Thông tư 02-BKH/DN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
112
lượt xem
2
download

Thông tư 02-BKH/DN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02-BKH/DN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/CP ngày 12/05/1995 về thủ tục đầu tư trực tiếp tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và của người nước ngoài cư trú lâu dài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02-BKH/DN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T   C ñ A  B é  K Õ  H O ¹ C H  V µ  § Ç U  T  S è  02 B K H/ D N  N G µ Y   30 T H¸ N G  1 N¨ M   1996 H í N G  D É N  T H ù C  HI Ö N  N G H Þ  ® Þ N H  S è  29/C P N G µ Y  12/5/1995 V Ò   T H ñ  T ô C   Ç U  T  T R ù C  TI Õ P  T ¹I ®  VI Ö T  N A M  C ñ A  N G êI VI Ö T   A M  ® Þ N H   N C  ë  N í C N G O µ I  µ  C ñ A  N G êI N í C N G O µ I  V    C  T R ó  L © U  D µ I T ¹I VI Ö T   NAM   C¨n  LuËt khuyÕn  Ých  u    cø    kh ®Ç ttrong nícngµy     22/6/1994.   C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 29/CP  µy  ng 12/5/1995 cña  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh   ®Þ chitiÕtthi µnh  Ët khuyÕn  Ých  u         h Lu   kh ®Ç ttrong níc.    C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 75/CP  µy  ng 1/11/1995 cña  Ýnh  ñ    Ch ph quy  nh   ®Þ chøc n¨ng, nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é   Õ   ¹ch  µ   c B K ho v §Çu . t  Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   íng dÉn  ×nh tù,thñ tôc®Ç u    ùctiÕp cña  ­ K ho   § th   tr         ttr     ng êiViÖt Nam   nh      ícngoµivµ  êinícngoµic  ól©u  µit¹  Öt Nam       ®Þ cën     ng       tr   d  i Vi   nh sau:  §i Ò u    Çu   ùctiÕp  1: § ttr   theo  Ët khuyÕn  Ých  u    Lu   kh ®Ç ttrong níccña     ngêiViÖt Nam   nh      ícngoµi,ngêinícngoµic  ól©u  µit¹  Öt Nam       ®Þ cën          tr   d  i Vi   trongTh«ng   µy    tn bao  å m:  g 1.  µnh lËp míi Th  doanh nghiÖp t ©n  (theo LuËt   nh doanh  nghiÖp    t nh©n);c«ng      ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,c«ng      Çn    hh  ty cæ ph (theo LuËt    c«ng      ty)­ sau  y  äichung  µdoanh  ®© g   l  nghiÖp.  2.M ë   éng   r quy    ©ng  m« n cao  n¨ng  ùcs¶n  Êt,nghiªncøu    iÓnvµ  l  xu     ph¸ttr   ® æi  íi c«ng  m  nghÖ   ña    c c¸c doanh nghiÖp  ∙  îc thµnh  Ëp  îp  ®®  l h ph¸p  theo  LuËt doanh    nghiÖp   ©n  µ  Ët c«ng    tnh v Lu   ty. 3. Mua     Çn  ãp  èn  µo      cæ ph g v v c¸c doanh  nghiÖp  Ó   doanh  k c¶  nghiÖp  Nhµ   íc® îcphÐp  a  ¹ng    ×nh  n    ®d ho¸ h thøc  ë  ÷u  õnh÷ng  êng  îp cã    s h tr   tr h   quy ®Þnh  riªng.   4. Khi trùctiÕp ®Ç u    ÷ng  µnh  Ò   éc §iÒu  cña  Ët doanh        tnh ng ngh thu   5  Lu   nghiÖp   ©n  tnh hoÆc   Òu  cña  Ët c«ng    §i 11  Lu   typh¶i® îcThñ íng Ch Ýnh  ñ     t  ph cho  Ðp. §èivíingµnh  Ò   ph      ngh ph¶icã  Êy  Ðp  µnh  Ò   Çn  ùc hiÖn    gi ph h ngh c th   theo  ng  ®ó quy  nh  ña    é   ®Þ c c¸c B qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ  ü  Ëtli     k thu   ªnquan  ∙  ® ban  µnh. h   §i Ò u 2: Hå   ¬    µnh  Ëp  s xin th l doanh nghiÖp  µ  ¨ng  ý  v® k kinh doanh  gå m:  1.§¬n    µnh  Ëp doanh    xinth l  nghiÖp.   2.§èivíi êiViÖtNam   nh      ícngoµimang  é  Õu  nícngoµi      ng     ®Þ cën     h chi do      cÊp ph¶icã  Êy    Ën  ån  èc  êi ViÖt Nam   ña  ¬    gi x¸c nh ngu g ng     c c quan  idiÖn  ®¹   ngo¹igiao    hoÆc     ù  Öt Nam   ¹  íc ®ã,  l∙nh s Vi   ti   n hoÆc     Ën  ña  ¬  x¸c nh c c quan  Nhµ   íccã  Èm  Òn  ña  ícm µ   êigèc  ÖtNam   nh  . n   th quy c n   ng   Vi   ®Þ c  3. Tê    khaicña  êixinthµnh  Ëp    ng     l doanh  nghiÖp  Ò   Öc  ä  v vi h kh«ng  ph¶i   lµ ngêi ®ang  Þ       b truy cøu    tr¸ch nhiÖ m   ×nh  ù    h s hoÆc   ∙  Þ   Õt  ë  Öt ® b k ¸n  Vi   Nam   hoÆc     íc ngoµi m µ   a  îc xo¸ ¸n  ën     ch ®     hoÆc   cßn    ë trong  êigian  Þ  th   b cÊ m   Òn  quy kinh doanh    theo b¶n    ña  µ    ícngoµi.Tê  ¸n c to ¸n n     khaiph¶icã        x¸c
  2. 2 nhËn  ña  ¬  c c quan  ¹igiao  ngo   hoÆc     ù  Öt Nam   ¹  íc m µ   êi ViÖt l∙nh s Vi   t in   ng     Nam   nh  , hoÆc     Ën  ña  ¬  ®Þ c  x¸c nh c c quan  µ   íc cã  Èm   Òn  ña  íc Nh n   th quy c n  m µ   êigèc  ÖtNam   nh  . ng   Vi   ®Þ c  4. §èivíingêi níc ngoµic  ól©u  µi t¹  Öt Nam             tr   d  i Vi   ph¶icã  Êy    "Gi chøng  nhËn  êng  ó"theo    nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  Ëp  th tr   qui®Þ ti §i 11  l nh c¶nh,c  ó,®i  ¹   tr   l   i cña  êi níc ngoµi t¹  Öt Nam   µ  Õu   ∙    ó trªnm ét  ng      i Vi   vn ® c tr     n¨m ph¶i cã    thªm  giÊy    Ën  ña  x¸c nh c c«ng  phêng, x∙n¬ic  óvÒ   Öc  ä  an        tr   vi h kh«ng  éc  Ön  thu di quy  nh  ¹  Òu    Òu  LuËt doanh  ®Þ ti §i 6, §i 7    nghiÖp   ©n; §iÒu    Òu  LuËt tnh   6, §i 7    c«ng    ty. 5. N Õ u   êixin phÐp  µnh  Ëp    ng     th l doanh  nghiÖp  Ön  ang  µ Trëng    hi ® l  v¨n phßng  idiÖn,Trëng    ®¹     chinh¸nh  ña  c c«ng    ícngoµi® îcphÐp  ¹t®éng  ¹ tyn      ho   ti  ViÖt Nam   ×    th ph¶icã    Õn    ý ki b»ng    v¨n b¶n  ña  c c«ng    ícngoµicã  Æt    tyn    ® v¨n phßng  idiÖn    ®¹   chinh¸nh    ÖtNam   Êp  Ën. ë Vi   ch nh   6.GiÊy    Ën  Ò   èn  u    ¹ ViÖtNam:    x¸cnh v v ®Ç tt   i   ­  Õ u   èn  N v b»ng  Òn  Æt   ti m ph¶i cã    x¸c  Ën  ña  ©n   µng  ¬i dù  nh c Ng h n  ®Þnh  Æt   ô së  ® tr   doanh  nghiÖp  Ò   è    Òn  öi t¹  µikho¶n  ña  êi xin v s d ti g   i   t c ng     thµnh  Ëp doanh  l  nghiÖp.   ­ N Õ u   èn    v b»ng  Ön  Ët hoÆc   hi v   b¶n  Òn  ë  ÷u  quy s h c«ng  nghiÖp ph¶icã    x¸c nhËn  ña  ¬    c c quan  c«ng chøng  Ò   Þ gi¸tµis¶n    Õu    µnh  Ëp  v tr       ®ã (n ®Ó th l doanh  nghiÖp   ©n),hoÆc     tnh   biªnb¶n  nh    µis¶n  ña    ®Þ gi¸t   c c¸c s¸ng  Ëp    l viªn thµnh  Ëp c«ng    Õu    µnh  Ëp c«ng    l  ty(n ®Ó th l  ty). 7.Ph¬ng      ¸n kinh doanh    ban  u   Ìm  ®Ç k theo biÖn    ph¸p b¶o  Ö     v m«i  êng. tr   8.  Òu  Ö  §i l c«ng    Õu  µ c«ng    ã  ty (n l  ty) c x¸c  Ën  ña  ¬  nh c c quan c«ng  chøng.   9. §èivíi      c«ng      Çn, c¸c s¸ng  Ëp viªnph¶i® îcNg ©n  µng  ¬idù  tycæ ph    l       h n  ®Þnh  Æt  ôsë  ® tr   c«ng      Çn    Ën  ∙  ép  µo  µikho¶n  tycæ ph x¸c nh ® n v t   phong    to¶ sè  Òn kh«ng  t  ¬n  ti   Ý h 20%   èn  iÒu  Ö. v® l  10.GiÊy  êhîp lÖ  Ò   Òn  ö  ông  ¬ilµm  ôsë    t     v quy s d n  tr   giao dÞch.     11.GiÊy    chøng  Ën  Ò   ×nh ®é   nh v tr   chuyªn m«n  ña  êi®iÒu  µnh  i   c ng   h ®è   víi ét  è  µnh  Ò   µ    m s ng ngh m ph¸p luËt® ßi  áiph¶icã.    h     12. B¶n  ôp  é  Õu  Þ  ùc nhËp    ch h chi th th   c¶nh  ®èivíi êiViÖt Nam   inh  (    ng     ® c    ícngoµi). ën     TÊt  c¸c giÊy  ê nªu    Õu  c¶    t  trªnn b»ng  Õng  ícngoµi®Ò u   ti n    ph¶idÞch      ra tiÕng  Ötvµ  Vi   ph¶icã    Ën  ña  ¬    x¸cnh c c quan  c«ng  chøng.  Trêng  îp khixinphÐp  µnh  Ëp  h    th l doanh nghiÖp  a  ã    ÷ng  iÒu  ch c ®ñ nh ® kiÖn quy  nh  ¹  iÓ m         ®iÒu  µy  ×      Êp  Êy  ®Þ ti® 6, 9, 10, 11  n th khi xin c gi chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  µ  u      nh ®Ç tph¶ibæ    sung  y      Êy têtrªn. ®Ç ®ñ c¸cgi       §i Ò u    êixinphÐp  µnh  Ëp  3: Ng     th l doanh  nghiÖp  ùctiÕp ®Õ n  Së  Õ   tr      K ho¹ch  µ  Çu    ¬i dù  nh  Æt   ô së  v§ t n   ®Þ ® tr   giao  Þch  ña  d c doanh  nghiÖp  ép  n m ét  é  å  ¬. Së   Õ   ¹ch  µ  Çu   tØnh  Õp  Ën  å  ¬, kiÓm     é  b h s   K ho v§ t ti nh hs  tra h chiÕu  µ  Ýnh  îp  Ö  ña  å  ¬, viÕtphiÕu  Ñn    êitheo  vt h lc hs    h tr¶l   quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh.   ­ Së   Õ   ¹ch vµ  Çu     K ho   § ttØnh,thµnh  è  chøc  Êy ý  Õn  ë     ph tæ  l   ki S qu¶n  ý l  ngµnh  Ò   µnh  Ò   v ng ngh kinh doanh  ï hîp  íiquy  nh  ña  Ýnh  ñ  µ    ph   v   ®Þ c Ch ph v quy  ¹ch  µnh    ho ng l∙nh thæ    ×nh  û   ®Ó tr U ban  ©n  ©n  nh d tØnh xem   Ðt  Öc  x vi
  3. 3 cÊp  Êy phÐp  µnh  Ëp  gi   th l doanh  nghiÖp  i víi µnh  Ò   ®è     ng ngh kinh doanh    theo  quy  nh  Ön  µnh    i  íiviÖc    µnh  Ëp  ®Þ hi h nh ®è v   xin th l doanh nghiÖp  ña  c c«ng  d©n  ÖtNam. Vi   Trêng  îp viÖc  µnh  Ëp doanh  h  th l  nghiÖp    ®Ó kinh doanh    µnh  Ò     c¸cng ngh m µ     a   µn    trªn®Þ b l∙nhthæ  kh«ng  ã  c nhu  Çu    iÓn th×  ë   Õ   ¹ch  µ  c ph¸ttr   S K ho v §Çu   t tØnh, thµnh  è    ph ph¶i b¸o    c¸o  ô  Ó  íiChñ   Þch  û   c th v   t U ban  ©n  ©n   nh d tØnh,thµnh  è    ph xem  Ðt quyÕt ®Þnh. x      ­  Öc  ¨ng  ý  Vi ® k kinh doanh cho    c¸c doanh nghiÖp  ña  êi ViÖt Nam   c ng     ®Þnh      íc ngoµi,cña  êi níc ngoµic  ól©u  µi t¹  Öt Nam   ùc hiÖn  cën     ng       tr   d  i Vi   th   theo  quy  nh  Ön  µnh    i víi ®Þ hi h nh ®è    doanh nghiÖp  ña  c c«ng  ©n  Öt Nam,  d Vi   tæ chøc kinhtÕ  ña  ÖtNam.    c Vi   N Õ u   å  ¬  ∙  y      ñ tôc theo  h s ® ®Ç ®ñ c¸c th     quy  nh    y   µ  µ  u   ®Þ trªn®© v nh ®Ç t ã   c nguyÖn  äng  îc ®¨ng  ý  v ®  k kinh  doanh  ím  ×  ë   Õ   ¹ch  µ  Çu  s th S K ho v§ t tØnh, thµnh  è  Êp  Êy    ph c gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    ngay sau    û   khiU ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Êp  Êy phÐp  µnh  Ëp doanh  c gi   th l  nghiÖp.   §i Ò u 4:  êi ViÖt Nam   nh      íc ngoµi,ngêi níc ngoµic  ól©u  Ng     ®Þ cën          tr   dµië  ÖtNam   èn  u    íi ×nh    Vi   mu ®Ç td   h thøc nãit¹ ®iÓ m     §iÒu  th× ph¶icã       i 2,3  1      c¸cgiÊy têsau  y         ®© khitham    u    µo  gia®Ç tv doanh  nghiÖp:   ­ C¸c  Êy  ê nªu  ¹  iÓ m     §iÒu  (®èivíingêiViÖt Nam   nh        gi t   ti ® 2, 3  2         ®Þ cë nícngoµi).     ­C¸c  Êy tênªu  ¹ ®iÓ m   §iÒu  (®èivíi êinícngoµic  ól©u  µit¹   gi     t   i 4  2     ng       tr   d   i   ViÖtNam).     Doanh  nghiÖp  ã  c nghÜa  ô  v ph¶i khai b¸o  íic¬      v   quan  ¨ng  ý  ® k kinh   doanh  Ò   ù  v s tham    u    µo  gia®Ç tv doanh nghiÖp  × nh  ña    i t ng nµy. m c c¸c®è  î     §i Ò u    ×nh  ùthñ tôc®Ó     Ðt cÊp  Êy  5: Tr t      xem x   gi chøng  Ën  ®∙i®Ç u   nh u    t ña     c c¸c doanh  nghiÖp  µy  ùc  Ön  n th hi theo  Th«ng   sè  t 06/UB­QLKH   µy  ng 27/9/1995 quy  nh  ×nh tù thñ tôc cÊp  Êy  ®Þ tr         gi chøng  Ën  ®∙i®Ç u    nh u    t theo  LuËt khuyÕn  Ých  u      kh ®Ç ttrongníc.    §i Ò u    6: Th«ng   µy  ã    ÞthùchiÖn  õngµy  tn c gi¸tr     t  ban  µnh. h  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản