Thông tư 02-TM/XNK của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
83
lượt xem
2
download

Thông tư 02-TM/XNK của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02-TM/XNK của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  m sè 02 T M/ X N K  n g µ y  21 th¸ng 2 n¨ m  1997 h íng d É n  thùc hi Ö n  q u y Õt  Þ n h  sè 28/TTg  n g µ y   ® 13 th¸ng 1 n¨ m  1997 c ña C h Ý n h   phñ TiÕp  theo Th«ng     t01TM/XNK  ngµy  24/1/1997 cña  Th¬ng    Bé  m¹i; C¨n  C«ng  sè  cø  v¨n  674  BKH/TMDV   ngµy 31/1/1997 cña  KÕ   Bé  ho¹ch  §Çu   vÒ   t h¹n møc  nhËp  khÈu  n¨m  1997 sau    thèng  khi ®∙  nhÊt      víic¸c Bé,  ngµnh  ªnquan  quy  li   (nh  ®Þnh  i t¹ §iÒu  vµ    4  §iÒu  QuyÕt  6  ®Þnh  28/TTg);Bé     Th¬ng    m¹i híng dÉn  thùc hiÖn quyÕt  ®Þnh  28/TTg  sè  ngµy 13.1.1997  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ      ®èi víimét  m Æt   sè  hµng  nhËp  khÈu  thÓ  sau: cô  nh  I. a n h  m ô c  m Æ t  h µ n g  v µ h¹n m ø c  D n h Ë p  k h È u  n¨ m  1 9 97 ­ThÐp: 500.000      tÊn ­Ph«ithÐp:kho¶ng        900.000  tÊn ­Xi m¨ng:500.000  ­700.000        tÊn   tÊn ­Clinker:    1.100.000 tÊn   ­KÝnh    x©y  dùng:kho¶ng  tr     02  iÖum2 ­¤      kh¸ch:kho¶ng    t«t¶i xe  ,   30.000  chiÕc ­GiÊy:kho¶ng      20.000  tÊn ­§êng:   II. ¬  c h Õ  q u ¶ n  lý n h Ë p  k h È u  C 1.ThÐp:   a.Nh÷ng  i   lo¹ thÐp    trong níc®∙      s¶n xuÊt ®ñ      th× kh«ng  nhËp  khÈu  (danh  môc    t¹ phô    1  i lôcsè  kÌm  theo). b. H¹n    møc  nhËp khÈu    i c¸c lo¹ thÐp trong níc cha      s¶n xuÊt ® îc hoÆc       s¶n  xuÊtcha    ®ñ: 500.000  tÊn. Trong  ®ã: +  ThÐp      c¸clo¹ (danh  i môc    t¹ phô    2  i lôcsè  kÌm  theo)400.000    tÊn +  ThÐp    l¸lµm  ph«i,       c¸n èng  m¹    ®Ó vµ  t«n 100.000  tÊn +  40%   møc  trªnBé  h¹n  nªu    Th¬ng    m¹igiao cho    Tæng  c«ng    tythÐp  thùc  hiÖn. Sè    cßn   l¹ giao    i c¸c doanh nghiÖp  giÊy  cã  phÐp  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu ngµnh  hµng      phïhîp nhËp  khÈu.
  2. 2 c. Ph«i thÐp      1997 nhËp khÈu  kho¶ng 900.000 tÊn (kÓ  nhËp  c¶  khÈu  cña    nghiÖp  vèn  c¸c xÝ  cã  ®Çu      tnícngoµi): Th¬ng     Bé  m¹iph©n  giao cho      c¸c xÝ nghiÖp  luyÖn c¸n thÐp hoÆc     c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp    khÈu  hîp cã    ®ång  cung øng cho    nghiÖp  c¸cxÝ  luyÖn    c¸n thÐp  thùc hiÖn.   d. C¸c  i   lo¹ thÐp  chuyªn dïng kh¸c (danh    môc  i t¹ phô    3  lôc sè  kÌm theo)  c¸c doanh    nghiÖp  giÊy  cã  phÐp  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu ngµnh  hµng    phï hîp  îc nhËp  ®   khÈu  theo nhu cÇu  s¶n xuÊt kinh doanh  lµm  tôc nhËp      vµ  thñ    khÈu    quan    t¹ c¬  i H¶i quan,kh«ng    ph¶iqua  Th¬ng    Bé  m¹i. 2.Xi m¨ng:     ­  Th¬ng    Bé  m¹i ®iÒu  hµnh  nhËp khÈu   bæ sung  kho¶ng  500.000 tÊn  ®Õn  700.000 tÊn theo híng giao Tæng  c«ng      ty xi m¨ng nhËp  khÈu kho¶ng  40%  nhu cÇu  giao  vµ  phÇn  cßn  i l¹ cho      c¸c doanh  nghiÖp  ®ñ   cã  ®iÒu  kiÖn  vÒ vèn,thÞ  êng    tr cung cÊp,kinhnghiÖm      nhËp  khÈu  thùc hiÖn.   ­Klinker:    1.100.000 tÊn   C¨n  kÕ  cø  ho¹ch s¶n    xuÊt xim¨ng,Bé        X©y  dùng ph©n      bæ trùctiÕp h¹n    møc    trªncho    së  c¸c c¬  s¶n  xuÊt xim¨ng, kh«ng        ph¶iqua  Th¬ng      Bé  m¹i.C¸c  c¬  s¶n  së  xuÊt xim¨ng  îcgiao kÕ      ®     ho¹ch  nhËp  khÈu  thÓ    cã  trùctiÕp hoÆc     uû    th¸cnhËp khÈu  theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh. 3.KÝnh    x©y  dùng: Bé  Th¬ng  m¹i  ph©n  giao cho c¸c  doanh nghiÖp  giÊy  cã  phÐp  kinh  doanh  xuÊt nhËp    khÈu  ngµnh  hµng    nhËp  phï hîp  khÈu kho¶ng  tr     02  iÖu m2 kÝnh  x©y  dùng  i   lo¹ trªn3mm     ®Õn     díi12mm   trong níccha      s¶n  xuÊt® îchoÆc       s¶n  xuÊt cha      ®ñ ®¸p  øng nhu  cÇu. Hµng    nhËp chñ  yÕu phôc  x©y  vô  dùng  c¸ctØnh    phÝa Nam. C¸c  i lo¹ kÝnh    mµu  c¸clo¹ kÝnh  vµ    i   kh¸c(kÓ  kÝnh    c¶  tr¾ng  ®é  cã  dµy    tõ 3  m     m trëxuèng  ®Õn   m m       12  trëlªn)doanh  nghiÖp  giÊy  cã  phÐp  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  ngµnh hµng    phï hîp  îc nhËp  ®   khÈu theo nhu cÇu  phôc vô  s¶n  xuÊt,lµm        thñ tôcnhËp khÈu      t¹ H¶i quan,kh«ng  i   ph¶iqua  Th¬ng    Bé  m¹i. 4.¤    t«: ­ H¹n    møc nhËp khÈu    i t¶i  kh¸ch tõ 12  c¸c lo¹ xe  , xe      chç  ngåitrëlªncho        n¨m 1997  kho¶ng 30.000  chiÕc.C¸c    doanh  nghiÖp  giÊy phÐp  cã    kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu ngµnh hµng      phï hîp nÕu  nhu  cã  cÇu  ® îc Bé  th×    Th¬ng    m¹i ph©n  giao kÕ    ho¹ch nhËp    khÈu trong h¹n møc      nµy. ­ C¸c  ixe  lo¹  kh¸c doanh    nghiÖp  giÊy  cã  phÐp kinh doanh xuÊt nhËp  khÈu  ngµnh hµng      ® îcnhËp  phï hîp th×    khÈu theo  nhu cÇu  tu©n  vµ  theo    c¸c quy  ®Þnh  hiÖn hµnh. 5.GiÊy:   a. Nh÷ng  igiÊy  lo¹  sau ®©y  trong    s¶n  níc ®∙  xuÊt    íc m ¾t  ®ñ tr   kh«ng  nhËp khÈu:
  3. 3 +  GiÊy      inb¸o,giÊy viÕt,    giÊy inth     êng,giÊy vÖ      sinh. +  B×a, cartonph¼ng    i     c¸clo¹ . b. Bé    Th¬ng    m¹i ph©n giao cho    c¸c doanh nghiÖp  giÊy  cã  phÐp kinh  doanh  xuÊt nhËp    khÈu ngµnh hµng    phï hîp nhËp khÈu kho¶ng 20.000 tÊn  c¸clo¹ giÊy trong níccha     i       s¶n xuÊt® îchoÆc       cha s¶n xuÊt®ñ    dïng gåm:   ­GiÊy      inchÊtl    îng cao. ­GiÊy    cartonduplex.   Trong  êng  cÇn  tr hîp  thiÕtc¸c Bé,      ngµnh    sÏ xem  xÐt    bæ sung h¹n møc  nh»m   c©n    ®èi cung  cÇu. c.Nh÷ng  i   lo¹ giÊy kh¸cc¸cdoanh        nghiÖp  giÊy phÐp  cã    kinh doanh    xuÊt  nhËp khÈu ngµnh  hµng  îcnhËp  ®   khÈu  theo nhu cÇu s¶n xuÊtkinh doanh      vµ  lµm      thñ tôcnhËp  khÈu    quan    t¹ c¬  i H¶i quan,kh«ng    ph¶iqua  Th¬ng      Bé  m¹i. 6.§êng:   Dù kiÕn s¶n îng ® êng  l   s¶n xuÊt trong nícn¨m        1997  thÓ  cã  ®¸p  øng  ®ñ  nhu cÇu    tiªudïng,v×    vËy   trõ10.000  ® êng    nhËp  tÊn  RE ®∙  khÈu phôc  tÕt vô    §inh söu  dù   u    vµ  tr÷l th«ng   t¹ khu  i vùc miÒn B¾c,  ícm ¾t  tr   kh«ng  nhËp  khÈu. Trêng    hîp cÇn  thiÕtc¸cBé, Ngµnh          sÏxem     xÐt viÖc  nhËp  khÈu    bæ sung  ®Ó   c©n    ®èi nhu  cÇu,b×nh      æn gi¸. III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h ViÖc  ®iÒu hµnh nhËp  khÈu c¸c  Æt   m hµng kh¸c thùc hiÖn theo quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i t01/TM­XNK   ngµy 24.01.1997. Bé   Th¬ng  m¹i    ®Ò nghÞ   c¸c  Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc   ChÝnh  phñ,Uû    ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng, c¬    quan Trung  ¬ng  cña    c¸c ®oµn thÓ  th«ng b¸o    néi dung  Th«ng   t nµy cho    c¸c doanh nghiÖp  thuéc quyÒn qu¶n    lýcña  m×nh  biÕt vµ    thùc hiÖn, ®ång        thêi ph¶n ¸nh  cho  Th¬ng    Bé  m¹i nh÷ng  vÊn    ®Ò ph¸t sinh    trong qu¸  tr×nh thùc   hiÖn    ®Ó kÞp   thêi®iÒu  chØnh      phï hîp.Th«ng  t nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh   tõ ngµy  ®Õn   ký  31.3.1998. Phô  lôc 1 (KÌm  theo Th«ng   02    tsè  TM/XNK ngµy  th¸ng2  21    n¨m  1997 cña  Th¬ng  Bé  m¹i) D a n h  m ô c  c¸c lo¹i  thÐ p  trong n íc ®∙ s¶n x u Êt ® ñ  kh« n g  n h Ë p   h È u k ­ThÐp        ­Φ60mm.   trßntr¬ntõΦ6   ­ThÐp        tõΦ10  trßngai(v»n,®èt,xo¾n, g©n)          Φ36mm ®Õn  
  4. 4 ­C¸c      lo¹ thÐp  i gãc  ®Òu   (ch÷ V)    75mm   tõ20­ ­C¸c      lo¹ thÐp  i h×nh           ­120  m I(H),U (C)tõ60   m ­ C¸c    èng thÐp hµn ®en, èng thÐp h¹n  kÏm  ® êng  m¹  cã  kÝnh ngoµi tõ     14­115  m. m ­ ThÐp    kÌm    l¸m¹  ph¼ng, dµy    tõ 0,25    ­ 0,55,chiÒu      dµi ®Õn  3500mm,  thÐp    kÏm  l¸m¹  d¹ng mói  thÐp    mÇu   vµ  l¸m¹  d¹ng mói. ­C¸c      lo¹ d©y  êng:®en  m,  i th   mÒ ®en  cøng,d©y  kÏm  d©y    m¹  vµ  thÐp  gai. ­Líi    B40. Phô  lôc 2 (KÌm  theo Th«ng   02    tsè  TM/XNK ngµy  th¸ng2  21    n¨m  1997 cña  Th¬ng  Bé  m¹i) D a n h  m ô c  c¸c lo¹ithÐ p  trong n íc c h a s¶n  u Êt ® îc   x vµ  h a s¶n  u Êt ® ñ  c Ç n  n h Ë p  kh È u c x Tæng îng 500.000  l   tÊn  ­ThÐp    gãc  ®Òu   lÖch  vµ  (V,L)tõ80­     300mm   kho¶ng  25.000  tÊn  ­ThÐp    h×nh        U (C)trªn120  m   m 15.000  tÊn  ­ThÐp    h×nh       I(H)trªn120  m   m 15.000  tÊn  ­ThÐp      l¸dÇy    tõ3,75 m m       trëxuèng  200.000  tÊn Trong  ®ã: +  ThÐp    l¸lµm  nguyªn liÖu c¸n èng  m¹        vµ  kÏm  kho¶ng  100.000  tÊn + ThÐp    kÌm  thÐp    mÇu   l¸m¹  vµ  l¸m¹  d¹ng  cuén   s¶n  ®Ó   xuÊtt«n mói        dµi 100.000  tÊn  ­ThÐp    tÊm  dÇy    tõ3,75­ m m   34  120.000  tÊn  ­ThÐp    x©y  dùng  Æc   ® chñng  kh¸c125.000    tÊn ­Ph«ithÐp        tõ45x45  ®Õn   130  130  m   x  m 900.000  tÊn. Phô  lôc  3 sè  (KÌm  theo Th«ng   02    tsè  TM/XNK ngµy  th¸ng2  21    n¨m  1997 cña  Th¬ng  Bé  m¹i) D a n h  m ô c  c¸c lo¹i  thÐ p  c h u yªn d ô n g   m   lµ thñ tôc n h Ë p   h È u    c¬ q u a n   ¶i q u a n k t¹i H
  5. 5 1.ThÐp    ch÷      U,Itrªn400    trëlªn 2.L¸ tr¸ngthiÕc       3.B¨ng    thÐp  (B¨ng nÑp    hßm,  b¨ng ìi   l   b¨ng  ®¹p.. ) ca, xe  . 4.L¸ silic        lµm  biÕn  thÕ  )41    (­  trëlªn 5.L¸ máng      tr¸ngmen   6.ThÐp    (nhÝp  t«,toa xe)   lßxo  «      7.ThÐp  lip(kho¸,   ca     quy  chÕ    tõs¬n) 8.ThÐp    chèng    lß,ray 9.Ray    P43 10.ThÐp    lµm  bi 11.D©y      lâique  hµn 12.D©y        lâi nh«m c¸p 13.D©y    tanh lèp,nan      hoa 14.ThÐp      b¹c   l¸giã,¸nh  15.ThÐp    lßng m¸ng   16.C¸p    thÐp,c¸p phanh  ®¹p      xe  17.èng    thÐp      nåih¬i,biÕn  thÕ 18.èng    ®en  dÉn  dÇu  (100    trëlªn) 19.èng    kh«ng  gØ 20.èng    ®en        cìlín(tõ500    trëlªn) 21.ThÐp      hîp kim 22.ThÐp    lµm  guèc  xÝch 23.Fe        ro Mn 1,5 24.Fe      ro kh¸c 25.§ång    i   c¸clo¹ 26.Nh«m     d©y  èng,nh«m     +    tháilµm    c¸p nh«m 27.Angtimon   28.Angtipi   txong 29.Manhe   30.Kim  i   lo¹ mµu    kh¸c  31.Ch×    thái  , ch×  d©y 32.KÏm      l¸in 33.VËt      liÖu hµn  34.D©y      c¸p nh«m
Đồng bộ tài khoản