Thông tư 02/BXD-QLXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
124
lượt xem
5
download

Thông tư 02/BXD-QLXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/BXD-QLXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về quản lý xây dựng các công trình có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/BXD-QLXD của Bộ Xây dựng

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T Sè  02/BX D­Q L X D  N G µ Y  26­1­1993 C ñ A   é   © Y  D ù N G BX H í N G  D É N  V Ò  Q U ¶ N  L ý   © Y  D ù N G   C  C « N G  T R × N H  C ã  V è N   Ç U  T  N ­ X C¸ ® í C N G O µ I  ¹I T  VI Ö T   A M N Thùc  Ön  Ët  u    níc ngoµi t¹  Öt Nam   µ  hi Lu ®Ç t     iVi   v NghÞ   nh   è  ®Þ s 28­ H§BT  µy  2­ ng 6­ 1991  ña  éi ®ång  é  ëng  c H  B tr quy  nh    ÕtviÖc    µnh   ®Þ chiti   thih LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam;   tn      i   Thùc  Ön  Òu  Ö  hi §i l qu¶n  ý X ©y   ùng  ¬  l  d c b¶n  (XDCB)  ban  µnh  h theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 385­H§BT  µy  11­ ng 7­ 1990  ña  éi ®ång  é  ëng  µ    c H  B tr v c¸cQuy   ®Þnh,  ChØ   Þ  ña  ñ   Þch  éi  ng  é   ëng  th c Ch t H ®å B tr (nay  µ Thñ   íng  Ýnh   l  t Ch phñ) vÒ     êng    t¨ng c c«ng   t¸cqu¶n  ýNhµ   íc ®èi  íiho¹t®éng  u    ña  íc l  n  v    ®Ç t c n   ngoµi; Sau    ∙  khi® tho¶ thuËn  íi û     v   ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    µ    é   U Nh n   h     ®Ç tv c¸cB cã  ªnquan, Bé   ©y  ùng  íng dÉn  Ò   li    X d h  v qu¶n  ýx©y  ùng    l  d c¸c c«ng  ×nh cã  tr   vèn  u    ícngoµinh  ®Ç tn     sau: I.QUY   NH     ®Þ CHUN G 1. C«ng  ×nh  ©y  ùng  ã  èn  u    níc ngoµi lµ c«ng  ×nh  ã  ö  tr x d c v ®Ç t      tr cs dông  èn  ña    chøc  v c c¸c tæ  hay    ©n  êi níc ngoµi ®Ç u      ©y  ùng  c¸ nh ng       t ®Ó x d theo    ×nh  c¸c h thøc  u    îc quy  nh  ®Ç t ®   ®Þ trong LuËt  u    íc ngoµi t¹  Öt   ®Ç t n    i Vi   Nam  bao  å m     g c¸c c«ng  ×nh  îp    tr h t¸ckinh doanh, xÝ     nghiÖp  ªndoanh, xÝ  li     nghiÖp 100%   èn  ícngoµi(kÓ  Khu  Õ   Êt)vµ    v n    c¶  ch xu   c¸c c«ng  ×nh cña    tr   c¸c c¬ quan  ¹igiao,tæ  ngo     chøc  èc  Õ, c¬  qu t   quan  íc ngoµikh¸c ® îc phÐp  ©y  n       x dùng    t  ÖtNam. trªn®Ê Vi   2. C«ng  ×nh x©y  ùng    tr   d nªu trong Th«ng   µy    t n bao  å m   ©y  ùng  íi, g xd m  m ë   éng,c¶it¹o, r     trungtu,phôc  åic¸cc«ng  ×nh s¶n  Êtvµ       h    tr   xu   phis¶n  Êt. xu 3.X¸c  nh  ñ  u  :   ®Þ ch ®Ç t Chñ   u      ®Ç t c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  ãi trªnph¶i lµ ngêi ®¹i diÖn  îp tr x d n          h  ph¸p (hay lµngêi® îcuû  Òn            quy ®ñ tc¸ch ph¸p  ©n)  ña    nh c doanh  nghiÖp    hay tæ chøc  ícngoµicã  n    c«ng  ×nh x©y  ùng  ¹ ViÖtNam. tr   d t  i   Chñ   u    ®Ç tph¶itu©n    theo  Ëtph¸p  ña  ícCéng  µ    éichñ  Üa  lu   c n  ho x∙h   ngh ViÖtNam   µ      v c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýx©y  ùng    l  d ë Th«ng   µy. tn II  éI  . N DUNG   QU¶N   ý L A.  CHU È N   Þ   U   B ®Ç T 1. TÊt  c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng  ã  èn  u    ícngoµi®Ò u     c¶    tr   d c v ®Ç tn     ph¶ilËp    LuËn chøng  kinh tÕ  ü  Ëtnh    k thu   quy  nh  ¹ NghÞ   nh  H§BT  µy  2­ ®Þ t i ®Þ 28­ ng 6­ 1991  µ  v ph¶i ® îc thÈm   nh     ®Þ theo Quy Õt  nh  ®Þ 366­H§BT   µy  11­ ng 7­ 1991  cña  éi ®ång  é  ëng. H  B tr
  2. 2 2.Khichän  a  iÓ m     Ëp dù    ñ  u       ®Þ ® ®Ó l   ¸n ch ®Ç tph¶ith¶o luËn  íi Ýnh      v ch quyÒn  Êp  c tØnh  hoÆc   µnh  è  ùcthuéc Trung  ng  äit¾tlµcÊp  th ph tr     ¬ (g       tØnh)  ®Ó   ã  c tho¶  Ën  Ò   a   iÓ m   än  ï hîp víiquy  ¹ch,kiÕn  óc,®iÒu  thu v ®Þ ® ch ph       ho   tr   kiÖn  toµn  µ  ö  ông  an  vsd c«ng  ×nh kü  Ëth¹ tÇng. tr   thu     Trêng  îp c«ng  ×nh thuéc dù    h  tr     ¸n quan  äng do  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ðt tr   Th t   ph x   duyÖt hoÆc  c«ng  ×nh x©y  ùng    ¬i cha  ã  tr   d ën   c quy  ¹ch  ho chung  îc duyÖt ®    th× ph¶i cã  ù    s tho¶  Ën  Ò   a   iÓ m   ña  é   ©y   ùng  µ  thu v ®Þ ® c BX d v Tæng   ôc  c Qu¶n  ýruéng  t. l  ®Ê 3. Chñ   u    ã  Ó  ù lµm    ®Ç tc th t   hoÆc       chøc   Ên  ña  Öt Nam   thuªc¸c tæ  tv c Vi   hay  ícngoµilËp dù    µ  Ën  n      ¸n v lu chøng  kinhtÕ  ü  Ët.   k thu 4. C¬     quan  Ëp  ù  níc ngoµikhithu thËp  µiliÖu vÒ   ×nh  ×nh  l d ¸n        t   t h kinh  tÕ    éi,®iÒu  Ön  ù nhiªnvµ    µiliÖu kü  Ëtkh¸c cña  Öt Nam     x∙ h   ki t     c¸c t     thu     Vi   ®Ó lËp  ù    än  a   iÓ m   Çn  îp  ng  íitæ  d ¸n,ch ®Þ ® c h ®å v   chøc    Ên  ©y  ùng  Öt tv x d Vi   Nam   ã   c tc¸ch ph¸p nh©n    ùc hiÖn.     ®Ó th   B.  CHU È N   Þ   © Y   ù NG BX D 1. Chñ   u    ã  Ó  ùctiÕp    ®Ç t c th tr   hoÆc   ý  Õt  îp  ng  íic¸c tæ  k k h ®å v     chøc   t vÊn  ña  Öt Nam   c Vi   hay  íc ngoµi ®Ó   chøc  u   Çu  n    tæ  ®Ê th hoÆc   än  Çu  ch th thiÕtkÕ.   1.1.C¸c  chøc  ÕtkÕ   Öt Nam   ù  Çu    tæ  thi   Vi   d th hoÆc   Ën  Çu  ÕtkÕ   nh th thi   ph¶icã     tc¸ch ph¸p  ©n  µ  ã  Êy  Ðp  µnh  Ò   îccÊp    nh v c gi ph h ngh ®   theo  quy  Õ   ch cña  é   ©y  ùng  µ  îc u      än  Çu  ÕtkÕ   BX d v ®   tiªnkhich th thi   trong   iÒu  Ön  ü   ® ki k thuËtvµ  ¬ng  ¹inh    th m   nhau. 1.2.C¸c  chøc  ÕtkÕ   íc ngoµi ph¶i cã     tæ  thi   n       t c¸ch ph¸p  ©n  µ  Êy nh v gi   phÐp  µnh  Ò   ña  ícsë  ¹ hoÆc   îcquèc  Õ  h ngh c n   t i   ®  t c«ng  Ën. Tæ   nh   chøc  Õt thi   kÕ   íc ngoµi cã  Ó  ªnkÕt  íitæ  n    th li   v   chøc  ÕtkÕ   Öt Nam   thi   Vi   th«ng qua  îp h  ®ång  kinh tÕ    u   Çu    ®Ó ®Ê th hoÆc   giao  ¹ m ét  Çn  li  ph c«ng  Öc  ÕtkÕ   ∙  vi thi   ® tróngthÇu    cho  chøc  ÕtkÕ   ÖtNam     ùc hiÖn. tæ  thi   Vi   ®Ó th   1.3.KhuyÕn  Ých  Öc  µnh  Ëp    ªndoanh  Ò   ÕtkÕ   ÷a      kh vi th l c¸c li   v thi   gi tæ chøc  ÕtkÕ   íc ngoµivµ  chøc  ÕtkÕ   Öt Nam     Ën  Çu  Õt thi   n     tæ  thi   Vi   ®Ó nh th thi   kÕ   c«ng  ×nh. tr 1.4.ViÖc    kh¶o    ôc  ô  ÕtkÕ   s¸tph v thi   c«ng  ×nnh  tr (bao  å m   g kh¶o    a   s¸t®Þ h×nh, kh¶o    a   Êt c«ng  ×nh,®Þa   Êt thuû      s¸t®Þ ch   tr   ch   v¨n,m«i  êng) ph¶ido  tr     tæ chøc  ã   c t c¸ch ph¸p  ©n  ña  Öt Nam   ùc hiÖn  nh c Vi   th   theo yªu  Çu  ña    c c tæ chøc  ÕtkÕ   thi   th«ng  qua  îp ®ång  h  kinhtÕ.   ViÖc  ÕtkÕ   thi   c«ng  ×nh ph¶itheo    Èn  ü  ËtViÖt Nam,  tr     tiªuchu k thu     trong  tr ng  îp  ïng    Èn  ü  Ët cña  íc ngoµi th×  êhd tiªuchu k thu   n    ph¶i® îc Bé   ©y  ùng    X d chÊp  Ën. thu 1.5.C¬     quan  ÕtkÕ   Þu  thi   ch tr¸chnhiÖ m  ícchñ  u    µ    tr   ®Ç tv ph¸p luËtViÖt      Nam   Ò   ÕtkÕ   v thi   c«ng  nghÖ,  Ýnh  t to¸n kÕt  Êu, ®¶m     c  b¶o  toµn  Ò   ü  an  vk thuËtvµ    b¶o  Ö   v m«i  êng      tr khithi c«ng  òng      Ën  µnh  c nh khiv h c«ng  ×nh. tr 2.ThÈ m   nh  ÕtkÕ.   ®Þ thi   2.1.Tríckhikhëic«ng  ©y  ùng         xd c«ng  ×nh,thiÕtkÕ   tr     ph¶i® îcc¬      quan  qu¶n  ýNhµ   íccña  ÖtNam   Ò   ©y  ùng  Èm  nh. l  n  Vi   vx d th ®Þ
  3. 3 2.2.Hå   ¬  ép    s n cho  ¬ c quan  Èm  nh  ÕtkÕ   µ   íc ViÖt Nam   µ th ®Þ thi   Nh n     l  ba  é  çi bé  å m: bm  g ­B¶n    thuyÕtminh  µ      ÕtkÕ   ü  Ët;   v ®å ¸n thi   k thu ­B¶n    sao  Êy phÐp  u  ; gi   ®Ç t ­TµiliÖu kh¶o       s¸t; ­Hîp  ng  ÕtkÕ   µ        ®å thi   v c¸cv¨n b¶n  ã  ªnquan  c li   kh¸c. 2.3.Ph ©n  Êp  Èm  nh  ÕtkÕ.   c th ®Þ thi   Dùa    ã m   trªnnh c«ng  ×nh ® îcph©n  ¹ theo  Õt  nh  ña  éi ®ång  tr     lo i   quy ®Þ c H  Bé   ëng  è  tr s 366­ H§BT   µy  11­ ng 7­ 1991  Öc  ©n  Êp  Èm   nh  ÕtkÕ   vi ph c th ®Þ thi   nh sau: ­ §èivíi         c«ng  ×nh thuéc nhã m   B,  é   ©y  ùng  ñ  ×héi®ång  c¸c tr     A,  B X d ch tr     thÈm  nh; ®Þ ­C¸c    c«ng  ×nh thuéc nhã m   tr     C: +  Õ u     ViÖt Nam   N c¸cbªn    trong li     ªndoanh  éc c¸cngµnh  thu     Trung  ng  ã  ¬c c«ng  ×nh  éc  tr thu chuyªn  µnh  ©y  ùng  µo  ×  ng x d n th c¸c  é   B qu¶n  ý chuyªn l    ngµnh  ©y  ùng    ñ  ×Héi ®ång  Èm  nh. xd ®ã ch tr     th ®Þ +  Õ u   N bªn  Öt Nam   Vi   trong li     ªndoanh  éc  a   ¬ng  thu ®Þ ph hoÆc    ©n  t nh th× Së  ©y  ùng  Êp   X d c tØnh  chøc  Èm  nh. tæ  th ®Þ 2.4.Néi dung  Èm  nh:    th ®Þ ­  Ó m     Ýnh  îp  Ö  ña  å  ¬  ÕtkÕ    c¸ch  Ki tra t h l c h s thi   (t ph¸p  ©n  ña    nh c tæ chøc  ÕtkÕ,  ù  ï hîp  íiluËn  thi   s ph   v  chøng kinh  Õ  ü  Ët,sù  ©n  ñ    t k thu   tu th tiªu chuÈn,quy  ×nh kü  Ët,   tr   thu   quy  ¹ch vµ  Õn  ócc«ng  ×nh). ho   ki tr   tr ­ C¸c    gi¶iph¸p  Õt  Êu  Ýnh  ¶m   kc ch ® b¶o  Ýnh    nh  µ  Òn   ÷ng  t æn ®Þ vb v cña  c«ng  ×nh. tr ­ C¸c  Ön  bi ph¸p  toµn  an  c«ng nghÖ   µ    v thic«ng b¶o  Ö   v m«i  êng  µ  tr v phßng  èng  ch ho¶  ¹n. ho Ngoµi c¸c  éi dung  n  quy  nh   ®Þ trªn,chñ  u    cã  Ó     ®Ç t th yªu  Çu  Èm   c th ®Þnh thªm    éidung  c¸cn   kh¸ccña      ÕtkÕ.   ®å ¸n thi   2.5.V¨n    b¶n  Õt  Ën  ña  chøc  Èm  nh  k lu c tæ  th ®Þ ph¶inªu  â møc      r  ®é tho¶  m∙n  ña    thiÕtkÕ   i  íitõng  éi dung  c ®å ¸n    ®è v   n  nªu    iÓ m   ë® (2.4)vµ    ph¶ikÕt    luËn  Ò   v kh¶  n¨ng  ùc thi ña    th     c ®å ¸n. 2.6. Thêi h¹n  Èm   nh   Õt kÕ   µ 45  µy  i  íic¸c      th ®Þ thi   l   ng ®è v   c«ng  ×nh tr   thuéc  ã m   B,  µ  ngµy  i  íic«ng  ×nh thuéc  ã m   tr ng  îp hå  nh A,  v 30  ®è v   tr   nh C,  ê h   s¬ kh«ng  y    ®Ç ®ñ hoÆc   ph¶ibæ     sung  µn  ho chØnh theo    Çu    × thêi yªu c trªnth     gian thÈm  nh  Ðo  µit ng    ®Þ k d  ¬ øng  íi êigian bæ   v    th   sung  å  ¬. hs 2.7.Kinh  Ý  Èm  nh    ph th ®Þ theo quy  nh  ña  é  µichÝnh.   ®Þ c BT  3. GiÊy  Ðp  ©y  ùng    ph xd sau    å  ¬  ÕtkÕ   îcthÈm  nh  µ  ∙  ã  khih s thi   ®   ®Þ v®c giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  × chñ  u  ,xingiÊy phÐp  ©y  ùng    nh quy sd ®Ê th   ®Ç t      xd t¹ chÝnh  Òn  Êp    i quy c tØnh    Õn hµnh  ©y  ¾p  ®Ó ti   x l c«ng  ×nh. tr
  4. 4 C.  © Y   ¾ P X L ViÖc  ©y  ¾p  x l c«ng  ×nh ph¶i¸p dông  tr      nguyªn t¾c  u   Çu  õnh÷ng    ®Ç th tr   tr ng  îp ® Æc   Ötdo  é   ©y  ùng  µ  û   ê h  bi   B X d v U ban  µ   ícvÒ   îp t¸cvµ  u    Nh n   h     ®Ç t quyÕt  nh.    ©y  ¾p  ®Þ Khi x l c«ng  ×nh cÇn  tiªnsö  ông  chøc  ©y  ùng  tr   u    d tæ  x d ViÖt Nam,    ¹  Ët t thiÕtbÞ   ã  ¹  Öt Nam   òng      é  ü  Ëtvµ    c¸c lo i    v   c ti Vi   c nh c¸n b k thu   lao®éng  ÖtNam.   Vi   Chñ  u    ®Ç tkh«ng  ã  chøc  ©y  ¾p  îp ph¸p lµ®¬n  Þ  ùcthuéc cña  c tæ  x l h     v tr     m × nh  ×  th kh«ng  îctù thic«ng  ®      c«ng  ×nh (trõtr ng  îp söa  ÷a  µ    ¹o tr     ê h   ch v c¶it   nhá). 2.  Öc  u   Çu  Vi ®Ê th ph¶i tiÕn  µnh    h theo quy  Õ   u   Çu  ña  Öt ch ®Ê th c Vi   Nam. 3. C¸c  chøc  ©y  ùng  Öt Nam     tæ  xd Vi   tham    ù  Çu  gia d th hoÆc   Ën  Çu  nh th x©y  dùng    c«ng  ×nh ph¶icã   tr     t c¸ch ph¸p  ©n  µ  ã  Êy  Ðp  µnh  Ò     nh v c gi ph h ngh x©y  ùng  îccÊp  d ®  theo quy  nh  ña  é  ©y  ùng.   ®Þ c BX d C¸c  chøc  ©y  ùng  íc ngoµi muèn  tæ  x d n    tham    ù  Çu  gia d th hoÆc   Ën  nh thÇu  c«ng  ×nh t¹ ViÖtNam   u   tr     i   ®Ò ph¶i® îcBé  ©y  ùng  Êp  Êy phÐp.   X d c gi   4. C¸c  chøc  ©y  ùng    tæ  xd ph¶ithic«ng  ng  ÕtkÕ,  ¶m      ®ó thi   ® b¶o  Êt l ch  ­ îng,tiÕn ®é         ghitrong hîp ®ång  ∙  ý  Õt  íichñ  u  ,ph¶ithùc hiÖn     ® k k v  ®Ç t      c«ng  nghÖ   ©y  ¾p  x l b¶o  ¶m   toµn,b¶o  Ö   ® an    v m«i  sinh,m«i  êng  ¹    tr ti khu  ùc  ©y  vx dùng. D.  QU¶N   ý  Ê T   îNG  L CH L C«NG   × NH TR 1. ViÖc    qu¶n  ýchÊt l ng  l   î c«ng  ×nh x©y  ùng  ã  èn  u    íc ngoµi tr   d c v ®Ç t n     ph¶itu©n    theo  Òu  Ö  §i l qu¶n  ýchÊt l ng c«ng  ×nh x©y  ùng  l   î   tr   d ban  µnh  h theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 102­BXD­GD   µy  6­ ng 15­ 1992  ña  é  ëng  é  ©y  ùng. c B tr BX d 2.Thùc  Ön  Õ       hi ch ®é b¶o  Ó m   ©y  ¾p  hi x l c«ng  ×nh: tr C¸c  chøc  ÕtkÕ   µ  ©y  ¾p  tæ  thi   v x l ph¶i mua     b¶o  Ó m   ©y  ¾p  i  íi hi x l ®è v   tõng c«ng  ×nh theo quy  nh  ña  µ   íc.   tr     ®Þ c Nh n 3.NghiÖ m       thu c«ng  ×nh. tr 3.1.  C«ng  tr×nh x©y dùng cã  vèn ®Ç u  t íc ngoµi  n  ph¶i ùc hiÖn   th nghiÖ m     µ  µn  thu v b giao c«ng  ×nh gi÷a chñ  u    µ  chøc  ©y  ¾p    tr     ®Ç tv tæ  x l theo  §iÒu  §iÒu  Ö  32  l qu¶n  ývµ  ©y  ùng  ¬  l  x d c b¶n  ban  µnh  h theo NghÞ   nh    ®Þ 385­ H§BT  µy  11­ ng 7­ 1990  µ    Èn  ÖtNam   v tiªuchu Vi   quy  nh; ®Þ 3.2. C«ng  ×nh  éc  ã m       tr thu nh A (theo Quy Õt  nh   ®Þ 366­H§BT)  Héi do    ®ång nghiÖ m    µ   ícthùc hiÖn; thu Nh n     3.3.C«ng  ×nh thuéc  ã m   do  éi ®ång    tr   nh B  H   nghiÖ m   cÊp  é   thu  B hoÆc   tØnh  ùc hiÖn; th   3.4.C¸c    c«ng  ×nh thuéc nhã m     Héi ®ång  tr     C do    nghiÖ m     ¬  ë  ùc thu c s th   hiÖn  íi ù  v   chøng    ña  ¬  s kiªnc c quan  gi¸m  nh  ©y  ùng  ¹ ®Þa  ¬ng; ®Þ xd t i ph 3.5.C«ng  ×nh  u    100%   èn  íc ngoµi do  ñ  u    tù tæ    tr ®Ç t v n    ch ®Ç t   chøc  nghiÖ m    ã  ù  thu c s chøng  Õn  ña  ki c gi¸m  nh  ÕtkÕ   µ  ©y  ùng  µ   íc; ®Þ thi   v x d Nh n
  5. 5 3.6.H Ö   è  µn    s ho c«ng  c¸c tæ  do    chøc  ©y  ¾p  x l theo    Èn  ü  Ët tiªuchu k thu   quy  nh. ®Þ Trong  êih¹n  Ë m   Êt  µ 3  th   ch nh l   th¸ng sau      khi nghiÖm  thu  µn  b giao  a  ® c«ng  ×nh vµo  ö  ông, chñ  u    tr   sd   ®Ç t ph¶inép  å  ¬  Ò   ©y  ùng    hsvx d c«ng  ×nh tr   cho  ¬  c quan u  ÷quèc    l tr   gia,theo quy  nh  Ò  u  ÷tµiliÖu Nhµ   íc.   ®Þ v l tr       n C«ng  ×nh  tr chØ   îc ® a  µo  ö  ông  ®  v sd sau    ∙  µn  µnh  y     khi ® ho th ®Ç ®ñ viÖc  nghiÖm    thu theo c¸cquy  nh     ®Þ trªn. 4.§¨ng  ý  Òn  ö  ông.   k quy s d C¸c  c«ng  ×nh x©y  ùng  µn  µnh,chñ  u    tr   d ho th   ®Ç tph¶i®¨ng  ý  Òn  ö    k quy s dông  ¹ Së  ©y  ùng  t  x d i hoÆc   ë  µ   t  ña  S Nh ®Ê c tØnh,thµnh  è.   ph II   ÒU  I§I . KHO¶N   THI  µ NH H 1. Th«ng  nµy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý  µ  îc ¸p  ông  èng  Êt   t c hi l   t   kv® d th nh   trongc¶  íc.  n 2. C¸c  é, c¬    B   quan  ngang  é   µ    ¬  B v c¸c c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Uû     thu   ph   ban nh©n  ©n    d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ    ñ  u    ©y  ¬ v c¸c ch ®Ç t x dùng    c¸c c«ng  ×nh cã  èn  u    ícngoµit¹ ViÖt Nam   ã  tr   v ®Ç tn    i     c tr¸chnhiÖm   íng   h  dÉn  µ  ùc hiÖn  v th   Th«ng   µy. tn
Đồng bộ tài khoản