Thông tư 02/NHNN-TC của Bộ tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
164
lượt xem
4
download

Thông tư 02/NHNN-TC của Bộ tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/NHNN-TC của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên bộ Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tài chính số 01/NHNN-TC ngày 10/02/1995 hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hành Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/NHNN-TC của Bộ tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t liªn Þ ch N g © n  h µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m  ­  é   µi c h Ý n h  t BT s è  02/N H N N­T C  n g µ y   th¸ng 6 n¨ m  1997 s ö a  æ i, b æ  s u n g 4  ® T h « n g  t liªn é  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc ­  é   µi c h Ý n h  b BT s è  01/N H N N­T C  n g µ y   10/02/1995  í ng d É n  vi Ö c h p h¸t h µ n h  t Ý n p hi Õ u  K h o  b ¹ c q u a  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 72/CP  µy  ng 26/07/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch ph¸thµnh    Õu  Ýnh  ñ; § Ó   ¸p    tr¸ phi Ch i ph   ® øng  yªu  Çu,  c nhiÖ m   ô  v c«ng    t¸chuy  ng  èn  ®é v cho  ©n   Ng s¸ch Nhµ   ícvµ    n   cho  u    ®Ç t ph¸t   tr Ón,li   Þch  ©n  µng  µ   íc­ Bé   µichÝnh  öa  æi,bæ   i   ªnt Ng h Nh n     T   s®   sung  Th«ng   tli   é  è    ªnb s 01/NHNN­TC   µy ng 10/02/1995  Ò   Öc    µnh  Ýn  Õu  v vi ph¸th t phi Kho   b¹c qua  ©n  µng  µ   ícnh    Ng h Nh n   sau: I. ö a  ® æ i  m é t s è  ® i Ó m  c ñ a T h « n g  t liªn é  S  b s è  0 1/N H N N­T C  n g µ y  1 0/02/1995: 1.Thay  iÓ m   cò    ® 7  b»ng  iÓ m   míinh  ® 7    sau: "7.§èit ng tham    u  Çu  Ýn  Õu,tr¸phiÕu     î   gia®Ê th t phi     i Kho  ¹c bao  å m: b  g 7.1.C¸c  chøc  Ýn  ông  ¹t®éng  ¹  Öt Nam:    tæ  td ho   tiVi   C¸c  ©n   µng  ­ Ng h th ¬ng  ¹iquèc  m  doanh,Ng ©n   µng  ¬ng  ¹icæ   Çn, Ng ©n  µng  ªndoanh,   h th m   ph   h li     Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµivµ      Ng h n    c¸cc«ng    µi Ýnh; tyt  ch 7.2.C¸c    C«ng    tyb¶o  Ó m,  ü   hi Qu b¶o  Ó m,  ü   u  ; hi Qu ®Ç t 7.3. C¸c    Tæng  c«ng    µ   íc ® îc thµnh  Ëp  ty Nh n     l theo  quyÕt  nh   è  ®Þ s 90/TTg  µ  v 91/TTg  µy  ng 07/03/1994 cña  ñ íng ChÝnh  ñ.   Th t   ph C¸c  i t ng muèn  ®è  î   tham    u  Çu  gia®Ê th ph¶icã      iÒu  Ön    ®ñ c¸c® ki sau: ­ Cã      tc¸ch ph¸p  ©n, ® îcthµnh  Ëp    nh    l theo  Ëtph¸p  Ön  µnh  ña  Öt lu   hi h c Vi   Nam; ­ Cã   èn    v ph¸p  nh  õ 20  û ®ång  Öt Nam   ëlªn®èi víic¸c ®èi t ng ®Þ t  t  Vi   tr             î   thuéc m ôc    µ    ã   ån  èn    7.1 v 7.2;C ngu v kinh doanh  õ200  û®ång  ÖtNam   ë   t  t  Vi   tr   lªn®èi víi   i t ng thuéc m ôc        ®è  î   c¸c   7.3; ­Cã   µikho¶n  Òn ®ång  ÖtNam   ë   ¹ Ng ©n  µng;   t  ti   Vi   m t  i h ­ Ch Êp  µnh  y      ñ tôc vµ    h ®Ç ®ñ c¸c th     quy  nh  Ò   u   Çu  Ýn  Õu  ®Þ v ®Ê th t phi Kho  ¹c,tr¸phiÕu  b   i Kho  ¹c. b ­Cã   n      ®¬ xintham    Þ  êng  öi®Õ n   ©n  µng  µ   íc. giath tr g  Ng h Nh n Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   h Nh n     xem   Ðt    iÒu  Ön, tiªuchuÈn  ña  x c¸c ® ki     c c¸c ®èi îng tham    u   Çu    Êp  Êy    t  gia ®Ê th ®Ó c gi c«ng  Ën  µnh    òng    nh th viªnc nh viÖc thu  åi giÊy  h  c«ng  Ën  µnh    nh th viªn tham    u   Çu  Ýn  Õu  gia ®Ç th t phi Kho  b¹c,tr¸phiÕu     i Kho  ¹c". b 2.Thay  iÓ m     ® 15.1 vµ    15.2 cò    b»ng  iÓ m   ® 15.1 vµ    15.2 míinh      sau:
  2. 2 "15.1.­ trong ph¹m    ngµy  µm  Öc  Õp theo    vi2  l vi ti   sau  µy  u  Çu,c¸c ng ®Ê th     ®¬n  Þ   óng  Çu  v tr th ph¶i thanh    to¸n toµn  é  Òn    b ti mua   Ýn  Õu, tr¸ phiÕu  t phi     i Kho  ¹c theo    b  gi¸b¸n  Ýn  Õu,tr¸ phiÕu  t phi     i Kho  ¹c ® îc x¸c ®Þnh  b      trong th«ng    b¸o  óng thÇu,®ång  êi® îcNg ©n   µng  µ   íccÊp  tr     th     h Nh n   chøng chØ  hoÆc     ghi cã  µikho¶n  Ýn  Õu,tr¸ phiÕu  t  t phi     i Kho  ¹c (®èivíilo¹    b      i sæ).Trêng  îp c¸c ghi   h   thµnh    óng  Çu  Ë m   µm  ñ  ôc thanh  viªn tr th ch l th t   to¸n sau  µy    ng thanh  to¸n ®∙    quy  nh,  ©n   µng  µ  íc trÝch  Òn  ý  ü  µ  Òn  öi cña    µnh  ®Þ Ng h nh n   ti k qu v ti g   c¸c th viªn tróng  Çu  ®èi víic¸c thµnh    óng  Çu  µ c¸c tæ    th (       viªn tr th l     chøc  Ýn  ông) td   hoÆc     Þ   ©n   µng  ¬i thµnh    ë   µikho¶n  Ých  Òn  öi cña  ®Ò ngh Ng h n  viªn m t   tr ti g   c¸c thµnh    óng thÇu  ®èivíi   µnh    µc¸c ®èi t ng nªu  ¹ m ôc      viªntr   (     thc¸c viªnl      î   t i   7.2 vµ 7.3  nªu trªn)chuyÓn    cho  ©n   µng  µ   íc.Trêng  îp  è   trªn tµi Ng h Nh n   h sd    kho¶n  Òn  öi cña    µnh    óng  Çu  ti g   c¸c th viªn tr th kh«ng     ®ñ ®Ó thanh  to¸n th×    phÇn  Õt  k qu¶  óng thÇu  a  îcthanh    ÏbÞ   û  á  µ  µn  é  Òn ký  tr   ch ®   to¸ns   hu b v to b ti   quü  ña  µnh      ¹ Ng ©n  µng  µ   ícsÏ® îctrÝch chuyÓn  ép  ©n   c th viªn®ã t i  h Nh n         n Ng hµng  µ   íc." Nh n "15.2.Ng ©n  µng  µ   ícghicã  µikho¶n  ña    h Nh n     t   c kho  ¹c Nhµ   ícTrung  b  n  ­ ¬ng  ë   ¹  ë   m t i Giao  Þch  ©n   µng  µ   íctoµn  é  è  Òn thùc thu tõ c¸c S d Ng h Nh n   b s ti          thµnh    óng thÇu  viªntr   thanh    Òn  to¸nti mua   Ýn  Õu,tr¸ phiÕu  t phi     i Kho  ¹c vµo  b  ngµy  3  thø  sau  µy  chøc  u  Çu." ng tæ  ®Ê th 3/ Thay  o¹n    ® "Ban  u   Çu..   ña  ©n   µng  µ   íc"t¹  iÓ m     ®Ê th . c Ng . h Nh n   i ® 17 b»ng  o¹n  ® "Ban  u   Çu    é   ã  thµnh  ®Ê th Liªn B c 06  viªn:3  µnh    ña  ©n     th viªnc Ng hµng  µ   íctrong ®ã   ét  ô  ëng  ña  Nh n     m V tr c NHNN   µm  ëng  l tr ban  µ  phã  ô  ­ v 1  v tr ëng;3  µnh    ña  é  µichÝnh    th viªnc B t   (Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng) trong ®ã   ã  b  n  ¬   c 1  hoÆc   l∙nh®¹o  2    Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng." b  n  ¬ 4/ Thay  ô m   õ "  ôc    c t  C kho  ¹c  µ   íc"b»ng  ô m   õ "Kho  ¹c  µ  íc b Nh n   c t  b nh n   Trung  ng" t¹ c¸c®iÓ m   vµ  ¬      i 14  15.3. 5/ Thay  ô m   õ "tÝn  Õu    c t  phi Kho  ¹c" b»ng  ô m   õ "tr¸ phiÕu  b  c t    i Kho  ¹c" b  trong®iÓ m     19. II­ æ  s u n g  v µ o  T h « n g  t liªn é  s è  0 1/N H N N­T C  B  b n g µ y  1 0/02/1995 c¸c n é i d u n g  s a u ® © y: 1/ Bæ     sung  µo  èic©u  u   ña  iÓ m   cô m   õ "L∙i Êt chØ  o  ã  v cu   ®Ç c ® 9  t    su   ®¹ c thÓ  îcc«ng  è  ®  b trong th«ng    u  Çu"   b¸o ®Ê th 2/Bæ     sung  µo  èi®iÓ m     ê  ë   Çu  v cu   11:Gi m th quy  nh  µ13  ê 30  ót ®Þ l   gi   ph   cña  µy  u   Çu. ViÖc  u   Çu  ã  Ó  îc thùc hiÖn  ng ®Ê th   ®Ê th c th ®     qua  ¹ng  m m¸y    vi tÝnh,Ng ©n  µng  µ   íchíng dÉn  ×nh tù,thñ tôc ®Êu  Çu    h Nh n     tr         th qua  ¹ng    m m¸y vitÝnh      ®Ó b¶o  ¶m   Ýnh    toµn  µ  ® ch x¸c,an  v b¶o  Ët  m cao. 3/ Bæ     sung  thªm  Öc    µnh    Õu  vi ph¸th tr¸phi Kho  ¹c qua  ©n  µng  µ   i b  Ng h Nh níc: 3.1­Tr¸iphiÕu     Kho  ¹c lµ lo¹    Õu  Ýnh  ñ  ã  ú  ¹n  õ 1    b    i i tr¸ phi Ch ph c k h t   n¨m trëlªndo  é   µi chÝnh    µnh  íi ×nh     BT  ph¸th d  h thøc      µ  ghisæ v chøng  chØ    ï ®Ó b   ®¾ p   Õu hôtcña  ©n  thi     Ng s¸ch vµ    cho  u      iÓn. ®Ç tph¸ttr 3.2­Gi¸b¸n    Õu      tr¸phi kho  ¹c ¸p dông  i b    chung  cho    n  Þ  óng thÇu  c¸c®¬ v tr   ® îctÝnh    theo ph¬ng    ph¸p sau:  
  3. 3 3.2.1­§èivíilo¹    Õu  ÕtkhÊu: ¸p  ông       i i tr¸ phi chi    d c«ng  thøc  Ýnh    t gi¸theo  l∙suÊt chiÕtkhÊu  ña  Ýn  Õu  îcquy  nh  ¹  iÓ m   cña    i     c t phi ®   ®Þ ti® 13  Th«ng   ªn tli   bé  è  s 01/NHNN­TC   µy  ng 10/02/1995. 3.2.2§èivíi ¹ tr¸phiÕu         lo i i thanh    èc  µ    ét  Çn    n   ¹n: to¸ng v l∙m l khi®Õ h i ­Gi¸b¸n tr¸phiÕu        i b»ng  100%   Ö nh   m gi¸; ­Sè  Òn thanh      Õu    n   ¹n ® îctÝnh    ti   to¸ntr¸phi khi®Õ h     i theo c«ng    thøc sau:   T  G   (G  Ls  t) =  +  x  x  Trong  : ®ã T: tæng  è  Òn (gèc +  itr¸phiÕu    s ti     l∙     )i Kho  ¹c ® îcthanh      n   ¹n. b    to¸nkhi®Õ h G:      Önh    gi¸b¸n (m gi¸hoÆc   èc)tr¸phiÕu  g    i Kho  ¹c. b Ls:l∙suÊttr¸phiÕu    i    i Kho  ¹c tróng thÇu.(tÝnh theo tûlÖ  b            %/n¨m) t: ú  ¹n tr¸phiÕu  Ýnh theo n¨m)  h   k i (t     3.2.3. èivíi ¹ tr¸phiÕu      nh  ú.      i  § lo   i tr¶l∙®Þ i k ­Gi¸b¸n tr¸phiÕu        i b»ng  100%   Ö nh   m gi¸; ­TiÒn      nh  ú  îctÝnh    l∙tr¶®Þ i k®  theo c«ng    thøc sau:   Ls L  =  G        x  k Trong  : ®ã L:sè  Òn l∙thanh    nh  ú.   ti     i to¸n®Þ k G:      èc hoÆc   Ö nh)      Õu. gi¸b¸n (g   m gi¸tr¸phi i Ls:l∙suÊttr¸phiÕu    i    i Kho  ¹c tróng thÇu  b    (%/n¨m). k:sè  Çn    l thanh      to¸nl∙trong m ét  i   n¨m.  Trícngµy    thanh      ét  µy,Bé  µichÝnh  to¸nl∙m ng   T   i (KBNN) chuyÓn  µn  é  to b sè  Òn    ti l∙ ph¶i thanh  i   to¸n trong  ú    k cho  ©n   µng  µ   íc ®Ó   Ng h Nh n   thanh    to¸n cho  êisë  ÷u    Õu.Khi ®Õ n   ¹n  ng   h tr¸phi     i h thanh      Õu,ngêisë  ÷u    to¸ntr¸phi   i   h tr¸ i phiÕu  îcthanh    µn  é  è  Òn gèc  µ    ña  ú  Ünh    èicïng (=    ®  to¸nto b s ti   v l∙c k l i l∙cu   i  G + L). 3.3.M äi    quy chung  µ  v quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th kh¸c vÒ   Æc   iÓ m,  ×nh tù,  ® ® tr     thñ tôc..ph¸thµnh  µ       . v thanh      Õu  to¸ntr¸phi Kho  ¹c ® îc¸p dông  èng    i i b      gi nh ®è   víitÝn  Õu    phi Kho  ¹c B (quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   li   é  è  t ªnb s 01/NHNN­TC   µy ng 10/2/1995 vµ  Çn  öa  æi,bæ     ph s ®   sung  ña  c Th«ng   µy). tn III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc thihµnh  t c hi l     sau  ngµy  Ó   õ  µy  ý. Ng ©n   15  k t ng k   hµng  µ   íc söa  æi, bæ   Nh n   ®   sung    c¸c v¨n b¶n  ã  ªnquan  c li   sau    khitrao ® æi    thèng  Êt víi é  µichÝnh. nh     T   B
Đồng bộ tài khoản