intTypePromotion=1

Thông tư 03/1999/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
76
lượt xem
5
download

Thông tư 03/1999/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 03/1999/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về bưu chính và viễn thông và quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/1999/TT-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña T æ n g  côc b u  ®i Ö n  S è  03/1999/TT­T C B   n g µy  11 th¸ng 5 n¨ m  1999 H íng d É n   thùc hi Ö n   g h Þ  ® Þ n h   N sè 109/1997/N§­C P  n g µ y 12/11/1997 c ña C h Ý n h  p h ñ  v Ò  b u  c h Ý n h   vµ  viÔ n  th«ng  vµ Q u y Õt  Þ n h  sè 99/1998/Q§­T T g  n g µ y 26/05/1998  cña  ® T h ñ  tíng C h Ý n h   h ñ   Ò  q u ¶ n  lý gi¸ p v  vµ cíc b u  c h Ý n h, viÔ n  th«ng Thi hµnh  NghÞ  ®Þnh  sè  109/1997/N§­  cña  ChÝnh  phñ  ngµy  CP 12/11/1997  bu  vÒ  chÝnh  viÔn  vµ  th«ng  QuyÕt  vµ  ®Þnh  99/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy 26/05/1998 cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ    vÒ qu¶n      cíc bu  lý gi¸vµ    chÝnh,   viÔn th«ng;sau      khitrao ®æi    thèng nhÊt    víiBan VËt    gi¸ChÝnh phñ, Tæng     côc  ®iÖn  Bu  híng dÉn    thùc hiÖn  sau:    nh        q u y  ® Þ n h  c h u n g   I. 1.1.Ph¹m    ®èi t   vivµ   îng ®iÒu  chØnh:     1.1.1.  Th«ng      tnµy  híng dÉn    viÖc thùc hiÖn    qu¶n    lýNhµ    gi¸vµ  nícvÒ    cícc¸cdÞch  bu      vô  chÝnh,viÔn    th«ng      trªnl∙nhthæ ViÖtNam          ­   ®èi víi ®èi t c¸c îng sau:   ­ C¸c    doanh nghiÖp  cung cÊp dÞch  bu  vô  chÝnh, viÔn    th«ng  (sau ®©y  gäit¾tlµdoanh        nghiÖp cung  cÊp); ­ C¸c    doanh nghiÖp  l¹ dÞch  bu  b¸n   i vô  chÝnh, viÔn    th«ng  (sau ®©y     gäi t¾t lµ doanh      nghiÖp b¸n  i  Doanh  l¹ )  . nghiÖp cung cÊp  doanh  vµ  nghiÖp    b¸n l¹sau    i ®©y  îcgäichung    ®     lµdoanh  nghiÖp; ­C¸c        ®¹ilýdÞch  bu  vô  chÝnh,viÔn    th«ng  (sau ®©y          ;   gäit¾tlµ®¹ilý) ­ Ngêisö      dông dÞch  bu  vô  chÝnh, viÔn    th«ng (sau ®©y         gäit¾t lµ ngêi   sö  dông). 1.2.Nguyªn    t¾c  h×nh  thµnh    cícbu  gi¸vµ    chÝnh,viÔn    th«ng:   1.2.1.H×nh    thµnh    së    trªnc¬  gi¸thµnh s¶n xuÊt c¸c s¶n      phÈm   dÞch  vµ  vô; 1.2.2.Phï hîp víi         quy  c¸ch,chÊt l      îng cña  dÞch  vµ  vô  kh¶  n¨ng  thanh    to¸n cña  ngêisö    dông;   1.2.3.    KhuyÕn khÝch c¹nh tranh lµnh    m¹nh, tõng        bíchéinhËp khu vùc  vµ  thÕ  i gií  ; 1.2.4.Cã  ®iÒu      sù  tiÕtgi÷a c¸c dÞch        vô,gi÷a c¸c vïng l∙nhthæ, gi÷a c¸c               doanh  nghiÖp, ®¸p    øng  yªu cÇu  cña chiÕn îc ph¸t tr l     iÓn  Ngµnh  ®iÖn  Bu  trong c¶      víichÝnh    níc phï hîp    s¸ch kinh tÕ, x∙ héi cña          §¶ng  Nhµ    vµ  níc;T¹o  ®iÒu  kiÖn cho    c¸c doanh  nghiÖp    bï ®¾p   îc chiphÝ  ®     s¶n xuÊt,cã    tÝch   luü vµ lµm nghÜa  víi vô    ng©n  s¸ch Nhµ    níc; 1.2.5.  ícc¸cdÞch  bu   C     vô  chÝnh,viÔn    th«ng quèc  ® îcx©y  tÕ    dùng    phï hîp    víic¸c quy ®Þnh       chÝnh  viÔn  vÒ cíc bu  vµ  th«ng cña c¸c  chøc  tæ  bu  chÝnh, viÔn    th«ng quèc  vµ  tÕ  khu  vùc    mµ ViÖt Nam     tham    kÕt  gia ký  song 
 2. 2 ph¬ng hoÆc   ph¬ng;phï hîp víi ®a          chÝnh  s¸ch kinh tÕ        ®èi ngo¹icña    §¶ng  vµ  Nhµ    níc; 1.2.6.Gi¸ vµ    chÝnh, viÔn      cíc bu    th«ng  trong    îc quy  níc ®   ®Þnh  b»ng  ®ång  ViÖt Nam.     cíc bu  Gi¸ vµ    chÝnh, viÔn   th«ng  quèc  ® îc quy  tÕ    ®Þnh  b»ng  laMü   ®«    (USD),¸p dông          ®èi víimäi  chøc,c¸ nh©n  tæ      ViÖt Nam   tæ    vµ  chøc,c¸ nh©n      ngêinícngoµiho¹t®éng  i         t¹ ViÖt nam;  îcthu b»ng  laMü     ®     ®«    hoÆc  b»ng  ®ång ViÖt Nam     theo      tû gi¸giao  dÞch  b×nh  qu©n    trªnthÞ  êng  tr ngo¹itÖ  ªnng©n    li   hµng  Ng©n  do  hµng  Nhµ    nícViÖtNam     c«ng    bè. II. hi Ö m  v ô  v µ T h È m  q u y Ò n  b a n  h µ n h  gi¸,   n  cíc NhiÖm   vµ  vô  thÈm quyÒn  ban  hµnh      îcthùc hiÖn  gi¸, ®   cíc   theo §iÒu    4, QuyÕt  ®Þnh  99/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy 26/05/1998 cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  vÒ  qu¶n      cíc bu  lý gi¸vµ    chÝnh, viÔn    th«ng, Tæng     côc  ®iÖn  Bu  híng dÉn  thªm mét  ®iÓm   sau: sè  nh    2.1.Thñ íng ChÝnh    t   phñ phª duyÖt  ph¬ng      ¸n cícchuÈn trong nícvµ      uû  quyÒn  cho Tæng côc  ®iÖn  Bu  quyÕt ®Þnh    cícchuÈn    c¸c dÞch  qui®Þnh  vô    t¹ môc      i 1,®iÒu    4,QuyÕt ®Þnh  99/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy 26/05/1998 cña    Thñ  t   íng ChÝnh  phñ  qu¶n      cícbu  vÒ  lýgi¸vµ    chÝnh,viÔn    th«ng: ­C ícc¬      b¶n          ®èi víi göitrongníc®Õn   gam; th     20  ­TiÕng    ®iÖn    êng  b¸o th trong níc;   ­ C ícphót®µm         tho¹i êng     ® dµitrong níc(bao      gåm   fax,truyÒn  liÖu c¶    sè    trongkªnh    tho¹i ë  lytrung b×nh.   cù    )   2.2.Tæng    côc  ®iÖn: Bu  2.2.1.    QuyÕt ®Þnh khung    cíc hoÆc     cíc c¸c dÞch  sau  gi¸vµ    gi¸vµ      vô  ®©y  sau      khitrao®æi    víiBan  VËt    gi¸ChÝnh  phñ: ­ QuyÕt    ®Þnh  thÓ  cô  møc      cícc¸cdÞch  trªnc¬  møc    vô    së  cícchuÈn    c¸c dÞch  quy  vô  ®Þnh    t¹ ®iÓm     trªn. i 2.1 nªu    ­Thuª    bao  ®iÖn  tho¹i; ­ §iÖn    tho¹inéi h¹t(bao        gåm  ®µm  tho¹i fax,truyÒn  liÖu trong kªnh      , sè      tho¹i ; ) ­Thuª    bao  truyÒn  liÖu chuyÓn  sè    m¹ch  gãi; ­L¾p  Æt    ® ®iÖn  tho¹ifacsimi .   , le 2.2.2.     Quy    ®Þnh: 2.2.2.1.Khung    cíchoÆc     cícc¸cdÞch     gi¸vµ    gi¸vµ      vô: ­ DÞch  ® Æc     vô  biÖt ®èi    phÈm     víibu  phôc  chÝnh  vô  quyÒn gåm  ho¶  tèc,hÑn    giê. ­Häc    phÈm   ngêimï;   ­Th    chiÒu  quèc  ®i  tÕ; ­ §iÖn b¸o khÝ  îng  t thuû    v¨n,®iÖn b¸o  toµn  an  nh©n m¹ng, ®iÖn    b¸o  quèc    vô;®iÖn      b¸o b¸o chÝ trongníc;  
 3. 3 ­ViÔn    th«ng  c«ng  céng    trªnbiÓn  trongníc;   ­Thuª    trungkÕ;   ­Thuª    kªnh  viÔn  th«ng  êng    ® dµitrongnícvµ      quèc  tÕ; ­Thuª    cæng  l¾p  Æt    vµ  ® thuªbao    truynhËp    trùctiÕp Internet    ;   ­Th«ng      tintruyÒn  liÖu chuyÓn  sè    m¹ch  gãi; ­ §iÖn    tho¹ichiÒu  quèc  (bao    ®i  tÕ  gåm  ®µm  tho¹i fax,truyÒn  liÖu     , sè    trongkªnh    tho¹i ; ) ­ Thuª    bao,tiÕp m¹ng  ®µm       vµ  tho¹i     ®éng  di (bao  gåm   fax,truyÒn  c¶    sè  liÖu trong kªnh      tho¹i ; ) ­Cµi ® Æt  th«ng          vµ  tintruynhËp    gi¸ntiÕp Internet    ; ­Nh¾n       tintoµn  quèc. 2.2.2.2. QuyÕt     ®Þnh møc       thÓ  gi¸,cíc cô  hoÆc  khung      gi¸,cíc,hoÆc   giao cho    doanh nghiÖp  quyÕt ®Þnh            gi¸, ®èi víi dÞch  míikhidoanh  cíc c¸c vô      nghiÖp  îccÊp  ®   phÐp cung  cÊp dÞch    vô; 2.2.3. Qui     ®Þnh  chÕ   c¬  qu¶n          lý gi¸,cíc c¸c dÞch  bu  vô  chÝnh, viÔn    th«ng ®èi      chøc  îc phÐp  víic¸c tæ  ®   b¸n  i l¹ dÞch  theo      vô  c¸c qui ®Þnh cña  ph¸p luËt.   2.3.Doanh  nghiÖp: 2.3.1.  C¨n  vµo     cø  khung    cícvµ      gi¸vµ    c¸c v¨n b¶n  híng dÉn    cña Tæng  côc  ®iÖn  Ban  Bu  vµ  VËt    gi¸ChÝnh  phñ, quyÕt    ®Þnh    c¸c møc     cíc cô  gi¸vµ    thÓ cña    c¸c s¶n  phÈm, dÞch  bu  vô  chÝnh, viÔn    th«ng;quyÕt    ®Þnh  híng vµ    dÉn thùc hiÖn    cíc c¸c dÞch  bu    gi¸vµ      vô  chÝnh, viÔn    th«ng ngoµidanh    môc  Nhµ      nícqui®Þnh. 2.3.2.    QuyÕt ®Þnh      gi¸,cíc ®èi      víic¸c dÞch  thö  vô  nghiÖm  trong    thêi gian thö nghiÖm      dÞch    vô. IiI. x © y  d ù n g, thÈ m  ® Þ n h  c¸c p h ¬ n g  ¸n gi¸,    cíc 3.1.Tæ  chøc  x©y  dùng  ph¬ng      ¸n gi¸,cíc: 3.1.1. §èi víigi¸,cíc c¸c dÞch  chuÈn  Thñ  íng               vô  do  t ChÝnh  phñ    phª duyÖt  gi¸,     vµ    c¸cdÞch  thuéc thÈm  cíc vô    quyÒn  quyÕt ®Þnh    cña Ban VËt    gi¸ ChÝnh  phñ    qui®Þnh    t¹ môc      i 2.1,2.2 cña  Th«ng   tnµy,Tæng    côc  ®iÖn  Bu  tæ  chøc  x©y  dùng ph¬ng      ¸n cícchuÈn    c¸cdÞch vô. 3.1.2. Doanh     nghiÖp x©y dùng ph¬ng  gi¸ vµ    ¸n    cíc c¸c dÞch  bu  vô  chÝnh,viÔn    th«ng  trongnh÷ng  êng      tr hîp sau:   ­       Khi gi¸thµnh dÞch    vô, quan    hÖ cung cÇu    vÒ dÞch  biÕn  vô  ®éng  ®Õn   møc  cÇn thiÕtph¶i®iÒu      chØnh      gi¸, dÞch  cíc vô; ­     chÕ,   Khi c¬  chÝnh s¸ch qu¶n      lýcña  Nhµ        níc®èi víidÞch  thay ®æi  vô    ¶nh  hëng  ®Õn   kÕt  cÊu      gi¸, cña  cíc dÞch vô; ­Khi® îccÊp        phÐp  cung  cÊp  dÞch  míi; vô   
 4. 4 ­    Khi Tæng  côc  ®iÖn  Bu  yªu cÇu x©y dùng ph¬ng  gi¸,cíc míi ®Ó   ¸n        xem     xÐt ®iÒu chØnh      gi¸,cíc.  Doanh  nghiÖp  tr¸ch nhiÖm   chøc  cã    tæ  thùc hiÖn viÖc x©y  dùng vµ  tr×nh Tæng    côc  ®iÖn    Bu  c¸cph¬ng        ¸n gi¸, trong vßng  ngµy  tõngµy  cíc   45  kÓ    nhËn  îcyªu  ®   cÇu  x©y dùng ph¬ng    §èivíic¸c ph¬ng        ¸n.        ¸n gi¸, phøc    cíc t¹p, thêigian    x©y dùng  tr×nh ph¬ng  kh«ng    ngµy  tõ ngµy  vµ    ¸n  qu¸ 90  kÓ    doanh  nghiÖp nhËn  îcyªu cÇu  ®     x©y dùng ph¬ng    ¸n cña Tæng côc  ®iÖn. Bu  3.2.Ph¬ng  gi¸vµ      ¸n    cíc dÞch  bu  vô  chÝnh, viÔn    th«ng ph¶i ® îc x©y      dùng theo    c¸c nguyªn t¾c h×nh thµnh    cíc nªu  i gi¸vµ    t¹ môc  cña  1.2  Th«ng  t nµy. 3.3.Hå  ph¬ng          s¬  ¸n gi¸, bao  cíc gåm: 3.3.1.  tr×nh    Tê  ph¬ng  gi¸vµ    Thñ  ëng  ¸n    cíc do  tr doanh nghiÖp  vµ  ký  ®ãng dÊu  (§èi víic¸c      dÞch  bu  vô  chÝnh, viÔn th«ng thuéc thÈm  quyÒn  quyÕt ®Þnh    cña  Nhµ níc);   3.3.2. Ph¬ng           ¸n gi¸, dÞch  víi     cíc vô    néidung  c¸c sau: ­T×nh    h×nh cung  cÊp  sö  vµ  dông  dÞch  (tæ  vô  chøc  s¶n xuÊt,cung    cÊp  dÞch    vô, nhu cÇu thÞ  êng)  sù  tr vµ  cÇn thiÕtph¶i tiÕn      hµnh ®iÒu chØnh  hoÆc   ban  hµnh        míigi¸, dÞch    cíc vô; ­   B¶ng  tÝnh      to¸ngi¸thµnh  dÞch  vô; ­    Gi¶itr×nh      vÒ ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n,c¬  tÝnh    së  to¸n,c¸c yÕu          tè chi phÝ  h×nh  thµnh      gi¸, dÞch    cíc vô;  ­   B¶ng      gi¸, cïng dÞch  ë      cíc   vô  c¸cníctrong khu    vùc  trªnthÕ    vµ    gií (nÕu  i cã); ­B¶ng    ph©n  tÝch  s¸nh víi       so      cícc¸cdÞch  li   gi¸, vô  ªnquan; ­      §Ò xuÊt cña    doanh nghiÖp  gi¸,   vÒ    dÞch    cíc vô, bao gåm   c¸c ®Ò   c¶    xuÊtvÒ  chÕ    c¬  ®iÒu  hµnh,qu¶n          lýgi¸cícdÞch vô. 3.4.ThÈm     ®Þnh  ph¬ng      ¸n gi¸,cíc: 3.4.1.§èi víigi¸,cíc c¸c            dÞch  chuÈn  Thñ  íng  vô  do  t ChÝnh  phñ    phª duyÖt nªu  i t¹ môc  cña  2.1  Th«ng   t nµy, Ban    VËt    gi¸ChÝnh  phñ thÈm  ®Þnh  ph¬ng        íckhiTæng  ¸n gi¸, tr     cíc côc  ®iÖn  Bu  tr×nh Thñ íng ChÝnh    t   phñ quyÕt  ®Þnh.     3.4.2.§èi víigi¸vµ    chÝnh, viÔn          cíc bu    th«ng thuéc thÈm quyÒn quyÕt   ®Þnh  cña Ban  VËt    gi¸ChÝnh phñ, Ban    VËt    gi¸ChÝnh  phñ thÈm  ®Þnh  vµ  ban  hµnh      gi¸, theo ®Ò   cíc   nghÞ  cña Tæng  côc  ®iÖn. Bu  3.4.3.§èi víigi¸vµ    chÝnh, viÔn          cíc bu    th«ng  Tæng   do  côc  ®iÖn  Bu  quyÕt ®Þnh  theo    qui ®Þnh  i t¹ ®iÓm  2.2.1 phÇn      IIcña Th«ng   nµy, Tæng  t   côc  ®iÖn    Bu  trao®æi    víiBan  VËt    gi¸ChÝnh  phñ  ph¬ng        kiÕn  vÒ  ¸n gi¸, dù  cíc ban hµnh  íckhichÝnh  tr     thøc ban    hµnh.    3.4.4.§èi víigi¸vµ    chÝnh, viÔn          cíc bu    th«ng  Tæng   do  côc  ®iÖn  Bu  quyÕt ®Þnh  theo    qui ®Þnh  i t¹ ®iÓm  2.2.2 phÇn      IIcña Th«ng   nµy, Tæng  t   côc  ®iÖn  chøc  Bu  tæ  thÈm ®Þnh  ph¬ng        quyÕt  ¸n gi¸, vµ  cíc ®Þnh  viÖc ban  hµnh.
 5. 5 3.4.5.§èi víigi¸,cíc c¸c dÞch  thuéc              vô  thÈm  quyÒn  quyÕt ®Þnh  cña  doanh nghiÖp, Thñ  ëng    tr doanh nghiÖp  tr¸chnhiÖm   cã    thÈm  ®Þnh  ban  vµ  hµnh        gi¸, c¸cdÞch  theo c¸cqui®Þnh    cíc vô        t¹ Th«ng   i tnµy. 3.5.Thêih¹n      thÈm  ®Þnh, ban    hµnh      gi¸, cña  cíc Tæng  côc  ®iÖn    Bu  lµ7  ngµy  tõ ngµy  kÓ    Tæng côc  ®iÖn  Bu  nhËn  îchå  ph¬ng  gi¸,   ®   s¬  ¸n    ®óng  cíc qui®Þnh. §èivíi           ph¬ng        c¸c ¸n gi¸, phøc    ªnquan  cíc t¹pli   ®Õn     ho¹t®éng  cña  nhiÒu  ngµnh kinh tÕ    quèc  d©n  ®êi sèng  vµ    nh©n  d©n cÇn  thªm    cã  thêigian  chuÈn  th×  bÞ  Tæng   côc  ®iÖn  Bu  th«ng b¸o cho doanh nghiÖp tr×nh ph¬ng    ¸n gi¸,       biÕtvÒ      cíc   thêih¹n cÇn  kÐo    dµithªm.   iV.  cíc th¬ n g  lîng q u è c t Õ 4.1. Doanh    nghiÖp cung  cÊp  îc Tæng   ®   côc  ®iÖn  Bu  cÊp phÐp  kinh  doanh  dÞch  bu  vô  chÝnh, viÔn    th«ng quèc  ® îc quyÒn  tÕ    ®µm   ph¸n, tho¶     thuËn    ¬ng îng  cíc th l quèc  víic¸c nhµ  tÕ      khaith¸cníc ngoµi theo            c¸c nguyªn  t¾c  chÝnh  vµ  s¸ch do    Tæng  côc  ®iÖn    Bu  qui®Þnh. 4.2.C ícth     ¬ng îng quèc  bao  l   tÕ  gåm     i c¸clo¹ sau:   ­  íckÕ     C   to¸ntoµn  tr×nh quèc      tÕ; ­  ícthanh     C   to¸nquèc  tÕ; ­  íckÕt   C   cuèiquèc    tÕ; ­  ícqu¸ giang l l    C      u îng quèc    tÕ. 4.3. C¸c    nguyªn t¾c trong viÖc  ¬ng îng, tho¶  th l   thuËn    ¬ng îng cíc th l   quèc  tÕ: 4.3.1.C ícth     ¬ng îng quèc  ® îcx©y  l   tÕ    dùng dùa    së    trªnc¬  chiphÝ  cÇn  thiÕt®Ó     cung  cÊp  dÞch  quèc  cña  vô  tÕ  doanh nghiÖp ViÖt Nam   nhµ    vµ  khaith¸cnícngoµili           ªnquan; 4.3.2.C íc th     ¬ng îng  l quèc  ® îc tho¶  tÕ    thuËn theo nguyªn t¾c b×nh  ®¼ng,    tùnguyÖn; 4.3.3.C íc th     ¬ng îng  l quèc  ® îc tho¶  tÕ    thuËn  ph¶i phï hîp        víic¸c    qui ®Þnh,  khuyÕn  nghÞ cña    Liªn minh ViÔn th«ng Quèc  (ITU),Liªnminh  tÕ      Bu  chÝnh  Quèc  (UPU)  tÕ  hoÆc     chøc  c¸c tæ  khu vùc  Tæ   nh  chøc  ViÔn th«ng  Ch©u         ¸ ­ Th¸iB×nh  ¬ng  D (APT),Liªnminh  chÝnh      Bu  Ch©u         ¸ ­ Th¸iB×nh  ­ D ¬ng  (APPU)    ® îcTæng  mµ ®∙    côc  ®iÖn  Bu  th«ng qua; 4.3.4. C ícth     ¬ng îng quèc  ® îctho¶ thuËn    l   tÕ      ph¶iphïhîp víi         chÝnh  s¸ch  kinh tÕ,x∙héi,chÝnh          s¸ch kinh tÕ        ®èi ngo¹icña    §¶ng  Nhµ          vµ  níc,phï hîp víi c¸c v¨n b¶n      tho¶ thuËn,ký    kÕt  gi÷a Tæng    côc  ®iÖn      quan  Bu  víic¸c c¬  qu¶n  lýnhµ    bu    nícvÒ  chÝnh,viÔn    th«ng cña      ªnquan  c¸cnícli   (nÕu cã). 4.4.Doanh    nghiÖp  tr¸ch nhiÖm   cã    ®¨ng  kÞp      ký  thêivíiTæng  côc Bu  ®iÖn  kÕt  vÒ  qu¶ tho¶ thuËn    ¬ng îng quèc  gi÷a doanh  cícth l   tÕ    nghiÖp ViÖt  Nam   nhµ  vµ  khaith¸cnícngoµi.       4.5.Huû  hiÖu      bá  lùccña  tho¶ thuËn    ¬ng îng quèc    cícth l   tÕ:
 6. 6 4.5.1.Tæng     côc  ®iÖn  Bu  quyÕt ®Þnh viÖc huû  hiÖu    bá  lùc cña tho¶  thuËn    ¬ng îng  cíc th l quèc  cña  tÕ  doanh nghiÖp    khi viÖc tho¶ thuËn      cíc vi ph¹m      c¸cqui®Þnh  cña  Tæng  côc  ®iÖn  t¹ Th«ng   Bu  nªu    i tnµy. 4.5.2.   Doanh  nghiÖp  tr¸chnhiÖm   cã    tho¶ thuËn,th     ¬ng îng l¹ cícth l       ¬ng  i l   îng quèc  víi tÕ    nhµ khaith¸cnícngoµili           ªnquan. 4.6.Thanh      ¬ng îng:   to¸ncícth l 4.6.1.    Doanh nghiÖp thùc hiÖn    viÖc thanh      ¬ng îng  to¸ncíc th l theo    c¸c ®iÒu  kiÖn  c¸cbªn  do    tho¶ thuËn    tronghîp ®ång      cung  cÊp dÞch  vô; 4.6.2.   Doanh nghiÖp  tr¸chnhiÖm       tr¶nî cícth cã    thu nî vµ        ¬ng îng quèc  l   tÕ  chÝnh    x¸c,®óng    h¹n theo qui®Þnh      cña  ph¸p luËt.   4.7.S¸u    th¸ng mét    lÇn  hµng  vµ  n¨m, doanh  nghiÖp  tr¸chnhiÖm   cã    b¸o  c¸o Tæng  côc  ®iÖn  t×nh  Bu  vÒ  h×nh thùc hiÖn    ¬ng îng  t×nh    cíc th l vµ  h×nh  thanh to¸n gi÷a    doanh nghiÖp    víic¸c nhµ  khai th¸c bu      chÝnh, viÔn    th«ng  quèc tÕ. v.  cíc k Õt n èi 5.1.C íc kÕt      tiÒn        nèi lµ sè  mµ doanh  nghiÖp  yªu  cã  cÇu chuyÓn  tiÕp  hoÆc  kÕt cuèicuéc      gäi ph¶i tr¶cho      doanh  nghiÖp thùc hiÖn    viÖc chuyÓn  tiÕp hoÆc  kÕt  cuèicuéc      gäi ®ã.  íc kÕt    îc tÝnh  C   nèi ®   theo u îng  l l chuyÓn  qua ®iÓm  kÕt    nèi. 5.2.C   íckÕt    îch×nh  nèi®   thµnh  theo c¸cnguyªn t¾c        sau: 5.2.1. Tu©n           thñ c¸cqui®Þnh  c¬  vÒ  chÕ  qu¶n        lýgi¸, viÔn  cíc th«ng  cña  Nhµ  níc; 5.2.2.    Trªn  së    c¬  chi phÝ hîp    lý cña    c¸c doanh nghiÖp    ®Ó thùc hiÖn  viÖc  kÕt  nèi; 5.2.3.    B×nh ®¼ng, kh«ng ph©n biÖt ®èi    t¸cvµ    xö, hîp    cïng  lî gi÷a cã    i   c¸cdoanh    nghiÖp  viÔn  th«ng tham    giakÕt  nèi; 5.2.4.Gãp    phÇn  thùc hiÖn    viÖc ®iÒu    tiÕtgi÷a    c¸c dÞch  ®Ó   trî vô  hç    , khuyÕn  khÝch    c¸c doanh  nghiÖp t¨ng cêng  më     vµ  réng  viÖc cung cÊp    c¸c dÞch  bu  vô  chÝnh,viÔn    th«ng c«ng Ých,dÞch  bu    vô  chÝnh,viÔn    th«ng  phæ   cËp. 5.3.Tæng     côc  ®iÖn    Bu  qui®Þnh  thÓ  cô  møc     cíc hoÆc  khung    cíc kÕt  nèivµ    viÖc  thanh      to¸ncíckÕt        nèi®Ó c¸cdoanh  nghiÖp  ªnquan  li   thùc hiÖn.   Vi. Ë p  h o¸ ® ¬ n  v µ thanh to¸n gi¸,   L  cíc 6.1.LËp      ho¸ ®¬n  inb¶ng      vµ    kª chitiÕt: 6.1.1.Doanh    nghiÖp  tr¸ch nhiÖm   cã    lËp ho¸ ®¬n  thanh to¸n gi¸,cíc       dÞch  chÝnh    vô  x¸c,kÞp    thêicho  ngêisö    dông dÞch  bu  vô  chÝnh,viÔn    th«ng.  
 7. 7 Ho¸ ®¬n  doanh  do  nghiÖp    lËp ph¶itu©n        thñ c¸cquy  ®Þnh  cña  TµichÝnh  Bé    vÒ chÕ  ho¸ ®¬n, chøng  ®é      tõ; 6.1.2. Trõ  êng     tr hîp ngêi sö    dông  dÞch  yªu  vô  cÇu kh«ng    in,®èi    víi viÖc  lËp ho¸ ®¬n  thanh to¸n hµng    th¸ng theo hîp ®ång, doanh nghiÖp  cã  tr¸chnhiÖm     cung cÊp b¶n  chitiÕtmiÔn  kª      phÝ mét lÇn vµo cïng    in thêikú    ho¸ ®¬n    cho ngêisö    dông  dÞch  ®èi víi   vô      dÞch  sau  c¸c vô  ®©y: ­   §µm   tho¹i ªntØnh;     li ­   §µm   tho¹i     ®éng; di ­   §µm   tho¹i  quèc  tÕ. 6.1.3.  NgoµiviÖc      inb¶ng        kª chitiÕtmiÔn  phÝ theo c¸cqui®Þnh          t¹ môc  i 6.1.2 nªu    trªn,doanh    nghiÖp  îc phÐp  ®   thu tiÒn cña ngêi sö    dông  dÞch vô  ®Ó     bï ®¾p     chiphÝ cho viÖc      in c¸c b¶ng          kª chitiÕtc¸c dÞch  kh¸c khicã  vô      yªu cÇu.       6.2. QuyÒn  nghi∙ cña    trong viÖc     vµ   vô  c¸cbªn    thanh      to¸ngi¸,cíc: 6.2.1. QuyÒn  nghÜa  cña     vµ  vô  doanh  nghiÖp: 6.2.1.1.    Doanh nghiÖp, ®¹i lý ® îc quyÒn          tho¶ thuËn    víingêi sö    dông  vÒ    c¸c h×nh thøc,®iÒu    kiÖn thanh          to¸ngi¸, c¸c dÞch  bu  cíc vô  chÝnh, viÔn    th«ng            phïhîp víi qui®Þnh  c¸c cña ph¸p luËt;   6.2.1.2.    Doanh nghiÖp  quyÒn  cÇu  cã  yªu  ngêisö    dông dÞch  thanh  vô  to¸n®Çy    ®ñ, ®óng    thêih¹n    c¸c kho¶n tiÒn      viÖc  dông  gi¸, do  cíc sö  dÞch vô  cña ngêisö    dông; 6.2.1.3.    C¸c doanh nghiÖp  îc thùc  ®   hiÖn    æi          qui ® tõ ®« la Mü (USD)  sang  ®ång  ViÖtNam         chÝnh,viÔn    ®Ó thu cícbu    th«ng quèc  nh  tÕ  sau: Hµng  th¸ng,doanh    nghiÖp  th«ng  c«ng  b¸o  khaivíic¸c ®èi t   dông          îng sö  dÞch  bu  vô  chÝnh,viÔn    th«ng  quèc  tûgi¸qui®æi  tÕ        gi÷a USD   ®ång    vµ  ViÖt  Nam     së      trªnc¬  tû gi¸giao dÞch    b×nh  qu©n   trªnthÞ  êng  tr ngo¹itÖ  ªnng©n    li   hµng  Ng©n   do  hµng  Nhµ    níc ViÖt Nam     c«ng  vµo  bè  ngµy  cña  25  th¸ng tr     íc (nÕu  ngµy  lµ ngµy  25    nghØ  th×        lÊy tû gi¸cña  ngµy  lµm  viÖc  ngay  íc ®ã)  tr   ®Ó     ¸p dông      thu cíccho th¸ng kÕ    tiÕp.    Trêng    hîp trong th¸ng quan            hÖ tû gi¸ gi÷a ®ång  ViÖt Nam   USD     vµ  t¨ng hoÆc     gi¶m      víith«ng  trªn5% so    b¸o th×  doanh  nghiÖp  îcphÐp  ®   thay ®æi    møc      dông  tû gi¸¸p  cho        thay phï hîp víisù    ®æi cña      tûgi¸giao dÞch    b×nh qu©n    tr trªnthÞ  êng  ngo¹itÖ  ªnng©n    li   hµng. 6.2.1.4.    Doanh nghiÖp  quyÒn  cã  yªu cÇu  ngêi sö    dông  dÞch  tr¶l∙ vô     i suÊt nîqu¸ h¹n        cho  mçi ngµy    tr¶chËm   lçi do   cña  ngêisö    dông  tÝnh    trªntæng  sè tiÒn      gi¸, ngêi sö  cíc   dông  chËm  thanh to¸n.    Møc     l∙ suÊt chËm     îc ¸p i   tr¶®     dông theo c¸cqui®Þnh        cña Ng©n  hµng Nhµ    nícViÖtNam;   6.2.1.5. Doanh     nghiÖp  quyÒn  chèi,t¹m  cã  tõ    dõng hoÆc   chÊm     døt viÖc cung  cÊp dÞch  cho  vô  ngêisö    dông  theo      c¸cqui®Þnh  cña Tæng  côc B­ u ®iÖn  theo    vµ  c¸c tho¶ thuËn    trong hîp ®ång      cung cÊp dÞch  khingêisö  vô      dông  chËm  thanh    lçi to¸ndo    cña ngêi sö    dông, hoÆc     kh«ng thanh    to¸ntiÒn   gi¸,   c¶   cíc,kÓ  phÇn         Trong  êng    ngêisö  l∙nî qu¸ h¹n.  i tr hîp ®ã    dông  vÉn  ph¶i  chÞu  tr¸chnhiÖm     thanh    to¸nphÇn            (nÕu    gi¸,cíc,l∙nî qu¸ h¹n  i cã) cha    tr¶cho  doanh  nghiÖp; 6.2.1.6. Doanh     nghiÖp  nghÜa  cung  cã  vô  cÊp    c¸c dÞch  ®¶m   vô  b¶o  tiªuchuÈn    chÊtl      îng qui®Þnh  phïhîp víi vµ        møc      tho¶ thuËn; gi¸, ®∙  cíc  
 8. 8 6.2.1.7.    Doanh nghiÖp  nghÜa  híng dÉn, gi¶ithÝch  gi¸cícvµ  cã  vô        vÒ      t¹o®iÒu    kiÖn thuËn      lî ®Ó ngêisö  i   dông dÞch  thùc hiÖn  vô    nghÜa  thanh  vô  to¸ngi¸,       cña  cíc m×nh; 6.2.1.8.Doanh     nghiÖp  tr¸chnhiÖm    cã    gi¶iquyÕt khiÕu    gi¸vµ      n¹ivÒ    cíc cña  ngêisö    dông  dÞch vô. 6.2.2. QuyÒn  nghÜa  cña     vµ  vô  ngêisö    dông: 6.2.2.1. Ngêisö       dông  quyÒn  îchíng dÉn, gi¶ithÝch  gi¸,     cã  ®         vÒ    ®èi cíc víi     dÞch  do  c¸c vô  doanh nghiÖp  cung  cÊp cho  ngêisö    dông; 6.2.2.2.    Ngêi sö    dông  nghÜa  thanh  cã  vô  to¸n ®Çy     ®ñ, ®óng    thêih¹n  tiÒn gi¸,       theo c¸cquy  cíc     ®Þnh  cña  ph¸p luËt,    cña Tæng  côc  ®iÖn  theo  Bu  vµ  c¸c ®iÒu    kho¶n  tho¶ thuËn trong hîp ®ång  cung  cÊp dÞch  ký    vô  víidoanh  nghiÖp  cung cÊp  dÞch  khisö  vô    dông    c¸cdÞch  bu  vô  chÝnh,viÔn    th«ng; 6.2.2.3. Ngêi sö       dông  tr¸ch nhiÖm   cã    thanh to¸n cho    doanh  nghiÖp  cung  cÊp dÞch  tiÒn cíccha    tiÒn l∙ph¸tsinh do  vô      tr¶vµ        i   viÖc  chËm     tr¶tiÒn  gi¸,     theo qui®Þnh    cíc     t¹ môc  i 6.2.1.4vµ    6.2.1.5nªu    trªn;   6.2.2.4.    Ngêi sö    dông  quyÒn  cã  khiÕu      n¹ic¸c doanh nghiÖp cung  cÊp  dÞch  bu  vô  chÝnh, viÔn    th«ng ®èi    víinh÷ng      gi¸vµ    saisãtvÒ    cíc,nh÷ng    sai sãttrong viÖc      cung cÊp    c¸cdÞch  bu  vô  chÝnh,viÔn    th«ng  ªnquan  li   ®Õn     gi¸, cíc.    Trong    thêigian chê doanh  nghiÖp  cung  cÊp dÞch  gi¶iquyÕt  vô    khiÕu  n¹i,ngêi sö      dông  vÉn  ph¶i thanh    to¸n ®Çy         ®ñ cíc phÝ  theo th«ng b¸o cña  doanh  nghiÖp.    6.3.§¹ilýcã          c¸c quyÒn  nghÜa  trong viÖc  vµ  vô    lËp ho¸ ®¬n  thanh  vµ  to¸ngi¸,           ®èi víi cíc doanh  nghiÖp  ®èi víi vµ      ngêisö    dông  theo c¸c®iÒu      kho¶n  cña    hîp ®ång      kÕt  ®¹ilýký  gi÷a ®¹ilývµ        doanh  nghiÖp  theo      vµ  c¸c qui®Þnh  cña ph¸p luËt.   Vii.   §¨ng k ý, niª m y Õt v µ b¸o c¸o t×nh h × n h thùc hi Ö n  gi¸, cíc 7.1.§¨ng  gi¸,   ký    cíc: 7.1.1.§èi víigi¸,cíc c¸c dÞch  thuéc              vô  thÈm  quyÒn quyÕt ®Þnh  cña  doanh nghiÖp, doanh    nghiÖp  tr¸chnhiÖm     s¬  cã    göi hå  ®¨ng  gi¸,cíc vÒ  ký      Tæng côc  ®iÖn  Bu  chËm  nhÊt lµsau  ngµy  tõ ngµy      15  kÓ    doanh nghiÖp  ban  hµnh    gi¸,cíc. 7.1.2. s¬   Hå  ®¨ng  gi¸,   ký    bao  cíc gåm: ­QuyÕt    ®Þnh  ban  hµnh      c¸cv¨n b¶n  gi¸, vµ      cíc híng dÉn    kÌm  theo; ­Ph¬ng          ¸n gi¸, dÞch  theo c¸cnéidung    cíc vô        qui®Þnh    t¹ môc  i 3.3.2. 7.2.Niªm    yÕt       gi¸,cíc:  7.2.1.   Doanh nghiÖp  ph¶itæ    chøc  thùc hiÖn    viÖc niªm  yÕt  c«ng  vµ  bè  c«ng khaigi¸vµ          cícc¸c dÞch  bu  vô  chÝnh, viÔn    th«ng  ícngµy    cíccã  tr   gi¸vµ    hiÖu      lùcthihµnh; 7.2.2. C¸c       n¬i giao dÞch cña    c¸c doanh nghiÖp cung cÊp, c¸c doanh      nghiÖp b¸n  ic¸c ®¹ilý,nhµ  l¹         , hµng, kh¸ch    s¹n ph¶iniªm    yÕt    cíc c«ng  gi¸vµ   
 9. 9 khai,chÝnh    rµng,phï hîp víinéidung  chÊt l     x¸c,râ            vµ   îng dÞch  mµ   vô  m×nh  cung cÊp. 7.3.B¸o      c¸o t×nh  h×nh  thùc hiÖn      gi¸,cíc: 7.3.1.    §Þnh  s¸u  kú  th¸ng mét    lÇn  hµng  vµ  n¨m doanh  nghiÖp  b¸o c¸o  Tæng  côc  ®iÖn  Bu  tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn    c¸c møc       ban  gi¸,cíc ®∙  hµnh. Viii. Mi Ô n, gi¶ m  gi¸ µ cíc    v 8.1.C¸c    nguyªn t¾c    miÔn, gi¶m:   8.1.1.ViÖc    miÔn, gi¶m      gi¸,cíc ph¶i ® îc qui ®Þnh          phï hîp    víikh¶ n¨ng  thùc hiÖn    cña  doanh nghiÖp. 8.1.2.ViÖc    miÔn, gi¶m        gi¸, cña  cíc doanh nghiÖp  kh«ng  dÉn  ®Õn   viÖc  b¸n ph¸ gi¸cícdÞch  ®Ó           vô  c¹nh tranh kh«ng      lµnh m¹nh.   8.2. ViÖc    miÔn, gi¶m    cíc bu  gi¸vµ    chÝnh, viÔn    th«ng phôc  quèc  vô  phßng,an    ninh vµ    phôc  c¸cnhiÖm  chÝnh    Æc   vô    vô  trÞ® biÖtkh¸c,Tæng      côc  Bu ®iÖn tr×nh Thñ íng    t ChÝnh  phñ quyÕt ®Þnh sau      khitrao ®æi  kiÕn    ý  víi Ban VËt    gi¸ChÝnh  phñ  c¸cngµnh  ªnquan. vµ    li   8.3.   Tæng  côc  ®iÖn  Bu  quy  ®Þnh: 8.3.1. MiÔn       cíctrong c¸ctr     êng    hîp sau: ­ §µm  tho¹igäi ®Õn       c¸c  ®iÖn  sè  tho¹idÞch  khÈn    vô  cÊp:  c«ng an  (113);  cøu ho¶ (114);  cÊp cøu  (115); ­ C ícc¬      b¶n  cícghisè  vµ      cña  phÈm,  kiÖn  bu  bu  ®ùng        vµ  divËt liÖtsÜ  tösÜ  c¸ctæ    do    chøc,c¬    quan,®oµn    thÓ  göi; ­ C íc c¬      b¶n  c¸c lo¹    vµ    i dÞch  ® Æc   cíc vô  biÖt (trõcíc m¸y        bay) ®èi      víi häc  phÈm   ngêimï;   ­ C ícc¬      b¶n  cícdÞch  m¸y  vµ    vô  bay        ®èi víith b¸o        do    tinmé liÖtsÜ  c¸c tæ  chøc,®oµn    thÓ   Ngoµib×          tinmé     göi.    thghirâ “thb¸o    liÖtsÜ”; ­ C íc c¬      b¶n  cíc dÞch  ® Æc   vµ    vô  biÖt ®èi    phÈm,  kiÖn        víibu  bu  göira nícngoµicho        tïbinh vµ    nh÷ng  ngêinícngoµibÞ        giam   gi÷trong thêikú      chiÕn  tranh do    nh÷ng  ngêi nµy      trùctiÕp hoÆc  th«ng qua  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn  göi®i;   ­ Sö    dông    c¸c dÞch  bu  vô  chÝnh, viÔn    th«ng  trong níc vµ      quèc  ®Ó   tÕ  phôc  c«ng    vô  t¸c qu¶n    lý,®iÒu hµnh,  chØ  ®¹o ho¹t ®éng    s¶n xuÊt kinh  doanh  chÝnh,viÔn  bu    th«ng  u  (b chÝnh,viÔn    th«ng nghiÖp  vô); ­C¸c  êng      tr hîp kh¸cdo    Tæng  côc  ®iÖn    Bu  qui®Þnh. 8.3.2.   Møc  gi¶m      gi¸, cho     îng ® Æc   cíc c¸c ®èi t   biÖt®èi víi       tõng  dÞch  vô  cô  thÓ; 8.3.3.    C¸c  êng    tr hîp miÔn, gi¶m        gi¸, kh¸c theo    cíc   ®Ò nghÞ cña doanh  nghiÖp.
 10. 10 8.4.C¸c    doanh  nghiÖp  thùc hiÖn    viÖc  miÔn, gi¶m    cíctrong c¸ctr   gi¸vµ       ­ êng    hîp sau: 8.4.1.Theo    quyÕt ®Þnh  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ hoÆc  cña Tæng côc  Bu ®iÖn  viÖc  vÒ  miÔn, gi¶m    cícc¸cdÞch  bu    gi¸vµ      vô  chÝnh,viÔn    th«ng  îc ®   qui®Þnh        t¹ c¸cmôc    8.3 cña  i 8.2 vµ    Th«ng   tnµy; 8.4.2.§èi víic¸c lo¹          i dÞch  do  vô  Nhµ    níc quyÕt ®Þnh    cíc,ngoµi gi¸vµ      viÖc  miÔn, gi¶m      gi¸,cíc theo    qui ®Þnh  it¹ môc  vµ  8.2  8.3  cña Th«ng   t nay,   doanh  nghiÖp  îc quyÒn  ®   chñ ®éng  quy  ®Þnh  viÖc gi¶m      thêih¹n  gi¸, cã    cíc cho    c¸c môc ®Ých  nh©n  ®¹o, tõ thiÖn,phôc  c¸c sù        vô    kiÖn  Æc   ® biÖt,ngµy    lÔ, ngµy      tÕt;møc   gi¶m      tèi®a kh«ng  qu¸  15%   víimøc       quy  so    gi¸,cíc ®∙  ®Þnh.   NÕu       thêih¹n gi¶m    cícnµy  kÐo      ngµy,viÖc  dµiqu¸ 10    gi¶m      gi¸cícph¶i  ® îc sù    ®ång  cña  ý  Tæng  côc  ®iÖn.     Bu    Khi quyÕt  ®Þnh  viÖc gi¶m      gi¸,cíc doanh  nghiÖp  ®ång    thêiph¶ib¸o c¸o Tæng        côc  ®iÖn; Bu  8.4.3.§èivíic¸c dÞch  do          vô  doanh  nghiÖp quyÕt  ®Þnh møc    cíc, gi¸vµ    doanh nghiÖp  îc quyÒn  ®   chñ ®éng  quy ®Þnh  viÖc gi¶m      gi¸,cíc theo    c¸c nguyªn t¾c    quy  ®Þnh    t¹ môc    i 8.1 cña  Th«ng  tnµy.   iX.  kiÓ m  s o¸t hi p h Ý, T h a n h  tra,  c   ki Ó m  tra v Ò  gi¸ cíc 9.1.KiÓm         so¸tchiphÝ: 9.1.1.    Tæng  côc  ®iÖn  chøc  Bu  tæ  hoÆc   chñ    chøc, cã  phèi tr× tæ    sù    hîp cña Ban  VËt    gi¸ ChÝnh  phñ kiÓm  so¸t chi phÝ       s¶n xuÊt cña doanh  nghiÖp trong c¸ctr     êng    hîp sau: ­ Doanh    nghiÖp kh«ng thùc hiÖn ®óng      c¸c qui ®Þnh cña Nhµ    níc vÒ  x©y  dùng    cícbu  gi¸vµ    chÝnh,viÔn    th«ng; ­ Doanh  nghiÖp  dÊu  cã  hiÖu  i lî dông    thÕ ®éc  quyÒn,  ªnminh  li   ®éc  quyÒn t¨ng,h¹ gi¸vµ            cíc®Ó c¹nh  tranh kh«ng    lµnh m¹nh,lµm      ¶nh hëng ®Õn   quyÒn    lîcña  i doanh  nghiÖp  kh¸c,cña    ngêitiªudïng vµ          lîÝch  i cña Nhµ níc; ­ Khi ®Ò       nghÞ  thay ®æi        gi¸, hoÆc     ®Ò   cíc khicã  nghÞ thay ®æi    hoÆc   ban  hµnh  møc        gi¸, míicña  cíc doanh  nghiÖp; ­ Khigi¶i       quyÕt  khiÕu    n¹icña  ngêisö    dông  hoÆc   cña    c¸cdoanh  nghiÖp  kh¸c(nÕu    cÇn  thiÕt). 9.1.2. C¨n  vµo     cø  kÕt qu¶  kiÓm  so¸tchi phÝ,      nÕu  ph¸thiÖn    doanh  nghiÖp  saiph¹m  cã    Tæng côc  ®iÖn  thÓ: Bu  cã  ­   Yªu  cÇu hoÆc  phèihîp víi   quan        c¬  c¸c Nhµ    níckh¸cxö        lýviph¹m  theo  qui®Þnh    cña  ph¸p luËt;   ­   Ban  hµnh        gi¸, míicho    cíc c¸cdÞch  thuéc thÈm  vô    quyÒn  quyÕt  ®Þnh  cña  Tæng  côc  ®iÖn. Bu  ­ Yªu cÇu doanh  nghiÖp thay  æi  ® møc       doanh  gi¸,cíc do  nghiÖp ban  hµnh  nÕu  thuéc thÈm    quyÒn  cña doanh nghiÖp; 9.2.Thanh      tra,kiÓm    gi¸, travÒ   cíc:
 11. 11 9.2.1.   Tæng  côc  ®iÖn  Bu  thùc hiÖn    viÖc  thanh    tra,kiÓm    gi¸,   travÒ   cíc ®èi víi     doanh nghiÖp  theo c¸cnéidung        sau: ­   ChÕ   qu¶n    ®é  lý,®¨ng  vµ  ký  ban  hµnh      gi¸, cña  cíc doanh  nghiÖp; ­   ThiÕtbÞ    tÝnh    viÖc    cícvµ  lËp tr×nh tÝnh      cíccña  doanh  nghiÖp; ­   ViÖc thùc hiÖn        c¸c qui®Þnh  cña  Tæng  côc  ®iÖn  tÝnh      Bu  vÒ  cíc,lËp ho¸ ®¬n, b¶ng        thu cíc;     kª chitiÕtvµ    ­  ViÖc    gi¶iquyÕt khiÕu        cíc cña  n¹ivÒ gi¸ vµ    ngêi sö    dông  cña  vµ  doanh nghiÖp kh¸c; ­   ViÖc  thùc hiÖn        c¸cqui®Þnh  niªm  vÒ  yÕt    gi¸,cíc. 9.2.2. Doanh     nghiÖp  tr¸chnhiÖm: cã    ­  Thêng xuyªn híng dÉn,  chøc  tæ  thanh    tra,kiÓm     ic¸c ®¬n   tra t¹    vÞ  thµnh    ®¬n  c¬  vÒ  viªnvµ  vÞ  së  viÖc  thùc hiÖn    c«ng    t¸cqu¶n      lýgi¸,cíc; ­    Cung cÊp ®Çy  ®ñ,  chÝnh      liÖu cÇn  x¸c c¸c sè    thiÕtvµ        t¹o c¸c ®iÒu  kiÖn thuËn  i lî cho    Tæng   côc  ®iÖn  c¸c c¬  Bu  vµ    quan  qu¶n    lý Nhµ     níc cã  thÈm  quyÒn kh¸c khi tiÕn      hµnh thanh    tra,kiÓm         cíc t¹  tra vÒ gi¸vµ    i doanh  nghiÖp. 9.2.3. ViÖc  chøc     tæ  hoÆc   phèihîp tæ      chøc  thanh    tra,kiÓm    lývi tra,xö      ph¹m      cíc bu  vÒ gi¸vµ    chÝnh, viÔn    th«ng  îc thùc  ®   hiÖn theo      c¸c qui ®Þnh  hiÖn  hµnh cña Nhµ níc. x.  K hi Õ u  n¹i µ gi¶i u y Õt k hi Õ u n¹i Ò  gi¸,  v  q  v  cíc 10.1.C¸c      néidung  khiÕu    gi¸vµ  n¹ivÒ    cíc: 10.1.1.  Ngêi sö       dông  quyÒn  cã  khiÕu      n¹ic¸c doanh  nghiÖp  theo    c¸c néidung      qui®Þnh  i t¹ môc 6.2.2.4cña    Th«ng   t nµy.     KhiÕu    n¹ilÇn ®Çu  cña  ngêisö    dông  ph¶i® îcgöicho        doanh nghiÖp  khiÕu        bÞ  n¹i®Ó gi¶iquyÕt; 10.1.2.    Doanh nghiÖp  quyÒn  cã  khiÕu    n¹idoanh  nghiÖp  kh¸c vÒ       c¸c møc       dông  vÒ   gi¸,cíc ¸p  vµ  viÖc  thanh to¸n gi¸,cíc theo            c¸c qui ®Þnh  cña  Tæng  côc  ®iÖn  theo    Bu  vµ  c¸c ®iÒu kiÖn      mµ c¸c bªn  tho¶ thuËn  trong hîp     ®ång. 10.2.ThêihiÖu      khiÕu  : n¹i 10.2.1. ThêihiÖu       khiÕu    n¹icña  ngêisö    dông: 10.2.1.1. §èivíi       gi¸,         saisãtvÒ    dÞch  khingêisö    c¸c cíc vô      dông  dông  sö  dÞch  t¹ c¸cbu  vô      côc,®iÓm   i   giao dÞch    cña  doanh  nghiÖp,thêihiÖu        ®Ó ngêi   sö  dông khiÕu      th¸ngkÓ    n¹ilµ1    tõngµy  dông  sö  dÞch vô; 10.2.1.2. §èivíi       gi¸,   ngêisö        saisãtvÒ    do    c¸c cíc   dông  dông  sö  dÞch  vô  th«ng  qua    hîp ®ång  cung cÊp dÞch  ký  vô  kÕt gi÷a doanh    nghiÖp  ngêisö  vµ    dông, thêihiÖu      khiÕu      th¸ng kÓ    n¹ilµ 1    tõ ngµy ngêi sö    dông  dÞch  nhËn  vô  ® îcth«ng      b¸o thanh      to¸ncícphÝ.   10.2.2. Thêi hiÖu       khiÕu    n¹icña doanh  nghiÖp cung cÊp dÞch  bu  vô  chÝnh, viÔn    th«ng,doanh    nghiÖp b¸n  i l¹ dÞch  bu    vô  chÝnh, viÔn    th«ng    lµ 1  th¸ngkÓ      tõngµy  îcqui®Þnh    ®     ®Ó thanh      to¸ncícphÝ.
 12. 12 10.3.Thêih¹n        gi¶iquyÕt khiÕu    n¹i: 10.3.1. Thêih¹n gi¶i          quyÕt khiÕu      n¹icña  ngêisö    dông: 10.3.1.1.    Doanh  nghiÖp  tr¸chnhiÖm     cã    gi¶iquyÕt khiÕu    n¹icña  ngêi  sö dông  th«ng  vµ  b¸o cho ngêi sö    dông  kÕt qu¶ viÖc    gi¶iquyÕt  nµy trong  vßng  th¸ng ®èi      2    víic¸c dÞch  bu  vô  chÝnh, viÔn    th«ng trong níc vµ  th¸ng     3    ®èi víi       dÞch  bu  c¸c vô  chÝnh,viÔn    th«ng  quèc  kÓ    tÕ  tõngµy  nhËn  îckhiÕu  ®   n¹i;   10.3.1.2.  NÕu   ngêikhiÕu      n¹ikh«ng  ®ång  víi ý   viÖc    gi¶iquyÕt khiÕu    n¹i cña doanh  nghiÖp th×  trong vßng  ngµy        30  kÓ tõ ngµy  nhËn  îc th«ng  ®   b¸o  kÕt qu¶    gi¶iquyÕt khiÕu  ,n¹i ngêi khiÕu    quyÒn      n¹icã  göi ®¬n khiÕu      n¹ilªn c¬ quan qu¶n    lýcÊp      trªntrùctiÕp cña    ®¬n  ®∙    vÞ  gi¶i quyÕt khiÕu      îc   n¹i®Ó ®   gi¶iquyÕt    tiÕp.   Thêih¹n      gi¶iquyÕt    c¸c khiÕu    n¹itiÕp theo    cña ngêisö    dông  lµ2    th¸ngkÓ      tõngµy  nhËn  îckhiÕu  ; ®   n¹i 10.3.1.3. NÕu      doanh nghiÖp  cã  ®∙  quyÕt  ®Þnh    gi¶iquyÕt khiÕu    n¹i mµ  ngêi khiÕu      n¹ithÊy  cha tho¶ ®¸ng  th× trong vßng  ngµy      30  kÓ tõ ngµy  nhËn  îcth«ng  kÕt  ®   b¸o  qu¶    gi¶iquyÕt  khiÕu    n¹i,ngêisö    dông  quyÒn    cã  ®Ò nghÞ Tæng  côc  ®iÖn  Bu  hoÆc   Toµ    ¸n Kinh  hoÆc   tÕ  Toµ    ¸n D©n   xem     sù  xÐt gi¶i  quyÕt theo c¸cqui®Þnh          cña ph¸p luËt.   10.3.2.     Thêih¹n        gi¶i quyÕt khiÕu      n¹icña doanh  nghiÖp  cung  cÊp  dÞch  vô  chÝnh,  bu  viÔn th«ng, doanh    nghiÖp  b¸n  idÞch  bu  l¹  vô  chÝnh, viÔn  th«ng: 10.3.2.1.    Doanh nghiÖp  khiÕu    tr¸chnhiÖm     bÞ  n¹icã    gi¶iquyÕt khiÕu  n¹icña    doanh nghiÖp khiÕu    n¹itrong vßng  th¸ng ®èi      2    víic¸c dÞch  bu  vô  chÝnh, viÔn    th«ng trong níc vµ  th¸ng ®èi          3    víic¸c dÞch  bu  vô  chÝnh, viÔn    th«ng quèc  kÓ    tÕ  tõngµy  nhËn  îckhiÕu  ; ®   n¹i  10.3.2.2. NÕu      doanh  nghiÖp khiÕu    n¹ithÊy doanh nghiÖp  khiÕu    bÞ  n¹i gi¶iquyÕt    khiÕu    n¹icha tho¶ ®¸ng  trong vßng  ngµy  tõ ngµy  th×    30  kÓ    nhËn  ® îcth«ng  kÕt    b¸o  qu¶    gi¶iquyÕt khiÕu    quyÒn    n¹i,cã  ®Ò nghÞ  Tæng  côc  Bu  ®iÖn  hoÆc  Toµ  Kinh  xem   ¸n  tÕ  xÐt    gi¶iquyÕt  theo      c¸c qui ®Þnh cña ph¸p  luËt. xi. æ  c h ø c thùc hi Ö n  v µ hi Ö u  lùc thi µ n h   T  h 11.1.C¸c   îng thuéc ph¹m        ®èi t     vi¸p dông ph¶inghiªm    chØnh  chÊp hµnh  ®Çy     ®ñ c¸c quy ®Þnh   iTh«ng   nµy. Mäi    t¹  t    vi ph¹m c¸c quy ®Þnh  trong  Th«ng   tnµy    xö    sÏbÞ  lýtheo quy    ®Þnh cña ph¸p luËt.   11.2. Th«ng   nµy  hiÖu        t cã  lùc thihµnh sau  ngµy    ngµy    15  kÓ tõ  ký. Nh÷ng quy ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i Th«ng  tnµy ®Òu     b∙ibá. 11.3.Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu   víng  ¾c   ®Ò     cã  m g×  nghÞ ph¶n  ¸nh kÞp    Tæng    thêivÒ  côc  ®iÖn    Bu  ®Ó nghiªncøu      gi¶iquyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2