Thông tư 02/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
95
lượt xem
2
download

Thông tư 02/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/CP ngày 17/08/1994 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH«NG T CñA Bé TµI CHÝNH Sè 02/TC-TCT NGµY 4-1-1995 HíNG DÉN THùC HIÖN NGHÞ ®ÞNH Sè 89/CP NGµY 17-8-1994 CñA CHÝNH PHñ VÒ VIÖC THU TIÒN Sö DôNG ®ÊT Vµ LÖ PHÝ ®ÞA CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 89/CP ngµy 17-8-1994 vÒ viÖc thu tiÒn sö dông ®Êt vµ lÖ phÝ ®Þa chÝnh; Sau khi thèng nhÊt víi Tæng côc §Þa chÝnh, Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn viÖc thu tiÒn sö dông ®Êt vµ lÖ phÝ ®Þa chÝnh nh sau: I. §èi tîng thu, nép tiÒn sö dông ®Êt vµ lÖ phÝ ®Þa chÝnh: 1. TiÒn sö dông ®Êt: a) §èi tîng ph¶i chÞu tiÒn sö dông ®Êt lµ diÖn tÝch ®Êt c«ng ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn ®· quy ®Þnh t¹i §iÒu 23, §iÒu 24 LuËt ®Êt ®ai (díi ®©y gäi chung lµ Nhµ níc) giao cho tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông (trõ nh÷ng trêng hîp nªu t¹i tiÕt c ®iÓm nµy) hoÆc diÖn tÝch ®Êt ®îc giao ®Ó sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n vµ lµm muèi, nay ®îc Nhµ níc cho phÐp sö dông vµo môc ®Ých kh¸c, bao gåm c¸c trêng hîp sau ®©y: - Nhµ níc dïng diÖn tÝch ®Êt cha sö dông vµ cha giao cho tæ chøc, hé gia ®inh, c¸ nh©n nµo sö dông theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 72 LuËt ®Êt ®ai (kÓ c¶ ®Êt ®ang sö dông kh«ng hîp ph¸p) ®Ó giao cho tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; - Nhµ níc dïng diÖn tÝch ®Êt thu håi cña tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n nµy ®Ó giao cho tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n kh¸c sö dông, kÓ c¶ ®Êt tríc ®©y Nhµ níc ®· giao cho tæ chøc sö dông nay thu håi ®Ó giao cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông; - §Êt sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n vµ lµm muèi ®îc Nhµ níc cho phÐp tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông vµo môc ®Ých kh¸c theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 22 LuËt ®Êt ®ai. Trêng hîp tæ chøc ®îc Nhµ níc giao ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh, lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng, nÕu ®îc Nhµ níc cho phÐp sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng nhµ ë vµ giao cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n qu¶n lý sö dông, th× diÖn tÝch ®Êt giao ®Ó sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng nhµ ë lµ ®èi tîng ph¶i chÞu tiÒn sö dông ®Êt. b) §èi tîng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt lµ tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n (gäi chung lµ ngêi sö dông ®Êt) ®îc Nhµ níc giao ®Êt hoÆc ®îc phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt quy ®Þnh t¹i tiÕt a ®iÓm nµy. c) Kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt khi ®îc Nhµ níc giao ®Êt trong nh÷ng trêng hîp sau ®©y: - §Êt ®îc giao ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n vµ lµm muèi; - §Êt do Nhµ níc cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n thuª ®· nép tiÒn thuª ®Êt;
  2. 2 - §Êt cã nhµ ë thuéc së h÷u Nhµ níc b¸n cho c¸ nh©n hoÆc tæ chøc, ®· tÝnh tiÒn sö dông ®Êt trong gi¸ b¸n nhµ ®Ó nép tiÒn vµo ng©n s¸ch; - §Êt cña tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã nhµ ë trªn ®ã ®ang ë hîp ph¸p (kh«ng thuéc diÖn lÊn chiÕm) nay thùc hiÖn viÖc hîp thøc ho¸ quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ. 2. LÖ phÝ ®Þa chÝnh: a) LÖ phÝ ®Þa chÝnh lµ kho¶n thu khi c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn thùc hiÖn c«ng viÖc vÒ ®Þa chÝnh sau ®©y: - CÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt (bao gåm c¶ cÊp giÊy hîp thøc ho¸ quyÒn sö dông ®Êt); - Chøng nhËn ®¨ng ký biÕn ®éng vÒ ®Êt ®ai, bao gåm: chøng nhËn thay ®æi vÒ chñ sö dông ®Êt, thay ®æi vÒ h×nh thÓ, diÖn tÝch thöa ®Êt, thay ®æi vÒ môc ®Ých sö dông ®Êt; - TrÝch lôc hå s¬ ®Þa chÝnh, gåm trÝch lôc b¶n ®å hoÆc c¸c v¨n b¶n cÇn thiÕt trong hå s¬ ®Þa chÝnh, theo yªu cÇu cña ngêi sö dông ®Êt. b) TÊt c¶ c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n, kh«ng ph©n biÖt ®îc Nhµ níc giao ®Êt hay kh«ng ®îc giao ®Êt, khi ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt mét trong nh÷ng c«ng viÖc vÒ ®Þa chÝnh nªu t¹i tiÕt a ®iÓm nµy, ®Òu ph¶i nép lÖ phÝ ®Þa chÝnh. II- C¨n cø tÝnh møc thu tiÒn sö dông ®Êt vµ lÖ phÝ ®Þa chÝnh: 1. C¨n cø tÝnh møc thu tiÒn sö dông ®Êt lµ diÖn tÝch ®Êt (m2) ®îc giao hoÆc ®îc phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông, gi¸ ®Êt mçi mÐt vu«ng (®/ m2) t¹i thêi ®iÓm thu tiÒn sö dông ®Êt vµ sè tiÒn sö dông ®Êt ®îc miÔn hoÆc gi¶m nép. Sè tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép ng©n s¸ch Nhµ níc ®îc x¸c ®Þnh nh sau: DiÖn tÝch ®Êt Sè tiÒn Sè tiÒn sö ®îc giao hoÆc Gi¸ ®Êt (sö dông dông ®Êt ph¶i = ®îc phÐp chuyÓn x mçi mÐt - ®Êt ®îc nép NSNN môc ®Ých sö vu«ng miÔn hoÆc dông (m2) (®/m2) gi¶m) Trong ®ã: a) DiÖn tÝch ®Êt ®îc giao hoÆc ®îc phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông, lµ diÖn tÝch ®Êt ®îc Nhµ níc giao cho ngêi sö dông ®Êt hoÆc diÖn tÝch ®Êt giao ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n vµ lµm muèi, ®îc Nhµ níc cho phÐp sö dông vµo môc ®Ých kh¸c; diÖn tÝch ®Êt Nhµ níc giao cho tæ chøc sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh, lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng, ®îc Nhµ níc cho phÐp sö dông ®Ó x©y dùng nhµ ë vµ giao cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n qu¶n lý sö dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
  3. 3 b) Gi¸ mçi mÐt vu«ng (®/m2) ®Ó tÝnh tiÒn sö dông ®Êt do UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quy ®Þnh, theo khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt ChÝnh phñ ban hµnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 17-8-1994, phï hîp víi thùc tÕ ®Þa ph¬ng. Trêng hîp ®Êt ®Êu gi¸, th× gi¸ thu tiÒn sö dông ®Êt lµ gi¸ tróng ®Êu gi¸. Gi¸ ®Êt tróng gi¸ thÊp nhÊt ph¶i b»ng gi¸ tÝnh tiÒn sö dông ®Êt cña lo¹i ®Êt cïng h¹ng vµ vÞ trÝ víi ®Êt ®Êu gi¸, do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè quy ®Þnh theo khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt ChÝnh phñ ®· quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 87/CP. §èi víi trêng hîp ®Êt giao ®Ó sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n vµ lµm muèi, ®îc phÐp sö dông vµo môc ®Ých kh¸c, th× gi¸ thu tiÒn sö dông ®Êt lµ gi¸ ®Êt sö dông vµo môc ®Ých khi giao ®Êt. c) Sè tiÒn sö dông ®Êt ®îc miÔn hoÆc gi¶m nép, x¸c ®Þnh nh sau: DiÖn tÝch ®Êt Sè tiÒn sö ®îc giao hoÆc Gi¸ ®Êt Tû lÖ dông ®Êt = ®îc phÐp chuyÓn x mçi mÐt x ®îc miÔn ®îc miÔn hoÆc môc ®Ých sö vu«ng hoÆc gi¶m nép (®) dông(m2) (®/m2) gi¶m Tû lÖ ®îc miÔn hoÆc gi¶m nép tiÒn sö dông ®Êt, thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i môc IV Th«ng t nµy. 2) Møc thu lÖ phÝ ®èi víi tõng c«ng viÖc vÒ ®Þa chÝnh quy ®Þnh nh sau: Sè TT Tªn c«ng viÖc vÒ ®Þa chÝnh §¬n vÞ tÝnh Møc thu (®ång) 1. CÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt: ®/giÊy a. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n + Thuéc x· vïng nói, vïng cao - 5.000 + Thuéc x· trung du, ®ång b»ng - 10.000 + Thuéc vïng ®« thÞ - 20.000 b. Tæ chøc - 100.000 2. Chøng nhËn ®¨ng ký biÕn ®éng vÒ ®Êt ®ai ®/lÇn a. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n + Thuéc x· vïng nói, vïng cao - 5.000 + Thuéc x· trung du, ®ång b»ng
  4. 4 ®« thÞ - 10.000 b. Tæ chøc - 20.000 3. TrÝch lôc hå s¬ ®Þa chÝnh ®/v¨n b¶n hoÆc thöa ®Êt 5.000 III- Kª khai nép tiÒn sö dông ®Êt vµ lÖ phÝ ®Þa chÝnh: 1. Kª khai, nép tiÒn sö dông ®Êt: a) Ngêi sö dông ®Êt thuéc ®èi tîng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt cã nghÜa vô: - Kª khai vµ cung cÊp cho c¬ quan ThuÕ n¬i nép tiÒn sö dông ®Êt c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt cã liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh tiÒn sö dông ®Êt theo mÉu ®Ýnh kÌm Th«ng t nµy. Thêi h¹n kª khai vµ cung cÊp tµi liÖu cÇn thiÕt chËm nhÊt sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®îc th«ng b¸o cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ viÖc ®îc giao ®Êt hoÆc ®îc phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt. Tê khai nép tiÒn sö dông ®Êt ph¶i lËp hai b¶n, sau khi c¬ quan ThuÕ ®· x¸c ®Þnh sè tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép ng©n s¸ch Nhµ níc: lu mét b¶n t¹i c¬ quan ThuÕ, mét b¶n lµm th«ng b¸o nép tiÒn sö dông ®Êt cho ngêi sö dông ®Êt. - Nép ®ñ tiÒn sö dông ®Êt vµo ng©n s¸ch Nhµ níc theo th«ng b¸o cña c¬ quan ThuÕ tríc khi ®îc cÊp giÊy nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc ®îc cÊp giÊy phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt. - §èi víi c¸c ®èi tîng ®îc Nhµ níc giao sö dông ®Êt thuéc quü ®Êt ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng sÏ nép tiÒn sö dông ®Êt theo híng dÉn riªng. Thñ tôc nép tiÒn sö dông ®Êt, thùc hiÖn nh sau: Ngêi sö dông ®Êt c¨n cø vµo th«ng b¸o sè tiÒn ph¶i nép ghi trong tê khai nép tiÒn sö dông ®Êt cña c¬ quan ThuÕ, trùc tiÕp nép tiÒn (tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n) vµo Kho b¹c Nhµ níc. NÕu Kho b¹c cha tæ chøc thu tiÒn cña ngêi sö dông ®Êt th× nép trùc tiÕp cho c¬ quan ThuÕ. Khi nép tiÒn, ngêi nép tiÒn ph¶i ghi vµo giÊy nép tiÒn: ch¬ng, lo¹i, kho¶n, h¹ng t¬ng øng víi tªn ngêi sö dông ®Êt (ngêi ®îc giao ®Êt hoÆc ®îc phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt), môc 28 "tiÒn sö dông ®Êt" môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc quy ®Þnh, sè tiÒn sö dông ®Êt thùc nép vµo ng©n s¸ch. C¬ quan Kho b¹c khi nhËn ®îc tiÒn ph¶i x¸c nhËn vµo giÊy nép tiÒn "®· thu tiÒn", ký tªn, ®ãng dÊu vµ lu©n chuyÓn theo quy ®Þnh.
  5. 5 Trêng hîp c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp thu tiÒn sö dông ®Êt, th× khi thu tiÒn ph¶i cÊp biªn lai cho ngêi nép tiÒn sö dông ®Êt. Biªn lai thu tiÒn sö dông ®Êt do Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) ph¸t hµnh, ký hiÖu CT11, khi sö dông ph¶i ghi râ: tªn ngêi sö dông ®Êt t¬ng øng víi ch¬ng, lo¹i, kho¶n, h¹ng, môc 28 "tiÒn sö dông ®Êt", lËp thµnh ba liªn: liªn 1 chuyÓn cho c¬ quan ThuÕ, liªn 2 cÊp cho ngêi nép tiÒn, liªn 3 lu t¹i ngêi thu tiÒn. TiÒn sö dông ®Êt do Chi côc ThuÕ n¬i cã ®Êt ®îc giao tæ chøc thu ®èi víi c¸c trêng hîp ®îc Uû ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh giao ®Êt theo quy ®Þnh cña LuËt ®Êt ®ai; do Phßng LÖ phÝ tríc b¹ cña Côc ThuÕ tæ chøc thu ®èi víi c¸c trêng hîp ®îc ChÝnh phñ hoÆc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng giao ®Êt theo quy ®Þnh cña LuËt ®Êt ®ai. b) C¬ quan ThuÕ, cã tr¸ch nhiÖm: - Híng dÉn ngêi sö dông ®Êt thùc hiÖn nghiªm chØnh viÖc kª khai nép tiÒn sö dông ®Êt; - KiÓm tra, x¸c minh tµi liÖu kª khai, tÝnh vµ duyÖt sè tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép, thêi h¹n nép, n¬i nép cho ngêi sö dông ®Êt biÕt vµ ®«n ®èc nép tiÒn sö dông ®Êt cho Kho b¹c Nhµ níc theo ®óng thêi h¹n quy ®Þnh. - Thùc hiÖn thu, nép tiÒn sö dông ®Êt vµo ng©n s¸ch Nhµ níc ®èi víi tr- êng hîp c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp thu. TiÒn sö dông ®Êt thu ngµy nµo ph¶i nép ng©n s¸ch ngµy ®ã, trêng hîp ë nh÷ng n¬i xa Kho b¹c, th× thêi gian nép cã thÓ dµi h¬n, nhng chËm nhÊt lµ 10 ngµy ph¶i nép mét lÇn. Trêng hîp trong ngµy sè tiÒn thu ®îc tõ 100 (mét tr¨m) triÖu ®ång trë lªn th× ph¶i nép hÕt sè tiÒn sö dông ®Êt ®· thu vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. d) C¬ quan §Þa chÝnh c¸c cÊp, c¬ quan Nhµ níc thùc hiÖn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¬ quan ThuÕ kiÓm tra viÖc chÊp hµnh chÕ ®é thu, nép tiÒn sö dông ®Êt theo ®óng quy ®Þnh. §ång thêi chØ ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc cÊp giÊy phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt sau khi ngêi sö dông ®Êt ®· nép ®ñ tiÒn sö dông ®Êt ghi trªn giÊy nép tiÒn ®· cã x¸c nhËn cña c¬ quan Kho b¹c Nhµ níc (®èi víi trêng hîp nép tiÒn vµo Kho b¹c) hoÆc biªn lai thu tiÒn sö dông ®Êt do c¬ quan ThuÕ cÊp (trêng hîp c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp thu tiÒn) hoÆc quyÕt ®Þnh miÔn, gi¶m thu tiÒn sö dông ®Êt, phï hîp víi sè tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép ®· ®îc c¬ quan ThuÕ cã thÈm quyÒn ghi trªn th«ng b¸o nép tiÒn (tê khai). 2. Thu, nép lÖ phÝ ®Þa chÝnh: - C¬ quan §Þa chÝnh, c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc vÒ ®Þa chÝnh nªu t¹i ®iÓm 2 môc I Th«ng t nµy, cã nhiÖm vô thu lÖ phÝ ®Þa chÝnh ®ång thêi víi viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc vÒ ®Þa chÝnh, khi thu ph¶i cÊp biªn lai thu tiÒn cho ngêi nép lÖ phÝ. - Biªn lai thu lÖ phÝ ®Þa chÝnh do Bé Tµi chÝnh thèng nhÊt qu¶n lý. Bé Tµi chÝnh uû quyÒn cho Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng in vµ ph¸t hµnh sö dông biªn lai thu lÖ phÝ ®Þa chÝnh thèng nhÊt trªn ®Þa bµn theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh.
  6. 6 C¬ quan §Þa chÝnh huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh, nhËn biªn lai thu lÖ phÝ ®Þa chÝnh t¹i Chi côc ThuÕ n¬i ®ãng trô së, c¬ quan §Þa chÝnh tØnh, thµnh phè, trùc thuéc Trung ¬ng nÕu cã thu lÖ phÝ ®Þa chÝnh, th× nhËn t¹i Côc ThuÕ tØnh, thµnh phè. C¬ quan §Þa chÝnh cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý sö dông, thanh to¸n, quyÕt to¸n biªn lai vµ tiÒn thu lÖ phÝ ®Þa chÝnh víi c¬ quan ThuÕ ®· cÊp biªn lai, theo ®óng chÕ ®é cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. - C¬ quan §Þa chÝnh huyÖn, quËn tæ chøc thu lÖ phÝ ®Þa chÝnh ®Õn tõng x·, phêng. Trêng hîp uû nhiÖm cho x·, phêng thu lÖ phÝ ®Þa chÝnh, th× x·, phêng ®îc trÝch thï lao cho uû nhiÖm thu tû lÖ (%) trªn sè tiÒn lÖ phÝ ®Þa chÝnh ®· thu ®îc tríc khi nép tiÒn vµo ng©n s¸ch Nhµ níc, nh sau: Thµnh phè Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh: 5% (n¨m phÇn tr¨m); c¸c tØnh, thµnh phè kh¸c: 8% (t¸m phÇn tr¨m). Sè tiÒn lÖ phÝ ®Þa chÝnh cßn l¹i sau khi trõ sè ®· trÝch cho uû nhiÖm thu (95% ®èi víi thµnh phè Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh; 92% ®èi víi c¸c tØnh - thµnh phè kh¸c), ph¶i nép vÒ c¬ quan ®Þa chÝnh huyÖn, quËn ®Ó nép toµn bé vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. C¬ quan §Þa chÝnh huyÖn, quËn cã nhiÖm vô sö dông sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n ®Ó theo dâi t×nh h×nh thu, nép lÖ phÝ ®Þa chÝnh trªn ®Þa bµn; tæ chøc thu kÞp thêi lÖ phÝ ®Þa chÝnh ë c¸c x·, phêng vµ mçi th¸ng chËm nhÊt vµo ngµy 10 ph¶i nép hÕt sè lÖ phÝ ph¶i nép cña th¸ng tríc vµo ng©n s¸ch Nhµ níc t¹i Kho b¹c n¬i c¬ quan §Þa chÝnh ®ãng trô së, ghi vµo ch¬ng, lo¹i, kho¶n, h¹ng t¬ng øng môc 35 "lÖ phÝ" môc lôc ng©n s¸ch Nhµ níc quy ®Þnh. Trêng hîp Së §Þa chÝnh tØnh, thµnh phè trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc vÒ ®Þa chÝnh, cã nhiÖm vô thu lÖ phÝ ®Þa chÝnh ®ång thêi víi thùc hiÖn c«ng viÖc ®Þa chÝnh vµ ph¶i nép tiÒn vµo ng©n s¸ch Nhµ níc t¹i Kho b¹c n¬i giao dÞch nh thêi h¹n quy dÞnh ®èi víi c¬ quan §Þa chÝnh huyÖn, quËn. - C¬ quan ThuÕ c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¬ quan §Þa chÝnh kiÓm tra viÖc chÊp hµnh chÕ ®é thu, nép lÖ phÝ ®Þa chÝnh vµo ng©n s¸ch Nhµ níc theo ®óng híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. VI- MiÔn hoÆc gi¶m thu tiÒn sö dông ®Êt 1. §îc miÔn thu tiÒn sö dông ®Êt trong nh÷ng trêng hîp sau ®©y: a) §Êt ®îc giao ®Ó sö dông vµo môc ®Ých c«ng céng, quèc phßng, an ninh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 58, kho¶n 1 §iÒu 65 cña LuËt ®Êt ®ai (trõ ®Êt sö dông vµo x©y dùng nhµ ë cña hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n), cô thÓ nh sau: - §Êt ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp sö dông vµo môc ®Ých c«ng céng, bao gåm ®Êt dïng ®Ó x©y dùng: ®êng giao th«ng, cÇu, cèng, vØa hÌ, hÖ thèng cÊp tho¸t níc, s«ng, hå, ®ª, ®Ëp, trêng häc, bÖnh viÖn, chî, c«ng viªn, vên hoa, khu vui ch¬i cho trÎ em, qu¶ng trêng, s©n vËn ®éng, s©n bay, bÕn c¶ng vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. - §Êt ®îc Nhµ níc giao sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh, bao gåm:
  7. 7 + §Êt sö dông cho c¸c ®¬n vÞ ®ãng qu©n; + §Êt lµm c¸c c¨n cø kh«ng qu©n, h¶i qu©n vµ c¸c c¨n cø qu©n sù kh¸c; + §Êt lµm c¸c c«ng tr×nh phßng thñ quèc gia, trËn ®Þa vµ c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt; + §Êt sö dông vµo c¸c ga, c¶ng qu©n sù; + §Êt lµm c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, khoa häc, kü thuËt phôc vô quèc phßng, quèc phßng kÕt hîp lµm kinh tÕ; + §Êt lµm kho tµng cña lùc lîng vò trang; + §Êt lµm trêng b¾n, thao trêng, b·i thö vò khÝ; + §Êt x©y dùng nhµ trêng, bÖnh viÖn, nhµ an dìng cña lùc lîng vò trang; + §Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh quèc phßng, an ninh kh¸c do ChÝnh phñ quy ®Þnh. b) §Êt dïng ®Ó ë t¹i x· n«ng th«n thuéc miÒn nói, h¶i ®¶o, vïng ®Þnh canh, ®Þnh c, vïng kinh tÕ míi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; c) §Êt giao ®Ó ®Òn bï cho tæ chøc, c¸ nh©n bÞ thu håi ®Êt cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc thÊp h¬n so víi gi¸ trÞ ®Êt bÞ thu håi. Trêng hîp ®Êt ®îc ®Òn bï cã gi¸ trÞ cao h¬n gi¸ trÞ ®Êt bÞ thu håi, th× ngêi sö dông ®Êt ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt phÇn chªnh lÖch gi¸ trÞ gi÷a ®Êt ®îc ®Òn bï vµ ®Êt bÞ thu håi (gi¸ trÞ ®Êt ®îc ®Òn bï - gi¸ trÞ ®Êt bÞ thu håi). 2. §Êt ë cho ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng vµ ®èi tîng chÝnh s¸ch kh¸c, thùc hiÖn theo quy ®Þnh riªng cña ChÝnh phñ. ViÖc miÔn hoÆc gi¶m thu tiÒn sö dông ®Êt nªu t¹i tiÕt b cña ®iÓm 1 vµ ®iÓm 2 môc nµy ®îc x¸c dÞnh trªn c¬ së diÖn tÝch ®Êt thùc tÕ giao cho mçi hé gia ®×nh, c¸ nh©n, nhng chØ miÔn hoÆc gi¶m trong khu«n khæ h¹n møc ®Êt ë, quy ®Þnh t¹i §iÒu 54 vµ §iÒu 57 LuËt ®Êt ®ai. Mçi ®èi tîng ®îc miÔn hoÆc gi¶m thu tiÒn sö dông ®Êt nªu t¹i ®iÓm 1, ®iÓm 2 môc nµy chØ ®îc miÔn hoÆc gi¶m thu tiÒn sö dông ®Êt mét lÇn khi ®îc Nhµ níc giao ®Êt (trõ trêng hîp ®Êt giao ®Ó ®Òn bï cho tæ chøc, c¸ nh©n bÞ thu håi ®Êt th× thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i tiÕt c, ®iÓm 1 môc nµy). TÊt c¶ c¸c lÇn giao ®Êt kh¸c, kh«ng ph©n biÖt giao bæ sung diÖn tÝch vµ thø tù sè lÇn giao ®Êt, ®Òu ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. Thñ tôc miÔn, gi¶m thu tiÒn sö dông ®Êt: Ngêi sö dông ®Êt thuéc diÖn ®îc miÔn hoÆc gi¶m thu tiÒn sö dông ®Êt nªu t¹i ®iÓm 1, ®iÓm 2 môc nµy, ph¶i xuÊt tr×nh cho c¬ quan ThuÕ hå s¬ vµ thùc hiÖn c¸c thñ tôc sau ®©y: - Kª khai víi c¬ quan ThuÕ theo mÉu quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy; - Cã ®¬n ®Ò nghÞ miÔn hoÆc gi¶m thu tiÒn sö dông ®Êt, nªu râ lý do vµ sè lÇn ®· ®îc miÔn hoÆc gi¶m.
  8. 8 §¬n ®Ò nghÞ miÔn hoÆc gi¶m thu tiÒn sö dông ®Êt cña hé gia ®×nh, c¸ nh©n ph¶i cã ý kiÕn x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n phêng, x· n¬i cã hé khÈu thêng tró; - Th«ng b¸o giao ®Êt hoÆc cho phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn. Th«ng b¸o ph¶i ghi cô thÓ: tªn ngêi sö dông ®Êt, lý do ®îc giao ®Êt, môc ®Ých sö dông ®Êt, vÞ trÝ, h¹ng ®Êt, diÖn tÝch, thêi h¹n sö dông ®Êt (nÕu cã); - C¸c hå s¬ kh¸c liªn quan ®Ó x¸c ®Þnh ®óng ®èi tîng thuéc diÖn miÔn, gi¶m thu tiÒn sö dông ®Êt nh: quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ viÖc cho phÐp x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i sö dông ®Êt thuéc diÖn ®îc miÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt, quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt ®ang sö dông vµ ®Òn bï ®Êt kh¸c, giÊy chøng nhËn ngêi cã c«ng víi C¸ch m¹ng vµ ®èi tîng chÝnh s¸ch (b¶n sao ®· ®îc c«ng chøng) v.v... C¬ quan ThuÕ, sau khi nhËn ®îc hå s¬ ®Ò nghÞ miÔn hoÆc gi¶m thu tiÒn sö dông ®Êt, thùc hiÖn kiÓm tra, x¸c minh hå s¬, ®èi chiÕu víi kª khai. NÕu ®óng ®èi tîng thuéc diÖn ®îc miÔn hoÆc gi¶m thu tiÒn sö dông ®Êt, mµ cha ®îc miÔn hoÆc gi¶m thu tiÒn sö dông ®Êt lÇn nµo, th× gi¶i quyÕt miÔn hoÆc gi¶m thu tiÒn sö dông ®Êt cho ngêi sö dông ®Êt trong khu«n khæ h¹n møc ®Êt quy ®Þnh t¹i §iÒu 54 vµ §iÒu 57 LuËt ®Êt ®ai. ViÖc miÔn, gi¶m ph¶i cã quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n ®óng thÈm quyÒn sau ®©y: - Côc ThuÕ quyÕt ®Þnh miÔn hoÆc gi¶m thu tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n ®îc ChÝnh phñ hoÆc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè giao ®Êt theo quy ®Þnh cña LuËt ®Êt ®ai; - Chi côc ThuÕ quyÕt ®Þnh miÔn hoÆc gi¶m thu tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®îc Uû ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh giao ®Êt theo quy ®Þnh cña LuËt ®Êt ®ai. V- Xö lý vi ph¹m vµ khen thëng 1. Ngêi sö dông ®Êt kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc kª khai, kh«ng nép ®Çy ®ñ tiÒn sö dông ®Êt vµ lÖ phÝ ®Þa chÝnh theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy th× kh«ng ®îc giao ®Êt, kh«ng ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc giÊy phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®Ó chiÕm dông tham « hoÆc lµm thÊt tho¸t tiÒn sö dông ®Êt vµ lÖ phÝ ®Þa chÝnh, th× ph¶i båi thêng cho Nhµ níc toµn bé sè tiÒn ®· chiÕm dông, tham « hoÆc thÊt tho¸t vµ tuú theo møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt. C¬ quan ThuÕ vµ c¬ quan §Þa chÝnh, nÕu x¸c ®Þnh sai møc tiÒn sö dông ®Êt hoÆc lÖ phÝ ®Þa chÝnh ph¶i nép, th× ph¶i tr¶ l¹i cho ngêi hép toµn bé sè tiÒn bÞ thiÖt h¹i, chËm nhÊt lµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy ph¸t hiÖn. 3. C¬ quan, c¸n bé ThuÕ vµ §Þa chÝnh hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao, ngêi cã c«ng ph¸t hiÖn c¸c hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, th× ®îc khen thëng theo chÕ ®é chung cña Nhµ níc.
  9. 9 VI- Tæ chøc thùc hiÖn 1. C¬ quan ThuÕ c¸c cÊp cã nhiÖm vô phèi hîp víi c¬ quan §Þa chÝnh híng dÉn, tæ chøc thu tiÒn sö dông ®Êt vµ lÖ phÝ ®Þa chÝnh theo ®óng NghÞ ®Þnh sè 89/CP ngµy 17-8-1994 cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 2. §Ò nghÞ Bé trëng c¸c Bé, Thñ trëng c¸c c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan Trung ¬ng cña §¶ng, §oµn thÓ; Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng híng dÉn, kiÓm tra vµ thi hµnh ®óng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 89/CP vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. 3. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 17-8-1994, c¸c trêng hîp giao ®Êt vµ cho phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt tõ ngµy LuËt ®Êt ®ai cã hiÖu lùc thi hµnh 15-10-1993 ®Õn ngµy 17-8-1994, nÕu cha nép tiÒn sö dông ®Êt, th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. Nh÷ng quy ®Þnh tr- íc ®©y tr¸i víi NghÞ ®Þnh 89/CP vµ híng dÉn t¹i Th«ng t nµy ®Òu b·i bá.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản