Thông tư 03/1998/TT-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
55
lượt xem
1
download

Thông tư 03/1998/TT-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/1998/TT-BTS về quản lý hoạt động nghề cá của người và phương tiện nước ngoài trong các vùng biển của Việt Nam do Bộ Thủy sản ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định 49/1998/NĐ-CP ngày 13/7/1998 của Chính phủ về quản lý hoạt động nghề cá của người và phương tiện nước ngoài trong các vùng biển của Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/1998/TT-BTS

 1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/1998/TT-BTS Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TH Y S N S 03/1998/TT-BTS NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 1998 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH 49/1998/N -CP NGÀY 13-7-1998 C A CHÍNH PH V QU N LÝ HO T NG NGH CÁ C A NGƯ I VÀ PHƯƠNG TI N NƯ C NGOÀI TRONG CÁC VÙNG BI N C A VI T NAM Căn c Ngh nh s 49/1998/N -CP ngày 13-7-1998 c a Chính ph ; Sau khi th ng nh t v i các B liên quan; B Thu s n hư ng d n m t s i m c th như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG V ĂNG KÝ VÀ C P GI Y ĂNG KÝ HO T NG NGH CÁ (SAU ÂY VI T T T LÀ GI Y ĂNG KÝ): 1. i tư ng: Gi y ăng ký ư c c p cho phương ti n nư c ngoài và ngư i i trên phương ti n ó, ho t ng ngh cá trong các vùng bi n c a Vi t Nam. 1.1. Phương ti n nư c ngoài: 1.1.1. Thu c s h u: - Cá nhân, doanh nghi p nư c ngoài, t ch c qu c t không có qu c t ch Vi t Nam, không ăng ký ho t ng t i Vi t Nam. - Doanh nghi p Thu s n ho c có ho t ng Thu s n có v n u tư nư c ngoài ư c thành l p và ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 1.1.2. Không ăng ký qu c t ch Vi t Nam. 1.1.3. Riêng các tàu không ph i là tàu khai thác h i s n và các tàu không tham gia và ho t ng ngh cá, ra vào các c ng qu c gia theo quy nh c a B Lu t hàng h i Vi t Nam, th c hi n các h p ng thương m i v xu t nh p khNu hàng hoá (k c hàng hoá là h i s n) thì không thu c i tư ng thi hành Ngh nh s 49/1998/N -CP. 1.2. Ngư i i trên phương ti n nư c ngoài: là ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam (n u có, tr giám sát viên Vi t Nam) làm vi c trên phương ti n theo ch c danh m i ngư i. 2. i u ki n:
 2. 2.1. ã có m t trong các lo i Gi y phép do B K ho ch và u tư c p sau ây: - Gi y phép u tư - Gi y phép H p tác kinh doanh. 2.2. Có gi y phép ho c văn b n cho phép c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng ho c B Thu s n n u h p tác v i bên Vi t Nam trên cơ s h p ng h p tác khoa h c k thu t v lĩnh v c thu s n như: i u tra, th nghi m, hu n luy n k thu t... 2.3. H p ng thương m i có ý ki n ng ý c a B Thu s n ho c S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn v s n phNm thu s n xu t khNu. 2.4. Trong các trư ng h p c th , ch phương ti n ph i tho mãn các yêu c u nêu t i các i m 1, 2, 3 c a m c II dư i ây: 3. Cơ quan c p Gi y ăng ký. B Thu s n u quy n cho C c B o v Ngu n l i Thu s n là cơ quan duy nh t ti p nh n h sơ, c p m i, gia h n, i Gi y ăng ký cho phương ti n nư c ngoài ho t ng ngh cá trong các vùng bi n c a Vi t Nam và s thông báo k t qu cho ngư i có ơn xin phép sau 5 ngày, k t th i i m nh n h sơ tr c ti p ho c nh n ư c theo d u bưu i n. 4. Nh n Gi y ăng ký và n p l phí: - Khi n p ơn và h sơ, ch phương ti n s nh n Gi y ch ng nh n ã n p h sơ và ngày h n thông báo k t qu xét duy t. - N u sau 30 ngày k t ngày ư c h n mà ch phương ti n ho c ngư i ư c u nhi m không t i cơ quan c p gi y ăng ký ho t ng ngh cá nh n Gi y ăng ký ho c b sung h sơ (tr các trư ng h p b t kh kháng) thì B Thu s n s không gi i quy t vi c c p Gi y ăng ký, ho c gia h n Gi y ăng ký theo ơn cũ. - L phí Gi y ăng ký n p t i C c B o v ngu n l i Thu s n theo quy nh c a B Tài chính t i Thông tư Liên B s 07 TT/LB ngày 01-4-1993 c a B Tài chính và B Thu s n. - L phí có th thu b ng ngo i t t do chuy n i ư c quy i t m c l phí b ng ti n Vi t Nam, theo t giá Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m thu l phí. II. CÁC LO I GI Y ĂNG KÝ XÉT C P 1. C p Gi y ăng ký l n u: 1.1. Xin c p gi y ăng ký: Ch phương ti n ph i l p h sơ xin ăng ký cho t ng phương ti n và ngư i i trên phương ti n g i n C c B o v ngu n l i Thu s n.
 3. H sơ bao g m: 1.1.1. ơn xin ăng ký ho t ng ngh cá (theo m u c a B Thu s n). 1.1.2. M t trong các lo i Gi y phép ã c p nêu t i i m 2.1, 2.2 m c I, ho c h p ng thương m i nêu t i i m 2.3 m c I c a Thông tư này. 1.1.3. H sơ phương ti n. - Gi y ăng ký c a phương ti n do cơ quan có thNm quy n c a nư c mà phương ti n mang qu c t ch c p; - Gi y ăng ki m c a phương ti n do cơ quan ăng ki m c a nư c mà phương ti n mang qu c t ch, ăng ký ho c treo c ho c c a m t qu c gia khác c p ho c c a cơ quan ăng ki m Vi t Nam c p; - nh ch p phương ti n phía trư c, sau, m n trái, m n ph i ( nh màu, kích thư c 9x13 m i nh 1 chi c). 1.1.4. Danh sách, ch c danh, nh c a t ng ngư i trên phương ti n do ch phương ti n kê khai và xác nh n. 1.1.5. Gi y u nhi m cho ngư i i di n ho c i tác Vi t Nam (n u có) trong trư ng h p ch phương ti n không tr c ti p xin c p Gi y ăng ký. 1.1.6. i v i phương ti n thu c doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c thành l p và ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, ho c phương ti n thu c các D án h p tác nghiên c u khoa h c thì ch c n l p h sơ g m các kho n 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 i m 1.1 này g i C c B o v ngu n l i Thu s n xem xét. 1.2. Xét c p gi y ăng ký. 1.2.1. Căn c xét c p gi y ăng ký. - H sơ y và h p l . - Gi y ăng ki m c a phương ti n còn th i h n ít nh t là 12 tháng. 1.2.2. Sau 5 ngày k t khi nh n ư c h sơ y và h p l , C c B o v ngu n l i Thu s n s thông báo k t qu xét duy t. i v i phương ti n nói t i kho n 1.1.6 i m 1.1 m c II nêu trên, B Thu s n s ph i h p v i các B K ho ch và u tư, B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng c p Gi y ăng ký. 1.3. Th i h n c a Gi y ăng ký: i v i phương ti n thu c doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, thu c d án h p tác nghiên c u khoa h c thì th i h n c p l n u là 24 tháng.
 4. i v i các phương ti n ch ho t ng lĩnh v c thu gom, v n chuy n hàng h i s n thì th i h n không quá 12 tháng. 2. Gia h n gi y ăng ký. 2.1. Các trư ng h p sau ây ư c xét gia h n Gi y ăng ký: - Các Gi y phép ã nêu t i các i m 2.1, 2.2 và 2.3 m c I Thông tư này v n còn hi u l c không ít hơn 12 tháng. - Th i gian b t u tri n khai ho t ng ch m ho c k t thúc b kéo dài t 30 n 45 ngày so v i th i i m ghi trong Gi y ăng ký mà có lý do chính áng. - Ý ki n phê chuNn cho phép kéo dài th i gian th c hi n h p ng c a các d án, ho c các Gi y phép ư c gia h n... c a các cơ quan có thNm quy n c p các lo i Gi y phép ó. - Không có vi ph m nào b x ph t theo các quy nh pháp lu t Vi t Nam trong quá trình ho t ng t i Vi t Nam. - Ch phương ti n ph i g i h sơ xin gia h n n C c B o v ngu n l i trư c khi Gi y ăng ký h t th i h n ít nh t là 15 ngày. 2.2. H sơ xin gia h n: - ơn xin gia h n. - Các báo cáo ho t ng c a phương ti n trong th i gian c a Gi y ăng ký ã c p. - Nh ng thay i c a phương ti n và ngư i i trên phương ti n (n u có). - Gi y ăng ký ã c p. 2.3. Xét gia h n Gi y ăng ký: - C c B o v ngu n l i Thu s n xem xét và thông báo k t qu xét duy t sau 3 ngày k t khi nh n ư c ơn và h sơ xin gia h n. - i v i phương ti n chuyên dùng v n t i hàng thu s n thì vi c gia h n và th i h n gia h n ư c xem xét trong t ng trư ng h p c th nhưng không quá 2 l n và m i l n gia h n không quá 6 tháng. 3. i và c p l i Gi y ăng ký: 3.1. Các trư ng h p sau ây ư c xét i và c p l i Gi y ăng ký: 3.1.1. Có s thay i v n i dung ho t ng ngh cá ã ư c B Thu s n Vi t Nam phê duy t; ho c có s thay i v n i dung ho t ng nghiên c u khoa h c ã ư c B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng phê duy t.
 5. 3.1.2. Gi y ăng ký cũ b rách, nát trong quá trình s d ng. 3.1.3. Thay i phương ti n do phương ti n cũ b h ng không có kh năng ph c h i và Gi y ăng ký còn th i h n t 1 năm tr lên. 3.1.4. Gi y ăng ký b m t trong các trư ng h p có lý do chính áng. 3.1.5. Phương ti n v n chuy n ã ư c 2 l n gia h n nhưng không có vi ph m. 3.2. H sơ xin i và c p l i Gi y ăng ký: 3.2.1. ơn xin i ho c c p l i Gi y ăng ký ho t ng ngh cá, trình bày rõ lý do; kèm theo Gi y ăng ký cũ (n u có). 3.2.2. i v i trư ng h p xin i Gi y ăng ký cho phương ti n thay th phương ti n cũ, ch phương ti n ph i l p h sơ g m: - ơn xin i (trình bày rõ lý do). - Gi y ăng ký ã c p. - H sơ phương ti n như quy nh i v i phương ti n xin c p l n u. 3.3. Xét c p l i Gi y ăng ký: 3.3.1. C c B o v ngu n l i Thu s n xem xét và thông báo k t qu xét duy t sau 5 ngày, k t khi nh n ư c ơn và h sơ y và h p l . 3.3.2. Th i h n c a Gi y ăng ký ư c c p l i như th i h n c a Gi y ăng ký ã c p. 3.4. L phí. 3.4.1. i v i trư ng h p c p l i các Gi y ăng ký b rách nát, b m t, phương ti n v n chuy n ã ư c 2 l n gia h n thì m c thu l phí như v i trư ng h p gia h n Gi y ăng ký. 3.4.2. i v i trư ng h p thay i phương ti n thì m c thu l phí như trư ng h p c p l n u. III. QU N LÝ HO T NG NGH CÁ TRONG CÁC VÙNG BI N VI T NAM: Trong quá trình ho t ng ngh cá trên vùng bi n Vi t Nam, ngư i và phương ti n nư c ngoài ph i tuân th các quy nh sau: 1. D u hi u nh n bi t c a phương ti n. - Tên, s ăng ký, ký hi u, màu sơn c a phương ti n ph i rõ ràng. Tàu, thuy n ph i ư c sơn, k rõ tên và s ăng ký hai bên Cabin và hai bên m n tàu.
 6. - Treo qu c kỳ Vi t Nam trên nh c t cao nh t c a phương ti n trong su t th i gian t i Vi t Nam. Qu c kỳ Vi t Nam có kích thư c nh nh t là 1,2m x 0,8m. Qu c kỳ ph i ư c thay m i khi b rách, cũ ho c b phai màu. - Trang b y các lo i c hi u, èn hi u và phương ti n thông tin liên l c tình tr ng ho t ng t t. 2. Giám sát viên Vi t Nam. 2.1. B thu s n s c t 1 n 2 giám sát viên làm vi c trên các phương ti n nư c ngoài ho t ng khai thác h i s n, i u tra thăm dò, nghiên c u khoa h c, hu n luy n k thu t... C c b o v Ngu n l i thu s n s thông báo cho ch phương ti n bi t khi nh n Gi y ăng ký v s ngư i, a i m nh n và tr giám sát viên; th i gian làm vi c c a giám sát viên trên phương ti n. 2.2. Nhi m v c a giám sát viên: - Giám sát các ho t ng và vi c tuân th pháp lu t Vi t Nam c a ngư i và phương ti n nư c ngoài ho t ng ngh cá trên vùng bi n Vi t Nam - Báo cáo cho C c B o v Ngu n l i thu s n, Chi C c B o v Ngu n l i Thu s n (nơi qu n lý giám sát viên Vi t Nam) ho c các cơ quan có thNm quy n bi t các thông tin liên quan n ho t ng c a ngư i và phương ti n nư c ngoài theo nhi m v ư c giao m t cách y , k p th i. 2.3. Quy n h n c a Giám sát viên. - Yêu c u sĩ quan, thuy n viên th c hi n nghiêm ch nh lu t pháp Vi t Nam và các quy nh ghi trong Gi y ăng ký. - Yêu c u thuy n trư ng ưa phương ti n v c ng ho c b n u g n nh t trong trư ng h p phát hi n ngư i và phương ti n có hành vi vi ph m nghiêm tr ng pháp lu t Vi t Nam. - xu t v i cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam v hình th c, m c ph t iv i ngư i và phương ti n trong các trư ng h p c th . - ư c ki m tra, giám sát m i ho t ng trên phương ti n, k c các thi t b dò cá, thông tin liên l c... có trên phương ti n. 2.4. Quy n l i c a Giám sát viên. - ư c hư ng ch sinh ho t ăn, như sĩ quan trên phương ti n. - ư c quy n s d ng các thi t b thông tin liên l c c a phương ti n làm vi c. 3. Ch báo cáo.
 7. M i phương ti n ư c c p Gi y ăng ký trên vùng bi n Vi t Nam ph i ch p hành nghiêm ch nh ch báo cáo theo quy nh sau ây: 3.1. i v i các phương ti n ho t ng trong lĩnh v c khai thác h i s n ph i th c hi n báo cáo g m: 3.1.1. Báo cáo hàng ngày do thuy n trư ng th c hi n 24 gi 1 l n và g i cho i tác Vi t Nam. - Báo cáo hàng ngày v i các n i dung: - Ngư trư ng ho t ng (xác nh b ng to ). - Tình hình ho t ng, k t qu khai thác. - Nh ng v n khác, n u có. 3.1.2. Báo cáo k t thúc chuy n bi n: Báo cáo k t thúc chuy n bi n do thuy n trư ng th c hi n g i cho Chi c c B o v Ngu n l i Thu s n nơi c giám sát viên i trên phương ti n và cho i tác Vi t Nam. Báo cáo ư c th c hi n khi phương ti n k t thúc chuy n bi n. N i dung báo cáo g m: - Khu v c ho t ng (xác nh b ng to ). - Th i gian chuy n bi n, th i gian th c t ho t ng trên bi n. - Các lo i ngh ã s d ng. - T ng s n lư ng và ch ng lo i có trên phương ti n, trong ó s n lư ng ánh b t c a chuy n bi n. - Nh ng v n khác, n u có. 3.2. i v i phương ti n chuyên dùng thu gom, v n chuy n h i s n ph i th c hi n báo cáo chuy n. Báo cáo chuy n do thuy n trư ng th c hi n g i cho i tác Vi t Nam. Báo cáo g m các n i dung sau: - a i m nh n hàng ho c khu v c thu gom s n phNm. - T ng s hàng thu s n có trên phương ti n và ch ng lo i thu s n. - Th i gian lưu l i c ng ho c khu v c thu gom. - Nh ng v n khác liên quan, n u có.
 8. 3.3. i v i phương ti n dùng trong lĩnh v c nuôi tr ng thu s n ph i th c hi n báo cáo nh kỳ theo chu trình v t nuôi, cây tr ng. Báo cáo nh kỳ do ngư i qu n lý phương ti n th c hi n g i cho Chi c c b o v Ngu n l i Thu s n c a a phương ư c giao trách nhi m qu n lý vùng t, vùng bi n ven b ó. N i dung báo cáo g m các i m chính sau: - i tư ng nuôi, tr ng. - Di n tích ho c l ng bè nuôi, tr ng. - S n lư ng và doanh s . - Chi phí các kho n. - S lư ng và nơi tiêu th (trong, ngoài nư c). - Các lo i hoá ch t ã s d ng. 3.4. i v i các phương ti n ho t ng trên các lĩnh v c hu n luy n k thu t, kh o sát, i u tra, thăm dò, th nghi m ...v.v. ph i th c hi n báo cáo chuy n bi n. Báo cáo chuy n bi n do thuy n trư ng th c hi n g i C c B o v Ngu n l i Thu s n và i tác Vi t Nam. N i dung báo cáo g m các n i dung sau: - Khu v c ho t ng (xác nh b ng to ) - Th i gian ho t ng c a chuy n bi n. - N i dung ch y u c a ho t ng (hu n luy n, th nghi m...). - S n phNm h i s n thu ư c trong quá trình ho t ng. - K t qu t ư c sau chuy n bi n. - M c tiêu, khu v c và th i gian d ki n c a chuy n sau. - S thay i ngư i Vi t Nam, nư c ngoài có trên phương ti n so v i Gi y ăng ký ã c p. - Nh ng v n khác, n u có. 3.5. Báo cáo trư c khi r i kh i vùng bi n Vi t Nam. Báo cáo do thuy n trư ng th c hi n g i C c B o v Ngu n l i Thu s n và i tác Vi t Nam trư c khi r i kh i vùng bi n Vi t Nam ít nh t 3 ngày.
 9. Báo cáo g m các i m chính sau: - T ng h p tình hình và k t qu ho t ng trong th i gian ho t ng t i các vùng bi n Vi t Nam. - Lý do r i kh i vùng bi n Vi t Nam. - Th i gian r i kh i vùng bi n Vi t Nam. - Các v n khác. 3.6. Các t ch c, cá nhân Vi t Nam tr c ti p ký h p ng (là i tác Vi t Nam) có trách nhi m thông báo các thông tin v ho t ng ngh cá c a ngư i và phương ti n nư c ngoài trong các vùng bi n c a Vi t Nam theo yêu c u c a các cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam. Theo nh kỳ (6 tháng, 1 năm) và k t thúc h p ng ph i t p h p và t ng k t, báo cáo k t qu ho t ng c a ngư i và phương ti n nư c ngoài cho C c B o v Ngu n l i Thu s n. Các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có qu n lý thu s n nơi có doanh nghi p 100% v n nư c ngoài ho t ng ngh cá, có trách nhi m báo cáo hàng năm cho B Thu s n v ho t ng c a các doanh nghi p ó. 4. Phương ti n r i kh i vùng bi n Vi t Nam: 4.1. Khi phương ti n r i kh i vùng bi n Vi t Nam trong các trư ng h p Gi y ăng ký h t h n, ho c nh kỳ theo k ho ch, ho c t xu t, ch phương ti n ph i có nghĩa v : - Thông báo trư c cho C c B o v Ngu n l i Thu s n bi t ít nh t là 3 ngày n u là trư ng h p Gi y ăng ký h t h n ho c nh kỳ; ho c trư c ít nh t là 24 gi trong trư ng h p t xu t. - Th c hi n báo cáo nêu t i i m 3.5 m c III Thông tư này. - Th c hi n y các nghĩa v theo pháp lu t Vi t Nam và các cam k t ã ký k t. - Tr Giám sát viên Vi t Nam t i a i m ã ư c quy nh. 4.2. C c B o v Ngu n l i Thu s n có trách nhi m thông báo cho các cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam và các L c lư ng ki m soát trên bi n c a Vi t Nam quy nh t i i u 14 c a Ngh nh s 49/1998/N -CP. 5. Phương ti n ng ng ho t ng: Trong th i h n c a Gi y ăng ký, n u phương ti n mu n ng ng ho t ng thì ch phương ti n ph i báo cáo C c B o v Ngu n l i Thu s n bi t trư c ít nh t 3 ngày v lý do và th i i m d ki n ng ng ho t ng. Trư ng h p ng ng do b t kh kháng, ch phương ti n ph i thông báo ngay cho C c B o v Ngu n l i Thu s n và Chi C c B o v ngu n l i Thu s n nơi g n nh t.
 10. 6. Phương ti n ra vào c ng bi n Vi t Nam: Phương ti n ra vào c ng bi n Vi t Nam ph i tuân th các quy nh theo B lu t Hàng h i Vi t Nam. IV.X LÝ VI PH M: 1.B t gi ngư i và phương ti n nư c ngoài vi ph m 1.1. Trình t th t c b t gi : - Khi ngư i và phương ti n nư c ngoài ho t ng ngh cá trên các vùng bi n Vi t Nam vi ph m các quy nh c a Ngh nh 49/1998/N -CP ho c các quy nh khác có liên quan c a Pháp lu t Vi t Nam, L c lư ng ki m soát trên bi n c a Vi t Nam có quy n b t gi , áp gi i giao cho cơ quan có thNm quy n x lý. - Khi b t gi trên bi n, L c lư ng ki m soát ph i l p biên b n vi ph m t i ch , niêm phong các trang thi t b thông tin liên l c, s nh t ký hành trình, máy nh v và tang v t; gi nguyên hi n tr ng c a phương ti n, áp gi i vào c ng ho c b n u g n nh t giao cho cơ quan có thNm quy n x lý. - Biên b n vi ph m t i ch ph i g m các i m cơ b n như: ngày gi , to , tên phương ti n, tên thuy n trư ng ho c ngư i qu n lý, hành vi vi ph m, k c hành ng ch ng i, ho c ch y tr n L c lư ng ki m soát; tang v t (h i s n, ngư c , d ng c dùng ho t ng vi ph m); các trang thi t b có trên phương ti n... - Trình t , th t c vi c b t gi , áp gi i ngư i và phương ti n ph i tuân theo úng quy nh c a Ngh nh 49/1998/N -CP và các quy nh khác có liên quan c a Pháp lu t Vi t Nam. 1.2. i tư ng t m gi . - Vi c t m gi ngư i ch áp d ng v i thuy n trư ng ho c ngư i qu n lý, i u hành phương ti n vi ph m và ngư i tr c ti p có hành vi vi ph m ho c ch ng i nhân viên thi hành công v c a Vi t Nam. - Ngư i tr c ti p có hành vi vi ph m (k c thuy n trư ng) là ngư i c ý ho c không tuân theo m nh l nh c a thuy n trư ng, c a ngư i qu n lý, i u hành phương ti n i u khi n phương ti n xâm ph m vào vùng bi n Vi t Nam ánh b t tr m h i s n, ho c s d ng các ngư c , d ng c không ư c phép, ho c không úng ngư trư ng, th i gian... ã ghi trong Gi y ăng ký, ho c ch ng i nhân viên thi hành công v c a Vi t Nam. - Nh ng ngư i còn l i i trên phương ti n u không áp d ng ch t m gi , nhưng ph i qu n lý trong th i gian phương ti n b áp gi i vào b n khi h i hương. 2. X lý vi ph m. 2.1. i v i phương ti n nư c ngoài không có Gi y ăng ký ho c s d ng Gi y ăng ký m t giá tr :
 11. - Ph t ti n 100 tri u ng v i trư ng h p không có Gi y ăng ký. - Ph t ti n 50 n 70 tri u ng v i trư ng h p s d ng Gi y ăng ký ã m t giá tr , ho c Gi y ăng ký ã h t h n t 31 ngày tr lên k t ngày h t h n. 2.2. i v i phương ti n nư c ngoài có Gi y ăng ký mà có các hành vi vi ph m các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác có liên quan: - Ph t ti n 100 tri u ng i v i các hành vi s d ng ch t n , xung i n ho c hoá ch t khai thác h i s n; ph c h i tr ng thái ban u n u làm thay i sinh c nh c a các loài h i s n, bu c x lý ô nhi m n u gây ô nhi m; - Ph t ti n 70 tri u ng i hành vi s d ng lư i có kích thư c m t lư i nh hơn quy nh. - Ph t ti n 70 tri u ng v i hành vi khai thác có m c ích thương m i các i tư ng h i s n trong danh m c c m. - Ph t ti n 70 tri u ng i v i hành vi tàng tr các lo i ch t n , ch t c. - Ph t ti n 50 tri u ng i v i hành vi tàng tr trên phương ti n các ngư c , công c b c m s d ng. - Ph t ti n 50 tri u ng i v i hành vi phá ho i các r n san hô. - Ph t ti n t 30-50 tri u ng v i hành vi khai thác không nh m m c ích thương m i các i tư ng h i s n trong danh m c c m. - Ph t ti n 30 tri u ng i v i hành vi s d ng Gi y ăng ký quá th i h n nhi u nh t 30 ngày k t ngày h t h n. - Ph t ti n 20 tri u ng và bu c khôi ph c l i tr ng thái ban u i v i các hành vi khác làm thay i nơi cư trú, sinh s n c a các loài h i s n. - Ph t ti n 20 tri u ng và bu c th xu ng bi n i v i hành vi thu gom, v n chuy n, xu t nh p khNu gi ng h i s n trái phép và b t ch thu toàn b h i s n ó. - Ph t ti n 20 tri u ng i v i hành vi ho t ng không úng khu v c ã ư c quy nh trong Gi y ăng ký. - Ph t ti n 20 tri u ng i v i hành vi s d ng lo i ngh ho c công c không úng quy nh ghi trong Gi y ăng ký. - Ph t ti n 20 tri u ng v i hành vi ch y tr n, gây c n tr cho ngư i thi hành công v . - Ph t ti n 10 tri u ng v i hành vi s a ch a, tNy xoá các ch ng t , gây tr ng i cho vi c i u tra, xác minh hành vi vi ph m, phi tang tang v t. - Ph t ti n 10 tri u ng i v i hành vi nuôi , th các lo i h i s n ã nhi m b nh.
 12. - Ph t ti n 5 tri u ng i v i hành vi không th c hi n thư ng xuyên các bi n pháp phòng ng a d ch b nh nơi nuôi tr ng h i s n. - Ph t ti n 5 tri u ng i v i hành vi lăng m ngư i th a hành công v . 3. Nh ng trư ng h p vi ph m nghiêm tr ng là: - Không có Gi y ăng ký ho t ng ngh cá mà vào sâu trong các vùng bi n c a Vi t Nam; thuy n trư ng ho c phương ti n xâm ph m nhi u l n ánh b t tr m h i s n; s d ng vũ khí ch ng l i, ch y tr n l c lư ng ki m soát trên bi n c a Vi t Nam; hành vi vi ph m có tính ch t hu di t các loài h i s n ho c phá ho i môi trư ng s ng c a h i s n... - Có Gi y ăng ký ho t ng ngh cá nhưng ã ít nh t 2 l n b x ph t theo quy nh c a Ngh nh 49/1998/N -CP trong th i gian ho t ng c a Gi y ăng ký ư c c p; hành vi vi ph m có tính ch t hu di t các loài h i s n ho c phá ho i môi trư ng s ng c a h i s n; 4. Các trư ng h p t m ình ch , ình ch và thu h i Gi y ăng ký ho t ng ngh cá: - T m ình ch Gi y ăng ký trong th i h n 3 tháng trong trư ng h p t ng s ti n ph t t i 50 tri u ng. - ình ch Gi y ăng ký trong th i h n 6 tháng trong trư ng h p t ng s ti n ph t t 100 tri u ng tr lên ho c ã b t m ình ch 1 l n. - Thu h i Gi y ăng ký trong trư ng h p b truy c u trách nhi m hình s khi có hành vi nghiêm tr ng ho c ã b ình ch 1 l n, ho c các lo i Gi y phép nêu t i các i m 2.1, 2.2 và 2.3 m c I c a Thông tư này b thu h i. V. TH M QUY N X LÝ VI PH M: 1. B Thu s n u quy n cho C c B o v ngu n l i Thu s n ra quy t nh t m ình ch , ình ch ho c thu h i Gi y ăng ký ho t ng ngh cá; xu t ki n ngh Chính ph , các cơ quan có thNm quy n ình ch ho c thu h i các Gi y phép quy nh t i i u 6 c a Ngh nh s 49/1998/N -CP. 2. Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có thNm quy n x lý vi ph m theo quy nh t i i u 19 c a Ngh nh 49/1998/N -CP. 3. Các l c lư ng ki m soát trên bi n: 3.1. C nh sát bi n, B i Biên phòng và Thanh tra b o v ngu n l i Thu s n có nhi m v tu n tra, ki m soát các ho t ng ngh cá trên bi n, có quy n b t gi ngư i và phương ti n nư c ngoài vi ph m pháp lu t Vi t Nam, l p biên b n vi ph m t i ch , niêm phong các trang thi t b thông tin liên l c, s hành trình, máy nh v và tang v t, gi nguyên hi n tr ng áp gi i v c ng, b n u g n nh t giao cho cơ quan có thNm quy n x lý vùng v i y h sơ, tang v t theo quy nh c a Pháp lu t Vi t Nam.
 13. 3.2. Các l c lư ng thanh tra chuyên ngành khác ho t ng trên bi n có trách nhi m thông báo và ph i h p v i các l c lư ng C nh sát bi n, B i Biên phòng, Thanh tra B o v ngu n l i Thu s n b t gi , x lý. IV. T CH C TH C HI N: 1. C c B o v ngu n l i Thu s n b trí cán b , nơi ti p nh n h sơ và hư ng d n, niêm y t các quy nh c n thi t v các th t c... nh m t o i u ki n thu n l i và gi i quy t nhanh chóng cho ngư i và phương ti n nư c ngoài ho t ng ngh cá t i Vi t Nam. 2. L c lư ng Thanh tra B o v ngu n l i thu s n căn c ch c năng, nhi m v ã ư c quy nh, tăng cư ng, c ng c l c lư ng ki m tra ki m soát trên bi n, ph i h p ch t ch v i C nh sát bi n, B i Biên phòng và các l c lư ng thanh tra chuyên ngành khác giám sát vi c thi hành pháp lu t Vi t Nam trên các vùng bi n. 3. th ng nh t qu n lý và có s ph i h p ch t ch gi a các ngành liên quan, gi a Trung ương v i a phương, B Thu s n cùng các B , ngành, a phương ti n hành m t s công vi c sau: - C c B o v ngu n l i Thu s n ph i h p v i Vi n Nghiên c u H i s n các cơ quan nghiên c u bi n có liên quan quy nh th ng nh t các khu v c vùng bi n cho phép tàu thuy n nư c ngoài ho t ng ngh cá, các i m trú gió bão, i m t p k t, i m t p k t s n phNm xu t khNu... trình B Thu s n ban hành. - C c B o v ngu n l i Thu s n ph i h p v i các l c lư ng C nh sát bi n, B i Biên phòng và l c lư ng chuyên ngành khác xây d ng Quy nh v cơ ch ph i h p trong vi c t ch c tu n tra ki m soát, b t gi tàu thuy n nư c ngoài vi ph m pháp lu t trên vùng bi n Vi t Nam; t ch c m ng lư i thông tin liên l c th ng nh t qu n lý bi n, trình B Qu c phòng và B Thu s n ban hành. 4. U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có bi n căn c vào Ngh nh s 49/1998/N -CP ngày 13-7-1998 và Thông tư này t ch c, tuyên truy n giáo d c vi c tuân th pháp lu t và ch o các l c lư ng ch c năng c a a phương ph i h p v i các l c lư ng vũ trang ngăn ch n các hành vi vi ph m pháp lu t trên các vùng bi n Vi t Nam; t ch c ph bi n hư ng d n cho các t ch c, cá nhân nư c ngoài, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam có tr s t i a phương hi u rõ chính sách và các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý ho t ng ngh cá trên bi n c a Vi t Nam. Thông tư này ư c ph bi n r ng rãi t i các doanh nghi p thu s n, ngư dân và cho t ch c, cá nhân nư c ngoài. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nguy n Ng c H ng ( ã ký)
 14. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN ĂNG KÝ HO T NG NGH CÁ TRONG CÁC VÙNG BI N C A VI T NAM 1. Ngư i xin phép: - H tên cá nhân, doanh nghi p - a ch cá nhân và nơi t tr s chính: - H tên và a ch nơi t i di n t i Vi t Nam. 2. Phương ti n xin ho t ng t i Vi t Nam: - Tên phương ti n (n u có) Màu sơn (n u có): - Lo i phương ti n: tàu thuy n l ng bè nuôi phương ti n nơi khác - Mô t c i m: - Qu c gia ăng ký: S ăng ký: - T ng s ngư i i trên phương ti n: Trong ó: - Ngư i nư c ngoài: - Ngư i Vi t Nam (n u có): - Hô hi u máy thông tin: - T n s làm vi c: - Công su t ng cơ chính (n u có): 3. Thuy n trư ng ho c ngư i qu n lý phương ti n: - H và tên: - Qu c t ch: - Sinh ngày... tháng.... năm.... T i: - a ch thư ng trú: 4. Xin ho t ng ngh cá:
 15. - Khai thác h i s n Ngh : - Nuôi tr ng h i s n Loài nuôi: - Thu gom, v n chuy n h i s n Lo i tươi s ng Ch bi n - Hu n luy n k thu t - Nghiên c u khoa h c 5. a i m và th i gian xin phép: - a i m khu v c: - Th i gian: t .... n 6. Cam k t: Khi ho t ng trong các vùng bi n Vi t Nam, chúng tôi s : - Nghiêm ch nh th c hi n các quy nh c a Pháp lu t Vi t Nam; các quy nh ghi trong Gi y ăng ký ho t ng ngh cá; các i u kho n cam k t trong h p ng ngh cá ã ký k t. Ngày... tháng.... năm.... Ngư i làm ơn (Ghi rõ h tên, ch c v ) B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C C BVNL THU S N c l p - T do - H nh phúc PHI U CH NG NH N N P H SƠ 1. Ông bà: ã n p h sơ xin ăng ký ho t ng ngh cá g m: - - 2. ngh ông, bà t i nh n thông báo k t qu vào ngày... tháng... Hà N i, ngày..... tháng.... năm.... Ngư i nh n h sơ (Ghi rõ h tên, ch c v ) DANH SÁCH OÀN THU TH (Kèm theo nh t ng ngư i c 3x4)
 16. S H và tên Tu i Qu c t ch Ch c danh nh TT Ch phương ti n (Ghi rõ h , tên, ch c v )
Đồng bộ tài khoản