Thông tư 02/2009/TT-BTP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
5
download

Thông tư 02/2009/TT-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/2009/TT-BTP quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2009/TT-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 02/2009/TT-BTP Hà N i, ngày 17 tháng 9 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH V CH PH C P TRÁCH NHI M CÔNG VI C GIÁM NNH TƯ PHÁP Căn c Ngh nh s 67/2005/N -CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh giám nh tư pháp; Căn c Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang; Căn c Thông tư s 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 c a B N i v hư ng d n th c hi n ch ph c p trách nhi m công vi c i v i cán b , công ch c, viên ch c; ư cs ng ý, th ng nh t c a B N i v , B Tài chính t i Công văn s 1034/BNV- TL ngày 15 tháng 4 năm 2009 và Công văn s 5012/BTC-PC ngày 7 tháng 4 năm 2009; B Tư pháp quy nh v ch ph c p trách nhi m công vi c giám nh tư pháp như sau: i u 1. i tư ng áp d ng Ch ph c p trách nhi m công vi c giám nh tư pháp quy nh t i Thông tư này ư c áp d ng i v i giám nh viên pháp y, giám nh viên pháp y tâm th n, giám nh viên k thu t hình s là ngư i ang hư ng lương t ngân sách nhà nư c. i u 2. M c ph c p M c ph c p trách nhi m công vi c giám nh tư pháp i v i các i tư ng quy nh t i i u 1 c a Thông tư này là 0,3 so v i m c lương t i thi u chung. i u 3. Th i gian hư ng 1. Th i gian hư ng ch ph c p trách nhi m công vi c giám nh tư pháp ư c tính k t ngày 01/01/2009. 2. Trư ng h p ư c b nhi m giám nh viên tư pháp sau ngày 01/01/2009, thì ư c tính hư ng ch ph c p trách nhi m công vi c giám nh tư pháp k t ngày ư c b nhi m. i u 4. Ngu n kinh phí chi tr
  2. 1. Giám nh viên pháp y, giám nh viên pháp y tâm th n, giám nh viên k thu t hình s thu c cơ quan, ơn v ư c ngân sách nhà nư c b o m toàn b thì ph c p trách nhi m công vi c giám nh tư pháp do ngân sách nhà nư c chi tr theo phân c p ngân sách hi n hành trong d toán ngân sách ư c giao hàng năm cho cơ quan, ơn v. 2. Giám nh viên pháp y, giám nh viên pháp y tâm th n, giám nh viên k thu t hình s thu c cơ quan th c hi n khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính, ơn v s nghi p th c hi n t ch tài chính thì ph c p trách nhi m công vi c giám nh tư pháp do cơ quan, ơn v chi tr t ngu n kinh phí khoán và ngu n tài chính ư c giao t ch . i u 5. Cách chi tr Cách chi tr ch ph c p trách nhi m công vi c giám nh tư pháp ư c th c hi n theo quy nh c a Thông tư s 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 c a B N i v hư ng d n th c hi n ch ph c p trách nhi m công vi c i v i cán b , công ch c, viên ch c. i u 6. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các B , ngành, a phương ph n ánh v B Tư pháp nghiên c u, gi i quy t. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n ki m sát NDTC, Tòa án NDTC; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n c Chính - S Tư pháp t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các ơn v thu c B Tư pháp; - C c Ki m tra văn b n QPPL, B Tư pháp; - Công báo; - C ng Thông tin i n t c a Chính ph ; - C ng Thông tin i n t c a B Tư pháp; - Lưu: VT, V BTTP.
Đồng bộ tài khoản