Thông tư 03/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
258
lượt xem
5
download

Thông tư 03/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn quản lý trò chơi điện tử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/1998/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   B V¨n  o¸ th«ng  h tin s è  03/1998/TT­B V H T T n g µ y  22 th¸ng 6 n¨ m  1998 h í ng d É n  q u ¶ n  lý  trß c h ¬i  i Ö n  t ö ® ­ C¨n  §iÒu  LuËt  cø  58  ban  µnh  h v¨n b¶n quy  ¹m   ph ph¸p  Ët ngµy  lu   12/11/1996; ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 81/CP  µy  ng 8/11/1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ vÒ  chøc  n¨ng, nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é   c B V¨n  ho¸    ­ Th«ng  tin; Nh»m  t¨ng cêng    c«ng    t¸cqu¶n  ýNhµ   íc,®¸p  l  n  øng  µy  µng  èth¬n   ng c t  nhu  Çu    ¬i gi¶itrÝ lµnh  ¹nh  ña  ©n  ©n,  é   c vuich       m c nh d B V¨n ho¸    ­ Th«ng    tin ban  µnh  h Th«ng   µy  íng dÉn  tn h   qu¶n  ýtrßch¬i®iÖn  ö. l      t I. u y  ® Þ n h  c h u n g  Q §i Ò u    ch¬i®iÖn  öbao  å m: 1.­Trß    t  g 1. M¸y  ã  µis ½n  éidung    ¬i®iÖn  ö hoÆc   éidung    ¬igi¶i   cc  n  trßch   t  n  vuich     trÝ   kh¸c          b»ng  ü  Ët®iÖn  ö;         k thu   t 2.B¨ng,®Ü a,    Ön  ã  éidung    ¬i®iÖn  ö;     linhki c n   trßch   t 3.§Çu    m¸y,thiÕtbÞ      ¬i®iÖn  ö;     ph¸ttrßch   t 4.M¸y  Ýnh,m¹ng    t   m¸y  Ýnh  ã  éidung    ¬i®iÖn  ö. t cn  trßch   t §i Ò u    èit ng ho¹t®éng    ¬i®iÖn  öbao  å m: 2.­ §  î     trßch   t  g 1. C¸  ©n,  Ëp  Ó    nh t th kinh doanh  Þch  ô    ¬i®iÖn  ö cã  èn  Êp    d v trß ch   t   v th h¬n  èn  v ph¸p  nh  ®Þ theo quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  ®Þ 66/H§BT  µy  ng 2/3/1992  cña  éi ®ång  é  ëng  H  B tr (nay lµCh Ýnh  ñ);    ph 2. Doanh    nghiÖp,c«ng    ã  ¨ng  ý    ty c ® k kinh doanh    µnh  Ò     c¸c ng ngh kh¸c  kinhdoanh    thªm  Þch  ô    ¬i®iÖn  ö; d v trßch   t 3.Doanh    nghiÖp,c«ng      tychuyªn kinhdoanh  Þch  ô    ¬i®iÖn  ö;     d v trßch   t 4. C¸  ©n,  Ëp  Ó  ö  ông    ¬i ®iÖn  ö kh«ng    nh t th s d trß ch   t  nh»m   ôc  ch  m ®Ý kinhdoanh;   5.§èit ng quy  nh  ¹ kho¶n  vµ  §iÒu  µy     î   ®Þ t i 2  3  n bao  å m   hîp ®ång  îp g c¶    h  t¸ckinhdoanh  µ  ªndoanh  íi ícngoµi.     v li   v    n
  2. 2 §i Ò u  3.­ nh©n,  chøc   C¸  tæ  kinh doanh  Þch  ô    ¬i ®iÖn  ö d v trß ch   t  (bao  å m   s¶n  Êt,nh©n  g c¶  xu   b¶n b¨ng,®Ü a,    Ön  ã  éidung) ph¶i® îc   linhki c n        phÐp  ña  ¬  c c quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ       l  n   v¨n ho¸ th«ng    ã  Èm  Òn  tinc th quy theo  quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu  Th«ng   µy  µ  ¨ng  ý  ®Þ ti§i 8  §i 11  tn v ® k kinh doanh    theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   §i Ò u 4.­ C¸  ©n,  chøc  ö  ông    nh tæ  sd hoÆc  kinh doanh  Þch  ô      d v trß ch¬i ®iÖn  ö chØ   îc phÐp  ö  ông    t  ®  sd m¸y hoÆc  b¨ng,®Ü a   ã  éi dung      cn  vui ch¬igi¶itrÝ lµnh  ¹nh, gãp  Çn      m   ph ph¸ttr Ón thÓ  Êt,n©ng   i   ch   cao  Ën  nh thøc  thÈm  ü   m cho  con  êi. ng §i Ò u    5.­ Nghiªm  Ê m     µnh    c c¸ch visau: 1. Tæ     chøc    ¬i®iÖn  ö,s¶n  Êt,xuÊt nhËp  Èu  trß ch   t  xu     kh m¸y, thiÕtbÞ,      b¨ng,®Ü a,    Ön    ¬i®iÖn  ö,® a  µo    linhki trß ch   t   v m¸y  Ýnh  t hoÆc   ¹ng  m Internet   trßch¬i®iÖn  öcã  éidung:     t  n   a.Chèng  ¹Nhµ   ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam;   l  i n  ho x∙h   ngh Vi   b.  Ých  ng  ¹o  ùc,chia rÏgi÷a    ©n  éc vµ  ©n  ©n    íc, K ®é bl     c¸c d t   nh d c¸c n   truyÒn    ëng,v¨n ho¸ ph¶n  ng, lèi èng  © m     i truþ,c¸c hµnh    éi b¸ tt     ®é     s d «, ®å      vit   ¸c,tÖ  ¹n x∙h«i, tÝn  Þ  oan, ph¸ ho¹ithuÇn    n      mª  d ®     phong  ü   ôcViÖtNam; m t    c.Xuyªn  ¹clÞch sö,phñ  Ën  µnh  ùu c¸ch m¹ng,xóc  ¹m  Ü  ©n,   t     nh th t      ph v nh   anh  ïng  ©n  éc,vu  èng,xóc  ¹m  tÝn  ña  chøc,danh  ù  µ  ©n   h d t   kh   ph uy  c tæ    d v nh phÈ m   ña  c c«ng  ©n; d 2. Tæ     chøc    ¬i®iÖn  ö cã    ëng  trß ch   t   gi¶ith b»ng  Òn  ti hoÆc  mang  Ýnh  t chÊt®¸nh  ¹c.   b II. Ò u ki Ö n, th ñ t ô c xin kinh d o a n h  v µ    §i th È m  q u y Ò n  c Ê p  c h ø n g  n h Ë n  ® ñ  ® i Ò u  ki Ö n  ® Ó  kinh d o a n h  d Þ c h  v ô  trß c h ¬ i ® i Ö n  t ö §i Ò u    Òu  Ön. 6.­§i ki §èit ng   î kinh doanh  Þch  ô    ¬i®iÖn  ö quy  nh  ¹    d v trß ch   t  ®Þ ti Th«ng   µy  tn ph¶icã    iÒu  Ön    c¸c® ki sau: 1. §Þa  iÓ m   éc  Òn  ë  ÷u    ® thu quy s h hoÆc   Òn  ö  ông  îp  quy sd h ph¸p  ña  c m × nh  ¶m   ® b¶o  Ö   v sinh,mïa  Ì ph¶i tho¸ng m¸t,mïa  «ng    h        ® ph¶i Ê m;    kh«ng  g©y  c¶n  ëtrËttùan  µn  tr       to giao th«ng;   2. ThiÕt bÞ   ¶m      ® b¶o    Èn  ü  Ët© m   tiªuchu k thu   thanh  â,m Ç u   ¾c  p,  r  s ®Ñ h×nh  ¶nh  Ðt;®¶m   n  b¶o  Èm  ü   µnh m¹nh; th ml  3. §èit ng lµc¸ nh©n     î       ph¶ilµngêi®ñ   tuæi trëlªn,cã  a        18        ®Þ chØ  êng  th tró t¹  a   ¬ng, cã    i®Þ ph   søc  Î ®¶m   kho   b¶o (kh«ng  ¾ c   Önh  µm  ¹n  Õ   m b l h ch hoÆc   Êt  m kh¶  n¨ng  Ën  nh thøc),kh«ng  ã  Òn    Òn  ù  Ò   éitruyÒn      c ti ¸n,ti s v t   b¸ v¨n ho¸ ®éc  ¹i     h, kh«ng trong thêigian bÞ         truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s hoÆc   chÊp  µnh    ×nh  ù; h ¸n h s
  3. 3 4. §èit ng muèn  µnh  Ëp     î   th l doanh  nghiÖp  hoÆc   c«ng      ty®Ó kinh doanh    dÞch  ô    ¬i ®iÖn  ö ph¶icã  è  èn, luËn  v trß ch   t    sv   chøng kinh tÕ  ü  Ët theo    k thu   quy  nh    µnh  Ëp doanh  ®Þ ®Ó th l  nghiÖp. §i Ò u    ñ  ôcxinkinhdoanh. 7.­Th t       1. §èi t ng     î quy  nh  ¹    ®Þ t i kho¶n    vµ  §iÒu  Th«ng   µy  èn   c¸c 1, 2  3  2  t n mu kinh doanh  Þch  ô    ¬i®iÖn  ö ph¶inép  n      d v trß ch   t    ®¬ xin kinh doanh    hoÆc     xin thµnh  Ëp c¬  ë  l   s kinhdoanh  ¹ Së    t   V¨n     i ho¸ ­Th«ng    ë  ¹   Ìm  tins t iK theo ®¬n, c¸c .      ®èi îng  t ph¶i cã   v¨n  b¶n    Ën  iÒu  Ön  x¸c nh ® ki quy  nh  ¹  Òu  Th«ng    ®Þ ti §i 6  t nµy. §èivíi®èi îng     t quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  Th«ng   µy  2  2  tn ph¶ikÌm    theo  b¶n  sao  ¨ng  ý  ® k kinhdoanh  ∙  îccÊp.   ®®   §èivíi®èi îng     t quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  Th«ng   µy  3  2  tn ph¶ikÌm    theo  luËn  chøng  kinhtÕ  ü  Ët.   k thu ë c¸c  a   ¬ng  ∙  ùc  Ön  ñ  ôc  ét  öa  ®Þ ph ® th hi th t m c trong  Öc  Êp  Êy vi c gi   phÐp  kinh  doanh, ®èi  îng  ép  n       t n ®¬ xin kinh doanh  ¹  ¬  t ic quan  Êp  Êy  c gi phÐp. ViÖc  Ðt cÊp  Êy  Ðp    x  gi ph ph¶icã      v¨n b¶n  Èm  nh  ña  ë   th ®Þ c S V¨n      ho¸ ­ Th«ng  tin. 2. §èivíi i t ng muèn  îp t¸ckinh doanh         î   ®è h     hoÆc   ªndoanh  íi ícngoµi li   v   n   chuyªn kinh doanh  Þch  ô    ¬i ®iÖn  ö hoÆc     d v trß ch   t  kinh doanh  Þch  ô      d v trß ch¬i®iÖn  ö lµ chÝnh  µ   éc  Èm   Òn  Êp  Êy  Ðp  u     ña  û     t    m thu th quy c gi ph ®Ç t c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ ph¶icã  b¶n  Èm     v¨n  th ®Þnh   ña  ë   c S V¨n  ho¸  Th«ng    ­  tin.V¨n b¶n  Èm   nh   ña  ë   th ®Þ c S V¨n  ho¸    ­ Th«ng    ng  êigöiBé  tin®å th     V¨n     ho¸ ­Th«ng    ô  Õ   ¹ch)®Ó   c¸o. tin(V K ho   b¸o  3. §èivíi i t ng muèn  îp t¸ckinh doanh         î   ®è h     hoÆc   ªndoanh  íi ícngoµi li   v    n   chuyªn  kinh doanh  Þch  ô    ¬i ®iÖn  ö hoÆc     d v trß ch   t  kinh doanh  Þch  ô      d v trß ch¬i®iÖn  ö lµ chÝnh  µ   éc  Èm   Òn  Êp  Êy  Ðp  u     ña  é    t    m thu th quy c gi ph ®Ç t c B K Õ   ¹ch §Çu   ho   tph¶icã      v¨n b¶n  Èm  nh  ña  é  th ®Þ c B V¨n    ho¸ ­Th«ng tin. §i Ò u 8.­ È m   Òn  µ  êih¹n  Êp  Êy   Th quy v th   c gi chøng  Ën    iÒu  nh ®ñ ® kiÖn  kinhdoanh    cho    i t ng. c¸c®è  î 1. Sau    Ën  n,  Óm     éi dung  µ  iÒu  Ön  ô  Ó, c¨n      khinh ®¬ ki tra n   v® ki c th   cø vµo  quy  ¹ch ë  a  ¬ng,Së  ho   ®Þ ph   V¨n      ho¸ ­Th«ng    Êp  Êy chøng  Ën    tinc gi   nh ®ñ ®iÒu  Ön  ki cho    i t ng quy  nh  ¹    c¸c ®è  î   ®Þ t i kho¶n      §iÒu    ã      c¸c 1, 2, 3  2, c v¨n b¶n thÈm  nh  ®Þ cho  i t ng quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu    é   ®è  î   ®Þ ti   2  7; B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin cã    v¨n b¶n  Èm  nh  th ®Þ cho  i t ng quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  Th«ng   µy; ®è  î   ®Þ t i 3  7  tn 2.   nh÷ng  ë tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  Ön  Ých  éng  ¬ c di t r hoÆc   Ët    ©n  è  «ng, Uû   m ®é d s®   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ã  Ó  ©n     ph c th ph cÊp cho Phßng  V¨n ho¸  Th«ng    Êp  ­  tinc huyÖn  Êp  Êy  c gi chøng  Ën    nh ®ñ ®iÒu  Ön  ki cho    i t ng quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  Th«ng   µy. c¸c®è  î   ®Þ t i 1  2  tn 3.  êi h¹n  Êp  Êy  Th   c gi chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki hoÆc   v¨n b¶n  Èm   th ®Þnh  ña  é   c B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    ë   tin,S V¨n ho¸    ­ Th«ng    tin,Phßng  V¨n ho¸    ­ Th«ng    tinkh«ng    ngµy  Ó   õkhinhËn  n; qu¸ 15  k t    ®¬ 4.    ÷ng  a   ¬ng  a  ùc  Ön  ñ  ôc m ét  öa  ë nh ®Þ ph ch th hi th t   c trong  Öc  Êp  vi c giÊy  Ðp  ph kinh doanh  ×    th sau    îc c¬  khi®   quan V¨n      ho¸ ­ Th«ng    Êp  Êy tinc gi  
  4. 4 chøng  Ën    iÒu  Ön, c¸c ®èi  îng  µm  Õp  ñ  ôc xin ®¨ng  ý  nh ®ñ ® ki     t l ti th t     k kinh  doanh  theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 5. §èit ng xin®¨ng  ý     î     k kinh doanh    ph¶inép  Ö  Ý    l ph theo  quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh. 6. Trêng  îp kh«ng  Êp  Êy    h  c gi chøng  Ën    iÒu  Ön,c¬  nh ®ñ ® ki   quan  Ën  nh ®¬n  ã  c tr¸chnhiÖ m    êi   tr¶l  b»ng    v¨n b¶n. III.H o ¹t ® é n g  d Þ c h  v ô  trß c h ¬ i ® i Ö n  t ö   §i Ò u 9.­ Sau    îc cÊp  Êy  Ðp  u   hoÆc     khi ®   gi ph ®Ç t chøng  Ën    nh ®ñ ®iÒu  Ön  µ  ¨ng  ý  ki v ® k kinh doanh  Þch  ô    ¬i®iÖn  ö,c¸c ®èi îng ® îc   d v trßch   t    t   phÐp  kinh doanh    theo quy  nh  ¹ giÊy phÐp  ∙  îccÊp; §èivíi i t ng hîp ®Þ ti     ®®         î     ®è t¸ckinh doanh      hoÆc   ªndoanh  íiníc ngoµi khiho¹t®éng  li   v         ph¶igöi v¨n        b¶n ®¨ng  ý  íiSë   k v   V¨n     ho¸ ­ Th«ng    ë  ¹   tins t iV¨n  . b¶n  ¨ng  ý  ® k ph¶ighirâ sè  Êy       gi   phÐp  u  ,ngµy  Êp  Êy  Ðp, c¬  ®Ç t  c gi ph   quan  Êp, trôsë  ña  n  Þ, sè  iÖn  c     c ®¬ v   ® tho¹i ®Þa   iÓ m   ,   ® kinh doanh    ¬i ®iÖn  ö vµ  trß ch   t   ph¶i thùc  Ön  ÷ng      hi nh quy ®Þnh  ã  ªnquan  ¹ Th«ng   µy. c li   t  i tn §èi t ng  ∙  îc phÐp   î ® ®   kinh doanh  èn    mu thay ® æi  a   iÓ m     ®Þ ® hoÆc   éi n  dung  ∙  îc phÐp  ®®  ph¶ilµm  ñ  ôc xin phÐp  ¹  ¬    th t     t i quan  ∙  Êp  Êy  c ® c gi chøng  nhËn    iÒu  Ön  µ  ¬  ®ñ ® ki v c quan  Êp  ¨ng  ý  c ® k kinh  doanh hoÆc   Êp  Êy  c gi phÐp  u  . ®Ç t §i Ò u 10.­ nh©n,  chøc  ö  ông    ¬i ®iÖn  ö   C¸  tæ  sd trß ch   t ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖ m   Ò   éi dung, kh«ng  îc vi ph¹m      v n    ®    c¸c quy  nh  Ê m   ¹  Òu    ®Þ c ti §i 5 Th«ng   µy; c¸c ®iÓ m   tn     kinh doanh  Þch  ô    d v kh«ng  îc ho¹t®éng    giê ®    qu¸ 12    ®ªm. Trêng  îp  h kh«ng  ù x¸c ®Þnh  îc néi dung  éc  t    ®   thu quy  nh  Ê m     ®Þ c hay kh«ng  Ê m,    ©n, tæ  c c¸nh   chøc  ö  ông    ¬i®iÖn  öph¶i®Ò   Þ  ë    sd trßch   t    ngh S V¨n ho¸  Th«ng    ë  ¹  Èm   nh       nh   µ  ­  tins t ith ®Þ ®Ó x¸c ®Þ v ph¶i nép  Ö  Ý   Èm     l ph th ®Þnh. Së     V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinph¶icã  Êu  Öu      nh    d hi ®Ó x¸c ®Þ b¨ng,®Ü a,      linh kiÖn  ∙  îcSë  Èm  nh  µ  ® ®   th ®Þ v cho  Ðp  ph phæ   Õn. bi §i Ò u 11.­ 1. ViÖc  Ëp  Èu  u     nh kh ®Ç m¸y,thiÕtbÞ    ¬i®iÖn  ö,® a  éidung        trßch   t  n   trß ch¬i ®iÖn  ö vµo  ¹ng    t  m Internetph¶i ® îc phÐp  ña  é        c B V¨n  ho¸  Th«ng    ­  tin theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 2. C¸c  i t ng kinh doanh    ¬i®iÖn  ö ® a    ®è  î     trßch   t   m¸y  ∙  µi® Æc   ½n  éi ®c  s n  dung  µo  ö  ông,nhËp  Èu  v sd   kh b¨ng  a,    Ön  ã  éidung    ¬i®iÖn  ®Ü linhki c n   trßch   töph¶i® îcphÐp  ña  ë       c S V¨n     ho¸ ­Th«ng tin.
  5. 5 C¸c  ë   S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    chøc  Öc  tem  tintæ  vi d¸n  hoÆc   ý  Öu      k hi trªnc¸c m¸y  ã  µi® Æt  ½n  éidung  ∙  îcSë  cc  s n  ® ®   cho  Ðp  ö  ông. ph sd IV. h e n  thë n g  v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m  K §i Ò u 12.­ 1. §èit ng  ¹t®éng    ¬i®iÖn  ö quy  nh  ¹  Òu  Th«ng   µy     î ho   trß ch   t  ®Þ ti§i 2  tn kh«ng  ã  Êy  Ðp,  c gi ph kh«ng  ng  éi dung  îc phÐp   ®ó n  ®  hoÆc     ¹m    vi ph quy ®Þnh  Ê m   × tuú theo tÝnh  Êt,møc    µ   ã  Ó  Þ  ö  ¹thµnh  Ýnh  c th       ch   ®é m c th b x ph   ch hoÆc   Þ    b truycøu  tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s 2. Ng êicÊp  Êy phÐp      gi   kinh doanh    ¬i®iÖn  ö saiquy  nh    trßch   t    ®Þ hoÆc   s¸ch nhiÔu    trong viÖc  Êp  Ðp, ngêicã    c ph     tr¸chnhiÖm   µ     m bao  che cho  êivi ng     ph¹m  ph¶ibÞ  ö  ýkû  Ët.   x l   lu 3.Ng êicã      c«ng    Ön,tèc¸o viph¹m  ph¸thi         hoÆc   ã  µnh  Ých  c th t trongviÖc    qu¶n  ýdÞch  ô    ¬i®iÖn  ö® îckhen  ëng  l  v trßch   t    th theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n V. T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n §i Ò u 13. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.Tæ     t n c hi l   15  k t  k  chøc,c¸ nh©n  ∙  îcc¸c ®Þa   ¬ng     ®®    ph cho  Ðp  ph kinh doanh  Þch  ô    ¬i   d v trß ch   ®iÖn  ö tr c ngµy  t  í  Th«ng   µy  ã  Öu  ùc chØ  îc tiÕp  ôc kinh doanh  Õu   tn c hi l   ®  t    n cã      iÒu  Ön  ®ñ c¸c® ki quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn Tæ   chøc,c¸nh©n     kh«ng    iÒu  Ön,kh«ng  ¶m   ®ñ ® ki   ® b¶o  ng  éidung  ®ó n   quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   µy  t n ph¶ibÞ   nh    ®× chØ   ¹t®éng  Ó   õ ngµy  ho   k t  Th«ng    t nµy  ã  Öu  ùc. c hi l §i Ò u 14.­C¸c  ë     S V¨n  ho¸    ­ Th«ng    ã  tinc tr¸chnhiÖm   íng  Én  ô    h d c thÓ    ùc hiÖn  ®Ó th   Th«ng   µy  ¹ ®Þa  ¬ng  ×nh  µ  êng  tn t i   ph m v th xuyªn kiÓm      tra, xö  ýviph¹m  l    theo ®óng  Èm  Òn.   th quy §i Ò u 15.­Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng, c¸c «ng, bµ       Ch¸nh  V¨n phßng  é, Ch¸nh  B  thanh    é, Vô   ëng, Côc  ­ traB   tr   tr ëng    ô,  ôc  éc  é   c¸c V C thu B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ã  ªnquan  Þu  tinc li   ch tr¸chnhiÖm     híng dÉn,kiÓm    Öc  ùc hiÖn      travi th   Th«ng   µy. tn
Đồng bộ tài khoản