kh¨n, víng  m¾c,   c¸c   TCTD,   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   chi   nh¸nh   tØnh,   thµnh  phè  b¸o c¸o Ng©n hµng Nhµ  níc (Vô  TÝn dông)  ®Ó  xem xÐt,  gi¶i quyÕt.
 5. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA BiÓu 1 Tæ chøc tÝn dông  B¶ng kª t×nh h×nh vay, tr¶ nî vµ d nî cña n«ng, l©m trêng.... ®Õn ngµy...... th¸ng..... n¨m....... (theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè....../2005/TT­NHNN ngµy.... th¸ng.... n¨m 2005) §¬n vÞ tÝnh: ®ång STT Tªn tµi s¶n  Tæng  Trong ®ã vèn vay D nî Ghi  cña n«ng, l©m  gi¸  Sè tiÒn  Sè khÕ  chó Ngµy  Môc ®Ých  L∙i  Thêi h¹n  Nî gèc Nî l∙i trêng... trÞ  vay íc vay vay suÊt vay tµi  s¶n 1 Tµi s¶n X 2 Tµi s¶n Y ... ...... .. ... ...... .. ... ...... .. Tæng céng
 6. 6 Ghi chó: Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n lµ Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña NLTQD theo sæ s¸ch kÕ to¸n khi bµn   giao tµi s¶n ....,   ngµy....  th¸ng.... n¨m.... X¸c nhËn cña NLTQD LËp b¶ng Trëng phßng TÝn dông Gi¸m ®èc TCTD BiÓu 2 Tæ chøc tÝn dông (hoÆc chi nh¸nh TCTD) cho vay BiÓu tæng hîp t×nh h×nh d nî vay TCTD ®èi víi c¸c tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay  ®Ó thùc hiÖn bµn giao cña c¸c n«ng, l©m trêng khi chuyÓn ®æi ®Õn ngµy.... th¸ng.... n¨m.... (Theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè......./2005/TT­NHNN ngµy..... th¸ng.... n¨m 2005) §¬n vÞ tÝnh: ®ång STT Tªn n«ng, l©m  §Þa  Tæng gi¸ trÞ tµi  Sè tiÒn  Môc ®Ých  L∙i  Thêi h¹n  D nî Ghi  trêng chØ s¶n vay vay suÊt vay chó Nî  Nî  gèc l∙i I N«ng trêng A 1 Tµi s¶n X 2 Tµi s¶n Y II L©m trêng B ... ...... ... ......
 7. 7 ... ...... ... ...... Tæng céng Ghi chó: Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n lµ Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña NLTQD theo sæ s¸ch kÕ to¸n khi bµn   giao tµi s¶n. ....., ngµy.... th¸ng... n¨m LËp b¶ng Trëng phßng tÝn dông Thñ trëng ®¬n vÞ BiÓu 3 Ng©n hµng nhµ níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè.... BiÓu tæng hîp t×nh h×nh d nî vay TCTD ®èi víi c¸c tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay  ®Ó thùc hiÖn bµn giao cña c¸c n«ng, l©m trêng khi chuyÓn ®æi ®Õn ngµy.... th¸ng.... n¨m.... (Theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè......./2005/TT­NHNN ngµy..... th¸ng.... n¨m 2005) §¬n vÞ tÝnh: ®ång STT Tªn l©m trêng §Þa  Tæng gi¸ trÞ tµi  Sè tiÒn  Môc ®Ých  L∙i  Thêi h¹n  D nî Ghi  chØ s¶n vay vay suÊt vay chó Nî  Nî  gèc l∙i I TCTD   (chi  nh¸nh)... 1 N«ng trêng A a Tµi s¶n X
 8. 8 b Tµi s¶n Y 2 L©m trêng B II TCTD   (chi  nh¸nh)... ... ...... ... ...... Tæng céng Ghi chó: Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n lµ Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña NLTQD theo sæ s¸ch kÕ to¸n khi bµn   giao tµi s¶n. ....., ngµy.... th¸ng... n¨m LËp b¶ng  KiÓm so¸t Gi¸m ®èc chi nh¸nh
 9. 9 BiÓu 4 Tæ chøc tÝn dông BiÓu tæng hîp t×nh h×nh d nî vay TCTD ®èi víi c¸c tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay  ®Ó thùc hiÖn bµn giao cña c¸c n«ng, l©m trêng khi chuyÓn ®æi ®Õn ngµy.... th¸ng.... n¨m.... (Theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè......./2005/TT­NHNN ngµy..... th¸ng.... n¨m 2005) §¬n vÞ tÝnh: ®ång STT Tªn TCTD §Þa  Tæng gi¸ trÞ  Sè tiÒn  Môc ®Ých  L∙i  Thêi h¹n  D nî Ghi  chØ tµi s¶n vay vay suÊt vay chó Nî  Nî  gèc l∙i I Chi   nh¸nh   tØnh  (thµnh phè)... 1 N«ng trêng A a Tµi s¶n X b Tµi s¶n Y 2 L©m trêng B a Tµi s¶n X b Tµi s¶n Y II Chi   nh¸nh   tØnh  (thµnh phè)... ... ...... ... ...... Tæng céng
 10. 10 Ghi chó: Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n lµ Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña NLTQD theo sæ s¸ch kÕ to¸n khi bµn   giao tµi s¶n. ....., ngµy.... th¸ng... n¨m LËp b¶ng KiÓm so¸t Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc)
 11. 11 BiÓu 5 Tæ chøc tÝn dông ¸p dông cho TCTD cho vay trùc tiÕp gåm: Trô së chÝnh vµ chi nh¸nh TCTD ph¬ng ¸n giao nhËn nî cña tµi s¶n bµn giao (theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè..../2005/TT­NHNN ngµy..... th¸ng..... n¨m 2005) §¬n vÞ tÝnh: ®ång STT Bªn giao Bªn nhËn Tµi   s¶n  Tæng   gi¸   trÞ  Trong   ®ã   vèn    nî   bµn  ÷   ký   cña   ngêi   nhËn  D Ch nhËn tµi s¶n vay giao bµn giao Gèc L∙i 1 L©m   trêng  ¤ng X Y ..... A .... ..... .
 12. 12 Ghi chó: Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n lµ Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña NLTQD theo sæ s¸ch kÕ to¸n khi bµn   giao tµi s¶n ....., ngµy.... th¸ng... n¨m LËp b¶ng Trëng phßng tÝn dông Thñ trëng ®¬n vÞ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2