Thông tư 03/1998/TT-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
1
download

Thông tư 03/1998/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/1998/TT-BXD về việc quản lý và xây dựng các công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài và nhà thầu nước ngoài nhận thầu xây dựng tại Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Thông tư số 01/BXD-CSXD ngày 15/4/1997 về "Hướng dẫn quản lý và xây dựng các công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài và nhà thầu nước ngoài nhận thầu xây dựng tại Việt Nam...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/1998/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/1998/TT-BXD Hà N i, ngày 12 tháng 6 năm 1998 THÔNG TƯ C A B XÂY D NG S 03/1998/TT-BXD NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 1998 V VI C S A I B SUNG M T S N I DUNG TRONG THÔNG TƯ S 01/BXD-CSXD NGÀY 15/4/1997 V "HƯ NG D N QU N LÝ XÂY D NG CÁC CÔNG TRÌNH CÓ V N U TƯ TR C TI P C A NƯ C NGOÀI VÀ NHÀ TH U NƯ C NGOÀI NH N TH U XÂY D NG T I VI T NAM" Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Căn c Ngh nh s 12/CP ngày 18/02/1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 và s 92/CP ngày 23/8/1997 c a Chính ph v ban hành và s a i b sung i u l qu n lý u tư và xây d ng. Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 24/4/1997 c a Chính ph v ban hành Quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao. Căn c Quy t nh s 386/TTg ngày 07/6/1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c phân c p cho U ban nhân dân m t s t nh và thành ph thu c Trung ương c p gi y phép u tư i v i các d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài. Căn c Văn b n s 07/KCN ngày 16/6/1997 c a Th tư ng Chính ph v vi c phân c p cho m t s Ban qu n lý khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao (sau ây g i t t là KCN) c p t nh ư c c p gi y phép u tư các d án u tư nư c ngoài vào KCN. B Xây d ng i u ch nh, s a i m t s n i dung c a Thông tư s 01/BXD-CSXD ngày 15/4/1997 như sau: 1. i m 3.3, m c 3, ph n I i l i như sau: 3.3. Tri n khai vi c xây d ng công trình: Sau khi có quy t nh v vi c thNm nh thi t k và xây d ng công trình, ch u tư ư c ti n hành vi c xây d ng, nhưng ph i thông báo ngày kh i công cho cơ quan thNm nh thi t k và chính quy n a phương (n u công trình trong KCN thì báo cho Ban qu n lý KCN) bi t và ph i th c hi n các quy nh ghi trong Quy t nh ó. Riêng i v i công trình trong thành ph có ki n trúc sư trư ng ho c công trình trong KCN thì ch u tư ph i sao h sơ thi t k ã ư c thNm nh bao g m b n thuy t minh thi t k , b n v quy ho ch m t b ng công trình, b n v quy ho ch dây chuy n công ngh , b n v chính v ki n trúc công trình, b n v b trí m t b ng và c t d c c a h th ng công trình h t ng k thu t b n ti n u tư và xây d ng công trình, và m t b n quy t nh c a cơ quan thNm nh g i cho ki n trúc sư trư ng thành ph và Ban qu n lý KCN.
  2. 2. i m 5.1, m c 5, ph n II i l i như sau: 5.1. B trư ng B Xây d ng xét c p gi y phép th u xây d ng cho các nhà th u th c hi n các d án nhóm A do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư (theo quy nh t i Ngh nh s 12/CP ngày 18/02/1997 và Ngh nh s 92/CP ngày 23/8/1997), và các trư ng h p không thu c thNm quy n c p gi y phép th u c a S Xây d ng t i i m 5.2 dư i ây. 3. i m 5.2, m c 5, ph n II i l i như sau: 5.2. Giám c S Xây d ng c p gi y phép th u xây d ng cho các công trình và các d án do U ban nhân dân c p t nh và Ban qu n lý KCN c p t nh c p gi y phép u tư, và các d án nhóm B có công trình xây d ng trong ph m vi m t t nh. Ngô Xuân L c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản